of 47 /47
Stichting voor katholiek primair onderwijs Jaarverslag 2014 Inhoud p2 ~ Voorwoord p4 ~ 1. Kind en onderwijs p8 ~ Bs Sterrenrijk p9 ~ Bs De Kluis p 10 ~ 2. Personeel p14 ~ Bs Reuzepas p 17 ~ Bs ‘t Heuvelke p20 ~ 3. Organisatie p23 ~ Bs Lemborgh p26 ~ Bs Springplank p28 ~ 4. Profilering en identiteit p30 ~ Bs De Driesprong p32 ~ 5. Financien en beheer p35 ~ Bs De Leeuwerik p38 ~ Bijlage 1 Cijfers op hoofdlijnen p40 ~ Bijlage 2 Organogram p41 ~ Bijlage 3 Leerlinggegevens p42 ~ Bijlage 4 Schema functiemix p44 ~ Bijlage 5 Jaarverslag 2014 RvT p47 ~ Bijlage 6 Adressen ~ Colofon Magazine

Jaarverslag stichting Triade 2014

Embed Size (px)

Text of Jaarverslag stichting Triade 2014

 • Stichting voor katholiek primair onderwijs

  Jaarverslag 2014 Inhoud

  p2 ~ Voorwoordp4 ~ 1. Kind en onderwijs p8 ~ Bs Sterrenrijk p9 ~ Bs De Kluis p10 ~ 2. Personeelp14 ~ Bs Reuzepasp17 ~ Bs t Heuvelkep20 ~ 3. Organisatiep23 ~ Bs Lemborghp26 ~ Bs Springplankp28 ~ 4. Profilering en identiteitp30 ~ Bs De Driesprong p32~ 5. Financien en beheer p35 ~ Bs De Leeuwerik p38 ~ Bijlage 1 Cijfers op hoofdlijnenp40 ~ Bijlage 2 Organogram p41 ~ Bijlage 3 Leerlinggegevensp42 ~ Bijlage 4 Schema functiemixp44 ~ Bijlage 5 Jaarverslag 2014 RvTp47 ~ Bijlage 6 Adressen ~ Colofon

  Magazine

 • ~ 2 ~

  Voor u ligt het jaarverslag 2014. Dit verslag wil een selectie van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar weergeven. Het was een jaar waarin weer op alle fronten de nodige ontwikkelingen te zien waren. Onderwijs staat nooit stil. Zeker met de invoering van Passend Onderwijs is een belangrijke nieuwe stap gezet waarop scholen hebben ingespeeld. Ook dit jaar weer is er ruime aandacht voor de highlights in 2014 van de scholen van Triade.Het fi nancile resultaat en de fi nancile positie waren in het afgelopen jaar iets beter dan verwacht door een aantal incidentele meevallers. De leerlingenkrimp die zich ook in dit verslagjaar weer onverminderd heeft doorgezet blijft echter de mogelijkheden onder druk zetten. Zoals verwacht mag worden blijven we bij Triade niet stilzitten maar zoeken we binnen de mogelijkheden naar nieuwe ontwikkelingen en halen we het maximale uit de ingezette ontwikkelingen. Steeds met het oog op de kwaliteit van onderwijs.

  Per 1 augustus 2014 was het zover. Passend onderwijs is van start gegaan. Na een aantal jaren van voor-bereiding, vooral op bestuurlijk niveau, was het zover op 1 augustus 2014. Passend onderwijs is een feit, het oude verband WSNS is nu defi nitief verleden tijd.

  Het betekent omdenken, op een andere manier invulling geven aan de zorgplicht van de individuele besturen die onverminderd blijft gelden. Leerlingen mogen en kunnen niet in een vacum terechtkomen.

  Fundamenteel verschil is het beginsel van subsidiariteit dat in het nieuwe verband wordt gehanteerd. Besturen zijn resultaatverantwoordelijk voor de toeleiding van kinderen naar speciale voorzieningen. Bedoeling is dat hiervoor zorgmiddelen via het verband beschikbaar komen, maar besturen zullen zelf moeten voorzien in de noodzakelijke kwaliteit om de zorgniveau s 1 tot en met 4 goed vorm en inhoud te geven, zodanig dat de doelstelling van het verband: het goedmaken van de verevening in de zin van lagere instroom van leerlingen in speciale voorzieningen terugbrengen, wordt gerealiseerd.

  Primair is de verbetering van de basisondersteuning van de scholen. Hierdoor kan het niveau aan ondersteuning op de zorgniveaus 1 t/m 4 verbeterd worden. De overtuiging is dat op deze manier de instroom in bijzondere voorziening en het gebruik van extra ondersteuning op termijn wordt teruggebracht. Weliswaar een ontwikkeling voor de middellange termijn maar deze zal effectiever blijken te zijn dan het alleen maar sturen op percentages.

  Voorwoord

 • ~ 3 ~

  Het is dus belangrijk dat de besturen in hun organisatie voldoende aandacht krijgen voor het monitoren en ondersteunen van scholen in de ontwikkeling die nodig is om het niveau te verhogen maar ook in het volgen van de juiste procedures die bij Passend Onderwijs in het verband zijn afgesproken. Triade heeft hiervoor Kansrijk ingericht. Vooralsnog beperkt tot de bovenschoolse onderwijscordinator die samen met de portefeuillehouder kind en onderwijs meekijkt op individueel casusniveau bij scholen met name bij zorgniveau 3 en 4. In netwerk van directeuren en onderwijscordinatoren is in elke bijeenkomst aandacht voor de ontwikkelingen vanuit Passend Onderwijs en Kansrijk. De ervaringen die opgedaan worden in het eerste jaar van Kansrijk zullen worden gebruikt om de ontwikkeling van Kansrijk en het specialistenteam verder vorm te geven. Ook externen kunnen hierin een rol spelen.

  Ontwikkeling van leerkrachten en directeuren blijft belangrijk om de kwaliteit die gevraagd wordt te kunnen/blijven bieden. Scholing en gerichte ontwikkeltrajecten blijven hiervoor de belangrijkste middelen. Dit zijn zaken die veel middelen vragen maar kwaliteit is en blijft noodzakelijk,

  Verder blijft Triade middelen inzetten om de kwaliteit van leerkrachten te verbeteren. Rand voorwaardelijk zijn goede, veilige schoolgebouwen en moderne

  lesmethoden. Ook in deze zaken is door Triade veel genvesteerd in het afgelopen jaar. De gemeente Sittard-Geleen heeft hieraan ook een fl inke bijdrage geleverd.

  Schoolgebouwen zijn gerevitaliseerd en daarbij aangepast voor de inhoudelijke ontwikkelingen rond de vorming van Integrale Kindcentra, de IKC s,

  Het bieden van kwalitatief goed onderwijs aan de kinderen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen de mogelijkheden die ze hebben bij voorkeur met thuisnabij onderwijs is en blijft de belangrijkste opgave van Triade. De dynamiek die onderwijs de komende jaren blijft kenmerken maakt dit er niet makkelijker op. De betrokkenheid en het enthousiasme van geledingen samen met de voortdurende ontwikkeling van de professionaliteit geven het vertrouwen dat Triade in deze veranderende omstandigheden hier een passend antwoord op zal blijven geven.

  Juni 2015 Drs. A.P.H.M. Cobben, Voorzitter College van Bestuur Triade.

  Voorwoord

 • 1Kindenonderwijs

  Voortbouwend op het jaar 2013, waarin we een goede fundering gelegd hebben voor ons kwaliteits-beleid, zijn we stichtingsbreed aan de slag gegaan met de uitrol over de scholen van Triade.

  Voortbouwend op het jaar 2013, waarin we een goede fundering gelegd hebben voor ons kwaliteitsbeleid, zijn we stichtingsbreed aan de slag gegaan met de uitrol over de scholen van Triade. Afstemming binnen de implementatie was voorwaarde voor een succesvolle invoer. Deze afstemming hebben we bereikt, door het voortdurend terugkoppelen, afstemmen en evalueren binnen het kernoverleg, het directieberaad en het directeuren -onderwijscordinatoren - overleg (DOC) gedurende het jaar. Nauwlettend hebben we erop toegezien dat de borging in ParnasSys bij alle scholen langs dezelfde lijnen verliep. Ook de komende jaren zal afstemming een voortdurend punt van aandacht blijven. De eigen draai, die velen ongemerkt aan ontwikkelingen willen geven moet steeds bijgesteld worden. Nu de wet Passend Onderwijs in augustus 2014 is ingegaan, is een goede kwaliteitszorg van cruciaal belang. De niveaus 1 tot en met 4 moeten wij als stichting zelf in de hand nemen. Hier moeten de scholen zich van bewust worden. Voortdurend blijven monitoren is een opdracht voor alle betrokkenen. Doen we de goede dingen en blijven de ingezette veranderingen en verbeteringen werken op de lange termijn. Het omdenken binnen het kwaliteitsbeleidbeleid op stichtingsniveau en op schoolniveau blijft voortdurend onze aandacht houden. De schoolondersteuningsprofi elen beginnen steeds meer vorm te krijgen. De vrij algemene versie van 2013/2014 zal in de komende jaren bijgesteld worden tot een bruikbaar plan voor scholen en ouders. Vanuit de stichting zal erop gelet moeten worden dat SOPs

  ~ 4 ~

 • 1Kindenonderwijs

  stapelbaar zijn, zodat duidelijk wordt wat binnen onze stichting wel en wat nog niet aan de maat is voor goed onderwijs aan alle leerlingen: omdat elk kind telt. Het continueren van de gesprekkencyclus, die de PDCA (Plan Do Check Act) volgt, blijven we vanzelfsprekend doorvoeren.

  ParnasSys en IntegraalParnasSys blijkt voor alle scholen nog steeds een ankerpunt te zijn. In het komende jaar wordt Integraal, Ultim View, hieraan toegevoegd. Het volgen van de kwaliteit binnen onze scholen krijgt hierdoor een extra dimensie. Scholen kunnen dieper in hun organisatie duiken en vanuit de cockpit op stichtingsniveau wordt het overzicht over de prestaties van scholen inzichtelijk gemaakt. Risicos worden eerder in beeld gebracht, zodat hierop een verbetertraject gezet kan worden. In de toekomst hopen we hierdoor beter te kunnen anticiperen bij dreigende kwaliteitsvermindering. We zijn meer mogelijkheden gaan benutten, het nieuwe schoolplan en jaarplan vanuit Integraal zal voor de komende periode dan ook uit Integraal gegenereerd worden. We zijn hier al mee gestart. In mei 2015 zal de uitrol volgen.

  ParnasSys blijft van eminent belang om in het kader van opbrengstgericht werken de groei bij rekenen, taal evenals de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen te kunnen volgen.

  Een goede dossiervorming wordt steeds belangrijker bij verwijzingen naar BAO, SO en SBO.

  Als cockpit voor leerkrachten, directeuren en College van Bestuur blijft Integraal de belangrijkste informatiebron. Vragenlijsten die specifi ek toegespitst zijn op Triade-ontwikkelingen, waarmee in 2013 al mee gexperimenteerd is, hebben we in 2014 op scholen ingezet. Nog niet alle scholen zijn hiermee aan de slag gegaan. We willen kijken wat werkt binnen ons bestuur. In 2015 moet dit stichtingsbreed nog beter weggezet worden.

  Passend onderwijs: Schoolondersteuningsprofi elIn het kader van Passend Onderwijs zijn door alle scholen schoolondersteuningsprofi elen (SOPs) opgesteld. Hierin wordt vermeld hoe de scholen ervoor staan in verband met hun mogelijkheden om leerlingen met verschillende onderwijsbehoeftes te ondersteunen. De mogelijkheden en onmogelijkheden worden hierin vermeld. Uniformiteit binnen de scholen van Triade zal beter vorm krijgen als vanuit het Samenwerkingsverband in februari/maart 2015 de defi nitieve formats komen voor het SOP. Hier wordt momenteel aan gewerkt. Stapeling van (on)mogelijkheden van scholen moet hierin duidelijk weggezet kunnen worden, om zodoende goed zicht te kunnen houden of de verantwoordelijkheid van het bestuur voor de zorgplicht, goed wordt nageleefd. te kunnen houden of de verantwoordelijkheid van het

  ~ 5 ~

 • 1Kindenonderwijs

  Kansrijk Scholen kunnen vanaf 1-8-2014 bij Kansrijk terecht met alle ondersteuningsvragen die betrekking hebben op het vervullen van de zorgplicht en kwaliteitszorg in het kader van passend onderwijs. Binnen het werkveld zien we dat de onderwijsbehoeften van kinderen specifi eker worden. Om de scholen, leerkrachten en leerlingen daarbij te ondersteunen, start Triade een intern specialisten netwerk. Daarnaast kunnen we gebruik blijven maken van de externe expertise binnen onze regio. Hiermee wil Triade de eigen kwaliteiten van onze leerkrachten versterken.Onder de vlag van Triade kunnen de scholen dus terecht bij Triade Kansrijk omdat elk kind telt voor een deskundig advies voor specifi eke ondersteuningsbehoeften op school-, leerkracht- en leerlingniveau.

  Taken van de specialisten binnen Kansrijk: informatieverschaffi ng over alles wat met inhoud en

  ondersteuning te maken heeft. door middel van consultatie verduidelijken/

  concretiseren van ondersteuningsvragen. expertise inzetten bij ondersteuningsvragen binnen

  elke laag van de school. informatie verstrekken over procedures rondom

  trajecten, arrangementen. advies geven ten aanzien van te ondernemen acties.

  Werkwijze:Voor de aanvragen wordt gebruik gemaakt van het digitale aanvraagformulier van Kansrijk ( zie website Triade). De scholen dragen er zorg voor dat de ouders genformeerd zijn en een toestemmingsformulier ondertekend hebben, voor bespreking van de casus.

  Inzet middelen Prestatiebox Parnassys/Integraal/ZienIn het schooljaar 2012/2013 heeft Triade, zoals hierboven aangegeven, stichtingsbreed het administratie- en zorgmodulesysteem Parnassys verder gemplementeerd en daarbij ook nadrukkelijk invulling gegeven aan de module Integraal, zodat afstemming wordt bereikt tussen het leerlingvolgsysteem en de invulling van het kwaliteits- en personeelsbeleid van Triade. Het resultaat biedt de mogelijkheid om op school- en bovenschools niveau de ontwikkelingen binnen het onderwijs te kunnen monitoren. De gekozen aanpak is gecontinueerd in het schooljaar 2013/2014, met de aanvulling van de module Integraal die ook afstemming brengt binnen de kwaliteitszorg van de Triadescholen. Inmiddels maken ook alle scholen gebruik van de module Zien, zodat niet alleen de leerresultaten maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen systematisch kan worden gemonitord. Voorts is het gebruik van Parnassys en Zien van groot belang in het licht van de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014. invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014.

  ~ 6 ~

 • 1Kindenonderwijs

  Triade-academie In het schooljaar 2013/2014 heeft Triade stichtingsbreed voortgeborduurd op de ingeslagen weg. De tweede ronde is opgestart en telde eveneens zon 50 deelnemers, gelijk aan het voorgaande jaar. De laatste groep van het personeel zal in 2014/2015 de modules afsluiten. In de evaluatie van vorig jaar is de borging van kennis veelvuldig een onderwerp van gesprek geweest. Een werkgroep van directeuren heeft zich ingezet om ervoor te zorgen dat de inbedding in het kwaliteitsbeleid vorm krijgt.

  Inzet onderwijscordinatoren bovenschoolsDe facilitering van de bovenschoolse onderwijscordinator heeft zijn vruchten afgeworpen. Het OC netwerk is gecontinueerd. De afspraken m.b.t.

  Integraal en ParnasSys worden steeds duidelijker en krijgen meer uniformiteit.

  Van en met elkaar leren is als leidraad gekozen in dit netwerk.

  Door persoonlijke begeleiding van de cordinatoren door de bovenschoolse cordinator hebben we in het afgelopen jaar een inhaalslag kunnen maken in afstemming binnen de stichting.

  Aansturing van de taakstelling gebeurt door de portefeuillehouder kind en onderwijs. Evaluatie vindt jaarlijks plaats. Deze inzet wordt gefinancierd uit de Prestatiebox middelen.

  Cultuureducatie en sportEen ander deel van de Prestatiebox middelen is ingezet ten behoeve van cultuureducatie, zoals dit al een aantal jaren is gebeurd. Deze middelen worden door de scholen opgenomen in hun materile begroting en als zodanig besteed aan cultuuractiviteiten in brede zin. In het afgelopen jaar is de inzet op het gebied van sport, als aanvulling op cultuur, van de grond gekomen. Door middel van de inzet van Ecsplore (de sportieve school en sport in actie) op alle scholen van Triade heeft het (programma voor) bewegingsonderwijs een stevige impuls gekregen. Om beweging van kinderen te kunnen en blijven stimuleren zal hier het komende jaar verder aan gewerkt worden.

  Extra leertijd binnen de Triade scholen Eigen middelen en gelden vanuit de gemeente (cofinanciering) worden nog steeds ingezet voor onderwijstijdverlenging voor de groepen 7 en 8, middels het geven van twee modules namelijk rekenen en taal/studievaardigheden. In groep 7 vanaf januari tot en met april, in groep 8 vanaf oktober tot en met januari. LB leerkrachten hebben de voorbereiding van de modules voor de scholen van Triade op zich genomen. Gekeken wordt naar leerlingen die uitvallen aan de onderkant, de D en E (IV en V) leerlingen. Binnen de stichting Triade wordt van de extra leertijd gebruik gemaakt op zeven scholen: De Lemborgh, De Leeuwerik, De Kluis, Sterrenrijk, Reuzepas, De Springplank en t Heuvelke.

  ~ 7 ~

 • ~ 8 ~

  Op basisschool sterrenrijk werken we op dit moment met 11 groepen en er zijn ca. 255 leerlingen ingeschreven. Het afgelopen jaar zijn er enkele ontwikkelingen geweest die duidelijk aanwezig waren in het dagelijks werk van leerkrachten, directie en leerlingen op school. Ook ouders werden hierbij betrokken en genformeerd.

  De ontwikkelingen op bs Sterrenrijk hebben vooral in het teken gestaan van opbrengstgericht werken. Door middel van het verdiepen in Positive Behaviour Support (PBS) hebben de leerkrachten en de kinderen

  Sterrenrijk een goede stap gemaakt om het leer- en werkklimaat te optimaliseren. Door middel van teamontwikkeling drukt het traject rondom de invoering van PBS nog altijd een stevige stempel op de schoolontwikkeling.

  Verder hebben we heel nadrukkelijk ingezoomd op het vakgebied rekenen. Hierbij is op het gebied van didactische aanpak e.e.a. gebeurd. We hebben specifiek gelet op de werking van het DI-Model bij iedere leerkracht afzonderlijk, hebben de methode inhouden vergeleken met de landelijke toets-inhouden en hebben getracht de lacunes te vullen. Daarnaast zijn leerkrachten met elkaar aan de slag m.b.t. collegiale consultatie en het samen voorbereiden van lessen.

  In de directievoering vindt er een tijdelijke vervanging plaats. Deze is gestart in februari 2014. Het MT, dat

  bestaat uit de directeur en de onderwijs cordinator, volgt een coachingstraject. De thematiek is Opbrengstgericht werken.

  Het afgelopen jaar heeft ons veel informatie verschaft over de koers die we als school willen varen om kinderen passend onderwijs te geven. Leren van en met elkaar doen we behalve op school ook steeds meer binnen Triade. Door deze kennisdeling worden we rijker.

 • ~ 9 ~

  Op basisschool de Kluis zijn we gestart met 8 groepen. Door de stijging van het aantal leerlingen in de onderbouw hadden we voorzien dat we een extra kleutergroep konden opstarten en deze is in de loop van dit schooljaar een feit geworden. Het is goed om te zien dat de leerlingaantallen voorzichtig stijgen t.o.v. de trend in de regio. Het afgelopen jaar zijn er enkele ontwikkelingen geweest die duidelijk aanwezig waren in het dagelijks werk van leerkrachten, directie en leerlingen op school. Ook ouders werden waar nodig betrokken en genformeerd. Dit deden we hoofdzakelijk via ISY-

  school. Het nieuw ingevoerde communicatiemiddel.

  Afgelopen jaar is er op de Kluis vooral aandacht geweest voor de continuering van de zorgcyclus zoals de school die hanteert. Leerkrachten werden hierbij nadrukkelijker in hun kracht gezet doordat zij bij de leerlingzorg meer en actiever betrokken worden. Een van de doelen hiervan was dat leerkrachten meer kennis vergaren rondom leerlingzorg. Dit is zeer zeker gelukt.

  Een ander aandachtspunt was het opbrengstgericht werken. En dan met name om vanuit de analyses van gegevens tot doelgerichte interventies te komen. We maken hierbij ook dankbaar gebruik van de kennis en kunde die we vinden bij de collega-Triadescholen. Het leren van en met elkaar krijgt zo ook steeds meer op een bovenschools niveau invulling. De kennis die we

  halen in het Directie-onderwijs cordinatoren-overleg geeft ons ook beter zicht in onze krachten die we hebben en op de uitdagingen waar we voor staan.

  Op managementniveau is er een tijdelijke wijziging. Doordat de directeur ook op een andere school actief is, heeft een van de leerkrachten de kans om zich te ontwikkelen in managementvaardigheden.Gedurende dit kalenderjaar hebben we op de speelplaats van de bovenbouw kunnen investeren in speeltoestellen dankzij bijdragen van onder meer de Oudervereniging en

  DeKluis

  de Tussenschoolse opvang. Momenteel zijn twee van de drie speelplaatsen voorzien van vernieuwde speeltoestellen en de laatste speelplaats volgt zo spoedig mogelijk.

  Tijdens het kinder-OLS in Grevenbicht heeft groep 8 voor de eerste keer meegedaan. Dit in samenwerking met de schutterij uit Oud-Geleen. Deze samenwerking en het Kinder-OLS waren een geweldige belevenis voor de leerlingen waarbij alle moeite werd beloond met een eerste prijs voor Beste Yell

 • 2Personeels

  zaken

  Triade academieDe 2e tranche van de Triade academie, schooljaar 2013-2014, is vlak voor de zomervakantie 2014 afgesloten. De opleiding is gericht op versterking van het klassenmanagement gericht op zorgniveau 1 en 2, d.w.z. in de groep door de leerkracht. Een belangrijk thema dat vooral bij de invoering van Passend Onderwijs cruciaal is om de kinderen een passend arrangement te bieden en de basisondersteuning ook daadwerkelijk waar te maken. Onder de deelnemers van de 1e en 2e trance heeft in de 1e helft van 2014 een evaluatie plaatsgevonden om onder andere na te gaan in hoeverre aan de belangrijkste doelstelling van de Triade-academie Het leren van en met elkaar werd voldaan. Hieronder volgen de belangrijkste uitkomsten.

  De Triade-academie heeft gedeeltelijk voldaan aan de verwachtingen van de leerkrachten. Bijna driekwart van de deelnemers is tevreden over de inhoud en de aansluiting van het niveau van de opleiding op eigen kennis en vaardigheden. Een aantal deelnemers mist echter diepgang en geeft aan dat het meer een herhaling van eerder verworven kennis was.

  De kwaliteit van de informatie is in totaliteit ruim voldoende tot goed. Taal en gedrag worden echter beter beoordeeld dan rekenen. Rekenen bracht de minste nieuwe inzichten. De hoeveelheid informatie was voldoende tot goed, soms echter te veel informatie in n bijeenkomst. Hierdoor werd er diepgang gemist.

  ~ 10 ~

 • 2Personeels

  zaken

  Tussentijdse opdrachten worden als voldoende tot goed beoordeeld. Hierbij wordt wel genoemd dat er geen feedback werd gegeven en het maken van de tussentijdse opdrachten was geen verplichting en dus te vrijblijvend.

  De aansluiting op de praktijk wordt als voldoende tot goed beoordeeld. Daarnaast vindt het overgrote deel van de deelnemers dat de opleiding ruim voldoende tot goed aansluit bij actuele ontwikkelingen. Bijna iedereen vindt dat hetgeen geleerd is tijdens de opleiding, daadwerkelijk toepasbaar is binnen de zorgniveaus 1 en 2 op school. Tweederde past deze verworven vaardigheden ook toe.

  Driekwart van de deelnemers is tevreden tot zeer tevreden met de groepsindeling en 94% over de groepsgrootte. Ten aanzien van de groepsindeling wordt aangegeven dat het lastig is om het geleerde toe te passen op de school omdat niet iedereen de opleiding gelijktijdig volgt.

  Tijdens de bijeenkomsten was er genoeg tijd voor individuele problemen/vragen. Een ruime meerderheid geeft aan dat er tijdens de bijeenkomst is geleerd van elkaar.

  Aan deze doelstelling van de Triade-academie is dus ruimschoots voldaan. In de klas wordt er gedeeltelijk verschil gemerkt ten behoeve van de individuele

  leerling. Over het algemeen kan gesteld worden dat de opleiding een positief effect heeft gehad op het functioneren van 90% van de deelnemers. Daarnaast geeft een merendeel aan meer mogelijkheden te willen om kennis en vaardigheden op zorgniveau 1 en 2 uit te breiden. Dus meer diepgang en verrijking in de vorm van maatwerkscholing van groepen en/of middels themas of vakgebieden.

  Verzuim Per 1 maart 2014 heeft Triade een contract gesloten met bedrijfsartsenmaatschap Zon uit Maastricht met als nieuwe bedrijfsarts, Liselotte Tekstra, welke beschikt over zeer ruime ervaring in het onderwijsveld.

  Het functioneren van de bedrijfsarts van SAL was al langere tijd niet naar tevredenheid. Dit werd met name veroorzaakt door onvoldoende kennis van de onderwijspraktijk en een matige communicatie tussen directeuren en bedrijfsarts. Zeker ook voor de medewerkers is het belangrijk dat er een bedrijfsarts is met ruime kennis van de branche. Het contract met SAL is gewijzigd in die zin dat de dienstverlening van de bedrijfsarts uit de overeenkomst is gehaald omdat Triade deze rechtstreeks voldoet aan Zon.

  De spreekuren vinden volgens de geldende voorschriften en regels mede op verzoek van de bedrijfsarts plaats op het OnderwijsServiceBureau te Geleen. Daarbij wordt de privacy van medewerkers en

  ~ 11 ~

 • 2Personeels

  zaken

  vertrouwelijkheid van gesprekken volledig gewaarborgd.

  Met ingang van 1 januari 2015 zal de verzuimregistratie niet meer door SAL-Verzuim maar door Raet/Youforce geschieden middels de module Verzuim Management. Dit met het oog op kostenbesparing, aansturing en gebruik managementgegevens vanuit een personeelssysteem. De werkzaamheden van de bedrijfsarts, mevrouw L. Tekstra, blijven ongewijzigd. Mevrouw Van Meijel, offi ce manager bij de stichting Triade, zal als verzuimcordinator de administratieve ondersteuning gaan verlenen.

  Gezien het hoge ziekteverzuim over 2014 van ruim 10% is met inschakeling van de regioadviseurs van het Vervangingsfonds het verzuim eind 2014 geanalyseerd in individuele gesprekken met directeuren, directeur osb als bovenschools casemanager en het College van Bestuur. De resultaten hiervan worden begin 2015 besproken. Het ziekteverzuim zal omlaag moeten worden gebracht zowel vanuit het oogpunt van waarborging van onderwijskwaliteit als vanuit fi nancieel oogpunt.

  Opleiden in School Er wordt al meerdere jaren samen gewerkt in het kader van Opleiden in de School en op deze wijze is er een stevig samenwerkingsverband tussen besturen primair onderwijs en de Nieuwste Pabo opgezet. Het ministerie wil deze samenwerking versterken en verankeren. Elk

  samenwerkingsverband heeft een subsidieaanvraag ingediend, welke aanvragen door het ministerie (voor schoolbesturen met Fontys en Zuyd Hogeschool) zijn gehonoreerd. Uitwerking gebeurt middels communities of practice (CoPs) en Communities of learning (CoLs), waarin zowel studenten van de Pabo als personeelsleden uit de scholen deelnemen. Triade participeert vanaf 1-8-2014 in de COL beginnende leerkrachten met als doel het doortrekken van de verworvenheden Opleiden in de School naar beginnende beroepsfase om op die wijze jonge leerkrachten, in loondienst of als vervangers te binden en te boeien. Dit project richt zich met name op elke jonge leerkracht, vervanger of in vaste dienst, die inhoudelijke ondersteuning en begeleiding nodig heeft tijdens zijn inductieperiode (eerste vijf jaar na zijn initile opleiding). In het schooljaar 2015/2016 zullen de opleidingsscholen van Triade starten met deelname aan een aantal CoPs, t.w. Opbrengstgericht werken, Omgaan met verschillen, Ouderbetrokkenheid of Pesten. De kern van de CoP vormen de leraren van de school, enkele leraren in opleiding en een leerkracht van de Pabo. Zij werken samen aan een onderwerp dat van groot belang is voor de school in kwestie, dat gedragen wordt door de leraren en schoolleiding, en dat direct te maken heeft met het leren en resultaten van leerlingen.

  Functiemix per 1-8-2014Zie bijlage 4 schema functiemix.

  ~ 12 ~

 • 2Personeels

  zaken

  Nieuwe cao-po In 2013 zijn ook de primaire arbeidsvoorwaarden voor het primair onderwijs doorgede-centraliseerd, hetgeen betekent dat de PO-raad als werkgeversorganisatie met vakcentrales onderhandelt over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Eind september 2014 is er een nieuwe cao-po tot stand gekomen. Met deze nieuwe cao wordt een belangrijke stap gezet op weg naar modernisering van de arbeidsvoorwaarden. De nieuwe CAO PO 2014-2015 loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. Op 1 september 2014 stegen de salarissen met 1,2%.

  De bapo-regeling is per 1 oktober 2014 afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt een regeling waarbij alle werknemers in het primair onderwijs uren krijgen om te besteden aan professionalisering en duurzame inzetbaarheid. Te denken valt aan tijd voor intervisie, mobiliteit, coaching en dergelijke. Voor werknemers die 10 jaar voor hun pensioen staan is een bijzonder budget in tijd beschikbaar. Met een eigen bijdrage is dit ook besteedbaar aan verlof.

  Beginnende leerkrachten krijgen met de nieuwe cao extra mogelijkheden om zich te ontwikkelen. In drie jaar kunnen zij hun niveau opbouwen van startend leerkracht tot basisbekwaam.

  Om de werkdruk aan te pakken stapt het primair onderwijs over op een 40-urige werkweek en is

  het mogelijk nieuwe afspraken te maken over taken en taakverdeling. In plaats van het huidige basismodel, waarin een fulltimer maximaal 930 uur van de 1659 beschikbare uren per jaar lesgeeft, kunnen scholen overstappen op een overlegmodel over de werkverdeling, waarin de zwaarte van het werk (klassengrootte, zorgleerlingen, etc.) wordt meegewogen en geen sprake is van een maximum aan de lessentaak. Hiervoor is wel instemming van de PMR en een meerderheid van het personeel nodig.

  Triade heeft per 1 oktober 2014 de bapo-regeling omgezet naar de nieuwe verlofregeling. De overige wijzigingen in de cao-po zullen vanaf 1-8-2015 worden ingevoerd.

  Wet werk en zekerheid (WWZ)De WWZ brengt vele veranderingen met zich mee op ontslag- en uitkeringsgebied. Een aspect dat van groot belang is, is de nieuwe ketenbepaling. Per 1 juli 2015 wordt de duur van de ketenbepaling verkort van drie naar twee jaar. Werknemers mogen dan nog maximaal drie contracten krijgen binnen twee jaar, voordat er recht op een vast contract ontstaat. Voor onderwijs betekent dit, dat bij een 4e (korte) vervanging een verplichting tot een vast dienstverband ontstaat, tenzij er sprake is van een onderbreking van minimaal 6 maanden.. De oplossing wordt gezocht (samen met andere Limburgse besturen) in een combinatie van een vervangingspool (bestaande uit boventalligen en/

  ~ 13 ~

 • 2Personeels

  zaken

  of jonge leerkrachten) per bestuur aangevuld met uitzendconstructie. Daarnaast moet rekening worden gehouden met betaling van een transitievergoeding voor dienstverbanden van 2 jaar of langer.

  RDDF plaatsingTriade heeft net als andere schoolbesturen in de krimpgebieden van Nederland te maken met terugloop van het aantal leerlingen. Hierdoor zijn de verplichtingen die Triade heeft aan medewerkers groter dan de inkomsten. Daarbij heeft Triade een hoge gemiddelde leeftijd, waardoor er een discrepantie tussen bekostiging en gemiddelde personele last (GPL) is van ongeveer 10%. Bovenstaand resulteert in een tekort op de personele begroting. Een tekort dat in de komende jaren teruggebracht moet worden. Het personele budget bedraagt immers ongeveer 85% van het totaal. In 2013 is daarom voor het eerst gebruik gemaakt van een RDDF plaatsing. Per 1-8-2014 is de RDDF-plaatsing van een drietal werknemers helaas omgezet in daadwerkelijk ontslag per 1-8-2014. In het bestuursformatieplan 14/15 zijn opnieuw een tweetal leerkrachten in het RDDF geplaatst. Daarnaast zijn er een tweetal onderwijsondersteunend personeelsleden in het RDDF geplaatst vanwege de afl oop van de tijdelijke loonkostensubsidie OOP per 1-8-2015. Begin 2015 zal bekeken worden in hoeverre de RDDF geffectueerd zal worden.

  ~ 14 ~

  Reuzepas

  Hart voor kinderen met oog voor resultaatKonden wij in 2013 met trots melden dat we een pilot-IKC (integraal kindcentrum) waren en dat ons gebouw aan de Verdistraat geheel gerenoveerd werd. Nu kunnen we terugkijken op een IKC dat in 2014 nog verder gestalte begon te krijgen. Op de maandag na de carnavalsvakantie en wel op 10 maart 2014 werd het geheel gerenoveerde gebouw als IKC Reuzepas geopend. Op die dag startten alle groepen, ook de groepen die tijdelijk in het oude gebouw van het Kempke gehuisvest waren, in het nieuwe gebouw. Deze laatst

 • ~ 15 ~

  genoemde groepen betrokken de nieuw gebouwde vleugel van het gerenoveerde project. Bovendien beschikt Reuzepas ook over een speelterrein dat opnieuw is ingericht met twee toekomstbestendige speeltoestellen, nieuwe bestrating en een nieuwe omheining met 4 toegangspoorten. Ook na school kunnen hier alle kinderen vanuit de buurt terecht,

  elkaar ontmoeten en samen spelen buiten schooluren. IKC Reuzepas huisvest vanaf dat moment een Kinderdagverblijf (KDV) voor kinderen van 0 tot 4 jaar, een peuterspeelzaal en er is een aanbod voor voor- en naschoolse opvang en tussenschoolse opvang in het gebouw. Een groot deel van het gebouw wordt in beslag genomen door de groepslokalen van school waar

  Reuzepas garant staat voor kwalitatief gedegen onderwijs. Kinderen, ouders, verzorgers en genodigden keken tijdens de opening op de 10e maart hun ogen uit op het nieuw ingerichte IKC Reuzepas. En vervolgens werd daar de dag na de zomervakantie 2014 het gefacelifte speelterrein aan toegevoegd.

  Behalve onderwijs en opvang

  biedt dit IKC ook ruimte aan een multidisciplinair bureau, dat binnen Reuzepas niet alleen logopedie verzorgt, maar ook ergotherapie. Ouders hebben hierin uiteraard een keuze. De in de renovatie meegenomen spreekruimtes worden o.a. hiervoor, optimaal benut.

  Met bovengenoemde ketenpartners is in 2014 wederom prettig en constructief

 • ~ 16 ~

  samen gewerkt en tevens werd een groter aanbod van mogelijkheden na school bewerkstelligd. Kinderen en hun ouders wisten al snel de weg naar deze activiteiten te vinden.Elke woensdagmiddag worden door PIW naschoolse activiteiten georganiseerd. Knutselen, bakken of samen uitwaaien in het bos behoren tot de mogelijkheden. Stichting Ecsplore, een nevenstichting van PIW, verzorgt een sportaanbod van 2x per week na school. Dit kan buiten op de speelplaats zijn of in de aan school verbonden gymzaal. En niet te vergeten vinden er vanaf maart 2014 muzieklessen plaats. Deze worden verzorgd door Fanfare St. Augustinus. In 2014 zijn tevens gesprekken gestart met andere partners om een breder cultuuraanbod en literatuuraanbod te doen. Over dit laatste aanbod vinden gesprekken plaats met Biblionova. Wij zien een ontwikkeling in de onderlinge

  communicatie om goed en verantwoord af te stemmen tussen de diverse geledingen binnen het IKC! Dit alles om het steeds bredere aanbod voor alle bezoekers van Reuzepas vanaf 0 tot 12 jaar verantwoord te stroomlijnen. Dit vormt niet alleen een uitdaging voor het team en de partners van de diverse geledingen, maar ook voor de directeur die borg staat voor onderlinge afstemming en cordinatie.

  We werken sinds de opening nog nauwer samen met ketenpartners op het gebied van zorg met als motto: een gezin een plan. Dus wanneer men een school en integraal kindcentrum zoekt waar: Alle kindfuncties gehuisvest zijn Kinderen welkom zijn van

  0 tot 12 jaar. Opvang kan worden geregeld

  van 7.00u tot 19.00u Oog is voor resultaat En hart voor kinderenkan men op Reuzepas terecht.

 • ~ 17 ~

  Op onderwijsinhoudelijk gebied zijn we bezig geweest met het beschrijven van het schoolconcept. In dat concept beschrijven we ons handelen en het concept is dan ook het spoorboekje van de school. In ons zorgplan hebben we alle zorgaspecten van de school opgenomen. Op het gebied van klassenmanagement en instructie zijn we bezig geweest met het afstemmen op elkaar. Aan de hand van onze kijkwijzer hebben we in groepsbezoeken ons klassenmanagement en onze instructie-vaardigheid in kaart gebracht en vervolgens zijn er afspraken gemaakt over de

  afstemming. Met behulp van de jaarlijkse schoolzelfevaluatie hebben we de resultaten van onze kinderen in kaart gebracht en in de groepsplannen zijn daarna nieuwe accenten gezet. Soms leidde dat ook tot aanpassingen van het lesrooster op een enkel onderdeel. Ook hebben we weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het verlengen van de onderwijstijd in onze bovenbouw. In het kader van de VVE ontwikkeling heeft er warme overdracht plaatsgevonden van leerlingen en is er een start gemaakt met het ontwerpen van een locatieplan in samenwerking met peuterspeelzaal Dribbel. In het kader van ons ondersteuningsprofi el zijn we gestart met het handelingsgericht werken aan Passend Onderwijs voor onze kinderen. De methodes Taal Actief en Wereld In Getallen worden volgens de handleiding uitgevoerd en we maken de

  tHeuvelke

 • ~ 18 ~

  groepsplannen vanuit deze methodes. We passen daarbij een gedifferentieerd aanbod toe. De kleuters zijn aan de slag met de invoering van de methode Kleuterplein. Met behulp van de registratie van Zien hebben we de sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen in kaart gebracht.

  PersoneelDiverse collegas zijn aan de slag gegaan met het volgen van onze Triade-academie. Zij worden voorzien van inhouden voor taal, gedrag en rekenen. Het toepassen van de geleerde zaken in de praktijk is een volgende stap. Ook zijn er teamleden geweest die zich op het vlak van rekenen hebben nageschoold. Twee collegas hebben gebruik gemaakt van de Lerarenbeurs en hopen binnenkort af te studeren voor hun master. Met ons team hebben we weer een aantal intervisie-sessies doorlopen waarin we elkaar voorzien

  van handelingsadviezen. Alle teamleden hebben een groepsbezoek gehad en er heeft met alle teamleden een functioneringsgesprek plaatsgevonden. Met de leerkrachten zijn streefdoelen afgesproken in de zogenaamde planningsgesprekken. Bij de groepsbesprekingen worden de streefdoelen gevalueerd. Onze Heuvelke dag hebben we gebruikt om teambuilding te realiseren. Buitenshuis en in een ontspannen sfeer kwamen we nader tot elkaar om aan onze teamspirit te werken.

  OrganisatieontwikkelingWe werken op school aan het realiseren van een professionele cultuur. Daarin nemen we onze primaire taak als onderwijsgevenden zeer serieus. Leren en presteren zijn onze voornaamste aandachtsgebieden. Sfeer en plezeer achten we echter ook van belang en ze zijn zelfs voorwaardelijk om tot

 • ~ 19 ~

  leren en presteren te komen. Ouders zien we steeds meer als educatieve partners. Wij zijn in de samenwerking primair verantwoordelijk voor het opleiden van kinderen en de ouders dragen primaire verantwoordelijkheid voor het opvoeden van kinderen. Uiteraard kan het een nooit los worden gezien van het ander en dient opleiden en opvoeden in elkaars verlengde te liggen. In onze organisatieontwikkeling staat de intensivering van de samenwerking met de peuterspeelzaal in het middelpunt van de belangstelling. Voorbereidende activiteiten hebben reeds dit jaar plaatsgevonden. Op het vlak van Sfeer en plezeer hebben we aandacht

  gehad voor het gezamenlijk met de oudervereniging organiseren van diverse feesten en activiteiten: Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Paasfeest, Koningsdag, diverse excursies van groepen, de viering van de Eerste Heilige Communie zijn activiteiten waaraan aandacht werd besteed.

  Beheer en financinIn mei 2014 startte de verbouwing van t Heuvelke. Doelstelling hierbij was om het gebouw aan te passen aan de eisen van deze tijd. Tevens bleek het oude gebouw te groot en was afstoten van een deel van het gebouw noodzakelijk. Thans beschikken we over een helder en fris gebouw met prachtige toiletten en mooie moderne klaslokalen. Onze hallen hebben nu de uitstraling van een eigentijdse onderwijsomgeving waarin kinderen zich heel prettig voelen en goed kunnen leren.

  We zijn inmiddels ook voorzien van een ruime speelplaats en er heeft een forse opwaardering van meubilair plaatsgevonden. Op tal van plaatsen is het schilderwerk fors vernieuwd en de school ademt evenwicht en rust uit in haar huidige verschijningsvorm.

  Schoolkamp Dinsdag 3 juni vertrokken de groepen 8 op schoolkamp. Het waren dit jaar twee groepen 8 met 40 kinderen. We hadden de grote accommodatie gereserveerd op de Bekerhof te Hunsel. De dinsdag zijn we meteen gaan zwemmen op Funbeach, omdat voor de rest van de week niet zon heel goed weer was gemeld. De spellen zijn gelukkig alle dagen wel doorgegaan, maar af en toe schuilen voor een regenbui hoorde er wel bij. We hebben genoten van het plezier dat de kinderen hadden. Vooral bij de totally make-over en de discoavond, waar goed werd

  meegedaan door de leiding. De kinderen vonden het een geslaagd schoolkamp en wij zeer zeker ook!

 • 3Organisatie

  Voor de directeuren is bij 4 competenties beschreven wat zichtbaar moet zijn op basis-, doorgroei- en integratieniveau. Authenticiteit van leiderschap is als 5e component toegevoegd.

  Van een directeur wordt verwacht dat het doorgroeiniveau minimaal wordt bereikt. Hiertoe zijn niet alleen inhoudelijke vaardigheden maar ook managementvaardigheden noodzakelijk.De taak van een directeur wordt in toenemende mate complexer. Door daling van het aantal leerlingen komt er druk op de fi nancin en wordt het moeilijker om de schoolformatie en de groepsindeling rond te krijgen. Daarnaast komen nog de inhoudelijke ontwikkelingen. Door passend onderwijs wordt tevens een andere organisatie gevraagd van het onderwijs.

  De training die wordt uitgevoerd door Avans+ richt zicht op versterking/ontwikkeling van de managementvaardigheden gekoppeld aan de authenticiteit. Deze vaardigheden vormen een belangrijk onderdeel van de kwaliteiten die een directeur nodig heeft. Onderdeel van het traject is ook de rolverdeling/rolneming directeuren, directeur OSB en CvB.Het traject is gestart met een nulmeting bij elke directeur. Van daaruit wordt ingestoken op een zoveel mogelijk op maat gesneden programma voor elke directeur. De leerkracht die de opleiding tot directeur volgt neemt hieraan ook deel.

  Ontwikkeltraject directeuren Triade heeft een competentie-matrix opgesteld voor leer-krachten en directeuren.

  ~ 20 ~

 • 3Organisatie

  InspectiebezoekJaarlijks bespreekt de onderwijsinspectie met het CvB de kwaliteit van de scholen van Triade. Dit gesprek wordt gevoerd aan de hand van een analyse die door Triade wordt gemaakt vanuit Parnassys. De inspectie krijgt deze van te voren toegestuurd. De inspectie heeft geconstateerd dat de analyse door Triade alle gegevens bevat die de inspectie nodig heeft maar zelfs een stap verder gaat.

  Het gesprek wordt van de zijde van Triade gevoerd door het CvB waarbij mevrouw Hendrix als portefeuillehouder kind en onderwijs aanwezig is. In het gesprek komen recente ontwikkelingen aan de orde bij Triade. Zo zijn o.a. aan de orde geweest de invoering van de gesprekscyclus, de invoering van de schoolzelfevaluatie en de gesprekken daarover tussen CvB en directeuren, het ontwikkeltraject directeuren en ontwikkeling op het gebied van kindfuncties a.g.v. het faillissement van Tovertuin.

  Door de inspectie werden een aantal ontwikkelingen in het onderwijs ter sprake gebracht, waarvan de belangrijkste de invoering van passend onderwijs was. Daarnaast zijn ontwikkelingen in het toezicht beschreven. De onderwijsinspectie handhaaft het basisarrangement voor alle scholen. Bij basisschool De Leeuwerik is echter de attendering vervallen, terwijl deze bij basisschool Reuzepas is toegevoegd. Een attendering wil zeggen dat de eindopbrengsten het laatste schooljaar onder het inspectieniveau liggen.

  In het gesprek met de inspectie is door CvB de vraag gesteld welke relatie de inspectie legt tussen de onderwijsresultaten en de inzet van middelen. In feite de vraag naar de toetsing van de doelmatige inzet van middelen. Achtergrond van de vraag is het leggen van een betere verbinding tussen de planning en control cyclus bij Triade en het kwaliteitsbeleid.Voor de bespreking van dit onderwerp wordt een nieuwe afspraak gemaakt waarbij ook de controller van Triade en een inspecteur van de afdeling rekenschap zullen aanschuiven.

  Strategisch beleidsplanHet strategisch beleidsplan van Triade had een looptijd van 2008 tot 2013. Dit is tussentijds met 2 jaar verlengd. De nieuwe planperiode loopt van 1 januari 2015 tot 1 januari 2019. Er is bewust gekozen voor deze periode. De nieuwe schoolplanperiode loopt van 1 augustus 2015 tot 1 augustus 2019. Het nieuwe strategisch beleidsplan wil dan ook de schoolplanperiode omspannen. Hierdoor is de afstemming tussen beide plannen beter waardoor er een duidelijke consistentie is tussen de verschillende niveaus van planvorming. De schoolplannen hebben betrekking op de ontwikkelingen op schoolniveau, het strategisch beleidsplan wil de beleidsrichting en daarbij horende actiepunten op Triadeniveau aangeven.

  Bij de samenstelling van dit Strategisch beleidsplan zijn diverse geledingen nauw betrokken. Een eerste concept is opgesteld door het kernoverleg, t.w. het CvB en de

  ~ 21 ~

 • 3Organisatie

  drie portefeuillehouders. Dit concept is besproken in het Directeuren- Bestuurs overleg (DBO), de Raad van Toezicht en de GMR. De bemerkingen van deze gremia zijn grotendeels verwerkt in dit defi nitieve strategisch beleidsplan.

  Dit Strategisch Beleidsplan is, net als het vorige, opgebouwd vanuit 5 hoofdbeleidsterreinen. Kind en onderwijs, personeel, profi lering en identiteit, fi nancin en huisvesting en organisatie zijn de ankerpunten die het vertrekpunt zijn waarlangs de beleidsontwikkeling wordt vormgegeven. Een indeling die op een aantal punten weliswaar een overlapping met zich meebrengt maar wel een die in de afgelopen periode goed heeft gewerkt.

  In het nieuwe strategisch beleidsplan is bij de beleidsvoornemens volstaan met het vermelden van de doelstellingen en de bijbehorende actiepunten. In de jaarplannen worden de actoren en het tijdpad verder geconcretiseerd. Op deze manier kan beter worden aangesloten op de ontwikkelingen.

  OnderhoudHet afgelopen jaar is door Triade weer hard gewerkt aan de verbetering van de schoolgebouwen. Goed onderhouden schoolgebouwen dragen bij aan een prettige leer- en werkomgeving en verbeteren de veiligheid. Een greep uit de uitgevoerde projecten. Er is een onderzoek gedaan naar de toestand van de

  elektrische installaties conform de NEN 3140. De acute problemen zijn meteen opgelost, de overige zaken zijn aanbesteed en worden in 2015 uitgevoerd.

  De grootscheepse renovatie en gedeeltelijke her- en nieuwbouw van Reuzepas is afgerond in 2014. Daarmee zijn de beide locaties van Reuzepas samengevoegd op de locatie in de Verdistraat. Reuzepas heeft na de verbouwing ook alle faciliteiten om het volledige aanbod van kindfuncties, t.w. KDV, PSZ en BSO, aan te bieden. Reuzepas is, naast de Leeuwerik, de school waar de vorming van een IKC wordt uitgevoerd.Bij bs de Lemborgh is de volgende fase in de renovatie uitgevoerd. Met renovatie van de toiletten en vervanging van de laatste fase van de vloerbedekking is de interne renovatie afgerond.

  De multifunctionele voorziening in Einighausen moet worden verplaatst vanwege sluiting van de bestaande voorziening. Basisschool de Leeuwerik wordt de nieuwe locatie. Hiertoe heeft een grootschalige verbouwing plaatsgevonden. De kindfuncties zijn van de eerste verdieping naar de begane grond verplaatst. Daarmee zijn ze ondergebracht bij de onderbouw van de school. In het kader van de ontwikkeling van het integraal kindcentrum (IKC) De Leeuwerik biedt dit veel voordelen. Voor de multifunctionele voorziening zijn de voormalige ruimten van de PSZ en het KDV geschikt gemaakt. Naar verwachting zullen de verenigingen de ruimte begin 2015 betrekken.

  ~ 22 ~

 • 3Organisatie

  Ontwikkelingen kindfunctiesTriade heeft vanuit de wet- en regelgeving de verplichting om te zorgen voor een adequaat aanbod van kindfuncties, t.w. KDV en BSO. Dit kan via de zogenaamde makelaarsfunctie. Triade zorgt voor aanbieders die of in de gebouwen van Triade of vanuit eigen locaties diensten aanbieden. Ouders hebben dan de keuze voor wie ze kiezen.Tovertuin was tot medio 2014 de aanbieder in de schoolgebouwen. MIK organiseert deze activiteiten vanuit hun eigen locaties.

  Medio 2014 is Tovertuin failliet gegaan. De stichting Spelenderwijs, onderdeel van Partners in Welzijn, heeft de activiteiten van Tovertuin in de gemeente Sittard-Geleen overgenomen. Vooralsnog heeft Spelenderwijs alle locaties open gehouden. Door de overname van de activiteiten door Spelenderwijs worden alle kindfuncties die worden aangeboden (m.u.v. bs de Lemborgh) in de schoolgebouwen van Triade verzorgd door n aanbieder. De ontwikkelingen van integrale kindcentra (samenwerking tussen onderwijs en opvang) wordt bevorderd als de verschillende functies niet versnipperd zijn over verschillende organisaties.

  DeLemborgh

  ~ 23 ~

  Leesontwikkeling van kinderen Speerpunten m.b.t. de didactische ontwikkeling van leerlingen van de Lemborgh hebben zich in 2014 toegespitst op de verdere leesontwikkeling. Naast de inrichting van het Leescaf hebben wij breder ingezet. Hoe ontwikkelen we het leesplezier, het technisch lezen, maar ook het begrijpend lezen? Hoe krijgen we ook de moeilijke lezer enthousiast voor het lenen van boeken uit het Leescaf?Vanuit de triadeacademie kwam de tip om met List aan de slag te gaan. Lezen IS Top. Hiervoor was het nodig om het team enthousiast te krijgen. Nog meer

 • ~ 24 ~

  boeken werden aangeschaft, dit alles werd mogelijk gemaakt door sponsors. De laatste nieuwe boeken staan te wachten om gelezen te worden. Het promoten van boeken is hierbij van cruciaal belang, uitstallen, voorlezen, laten vertellen. Het werkt!! Nu we bijna elke dag in de ochtend lezen met de leerlingen van groep 3 tot en met 8 zit het leesplezier erin gebakken. In de ochtenduren lopen de leerlingen door de school om hun leesgroep te zoeken. Hommellezen, stillezen en ook tutorlezen. Lezen in alle vormen. Door een gedegen, afgestemde aanpak, met voortdurende terugkoppeling naar het team zit de Lemborgh voor wat betreft leesplezier op het goede spoor.

  Kleuters en ontwikkelingsgericht onderwijs Deze onderwijsvisie legt de nadruk op de ontwikkeling

  van de persoonlijke identiteit van kinderen. Bij ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) is het van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau, naar de zone van naaste ontwikkeling. De doelstelling van OGO is het stimuleren van kinderen om hun volledige persoonlijkheid te ontwikkelen. Bij OGO staat de brede persoonsontwikkeling van leerlingen centraal. Deze brede ontwikkeling omvat alle intelligenties. Bij OGO is zingeving erg belangrijk, evenals het in staat zijn om het geleerde in verschillende contexten toe te passen. Tenslotte hecht OGO grote waarde aan refl ecteren en observeren. Daar stemt de leerkracht het onderwijsaanbod op af. Op basis van de refl ectie past de leerkracht het aanbod van activiteiten weer aan. Hierbij wordt gewerkt met themas. Een thema duurt circa zes tot acht weken. Natuurlijk is het van groot belang dat de kinderen het thema interessant

 • ~ 25 ~

  vinden. Vaak komt er in de klas een onderwerp naar voren, waar de kinderen meer over willen weten. Dat werkt de leerkracht dan uit. Leerlingen en ouders zijn razend enthousiast. Het onderwijs wordt weer betekenisvol. Er zit interactie in omdat leerlingen hun eigen ontwikkeling mee vorm kunnen geven. De ontwikkeling van kinderen kan hierbij mooi weggezet worden in HOREB.HOREB staat voor Handelings-gericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling.

  Wereld orintatieAfgelopen schooljaar hebben we ons georinteerd op een nieuwe methode wereldorinterende vakken. Argus Clou hebben we dit jaar ingezet om de leerlingen op een leuke manier aan de slag te laten gaan. Ontdekken en onderzoeken.Dat is d unieke aanpak van onze nieuwe methode Argus Clou. De inleiding van

  een thema door steeds weer een andere groep, creert ook hier een grote mate van betrokkenheid en betekenisvol leren. Orinteren op een wereld vol mooie plekjes. Een ontdekking op onze planeet heeft heel veel tijd nodig. Vandaar dat ook het lezen van boeken de wereld dichterbij kan brengen. Spannend, bijzonder, leerzaam. De cirkel is zo rond.

  Levelspel en LevelwerkLevelspel en Levelwerk wordt ingezet om meer uitdaging te kunnen bieden aan kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. Levelspel wordt ingezet bij de kleuters dat vervolgens zijn voortgang vindt in de groepen 3 t/m 8 m.b.v. levelwerk.In deze kisten bevinden zich allerlei materialen m.b.t. verschillende vakgebieden. Het is een doorlopend opgebouwd aanbod dat ons helpt in de afstemming van het onderwijsaanbod voor deze groep kinderen.

  Naast de Levelspel en Levelwerk werken we wekelijks met de Pittige Plustorens. Het werken met de Pittige Plustorens vindt planmatig onder begeleiding van een leerkracht, elke dinsdagmiddag, plaats. Momenteel nemen er zon 40 kinderen deel. Deze kinderen voldoen aan de opgestelde criteria.

  CultuurOok op het gebied van cultuur hebben we inbreng in de gemeenschap. Wij hebben met groep 6 meegedaan aan het Kinder-OLS. Zij stonden er geweldig op, met dank aan ouders en sponsors. Ook volgend jaar zullen we weer van de partij zijn. Leerlingen werken aan marcheren, muziek maken en samenwerken in een groep. De dag zelf was een sprankelend gebeuren. Voor herhaling vatbaar.

  Door deze brede aanpak zien leerkrachten, ouders en

  leerlingen de samenhang tussen de leer- en kennisgebieden. Ook niet Lemborghers beginnen te zien dat onze school op het goede spoor zit. Vanuit het traject excellente scholen, waar wij in 2014 aan hebben meegedaan, hebben wij geweldige kritieken gekregen. Een aansporing om de gekozen weg te blijven volgen.Het grote aantal leerlingen dat volgend jaar onze school zal bezoeken, is hier een voorbeeld van. Een stijging van ongeveer 25 % aan leerlingen is een opsteker.

 • ~ 26 ~

  Onderwijsinhoudelijke ontwikkelingenOp onderwijsinhoudelijk gebied zijn we aan de slag gegaan met het nader vorm geven van handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken gaat uit van zeven principes en het biedt daarmee een goede basis voor het realiseren van Passend Onderwijs. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal en we bezien het kind in zijn gehele omgeving. De leerkracht is van wezenlijk belang bij het realiseren van gedifferentieerd onderwijs en positieve accenten in zijn handelen zijn hierbij van groot belang. Een constructieve

  samenwerking met ouders is evenals het doelgericht werken wezenlijk bij het geven van handelingsgericht onderwijs. Tot slot dient de werkwijze op school systematisch en transparant te zijn. Daarnaast zijn we in alle groepen aan de slag met ons taal/ leesverbeterplan en hebben we nieuwe methodes voor de vakken Engels, Geschiedenis en Spelling verkend. De voorbereidingen op Passend Onderwijs zijn in volle gang en we baseren ons daarbij mede op het ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband.

  Diverse onderdelen van de te realiseren basisondersteuning werden daarbij uitgewerkt. Voor het onderdeel sociaal emotionele ontwikkeling hebben we de registratie in Zien uitgewerkt op een gezamenlijke studiemiddag van t Heuvelke en De Springplank. Op basis van de gemaakte schoolzelfevaluatie zijn we met ingang van het schooljaar 14-15 gestart met een rekenverbeterplan. Aanpassing in onderwijstijd en nascholing door teamleden heeft op basis van dit plan plaatsgevonden. We hebben in 2014 wederom geparticipeerd

  in het traject verlengde leertijd van de gemeente Sittard Geleen. Deels werd deze onderwijstijdverlenging ingezet in de bovenbouw en deels ook in de onderbouw. Tot slot hebben we een zorgplan gemaakt waarin alle taken, bevoegdheden en procedures inzake leerlingenzorg zijn beschreven.

  Personeelsbeleidsmatige ontwikkelingenPersoneelsleden zijn geschoold op het vlak van rekenen, taal en gedrag in de derde tranche van onze Triadeacademie. Daarnaast

  DeSpringplank

 • ~ 27 ~

  zijn alle personeelsleden aan de slag gegaan met het effectieve instructiemodel en het realiseren van goed klassenmanagement. Groepsbezoeken met betrekking tot deze ontwikkelingen zijn uitgevoerd en deze zijn tevens gekoppeld aan de gesprekkencyclus in het kader van ons kwaliteitsbeleid. Op onze Springplankdag 2014 hebben we ingezoomd op teambuilding. Met de beide schoolmaatschappelijk werkers hebben we een workshop voeren van slecht nieuws gesprekken gegeven. Tot slot hebben we een aantal intervisie-sessies, gebaseerd op ons pedagogisch en didactisch handelen, uitgevoerd in het kader van leren met en van elkaar.

  Financile ontwikkelingenIn 2014 hebben we financieel beleid vorm gegeven aan de hand van de lopende begroting en de daaraan verbonden meerjarenramingen. Er zijn diverse investeringen volgens de meerjarige planning gerealiseerd. Zo is er een nieuwe methode voor Engels aangeschaft en zijn er aanvullingen op onze kleutermethode uitgevoerd. Daarnaast is er een bedrag opgenomen voor een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. Deze aanschaf is nog niet gerealiseerd omdat de verkenning op een dergelijke methode nog niet is afgerond.

  Organisatorische ontwikkelingenMet ingang van januari 2014 zijn we gestart met het werken in Isy school. De ervaringen met dit snelle communicatiemiddel zijn positief. Helaas missen we nog een aantal ouders maar we doen er alles aan om zo snel mogelijk volledig te zijn in ons bereik. In 2014 hebben diverse feesten op onze school plaatsgevonden. In goede samenwerking met onze actieve oudervereniging zetten we samen de schouders onder diverse leuke happenings. Hierbij valt te denken aan Carnaval, Pasen, Kerstmis, eerste Heilige Communie, schoolreis, Koningsdag, diverse voetbaltoernooien, schoolverlatersdagen en onze jaarlijkse sportdag.

  We hebben in maart de beschikking gekregen over nieuwe computers en kinderen en leerkrachten waren vanaf dat moment weer voorzien van moderne apparatuur. De bekende kijkochtenden gaven ouders in 2014 weer de gelegenheid om op diverse tijdstippen in de groep van hun kind op bezoek te komen. De georganiseerde koffie-ochtenden boden gelegenheid voor ouders om met ons, al of niet themagebonden, in gesprek te gaan.

 • 4ProfileringenIdentiteit

  Open Dagen TriadescholenDe planning van de Open Dagen van de Triadescholen werd ook in 2014 weer in de periode februari - maart, bovenschools gecordineerd. Deze dagen werden via het mededelingen-blad, de school- en stichtingswebsite gecommuniceerd. Verder werd in de plaatselijke media een advertentie geplaatst.

  Scholen op de kaartAlle basisscholen van TRIADE hebben het account van www.scholenopdekaart.nl geactiveerd. Op deze site vind je veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen. Of je nu op zoek bent naar een goede en geschikte school of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van de scholen, voor verschillende doelgroepen biedt deze site interessante informatie over onderwijs en hun resultaten. Op deze site worden de vele gegevens van de scholen dus verzameld. Algemene gegevens, resultaten, waardering en zelfs de bedrijfsvoering is op deze site terug te vinden. Een goede afstemming en een verhelderende toelichting zijn aandachtspunten. Er is een werkgroep ingesteld om de website van de stichting Triade in 2015 een nieuwe vorm en in houd te geven.

  Triadedag 2014De 7e Triadedag stond dit jaar in het teken van Passend Onderwijs. Alle medewerkers werden in de Hanenhof ontvangen. Na een inleiding door Andy

  ~ 28 ~

 • 4ProfileringenIdentiteit

  Cobben, voorzitter College van Bestuur, werd er een kort filmpje over Passend Onderwijs vertoond. De presentatie van Passend Onderwijs in de praktijk werd gehouden door Wijnand Gijzen. De heer Jo Ortmans, bestuursadviseur bij Innovo en voorzitter stuurgroep nieuw swv passend onderwijs, gaf een verhelderende presentatie over het nieuwen ondersteuningsplan van het Samen-werkingsverband passend onderwijs. De presentaties van de 8 genomineerden voor de 6e TRIADAAN werden met veel applaus ontvangen. Het team van de Leonardoafdeling van De Driesprong kreeg uiteindelijk de eerste prijs. De middag werd afgesloten met een aantal optredens van muzikale talenten vanuit de stichting TRIADE.

  Communicatie via ISYschoolOuders en verzorgers zijn met ISY altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de klas en rond de school gebeurt. In het jaar 2014 is voor alle basisscholen van Triade deze uniforme, webbased communicatietool genstalleerd.Ouders informeren is nog nooit zo gemakkelijk geweest, want ISY informeert digitaal. Binnen de omgeving van ISYschool zijn diverse communicatietools aanwezig: schoolnieuws, oudergesprekkenplanner, weblog en een schoolagenda. Bij eventuele calamiteiten worden de ouders per ommegaande, via de mail, genformeerd. Verdere afstemming van deze communicatietool is een aandachtspunt. Het ISYschool (inlog) logo is op elke website van de Triadescholen te vinden.

  STEM IIDrie scholen van stichting TRIADE zijn dit schooljaar gestart met het STEM II project nl. De Leeuwerik, de Lemborgh en De Driesprong. STEM II is een traject van 4 jaar en biedt structureel een specifiek Wetenschap en Technologieprogramma (WT&S). Onderdelen zijn het aanbieden van scholing en verbreden van expertise van groepsleerkrachten. Per school wordt gekozen voor de best passende implementatie. Het project kent de hoofdambitie om WT&S een vaste plek te geven in het curriculum van het primair onderwijs.

  ~ 29 ~

 • ~ 30 ~

  Koningsspelen 2014Voor de tweede keer werd er deelgenomen aan de Koningsspelen. De dag begon met het Koningsontbijt en alle kinderen konden via het smartboard de feestelijke opening live meemaken. Medewerking van tafeltennisclub de Kluis en tennisclub Keerweide maakte deze dag wederom tot een sportief hoogtepunt.

  Passend OnderwijsIn het kalenderjaar 2014 heeft Passend Onderwijs op 1 augustus zijn intrede gedaan. In de groepen heeft er een verdere verdieping plaatsgevonden om

  te werken met groepsplannen. Het maken van kengetallen tot stuurgetallen en het stellen van concrete en haalbare doelen binnen deze plannen krijgen een steeds duidelijkere plaats.De derde en laatste tranche van de Triade academie is gestart.

  Begaafdheidsprofi elschoolBS De Driesprong is aspirant lid van de vereniging BPS. Een structureel aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen is een van de uitdagingen van onze school. In de vereniging BPS hebben wij daarin een partner die de mogelijkheid biedt om van en met elkaar te leren. In het voorjaar van 2016 vindt er een audit plaats om in aanmerking te komen voor certifi cering. NOVILO begeleidt ons in het proces om lid te worden van de BPS.

  STEM IIDe Driesprong is een van de veertig scholen in de provincie

  DeDriesprong

  Limburg die is gestart met het STEM II traject. STEM II is een traject waarbinnen Wetenschap & techniek een structurele plaats krijgt binnen het curriculum van de basisscholen. Mad Science is

  de partner waarmee inhoudelijk de samenwerking verloopt. We bevinden ons in de zogenaamde start-/adoptiefase en ook in het schooljaar 2015 gaan we deze samenwerking continueren.

 • ~ 31 ~

  KunstkaravaanIn april heeft basisschool De Driesprong in het kader van Kunst en cultuuractiviteiten een week lang de kunstkaravaan op bezoek gehad. Tientallen ouders en kunstenaars hebben door middel van vele activiteiten binnen en de buiten de groep handen en voeten gegeven aan het creren van diverse kunstvoorwerpen. Drama, fotografie, twee en drie dimensionale kunst kregen in alle groepen de nodige aandacht. Op de laatste dag werden de kunstvoorwerpen tentoongesteld op het schoolplein en in diverse locaties in de stad. Vele honderden bezoekers hebben hiervan kunnen genieten.

  Het Gezonde Schoolplein.In de zomer van 2014 is de subsidie ontvangen voor het Gezonde Schoolplein. In samenwerking met Jantje Beton, de GGD en de school is een werkgroep gestart om

  te komen tot een plan voor een uitdagende speel- en leeromgeving. Ook de kinderen worden actief betrokken om dit plan vorm en inhoud te geven. De realisatie is gepland in het voorjaar van 2016.

  Bieb op School In het voorjaar van 2014 hebben wij de toestemming gekregen van de provincie om het project BOS (Bieb op School) te realiseren. In samenwerking met de overheid en Biblionova zijn we gestart om onze schoolbibliotheek te saneren en zijn er twee leescordinatoren opgeleid. De realisatie zal voor de zomervakantie 2015 plaatsvinden. Gekeken wordt of de zitkuil weer operationeel gemaakt kan worden in onze schoolbibliotheek. De zitkuil is een klein zogenaamd amfitheater en uniek binnen ons schoolgebouw.

 • 5Financienenbeheer

  Mantelcontracten In 2014 zijn er op een drietal onderwerpen (nieuwe) mantelcontracten afgesloten nl. > 1. Energie.> 2. Kopieerapparatuur. > 3. Touchscreens.

  Op het energiegebied is met externe ondersteuning na een onderhandse prijsvergelijking van een viertal leveranciers een vernieuwd en verbeterd driejarig contract afgesloten met Eon ingaande 1 januari 2015. Mocht er tussentijds sprake zijn van een substantile prijsdaling dan kan de prijs neerwaarts worden bijgesteld onder gelijktijdige verlenging van het contract.

  Het huidige contract voor kopieerapparatuur bij Document House (Rank Xerox) liep na vijf jaar af per 1-2-2015. Na het uitbrengen van een offerte door een zestal leveranciers hebben er twee een presentatie gegeven gevolgd door een aangescherpte offerte. Voor de defi nitieve opdrachtverstrekking is de apparatuur van Canon nog op locatie bekeken en getest. Uiteindelijk is Canon als winnaar uit de bus gekomen met een vijfjarig contract, waarbij een kostenreductie is gerealiseerd van ongeveer 25%.

  Het CvB heeft op basis van de meerjaren investeringsbegroting ICT besloten dat de scholen ter vervanging van de aanwezige smartborden de komende

  ..

  ~ 32 ~

 • 5Financienenbeheer

  vijf jaar touchscreens krijgen. De 1e tranche is gegund aan Prowise vanwege de gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit van hardware en software in combinatie met een zeer marktconforme prijs. Begin 2015 zullen de eerste touchscreens worden geplaatst.

  Implementatie werkkostenregeling In de werkkostenregeling kan in 2015 (verplichte invoering) maximaal 1,2% van het totale fi scale loon (de vrije ruimte) besteed worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte moet 80% eindheffi ng worden betaald. Daarnaast kunnen bepaalde zaken onbelast worden blijven vergoed of verstrekt door gebruik te maken van de gerichte vrijstellingen.De vergoedingen en verstrekkingen kunnen ingedeeld worden in vijf groepen:> Vrije ruimte > Gerichte vrijstellingen> Nihil waarderingen> Intermediaire kosten> Overige posten buiten de vrije ruimte

  In 2014 is, binnen het OnderwijsServiceBureau van Triade, een werkgroep in het leven geroepen om het nieuwe fi scale regime per 1 januari 2015 op een adequate wijze in te voeren. De implementatie van deze nieuwe fi scale regeling heeft consequenties voor zowel de fi nancile als de salarisadministratie. In de fi nancile administratie zijn vier nieuwe kostendragers

  aangemaakt met als doel de lasten welke vallen onder het algemeen forfait, nihil waardering, gerichte vrijstelling dan wel intermediaire kosten te kunnen registreren. In 2014 heeft de fi nancile administratie reeds een start gemaakt met het verantwoorden van betreffende lasten onder deze kostendragers. In het salarispakket zullen voor 2015 nog diverse koppelingen worden gelegd, zodat via dit pakket verwerkte lasten, welke binnen het algemeen forfait vallen, tevens kunnen worden vastgelegd. Als het kalenderjaar is afgelopen, kan dan worden getoetst of de lasten welke vallen binnen het algemeen forfait, voortvloeiende uit de fi nancile administratie en vanuit het salarispakket, de vrije ruimte overschrijden. Mocht dit zo zijn dan dient de verschuldigde belasting in het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar te worden afgedragen. In de loop van het kalenderjaar zal tussentijds worden gemonitord op welke wijze de lasten binnen het algemeen forfait zich ontwikkelen ten opzichte van de vrije ruimte.

  In 2015 zullen er geen wijzigingen plaatsvinden in de (secundaire) arbeidsvoorwaarden in het kader van deze regeling. De verwachting is dat hat algemeen forfait van 1,2% voldoende is om de huidige arbeidsvoorwaarden te kunnen voortzetten. Dit zonder dat er overschrijding van de 1,2% zal plaatsvinden. Eind 2015 zal nader worden bezien of de nieuwe regeling mogelijkheden biedt of noodzaakt tot het wijzigen van de huidige arbeidsvoorwaarden.

  ..

  ~ 33 ~

 • 5Financienenbeheer

  Doorcentralisatie onderhoud In 2014 heeft er, in het kader van de doordecentralisatie onderhoud, een nulmeting van de gebouwen plaatsgevonden en zijn de meerjaren onderhoudsplannen (mjops) volledig opnieuw samengesteld. De van rijkswege beschikbaar gestelde middelen aangaande deze doordecentralisatie zijn in de exploitatiebegroting 2015 opgenomen onder de baten en bestaan uit een tweetal componenten: de reguliere vergoeding onderhoud buitenkant via de (verhoogde) Londo-vergoeding en de overheveling middelen onderbesteding Gemeentefonds. Tevens is er, als gevolg van deze doordecentralisatie, voor 2015 een investeringsbudget bepaald voor onderhoud binnen- en buitenkant van de schoolgebouwen. De hieruit voortvloeiende afschrijvingslasten zijn in de exploitatiebegroting van 2015 opgenomen. Voor 2015 en verdere jaren zal er afstemming moeten plaatsvinden tussen het beschikbaar gestelde investeringsbudget en de mjops. Van overheidswege komt er verder geen nulmeting en dus ook geen overgangsregeling.

  Toekomst VervangingsfondsPer 1 januari 2015 wordt de vervanging van cao-verlof (art. 8.7. en 8.8.) niet langer door het VF bekostigd, maar komt dit voor rekening van de schoolbesturen. Het door de premieverlaging van het VF vrijkomende bedrag zal naar rato van het aantal leerlingen per 1-10-2014 voor 2/3 deel worden toebedeeld als extra budget aan de scholen ter bekostiging van de vervanging van

  dit cao-verlof. Bij een overschrijding dient de school dit zelf te bekostigen uit overige middelen. Bij een onderschrijding heeft de school de ruimte om de niet bestede middelen uit dit budget te bestemmen voor en toe te voegen aan het scholingsbudget. Het overige 1/3 deel van de vrijkomende middelen zal bovenschools worden aangewend ter dekking van vervangingskosten wegens zorgverlof.Voorts zal vanaf juli 2015 de vervanging van ziekteverlof tijdens de zomervakantie niet langer worden bekostigd door VF en wordt per 1-1-2016 een normvergoeding en een nieuw bonus-malus systeem ingevoerd. Tevens worden de mogelijkheden voor eigen risicodragerschap verder verruimd in de aanloop naar het vervallen van de verplichte aansluiting in 2018.

  Treasurybeleid/schatkistbankieren Vanaf november 2013 neemt Triade deel aan schatkistbankieren. Triade houdt haar middelen aan op de eigen rekening-courant en ontvangt hiervoor van het ministerie van Financin een rentevergoeding. Het betalingsverkeer wordt geregeld via de eigen bank (Rabobank). Aan het einde van een werkdag wordt een eventueel negatief saldo op deze eigen bankrekening aangezuiverd vanaf de rekening-courant die Triade heeft bij het ministerie van Financin. Andersom wordt een positief saldo op deze bankrekening aan het einde van de dag juist afgeroomd ten gunste van de rekening-courant van Triade bij het ministerie van Financin. Daarnaast kan door Triade gebruik worden gemaakt van

  ..

  ~ 34 ~

 • 5Financienenbeheer

  een kredietfaciliteit tot een maximale omvang van 500.000,=.

  Sectorakkoord 2014Het sectorakkoord Primair Onderwijs is een vervolg op de afspraken die de Stichting van het Onderwijs heeft gemaakt met het kabinet in het Nationaal Onderwijsakkoord van september 2013. Het akkoord omvat de volgende vier actielijnen:1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs2. Een brede aanpak voor duurzame

  onderwijsverbetering3. Professionele scholen4. Doorgaande ontwikkellijnen

  Triade zal deze actielijnen meenemen bij de actualisering en uitwerking van het strategisch beleidsplan 2015-2019.

  ..

  Een IKC in wording.Het afgelopen jaar heeft geheel in het teken gestaan van het inrichten van een integraal kindcentrum en een multifunctionele voorziening voor het dorp Einighausen.Volgend jaar zal deze Multifunctionele accommodatie (MFA) offi cieel worden geopend.Samen met de PIW groep hebben we vorm gegeven aan deze ontwikkeling binnen de Leeuwerik. De kindervleugel voor kinderen van 0-4 jaar heeft vorm gekregen op de benedenverdieping. Hierin zijn gehuisvest; de peuterspeelzaal, de voor- en naschoolse opvang en het kinderdagverblijf.

  DeLeeuwerik

  ~ 35 ~

 • ~ 36 ~

  De groepen drie, vier en vijf hebben hierdoor een andere plek gekregen binnen onze school. Ook op het gebied van ICT hebben we een aanpassing gedaan. We hebben twee computereilanden gerealiseerd, waardoor intensiever gebruik gemaakt kan worden van onze apparatuur.

  Externen, zoals Ecsplore en het centrum voor jeugd en gezin, participeren al mee binnen de school. In de komende jaren zullen in het IKC en de MFA steeds meer voorzieningen worden ondergebracht.

  Na een goede aftrap in november voor de IKCs binnen Triade, te weten Bs Reuzepas en Bs de Leeuwerik, zijn we voortvarend aan de slag gegaan met de samenwerking. Een gezamenlijke studiedag voor alle geledingen binnen het IKC, geeft richting aan onze ontwikkeling. De speerpunten met betrekking tot pedagogisch en didactisch klimaat en de organisatorische ontwikkelingen zijn weggezet in prioriteit. De basisschool zal hierin leidend zijn.

  Wat betreft de gemeen-schappelijke voorziening binnen de school geldt dat deze verbouwing ook is afgerond. De ingebruikname zal in de maanden februari 2015 van start gaan. De verenigingen uit Einighausen zullen samen met de school hiervan in onderling overleg gebruik gaan maken.

  BoekennestOok het boekennest heeft in 2014 een geweldige bijdrage geleverd aan de leesontwikkeling van de leerlingen van de Leeuwerik. Ieder jaar krijgen wij boeken gesponsord voor een groot bedrag, hierdoor houden wij onze boekencollectie up to date. Ouders spelen een belangrijke rol bij het boekennest. Zij houden toezicht op de collectie, voeren nieuwe boeken in en houden het digitale uitleensysteem op orde. Dit jaar is door de verbouwing de bieb verplaatst naar een

 • ~ 37 ~

  eigen ruimte, waardoor de kinderen nog beter bediend kunnen worden.

  Sport en beweging en Ecsplore Naast aandacht voor lezen, leervakken en een gezond pedagogisch klimaat, investeren wij als school ook in de lichamelijke ontwikkeling van onze kinderen. We zijn ervan overtuigd dat er een verband is

  tussen bewegen en presteren. Samen met Ecsplore hebben we een traject opgestart, buurt in actie.

  Hierbij kunnen kinderen gratis gebruik maken van onze sportaccommodatie en worden ze vakkundig begeleid door de professionals van Ecsplore.

  Het jaar 2014 was voor onze school een gedenkwaardig

  jaar. Niet alleen de gigantische verbouwing, maar meer nog het verlies van een leerling door een noodlottig ongeval, heeft zijn stempel op dit jaar gedrukt. Wij zijn hier als team sterker uit naar voren gekomen. Het heeft ons geleerd, te genieten van de

  positieve ontwikkelingen die we als school gerealiseerd hebben, waardoor we toch met een goed gevoel op het jaar terug kunnen kijken.

 • *ebijlage 1 Financile cijfers op hoofdlijnen

  ~ 38 ~

  Balans per 31 december 2014

  Activa

  Materiele vaste activaGebouw en terreinenInventaris en apparatuurLeermiddelen POOverige materile vaste activa

  totaal

  Financile vaste activaEffecten

  Vorderingen Ministerie van OCWOverige vorderingen

  totaal

  Liquide middelen

  totaal activa

  Passiva

  Eigen vermogenAlgemene bestuursreserveAlgemene reserveBestemmingsreserves

  totaalVoorzieningenPersoneelsvoorzieningen

  Kortlopende schuldenCrediteurenMinisterie van OCWBelastingen en premies sociale verzekeringenSchulden terzake pensioenenOverige schuldenOverlopende passiva

  totaal

  totaal passiva

  31-12-2014

  388.449832.024418.528

  1.484.382

  3.123.383

  -

  533.252323.010

  856.262

  1.267.554

  5.247.199

  31-12-2014

  211.3322.905.814

  795.514

  3.912.660

  83.760

  377.630

  320.610117.94996.452

  338.138

  1.250.779

  5.247.199

  31-12-2013

  224.209716.901392.857

  1.456.547

  2.790.514

  -

  441.606408.815

  850.421

  1.605.998

  5.246.933

  31-12-2013

  211.3112.995.262

  778.519

  3.985.092

  88.064

  297.424 3.265

  262.700132.067131.110347.211

  1.173.777

  5.246.933

 • *ebijlage 1 Financile cijfers op hoofdlijnen

  ~ 39 ~

  Staat van baten en lasten 2014

  Baten

  Rijksbijdragen OCWOverige overheidsbijdragen en -subsidiesOverige baten

  totaal baten

  Lasten

  PersoneelslastenAfschrijvingenHuisvestingslastenOverige lastenLeermiddelen

  totaal lasten

  saldo baten en lasten

  Financile baten en lasten Financile batenFinancile lasten

  exploitatie-resultaat

  realisatie 2014

  9.728.60497.897

  227.20510.053.706

  8.046.616387.208553.101972.015167.979

  10.126.919

  - 73.213

  2.3861.605

  781

  - 72.432

  begroting 2014

  9.532.40983.447

  196.0529.811.908

  8.103.292315.620576.575925.258158.250

  10.078.995

  - 267.087

  4.7372.0002.737

  - 264.350

  realisatie 2013

  10.312.256128.378 217.623

  10.658.257

  8.464.254 278.368 616.753 921.484154.968

  10.435.827

  222.430

  37.0141.538

  35.476

  257.906

 • bijlage 2 Organigram

  schooldirecteur

  schooldirecteur

  schooldirecteur

  schooldirecteur

  Directeurenbestuursoverleg

  kernoverleg

  OnderwijsServiceBureau

  College van bestuur

  Raad van Toezicht

  GMR

  OR/OV

  MRTeam

  ~ 40 ~

 • bijlage 3 Aantal leerlingen 1.10.2014

  ~ 41 ~

  2004*

  152

  223

  214

  346

  299

  288

  226

  289

  503

  184

  2724

  *teldatum v.a 1 oktober

  prognose

  2008*

  131

  207

  144

  295

  272

  241

  188

  243

  497

  169

  2387

  2012*

  0

  201

  0

  213

  272

  208

  189

  223

  540

  223

  2069

  2005*

  148

  225

  180

  327

  304

  291

  220

  276

  475

  179

  2625

  2009*

  116

  207

  135

  261

  251

  235

  167

  236

  497

  173

  2278

  2013*

  0

  195

  0

  197

  263

  202

  176

  212

  557

  197

  1999

  2006*

  145

  231

  162

  319

  302

  274

  211

  263

  465

  176

  2548

  2010*

  0

  204

  140

  233

  239

  223

  168

  234

  494

  297

  2232

  2014*

  201

  210

  255

  214

  154

  185

  533

  193

  1945

  2007*

  138

  223

  145

  310

  293

  268

  190

  270

  441

  177

  2455

  2011*

  0

  206

  139

  217

  210

  211

  164

  229

  475

  253

  2104

  2015*

  0

  196

  0

  218

  262

  244

  137

  175

  511

  179

  1922

  DE KOPPELBERG #

  DE LEEUWERIK

  DE DROSSAERT $

  DE KLUIS

  STERRERIJK

  DE LEMBORGH

  DE SPRINGPLANK

  T HEUVELKE

  DE DRIESPRONG**

  REUZEPAS

  TOTAAL

  Leerlinggegevens (ongewogen)

  Opheffingsnorm gemeente Sittard-Geleen vanaf 1-8-2013 tot 1-8-2018: 139 leerlingen

  ** Prognose Driesprong 1.10-2015 is inclusief 98 Leonardo-leerlingen.# De Koppelberg is per 1.08-2010 opgeheven na fusie met t Kempke. Nieuwe naam basisschool Reuzepas$ Fusie per 1-8-2012 van basisscholen De Meulehook en De Drossaert. Nieuwe naam basisschool Sterrenrijk.

 • bijlage 4 Overzicht functiemix 1e, 2e, 3e, 4e en 5e tranche LB-leerkrachten

  ~ 42 ~

  1-okt-09 ongew.

  207

  135

  261

  251

  235

  167

  236

  497

  289

  2278

  1-okt-10 ongew.

  204

  140

  233

  239

  223

  168

  234

  494

  297

  2232

  1-okt-09 ongew.

  206

  139

  217

  210

  211

  164

  229

  475

  253

  2104

  1-okt-12 ongew.

  201

  0

  213

  272

  208

  189

  223

  540

  223

  2069

  schooljaar 2010/2011 schooljaar 2011/2012 schooljaar 2012/2013 schooljaar 2013/20140,06 LB-fte

  0,4445

  0,2482

  0,5918

  0,5645

  0,5209

  0,3355

  0,5236

  1,2355

  0,6682

  5,1327

  0,12 LB-fte

  0,8727

  0,5236

  1,0309

  1,0636

  0,9764

  0,6764

  1,0364

  2,4545

  1,3800

  10,0145

  0,18 LB-fte

  1,3255

  0,7773

  1,4155

  1,3582

  1,3664

  0,9818

  1,5136

  3,5264

  1,7100

  13,9745

  0,24 LB-fte

  1,7127

  0

  1,8436

  2,4873

  1,7891

  1,5818

  1,9527

  5,4109

  1,9527

  18,7309

  FTE-LB 10/11

  0

  o

  o

  1,0000

  0

  1,0000

  0,6957

  5,4774

  2,0000

  10,1731

  FTE-LB 11/12

  1,2434

  o

  1,0000

  0,6112

  0,6075

  1,6955

  1,0000

  1,7428

  0

  7,9004

  FTE-LB 12/13

  1,8545

  0,0000

  0,0000

  0,6053

  0,0000

  2,6847

  0,0000

  2,5602

  1,9830

  9,6877

  FTE-LB 13/14

  o,8544

  1,0000

  0,6000

  2,4544

  DE LEEUWERIK

  DE DROSSAERT

  DE KLUIS #

  STERRERIJK

  DE LEMBORGH #

  DE SPRINGPLANK

  T HEUVELKE

  DE DRIESPRONG/LEONARDO AFD.

  REUZEPAS

  TOTAAL

  Aantal LB-FTEs op bestuursniveau bedraagt: 0,08 x aantal FTE LA in het 1e 124,9063 2010/2011. Dit zijn in FTE 9,9925Aantal LB-FTEs op bestuursniveau bedraagt: 0,16 x aantal FTE LA in het 2e 120,7156 2011/2012. Dit zijn in FTE 19,3145 Aantal LB-FTEs op bestuursniveau bedraagt: 0,24 x aantal FTE LA in het 3e 116,5250 2012/2013. Dit zijn in FTE 27,966 Aantal LB-FTEs op bestuursniveau bedraagt: 0,32 x aantal FTE LA in het 4e 112,3340 2013/2014. Dit zijn in FTE 35,947 Aantal LB-FTEs op bestuursniveau bedraagt: 0,40 x aantal FTE LA in het 5e 100,8795 2014/2015. Dit zijn in FTE 0,3518 # scholen vullen niet het vereiste schoolminimum in

 • bijlage 4 Overzicht functiemix 1e, 2e, 3e, 4e en 5e tranche LB-leer-

  ~ 43 ~

  1-okt-13 ongew.

  195

  197

  263

  202

  176

  212

  557

  197

  1999

  totaal

  3,9523

  0

  2,0000

  2,7590

  1,2075

  5,3802

  2,6957

  10,6349

  4,4442

  33,0738

  0,2328

  0,6217

  0,1628

  0,1465

  0,3045

  1,0000

  2,4683

  4,3298

  2,8545

  3,3340

  2,0639

  5,2174

  3,2137

  11,5686

  3,4442

  36,0261

  schooljaar 2014/2015 subtotaal mutaties tussentijds ontslag

  TOTAAL0,30 LB-fte

  2,0591

  2,0864

  2,9864

  2,1545

  1,8000

  2,2909

  6,9955

  2,0864

  22,4591

  OC-ers

  0,6103

  0

  0,8545

  1,1967

  0,8564

  0

  0,6645

  1,2382

  0

  5,4206

  FTE-LB 14/15

  0,5425

  1,0000

  0,8545

  0,4612

  2,8582

  totaal school en OC-ers

  4,5626

  2,8545

  3,9557

  2,0639

  5,3802

  3,3602

  11,8731

  4,4442

  38,4944

  DE LEEUWERIK

  DE DROSSAERT

  DE KLUIS #

  STERRERIJK

  DE LEMBORGH #

  DE SPRINGPLANK

  T HEUVELKE

  DE DRIESPRONG/LEONARDO AFD.

  REUZEPAS

  TOTAAL

  Aantal LB-FTEs op bestuursniveau bedraagt: 0,08 x aantal FTE LA in het 1e 124,9063 2010/2011. Dit zijn in FTE 9,9925Aantal LB-FTEs op bestuursniveau bedraagt: 0,16 x aantal FTE LA in het 2e 120,7156 2011/2012. Dit zijn in FTE 19,3145 Aantal LB-FTEs op bestuursniveau bedraagt: 0,24 x aantal FTE LA in het 3e 116,5250 2012/2013. Dit zijn in FTE 27,966 Aantal LB-FTEs op bestuursniveau bedraagt: 0,32 x aantal FTE LA in het 4e 112,3340 2013/2014. Dit zijn in FTE 35,947 Aantal LB-FTEs op bestuursniveau bedraagt: 0,40 x aantal FTE LA in het 5e 100,8795 2014/2015. Dit zijn in FTE 0,3518 # scholen vullen niet het vereiste schoolminimum in

 • bijlage 5 Jaarverslag Raad van Toezicht Triade 2014

  R~ 44 ~

  InleidingDe Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit de volgende leden: dhr. E. Mastenbroek (voorzitter), dhr. L. van Lier (vicevoorzitter), mevr. P. van de Loo (lid), dhr. P. Nijsten (lid) en dhr. F. Herberighs (lid). Het secretariaat van de RvT berust bij mevrouw E. van Meijel. De taak van de RvT is vastgelegd in artikel 3, lid 4 van de statuten van de stichting.

  Werkzaamheden RvTDe RvT heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid op alle beleidsterreinen. Ten aanzien van de werkzaamheden van de RvT is een aantal praktische werkafspraken gemaakt met betrekking tot de onderlinge werkverdeling en aandachtsgebieden.

  Het rooster van aftreden van de leden van de RvT luidt als volgt:dhr. Nijsten 01 mei 2017 dhr. Van Lier 01 mei 2018dhr. Mastenbroek 01 mei 2017 dhr. Herberighs 01 januari 2019mevr. Van de Loo 01 mei 2018

  De herbenoemingstermijn is gemaximaliseerd op tweemaal. In dat verband zijn in de vergadering van juni 2014 mevrouw Van de Loo en de heer Van Lier voor de tweede en laatste keer herbenoemd. In 2014 vergaderde de RvT vijf keer. De RvT heeft een toezichtagenda opgesteld. Deze agenda vermeldt voor de onderwerpen onderwijs, financin, personeel, organisatie en identiteit, de instrumenten op basis waarvan de RvT

  goed toezicht kan houden. Daarnaast zijn strategie en beleid agendapunten die doorlopend aandacht krijgen.

  Missie, visie van de stichting en het onderwijsbeleidDe RvT heeft tijdens een vergadering in september met het CvB gesproken over het bijgestelde Strategisch Beleidsplan 2015-2019. Geconcludeerd mag worden dat het ontwikkelen en implementeren van het onderwijskwaliteitssysteem vruchten afwerpen. Het voert te ver om hier de themas en besproken aandachtspunten te benoemen, maar duidelijk is dat de missie van Triade omdat elk kind telt nog steeds zeer actueel en passend is. Alle medewerkers van de stichting vervullen in de realisatie van die missie een belangrijke rol. Vandaar dat niet alleen het onderwijs aan de kinderen belangrijk is, maar ook de scholing van leerkrachten en directieleden via de Triade-academie. Afgesproken is dat via het opstellen van een zogenaamde SWOT-analyse waarin sterkte/zwakte, kansen en bedreigingen beoordeeld worden de RvT de toekomstige schaalgrootte van de stichting opnieuw agendeert.

 • bijlage 5 Jaarverslag Raad van Toezicht Triade 2014 R

  ~ 45 ~

  Uit het bezoek van de onderwijsinspectie blijkt dat er geen tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs bij Triade. Het verslag van het inspectiebezoek is besproken. Voor alle scholen is een zogenaamd basisarrangement vastgesteld.

  Financin, planning & controlDe materile begroting 2014 is goedgekeurd in de vergadering van 17 december 2013. De bijbehorende investeringsraming is besproken en eveneens goedgekeurd. De begroting is niet sluitend door het dalend aantal leerlingen, maar beweegt zich binnen de vastgestelde kadernota. Er zijn veel onzekerheden zoals de doordecentralisatie van huisvestingsbudgetten, de leerlingenprognose en de gevolgen van het Passend Onderwijs. Positief is dat er eind 2013 extra gelden beschikbaar zijn gesteld die doorwerkten in de begroting van 2014. Niet alleen het dalend aantal leerlingen veroorzaakt een tekort. De personele begroting kent ook een tekort omdat de vergoeding per leerkracht te laag is ten opzichte van de gemiddelde kosten per leerkracht bij Triade. De oorzaak hiervan is onder andere gelegen in de hoge gemiddelde leeftijd ten opzichte van de normvergoeding. De mogelijkheden

  om tot een sluitende begroting te komen zijn beperkt en hebben een grote impact op de kwaliteit van het onderwijs en de formatie. Het begrotingstekort speelt bij alle schoolbesturen in het basisonderwijs. Uit het opgestelde financieel meerjarenperspectief, de financile kadernota, blijkt dat er zeker nog tot 2018 sprake is van een niet sluitende begroting. Conform de financile kadernota worden deze tekorten gedekt uit de algemene reserve. Dat kan tijdelijk omdat de zgn. kapitalisatiefactor aangeeft dat Triade een meer dan gemiddelde vermogenspositie heeft. Het blijft echter noodzakelijk om het personeelsbestand zoveel mogelijk via natuurlijke uitstroom terug te brengen en in de materile uitgaven soberheid te betrachten om de begroting in meerjarenperspectief sluitend te krijgen. De noodzakelijke investeringen vragen om een strakke planning van de liquiditeit.

  Gedurende het jaar is de exploitatie gevolgd via kwartaal- en halfjaarrapportages waarbij ook de risicos zijn gevalueerd.

  Het jaarverslag en de jaarrekening 2013, die is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant, zijn uitgebreid besproken met het CvB en goedgekeurd. De

  jaarrekening 2013 had een positief resultaat door goed budgetbeheer op alle scholen en door de toekenning van extra gelden uit het Herfstakkoord 2013.

  In de vergadering van december is de geactualiseerde kadernota besproken en is de materile begroting 2015 goedgekeurd. Belangrijke themas zijn de overgang naar de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015, de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting per 1 januari 2015 en de uitvoering van de in 2014 gemaakte afspraken in het kader van Passend Onderwijs. Gelukkig is de leerlingendaling op 1 oktober 2014 met 2,5% lager dan in 2013 (3,4%), maar de dalende trend blijft nog de komende jaren. In de begroting 2015 zien we nu ook de lagere exploitatielasten van de gefuseerde scholen Reuzepas en Sterrenrijk. Mede door extra middelen uit de doordecentralisatie onderhoud en extra middelen uit het gemeentefonds is de begroting 2015 sinds lange tijd weer licht positief.

  Personeel, organisatie en medezeggenschapDe RvT heeft h