FAIL MEJA SALLEH

  • Upload
    msanusi

  • View
    1.204

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

ISI KANDUNGAN

1. VISI, MISI DAN OBJEKTIF PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM 2. VISI, MISI DAN OBJEKTIF BAHAGIAN PENGUATKUASAAN DAN KAWALSELIA 3. PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PENGUATKUASAAN DAN KAWALSELIA 4. PERANAN DAN FUNGSI BAHAGIAN PENGUATKUASAAN DAN KAWALSELIA 5. CARTA ORGANISASI PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM 6. CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI 7. SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN 8. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 9. PROSES KERJA 10. CARTA ALIRAN KERJA 11.SENARAI SEMAK (CHECKLIST) 12. SENARAI UNDANG-UNDANG / PERATURAN 13. SENARAI JAWATANKUASA YANG DI ANGGOTAI 14. SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 15. NORMA KERJA 16. SENARAI TUGAS

PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

VISI PERBADANANMenjadikan Malaysia sebuah negara bersih dan sejahtera.

MISI PERBADANANMelaksanakan dasar-dasar dan strategi pengurusan dalam pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam

OBJEKTIF PERBADANANMemastikan proses perundangan di Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam dilaksanakan dengan adil, teratur serta berkesan Meningkatkan kesedaran awan ke arah perubahan sikap di kalangan sektor awam dan industri agar dapat mencapai kadar kitar semula yang boleh dibanggakan. Memastikan penggunaaan Memastikan semua teknologi dalam memiliki lesen pengurusan sisa yang sah pepejal dan kriteria pembersihan awam yang terkini dan mesra alam. operator mengikut perundangan bagi tujuan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam. Mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam yang teratur, berkesan bagi meningkatkan kualiti persekitaran yang bersih dan sihat.

BAHAGIAN PENGUATKUASAAN DAN KAWAL SELIA VISI BAHAGIANMerealisasikan visi PPSPPA melalui tindakan penguatkuasaan dan kawal selia yang efisyen, berkualiti dan berkesan.

MISI BAHAGIANMelaksanakan mapan. tindakan penguatkuasaan dan kawal selia secara efektif,

komprehensif serta konsisten bagi memastikan persekitaran yang bersih, sihat dan

OBJEKTIF BAHAGIANMelaksanakan penguatkuasaan undang-undang mengikut prosedur dan standard yang telah ditetapkan dengan penuh tanggungjawab, adil dan saksama. Mengawal selia syarikat-syarikat konsesi supaya prestasi dan kualiti perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam berada pada tahap maksimum. Memberi kesedaran kepada masyarakat agar mengutamakan kebersihan dan kualiti hidup yang sihat melalui tindakan penguatkuasaan dan kawal selia.

BAHAGIAN PENGUATKUASAAN DAN KAWAL SELIA PIAGAM PELANGGANMengambil tindakan terhadap aduan yang diterima dalam tempoh 3 hari bekerja. Mengawal selia syarikat-syarikat konsesi supaya prestasi dan kualiti perkhidmatan sentiasa mengikut standard dan speksifikasi yang ditetapkan. Memastikan semua kesalahan diambil tindakan penguatkuasaan. Memastikan prosedur dan tatacara tindakan penguatkuasaan dan kawal selia sentiasa releven untuk digunapakai. Memastikan pengetahuan dan kemahiran anggota penguatkuasaan ditingkatkan secara terancang dan berterusan.

BAHAGIAN PENGUATKUASAAN DAN KAWAL SELIA PERANAN BAHAGIANMenguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan sisa pepejal dan pembersihan awam serta mengawal selia prestasi syarikat-syarikat yang membekalkan perkhidmatan.

FUNGSI BAHAGIANMerancang dasar dan program penguatkuasaan. Menyelaras program penguatkuasaan bagi semua jenis kesalahan di peringkat negeri dan daerah. Merancang dan mengurus program kawal selia ke atas syarikat yang membekalkan perkhidmatan. Mengurus dan mengawal sistem kualiti syarikat yang membekalkan perkhidmatan. Menyelaras tindakan dan maklumbalas terhadap aduan yang diterima. Menyediakan sistem operasi kawal selia bagi pembekal perkhidmatan pengurusan sisa pepejal. Menyedia rancangan / program tahunan kawal selia bagi pengagihan sumber kewangan dan lain-lain.

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN JAWATAN : PEGAWAI PENGUATKUASA N41

TUGASPengarah Penguatkuasa Semua arahan pentadbiran terutama berkaitan dengan tugas-tugas penguatkuasaan dan kawalselia.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB1. Bertanggungjawab merancang dan mengelola tugastugas seharian berkaitan dengan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2. Bertanggungjawab mengawal displin dan melaporkan apa-apa kecuaian dan salah laku yang dlakukan oleh anggota

KUASA

HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN Hubungan Luar 1) Syarikat Konsesi Segala urusan berkaitan dengan pemantauan dan kawl selia kerja-kerja kutipan dan pembersihan awam yang dilaksanakan oleh syarikat Alam Flora Sdn. Bhd. 2) PBT Segala urusan berkaitan pengumpulan data inventori bagi pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Penolong Pegawai Penguatkuasa N27 Segala urusan berkaitan penguatkuasaan, pentadbiran, pengurusan aduan, pemantauan, kawalselia kawasan, penyediaan laporan mingguan, semakan dan pengesahan bayaran kepada syarikat konsesi. Pembantu Penguatkuasa N17

penguatkuasa. 3. Bertanggungjawab menyelaras dan menyelia urusan personnel dan kebajikan anggota penguatkuasa. 4. Bertanggungjawab memberi latihan berkaitan tugas-tugas penguatkuasaan kepada anggota. 5. Bertanggungjawab menyelaras dan menguruskan

Segala urusan berkaitan penguatkuasaan, penerimaan aduan, pemantauan, kawalselia kawasan dan penyediaan laporan harian.

belanjawan unit penguatkuasaan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

6. Bertanggungjawab menyemak dan mengesahkan tuntutan bayaran

Pembantu Tadbir N17 2. Segala urusan berkaitan pentadbiran am pejabat, khidmat sokongan untuk sistem fail, surat menyurat, aduan dan pengurusan sumber manusia.

daripada syarikat konsesi bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 7. Mengurus dan menyiasat aduan awam serta mengaturkan tindakan sewajarnya. 8. Bertanggunjawab merancang dan mengetuai operasioperasi penguatkuasaan. 9. Menghadiri mesyuarat dalaman atau luaran dan kursus berkaitan yang diarahkan dari masa ke semasa. 10. Menerima dan melaksanakan arahan dari masa ke semasa.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

TUGAS 1:

BERTANGGUNGJAWAB MERANCANG DAN MENGELOLA TUGASTUGAS SEHARIAN BERKAITAN DENGAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

Memastikan semua tugas-tugas seharian dijalankan mengikut rancangan yang telah ditetapkan. Memastikan anggota penguatkuasa mematuhi semua arahan pelaksanaan tindakan bagi mengelakkan sebarang masalah. Memastikan laporan tindakan disediakan dan dihantar kepada pihak pengurusan perbadanan.

CARTA ALIRAN

BERTANGGUNGJAWAB MERANCANG DAN MENGELOLA TUGAS-TUGAS SEHARIAN BERKAITAN DENGAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Mula

Menerima arahan daripada Pengarah Wilayah

Membuat arahan tugas kepada anggota

Perbincangan dengan pegawai TIDAK Melaporkan dan menyediakan kertas kerja

Rujuk Pengarah Wilayah YA Merancang / mengetuai operasi

Nota : Proses kerja Yang melibatkan Pegawai Penguatkuasa

Tamat

SENARAI SEMAK TUGASBERTANGGUNGJAWAB MERANCANG DAN MENGELOLA TUGAS-TUGAS SEHARIAN BERKAITAN DENGAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

TINDAKAN

TANDA ( )

CATATAN

1.

Menerima arahan daripada Pengarah Wilayah

2.

Mengadakan perbincangan bagi perlaksanaan kerja

3.

Mengeluarkan arahan perlaksanaan tindakan

4.

Mendapatkan laporan berhubung dengan tindakan yang dilaksanakan.

5.

Merujuk kepada pihak pengurusan untuk mendapatkan pandangan dan kelulusan.

6.

Menyediakan laporan tindakan untuk dihantar kepada pihak pengurusan Perbadanan.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

TUGAS 2:

BERTANGGUNGJAWAB MENGAWAL DISIPLIN DAN MELAPORKAN APA-APA KECUAIAN DAN SALAH LAKU YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PENGUATKUASA

Memastikan taklimat diberikan kepada semua anggota penguatkuasa berhubung dengan perkara-perkara yang perlu dipatuhi. Memastikan semua anggota penguatkuasa sentiasa mematuhi etika kerja yeng telah ditetapkan. Hendaklah menyediakan laporan disiplin untuk dihantar ke Bahagian Sumber Manusia.

PROSES KERJABERTANGGUNGJAWAB MENGAWAL DISIPLIN DAN MELAPORKAN APA-APA KECUAIAN DAN SALAH LAKU YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PENGUATKUASA

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengarah Wilayah

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1

Menerima arahan dari Pengarah Wilayah

2

Memberikan taklimat kepada anggota penguatkuasa

3

Menerima laporan salahlaku disiplin

4

Menyediakan laporan disiplin untuk dirujuk ke Bahagian Sumber Manusia

5

Tindakan pihak pengurusan Perbadanan

CARTA ALIRANBERTANGGUNGJAWAB MENGAWAL DISIPLIN DAN MELAPORKAN APA-APA KECUAIAN DAN SALAH LAKU YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PENGUATKUASA

Mula

Menerima arahan

Memberikan taklimat kepada anggota TIDAK

Menerima laporan salahlaku disiplin

Rujuk Pengarah Wilayah YA Menyediakan laporan disiplin ke Bahagian Sumber Manusia

Tamat

Nota : Proses kerja Yang melibatkan Pegawai Penguatkuasa

SENARAI SEMAK TUGAS BERTANGGUNGJAWAB MENGAWAL DISIPLIN DAN MELAPORKAN APA-APA KECUAIAN DAN SALAH LAKU YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PENGUATKUASA

TINDAKAN

TANDA ()

CATATAN

1. 2. 3. 4. 5.

Menerima arahan daripada Pengarah Wilayah Memberikan maklumat Menerima laporan salahlaku disiplin Menyediakan laporan disiplin Tindakan pihak pengurusan Perbadanan

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN TUGAS 3:BERTANGGUNGJAWAB MENYELARAS DAN MENYELIA URUSAN

'PERSONNEL' DAN KEBAJIKAN ANGGOTA PENGUATKUASA Memastikan satu garis panduan berhubung dengan disiplin disediakan. Sentiasa melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap disiplin semua anggota penguatkuasa. Hendaklah membuat laporan disiplin sekiranya terdapat kes salahlaku disiplin yang dilakukan oleh anggota. Hendaklah mengeluarkan surat penjelasan kepada anggota yang melanggar disiplin.

PROSES KERJABERTANGGUNJAWAB MENYELARAS DAN MENYELIA URUSAN 'PERSONNEL' DAN KEBAJIKAN ANGGOTA PENGUATKUASA

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1.

Mendapatkan laporan disiplin anggota pengkuatkuasa

Pengarah Wilayah

2

Mengeluarkan arahan supaya memo/ surat penjelasan diberikan kepada anggota yang melanggar disiplin

3

Menerima laporan/penjelasan dari anggota yang melanggar disiplin

4

Menjalankan siasatan terhadap dakwaan jika perlu

5

Membuat keputusan mengeluarkan surat arahan dan rujukan ke Bahagian Sumber Manusia

CARTA ALIRAN BERTANGGUNGJAWAB MENYELARAS DAN MENYELIA URUSAN 'PERSONNEL' DAN KEBAJIKAN ANGGOTA PENGUATKUASA

Mula

Menerima laporan disiplin anggota

Mengeluarkan arahan surat/ memo TIDAK Menerima laporan daripada anggota

Rujuk Pengarah Wilayah YA Menjalankan siasatan

Membuat keputusan mengeluarkan surat amaran dan menghantar ke Bahagian Sumber Manusia

Tamat Nota : Proses kerja Yang melibatkan Pegawai Penguatkuasa

SENARAI SEMAK TUGAS BERTANGGUNJAWAB MENYELARAS DAN MENYELIA URUSAN 'PERSONNEL' DAN KEBAJIKAN ANGGOTA PENGKUATKUASA

BIL

TINDAKAN

TANDA( )

CATATAN

1. 2. 3. 4. 5.

Menerima laporan disiplin Mengeluarkan surat tunjuk sebab Menerima surat tunjuk sebab Menjalankan siasatan Menyediakan laporan ke Bahagian Sumber Manusia

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRANTUGAS 4: BERTANGGUNGJAWAB MEMBERI LATIHAN BERKAITAN TUGASTUGAS PENGUATKUASAAN KEPADA ANGGOTA Memastikan semua anggota penguatkuasa menghadiri kursus/latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun. Hendaklah menyediakan laporan bagi setiap kursus/latihan yang telah disertai.

PROSES KERJABERTANGGUNGJAWAB MEMBERI LATIHAN BERKAITAN TUGAS-TUGAS PENGUATKUASAAN KEPADA ANGGOTA

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN

SEKSI UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1

Menerima arahan daripada Pengarah Wilayah untuk menguruskan anggota penguatkuasa.

Pengarah Wilayah

2

Mengadakan perbincangan dengan pegawai untuk menyediakan latihan.

3

Menerima laporan dan kertas kerja untuk mengadakan latihan.

Pengarah Wilayah

4

Mengemukakan kertas kerja untuk pandangan dan kelulusan pihak pengurusan.

5

Mengaturkan dan mengadakan kursus/latihan.

CARTA ALIRAN BERTANGGUNGJAWAB MEMBERI LATIHAN BERKAITAN TUGAS-TUGAS PENGUATKUASAAN KEPADA ANGGOTA

Mula

Menerima arahan daripada Pengarah Wilayah Mengadakan perbincangan dengan pegawai untuk mengadakan latihan TIDAK

Menerima kertas kerja cadangan

Rujuk ketua Pengarah Wilayah YA Mengemukakan kertas kerja kepada pihak pengurusan Perbadanan

Mengatur dan melatih anggota

Tamat

Nota : Proses kerja Yang melibatkan Pegawai Penguatkuasa

SENARAI SEMAK TUGAS BERTANGGUNGJAWAB MEMBERI LATIHAN BERKAITAN TUGAS-TUGAS PENGUATKUASAAN KEPADA ANGGOTA

BIL

TINDAKAN

TANDA ()

CATATAN

1. 2. 3. 4. 5.

Menerima arahan Pengarah Wilayah Bincang dengan pegawai Terima kertas kerja Buat semakan Kemukakan kertas kerja kepada pihak pengurusan

6

Latihan anggota

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

TUGAS 5:

BERTANGGUNGJAWAB MENYELARAS DAN MENGURUSKAN BELANJAWAN UNIT PENGUATKUASAAN BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

Memastikan segala perbelanjaan yang dibuat mengikut keperluan dan peruntukan yang diluluskan.

PROSES KERJABERTANGGUNGJAWAB MENYELARAS DAN MENGURUSKAN BELANJAWAN UNIT PENGUATKUASAAN BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1

Menerima arahan untuk menyelaraskan dan menguruskan belanjawan

Pengarah Wilayah

2

Merancang cadangan belanjawan

3

Menyemak cadangan belanjawan

4

Membentangkan dalam mesyuarat

5

Menyokong kelulusan perkhidmatan / pembelian yang dibuat

6

Mengawal perbelanjaan mengikut peruntukan

CARTA ALIRAN BERTANGGUNGJAWAB MENYELARAS DAN MENGURUSKAN BELANJAWAN UNIT PENGUATKUASAAN BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Mula

Menerima arahan daripada Pengarah Wilayah

Membuat perancangan belanjawan

TIDAK

Menyemak cadangan belanjawan yang disiapkan

Membentangkan ke mesyuarat

Rujuk Pengarah Wilayah YA Membuat sokongan kelulusan perkhidmatan/pembelian yang dibuat Mengawal perkhidmatan/pembelian yang dibuat

Nota :

Proses kerja Yang melibatkan Pegawai Penguatkuasa

Tamat

SENARAI SEMAK TUGASBERTANGGUNGJAWAB MENYELARAS DAN MENGURUSKAN BELANJAWAN UNIT PENGUATKUASAAN BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

BIL

TINDAKAN

TANDA ( )

CATATAN

1.

Menerima arahan daripada Pengarah Wilayah Merancang cadangan belanjawan Menyemak cadangan belanjawan yang disiapkan

2. 3.

4. 5.

Membentangkan ke mesyuarat Membuat sokongan kelulusan perkhidmatan / pembelian yang dibuat

6

Mengawal perbelanjaan mengikut peruntukan

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

TUGAS 6:

BERTANGGUNGJAWAB MENYEMAK DAN MENGESAHKAN TUNTUTAN BAYARAN DARIPADA SYARIKAT KONSESI BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

Memastikan maklumat tuntutan bayaran diterima daripada syarikat konsesi. Memastikan semua kerja-kerja yang telah dijalankan oleh syarikat konsesi disemak. Hendaklah mengeluarkan laporan prestasi setelah proses penilaian dibuat. Memastikan tindakan pembetulan dilakukan oleh syarikat konsesi sekiranya tuntutan bayaran tidak disokong oleh Pengarah Wilayah.

PROSES KERJABERTANGGUNGJAWAB MENYEMAK DAN MENGESAHKAN TUNTUTAN BAYARAN DARIPADA SYARIKAT KONSESI BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1

Terima maklumat tuntutan bayaran daripada syarikat konsesi

Pengarah Wilayah

2

Menyemak kerja-kerja yang yang telah dilaksanakan

3

Merujuk kepada Pengarah Wilayah prestasi kerja syarikat konsesi

4

Keluarkan laporan prestasi

5

Sahkan tuntutan bayaran jika disokong

6

Tindakan pembetulan perlu dilakukan oleh syarikat konsesi jika tidak dsokong

7

Tuntutan bayaran disahkan selepas tindakan pembetulan

CARTA ALIRAN BERTANGGUNGJAWAB MENYEMAK DAN MENGESAHKAN TUNTUTAN BAYARAN DARIPADA SYARIKAT KONSESI BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

Mula

Terima maklumat tuntutan bayaran daripada syarikat konsesiMenyemak kerja-kerja yang

TIDAK

yang telah dilaksanakan

YA

Merujuk kepada pengarah Wilayah prestasi kerja syarikat konsesi

Keluarkan laporan prestasi

Sahkan tuntutan bayaran jika disokong Tuntutan bayaran disahkan selepas tindakan pembetulan

Tamat

Nota: Proses kerja yang Melibatkan Pegawai Penguatkkuasa

SENARAI SEMAK TUGAS

BERTANGGUNGJAWAB MENYEMAK DAN MENGESAHKAN TUNTUTAN BAYARAN DARIPADA SYARIKAT KONSESI BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

BIL

TUGAS

TANDA ( )

CATATAN

1. 2. 3. 4. 5.

Terima tuntutan bayaran Menyemak kerja yang telah dilaksanakan Rujuk Pengarah Wilayah Keluarkan laporan prestasi Sahkan tuntutan

6

Tindakan pembetulan oleh syarikat konsesi

7.

Sahkan bayaran selepas pembetulan

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

TUGAS 7:

BERTANGGUNGJAWAB MENGURUSKAN DAN MENYIASAT ADUAN

AWAM SERTA MENGATUR TINDAKAN SELANJUTNYA

Memastikan pengurusan aduan awam dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Memastikan setiap aduan awam yang diterima akan disemak dan disahkan. Memastikan tindakan penyelesaian dilakukan setelah aduan diterima. Memastikan surat maklum balas dikeluarkan kepada pihak yang membuat aduan.

PROSES KERJABERTANGGUNGJAWAB MENGURUSKAN DAN MENYIASAT ADUAN AWAM SERTA MENGATUR TINDAKAN SELANJUTNYA

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1 2

Terima aduan Semak dan sahkan aduan yang diterima

Pengarah Wilayah

3

Merancang tindakan penyelesaian

4

Rujuk Pengarah Wilayah

5

Sekiranya disokong, tindakan penyelesaian akan dilakukan

6

Sekiranya tidak disokong, pembetulan kepada perancangan tindakan penyelesaian dilakukan

7

Keluarkan surat maklumbalas

CARTA ALIRANBERTANGGUNGJAWAB MENGURUSKAN DAN MENYIASAT ADUAN SERTA MENGATUR TINDAKAN SELANJUTNYA

Mula

Menerima aduan

Semak dan sahkan aduan yang diterima TIDAK Merancang tindakan penyelesaian

Rujuk Pengarah Wilayah YA Sekiranya disokong, tindakan penyelesaian akan dilakukan

Keluarkan surat maklumbalas

Tamat

Nota : Proses kerja yang Melibatkan pegawai Penguatkuasa

SENARAI SEMAK TUGAS

BERTANGGUNGJAWAB MENGURUSKAN DAN MENYIASAT ADUAN AWAM SERTA MENGATUR TINDAKAN SELANJUTNYA

BIL

TINDAKAN

TANDA( )

CATATAN

1. 2. 3. 4. 5.

Terima aduan Semak dan sahkan aduan Merancang tindakan penyelesaian Rujuk Pengarah Wilayah Tindakan penyelesaian dilakukan jika disokong

6

Pembetulan perancangan tindakan penyelesaian jika tidak disokong

7.

Keluarkan surat maklumbalas

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

TUGAS 8:

BERTANGGUNGJAWAB MERANCANG TINDAKAN-TINDAKAN PENGKUATKUASAAN DAN MENGETUAI OPERASI-OPERASI PENGUATKUASAAN

Hendaklah merancang dengan teliti sesuatu operasi yang akan dijalankan. Hendaklah mengutamakan keselamatan setiap anggota penguatkuasa semasa melakukan operasi. Memastikan setiap anggota penguatkuasa yang terlibat dalam operasi mengikut prosedur operasi yang telah ditetapkan. Memastikan laporan lengkap operasi disediakan dan dihantar ke pegawai atasan untuk arahan selanjutnya.

PROSES KERJABERTANGGUNGJAWAB MENGURUSKAN DAN MENYIASAT ADUAN AWAM SERTA MENGATUR TINDAKAN SELANJUTNYA

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1 2

Terima aduan Semak dan sahkan aduan yang diterima

Pengarah Wilayah

3

Merancang tindakan penyelesaian

4

Rujuk Pengarah Wilayah

5

Sekiranya disokong, tindakan penyelesaian akan dilakukan

6

Sekiranya tidak disokong, pembetulan kepada perancangan tindakan penyelesaian dilakukan

7

Keluarkan surat maklumbalas

CARTA ALIRANBERTANGGUNGJAWAB MENGURUSKAN DAN MENYIASAT ADUAN SERTA MENGATUR TINDAKAN SELANJUTNYA

Mula

Menerima aduan

Semak dan sahkan aduan yang diterima TIDAK Merancang tindakan penyelesaian

Rujuk Pengarah Wilayah YA Sekiranya disokong, tindakan penyelesaian akan dilakukan

Keluarkan surat maklumbalas

Tamat

Nota: Proses kerj a yang melibatkan Pegawai Penguatkuasa

SENARAI SEMAK TUGAS BERTANGGUNGJAWAB MENGURUSKAN DAN MENYIASAT ADUAN AWAM SERTA MENGATUR TINDAKAN SELANJUTNYA

BIL

TINDAKAN

TANDA( )

CATATAN

1. 2. 3. 4. 5.

Terima aduan Semak dan sahkan aduan Merancang tindakan penyelesaian Rujuk Pengarah Wilayah Tindakan penyelesaian dilakukan jika disokong

6

Pembetulan perancangan tindakan penyelesaian jika tidak disokong

7.

Keluarkan surat maklumbalas

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

TUGAS 8:

BERTANGGUNGJAWAB MERANCANG TINDAKAN-TINDAKAN PENGKUATKUASAAN DAN MENGETUAI OPERASI-OPERASI PENGUATKUASAAN

Hendaklah merancang dengan teliti sesuatu operasi yang akan dijalankan. Hendaklah mengutamakan keselamatan setiap anggota penguatkuasa semasa melakukan operasi. Memastikan setiap anggota penguatkuasa yang terlibat dalam operasi mengikut prosedur operasi yang telah ditetapkan. Memastikan laporan lengkap operasi disediakan dan dihantar ke pegawai atasan untuk arahan selanjutnya.

PROSES KERJABERTANGGUNGJAWAB MERANCANG TINDAKAN-TINDAKAN PENGKUATKUASAAN DAN MENGETUAI OPERASI-OPERASI PENGUATKUASAAN

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1

Menerima arahan untuk merancang dan mengetuai operasi

Pengarah Wilayah

2

Merancang operasi yang hendak dijalankan

3

Memberikan taklimat operasi

4

Memantau perlaksanaan operasi

5

Mendapatkan laporan dari pegawai

6

Menyediakan cadangan-cadangan kepada pihak pengurusan

CARTA ALIRAN BERTANGGUNGJAWAB MERANCANG TINDAKAN- TINDAKAN PENGKUATKUASAAN DAN MENGETUAI OPERASI-OPERASI PENGUATKUASAAN

Mula

Menerima arahan daripada Pengarah Wilayah

Merancang operasi

Memberi taklimat

Memantau operasi

Mendapatkan laporan operasi

Menyediakan laporan/cadangan kepada pihak pengurusan

Tamat

Nota : Proses kerja yang Melibatkan Pegawai Penguatkuasa

SENARAI SEMAK TUGAS

BERTANGGUNGJAWAB MERANCANG TINDAKAN-TINDAKAN PENGUATKUASAAN DAN MENGETUAI OPERASI-OPERASI PENGKUATKUASAAN

BIL

TINDAKAN

TANDA ()

CATATAN

1.

Menerima arahan untuk merancang dan mengetuai

2. 3. 4. 5.

Merancang operasi yang hendak dijalankan Memberikan taklimat operasi Memantau perlaksanaan operasi Mendapatkan laporan dari pegawai

6

Menyediakan cadangan-cadangan kepada pihak pengurusan

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1.TUGAS 9: MENGHADIRI MESYUARAT DALAMAN ATAU LUARAN DAN KURSUS BERKAITAN YANG DIARAHKAN DARI MASA KE SEMASA

Memastikan setiap mesyuarat berkaitan dengan wilayah akan dihadiri. Memastikan semua isu yang berbangkit semasa mesyuarat akan diambil tindakan.

PROSES KERJAMENGHADIRI MESYUARAT DALAMAN ATAU LUARAN DAN KURSUS BERKAITAN YANG DIARAHKAN DARI MASA KE SEMASA

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1

Menerima arahan untuk menghadiri mesyuarat

Pengarah Wilayah

2

Menghadiri mesyuarat

3

Mengeluarkan arahan mengenai isu-isu yang berkaitan

4

Mendapatkan maklumbalas / laporan terhadap tindakan yang telah diambil

5

Memantau dan membuat tindakan susulan

CARTA ALIRAN MENGHADIRI MESYUARAT DALAMAN ATAU LUARAN DAN KURSUS BERKAITAN YANG DIARAHKAN DARI MASA KE SEMASA

Mula

Menerima arahan

Menghadiri mesyuarat

Mengeluarkan arahan mengenai isu berbangkit

Mendapatkan maklumbalas / laporan terhadap tindakan yang diambil Memantau dan membuat tindakan susulan

Tamat

Nota: Proses kerja yang melibatkan Pegawai Penguatkuasa

SENARAI SEMAK TUGASMENGHADIRI MESYUARAT DALAMAN ATAU LUARAN DAN KURSUS BERKAITAN YANG DIARAHKAN DARI MASA KE SEMASA

BIL

TINDAKAN

TANDA( )

CATATAN

1. 2. 3. 4. 5.

Terima arahan Pengarah Wilayah Menghadiri mesyuarat Mengeluarkan arahan isu-isu berbangkit Mendapatkan maklumbalas/laporan Memantau dan tindakan

SENARAI UNDANG-UNDANG/PERATURAN1) Akta 672-Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2) Akta 673-Akta Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 3) Arahan Perbendaharaan 4) Perintah-perintah Am 5) Pekeliling dan Surat Pekeliling Perkhidmatan 6) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 tahun 1991 Edisi 2008. 7) Akta Kerajaan Tempatan 1976

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

TIADA

SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN

1. Borang Thumbprint 2. Borang Permohonan Cuti Rehat 3. Borang Permohonan Cuti Kecemasan 4. Borang Perakuan Cuti Sakit 5. Borang Pendahuluan Diri (PSP/W002/BD1) 6. Borang Wang Panjar Runcit (PSP/W002/BD2) 7. Borang Permohonan Kelulusan Menggunakan Kenderaan Sendiri/ Menukar Kenderaan Bagi Tujuan Menjalankan Tugas-Tugas Rasmi (PSP/W002/BD3) 8. Borang Permohonan Untuk Melakukan Perjalanan Ke Luar Pejabat/Stesen Atas Tugas-Tugas Rasmi (PSP/W002/BD4) 9. Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri Dan Luar Negara (PSP/W002/BD5) 10. Borang Bayaran Balik Elaun Telefon Bimbit (PSP/W002/BD6) 11. Borang Log Perjalanan Rondaan Anggota Penguatkuasa (PSP/W002/BD11)

NORMA KERJANAMA JAWATAN : MOHD SALLEH BIN BACHO : PEGAWAI PENGUATKUASA N41

CAWANGAN: WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

JENIS KERJA 1. Bertanggungjawab merancang dan mengelola tugas-tugas seharian berkaitan dengan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 2. Bertanggungjawab mengawal disiplin dan melaporkan apa-apa kecuaian dan salah laku yang dilakukan oleh anggota penguatkuasa. 3. Bertanggungjawab menyelaras dan menyelia urusan 'personal' dan kebajikan anggota penguatkuasa. 4. Bertanggungjawab memberikan latihan berkaitan tugas-tugas penguatkuasaan kepada anggota 5. Bertanggungjawab menyelaraskan dan menguruskan belanjawan unit penguatkuasaan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

JUMLAH UNIT YANG MASA YANG DIAMBIL BOLEH DIJALANKAN SEMINGGU 4 jam 16 minit

2 jam 50 minit

6 hari 4 jam

2 hari 3 jam

3 jam 10 minit

6. Bertanggungjawab menyemak dan mengesahkan tuntutan bayaran daripada syarikat konsesi bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 1 hari 2 jam

7. Bertanggungjawab menguruskan dan menyiasat aduan awam serta mengatur tindakan selanjutnya. 8. Bertanggungjawab merancang tindakantindakan penguatkuasaan dan mengetuai operasi-operasi penguatkuasaan. 9. Menghadiri mesyuarat dalaman atau luaran dan kursus berkaitan yang diarahkan dari masa ke semasa. 4 jam 4 jam 25 minit 1 hari 3 jam

SENARAI TUGAS HARIAN Nama Tarikh : MOHD SALLEH BIN BACHO :

Jawatan : PEGAWAI PENGUATKUASA N41

Bil 1

Masa 8.00 pagi

Tugas Menerima arahan daripada Pengarah Wilayah

2

8.30 pagi

Melaksanakan roll call pada setiap pagi

3

9.00 pagi

Mengesahkan jadual rondaan harian anggota penguatkuasa

4

9.30 pagi

Melaksanakan pemantauan terhadap anggota penguatkuasa

5

2.00 petang Menyemak laporan pemantauan dan statistik kesalahan yang dilakukan oleh syarikat konsesi

6

3.00 petang Menyediakan laporan untuk semakan Pengarah Wilayah

7

4.30 petang Melaksanakan Roll call pada setiap petang

8

5.30 petang Tugas tamat

SENARAI TUGAS HARIAN Nama Tarikh : MOHD SALLEH BIN BACHO :

Jawatan : PEGAWAI PENGUATKUASA N41

Tugas 1) Menerima arahan daripada Pengarah Wilayah

2) Melaksanakan roll call pada setiap pagi

3) Mengesahkan jadual rondaan harian anggota penguatkuasa

4) Melaksanakan pemantauan terhadap anggota penguatkuasa

5) Menyemak laporan pemantauan dan statistik kesalahan yang dilakukan oleh syarikat konsesi

6) Menyediakan laporan untuk semakan Pengarah Wilayah

7) Melaksanakan Roll call pada setiap petang

8) Tugas tamat

SENARAI TUGAS NAMA JAWATAN : MOHD SALLEH BIN BACHO : PEGAWAI PENGKUATKUASA N41

CAWANGAN: WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1. Bertanggungjawab merancang dan mengelola tugas-tugas dengan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 2. Bertanggungjawab mengawal displin dan melaporkan apa-apa kecuaian dan salah laku yang dlakukan oleh anggota penguatkuasa. 3. Bertanggungjawab menyelaras dan menyelia urusan personnel dan kebajikan anggota pengkuatkuasa. 4. Bertanggungjawab memberi latihan berkaitan tugas-tugas penguatkuasaan kepada anggota. 5. Bertanggungjawab menyelaras dan menguruskan belanjawan unit penguatkuasaan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 6. Bertanggungjawab menyemak dan mengesahkan tuntutan bayaran daripada seharian berkaitan

syarikat konsesi bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 7. Mengurus dan menyiasat aduan awam serta mengaturkan tindakan sewajarnya. 8. Bertanggunjawab merancang dan mengetuai operasi-operasi penguatkuasaan. 9. Menghadiri mesyuarat dalaman atau luaran dan kursus berkaitan yang diarahkan dari masa ke semasa. 10. Menerima dan melaksanakan arahan dari masa ke semasa.

Nama Tarikh

: MOHD SALLEH BIN BACHO :

Jawatan : PEGAWAI PENGUATKUASA N41

SILA RUJUK BUKU POKET UNTUK TUGAS HARI INI ( BUKU POKET BERKUATKUASA PADA 23 JULAI 2009 )