Click here to load reader

UY BAN NHAN DAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA BAN NHAN DAN TINH GIA LAI so: -1-4 /KH-UBND LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dec 14p - Tu do - Hanh phtic Gia Lai, ngay)H- thong 3 nom 2018

 • View
  219

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA BAN NHAN DAN TINH GIA LAI so: -1-4 /KH-UBND LONG HOA XA...

 • UY BAN NHAN DAN TINH GIA LAI

  so: -1-4 /KH-UBND

  LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dec 14p - Tu do - Hanh phtic

  Gia Lai, ngay)H- thong 3 nom 2018

  KE HOACH Trien khai thuc hien chinh sach Trg Wail) pilaf) 1y cho nguiri khuyh tat c kilo khan ye fait chinh nom 2018

  Thuc hien Quyet dinh s6 81/QD-BTP ngay 10/01/2018 dm B6 tnrong B6 Tu phap v'e viec ban hanh Ke hoach trien khai flux hien chinh sach trg gifip phap ly cho nguai khuyet tat co khO khan ye tai chinh nom 2018, Uy ban nhan dan tinh ban hanh Ke hoach trien khai thuc hien trg gifip phap ly cho nguoi khuyet tat co kho khan ye tai chinh nom 2018 tren dia ban tinh vbi cac not dung sau day:

  I. MUC TIED, YEU CAU 1. Muc tieu

  , Tang cuteng viec trien khai co hieu qua chinh sach trg giup phap cho nguoi khuyet tat co kho khan ye tai chinh theo quy dinh cua Luat Troy giup phap 1y nom 2017; day manh hoat d6ng truyen thong ye trg giup phap lY gop phan nang,cao hon nth nhan thim dm Ong &Ong ye cac quyen nguai khuyet tat co kilo khan ye tai chinh va dieu kien tiep can yai dich vu nay; tang mow nang luc thuc hien trg giUp phap 1y cho nguoi thuc hien trg giup phap ly; tap trung thuc hien vu viec etrg giup phap trong d6 chd trgng thuc hien vv viec tham gia to tyng cho nguoi khuyet tat co kilo khan ye tai chinh.

  2. Yeu cat' a) Viec thuc hien cac hoat dOng trg giup phap ly cho nguoi khuyet tat phai boo

  dam clung cac not dung, yeu cau quy dinh tai Quyet, dinh so 81/QD-BTP ngdy 10/01/2018 oh B6 tnrong B6 Tu phap viec ban hanh Ke hoach trien khai thuc hien chinh sach trg giup phap ly cho nguoi khuyet tat co kho khan ye tai chinh nom 2018;

  b) Cac hoat dOng cu the, kho thi, phu hgp dac thil cua nguoi khuyet tat; xac dinh r6 don vi c6 trach nhiem thuc hien, don vi phoi hgp va thi gian thuc hien;

  c) Co su tham gia, ph6i hgp chat the voi cac co quan, to chdc co lien quan, nhAt IA cac co quan, to chute ye ngutfi khuyet tat trong qua trinh trien khai thuc hien chinh sach trg giup phap 1y cho nguoi khuyet tat co kho khan ye tai chinh tai dia pluming.

  H. CAC HOAT BONG THIX HIEN CHINH SACH TRH GIUP PHAP LY CHO NG1U'dI KHUYET TAT CO KHO KHAN VE TAI CHINH

  1. Thtrc hien try gifip phap 1Srcho ngutri khuye't tat co kilo khan ve tai chinh Hoot Ong 1: Tiep tpc thuc hien trg ,giup phap hinh thirc phu hop tai noi

  Cu trU, sinh song, lam viec nguai khuyet tat co kilo khan ye tai chinh, dac biet thuc hien trg giup phap ly trong cac v1,1 viec tham gia to tune co tinh chat phdc tap, dien hinh.

  a) Dan vi chft tri: So' Tu phap (Trung tam trg gifip phap ly nha nuac). b) Dan vi phi hap: Uy

  to nhan dan ban nhan dan xa, phuong, thi trAn, co

  quan tier' hanh to tung cac to chirc nguoi khuyet tat. c) Thai gian thvc hien: Tir Qu)", I den Quy IV.

 • d) Kit qua cillu ra: Nhu cau ctia nguai khuyet tat co kh6 khan ve tai chinh dugc dap img.

  Hoat Ong 2: Tang along ph9i hop vai t1' y ban nhan dan xa, phuang, thi trAn nai co nguai khuyet tat, cac H9i natrai khuyet, tat, cac ca bao trg xa hOi, ca so kinh doanh va cac to chirc khac nguai khuyet tat, ca quan c6 ,tham quyen tien hanh to tvng phat hien nhu cau trg giUp phap 19 dm nguai khuyet tat c6 khO khan ye tai chinh va giai thieu nguai khuyet tat c6 kho khan ve tai chinh den Trung tam trg giUp phap 19 nha nuOc khi h9 co yeu cau trg giup phap 19.

  a) Dan vi chn tri: S6 Tu phap (Trung tam trg gifip phap 19 nha nuac). b) Dan vi phi hap: uy ban nhan dan xa, phutmg, thi trAn, ca quan tien hanh to

  tvng va cac to chirc cua nguai khuyet tat. c) Thal gian thirc hien: Tu Qu9 I den Qu9 IV. d) Kit qua cau ra: Cac vu viec trg giup phap 19 dugc chuyen giri den Trung tam

  trg giup phap 19 nha nuac. 2. Day manh tru)4n thong v" triy gitip phi') 157 cho ngtrOi khuy6t Cat co kith

  khan ve tai chinh Hoat dOng, 1: DAy monh cac hinh thirc truyen thong phn hgp cho nguai khuyet

  tat co kilo khan ve tai chinh theo quy dinh cua Luat Trg giup phap 19 va cac van ban c6 lien quan; thtrc hien lOng ghee viec truyen thong cho ngtrai, khuyet tat c6 kho khan ve tai chinh trong cac Chuang trinh, an khac ve nguai khuyet tat 6 dia phuang va trong dip k9 niem ngdy Nguai khuyet tat Viet Nam (18/4) va ngay Nguai khuyet tat the giai (3/12).

  a) Dan vi chi tri: So Tu phap (Trung tarn trg giup phap 19 nha mac). ,b) Dan vi phi hap: So. Lao clang - thuang binh va xa hOi,s cac to chirc nguai

  khuyet tat; Dai phat thanh - truyen hinh tinh Gia Lai; Dai truyen thanh - truyen hinh huyen, thi xa, thanh pho va bao dia phuang.

  c) Thai gian thyr hien: Tu Qu9 I den Qu9 IV. d) Kit qua cau ra: Cac san phAm truyen thong dugc thtrc hien, nhan thirc ve

  quyen dugc trg giup phap 19 dm nguai khuyet tat co kilo khan ve tai chinh dugc nang cao.

  Hoat Ong 2: Xay dung va 1A'p dOt Bang thong tin, T6 thong tin ve trq gifip phap HOp tin trg giup phap 19 trong do co not dung ye quyen dugc trq giup phap 19 dm

  nguai khuyet tat co kilo khan ye tai chinh tai try soy HOi nguai khuyet tat, cac ca bao trg xa h6i.

  a) Dan vi chn tri: Soy Tu phap (Trung tarn trg giup phap ly nha nuac). ,b) Dan vi ph -di hap: H6i nguai khuyet tot, cac ca so. bao trg xa hOi nguai

  khuyet tat. c) Thal gian thvc hien: Tit Qu9 I den Qu9 IV. d) Kit qua cau ra: Bang thong tin, T6 thong tin ye trg giup phap 19, HOp tin trq

  giUp phap 19 dugc d4t tai try so. H6i Nguai khuyet tat, cac ca so bao trq xa hOi. 3. Nang cao nang hyc cho nguiri thirc hien trq gitip phap 1ST Hoat dOng: TO chirc tap huAn cho nguai thtrc hien trq giup phap 19 ve cac ky

  nang trq giUp phap 19 cho nguai khuyet tat c6 kilo khan ye tai chinh, dOc biet la ky nang

  2

 • tham gia to tvng. - Dan vi chi tri: SO, Tu phap (Trung tam trg giup phap 1)% nha mr6c). - Dan vi phOi hop: Cac ca quan, to chirc va ca nhan c6 lien quan. - Thai gian three hien: Tir Qu)% I den Qq IV. - Kit qua ctsau ra: Cac lap tap hua'n doge to chirc. 4. Theo doi, htromg dan, kiem tra viec thiyc hi?n chinh sach trq gitip phi') 157

  cho ngtroi khuyet tat c6 kh6 khan ye tai chinh Hoat clOg: Theo doi, huang dan, kiem tra viec thgc hien chinh sach trg giup

  phap 1) cho ngtred khuyet tat co kith khan ye tai chinh va cac van ban quy pham phap luat c6 lien quan.

  a) Dan vi chu tri: Sa Tu phap. b) Dan vi phoi hap: S6 Lao dOng - Thuang binh va Xa hoi, cac to chirc cua ngu6i

  khuyet tat. c) Thai gian dux hien: Tir Qu)% I den Qu)% IV. d) Kit qua dciu ra: phap luat dugc htrang dan, thgc hien. 5. Tang ctrovg hqp tic qu6c to Hoat Ong: Nghien ciru, tham khao c6 ch9n 19c kinh nghiem cac nuoy ve trq

  giup phap 17 cho ngued Ichuyet tat c6 kh6 khan ye tai chinh. a) Dan vi chu tri: So' Tu phap. b) Dan vi ph"di Cac Ca quan, clan vi c6 lien quan. c) Thai gian thzfc hien: Tir Qu)% I den Qu)% IV. d) Kit qua ciciu ra: Cac san pham nghien ciru. III. KINH PHt THIXC HItist 1. Kinh phi thuc hien chinh sach trg giup phap 17 cho ngtr6i khuyet tat co kho

  khan ye tai chinh dugc bo tri trong du toan chi thuems xuyen hang nam cua ca quan, dan vi va dia phuang; cac Chuang trinh muc tieu quoc gia, cac Chuang trinh, De an lien quan khac theo phan cap oh phap luat ye ngan sach nha ntrac; clung goy); ho fly?, ofla cac to chirc, ca nhan trong va ngoai nu& (neu co).

  2. Trung tam trg,giiip phap 1/ nha mr6c tinh co trach nhiem lap du toan kinh phi thgc hien Ke hoach trien khai thuc hien chinh sach trg giup phap y cho nguoi khuyet tat co kith khan ye tai chinh nam 2018. Viec lap, sir dung va quyet toan kinh phi thuc hien theo quy dinh cua Lust Ngan sach nha mac va cac van ban quy pham phap luat hien hanh.

  IV. TO CHirC THliC HItN 1. So. Tu phap tham mtru Uy ban nhan dan tinh chi dao cac S6., ban ngarth c6 lien

  quan va Uy,ban nhan dan cac,huy'en, thanh thi xa phoi hop to chirc thgc hien CO hieu qua Ke hoach. Chi ciao to chirc thgc hien, theo clOi, kiem tra viec thuc hien chinh sach trg giup phap 1)% cho ngued khuyet tat.

  Thgc hien the dO bao cao vOi BO Tu phap,,Uy ban nhan dan tinh hoc bao cao dOt xuat theo yeu cau cita ca quan nha nu& co tham quyen ve ket qua thuc hien chinh sach trg giup phap ly cho ngtrai khuyet tat; de xuat cac giai phap de thgc hien c6 hieu qua Ke hoach.

  3

 • 2. Trung tam Trg giup phap ly c trach nhiem tham muu giup Soy Tu phap trong viec thut hien cac nhiem vu lien quan.

  3. So. Lao ding - Thuang binh va Xa hOi chit tri, phi hop vOi So Tu phap (Trung tarn trg giup phap 1)", nha nuerc) thirc hien chinh sach trg giup pilaf) ly cho nguoi khuyet tat theo Ke hoach nay.

  4. Soy Tai chinh chit tri, phi hop vai Trung tarn Try giup phap tham muu UBND tinh dam bao kinh phi de thuc hien Ke hoach trien khai thirc hien chinh sach trg giup phap 1)", cho nguoi khuyet tat c MI6 khan Ye tai chinh nam 2018 theo quy dinh cua phap luat.

  , 5. Cac, sa, ban, nganh theo chtic nang, nhiem vu &lye phan cong cu the trong Ke hoach phoi hgp vOi So Tu phap de to chirc thuc hien c hieu qua.

  6: HOi Ngueri khuyet tat, cac ca sa, to chirc khac cua ngtroi khuyet tat tren dia ban tinh phOi hop vOi Sa Tu phap (Trung tam trq giup phap 117 nha woe) trien khai cac hog dOng trg giup phap ly cho doi Wang la nguai khuyet tat la thanh vien dm don vi minh, dam bao tinh kip thai, hieu qua.

  7. Uy ban nhan dan cac huyen, thi xa, thanh ph'Ci phi hap voi Sa Tu phap (Trung tarn trg giup phap ly nha nuo.c) va cac nganh lien quan to chirc thuc hien kip th6i, c hieu qua Ke hoach nay.

  Trong qua trinh thuc hien neu c kilo khan, vuOng mac, cac co. quan, don vi kien nghi ye Sa Tu phap defitorig hop bao cao, de xuat Uy ban nhan dan tinh xem xet, giai quyet theo quy

  No'i nhi)n: - Bo Ttr phap; - Cpc Trcs gitip phap 1j, - BO Ttr phap; - TT Tinh fly; TT HDND tinh; - Chu tich UBND tinh; - Chanh VP UBND tinh; - Cac soy, ban, naanh; - UBND cac huy0, thi xa, thanh pho; - Ltru: VT, NC.

  TM. UY BAN NHAN

Search related