of 45/45
TM. UY BAN NHAN DAN T. CHU TICH U TICH UY BAN NHAN DAN TiNH THIrA THIEN HUE So:2731 /QD-UBND CLING HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM Dec lap - To. do - Ranh phtic Thira Thien Hue, ngay 29 thong 40nam 2020 QUYET DINH Ban hanh Ke hoach hanh dOng thtrc hien Chuang trinh Dieu chinh mire sinh phit hop cac yang, dtli firm den nam 2030 ctia tinh Thira Thien Hue UY BAN NHAN DAN TINH Can ar LuOt To chic chinh quyen dia phtrong ngay 19 thong 6 nam 2015; Can ar Quyet dinh so 1679/QD-TTg ngay 22 thong 11 nam 2019 ctia Thu twang Chinh phi phe duyet Chien luck Dan so Viet Nam den nam 2030; Can cit. Quyet dinh so 588/QD-TTg ngay 28 thong 4 nam 2020 ctia Thu twang Chinh plat ye yiec phe duyet Chuang trinh Dieu chinh mire sinh phit hop cac viing, doi ttro.ng den nam 2030; , Can ar Quyet dinh s 2324/QD-BYT ngay 05/6/2020 ceta BO Y to ban hanh Ke hoach hanh ctang that hien Chuang trinh Dieu chinh mirc sinh phit hop cac Yung, dot tugng den aim 2030; Theo de nghi ceta Giarn dac Sa Y QUYET DINH: Dieu 1. Ban hanh kern theo Quyet dinh nay K6 hoach hanh clOng that hien Chuang trinh Dieu chinh mire sinh phu hop cac vUng, doi Wong den nam 2030 cua tinh Thira Thien Hue. Dieu 2. Giao Ser Y to chi tri, phi hop v6i cac so., ban, nganh lien quan, Uy ban nhan dan cac huyn, thi xa, thanh pho Hue to chirc trien khai that hien Ke hoach hanh dOng dugc ban hanh tren dia ban tinh. Dieu 3. Quyet dinh nay có hien lac thi hanh ke tir ngay Dieu 4. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh, ThU truOng cac ca quan chuyen mon thuOc Uy ban nhan dan tinh; Chu tich Uy ban nhan dan cac huy'e'n, thi xa, thanh pho Hue; Thu tfirang cac cc quan, dan vi có lien quan chiu trach nhim thi hanh Quy6t dinh nay./. No'! nItOn: - Nhtr Dieu 4; - Ving cac DS-KHHGD; - CT, cac PCT UBND tinh; - UB MTTQ VN tinh plikhgp); - Cac down the cap tinh (de phoi hop); - Dai PT-TH, Bao Thira Thien Hue; - Chi cue DS-KHHGD; - Cac PCVP, cac CV, CTTDT; - Ltru: VT, VH. Nguyen Thanh Binh

UY BAN NHAN DAN CLING HOA XA HQI CHU NGHiA VIET …

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CLING HOA XA HQI CHU NGHiA VIET …

U TICH
So:2731 /QD-UBND
CLING HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM Dec lap - To. do - Ranh phtic
Thira Thien Hue, ngay 29 thong 40nam 2020
QUYET DINH Ban hanh Ke hoach hanh dOng thtrc hien Chuang trinh Dieu chinh mire sinh
phit hop cac yang, dtli firm den nam 2030 ctia tinh Thira Thien Hue
UY BAN NHAN DAN TINH
Can ar LuOt To chic chinh quyen dia phtrong ngay 19 thong 6 nam 2015;
Can ar Quyet dinh so 1679/QD-TTg ngay 22 thong 11 nam 2019 ctia Thu twang Chinh phi phe duyet Chien luck Dan so Viet Nam den nam 2030;
Can cit. Quyet dinh so 588/QD-TTg ngay 28 thong 4 nam 2020 ctia Thu twang Chinh plat ye yiec phe duyet Chuang trinh Dieu chinh mire sinh phit hop cac viing, doi ttro.ng den nam 2030;
, Can ar Quyet dinh s 2324/QD-BYT ngay 05/6/2020 ceta BO Y to ban hanh Ke hoach hanh ctang that hien Chuang trinh Dieu chinh mirc sinh phit hop cac Yung, dot tugng den aim 2030;
Theo de nghi ceta Giarn dac Sa Y
QUYET DINH:
Dieu 1. Ban hanh kern theo Quyet dinh nay K6 hoach hanh clOng that hien Chuang trinh Dieu chinh mire sinh phu hop cac vUng, doi Wong den nam 2030 cua tinh Thira Thien Hue.
Dieu 2. Giao Ser Y to chi tri, phi hop v6i cac so., ban, nganh lien quan, Uy ban nhan dan cac huyn, thi xa, thanh pho Hue to chirc trien khai that hien Ke hoach hanh dOng dugc ban hanh tren dia ban tinh.
Dieu 3. Quyet dinh nay có hien lac thi hanh ke tir ngay
Dieu 4. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh, ThU truOng cac ca quan chuyen mon thuOc Uy ban nhan dan tinh; Chu tich Uy ban nhan dan cac huy'e'n, thi xa, thanh pho Hue; Thu tfirang cac cc quan, dan vi có lien quan chiu trach nhim thi hanh Quy6t dinh nay./.
No'! nItOn: - Nhtr Dieu 4; - Ving cac DS-KHHGD; - CT, cac PCT UBND tinh; - UB MTTQ VN tinh plikhgp); - Cac down the cap tinh (de phoi hop); - Dai PT-TH, Bao Thira Thien Hue; - Chi cue DS-KHHGD; - Cac PCVP, cac CV, CTTDT; - Ltru: VT, VH.
Nguyen Thanh Binh
till' BAN NHAN DAN LONG HOA XA HOI CHU' NGHIA VIET NAM TINH THUA THIEN HUE DOc rap - Tty do - Hanh phtic
KE HOACH Hanh diing thtyc hien Chuang trinh dieu chinh nitre sinh phi] hcip cac yang,
dOi ttrceng den nam 2030 ctia tinh Thira Thien Hue (Kern theo Quyit dinh so: 73'1 /QD- UBND ngay 29 /1 0/2 02 0 ciia Uy ban
nhcin dan tinh Thera Thien Hue
I. CAN CU XAY DUNG KE HOACH
- Nghi guy& s6 21-NQ/TW ngay 25/10/2017 dm Hoi nghi lin thir sau Ban Chip hanh Trung cong Dang (khod XII) ve cong tac dan so trong tinh hinh mai;
- Nghi guy& s6 137/NQ-CP ngay 31/12/2017 cfra Chinh phu ban hanh Chuang trinh hanh dOng cua Chinh phu thkrc hien Nghi quyet so 21-NQ/TW cua Hoi nghi lin thir sau Ban Chip hanh Trung uang Dang (khod XII) ve cong tac dan s6 trong tinh hinh mai;
- Phap lenh Dan se') va Phap lenh sira d6i dieu 10 Phil) lenh Dan s6 va cac Nghi dinh hugng dan thuc hien;
- Quyet dinh s6 1679/QD-TTg ngay 22/11/2019 dm Thu tuong Chinh ph0 ve viec phe duyet Chien lugc Dan s6 Viet Nam den nam 2030;
- Quyet dinh s6 588/QD-TTg ngay 28/4/2020 cfra Thu Wang Chinh phu phe duyet Chuang trinh diet' chinh muc sinh phu hop cac vUng, d6i Wang den nam 2030;
- Quyet dinh s6 2324/QD-BYT ngay 05/6/2020 cUa 136 Y to ban hanh Ke hoach hanh d'Ong thuc hien Chuang trinh Dieu chinh muc sinh phU hop cac vUng, dOi tugng den nam 2030;
- Ke hoach so 71-KH/TU, ngay 24 thang 4 nam 2018 cila Tinh fly Thira Thien Hue ve thuc hien Nghi guy& s6 21-NQ/TW ngdy 25/10/2017 dm Ban Chip hanh Trung ucmg Dang (facia XII) ve cong tac dan s6 trong tinh hinh mai;
- Ke hoach s6 121/1(14-UBND ngay 13/6/2018 cda Uy ban nhan dan tinh Thira Thien Hue ve trien khai Nghi quyet s6 21-NQ/TW ngay 25 thang 10 nam 2017 dm H6i nghi lan thir sau Ban Chip hanh Trung uang Dang (khoa XII) ve cong tac dan se; trong tinh hinh mai teen dia ban tinh Thira Thien Hue;
- Quyet dinh so 2014/QD-UBND ngay 10 thang 8 nam 2020 cua lily ban nhan dan tinh Thira Thien Hue ve ban hanh Ke hoach hanh &Ong giai doan 2020-2025 oh tinh Thira Thien Hue thtrc hien ChiL lugc Dan se") Viet Nam den nam 2030.
II. MUC TIEU
1. Myc tieu chung: Duy tri muc sinh thip hop 1/ d6i vai dia phuang dat muc sinh thay the; giam muc sinh o nhising dia phucmg c6 muc sinh cao, phan dau tiem can muc sinh thay the gap phin thgc hien thanh ding Ke hoach hanh
2
gong thuc hien Chien lugc Dan s6 Viet Nam den nam 2030, bao dam Oat trien nhanh va ben yang ctia tinh Thira Thien Hut.
2. Cac muc tieu, chi tieu cu the den nam 2030
2.1. Muc tieu cu the den nam 2030
- Thanh ph6 Hue dat mirc sinh thay the: Duy tri ket qua dat mirc sinh thay the (binh quan phu nu trong do tu6i sinh de c6 tir 2,0 den 2,2 con).
- Cac huyen, thi xd con lai c6 mirc sinh cao: Giam 10% tong ty suAt sinh (binh quan phu nit trongdO tu6i sinh de c6 teen 2,2 con).
2.2. Chi tieu cu the den nam 2030
- Van Ong m6i phu, trong tu6i sinh de tiep tic giam sinh va thuc hien dung chinh sach dan so de tiem can mirc sinh thay the (binh quan m;6i phu nit trong d6' tuoi sinh de c6 2,24 con vao nam 2025 va 2,19 con vao nam 2030), on Binh quy mo dan s6 a mirc hop ly, du bao quy mo dan s6 den nam 2025 la 1.152.000 nguai va nam 2030 la khoang 1.178.000 nguai.
- Duy tri muc giam tSr le sinh hang nam: 0,2%0/nam vao nam 2025 va 0,15%o/nam vao nam 2030; giam t5/ le sinh con thir ba tra len dat 12,5% vao nam 2025 va dat 10% vao nam 2030; T6c d'6 tang dan s6 0,4%/nam vao 2025 va 0,43%/nam vao 2030.
- Giam 2,4%o chenh Lech mirc sinh gitra nong than va thanh thi, mien mai va d6ng bang vao nam 2025 va 1,6%o vao nam 2030; Giam chenh lech mirc sinh ct6i vai cac huyen, thi xa tren dia ban tinh c6 muc sinh cao; phAn dAu 50% s6 huyen, thi xd, thanh ph6 dat mirc sinh thay the vao nam 2025 va 70% vao nam 2030.
- Giam 10% tang tST suAt sinh 6 cac huyen, thi xa c6 mat sinh cao (binh quan m6i phu nu trong d6 tu6i sinh de co tren 2,2 con).
- Duy tri ket qua a thanh ph6 Hue da" dat mire sinh thay the (binh quan moi phu nil trong (16' tu6i sinh de c6 tir 2,0 con den 2,2 con).
- 95% phu nu trong d6 tu6i sinh de (15 - 49 tu6i) deu dirgc tie') can, thong tin, to van, sir dung cac bien phap tranh thai hien dai; thuc hien phong tranh vo sinh va 118 trg sinh san.
- Moi phu nit trong d() tu6i sinh de c6 nhu cau deu dugc tiep can thuan tien vai cac BPTT hien dai, phong tranh vo sinh va ho trg sinh san. Ty le phu nu trong do tu6i sinh de (15-49 tu6i) clang sir dung BPTT hien dai dat 73% vao nam 2025 va 75% vao nam 2030; PhAn ddu cac cap vg chOng, nam, nu trong do tu6i sinh de sari sang chAp nhan thuc hien KHHGD, cam ket sinh du hai con dat 85% vao nam 2025 va 90% vao nam 2030.
- Giam t5, le vi thanh nien, thanh nien (10-24 tu6i) mang thai ngoai y mu6n là 4,2% vao nam 2025 va 2,8% nam 2030.
3
III. DOI TUVNG, PHAM VI 1. Deli tuvng - Nam, nii trong dO tutii sinh de.
- Lanh 40 cap fly dang, chinh quyen, down the cac cap trong, thong chinh tri, doanh nghiep, tochirc; ngued có uy tin, nguai dung dau to chirc tai cong &Ong, ton giao, clang ho, ca nhan lien quan.
2. Pham vi va thiri gian thvc hien - Pham vi thuc hien: Thuc hien trong pham vi town tinh.
+ Vimg mix sinh trong tinh tinh theo tSr suat sinh the do nganh Thtmg ke cong bo"' va tinh theo kat qua rting dieu tra Dan s6 va Nha a thi diem 01/4/2019.
+ Vung muc sinh trong tinh dugc chia thanh 2 \Tang ten ca Vimg c6 tong tS, suAt sinh cao gem 08 huyen, thi xa co tong tS, suat sinh ten 2,3 con/phv nu la huyen A Luoi (2,88 con), huyen Phu L'Oc (2,79 con, huyen Quang Dien (2,59 con), huyen Phong Dien, huyen Phu Vang (2,58 con), thi xa Huang Tra (2,57 con), huyen Nam Dong (2,33 con), thi xa Huang They (2,32 con).
Vimg co tong t-Sr suat sinh on dinh (4t muc sinh thay the) la thanh pht) Hue c6 tong tSr suAt sinh 2,06 con.
- Thai gian thuc hien:
+ Giai clown 2020-2025: Tap trung tri'en khai cac giai phap, nhirn muc tieu giam sinh, phan dau tiem,can sinh thay the; ben canh do trien khai dong bO cac giai phap nang cao chat luong dan so.
+ Giai down: 2026-2030: Tap trung cac giai phap nharn thuc hien mix giam sinh, on dinh ca cAu dan so va nang cao chat luong dan s6; danh gia kat qua thuc hien giai down 2021-2025 de dieu chinh hog demg, hoan thien chinh sach phi' hop v&i mat sinh cea tinh va ten co ser huong dan thuc hien dm Bo Y te.
IV. NHIEM VU, GI/id PHAP CHU YEU 1. Tang ctiiing sir lanh dao cua cac cap City (Yang, chinh quyen
- Tip tuc quan triet sau sac hen nua viec chuyen huong cong tac dan so tir tap trung vao viec giam sinh, phan dau tiem can muc sinh thay the. Thong nhat nhan thirc trong lanh 40 va chi 40 cuOc van dOng thuc hien mai gia dinh, cap vg chong sinh du hai con, nuoi day con tot, xay dung gia dinh tier' be), hanh philc. Tap trung lanh 4o, chi 40 thuc hien sinh it con hen a nhithg dan vi có muc sinh con cao, duy tri ket qua a thanh pho Hue da 4t muc sinh thay the.
- Tren ca sa xac dinh hien trong va xu huong muc sinh cua cap huyen, xa, them, ban, to dan pho de,xay dung, ban hanh cac van ban chi dao, ke hoach vai chi tieu cu the ve viec dieu chinh sinh dia phuang, don vi cho tong giai loan cu the huong den muc tieu dat muc sinh thay the - mai gia dinh, mai cap vg chong nen sinh du hai con.
4
- CAp uy dang, chinh quy'en cha tri, huy d6ng su vao cu6c cua cac nganh, down the, to chi:re tham gia thuc hien Ice hoach; giao nhiem vu cu the cho timg dia phuong, don vi trong to chirc thuc hien. Thuong xuyen giam sat, kiem tra; danh gia tinh hinh thuc hien dm cac dia phuong, don vi de có bien phap dieu chinh kip then, phit hop vai di'eu kien thuc tien cua dia phuong trong timg tlari
- Ban hanh quy dinh dam bao sir guong mau cila can b6, dang vien trong thuc hien sinh du hai con, nuoi day con tot, xay dung gia dinh tien b6, hanh
gan Ic'e't qua thuc hien cac mvc fiat dieu chinh mire sinh &roc giao cho cac dia phuong, dcm vi vai danh gia hoan thanh nhiem vi cua lanh dao cap uy, chinh quyen dia phuong, don vi, nhat la doi voi nguoi dirng dau. Dua cac invc tieu giam mirc sinh la mot trong cac not dung xay dung va thuc hien nep song van hoa, van minh a khu dan cu va trong cac co quan, down the.
2. Diy manh tuyen truyen, van diing thay d i hanh vi a) Tiep tic day math tuyen truyen sau, r6ng cac not dung cila Nghi
quyet 21-NQ/TW ngay 25/10/2017 cila Ban ChAp hanh Trung uong Dang khoa XII N4 cong tac dan s6 trong tinh hinh mai, nham tao su dOng tituan trong town xa h6i ve vi'ec chuyen huOng chinh sach dan so tir tap trung vao ke hoach boa gia dinh sang giai quyet town din cac van de dan so bao gem quy mo, co cAu, phan bo va nang cao chat luting dan so. Dac biet tap trung tuyen truyen not dung giam sinh, phan dau tiem can muc sinh thay the ten pham vi town tinh. Ci dia phuong cap huyen, cap Id phai thuc hien "Va'n d6ng sink it con hon a not muc sinh con cao, duy tri & nhang not dat mire sinh thay the va sinh du 2 con & nhang not mire sinh da xu6ng thap".
- Cac boat d6ng chit 34u: + Phi hop voi cac ban, nganh, down the cac cap to chirc cac hoat &Ong, sv
kien truyen th6ng nham tuyen truy&I ve Nghi quye't 21-NQ/TW va Ke hoach so 71-KH/TU, ngay 24 /4/ 2018 cila Tinh fly ve thuc hien Nghi quye't s6 21-NQ/TW ngay 25/10/2017 dm BCH TW Dang Kh6a XII N4' cong tac dan so trong tinh hinh mot Ke hoach s6 121/KH-UBND ngay 13/6/2018 cua UBND tinh ve trie'n khai Nghi quye't so 21-NQ/TW ngay 25/10/ 2017 dm BCH TW Dang Khoa XII ve cong tac dan s6 trong tinh hinh mai teen dia ban tinh Thira Thien Hu& U'u tien cac hoat d6ng truyen thong co not dung tuyen truyen phit hap voi doi tuong & cac vimg sau, vimg xa, yang kho khan,viing ven bien, dAm pha, van do, vimg &Mg dan có mire sinh va tST le sinh con thir 3 tra len cao.
+ Ph& hop voi cac co quan truy'en thong nhu Dai TruyL hinh Viet Nam (VTV8), Dai Phat thanh va Truy'e'n hinh tinh, Bao Thira Thien Hu6, Khoa Truy'e'n thong Giao dic thuc Trung tam Kie'm soat benh tat tinh tang cuong phat song, dang tai cac tin, bai, phong ve DS-KHHGD.
+ Bien soan va phat hanh cac san pham truyen thong, to van, van d6ng nhu to roi, thong diep, bangron, pano, bang có not dung tuyen truyen hu hop vai cac nhom doi tuong va timg dia ban dac thit, uu tiers truyen thong ve not dung thuc hien ke hoach hOa gia dinh.
5
b) Phat trien he thong thong diep truyen thong, not dung tuyen truyen van clang cho timg khu vuc có mire sinh khac nhau.
+ Doi huyen, thi xa co mire sink cao, tiep tuc thuc hien tuyen truyen,ve lgi
ich viec sinh it con dal phat trien kinh - xa hai va nuoi day con tot, xay dung gia dinh hanh phUc. Tap trung van d'ang khong ket hon va sinh con qua semi, khong sinh qua day va khong sinh nhieu con. Doi tugng tuyen truyen, van Ong yeu la cac cap vg chong dal sinh hai con Va coy dinh sinh them con. Khau hieu van dOng la "Ding a hai con de nuoi, day cho tot".
+ Doi voi don vi thanh pha Hue da dat mire sinh thay the nal dung tuyen truyen, van dOng tap trung vao lgi ich cita viec sinh du hai con; cac yeu to bat lgi cua viec ket hon, sinh con qua muon; sinh it con dOi voi phat trien kinh to - xa hOi; doi \Ted gia dinh va cham sac bO, me khi ve gia; tuyen truyen, gido duc nang cao nhan thik, chuyen doi hanh vi ve binh clang gioi, giam thieu mat can bang gioi tinh khi sinh. Tap trung van ding nam, nu thanh nien khong ket hon muon, khong sinh con muon, mai cap vg chong sinh du hai con va nuoi day con tot.
c) Tiep tuc truyen thong nang cao nhan thirc, hieu biet, su Ung hO va tich cuc thuc hien cila mai nguai dan, dac biet la cac cap vg chOng, nam, nu u da tuoi sinh de voi khau hieu van dang la "Dung a hai con de nuoi, day cho tot".
Cac hoat clang chit yeu: + Day manh tuyen truyen to van,ve lgi ich viec sinh it con dai phat
trien kinh - xa hOi va nuoi day con tot, xay dung gia dinh hanh phUc. Pho bien kien thlic ve tae diing cUa mire sinh, on dinh quy m8 dan so, nang cao doi song cua nhan dan; vai tro, trach nhiem ding dan trong viec sinh dung chinh sach dan so va xay dkmg gia dinh hanh pink.
+ Tap trung van dting khong ket hon va sinh con qua sam, 'thong tao hOn, khong sinh qua day va khong sinh nhieu con.
+ Doi tuong tuyen truyen, van dOng chu yeu la cac cap vg chong da sinh hai con va coy dinh sinh them con.
d) Day manh cac boat dOng tuyen truyen, van &Ong vai cac hinh thirc da phong phu, sinh dOng, hap clan va thuyet phuc phil hop voi timg nhom dai
tugng va dia ban dan cu. - Day manh cac boat dOng tuyen truyen, van dang vai cac hinh thuc da phong phia, sinh dOng, hap dan va thuyet phuc. Nang cao hieu qua cila
truyen thong qua cac phucmg tien thong tin dai chUng, chia trong viec sir dung cac phuang tien truyen thong da phuong tien, Internet va mang xa hai. Su dung hop VT cac loai hinh van h6a, van nghe, giai tri. Phat huy vai tra cua nhung nguai c6 anh hua'•ng cong chUng, gia dinh va dang ho nhu nhimg nguai not tieng trong cac linh vuc chinh tri, khoa hoc, van hoa, nghe Dac biet quan tam day manh cac boat dOng truyen thong true tiep, nhat la cac boat .dOng truyen thong tai nha, tai cong dong thong qua dai ngu ding tic vien, tuyen truyen vien, nhan vien y to than.
6
- Cac hog dOng chu y6u: + Tiep tuc to chirc t& dgt chin dich tang ctrang truy&I thong l'Ong ghep
vo.i cung cap dich vu sirc khoe sinh,san/ke hoach h6a gia den vimg sau, vimg xa, vimg kilo khan, cac xa bier' giai, dam pha, van do, vimg c6 mirc sinh cao, \Tang c6 tS7 le sinh con thir ba troy len cao.
+ Tiep tuc trier' khai mo hinh Xa, phuang, cum dan cu khong co nguai sinh con tin"' 3 troy len long ghep dua cac tieu chi ve dan so va phat triL vao huang uerc, quy &lc cua thOn, to dan pho van
+ DAy manh boat d6ng tuyen truyen, van Ong true tiep cac doi tugng tai h6 gia dinh, cong doting ma vai tro nang cot la ciia doi ngu cong tac vien dan so va su ph8i hop dm nhan vien y to thon ban, tuyen truyen vien cua cac nganh, doan the Ca soy. Phat huy hieu qua boat d6ng cua cac D6i Tuyen truyen vien cac dia ban thu6c We an 52,..
+ Phi hop vai Sa Thong tin Tru34'n thong va cac dan vi lien quan ddy manh cac hoat dOng truyen thOng qua cac phuang tien thong tin dai chung. Chtl trong viec sir dung cac phuang tien truyen thong da phuang tien, interne va mang xa h6i trong he th8ng can b6 lam cong tac dan so cac cap.
+ Ph& hop vai Doan Thanh nien, Lien doan Lao dOng cac cap to chirc cac su kien tru34n th8ng tai nai dong dan cu, tap trung nhieu thanh nien; chu tong tuyen truy'en, van dOng d tai cac nhom dac thu nhu nguai lao dOng o khu cong nghiep, khu kink
+ Phi hap vai Oy ban MTTQVN tinh va cac dun vi lien quan tiep tuc phat huy han nib vai tro cua cac chirc sac ton gido, gia lang, truang ban, nguai co uy tin trong cong dong, nguai co anh huang den cong chimg tham gia tuyen truyen, gido duc nguai dan thuc hien chinh sach DS-KHHGD.
+ San xuAt va nhan ban cac phong sir, phim, tieu phdm, kich truy&sn hinh, truyen thanh; cung cap cac tai lieu, an pham truy&I thOng; to chirc cac loai hinh van h6a, van nghe quan chung phu hop vai van hoa, tap quan cua dia phuang.
d) Trien khai town dien not dung, chuang trinh, phuang phap gido due ve dan so, sire khoe sinh san trong va ngoai nha truong phii hap vOi tong cap hoc, lira tu8i trong he thong gido duc nham trang bi cho nguai hoc cac kien thirc, ky nang ca ban ve cham soc sirc khoe sinh san; phOng tranh mang thai ngoai muon, vo sinh va cac benh lay truyen qua duang tinh due; dinh hinh gia tri m6i gia dinh nen c6 hai con vi lgi ich gia dinh va tucmg lai b&'n yang cua qu'e huang, • dat nuoc.
- Tang cuang tich hop not dung gido duc ve dan so, sire kh6e sinh san trong cac mon hoc va boat Ong gido due, phu hgp vo i timg cap hoc, lira tuoi. Muc tieu cua giao due din s8, sirc khOe sink san phai bao dam trang bi cho nguai hoc cac kien thirc, nang ca ban, c6 he thong ve cau tao, ca the hoat d6ng ctia cac ca quan sinh san o nguai, cham soc sire khOe sinh san; phong tranh mang thai ngoai y muon, vo sinh va cac b'e'nh lay truyen qua duang tinh due; dinh hinh gia tri moi gia dinh nen c6 hai con vi lai ich gia dinh va tuang lai ben viing cua dat nuac.
7
- Cac hog dOng chla yeu: + Tiep tuc trien khai va ma rOng trien khai long ghep chucmg trinh gido duc
dan s'6, sirc khoe sinh san trong va ngoai nha twang trong tinh hinh mai, chu tong den nh6m d6i tuang là hoc sinh bac Trung hoc co so. va Trung h9c pho thong.
+ Phoi hop v&i nganh Giao due va Dao tao to chic tap huan, dao tao giang vien tuyen tinh, hoc vien la giao vien, nhan vien y to hoc duemg tham gia giang day ve dan so, six khoe sinh san.
e) Tiep tuc trien khai, m& r8ng thuc hien chuong trinh gido due truck khi ket hon d6i vai thanh nien nam, nit chuAn bi ket hon nharn cung cap cho nam, nu thanh nien cac kien thirc ve cham soc sic khoe sinh san lien quan truc tiep den cu8c song va ch'ong; cham soc, nuoi day con, quan 1)% kinh to gia dinh; clang co gia tri moi gia dinh nen c6 hai con, nuoi day con tot va xay dung gia dinh binh clang, am no, tien b0, hanh phirc.
- Thi diem trien khai ma rOng thuc hien chuong trinh gido due bit buOc truac khi ket hon doi vai thanh nien nam, nu chuan bi ket hon. Chuang trinh phai bao dam cung cap cho nam, nu thanh nien cac kien thirc ye cham soc sirc khoe sinh san lien quan trvc tiep den cu8c song va chOng; cham sac, nuoi day con, quan ly kinh to gia dinh; clang c8 gia tri mai gia dinh nen c6 hai con, nuoi day con eat va xay dung gia dinh binh clang, am no, tien b8, hanh phuc.
- Cac boat d'Ong chu yeu: + Phi hop with Doan Thanh nien, nganh Tu phap cac cap tiep tuc trien
khai cac hog dOng to van va kham sirc khoe tien hon nhan cho vi thanh nien, thanh nien; duy tri va m& rOng hog dOng Cau lac b6 Tien hon nhan gin vai viec to chirc trao giay chimg nhan ket hon cho thanh nien nam, nu .
+ To chirc khao sat, danh gia nhu cAu ve kien thitc, ky nang cham soc sirc khoe sinh san, hOn nhan, gia dinh va cac van a c6 lien quan cUa nam, nu thanh nien truac khi ket hon.
+ To chic tap huAn, dao tao giang vien, hoc vien tham gia giang day chuong trinh giao duc truck ket hon.
+ Thi diem va timg buck ma rOng trien khai chuong trinh gido due truac ket hon theo huang clan claa Trung uang.
3. Dieu chinh, hoan thien cac chinh sach hO try, khuyen khich - RA soat, de xuat stla doi cac quy dinh, chinh sach lien quan den ding tac
dan s6 gin vai muc tieu giam sinh, phan dau tiem can mire sinh thay the. xuAt ban hanh quy dinh ve viec de cao tinh lien phong,,guang mau
cua moi can b8, clang vien trong viec sinh hai con, nuoi day con tot, xay dung gia dinh hanh phUc.
- Cu the boa cac chinh sach hO trot, khuyen khich phu hop vai dac diem mire sinh claa cac dia phuong co mire sinh khac nhau.
8
+ La mot trong 33 tinh, thanh phe c6 mirc sinh cao nen can ap dung va nang cao hieu qua thuc hien cac chinh sach ho trq, khuyen khich hien hanh nhu khuyen khich cac cap vo chong, gia dinh, tap the, cong Sing khong co nguai sinh con thu ba troy len; ho trq nguai dan thuc hien dich vu ke hoach hoa gia dinh, bao gem phuang tien tranh thai; b8i duOng, hO trq nguai thuc hien nhiem vu cung cap dich vu, nguai van dOng thuc hien ke hoach hoa gia dinh,...
+ Sira dei, be sung cac chinh sach ho trg, khuyen khich cac cap vg cheng sinh du hai con ten ca soy phan tich, danh gia tac Ong cila cac chinh sach ve lao Ong, viec lam, nha a; phiic lqi xa hOi; gido duc; y te;... den viec sinh it con.
+ Xay dung, trien khai cac mo hinh can thiep thich hgp khuyen khich gia dinh, cap vg cheng sinh du hai con.
+ Ho trq phuang tien tranh thai va dich vu KHHGD cho nguai dan c6 nhu cau thuc ho ngheo, can ngheo, dei tugng chinh sach.
+ He trg nguai dan thuc hien dich vu bao gem ca phuong tien tranh thai. Dac biet quan tam den den cdc,nhom del tuang khO tiep can nhu cong nhan tong cac khu ding nghiep, khu kinh te; nguai dan viing sau, -yang xa tinh.
+ Bei &rang, ho trg cho d6i tuong thuc hien bien phap tranh thai dai han (triet san).
+ Ho trq nguai tu van, van Ong d61 tugng thuc hien KHHGD (riet san, yang).
+ He trq nguai thuc hien nhiem vu cung cap dich vu (can bO y to ca siy theo doi, cham sac d8i tugng tai nha sau triet san).
+ Cac hog dOng truyen thong, tu van, van Ong ve sir dung bien phap tranh thai; phang tranh vo sinh va mang thai ngoai y mu6n; giam phd thai va pha thai khong an toan.
+ Co ca the xa hOi hoa tao dieu kien thuan lqi cho cac ca quan, to chirc, ca nhan tham gia tuyen truyen, tu van, cung cap dich vu ke hoach hoa gia dinh, san xuat va phan- phoi phuang tien tranh thai, hang h6a suc lchoe sinh san ten dia ban tinh theo phan khuc thi truong; khuyen khich su to nguyen chi tra dich vu ke hoach h6a gia dinh va chi phi mua phuang tien tranh thai cua nguiyi dan.
- Cdc nhiem vu, hoat dOng uu tien can thuc hien:
+ Ra sodt bai bo cac quy dinh cua cac to chirc, ca quan, don vi, cong deng lien quan den muc tieu giam sinh.
+ Sira del, be sung cac chinh sach ho trq, khuyen khich cac cap vg cheng sinh du hai con ten ca soy phan tich, danh gia tdc Ong dm cac chinh sach ve lao Ong, viec lam, nha phiic lqi xa hOi, giao due, y to ... den viec sinh it con; xay dung, trien khai cac mo hinh can thiep thich hgp.
+ Nghien ciru, ban hanh cac bien phap trq cac cap vg chang sinh hai con. Kit so not dung he trg, khuyen khich can thi diem nhu sau:
+ Ho trq tu van, cung cap dich vu hon nhan va gia dinh: Phdt trien cac cau lac bO ket ban tram nam, ho trq nam, nu thanh nien ket ban; tu van sire khoe
9
truck khi k8t lion; khuy8n khich nam, nu k6't hon truck 30 tuOi, khong ke't hon muon, khong tao hon; phu nu sinh con thu hai truck 35 tuoi,...
• Xay dung m8i twang,- cong gong phii hop vai cac gia dinh nu8i con nho. Thi diem, nhan rOng cac dich vu than thin vOi nguai lao dOng nhu dua, don tre, trong tre, ngan hang saa me, bac s'S'T gia dinh,... Chu trong quy hoach, xay dung cac diem teeing, giu tre, nha mau giao phi' hop vai dieu kien cua ba me, nhat là cac khu kinh te, khu ding nghi8p, khu do thi.
+ Ho trg phu nir khi mang thai, sinh con va sinh du hai con: Tu van, cham soc sirc khoe ba me va tre em bao gom sang loc v8 sinh, sang loc truck sinh va sau sinh, phong chong suy dinh duang; tao dieu kin tra lai not lam vi8c cho phu nit sau khi sinh con; giam thue thu nhap ca nhan; mien giam cac khoan dOng gop cong ich theo hi) gia dinh;...
+ Ho trg, khuye'n khich cac cap vg ch6ng sinh 01 den 02 con: Mua nha xa hOi, thue nha uu tien vao cac truong ding lap, ho trg chi phi giao duc tre em; xay dung m6 hinh quan VT, phat trien kinh to gia dinh; timg buck thi diem cac bin phap tang trach nhi8m dOng g6p xa, hOi, cong dOng doi nhang tilting hop ca nhan khOng muon ket hon hoc k8t hon qua muon.
4. MO' riing tiep can cac dich vu stiv khOe sinh sfin/ke hoach hoa gia dinh va cac dich vu có lien quan
a) Ph8 cap dich vu ke hoach hoa gia dinh, cham soc suc khoe sinh san toi moi nguai clan dam bao cong bang, binh clang trong tiep can, sir dung dich vu, khong phan bit giai, nguai da ket bon, nguai chua ket hon.
- Dam bao ho trg phucmg tin tranh thai va dich vu KHHGD cho d6i tugng hO ngheo, can ngheo, doi tugng chinh sach, viing có muc sinh cao..., theo so lugng PTTT duce Trung uang phan phoi hang nam.
- To chire cung img cac dich vu cham soc SKSS/KHHGD than thin cho vi thanh nien, thanh nien; cong nhan khu cong nghi8p..., (long ghep voi chucmg trinh cong co, nang cao chat lugng dich vu KHHGD den nam 2030 khi c6 van ban huong clan cua Trung trong).
- To chirc cac hoat dOng thiic day tiep thi xa hOi, xa hOi hoa cung cap dich vu KHHGD, cham soc suc khOe sinh san (lOng ghep vai chuang trinh cong ca, nang cao chat lugng dich vu KHHGD dtn nam 2030 khi co van ban huong clan cua Trung uong).
- Thi ditm cung cap dich vu KHHGD/SKSS qua website, email, facebook, youtube, twitter, instagram, zalo,... (long ghep vai chuang trinh cung co, nang cao chit lugng dich vu KHHGD den nam 2030 khi c6 van ban huong clan clad. Trung ucrng).
- Du bao nhu cau phuong tin tranh thai de's xay dung hang nam dap img vu KHHGD cho lchach hang.
10
- Xay dung va to chirc thuc hien ke hoach dam bao an ninh hang hoa va thi truing tong the phuang tien tranh thai, dich vu KHHGD.
- Nang cao nang luc,ca sa y thuc hien dich KHHGD, trong ho trg cac dan vi kh6 khan (long ghep chuang trinh ding co, nang cao chat lugng dich vu KHHGD dtri nam 2030 khi c6 van ban huang clan cua Trung uang):
+ Nang cap ca s& vat chat; ra soat, b6 sung trang thik bi, PTTT va hang hoa SKSS de dam bao cac ca so y te tuyen huyen, xa du nang luc thuc hien dich vu KHHGD theo quy dinh.
+ Dao tao va dao tao lai cho can b6 y to v&' thuc hien ky thuat dich vu SKSS/KHHGD theo phan tuye'n ky thuat; tap huan hang nam ve thuc hien cong tac dan so, bao g6m cung img PUT phi lam sang va hang hoa SKSS cho cong tac vien, y t6' them ban.
+ Ciing,c6 mang luai cung cap dich vu KHHGD theo huang bao dam cac ca so. y te tuyen huyen cung cap dugc tat ca cac loai dich vu KHHGD, cac ca so y te tuyen xa cung cap cac dich vu KHHGD ca ban. Tie!) tuc duy tri, nang cao hieu qua viec phan phoi cac dich vu phi lam sang qua mang luai nhan vien y te then, ban, cong tic vien dan so.
+ Tang cuing ho trq ky thuat thuc hien dich vu KHHGD tir tuyki ten cho tuyen clued, chu tong h6 trg cho tuyen y te ca se.
- Day mann hop tac y to cong - y to tu nhan trong viec thuc hien cac dich vv ky thuat KHHGD/SKSS; tang cuing kiem tra thuc hien quy trinh va kitm soat chat lugng dich vu KHHGD/SKSS tai cac ca so y te tu nhan.
- D6i mai phuang thirc cung mg dich vu KHHGD (16ng ghep chuang trinh cung co, nang cao chat lugng dich vu KHHGD den nam 2030 khi có van ban huang dan cua Trung uang):
+ Xay dung ke hoach tong phat trien va nang cao chat lugng cac ca s& cung cap dich vu SKSS/KHHGD cac tuyen theo cac muc tieu uu tien, trong do chu trong trien khai cac dich vu c6 chat lugng cao. Chu trong viec dao tao, cap nhat, nang cao chat lugng chuyen mon ky thuat cho can b6 cung cap dich vu KHHGD/SKSS cac tuytn theo huang clan cila B6 Y te, duy tri thuOng xuyen cong tac giam sat ho trg va tang cuing cong tac ki'em tra, danh gia chat lugng cua cac ca se de phat hien, chan chinh va bo sung kip th&i, dam bao cac dich vu dugc cung cap theo dling huang dan cda B6 Y te, han the cac truing hop tai bien va tir vong.
+ Thi diem va ma ring me hinh to van va cung cap dich vu KHHGD/SKSS than thien cho vi thanh nien, thanh nien trong tinh hinh mai
+ MO ring kha nang tip can, sir dung cac dich vu cham sec SKSS, sirc khoe tinh due than thien •vai vi thanh nien, thanh nien, giam tinh trang vi thanh nien, thanh nien mang thai ngoai y muon. Tang cuing quan ly nha nuac doi vai viec cung cap cac dich vu pha thai, pha thai kh8ng an toan...
11
+ Thi diem va mar rOng mo hinh cung cap dich vu KHHGD/SKSS dac thu khu cong nghiep...,
+ TO chire ling ghep khan' suc khoe \Ted tam soat vo sinh, ung thu duemg sinh san, cac nha may, xi nghiep trong cac khu ding nghiep...,
+ Xay dung phan mem tu van va to chirc ban hang qua ung dung internet; Ti chuc trien khai may ban hang tu Ong bao cao su, film tranh thai,... tai khu tap trung dong khu vui chai giai tri.
+ Ti chirc tu van va cung ung dich vu KHHGD/SKSS qua he thOng bac si gia dinh.
+ Dii mai phucmg thire cung cap dich vu KHHGD theo huong ma rOng, dap ung day du nhu cau cua timg nh6m doi tugng. Tang nhanh so luting phuang tien tranh thai qua cac kenh tiep thi xa hOi, xa hOi hoa (Tiep tuc trien khai cac hog &Ong theo Ke hoach so 143/KH-UBND ngay 05/6/2020 cua UBND tinh Thira Thien Hue ve trien khai De an tiep tuc day manh, ma r8ng xa hoi boa cung cap phucmg tien tranh thai, hang hoa va dich vu ke hoach h6a gia dinh, sue khoe sinh san den nam 2030).
b) Xa'y dung va trien khai cac loai hinh phong, tranh vo sinh tir tuoi vi thanh nien tai con g dong; day manh chuyen giao con g nghe, phat trien mangluohi ho trot sinh san (thuc hien khi c6 van ban huong dan cua Trung Living).
- Thi diem va ma rOng mo hinh tam sok cac benh lien quan den thuc hien KHHGD tai cung ding (vo sinh, ung thu clueing sinh san, cac benh lay truyen qua duang tinh duc,...).
- Thi diem va ma rOng mo hinh huy dOng cung tic vien, y to thon ban ling ghep tham gia cac chuang trinh khac tai cong dong (chucmg trinh cham soc sue kh6e ban dAu; phong chOng suy dinh duang; charn soc SKSS,....).
- Thi diem mo hinh phong, tranh vo sinh tir tuoi vi thanh nien thong qua cac chucmg trinh gido due, can thiep tai cong ding.
- Cung co va phat trien mang luai sang loc vo sinh. - Thi diem mo hinh xa h8i hoa dich vu du phOng, sang 19c vo sinh, ung thu
duang sinh san tai cong dong cho nhom dan so tre dap ung nhu cau va kha nang chi tra cua ngued dan.
c) Doi voi dia ban \Tang sau, viing xa, vimg khO khan, vimg dan t8c thieu so, bien TO chirc cac loai hinh cung cap dich vu phu h9p; tu van, kiem tra suc khoe, phat hien sem, phong, tranh cac y6u to nguy ca dAn den sinh con di tat, mac cac benh, tat anh huong den viec suy giam chat luting nOi giing.
- To chirc chitin dich cung cap dich vu cham- soc sirc khoe sinh san/ke hoach hoa gia dinh a nhimg dia ban trong diem, vimg sau, viing xa, yang kh6 khan.
- Kiem tra sue khoe, phat hien, tu van ve phOng, tranh va dieu tri cho nam, nu chuan bi ket hon cac nguy ca sinh con di tat va mac cac benh hiem ngheo viing dong bao dan t8c thieu so, vimg kh6 khan.
12
- Nang cao nhan thirc, hieu biet cho nam, nu thanh nien hieu ro dugc lgi ich cua viec tu van, kham sire khoe truac khi ket hon, hau qua cua tao hon, hon nhan can huyet, ding nhu tic bpi cua pha thai, mang thai ngoai 3", mu6n, nam dugc dia chi cung cap cac dich vu cham soc SKSS/KHHGD, biet each phong tranh cac benh lay truyen qua benh tinh duc, biet Iva chon cac bien phap tranh thai phu hop,...
- Van clung thanh nien ket
hien tu van va kham sire khoe truac khi ket hon, khong tao hOn, khong ket, hon can huyet; phy nit mang thai thvc hien tam soat, chin down, dieu tri mot so benh, tat truac sinh; tre so sinh dugc thvc hien tam soat, chin clown, dieu tri mot so benh barn sinh.
- Ph6 cap dich vu ke hoach hod gia dinh, cham soc sue khoe sinh san toi moi nguai dan dam bao cong bang, binh ding trong, tiep can, sir dung dich vu, kh8ng phan biet giai, nguai da ket hon, nguai chua ket hon.
- Xay dung va trien khai cac loai hinh phong, tranh vo sinh tir tu6i vi thanh nien tai cong clang; day manh chuyen giao cong nghe, phat trien mang luori 116 trot sinh san.
- Doi voi dia ban yang sau, vimg xa, yang khO khan, hai dao: TO chirc cac loai hinh cung cap ,dich vu hop; tu van, kiem tra sire khoe, phat hien sum, phong, tranh cac yeu to nguy co clan den sinh con di tat, mac cac benh, tat anh husfmg den viec suy giam chat lugng not giong.
5. Cac nhiem vu va giai phip khac - Dao tao, tap huan, bOi du'ang + Cap nhat kien thirc mai, tap huan lai bao dam dOi ngu cong tic vien din
so tai than, ban, to dan pho thvc hien day du, co hieu qua viec tuyen truyen, van dOng nhan dan thvc hien giam sinh, thvc hien quy mo gia dinh có 01 hoc 02 con va tham gia cung cap mot so dich vu ten tan h8 gia dinh.
Day manh dao two, bOi dutng,,nang cao rang lire can b8 lam cong tic dan so, cac cap, cac nganh, down the, t chuc xa hOi, dac biet la kien thirc, ky nang long ghep cac not dung dieu chinh mirc sinh vao nhiem vu, hoat dOng cua cac nganh, don vi.
+ Dua not dung ve dieu chinh mire sinh vao chuong trinh dao two, tap huan can b8 lanh dao, quan ly cac cap; chii tong dao tax) d6i ngu chuyen gia trong rinh virrc dan s6, nhan khau h9c thong qua he thong dao two trong va ngoai nuac.
- Nghien ciru khoa hoc va he th6ng thong tin quan 151
+ Nghien ciru, thvc hien nhiem vu khoa h9c cong nghe ve quy mo dan s6, mire sinh trong m6i quan he qua lai vii phat trien kinh to - xa h8i; cac nghien ciru tic nghiep ve nhang giai phap, can thiep nham dieu chinh mire sinh phu hop cho tirng giai down va timg dia phuong.
+ Cimg c6, hoan thien he thOng chi bao, chi tieu ve quy mo dan so va mire sinh. Dua chi tieu giam sinh, phan dau tiem can mirc sinh thay the vao he thong
13
cac chi tieu kinh to - xa h6i giai doan 2021-2030. Thuang xuyen cung cap, thong tin ve d6ng thai dan so va thuc tang muc sinh cho cac ca quan chi dao, dieu
- hanh cua tinh va Trung uong. -
Kiem tra, giam sat, danh gia . + Dinh kSr kiem tra, giam sat h6 trq, danh gia viec thuc hien Ke hoach; kip
thai de xuAt ca che, chinh sach phil hop voi thuc tien.
+ So ket, tong ket thuc hien Ke hoach, nhat la danh gia giai doan dau cua Ke hoach de dieu chinh cho phu hop voi giai doan tiep theo.
V. KINH PHI THVC HIEN 1. Nhu cAu kinh phi giai doan 2021-2025 - Kinh phi ngan sach Trung uong: 5.100.000.000 d6ng (Bang chit: Nam t.5/ mot
tram trieu dong).
- Kinh phi ngan sach dia phucmg: 16.000.000.000 d6ng (Bang chit: Muari sau tS7d6ng).
2. Nhu cAu kinh phi giai doan 2026-2030 - Kinh phi ngan sach Trung uong: 6.000.000.0000 d'6ng (Bang chic Sau tS, d6ng).
- Kinh phi ngan sach dia phucmg: 18.000.000.000 d6ng (Bang chit: Mtrai tam tY' d6ng).
3. NguOn kinh phi - Ngan sach Trung uong: Bao dam du chi phi dich vu ke hoach h6a gia
dinh bao gom ca phuong tien tranh thai cap cho nguai dan tai cac don vi c6 mirc sinh cao va doi tuong uu tien.
- Ngan sach dia phucmg: Kinh phi thuc hien Chuang trinh do ngan sach dia phuang bao dam theo kha nang can doi ngan sach trong tirng thoi kST, theo phan cap ngan sach hien hanh, duac be) tri trong du toan chi cila cac co quan, don vi dugc giao nhiem vu thuc hien ding tac dan so theo quy dinh oh Lust ngan sach nha nuac va tix cac ngu6n kinh phi hop phap khac,...
VI. TO CHtiC THIIC HIEN 1. So. Y te: - Chu tri xay dung ke hoach va trien khai cac nOi dung dm Ke hoach.
- Phi hop yeti Cuc Th6ng ke tinh dieu chinh, ding b6 danh sach cac huyen, thi xa, thanh pho theo vimg mirc sinh giai doan 2026-2030 teen co so bao cao danh gia ket qua thuc hien Chuang trinh giai doan 2020-2025.
- Ph6i hop v6i cac ser, ban, nganh ra soat tham muu dieu chinh b6 sung cac chit chuang, co che, chinh, sach phi' hop v6i muc tieu duy tri giam sinh, phan dau tiem can mirc sinh thay the.
Huang clan ty ban nhan dan cap huyen to chirc trien khai Ke hoach.
- Huang dan chi dao cac don vi y to truc thuc trien khai cac boat d6ng cu the:
14
+ Chi dao cac don vi y to thuc hien kham va dieu tri b6 tri, thanh lap khoa/phong/b6 phan kham sire khoe tien hon nhan theo Huang cian chuyen mon ve Tu van va kham sic khoe lien hon nhan (ban hanh kern theo Quyet dinh s6 25/QD-BYT ngay 07/01/2011 cUa B6 tru&ng B6 Y te.
+ T6 chic trien khai cac phong to van, cung cap dich vu y te - dan so, nang cao chdt luting dich vu to van, kham strc khoe truck 'chi ket hon, sang lac trtrac sinh, sau sinh phat hien soul nguy co, phong ngira, dieu tri cac berth di truyen a thai nhi va tre sau sinh; Tang cueing ngan ngira, sang lac, can thiep, dieu tri sam cac benh, tat la nguyen nhan dan den vo sinh a nhom dan,so,tre, him muon,... tai cac co so dieu tri, Trung tam y te cap huyen, Tram y te cap xa ten dia ban tinh c6 du dieu kien theo quy dinh cua B6 Y te.
- Kiem tra, danh gia, tham mtru to chic so ket, tong ket viec thuc hien ke hoach bao cao UBND tinh, B6 Y te theo quy dinh.
2. So. Lao Ong, Thirang binh va Xi hei: Chit' tri, phi hop voi cac set, ban, nganh, co quan lien quan ra soat, de xudt sira d6i va huong can thuc hien chinh sach an sinh xa hoi, ve viec lam cho phu nu trong d6 tu6i sinh de, bo tri viec lam sau sinh, khuyen khich thuc hien dung chinh sach dan so.
3. So. Xfiy dtrng: Chu tri, phi hyp vai cac so., nganh, dia phuong ra soat, de xudt sira doi, bo sung va huang clan thuc hien chinh sach 116 try nha cho nguai lao d6ng khu cong nghiep, khu kinh te de khuyen khich thuc hien giam sinh a \rung c6 mirc sinh cao.
4. So. Tai chinh: Can cu kha nang ngan sach cua dia phuong, tham muu Uy ban nhan dan tinh be; tri kinh phi hang nam cho cac co quan, don vi duac giao nhiem vu thuc hien cong tac dan so theo quy dinh cua Lu'at Ngan sach nha nuo.c.
5. So Ke hoach va DAu tir: Chu tri, ph6i hop vai So. Tai chinh, So Y t6 tham min xay dung cac quy dinh ve long ghep cac yeu to dan s6 vao chien ltroc, quy hoach, ke hoach, chuong trinh, du an phat trien kinh te xa h6i, an ninh, qu6c phong cua thanh ph6. Phi hop voi Sa Tai chinh b6 tri ngan sach dam bao thuc hien cac chuong trinh de an, du an lien quan den linh vuc dan s6 va dieu chinh mire sinh.
6. Cfic so, nganh co lien quan: Phoi hop von Sa Y te va sa, nganh lien quan to chic trien khai Ke hoach thuc hien Chien lucc dieu chinh mirc sinh phu hop cac yang, doi tuong tinh Thira Thien Hue den nam 2030 trong pham vi chic rang, nhiem vu dtro.c giao.
7. Uy ban nhin din cac huyen, thi xi, thanh phO - Dua mix tieu, chi tieu quy me, dan so va muc sinh vao he th6ng cac chi tieu
kinh t6 - xa h6i dia phuong giai don 2021-2030; ra soat, b6 sung cac quy hoach, ke hoach phat trien kinh te - xa h6i cho phit hop yeti dieu kien cUa dia phuong.
- Trinh cap c6 thdrn quyen hoac ban hanh cac Nghi quyet, quyet dinh ve 11.6 trig, khuyen khich mai cap vg ch6ng thuc hien dung chinh sach dan so; b6 tri kinh phi de thuc hien Chuang trinh cua dia phuong.
15
- Chi dao Phong Y te, Trung tam Y te, cac nganh lien quan, UBND cap xa xay dung Chuang trinh dieu chinh mirc sinh cua dia phuang theo Ke hoach nay va huong dan cua So Y te; phan cong ra nhiem vu, trach nhiem cua tirng phong, ban, nganh trong viec trien khai Chuang trinh; long ghep voi cac chuang trinh, de an, du an lien quan tren dia ban.
8. De nghi fly ban Mat tran To quoc Viet Nam tinh va cac to chirc chinh tri -,xa 110: Phoi hop trien khai thkrc hien Chuang trinh; day manh cong tac tuyen truyen, giao duc trong co quan, don vi; phat dOng cac phong trao thi dua thkrc hien cac nhiem cong tic dan so va phat trien, dua tieu chi khong sinh con thU 3 tro len vao viec binh xet thi dua hang nam, tao sir lan toa rang rai trong toan xa hOi; tham gia xay dkmg cac chinh sach, chuang trinh, de an lid giam sat viec thkrc hien Chuang trinh có hieu qua.
Thu truong cac se, ban, nganh, doan the, ChU tich UBND cac huyen, thi xa thanh phO Hue va cac co quan, don vi, to chdc, ca nhari co lien quan can dr Chuang trinh de trien khai, thkrc hien. Trong qua trinh to chirc thvc hien, neu có de xuat, kien nghi, cac co quan, dan vi giri van ban ve So Y te de tong hop va bao bao UBND tinh xem xet theo quy
TM. UY BAN NHAN DAN KT. CHU TICH
CHU TICH
liuluc 1 THI XA, THANH PHO HUE
SINH TRONG TINH (Kern theo Quyet c);\ 'T-47 QD-UBND ngay thang narn 2020
cua Uy ban iihein clan tinh Thica Thien Hue)
TT Dun vi Dan so (Ngtroi)
Dan so nir (Ngiroi)
01/4/2019)
I Wing c6 tong tS7suAt sinh On dinh cluiri 2,1 con/phu ncr:
1 Thanh pht) Hue 351.456 181.749 2,06
II Viing c6 tong t5TsuAt sinh cao tren 2,3 con/phu nii:
1 Thi xa" Huang Thily 113.964 56.787 2,32
2 Huye'n Nam Bong 24.300 11.953 2,33
3 Thi xa Huong Tra 115.088 57.471 2,57
4 Huye'n Phu Vang 179.589 88.823 2,58
5 Huye'n Phong Di&'n 87.781 44.882 2,58
6 Huye'n Quang Di&'n 77.178 39.231 2,59
7 Huyen Phil LOc 129.846 64.846 2,79
8 Huyen A Luoi 49.418 24.390 2,88
Toan tinh 1.128.620 570.132 2,34
KE HOACH HOAT D
LUC 2
N NGAN SACH THEO TUNG NAM
nam 2020 clia L'Iy ban nhan dan tinh Thira Thiel? Hue
DVT: 1000 diin
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
TONG CONG 45,100,000 5,320,000 4,175,000 4,215,000 4,510,000 4,225,000 5,200,000 4,310,000 4,175,000 4,480,000 4,490,000
I TANG WONG Si! LANH DA°CUA CAC CAP UY, CHiNH QUYEN
2,750,000 310,000 260,000 260,000 260,000 310,000 260,000 260,000 260,000 260,000 310,000
1 Danh gia hien trang va xu huong mire sinh dm timg dia phtrorng lam ca sor xay clog, ban
hanh cac van ban chi dao, ke' hoach thurc hien 150,000 50,000 50,000 50,000
2 Cung cap thong tin, hOi nghi, hOi thao pito
. bien, chuyen de, so kit, tong kit
1,100,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000
3 Cung cap An phAm van dOng 900,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
4 Kim tra, giam sat, dank gia tinh hinh dux hien tai dia phircmg, dcm vi
600,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
II DAY MANH TUYEN TRUYEN, VAN BONG THAY DOI HANH VI
15,470,000 2,150,000 1,280,000 1,280,000 1,615,000 1,280,000 2,080,000 1,415,000 1,280,000 1,545,000 1,545,000
1
Tuyen truyen, van thing de tao mot trtrong xi 41 ding thuan ve chuyen
htrerng chinh sach quy mo dan so tir tap trung vac) no lire giam sinh sang duy tri min sinh thay the tren pham vi 6 ntrerc
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOng ghep cac hog dOng trong chtrong trinh Truyen thong Dan so den nam 2030
1
3.2 Duy tri vii ma rOng the mo hinh truyen thong phi' hop viii cac nhom dOi twang
3.1
TT
3
2
TO chirc cac sir kien truyen thong, gay an twang manh, thu hat d8ng duo quan chang nhan dan tham gia; tao du Juan xa hOi dOng thuan, Ung h8 cu8c van Ong "Dirng 6- hai con a nuoi, day cho tot"
Xfiy dung he thOng thong diep truyen thong, nOi dung tuyen truyen van &ling phi' hop viii yang mat sinh
Cac hoat di:mg tuyen truyen, van Ong phi' hap then timg khu vire mire sinh
Phut trien he thOng thong diet) truyen thong, not dung tuyen truyen van dOng cho tieng khu vtrc co mtic sinh khic nhau
MA DUNG
Phi hop cac SO., ban nganh, doan the to chirc
3.3 cac hog dOng, sr ki'en truyen thong ... cho cac nhorn dOi Wong do cac Sey, ban nganh, doan the <wan 1 ,
3.4
Phi hop viii Bao Thira Thien Hue, Dai Phat thanh \fa Truyen hinh tinh, Khoa Truyen th8ng gin.° due thu8c Trung tam CDC tang cuO.ng tuyen truyen tren cac pllircrng tien thong tin dal chting
TOng kinh phi
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
200,000 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0
200,000 100,000 100,000
11,200,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000
500,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
800,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
2,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
300,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
2
TT
NQI DUNG
Thtrong xuyen long ghep tuyen truyen nei dung cuoc van deng " DUng a hai con de nuoi, day cho tot" vao cac cuec hop, sinh host van nghe, the thao, giai tri cua nhan dan tai khu dan cu, diem dan cu thong qua dei ngfi CTV DS
3.5
To chirc chitin dich truyL thong liing
ghep voi cung cap dich vu cham s6c sire khoe sinh san/ke hoach hesa gia dinh
flitting dia ban tong di&n, yang sau, vitng xa, yang kh6 khan
3.6
Day manh truyen thong, van dOng true tieptai 110 gia dinh, khu dan cu, khu cong nghiep...
3.7
3.8
250,000 250,000
Tiep ttic trien khai mo hinh Xa, phtrimg, cum dan cu khong co nguiri sinh con thir 3 tra len long ghep dtra cac tieu chi ve dan so va Oat trien vao Wang trac, quy uov cua thon, to dan phi; van hoa.
20,000
90,000
San xuat, nhan ban cac tai lieu va an phAm, san pham truyen thong nhu to• roi, sach mong, tranh lat, pa no, dp phich, ban tin chuyen de, phong su•, video clip, thong diep truyen hinh, thong diep phat thanh... ve not dung KHHGD
Thtrong xuyen cap nhat cac thong tin DS- KHHGD tren website cua So. Y te, Chi cue Dan so va cac ban nganh doan the; tren facebook tuyen truyen cua dan so cac cap.
90,000
90,000
20,000
20,000
90,000
20,000
90,000
20,000
2,500,000
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
4
DOi meri Wan dien not dung, chtrang trinh, phtrang phi!) giao dye ye dan so, slit kit& sinh san trong va ngoai nha truirng, phia hop yeri cac lOp hoc, cap hoc trong he thong giao duc
1,290,000 250,000 80,000 80,000 215,000 80,000 130,000 215,000 80,000 80,000 80,000
4.1 Xay dung va cap nhat chtrang trinh, tai lieu dao tao, giao duc dan s6, silt khoe sinh san trong va ngodi nha trtrang.
50,000 50,000
4.2
Tap huan, dao tao giang vien tuyen.tinh, hoc vien la gido vien, nhan vien y to hoc dtremg tham gia giang day ye dan so, silt kit& sinh san.
120,000 135,000 135,000
4.3
Mei hop S6r Giao due va Dao tao, Doan Thanh nien trien khai thi diem va tirng btroc me reng chtrcrng trinh giao duc ve dan se, slit khoe sinh san; chuung trinh gido duc truerc khi ket hon cho vi thanh nien/thanh nien trong va ngoai nha twang trong tinh hinh meri; dinh hinh gia tri m8i gia dinh nen co hai con vi loi ich gia dinh va Mang lai ben vimg cua qua hum& dat ntrOc.
800,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
5
5.1
Thi diem trien khai, ma' rang thtfc hien chuming trinh giao duc bat buOc trtrerc khi
• , ket hOn dOi voi it' thanh nien nam, n chiral' bi ket hon.
2,780,000 680,000 80,000 80,000 280,000 80,000 730,000 80,000 80,000 345,000 345,000
Danh gia nhu cau ve kien auk, ky nang cham soc silt khoe sinh san, lion nhan, gia dinh va cac van de co lien quan cua nam, nil thanh nien truck khi ket hon.
200,000 100,000
4 100000
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
5.2 Xay dung chuong trinh giao duc truac hon nhan phi' hop ved tang nh6m dai tuang va tirng dia phuang.
600,000 300,000
300000
5.3 Tap huan, ciao tao giang vien tuyen tinh, hoc vien tham gia giang day chuang trinh gido due truac ket hon.
1,180,000 200,000 200,000 250,000
5.4 Thi diem va tirng bulk ma rang tries khai chmmg trinh giao duc twat ket hon. 800,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
III DIEU CHINH, HOAN THIEN CAC CHINH SACH HO TRO, KHUYEN KHICH
17,020,000 1,850,000 1,665,000 1,665,000 1,665,000 1,665,000 1,850,000 1,665,000 1,665,000
1 Ra suit, dieu chinh cat quy dinh, chinh sach, Wen phap h(3 trcr, khuyin khich 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ra soat, danh gia tac dOng caa cac quy dinh có lien quan den viee dux hien muc tieu duy tri virng chAc mac sinh thay the
2 Cu the hoa cac chinh sach !IL try*, khuyen khich pha harp voi d'ac diem mut sinh dm cac dia plitarng có mot sinh khac nhau
17,020,000 1,850,000 1,665,000 1,665,000 1,665,000 1,665,000 1,850,000 1,665,000 1,665,000
2.1 Teen pham vi toan tinh 9,970,000 1,025,000 990,000 990,000 990,000 990,000 1,025,000 990,000 990,000
a Ra sok, danh gia, de xuat sCra dai, 1)6 sung ma rang doi Mang duoc thu twang h8 frog khi sinh con dUng chinh sach dan s6.
70,000 35,000 35,000
b
Xay dung, thi diem va thuc hien cac chinh skit h .6 by cho cac cap vg ch6ng c6 hai con thuoc hO ngheo, can ngheo, dOng bao dan tat thieu s6 thuOc vUng kilo khan...
9,900,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000
2029
265,000
80,000
1,665,000
0
1,665,000
265,000
80,000
1,665,000
1,665,000
2030
Doi voi yang mtic sinh cao
Ra soat, ba sung cac chinh sach, bien phap van clang, khuyen khich cap vg chang chi nen sinh 02 con
Trien khai cac mo hinh can thiep van dang nen dirng Iai a hai con o. viing kilo khan có mire sinh cao
Thirc hien chinh sach hO tro thirc hien BPTT dai han
HO trg cho d6i tuo:ng thuc hien BPTT dai han (triet san)
Ho trg kip phau thuat (triet san)
2021 2022
825,000 675,000
390,000
530,000
675,000
145,000
30,000
2029
390,000
530,000
675,000
145,000
30,000
2030
Ho trg to van, van clang cr6i tugng thuc hien BPTT dai han tai viing MSC (triet san; yang)
HO trg can ba y to theo doi, charn soc cirSi tuong sau triet san
MO BONG TIEP CAN DICH VU SKSS/KHHGD VA CAC DICH VU CO LIEN QUAN
Phi) cap dich vu KHHGD, cham soc SKSS gel moi nguiri dan
HO tro• PTTT va dich vu KHHGD cho doi tuvng ho ngheo, can ngheo, doi tiroug chinh sach, Wing mtic sinh cao
Ho trg PTTT mien phi cho cac dcm vi theo so luo-ng PTTT phan phi cUa TW hang nam
3,050,000
3,050,000
1,000,000
100,000
3,050,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000
Tay theo so Itrong phan phtti PTTT hAng Warn ctia TW
6
: LI V%
e xuat sira d6
an g
C u
h uyen
voi dac diem
cac quy d
inh c6 lien
quan den viec
thuc hien m
u c tieu
duy tri yang
uyen khich
ng b
u lk
X ..a.y dung
17,020,000
0
00 0'
00 8 -
600,000
C
ts..? CD N N
990,000
b.,
C
00 0 '
08 t,-/
N 0 IN .1:.
35,000
1,025,000
0
cx) 0 0 CD 0 00
0` 0S
Z 300000
990,000
C
0' 06
CO
80 ,000
990,000
NO
N C IN NO
VD VD 0 ...= 0 0
,- b., ON th ...cz 0
0
t..) CP, th 0 0 C
N CO Cni C
Thkrc hi16n khi co van ban hulfrng dAn cfia TW
Xay thing vi trien khai cac loai hinh phong, tranh vo sinh tir tuoi vi thinh nien; day mph chuyen giao cong nghe, phit trien mang broil ho trq sinh san
Thirc hien theo van bun htrirng dAn cfia TW 3 TO chirc cac loaf hinh cung cap dich vu
phn hqp
6,810,000 V CAC NHIEM VU, GIAI PHAP HO
1,300,000 Cap nhat kin auk mori, tap huan lai cho clOi ngii cOng tac vien clan so, tuyen truyen vien ve dieu chinh ram sinh
TT
1.2
Chi xir 1)% tai bin va that bai bien phap
TO chin cung trng cac dich vu cham soc SKSS/KHHGD than thief] cho VTN/TN; ding nhan khu ding nghiep,...
TO chtic cac hoat clang thae day tie') thi xa hal, xa hal hoa cung cap dich vu KHHGD, cham soc sire khoe sinh san
Lang ghep v6i chuvng trinh cung c6, nang cao chAt luvng dich vu KHHGD d6n nam 2030 khi co van ban htron dAn Cita TW
Thi diem cung cap dich KHHGD/SKSS qua Website, email, facebook, youtube, twitter, instagram, zalo,...
Lang 043 vai chuvng trinh ciing c6, Wang cao chAt luvng dich vu KHHGD d6n nam 2030 khi co van ban hulfrng dAn cda TW
1.3
1.4
705,000
250,000
665,000
210,000
705,000
250,000
665,000
210,000
665,000
210,000
705,000
250,000
665,000
210,000
665,000
210,000
705,000
250,000
665,000
210,000
130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000
7
Tong kinh phi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
3,000,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Long ghep voi chtrang trinh ding c6, nang cao chAt ltrong dich vu KHHGD d6n nam 2030 khi c6 van ban htrOng dAn cfia TW
1
1.1
2,260,000
Dao tao, tap huin, bai throng kien thtic, ky clang va cac nhiem vu mai ye dieu chinh mtirc sinh
0 to) O 0,1
0
0 0 0 ., In en 12
0, 0 0 0
ON eN1 0 N
0 0 0 CC. N 4
0 , 0
0 0 0
0 0 0 0 N .--I 2
3 0
0 0
0`CZ
0
0
0 0 0 0
00 0 tr) 0-
0 0 0 0- N -
0 0 0 O. cn N
ts.1
0 0
0 'S
0, 00
0 0 0 `0E
o 0 .. 0 N
o 0
Z
0 0 0 O. en 25
,0 00
0 0 © ., ts-J en
000`0E Z
0 0 0 0 N 4
0 ,0
f4 csli 0 N
0 0 O. N
0 0
0 0 O N --.
O C N
0 0 0 O N 4
0 , 0
0 0
10 5,
O en
0 0 S 0 en M
0 0 0 0 N
3. 2
I -1
8i n
0 C 0 in N N 50
0 ,0
O. 0 U"1 e•;
N O
D U
N G
D ao
an s
o va
,-- c.";
8
Cling co, hoan thien he thong chi bao, chi tieu ve quy mo dan se va mirc sinh.
2.2
Tap huan du bao dan se cho can be dan se tinh, huyen
1.4
Xay dung not dung dao tao, tap huAn ve dieu chinh ram sinh long ghep vao chtrang trinh
dao tao, tap huAn can be lanh dao, quan lY cac cap
1.3
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
600,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
200,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
160,000 40,000 40,000 40,000 40,000
1,025,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000
300,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
225,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
500,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
3,500,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
1,200,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
2,300,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000
3
3.1
3.2
2.3
2.1
TT
1.2
2
Hei nghi, hei thao; Soy ket, danh gia, tong ket
Kiem tra, giam sat, dinh gia
Kiem tra, giam sat he tra
Cung cap thong tin ye &Ong thai dan so va
thuc trang mire sinh cho cac ca quan chi dao, dieu hanh a trung trong va dia phtrcmg
Nghien ciru, thtrc hien nhiem vu khoa hoc ding nghe ve quy me dan so, mire sinh trong mai quan he qua lai voi phat trien kinh to - xa hei; cac nghien eau tac nghiep ve nhiing giai phap, can thiep nhim dieu chinh mut sinh
phi, hap cho tirng giai doan va tirng dia phtrang
Nghien ctiu khoa hoc va he thong tin quail 1S7
Dao tao, bei &fang, nang cao nang luc can be
lam Ong tac dan so cac cap, cac nganh, doan the, to chtic xa hei ve dieu chinh mirc sinh
NOI DUNG
.-- —• < toi IN
T h
trerng d
N CZ. N —
0 `0
*, 0 05`. VI 0 0 0
in 0 0 0
IN 0 NO f...4
CA
N C N A
GIN ON (J1 ..c, 0 0
ln 0 0 0
l',) 0 ts) Uri
N C IN C.,
0' oc
vi 0 0 0
0' 00
0` ol
z 665,000
CJ 0 N s.0
250,000
LA 0 0
0, IA 0 0 0
-------- iNN Phu lye 3
Kt HOACH HOAT D V .. ...I .110'.kAN NGAN SACH THEO TUNG GIAI ROAN / Ir: (Kern theo Quyet dinh s d: 4734 v I, v a ...!4: t ,ng,eineim 2020 cila Oy ban nhan dan tinh Theta Thien Hue)
1 / • LI V 1: 'um, long
s6 TT N O I DUNG
vc,:).
-i
7
Trong d6: giai doan 2026-2030
Tong kinh phi -.....___--
Dia phtrang TOng cong Trung trong Dia pturcmg TOng Ong Trung irang Dia phtrcrng Trung trong
TONG CONG 45,100,000 11,100,000 34,000,000 21,100,000 5,100,000 16,000,000 24,000,000 6,000,000 18,000,000
1 TANG CIAING six LANH DAO Cli1A CAC CAP UY, CHINH QUYEN 2,750,000 590,000 2,160,000 1,400,000 290,000 1,110,000 1,350,000 300,000 1,050,000
1 Danh gia hien trang va xu hugfmg mirc sinh dm tirng dia phuang lam co so. xay dung, ban hanh cac van ban chi dao, ke hoach thuc hien
150,000 30,000 120,000 100,000 20,000 80,000 50,000 10,000 40,000
2 Cung cap thong tin, hei nghi, hegi than phO , , • x - bien, chuyen de, so ket, tong ket 1,100,000 260,000 840,000 550,000 120,000 430,000 550,000 140,000 410,000
3 Cung cap an pham van Ong 900,000 180,000 720,000 450,000 90,000 360,000 450,000 90,000 360,000
4 Kiem tra, giam sat, clanh gia tinh hinh that hien tai dia phucmg, don vi 600,000 120,000 480,000 300,000 60,000 240,000 300,000 60,000 240,000
H DAY MANH TUYEN TRUYEN, VAN DONG THAY DOI HANH VI 15,470,000 3,150,000 12,320,000 7,795,000 1,600,000 6,195,000 7,675,000 1,550,000 6,125,000
1
Tuyen truyen, van Ong de tag) mai trirting xa hal dOng thuan ye chuyen htrong chinh sach quy mo dan so tir tap trung vao no hrc giam sinh sang duy tri mirc sinh thay the teen pham vi ca nu&
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long ghep cac hoat Ong trong chuong trinh Truyen thong Dan soden nam 2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Phat trien he thfing thong dip truyen thong, not dung tuyen truyen van Ong cho tirng khu vat c6 mirc sinh khac nhau
200,000 40,000 160,000 100,000 20,000 80,000 100,000 20,000 80,000
T ro
ng d
0 o O O o 32
0, 0 0
— T
12 0,
S
0 0 0
0 0 0 kr) N
0 0 0 0 cr
0 0 0 0 0 15
0, 00
0
0, 00
T ru
n g
tr un
0 0 S 0 11

0, 00
0 0 0 0" 'Cr
0 0 CC CD rn
[ T
000'0179
0 0 0 0 N
0 0 0
esi 0 M
N
0 0 0 c. 0 ("1. .—. .—,
000'00g 80 0,
0 0 0 O. (0 0 rn"
C.,
0 ,...,
Z
ng
en t
ru y
en t
kr1
r-;
Phoi hop cac SO, ban nganh, doan the to chtic cac hoat dOng, su kien truyen thong cho cac nham doi tuong do cac SO, ban nganh, doan the quan ly
3.3
300,000
PhOi hop vai Bao Thira Thien Hue, Dai Phat thanh va Truyen hinh tinh, Khoa Truyen thong giao duc thuOc Trung tam CDC tang curing tuyen truyen ten cac phuang tien thong tin dai chi:mg
Trung Dia phtrung Tling kinh phi
Trong do: giai doan 2021-2025
Trong de: giai doan 2026-2030
Thuang xuyen rang ghep tuyen truyen nOi dung cutic van dOng " DOng d hai con de nuoi, day cho tat" vao cac cuOc hop, sinh hoat van nghe, the thao, giai trf caa nhan dan tai khu dan cu, diem dan cu thong qua dOi ngti CTV DS
3.5
3.4
To chtic chitin dich truytn thong long ghep vai cung cap dich v9 cham sOc sac khoe sinh san/ke hoach hoa gia dinh v nhang dia ban trong diem, \ding sau, viing xa, yang khd khan
Tong cong
20,000
1,120,000
50,000
40,000
300,000
160,000
1,200,000
200,000
1,500,000
3.1
To chirc cac su kien truyen thong, gay an Wong math, thu hitt &Ong dao quan chting nhan dan tham gia; tao du luAn xa hOi dOng thuan, Ong h0 cuOc van dOng "Dimg 6 hai con de nuoi, day cho tat"
Duy tri va m6 rOng cac mo hinh truyen thong phO hop vai cac nhOm dOi tuong
NQI DUNG 'Ring 2021-2030
Xay dung he tilting thong dip truyen thong, not dung tuyen truyen van dOng phis hop vai yang mire sinh
Cac hoat deng tuyen truytn, van dOng phu him then tirng khu vt.rc mut sinh
200,000
11,200,000
500,000
800,000
2,000,000
40,000
2,240,000
100,000
160,000
400,000
60,000
160,000
8,960,000
400,000
640,000
1,600,000
240,000
100,000
5,600,000
250,000
Ci,
oi tru
uy tr
C ung
cA p
00 0'
00 9
00 0
'0 06
00 0
'0 01
T if
T o
260,000
180,000
t...)
840,000
D ia
ph u
on g
0 c>
L... c, o 0 0 0
.4. ..... c, O, c, c,
100,000
550,000
1,400,000
giai
_. 0 0 0 0
T run
g tran
360 ,000
0 0
A VI 0
O gg
00 0`
T ong
cO ng
0 0
01 0 .0 0 0
VD 0 0 0 0
.... A 0 '.0 0 0
,-.. 0
T rung
40,000
I1
D ia
ph tro-ng
t -3
O O
So TT
NOI DUNG
giai loan 2026-2030
Tiing kinh phi Trung wing Dia phtrung Tiing cong Trung wing Dia phtrung Tiing cong Trung trong Dia Owing
3.7 DAy manh truytn thong, van Bong truc tieptai he gia dinh, khu clan ctr, khu cong nghiep...
600,000 120,000 480,000 300,000 60,000 240,000 300,000 60,000 240,000
3.8
Tiep tuc tri'en khai mo hinh Xd, phueng, cum clan ctr khong c6 ngu&i sinh con thin 3 trO len long ghep dua cac tieu chi ve dan se va phat trien vao huang trec, quy trac ctia thin, to dan phi') van Ma.
2,500,000 500,000 2,000,000 1,250,000 250,000 1,000,000 1,250,000 250,000 1,000,000
3.9
San xuat, nhan ban cac tai lieu va an pham, san pham truyen thong nhu to rot sach ming, tranh lat, pa no, ap phich, ban tin chuyen de, pheing skr, video clip, thong diep truyen hinh, thong diep phat thanh... ve nei dung KHHGD
900,000 180,000 720,000 450,000 90,000 360,000 450,000 90,000 360,000
3.10
Thuang xuyen cap nhat cac thong tin DS- KHHGD tren website cila Si Y te, Chi cuc Dan so va cac ban nganh down the; tren facebook tuyen truyen Oa dan so cac cap.
200,000 40,000 160,000 100,000 20,000 80,000 100,000 20,000 80,000
4
Diii tad toan din not dung, chirong trinh, phtrcrng pita') giao duc ye dan so, sCrc khde sinh san trong va ngodi nha trtrerng, phi, hop vii cac ley hoc, cap hoc trong h? tilting giao due
1,290,000 310,000 980,000 705,000 180,000 525,000 585,000 130,000 455,000
4.1 Xay dung va cap nhat chucmg tranh, tai lieu dao tao, gido duc dan so, sac Ichee sinh san trong va ngoai nha trueng.
100,000 100,000 0 50,000 50,000 0 50,000 50,000 0
4.2
Tap huan, dao tao giang vien tuy6n tinh, hoc vien la gido vien, nhan vien y to hoc clueing tham gia giang day ye clan so, sac kheie sinh san.
390,000 50,000 340,000 255,000 50,000 205,000 135,000 0 135,000
T ro
n g
d e:
CZ/
,0 00
o
DA =
10 ,0
45 ,0
... 'et
c
0
0 0 0 07 ... -I ., •-•
0 0 0 0- 00
0 0 0 0.. •zr N 4
7 0
,0 0
0, 00
0 c:> 0 - oo
0
0
0 0 0 cz. ON .-4
0 0 0 (5 ... 3
0 0,
0 0 0
CI
C: Ga
0 0 ci
c,
0, 00
0 0 C O
78 0,
00 0
0 0 c, e 0 .0
17 ,0
20 ,0
a
a r
O ng
t ri
en k
ha i
ch uc
rn g
tr in
h g
ia o
giai doan 2026-2030
Tong kinh phi Trung wong Dia phoong T6ng cOng Trung trong Dia phuong Tiing Ong Trung trong Dia phtrong
4.3
Phi hop Sa Gido duc va. Ddo tao, Doan Thanh nien trien khai thi diem va tang birac mO rOng chuong trinh gido duc ve dan so, sac Mee sinh san; chuong trinh gido duc truac khi ket hon cho vi thanh nien/thanh nien trong
hinh gid tri mOi gia dinh nen c6 hai con vi Igi ich gia dinh va tuong lai ben vfmg cua que huong, dat ntrac.
800,000 va ngoai nha trutmg trong tinh hinh mai; dinh
160,000 640,000 400,000 80,000 320,000 400,000 80,000 320,000
5
Thi diem trien khai, mer Ong thqc hien chirang trinh giao duc bAt buolic trtarc khi
., , ket hon dci vtri thanh nien nam, nit chuan IA ket hon.
2 780 000 ' '
5.1
Danh gid nhu cau ve kien thirc, ky nang chant sac sac khOe sinh san, hem nhan, gia dinh va
d cac van de co lien qu an nam, nit thank nien truac khi ket hon.
200,000 40,000 160,000 100,000 20,000 80,000 100,000 20,000 80,000
5.2 Xay dtmg chucmg trinh gido duc tnrac hOn nhan pha hop yeti tang nh6m d6i tugng va tang dia phuong.
600,000 120,000 480,000 300,000 60,000 240,000 300,000 60,000 240,000
5.3 Tap hudn, dao tao giang vien tuyen tinh, hoc vien tham gia giang day chuong trinh gido duc truac ket hon.
1,180,000 240,000 940,000 590,000 120,000 470,000 590,000 120,000 470,000
5.4 Thi diem va timg bulk ma rOng trien khai chuong trinh giao duc truac ket hOn.
800,000 160,000 640,000 400,000 80,000 320,000 400,000 80,000 320,000
HI DIEU CHINH, HOAN THIEN CAC CHINH SACH HO IRO, KHUYEN KHICH
17,020,000 6,370,000 10,650,000 6,975,000 2,715,000 4,260,000 10,045,000 3,655,000 6,390,000
1 RA soat, dieu chinh cac quy dinh, chinh sich, hien phi!) ho trq, khuyen khich
0 0 0 0 0 0 0 0 0
A N
A ..... A
sinh san.
se, sac kho e
chtrcrng trinh,
phtrang ph
cap h
an nganh d
oa n the;
tren facebook tuyen
thong di ep phat thanh... ve nei dung K
H H
G D
T iep
o h inh X
thi r 3 tra len
lo ng ghee d u
a cac
cu , khu cong
00 1 r+
N in 0 o b o o
600,000
t..) 0 0 0 0 0 0
480,000
00 0 0 0 0
1....> ON 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
J-0, 0
.-• IN) VI 0 0 0 0
W 0 0 b 0 0
TO ng
0` 0Z
N VI 0 0 0 0
60,000
80 ,000
240,000
giai doan 2026-2030
TOng kinh phi Trung uong Dia phtrang Tgng Ong Trung trung Dia phtrung Tgng ding Trung trcrng Dia phugng
RA soat, ddnh gid tac Ong cua cac guy Binh co lien quan den viec thuc hien muc tieu duy tri vimg chic mire sinh thay the.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cu the hda cac chink sach WO" trg, khuyen khich phil hop veri dac diem link sinh cua cac dia phtrong co mire sinh khac nhau
17,020,000 6,370,000 10,650,000 6,975,000 2,715,000 4,260,000 10,045,000 3,655,000 6,390,000
2.1 TrEn pham vi town tinh 9,970,000 3,470,000 6,500,000 3,450,000 1,265,000 2,185,000 6,520,000 2,205,000 4,315,000
a Ra soat, danh gia, de xuat situ d6i, b6 sung mg rgng dgi Wong doge thu huang ho trg khi sinh con dimg chinh sach dan so.
70,000 70,000 0 35,000 35,000 0 35,000 35,000 0
b
Xay dung, thi diem va thuc hien cac chinh sach 118 trg cho cac cap vg. chgng co hai con thugc hg ngheo, can ngheo, den bao clan toe thieu so thuc viing khg khan...
9,900 000 '
3,400,000 6,500,000 3,415,000 1,230,000 2,185,000 6,485,000 2,170,000 4,315,000
2.2 DOi WA vitng mire sink cao 7,050,000 2,900,000 4,150,000 3,525,000 1,450,000 2,075,000 3,525,000 1,450,000 2,075,000
a RA soat, bt) sung cac chinh sach, hien phap van d'Ong, khuyen khich cap vg cluing chi nen sinh 02 con
300,000 50,000 250,000 150,000 25,000 125,000 150,000 25,000 125,000
b Trien khai cac mo hinh can thiep van Ong nen dirng tai O hai con 6 yang kh6 khan co mire sink cao
1,450,000 850,000 600,000 725,000 425,000 300,000 725,000 425,000 300,000
c Thqc hien chinh sack ho trg thuc hien BPTT dai ban
5,300,000 2,000,000 3,300,000 2,650,000 1,000,000 1,650,000 2,650,000 1,000,000 1,650,000
cl HO trg. cho ci6i tugng thuc hien BPTT dai han (triet san)
3,900,000 900,000 3,000,000 1,950,000 450,000 1,500,000 1,950,000 450,000 1,500,000
c2 HO trg kip ph'au thuat (triet san) 300,000 0 300,000 150,000 0 150,000 150,000 0 150,000
c3 HO trg to van, van dgng dgi ttrong thuc hien BPTT dai han tai viing MSC (triet san; yang)
1,000,000 1,000,000 0 500,000 500,000 0 500,000 500,000 0
O O O O N
0
O
O
01)
OD
OA
01)
11
cc1.1 e
0 O O
11") O 0
.
O O O 0 0 srs.,
0 0 O O O 0 en'
O
ph i d
10 t0
C 0
.0 .0
z
z
K0
bA
giai don 2026-2030
Ting kinh phi Trung uvng Dia phtrang Ting cong Trung trang Dia phuorng Ting cong Trung yang Dia phtrang
c4 H6 trq can 1)8 y to theo clOi, chain soc d6i ttrgng sau tr4t san
100,000 100,000 0 50,000 50,000 0 50,000 50,000 0
IV MOO RQNG TIEP CAN DICH V1,J SKSS/KHHGD VA CAC DICH VI) CO LIEN QUAN
3,050,000 0 3,050,000 1,525,000 0 1,525,000 1,525,000 0 1,525,000
1 Phi cap dich vy KHHGD, chain Ric SKSS to% mgi ngutri dan
3,050,000 0 3,050,000 1,525,000 0 1,525,000 1,525,000 0 1,525,000
1.1 HO try PTTT NI djch vg KHHGD cho diii tuvng hO ngheo, On ngheo, diii tuvng chinh sach, Wing mirc sinh cao
3,050,000 0 3,050,000 1,525,000 0 1,525,000 1,525,000 0 1,525,000
HO trg PTTT mien phi cho cac don vi theo st; Itryng PTTT phan ph& cila TW hang nam
Tay theo A lung phan phi PTTT hang nam ciia TW
Chi phi djch vy KHHGD 3,000,000 0 3,000,000 1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000
Chi xir 1S/ tai hien va that hal bien phap 50,000 0 50,000 25,000 0 25,000 25,000 0 25,000
1.2 T6 chirc cung ling cac dich vy chain soc SKSS/KHHGD than thin cho VTN/TN; cong nhan khu ding nghi0p,...
Ling ghep v61 chtrcrng trinh cling c6, nang cao chit luvng djch vy KHHGD den tam 2030 khi co van ban hung dAn ctia TW
1.3 TO cht'rc cac hoyt gong thiic di), tiep thj xil h§i, xi hOi h6a cung cap dich vy KHHGD, chain soc stiv khoe sinh san
Ling ghep vol chtrang trinh cong co, Wang cao chit ltry'ng djch vy KHHGD den nam 2030 khi co van ban hung dAn ciia TW
1.4 Thi diem cung cap dich KHHGD/SKSS qua Website, email, facebook, youtube, twitter, instagram, zalo,...
Ling ghip voi chulyng trinh cong co, Wang cao chit Itry.ng dich vy KHHGD den [tam 2030 khi co van bin htrivg din ciia TW
Xay dtrng va tritn khai cac loyi hinh pheng, tranh vo sinh tir tuii vi thinh nien; day manh chuyen giao cong ngh?, Oat trien myng Itnfri h6 try' sinh san
Thtrc hi?n khi co van ban hirerng dan dm TW
(.4 W n N.)
-, No - ,i v) ON
thuc hien B
T dal h an
O ng
nen dirng 1 4i ?r hai con a . yan g kho khan
có m
phap v
a n
tOc thieu
R A
a O n g dai tugn g dug
c tint F luxin
chinh sach dan s6.
C a the h
h phi] hop
cac dia ph
trcrng co m
ac sinh khac
cua cac
lien quan den
viec thuc hien
tri vun g
‘....
600 ,000
0
1-.
0 C> 0 C> 00
0` 00
425,000
1,230,000
... -NJ
0
t..i 0 0 O o o
125 ,000
0
.A. 1.4
o
.... ,./O LA 0 - 0 0 0
-.) ON VI 0 . 0
35 ,000
•-.
0
0` 00
0 -0 0 0
4>..
-• th
ON
giai titian 2021-2025 Trong cid:.
giai down 2026-2030
TOng kinh phi Trung iron Dia phirang TOng Ong Trung sang Dia phtrang 'Ding Ong Trung nang Dia phtrang
3 TO chirc cac loci hinh cung cap dich vu phis hqp
• .
V CAC NHICIV1 V1J, GIAI PHAP HO TRIci 6,810,000 990,000 5,820,000 3,405,000 495,000 2,910,000 3,405,000 495,000 2,910,000
1 DM) tao, tap huan, blii chrerng kien thirc, ky nang va cac nhi?rn vu mai ye dieu chinh mar sinh
2,260,000 340,000 1,920,000 1,130,000 170,000 960,000 1,130,000 170,000 960,000
1.1 Cap nhat kien thtirc mai, tap huan tai cho d0i ngii cOng tac vien dan s6, tuyen truyen vien ve dieu chinh mac sinh
1,300,000 0 1,300,000 650,000 0 650,000 650,000 0 650,000
1.2 Dao tao, bOi &Ong, nang cao nang luc can b0 lam Ong tac dan s6 cac cap, cac nganh, doan the, to chirc xa h0i ve dieu chinh mirc sinh
600,000 100,000 500,000 300,000 50,000 250,000 300,000 50,000 250,000
1.3
Xay dung n0i dung dao tao, tap huAn ye dieu chinh mirc sinh 16ng gird!) vao clurang trinh dao tao, tap huAn can b0 lanh duo, quail 15, cac cap
200,000 80,000 120,000 100,000 40,000 60,000 100,000 40,000 60,000
1.4 Tap huan du bao dan s6 cho can b0 dan s6 tinh, huy'en
160,000 160,000 0 80,000 80,000 0 80,000 80,000 0
2 NghiEn can khoa hue va h? thong tin quan If
1,050,000 490,000 560,000 525,000 245,000 280,000 525,000 245,000 280,000
2.1
Nghien cfru, thuc hien nhiern vu khoa h9c Ong nghe ve quy m6 dan s6, mix sinh trong mlii quan he qua lai vai phat tri'en kinh to - xa h0i; cac nghien dru tac nghiep ve nhang giai phap, can thi'ep nham dieu chinh mac sinh phu hap cho tUng giai clop va timg dia phuong
300,000 60,000 240,000 150,000 30,000 120,000 150,000 30,000
i
120,000
2.2 Cling c6, hoan thin he th6ng chi bao, chi tieu
A A ye quy m6 dan so va milt sinh. 250,000 250,000 0 125,000 125,000 0 125,000 125,000 0
T ro
ng d
67 0,
T ru
ng tr
an g
90 ,0
0 0 d Ill .-
0 0 0 6' N Lt-1
0 0 0 0' ,..) .-
cc ce) 0 CC 00 80
,0 00
T in
g c
on g
25 0,
CZ 0 ,
0
04 0,
0 0 M N"
0, 00
0 C:',.. 0 0 0 e...),
0 0 0 0 o ei, .....
0 0 0 O o fn N
it
r'l r,i M
N r-;
NOI DUNG
Cung cap thOng tin ve ding thai clan so va thuc trang mirc sinh cho cac co quan chi dao, dieu hanh a trung uong va dia phuong
So
TT
2.3
3.1 Kiem tra, giant sat h8 tro
3.2 110i nghl, hOi thao; So ket, danh gia, tong ket
Tting 2021-2030 Trong do:
Trong dO: giai don 2026-2030
Dia phu•o•ng TOng cOng Trung trung Dia phtrang TOng kinh phi Trung u•ong Dia phu•o.ng Tong c(ing Trung u•o•ng
160,000 250,000 90,000 160,000 500,000 180,000 320,000 250,000 90,000
80,000 1,670,000 1,750,000 80,000 1,670,000 3,500,000 160,000 3,340,000 1,750,000
520,000 600,000 80,000 520,000 1,200,000 160,000 1,040,000 600,000 80,000
1,150,000 1,150,000 0 1,150,000 2,300,000 0 2,300,000 1,150,000
2.2 C . ung
co', hoan thi
,— N.— ta :II. — .... •-• La is.) .— .. < La ,i ci) , c:),. N
ghien ciru,
xa hO
i; cac
ngh ien
ciru tac
hf thO
ng tin
qua il
ie u
ch inh
m frs
1,050,000
200,000
T h
ON CO "o 0 0
0 IJ 0 Co 0 0
0 0 -0 CO, 0
— -Vo 0 0 0 0 0
— . 0 1--) P 0 0 0
D ia
ph uxrng
Vi 14 Sit 0 0 CO
80,000
v.> C:> 0 0 0 0
650,000
T ang
con g
245,000 280,000
50,000
0
C,..)
00 0 0 0 0
-P. 0 0 0 0
0
© CT co 'o o
C, CT