of 8 /8
UY BAN NHAN DAN THANH PHO CAN THO LONG HOA XA Hoi CHU NGHIA VIET NAM D0c lap - Tu. do - Hanh phtic Can Tha, ngay 29thang 9 nam 2021 Kt HOACH Trien khai time hien Nghi quyet so 105/NQ-CP ngay 09 thing 9 nam 2021 ciia Chinh phii ve ho trq doanh nghqp, hqp tic xi, hi) kinh doanh trong boi canh dich COVID-19 teen dia ban thanh phO an Thu Can cu Nghi quyet sit) 105/NQ-CP ngay 09 thong 9 nam 2021 cila Chinh phil , viec ho trq doanh nghiep, hop tac xa, h0 kinh doanh trong boi canh dich COVID-19; Nham kip th&i thao goy kh6 khan, vuong mac do tac dOng tieu cuc ctla dich benh COVID-19, 118 trq doanh nghiep, hop tac xa, hi, kinh doanh on dinh san xuat, kinh doanh, h0i phvc va tao da phat trier' trong thari gian tot Uy ban than dan thanh pho ban hanh ke hoach to chirc thvc hien, vai cac nOi dung cu the nhu sau: I. MIJC DICH, YEU CAU 1. Muc dich: a) Trien khai c6 hieu qua cac nhom nhiem vv, giai phap dugc de ra tai Nghi quyet so 105/NQ-CP ngay 09 thong 9 nam 2021 oh Chinh phu ye viec h8 trq doanh nghiep, h9p tac xa, ho kinh doanh trong b8i canh dich COVID-19. b) Tap trung khoi phvc, phat trien hoat d'Ong san xuat, kinh doanh cua cac doanh nghiep, h9p tac xa, h0 kinh doanh tren dia ban thanh pho gan voi boo dam an toan phong,, chong dich benh COVID-19; h8 troy, thao go. kip thoi cac khO khan, vuong mac, diem nghen can tra hoat dOng san xuat, kinh doanh, giam thieu tOi da so doanh nghiep, hgp tac xa, ho kinh doanh tam ngimg hoat dOng, giai the, pho san do tac dOng boi dich benh COVID-19. c) Phan dau den het nam 2021, c6 doanh nghiep, h9p tac xa, h0 kinh doanh c6 nhu cau va du dieu kien dugc hueng chinh sach tin dung ho trq img pho dich benh. Dai da so cac doanh nghiep, hop tac xa, h0 kinh doanh tam ngimg kinh doanh quay tro• lai hoat dOng, thvc hien day , du, kip thCri cac chinh sach gia han nOp thue; mien, giam thue, phi, tien thue slat; ho trq giam tien dien, tien ntrok, ctrac vien thong, cac chinh sach ho trq nguai lao dOng, nguai sir dung lao dOng, dao tao lao dOng,... cho cac doanh nghiep, hqp tic xa, hi) kinh doanh gap kh6 khan do anh huerng cua dich berth COVID-19. 2. Yen can: , a) Trien khai, phan ding trach nhiem cu the cho cac sec, ban nganh thanh phO va Uy ban nhan dan (UBND) quan, huyen, nhat la ngueri dung dau trong qua trinh to chirc thvc hien. S8: 201 /KH-UBND

UY BAN NHAN DAN LONG HOA XA Hoi CHU NGHIA VIET NAM …

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN LONG HOA XA Hoi CHU NGHIA VIET NAM …

logo newUY BAN NHAN DAN THANH PHO CAN THO
LONG HOA XA Hoi CHU NGHIA VIET NAM D0c lap - Tu. do - Hanh phtic
Can Tha, ngay 29thang 9 nam 2021
Kt HOACH Trien khai time hien Nghi quyet so 105/NQ-CP ngay 09 thing 9 nam 2021
ciia Chinh phii ve ho trq doanh nghqp, hqp tic xi, hi) kinh doanh trong boi canh dich COVID-19 teen dia ban thanh phO an Thu
Can cu Nghi quyet sit) 105/NQ-CP ngay 09 thong 9 nam 2021 cila Chinh phil , viec ho trq doanh nghiep, hop tac xa, h0 kinh doanh trong boi canh dich COVID-19;
Nham kip th&i thao goy kh6 khan, vuong mac do tac dOng tieu cuc ctla dich benh COVID-19, 118 trq doanh nghiep, hop tac xa, hi, kinh doanh on dinh san xuat, kinh doanh, h0i phvc va tao da phat trier' trong thari gian tot Uy ban than dan thanh pho ban hanh ke hoach to chirc thvc hien, vai cac nOi dung cu the nhu sau:
I. MIJC DICH, YEU CAU
1. Muc dich:
a) Trien khai c6 hieu qua cac nhom nhiem vv, giai phap dugc de ra tai Nghi quyet so 105/NQ-CP ngay 09 thong 9 nam 2021 oh Chinh phu ye viec h8 trq doanh nghiep, h9p tac xa, ho kinh doanh trong b8i canh dich COVID-19.
b) Tap trung khoi phvc, phat trien hoat d'Ong san xuat, kinh doanh cua cac doanh nghiep, h9p tac xa, h0 kinh doanh tren dia ban thanh pho gan voi boo dam an toan phong,,chong dich benh COVID-19; h8 troy, thao go. kip thoi cac khO khan, vuong mac, diem nghen can tra hoat dOng san xuat, kinh doanh, giam thieu tOi da so doanh nghiep, hgp tac xa, ho kinh doanh tam ngimg hoat dOng, giai the, pho san do tac dOng boi dich benh COVID-19.
c) Phan dau den het nam 2021, c6 doanh nghiep, h9p tac xa, h0 kinh doanh c6 nhu cau va du dieu kien dugc hueng chinh sach tin dung ho trq img pho dich benh. Dai da so cac doanh nghiep, hop tac xa, h0 kinh doanh tam ngimg kinh doanh quay tro• lai hoat dOng, thvc hien day, du, kip thCri cac chinh sach gia han nOp thue; mien, giam thue, phi, tien thue slat; ho trq giam tien dien, tien ntrok, ctrac vien thong, cac chinh sach ho trq nguai lao dOng, nguai sir dung lao dOng, dao tao lao dOng,... cho cac doanh nghiep, hqp tic xa, hi) kinh doanh gap kh6 khan do anh huerng cua dich berth COVID-19.
2. Yen can: , a) Trien khai, phan ding trach nhiem cu the cho cac sec, ban nganh thanh
phO va Uy ban nhan dan (UBND) quan, huyen, nhat la ngueri dung dau trong qua trinh to chirc thvc hien.
S8: 201 /KH-UBND
2
b) Chit Ong nim bit tinh hinh, img pho linh hog trong qua tr'mh, thuc Thuamg xuyen don d0c, kie'rn tra, giam sat, kip thad uon nan, chin chinh, kien quyet xir ly doi vai nhimg trtramg h9p coy lam trai, truc lgi ca nhan.
c) Chit Ong lien he vori cac BO, nganh Trung ucmg de tranh thit sit ho trig, huang dgn; tich cuc doi thoai, trao doi de kip thei narn bat tinh hinh hoat Ong san xuat kinh doanh, dari song nguari dan, chit Ong dieu chinh ke hoach thuc hien nham thao ga kho khan, ho trg tot nhat cho ngtrad dan va doanh
d) Huy dOng m9i nguiin luc trien khai thuc hien cac nh*n vu, giai phap trong tam, On yeti to trinh phit hqp, de tap trung lanh dao, chi dao slat h* qua cao nhat trong thuc hien ke hoach.
II. PHAN CONG NHItM VV CV THE
1. So Y te:
a) Ph& hop UBND quart, huy'n dua tren so lugng dugc phan b8 sir dung h9p ly, hi:0 qua ngu8n vac xin phong COVID-19 theo cac nghi quyet cua Chinh
tru tien ngueri lao Ong cua doanh nghiep, hqp tac xa, h0,kinh doanh tai cac khu ding nghip, cum ding khu vuc, dia ban san xuat, kinh doanh, the bien cac san pharn nong nghiep, thtly hai san, cac doanh nghi0 trong chuoi cung img clang c8 don hang san xuat, hoat Ong xuat, nhap khau, sir dung nhieu lao Ong; cac doanh nghiep, h9p tac xa, h0 kinh doanh hoat Ong, tong, vuc luu thOng hang 1115a; nguati vic cac ding trinh trong diem quoc gia va dia phuang; nguai lao dOng trong cac linh vuc c6 nguy ca cao. Tiep tuc de xuat bo sung cac dOi tuqng uu tien tiem vac xin phit hap, dap img yeu cau phat trien san xuat, kinh doanh trong nhang nganh, Firth vuc can thiet khac.
b) Huang dln va trien khai cac quy dinh v‘ thanh town bao him y t6' cho cac hoat Ong kham, chita Nnh tir xa co thu phi.
c) Huang dan doanh hap tac xa, h0 kith doanh mua sinh phim, thiet bi xet nghiem, thuc hWn v*,tu xet ngh*n, ding nhan ket qua xet nghim va cac dieu can thiet doi yeti nguari lao dOng lam viec tai cac doanh
h9p ,tac xa, h0 kinh doanh sem dugc tham gia hm thong va cac hoat Ong san xuat kinh doanh tren dia ban thanh pho.
d) Theo firth hinh ki6m soat dich va mirc dO bao phu vac xin tren dia ban, phoi hgp vo:i UBND quan, huyn thuc hien Chi thi so 16/CT-TI'g có 10 trinh, ke hoach cu the de cac doanh nghiep, hqp tac xa tren dia ban có the hoat dOng tray lai.
d) Phi hqp voi UBND, quan, huy'0 quart theo va, ap dung th8ng nhat quy dinh cach ly y to an toan theo huong dan cita BO Y to doi vesi nguari nhap canh la lao dOn4 va chuyen gia tham gia lam vWc tren dia ban thanh pho; tiep nhan lao dOng den va tar ye tit cac dia phuang khac.
2. Sii• Thong tin va Truyen thong:
a) Phi hap yeti Sat Y te, COng an thanh phi') phi') bi&t, tap huin va diy manh trien khai ket not nen tang ho trg to van kham chita benh to xa t6i 100% cap
3
huyen, cap xa; huang dan dp dung so tay dien tir huOng dAn img pho von dich benh COVID-19; xay dung cling thong tin ve cdc van ban chi dao, dieu hanh chong dich.
b) Thong tin, tuyen truy'n kip thin ve tinh hinh dich benh, chu truar,ig, chinh
sach, quy dinh Dang, Nha nuac va huang dan cdc ca quan ye phong, chOng dich benh; ding co ni'm tin cho doanh nghiep, hop tac ?ca, h0 kinh doanh on dinh san xuat kinh doanh; nhan rOng nhtmg mO hinh san xuat kinh doanh hieu qua, kinh nghiem hay gan vori dam bao an toan dich benh.
c) Tang cueing tru)4'n thong N4 tac dung, hieu qua dm viec tiem chUng vac xin; ho try doanh nghiep, hop tac xa, h0 kinh doanh tiep can ha tang ding nglye thong tin de phyc vu lam viec tryc tuyen, tix xa; xir ly nghiem viec dua tin thieu chinh xdc, chua dugc kiem chimg, xuyen tac gay hoang mang trong Nhan dan theo quy dinh phap lust.
d) Phi hop veld cdc co quan lien quan xay dung he thOng tich hop, chia se du lieu ket not cdc he thong thong tin, co s6 du lieu trong not b0 va ket not von nen tang tich hop, chia se du lieu quoc gia theo Khung kien trac Chinh pho dien tir Viet Nam, Kien truc chinh quyen dien tir thanh pho. Tich hop cdc co s6 dir lieu nen tang dung chung (nguiyi dan, doanh n&hiep, can b0, cong,chirc, vien chirc, thu tuc hanh chinh, danh myc dung chung, ho so dien tir) ket noi, chia se, khai thdc ten pham vi toan thanh pho v6i co s6 du lieu quoc gia, BO, nganh, co quan nha nu& theo quy dinh.
d) Nghien ciru, tham muu tri6n khai ap dung he thOng chi:114i so ca nhan, &roc phep sir dung trong moi cong viec, thu tuc hanh chinh va nOi b0 co (van hanh chinh cdc cap nham giam thieu viec tiep xuc true tiep, sir dung NI so giay.
e) Nghien ciru, xay dung chinh sach nharn thiic day chuye'n doi so, thuc day tieu thy hang hoa chu luc,cita thanh pho, nhat la cdc mat hang thiet yeu, hang h6a nong san ten nen tang so; tham muu UBND thanh pho ban hanh ke hoach giup ho san xuat tham gia san thucmg mai dien tir.
3. Sii• Giao thong van tai:
a) Tri& khai huang dAn dm BO Giao thong van tai thuc hien thOng nhat "luong xanh" van tai duemg 13.0 va duemo thity toan quoc, lien tinh, lien vimg de van chuyen hang h6a an toan, thong suot ten nguyen tac don gian hoa thu tuc, nhanh chong, thuan khong quy dinh them cdc dieu kien, giay phep can tar luu thong hang hod, dac biet doi voi hang h6a thiet yeu phyc vu clod song nguoi dan va vat tu, nguyen lieu san xuat; khong de xay ra tieu cuc, lam tang chi phi cUa doanh nghiep, hop tac xa, ho kinh doanh.
b) Yeu eau cdc doanh nghiep van tai niem ye't cong khai, minh bach ve gid mac van tai chong tinh trang 19i dyng tinh hinh dich benh COVID-19 de tang gid cu6c van tai bat hop UT, tang ganh n'ang chi phi cho doanh nghiep, hop tac xa, h0 kinh doanh.
4. So. COng Thtromg:
4
a) TO chirc thuc hien cac giai phap kich cau, tieu thi; not dia; theo doi dien bien thi truaing, dieu tiet kip tiled, bao dam cung cau hang hoa thiet yeu, khong de xay ra tinh tang thieu hang, tang gia bat hgp 1T doi vai cac mat hang; ho trg cac doanh nghiep, hop tac xa, ho kinh doanh tham gia chucmg trinh xuc tien thuang mai trirc tuyen; ket not cung cau, hOi chg trien lam ten moi tnramg
b) Kip thin ho trg hoat dOng xuat khau cua cac doanh nghiep, nhat la nhimg mat hang chili' luc cua thanh pho; to chirc khai thac, tan dung tai da lgi the tir Hiep dinh thuang mai tu do (FTA) da có hieu tut, de phat trien thi truamg tiled va kip thei thOng tin cac canh bao, thao gey rao can d8i von cac mat hang xuat khdu.
c) Ho trg doanh nghiep trong ket not kinh doanh vai cac nen tang thuang mai dien tir.
d) Phi hgp vai Sor Tai chinh va cac ca quan lien quan huang clan trien khai thuc hien Nghi quyet so 97/NQ-CP ngay 28 thang 8 nam 2021 dm Chinh pho ve phucmg an ho trg giam tien dien, giam gia dien (dgt 5) cho cac khach hang sir dung dien theo diing trinh tu, thu tic va quy dinh phap 14.1; bao dam chat che, dung d8i tugng, khong de bi tnic lgi chinh sach.
5. So. Nang nghi?p va Phat trien nong than:
a) Phi hgp vai UBND quan, huyen nAm,bat,tinh hinh san xuat, tieu thu, hoat dOng cac doanh nghiep, hgp tac xa che bien, ho kinh doanh trong linh vue nong, lam, thiiy san; chit dOng, kip thai trien khai cac giai phap thao gar, khong de dirt gay san xuat, dam bao cung img, tieu thi, nhat la luang thuc, thuc pham, cac san phdrn tieu dung thiet yeu khi thuc hien cac bien phap gian each xa hOi trong phong, chong dich benh.
b) Phoi hgp vai So C8ng Thuang, UBND quan, huyen thuc hien cac bien phap ho trg doanh nghiep, hgp tac xa, hO kinh doanh chuyen sang san xuat va 'tan phoi cac san pham nong san theo phuang thik dat hang tucmg lai de cung cap cho thi truamg trong nuerc va xuat khau thong qua viec tong hgp, di; bao san lugng, chat lugng hang hoa va lien ket chao ban.
6. So Ke ho#ch va DAu
a) Phoi hgp vai cac so, ban, nganh thanh ph8, UBND quan, huyen tich cue cai thien moi throng dau tu, kinh doanh, tang cueing hg trg doanh nghiep gia nh'ap thi twang, sem quay tar lai nen kinh te, nhat la doanh nghiep nhO va vira. Theo
nam bat kho khan doanh nghiep va kip tiled de xuat cac bien phap xir VT, ha trg doanh nghiep duy tri va phat trien san xuat.
b) Khan truang ra soat, xay dung ca che, chinh sach thu hut dau tu, nang cao hieu qua hoat dOng xuc tien dau tu trong va ngoai nuor, dac biet cho tr9ng thu but cac tap doan, ding ty lam trong va ngoai ntrac. Chu dOng thu hut có ch9n 19c cac du an von dau tu nuac ngoai có trinh dO cong nghe cao, dam bao moi truarng sinh thai va quOc phong, an ninh.
7. So' Khoa h9c va Cong nghib:
5
Tritn khai cac giai phap thuc day khed nghiep, sang tao, he troy doanh nghiep nho va vira tham gia hieu qua vao cum lien ket nganh, chuoi gia tri; ho tro doanh nghiep tai cau true, nang cao nang luc cong nghe, doi mai phucmg thirc san xuat, kinh doanh, nang cao nang luc can't tranh doanh nghiep.
8. Sir Noi vu:
Phoi hop vori cac co quan lien quan va UBND quan, huyen tritn khai thuc hien do hieu qua cac giai phap de cai thien chi so PCI, PAPI, PAR Index. Duy tri, cai lien hieu qua hoat Ong cita B6 ph'an M6t cira a cac nganh, cac cap. Ra soat, ditu chinh cac quy the pho'i h9p, dAy manh cai each thin tuc tianh chinh, la thu tuc lien quan den rinh vIrc clan tu, kinh doanh, thue, slat dai va hai quan...; ra soat, kien nghi bai bo cac thit tuc hanh chinh khong phit hop, Lao m9i thulan 19i, rut ngan thed gian, chi phi cho doanh nghiep, ngu&i dan.
9. Sii• Lao Ong - Thirirng binh va Xi hOi:
a) Phi h9p yen Bao hitm xa h6i thanh ph6 thuc hien tritn khai, huang din cac chink sach lien quan den giam mirc dung hoc ho tray tir ket du quy bao hiem xa h6i ngan hart nham kip ttioi ho tro cho nguoi lao d6ng, doanh nghiep, h9p t4c xa, h6 kinh doanh va cac doi tuong sir dung lao d'6ng khac; co the ye mien tien phat cha'm n6p bao hiem xa h6i phat sinh trong nam 2020 va nam 2021 theo phan cong va chi dao dm BO Lao d6ng — Thuong birth va Xa h6i.
b) Pnoi h9p vai Ban Quan 15, cac khu the xuat va cong nghitp CAn Thu huang dan, thuc hien linh hoat, noi long mot so quy dinh, diet' kitn ye viec cap, gia hen, xac nh'an giay phep lao dOng cho nguari lao Ong nuac ngoai lam viec tai Viet Nam phit hop vai boi canh mai nhung phai tuytt doi an town ye phong, chong dich benh COVID-19 va dam bao theo chi dao cua Chinh phu va B6 Lao Ong — Thucmg binh va Xa hOi.
c) Trien khai cac quy dinh cho phep doanh nghiep, hop tac xa th6a thua'n vori nguoi lao Ong dieu chinh tang thin gian lam them giWthang phit h9p vai dieu bien dich benh COVID-19 voi dieu kien dam bao tong so gi& lam them khong qua 300 gi&/nam theo chi dao cua B6 Lao d6ng — Thucmg binh va Xa h6i..
d) Huang din thuc hien cac giai phap ho tro cho cac doanh nghiep tai dia phuong thu hut luc luting lao Ong quay troy lai lam viec trong cac khu cong nghiep, cac co sa san xuat nong, lam, ngu nghiep; chit d6ng xay dung phuong an hO troy giai quyet viec lam cho nguoi lao Ong tir cac dia phucmg khac tra ve theo ke hoach, theo quy dinh.
10. Sir Tai chinh:
a) Phi hop voi Cuc Thue thanh phe chit dOn* nam bat tinh hinh thu, chi ngan sach; ra soat lai tong nguon thu, chinh sach thue trong diet' kien anh huong cua dich berth COVID-19 va cac chinh sach mien, giam, giahan cua Trung ucmg; thuc hien quyet liet cac giai phap vira dam bao ho troy thiet thuc, hieu qua cho doanh nghiep hoat d6ng, vira thu dung, thu du va kip thai theo phap luat cac khoin
6
thu vao ngan sach nha nuoc; quy& liet xi 1Sr nq d9ng thue; phan loai, xir 1S1 thu h8i no Ong theo dung quy trinh, quy dinh.
b) Ra soat, sap xep lai cac nhiem vu chi theo thin to uu tien, nhAt la cac khoan chi ve tien luang va có tinh chat luang, cac khoan chi thuemg xuyen dam bao host &Ong binh thuang cua ca quan, clan vi, cac khoan chi an sinh xa hOi, khac phpc thien tai, phong chong dich benh COVID-19.
c) Phi hqp v&i S& Tai nguyen va Mai truang huong dan trien khai, cac chinh sach ye gian, giam thue, phi, le phi va lien thue slat sau khi duac cap có thAm quyen ban hanh.
11. So. Tai nguyen va Mei tru.ong:
Tham muu cong tac hau kiem d0i vai cac thu tuc hanh chinh, cap phep trong anti vtrc moi trutmg trong then gian dich benh COVID-19, cho phep thuc hien cap phep teen ca soy xem xet ho sa va y kien d8ng thulan cua ca quan quan1S, chuyen mon ma khong phai to chfrc kiem tra, khao sat thuc to tai cac co sa, doanh nghiep, h9p tac xa, h0 kinh doanh. Viec kiem tra se dirgc thuc hien sau khi cac dia phuang kiem soat duce dich benh; thuc hien thu h0i ngay giAy phep doi vai truang h9p doanh nghiep, hop tac xa, h0 kinh doanh vi pham quy dinh phap lust.
12. Uy ban nhan dan qu4n, huyen:
a) D0nghanh ding yeti doanh nghiep, h9p tac xa, h0 kinh doanh, chu dOng nghien cini, thong nhat phuang an, dieu kien to chlrc san xuat, kinh doanh an toan, thich 1mg voi dien bien dich benh & dia phuang va dieu kien thuc to cua doanh nghiep, h9p tac xa, h0 kinh doanh; chu dOng quyet dinh va chiu trach nhiem ve viec cho phep doanh nghiep, hap tac xa, ho kinh doanh hog dOng troy lai khi dap 1mg dieu kien an toan phong, chong dich; han che tied da dong cua toan nha may, hop tac xa, h0 kinh doanh nhung phai an toan phong, chong dich.
b) Phi h9p chat the voi Sa Y to quan ly, theo doi va ap dung thong nhAt quy dinh each ly y to an toan doi vai nguoi nhap canh la lao dOng va chuyen gia tham gia lam viec tren dia ban thanh pho; tiep nhSn lao dOng den va U.& ve to cac dia phuang kha.c. QFan 1ST, theo doi doanh nghiep, h9p tac xa, h0 kinh doanh trong viec dap 1mg yeu cau an toan phong chong dich khi ap dung cac mo hinh: "MOt cung dueng, hai diem den", "Bo tai cho", "Bo ding"... va cac mo hinh pha hap de ap dung khi dap ling dieu kien an toan, phiz hop vai thuc tien dia phuang.
13. Ngfin hang Nha nuirc Chi nhanh thinh phO CAn Tho':
a) Trien khai, theo doi, don d0c cac to chirc tin dung tren dia ban thuc hien cac giai phap ho trq, thao go kho khan ye von vay cho thuang nhan, doanh nghiep, h9p tac xa, h0 kinh doanh, nhat la llnh vi,rc san xuat, tieu thu hang hoa nOng san, thu mua tam nil 1ua gao theo chi dao cua Ngan hang Nha nu& Viet Nam.
b) Trier' khai kip thoi cac giai phap ve tien te, tin dung va hog dOng ngan hang, cac quy dinh ye ca cau lai thoi han tra nq, mien, giam lai, phi, gift nguyen nhOm no dOi v&i khach hang bi anh huong dich benh COVID-19 theo chi dao elm Ngan hang Nha nuoc Viet Nam.
7
14. Cuc Hai quan thinh phO Can Tho:
Phi hgp \Tad cac ca quan lien quan to chirc thong quan lien tic, kip thii, an town, dap img kip thii yeu cau cua doanh nghiep san xuat, gia cong linh kien thuOc linh vtrc dien tu, cong nghe cao; doanh nghiep, h9p tac xa, qho kinh doanh nhqp khau hang thiet yeu cho cong tic phong, chira benh, thtrc pham dinh duing y to va sua cho tre em.
15. Lien minh Hop tic xi thinh pho, Phong Thuang mai va Cong nghiep Viet Nam chi nhinh thanh phO CAn Tho, Hip hiii Doanh nghiep thinh phO Can Tho, Trung tam Xfic Wen Dau tir — Thirong mai va Hei trien tam Can Tho:
Kip thai nam bat, tang hqp cac kho khan, vuong mac, kien nghi caa doanh nghiep, harp tac xa, hO kinh doanh giri ca quan có tham quyen xem xet, giai quyet, Sing thai gui Si Ke hoach va Dau tu de tong h9p. Tiep tuc phat huy ham ncra vai tro quan tr9ng trong viec ho troy doanh nghiep, hop tac xa thanh vien, 119 kinh doanh; bao ve quxen, 19i ich chinh ding, hgp phap doanh nghiep, hgp tac xa, hO kinh doanh;, day manh cac hog ding ket noi, chia se thong tin; tang cuing cong tac xtic tien thuang mai, dau tu, dao tap nhan luc, tu van, ho tra cac doanh nghiep, hgp tac xa, kinh doanh vugt qua kho khan, phat trier' san xudt kinh doanh.
III. TO CHUC THUC HIEN
Can cur Ke hoach nay, Uy ban nhan dan thanh pha yeu cau:
1. Cac sg, ca quan, ban nganh thanh ph& UBND quan, huy'en va co. quan lien quan:
a) Theo chat nang, nhiem vu dugc phan cong, tap trunk nghiern tuc trien khai thuc hien nhanh, toan dien cac nhiem vu, giai phap da de ra a timg nganh, linh vtrc, dia phuang, dam bao thtrc hien kip thii, chat lugng va co hieu qua.
b) Ban hanh ngay cac not dung huang dan, ke hoach to chirc thtrc hien, cac chinh sach ho tra theo eh& nang, nhiem vi, 11 h vtrc va dia ban quan 15, cua ca quan, don vi; dam bao giai quyet, thao ga kb:5 khan kip thed cho doanh nghiep, hap tac xa, ho kinh doanh.
c) Tam dimg, gian, hoan cac cu'cic kiem tra, thanh tra doanh nghiep, h9p tac xa, ho kinh doanh chua can thiet da có trong ke hoach nam 2021 va to chirc thuc hien vao thii gian phi], h9p sau khi dich benh COVID-19 duac kiem soat.
d) Thuing xuyen theo doi, kiem tra, giam sat tin do va ket qua thtrc hien cac nhiem giai phap dal ra, bao cao ket qua ve Ke hoach va Dau tu de tong h9p, tham muu bao cao Uy ban nhan dan thanh ph'6.
d) Thtrc hien bao cao tinh hinh trien khai thuc hien Ke hoach nay den het nam 2021, giri ye So Ke hoach va Ddu tu truic ngay 20 thong 12 nam 2021 de tong hap tham muu Uy ban nhan dan thanh pho bao cao Chinh phu, Thu tuong Chinh phu trong thang 01 nam 2022.
TM. UY BAN NHAN DAN CHU TJCH
,-_,--------,,,,, 7.,::"-s. 1 it 4 47S.Nss.
le : If
.‘,',A - 1.• ,-;•••• : A \ , •• ••:.
8
2. Sur Ke hoach va Dau tu theo dui, tong hap bao cao tinh hinh trie'n khai thuc hien Ke hoach nay; kip thari bao cao Uy ban nhan dan thnh pho nhims van de phat sinh. Thvc hien sa k6t, danh gia tinh hinh thuc hien Ke hoach nay den het nam 2021, tham muu Uy ban nhan dan thanh 016 bao cap Chinh phu, Thu tueing Chinh phu trong thang 01 nam 2022.
3. Trong qua trinh to chirc thuc hien, n6u có phat sinh kho khan, vtrang mac vu9t tharn quyen, de nghi cac dcm vi kip thai bao cao Uy ban nhan dan thanh ph& cur quan có tham quy'en theo quy dinh.
Tren day la Ke hoach cua Uy ban nhan dan thanh phO triCe'n khai thuc hien Nghi quye't so 105/NQ-CP ngay 09 thang 9 nam 2021 dm Chinh phu v'e viec ho trq doanh h9p stac xa, hO kinh doanh trong bOi canh dich COVID-19; UBND thanh pho yeu cau cac Giam doe ser, Thu tnrang ca quan, ban nganh thanh pho, Thu tnrang cac Co quan Trung uong dung tren dia ban, Chi' tich UBND quOn, huy'e'n va Thu truang co quan lien quan nghiem tdc to chdc trien khai thuc hien có hien qua./w
Nei nh(m: - Van phong Chinh ?ha; - BO Ke hoach va Dau tu; - TT. Thanh ity; - TT. HDND TP; - CT, cac PCT UBND TP; - UBMTTQVN va cac Doan the TP; - Nhu myc H; - So., ban nganh TP; - UBND quart, huyen; - Cac ca quan chuyen m8n; - Cac co quan TW (long tren dja ban; - VP UBND TP (3B); - COng thong tin dien ter TP; - VT,QT. to:
Kh_201_1.signed.pdf