Click here to load reader

Vedvarende energi i Jyllinge - Roskilde · PDF file Vedvarende energi i Jyllinge 4 de i Jyllinge. Denne omstilling vil forventelig især være baseret på individuelle vedvarende energiløsninger

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vedvarende energi i Jyllinge - Roskilde · PDF file Vedvarende energi i Jyllinge 4 de i...

 • Case.Dok.6.6

  Prefeasibility undersøgelse

  Vedvarende energi i Jyllinge Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014.

  1. Introduktion – Roskilde Kommune Udgangspunktet for denne undersøgelse er, hvilke rolle fjernvarme, baseret på vedvarende energi, kan spille for en reduktion af udledningen af drivhusgasser. Drivhusgassernes mængde i Roskilde Kommune skal kort introduceres. Efter den seneste undersøgelse af udledningen af drivhusgasser i Roskilde Kommune ser mængderne således ud (2012-tal):1 • Elektricitet: Produktionen af det el, der forbruges i Roskilde kommune, er beregnet til at udlede 158.400 tons årligt, svarende til 28% af drivhusgasserne i kommunen. • Varme: Produktion af fjernvarme og anvendelse af individuelle opvarmning med fos- sile energiformer er beregnet til at udlede 128.800 tons årligt, svarende til 23% af driv- husgasserne i Roskilde Kommune. • Transport: De transportmidler, som anvendes af kommunes beboer, er beregnet til år- ligt at give en udledning af drivhusgasser på 156.700 tons, som svarer til 28% af udled- ningerne i Roskilde Kommune.

  • Andre kilder: Andre kilder drivhusgasser er energianvendelse i industri og landbrug med tilsammen 23.700 tons drivhusgasser samt udledning af metan fra organsk affald og lattergas fra dyrkningen af jorden står for en drivgaseffekt, svarende 93.800 tons CO2. Tilsammen udgør de andre kilder 117.500 tons, eller 21% af udledningerne.

  I målsætninger om reduktion af udledningen af drivhusgasse frem mod 2020 bør der i sær- lig grad fokuseres på elektricitet og varme samt proces energi til industri og landbrug. Her findes de største potentialer, som kan virkeliggøres på kort og kortere sigt. Det er i særlig grad tilfældet for produktion af elektrictet samt for både produktion af fjernvarme og for anvendelsen af fossile varmekilder i den individuelle opvarmning. I det følgende skal vi alene ses på varmeområdet.

  1 Det samlede udledning i Roskilde Kommune er beregnet til 561.400 tons CO2 eller CO2-ækvivalenter. Kilde til 2012-tallene: »CO2 Kortlægning for Roskilde Kommune 2014«, Roskilde Kommune, Maj 2014, specielt s. 21-22. Se også tallene i bilag 1.

 • Vedvarende energi i Jyllinge

  Side 2

  Varmeområdet og reduktion i udledningen af drivhusgasser Udledningen af drivhusgasser forekommer i dag for såvel fjernvarme som for den indivi- duelle opvarmning. Den aktuelle fordeling ser således ud:2

  • Fjernvarme: Aktuel udledning er beregnet til 67.900 tons fra fjernvarmeforsyningen, hvor den overvejende kilde er kulkraftværkerne i VEKS’s forsyningsområde (Amager- værket og især Avedøreværket), samt i mindre omfang affaldsforbrændingsanlæggenes andel af fossil affaldsfraktioner (plastik mv.). Fjernvarmen står for 44% af varmeforsy- ningens drivhusgasudledning. • Individuel opvarmning: De individuelle opvarmningsformer står for 56% af varmefor- syningens drivhusgasudledning eller 87.300 tons, fordelt med 48.400 tons fra naturgas; 25.300 tons fra oliefyr, 12.200 tons fra elvarme og 1.400 tons fra varmepumperne.

  Reduktion af udledningen af drivhusgasser kan finde sted ved to typer omstillinger: For det første kan mængden af drivhusgasser i fjernvarmeforsyningen reduceres. Her er der allere- de iværksat en række initiativer med omstillingen af de centrale kraftværker til biobrænds- ler, som vil betyde en væsentlig reduktion af udledningen af drivhusgasser fra 2016. For det andet kan der ske en omstilling af den individuelle varmeforsyning, som i dag er baseret på fossile energikilder.

  Fjernvarmeforsyningen er helt dominerende i Roskilde By. Her vil som nævnt en reduktion af drivhusgasser forudsætte, at fjernvarmen baseres på fossilfri overskudsvarme, m.v. Men udenfor Roskilde by er varmeforsyningen helt overvejende fossil. Potentialerne for en øget reduktion af drivhusgasser findes i de større bysamfund udenfor Roskilde by ved at omstil- le den individuelle opvarmning. Det kan illustreres med nedenstående figur:

  Figur 1. Nettovarmebehov i det større bysamfund, eksklusiv Roskilde By.

  Større bysamfund: Svogerslev, Gadstrup, Gundsømagle, Himmelev, Jyllinge, Veddelev, Viby og Vindinge. 2 Der bruges her et andet datasæt i drivhusgasopgørelsen for Roskilde Kommune, som er baseret på BBR-data. Total-tallene for udledningen af drivhusgasser fra varmeområdet er højere i den- ne opgørelse, nemlig 155.300 tons mod 128.800 tons i den tidligere nævnte opgørelse. Se »Kort- lægning af energiforsyning: Jyllinge«, Roskilde Universitet; den 4. august 2014, tabel 1, s. 5.

  Svogerslev

  Gadstrup

  Gundsømagle

  Himmelev

  Jyllinge

  Veddelev

  Viby

  Vindinge

  Hastrup

  Herringsløse

  Ramsømagle

  Ørsted

  0 17.500 35.000 52.500 70.000

  Fjernvarme / Blokvarme Naturgas Oliefyr Fast brændsel mv Elvarme Varmepumpe Andet, uspecificeret

  Varmebehov i MWh (netto) - Udenfor Roskilde By Samlet behov: 828.704 MWh Omstillingspotentiale: 345.371 MWh eller 42%

  26.999 MWh

  21.665 MWh

  15.955 MWh

  51.478 MWh

  67.887 MWh13.998 MWh

  30.859 MWh

  13.998 MWh

  1.315 MWh

  4.270 MWh

  1.267 MWh

  1.561 MWh

 • Vedvarende energi i Jyllinge

  Side 3

  De nævnte større bysamfund har et samlet nettovarmebehov på 239.100 MWh, og mod- svarende udledning af drivhusgasser på 59.600 tons. Det svarer til knap 29% af varmebe- hovet i Roskilde Kommune, men til godt 38% af drivhusgasudledningerne. Der er et be- tydeligt reduktionspotentiale. Spørgsmålet er, hvordan en udvikling kan igangsættes.

  2. Strategiske projekter – forslag til et omstillingsforløb Der er i princippet tre muligheder. Den første mulighed består at udvide det bestående fjernvarmenet, som i dag dækker Roskilde By. Udvidelsen vil i såfald bestå i at føre fjern- varmerør fra Roskilde By-området til de nævnte større bysamfund. Det kan generelt set ikke udelukkes, men fjernvarmerørerne bliver for lange, og der vil dermed opstå et for stort varmetab, specielt i perioder med lavt energiforbrug (sommerperioden).

  Den anden mulighed vil bestå i at erstatte de individuelle opvarmningsformer (naturgas, oliefyr og el-radiatorer) med modsvarende individuelle vedvarende energiløsninger. Heller ikke denne mulighed kan udelukkes; men de fleste af de individuelle løsninger vil være økonomisk udfordrende og kræver hyppigt særlige betingelser, f.eks. tilstrækkelig nedgrav- ningsareal til jordvarmeanlæg eller tilstrækkelig afstand til naboer ved etablkering af små biomassebaserede fyringsanlæg.

  Den tredje mulighed er etablering af kollektive forsyninganlæg enten som mindre anlæg (nabovarme eller blokcentraler) eller som større fjernvarmeanlæg, rettet mod et lokalt eller afgrænset varmemarked. Anlæggene kan være biomasse-fyringsanlæg, eller være anlæg, der kombinerer biomassen med solvarme, eller kombinerer biomasse, solvarme og kollek- tive varmepumpeanlæg.

  Uden at udelukke individuelle vedvarende energiløsninger skal fokus rettes mod den tredje mulighed – etablering af kollektive forsyningsanlæg, baseret på biomasse, og eventuelt sup- pleret med solvarme og kollektive varmepumper.

  Trinvis omstilling – Jyllingeområdet som eksempel For ingen af de omtalte større bysamfund i Roskilde Kommune vil det være realistisk at foretage en hurtig omstilling, som dækker hele varmeforsyningen. Der må foretages en trinvis omstilling. Det er der flere grunde til, hvor den vigtigste grund er en hensyntagen til investeringerne i den eksisterende infrastruktur, som for alle de nævnte større bysamfund er naturgas-infrastrukturen.

  Forholdet til naturgas-infrastrukturen er dobbelt bunden. På den ene side er der tale om be- tydelige investeringer både i rørledninger og fyringsanlæg, som selvfølgelig bør udnyttes bedst og længst mulig. På den anden side så vil forsyningsmulighederne være stærkt be- grænset efter ophør af den danske naturgas i Nordsøen, forventeligt i begyndelsen til mid- ten af 2020’erne.

  En trinvis omstilling kan være en løsning på en mere glidende overgang fra fossil naturgas til vedvarende energi i opvarmningen. I kortlægningen af energiforsyningen i Jyllinge er der skitseret en trinsvis omstilling af Jyllingeområdet over perioden 2014-2025.3 Hoved- trækkene i faseopdelingen er følgende: I første fase fokuseres der må et mindre område, der omstilles til fjernvarmebaseret forsyning (se gennemgangen nedenfor). Den anden efterføl- gende fase har sigte på omstillingen af el-opvarmede huse i et udpræget sommerhusområ-

  3 Jvf. Kortlægning af energiforsyning: Jyllinge; Roskilde Universitet, 4. august 2014.

 • Vedvarende energi i Jyllinge

  Side 4

  de i Jyllinge. Denne omstilling vil forventelig især være baseret på individuelle vedvarende energiløsninger. I den tredje fase drejer sig om omstillingen af områder med forholds tæt bebyggelse, medens den fjerde og sidste fase skal bidrage til omstillingen af den mere spredte villa-bebyggelse, mv. Faserne skal ikke gennemgås nærmere her, men der henvises til den omtalte kortlægningsrapport.

  Starten på omstillingen – Et lokalt fjernvarmeanlæg Kollektiv varmeforsyning består af to led. For det første varmep