of 57 /57
Jaarverslag 2018 Stichting Prisma Datum: 4 juni 2019 Bestuursnummer: 47959 Postbus 7192, 5980 AD Panningen, 077-3079748 [email protected] / www.prisma-spo.nl

Jaarverslag 2018 Stichting Prisma

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Jaarverslag 2018 Stichting Prisma

Jaarverslag 2018
Stichting Prisma
Datum: 4 juni 2019 Bestuursnummer: 47959 Postbus 7192, 5980 AD Panningen, 077-3079748 [email protected] / www.prisma-spo.nl
1.2. Onze kernactiviteiten ............................................................................................................ 5
1.3. Juridische structuur ............................................................................................................... 5
1.4. Interne organisatiestructuur ................................................................................................. 7
2. Governance en intern toezicht ....................................................................................................... 9
2.1. Ontwikkelingen .......................................................................................................................... 9
2.3. Verslag van de Raad van Toezicht ........................................................ ……………………………………9
2.4. De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) ...................................................... 13
2.5. Horizontale dialoog met belanghebbende ............................................................................... 13
3. Onderwijs & Kwaliteit .................................................................................................................... 14
3.2. Verwachte toekomstige ontwikkelingen.................................................................................. 15
4.1. Toelichting op de belangrijkste personele ontwikkelingen in 2017 ........................................ 18
4.2. Verwachte toekomstige ontwikkelingen.................................................................................. 19
4.3. Gevoerde beleid m.b.t. beheersing van uitkeringen na ontslag……………………………………………19
5. Huisvesting en facilitair beheer ..................................................................................................... 20
5.1. Ontwikkelingen……………………………………………………………………………………………………………….…. 20
5.2. Nieuwbouwplannen…………………………………………………………………………………………………………….20
6.1. Samenwerking Prisma, Dynamiek Scholengroep en SPO-Venray ............................................ 21
6.2. Samenwerking met ketenpartner Hoera… ............................................................................... 21
6.3. Samenwerking met ketenpartner Het Bouwens ...................................................................... 21
7. Financiën ........................................................................................................................................ 22
7.1. Financiële positie op balansdatum ........................................................................................... 22
7.2. Toelichting op resultaat ........................................................................................................... 23 7.3. Toelichting op het investeringsbeleid ...................................................................................... 23
7.4. In Control statement ................................................................................................................ 24
7.5. Treasurybeleid .......................................................................................................................... 25
7.6. Continuïteitsparagraaf ............................................................................................................. 25
3
Voorwoord College van Bestuur Het jaar 2018 kenmerkte zich door diverse koerswijzigingen. Er heeft een gefaseerde afscheiding plaatsgevonden uit het Shared Service Centre Overkwartier, waarbij bij de start van 2019 alle bedrijfsvoering afdelingen weer in eigen beheer zijn genomen. Ook heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Met ingang van 1 juli 2018 heeft Prisma een interim bestuurder aangesteld. In 2018 is er een nieuw strategisch beleid 2019-2023 ontwikkeld. Dit strategisch beleid vormt de richting voor de komende jaren. Er zijn strategische doelen geformuleerd op het gebied van Onderwijs en Kwaliteit, Personeel en Be- drijfsvoering & Organisatie. Op het onderdeel Onderwijs en Kwaliteit is het voornemen om te zorgen voor uitdagend en integraal onderwijs waarin kinderen in een rijke leeromgeving leren, alles in het werk wordt gesteld om de ontwikkeling van elke leerling te be- vorderen en waar actief gestuurd wordt op onderwijskwaliteit. Voor het domein Bedrijfsvoering & Organisatie ligt de focus op het realiseren van een gezonde en transparante finan- ciële basis dienend aan de onderwijsdoelstellingen, dat processen op orde zijn, Prisma in control is en zorgen voor goed uitgeruste schoolgebouwen. Bij Personeel is de focus tweeledig, er dient oog te zijn zowel voor de kwantiteit als voor de kwaliteit van het in te zetten personeel, waarbij we als goed werkgever te werk willen gaan. Tenslotte ligt de nadruk op verdere professio- nalisering, inrichting en servicegerichtheid van het ondersteuningsbureau aan het primaire proces. Joke Zwanenburg Voorzitter College van Bestuur a.i. Stichting Prisma
4
1.1 Doelstellingen van onze organisatie
Wie zijn wij? Stichting Primair Onderwijs , afgekort als Prisma, is met haar hoofdkantoor gevestigd aan de Kerkstraat 32, 5981 CG in Panningen. Prisma vormt het bevoegd gezag van 12 basisscholen, waaronder 1 openbare school en een school voor speciaal basisonderwijs. Alle scholen bevinden zich in de gemeente Peel en Maas. Onze 176 personeelsleden werken met passie en grote inzet aan goed primair onderwijs aan onze leerlingen. Per 01-10-2018 telde Prisma 1705 leerlingen, die als volgt over de scholen verdeeld waren:
Naam school Plaats Aantal kinderen
Onder de Linden Beringe 155
De Kemp Egchel 148
KC LEEF Kessel 254
De Springplank Koningslust 68
De Horizon Grashoek 136
Totaal 1705
Onze missie Prisma maakt de samenleving mooier door betekenisvol onderwijs. Met betekenisvol onderwijs levert Prisma een fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling van elk aan ons toevertrouwd kind. Onze Visie Om te kunnen bijdragen aan een zinvolle en mooie samenleving vinden wij het belangrijk dat kinderen kennis en vaardigheden opdoen die leiden tot inzicht in zichzelf en in de kind omgeving waarin ze leven. Onze overtuiging Onze overtuiging is dat kinderen met betekenisvol onderwijs, waarin ze leren met hoofd, hart en handen, deze kennis en vaardigheden opdoen en leren inzetten. Inzicht in zichzelf en de wereld waarin ze leven helpt kinderen te leren hoe ze regie kunnen nemen over hun eigen leven en hun plek in de samenleving. Wij geloven dat optimaal aansluiten bij de leer- en ontwikkelbehoeften van elk kind het beste kan in een doorlopende leer-ontwikkellijn van 0-14 jaar binnen een integraal kindcentrum met onze kernpartners Hoera (ko) en Het Bouwens (vo). Om dit alles te realiseren moeten we zelf ook lerend zijn en blijven, daarom bouwen we verder aan onze lerende organisatie waarvan de basis op orde is.
5
1.2. Onze kernactiviteiten Ons onderwijs Prisma zorgt voor uitdagend en integraal onderwijs waarin kinderen met hoofd, hart en handen leren in een rijke omgeving die hen toerust voor een volwaardige plek in onze samenleving. Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling, waarbij we denken in kansen en mogelijkheden.
Onze medewerkers Vakmanschap en deskundigheid van onze medewerkers vormen de basis van waaruit wij leren zo betekenisvol mo- gelijk willen maken. Prisma wil een aantrekkelijke werkgever zijn waar medewerkers gezien en gewaardeerd worden. Medewerkers herkennen zich in onze koers en voelen zich uitgedaagd om de missie en visie van Prisma te realiseren. Onze processen Prisma wil een wendbare organisatie zijn die in staat is zich voortdurend aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Onze organisatie is actief en voortdurend op zoek naar samenwerking en verbinding waarbij het primaire onderwijs- proces centraal staat. Daarbij sturen we op onderwijskwaliteit, waarbij we ons richten op door ons genormeerde en vastgestelde ijkpunten die de basiskwaliteit van het onderwijs in beeld brengen. Onze opdracht is het begeleiden van kinderen tot zelfstandig functionerende mensen waarbij het aanleren van kennis en vaardigheden de basis vormt. In ons aanbod staat een brede ontwikkeling centraal. De leiding van de school be- waakt de continue kwaliteit van het onderwijs.
1.3. Juridische structuur Tot en met augustus 2018 was Prisma als volgt georganiseerd:
6
Gedurende 2018 is de samenwerking vanuit het Shared Service Centre (SSC) Overkwartier, dat samen met Dynamiek en SPO-Venray was opgericht, geëvalueerd. Uiteindelijk is de keuze gemaakt de samenwerking gefaseerd te eindigen. Met ingang van het begin van het schooljaar 2018-2019 is gestart met het inrichten van een eigen ondersteuningsbu- reau waarin o.a. de diensten financiën en personeelsadministratie zijn ondergebracht. Per 1 januari 2019 is uiteindelijk de dienst Facilitaire Zaken en Huisvesting in eigen beheer genomen.
Met ingang van 1 januari 2019 geeft onderstaand schema de organisatiestructuur van Prisma weer:
Raad van Toezicht (RvT) De Raad van Toezicht heeft als belangrijkste taak toe te zien op de werkwijze van het College van Bestuur. Daarnaast is de RvT werkgever en strategisch adviseur van het CvB. De Raad van Toezicht bestaat eind 2018 uit de volgende leden:
- Mw. L.T.G. van den Bongard (interim voorzitter) - Dhr. P.G. van Eekelen (lid) - Dhr. R.P.A. Hendrix (lid)
College van Bestuur (CvB)
Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Stichting Prisma en geeft leiding aan de organisatie. Het is een
eenhoofdig College van Bestuur wat tot 1 juli 2018 onder leiding stond van mevrouw P. Corsten en daarna in handen
is van mevrouw J.F.M. Zwanenburg (a.i.) tot 01 augustus 2019.
Directie Beraad (DB) Het Directieberaad (DB) bestaat uit de directeuren van de scholen en wordt voorgezeten door het CvB. Het DB komt 1 x per 2 weken bij elkaar om ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, personeel, financiën en organisatie te bespreken. Een schooldirecteur is primair onderwijskundig leider, met de zorg voor de inhoud en kwaliteit van het onderwijs en de personeelsontwikkeling. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school en is trekker van een van de ontwikkelthema’s binnen Prisma. De verdeling van taken en bevoegdheden tussen RvT, CvB en DB staat beschreven in het Managementstatuut van Prisma.
7
Ondersteuningsbureau De medewerkers van het ondersteuningsbureau ondersteunen het CvB en de directeuren op het gebied van onder- wijs- en kwaliteit, secretariaat, leerlingenadministratie, HRM, personeelsadministratie, financiën, facilitaire zaken, huisvesting, ICT, organisatie tussenschoolse opvang, vervangingen, juridische zaken, verzekeringen, contractmanage- ment en inkoop. Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad denkt mee over de beleidsontwikkeling van de stichting vanuit de belangen van de kinderen, ouders en de leerkrachten. Ook ziet de GMR toe op kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving van onze scholen. De GMR werkt op overkoepelend niveau, terwijl de medezeggenschapsraden de be- langen van de eigen school behartigen. Onze GMR wordt gevormd door 5 ouders en 5 medewerkers. Vanaf 01 augus- tus 2018 zijn er binnen de personeelsgeleding nog 3 vacatures. De Personeelsgeleiding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (P-GMR) 1. Ans van Lier (secretaris) 2. Susan Sevens De Oudergeleiding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (O-GMR) 1. Alex Verbugt (voorzitter) 2. Maike Hillen-Geraets 3. Lieke Neessen 4. Rob Moonen 5. Josien Houwen-Driessen Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Passend onderwijs betekent dat het onderwijs dat aangeboden wordt voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is de ambitie om binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. In Noord-Limburg is kwalitatief goed primair onderwijs beschikbaar voor alle kinderen. Extra ondersteuning voor kin- deren die dit nodig hebben wordt zoveel mogelijk geboden op de gewone basisschool, waar leerkrachten en scholen zich constant verder ontwikkelen om ook kinderen met speciale ondersteuningsvragen goed onderwijs te bieden. De ontwikkelde expertise in het speciaal onderwijs staat hieraan ten dienste. De leerlingen en de leraren vormen samen met de ouders het dagelijkse systeem. Voor een beperkte groep kinderen blijft een dekkend net van speciale voorzie- ningen in de regio bestaan. Het deelnamepercentage aan de speciale voorzieningen ligt op of nabij het landelijk ge- middelde. Alle scholen voor primair onderwijs in de regio Noord-Limburg maken deel uit van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft de beschikking over alle financiële middelen voor lichte en zware ondersteuning. Er is een ondersteuningsplan opgesteld voor de periode 2019-2023 waarin is beschreven hoe het passend onderwijs in de regio georganiseerd is en hoe de ondersteuning wordt verantwoord.
1.5. Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen In 2018 constateerde de onderwijsinspectie dat landelijk de randvoorwaarden om tot goede onderwijskwaliteit te komen niet optimaal zijn. Er is sprake van een oplopend leraren- en schoolleiderstekort. De oorzaak hiervan ligt in het gelijktijdig optreden van drie ontwikkelingen: er stromen relatief veel oudere leraren uit en er is een verminderde instroom van nieuwe leraren, omdat minder studenten de pabo/lerarenopleiding volgen.
8
Daar komt bij dat het aandeel leerkrachten dat binnen vijf jaar na afstuderen het beroep verlaat relatief hoog ligt. De verwachting is dat dit tekort de komende jaren verder oploopt. De PO-raad gelooft in duurzame oplossingen en streeft naar een aanpak langs drie lijnen, een open toegang tot het beroep van leraar, een aantrekkelijke sector met goede arbeidsvoorwaarden en acceptabele werkdruk en als derde lijn het versterken van innovatiekracht om de kwaliteit en de flexibiliteit van het onderwijs te vergroten. De vertaalslag van eerder genoemde lijnen vindt zijn vertaling onder andere in de nieuwe CAO. Daarin zijn afspraken gemaakt die medewerkers in het primair onderwijs meer professionele ruimte en zeggenschap geven. Een goed voorbeeld daarvan is de invoering van het werkverdelingsplan waarbij het voeren van de professionele dialoog op school het uitgangspunt is en teams een bepalende rol krijgen bij de verdeling van het werk. Dezelfde werkwijze is gehanteerd bij de inzet van de werkdrukmiddelen die beschikbaar zijn gesteld (waarover in hoofdstuk 4 meer). Het leerlingenaantal daalt de komende jaren nog, maar landelijk is er sprake van een afvlakkende krimp. Vooral in de stedelijke gebieden daalt het aantal leerlingen minder snel dan voorheen, daarbuiten zet de daling wel door. Bij Prisma wordt de komende jaren nog een lichte daling verwacht. Op stichtingsniveau valt de daling mee, op schoolniveau zien we verschillen in de dalingspercentages. Deze informatie is gebaseerd op basis van onder andere prognoses van de gemeente en input van de directeuren.
9
2. Governance en intern toezicht
2.1. Ontwikkelingen Gedurende 2018 is de samenwerking vanuit het Shared Service Centre (SSC) Overkwartier, dat samen met scholen- groep Dynamiek en SPO-Venray was opgericht, geëvalueerd. Uiteindelijk is de keuze gemaakt de samenwerking gefa- seerd te eindigen. Met ingang van het begin van het schooljaar 2018-2019 is gestart met het inrichten van een eigen Ondersteuningsbureau waarin o.a. de diensten financiën en personeelsadministratie zijn ondergebracht. Per 1 januari 2019 is uiteindelijk de dienst facilitaire Zaken en huisvesting in eigen beheer genomen. In 2018 is een start gemaakt met het opstellen van een planning- en controlcyclus en het opstellen van een jaarkalen- der, waarmee onze interne processen geborgd worden. Daarnaast zijn de financiële uitgangspunten voor het opstellen van de (meerjaren)begroting herzien, wat in goede samenspraak tussen CvB en DB ten uitvoer is gebracht. Ook zijn de werkprocessen onder de loep genomen en aangescherpt teneinde de interne beheersing te optimaliseren. Een mooi voorbeeld hiervan is het opstellen van de bij het inkoopproces behorende procuratieregeling. Ook is in 2018 is een strategisch beleidsplan voor de periode 2019-2023 opgesteld waarin de ambities voor komende 4 jaar worden verwoord in 9 statements. Het strategisch beleidsplan geeft richting en ruimte om onze doelstellingen te vertalen naar elk uniek kindcentrum. De uitwerking in jaarplannen voor de komende jaren wordt opgesteld. De overtuiging van Prisma om kinderen met betekenisvol onderwijs te laten leren werd begin 2019 beloond met de Nationale Onderwijsprijs voor de Nieuweschool. Daarnaast is IKC de Liaan als 5e school in Nederland gecertificeerd als DALTON-kindcentrum.
2.2. Code Goed Bestuur Prisma onderschrijft de uitgangspunten van de code ‘Goed Onderwijsbestuur Primair Onderwijs’. In de tweede helft van 2018 is er een corporate governance ontwikkeltraject gestart onder leiding van een externe deskundige met als doel rolduidelijkheid en rolvastheid RvT t.o.v. CvB te bevorderen en statuten en reglementen te herzien. Daarnaast zijn er profielen opgesteld ten behoeve van de werving & selectie Leden en Voorzitter RvT.
2.3. Verslag van de Raad van Toezicht Inleiding Binnen de Stichting Prisma functioneert een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak vanuit een maat- schappelijke verantwoordelijkheid toe te zien op de strategie, het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Toezicht adviseert (gevraagd en ongevraagd) het College van Bestuur, fungeert als klankbord en vervult de werkgeversrol voor het College van Bestuur. Bij vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich op het belang van de organisatie. Samenstelling van de Raad van Toezicht De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft op 20 september 2018 haar functie neergelegd en afscheid genomen van Stichting Prisma. Na 20 september 2018 bestaat de Raad van Toezicht voorlopig uit 3 personen. Elk lid in de Raad van Toezicht is een generalist die een specialisme meebrengt.
10
Per 31 december 2018 maken de volgende leden deel uit van de Raad van Toezicht:
1. Mw. mr. L.T.G. van den Bongard, voorzitter ad interim, benoemd met als aandachtspunt toezicht op de wezens-
kenmerken van het openbaar onderwijs en in die rol rapporterend aan de gemeente; Juridisch concerncontrol-
ler gemeente Roermond;
2. Dhr. Drs. R.P.A. Hendrix, lid financiële commissie en remuneratiecommissie; directeur Sector Techniek Gilde
Opleidingen; Lid van Raad van Toezicht stichting Eduquaat, Weert;
3. Dhr. P.G. van Eekelen MBA, lid financiële commissie; Group Controller bij Geurts-Janssen Beheer BV; Rooster van aftreden Mw. mr. L.T.G. van den Bongard (Lucia) 03-04-2012 03-04-2016 03-04-2020 Dhr. drs. R.P.A. Hendrix (Ren) 31-01-2012 31-01-2016 31-01-2020 Dhr. P.G. van Eekelen MBA (Piet) 31-01-2012 31-01-2016 31-01-2020 Werkzaamheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht en het College van Bestuur vergaderden in 2018 vier keer. Daarnaast waren er diverse andere overlegmomenten in het kader van evaluaties, 360 graden feedback, gesprekken met de GMR en directeuren. De reguliere vergaderingen werden voorbereid door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter College van Bestuur. De vergadercyclus van de Raad van Toezicht ligt vast en wordt bepaald door de begroting, tussentijdse finan- ciële rapportages, financiële jaarrekening en het bestuursverslag. Vergaderingen, besproken punten: Vergadering 15 maart 2018 -Onderwijs en kwaliteit Inspectieonderzoek -Financiën Begroting 2018 jan-juli Marap 2017 Informatie en veiligheids- en privacy beleid -Treasury Treasurystatuut -Strategische beleidsplan 2018-2023 Vergadering 14 juni 2018 -Financiën Jaarverslag 2017 Accountantsverslag ABAB Begroting 2018/2019 Marap tot en met periode 4 -IKC Partnerschap Masterplan IKC Helden Masterplan IKC Groenling Vergadering 20 september 2018 - Corporate governance - Procedure en profiel werving en selectie CvB - Procedure en profiel werving en selectie lid GMR op voordracht van de GMR - Financiën Marap tot en met periode 7
11
Vergadering 4 december 2018 -Financiën -Marap tot en met periode 10 -Toelichting stand van zaken Voorzitter College van bestuur Na overleg van de Raad van Toezicht met bestuurder, GMR en de directeuren is een keuze gemaakt dat de voorzitter van het College van Bestuur na afloop van haar eerste termijn haar werkzaamheden per 15 augustus 2018 heeft be- eindigd. Het proces van de werving en selectie van een nieuwe bestuurder is in juni 2018 opgestart waarbij er voor is gekozen een interim bestuurder aan te stellen tot 31 december 2018. Omdat het op orde brengen van de stand van zaken binnen de organisatie meer tijd is beslag nam dan vooraf aangenomen is de interim periode tot 1 augustus 2019 ver- lengd. Evaluatie functioneren Raad van Toezicht In het kader van het goed functioneren van de Raad van Toezicht zijn in het najaar van 2018 bijeenkomsten gehouden in het kader van Corporate Governance. Het doel is te komen tot een actueel toezichtkader en een toekomstig profiel van de leden van de Raad van Toezicht. De vervolgbijeenkomsten hebben in het voorjaar van 2019 plaatsgevonden. Beëindiging Samenwerking met Dynamiek Scholengroep De ingezette samenwerking op bestuursniveau tussen Prisma SPO en Dynamiek Scholengroep is met ingang van 9 januari 2018 door de bestuurder en Raad van Toezicht van Dynamiek beëindigd. Dit is op 18 januari 2018 door Raad van Toezicht met de voorzitter College van Bestuur besproken. Op 8 februari 2018 hebben de beide Raden van Toe- zicht en de beide bestuurders met elkaar gesproken en hebben de Raad van Toezicht en bestuurder van Dynamiek Scholengroep hun besluit nader toegelicht. Stakeholders -Leerlingen Een van de toezichttaken bestaat uit de borging van kwalitatief goed onderwijs. Hiertoe wordt het onderwerp ‘onder- wijs en kwaliteit’ meermalen besproken in de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de bestuurder. Het handelen van de Raad van Toezicht richt zich primair op het belang van het kind en het kind nabij onderwijs. Stakeholders - Ouders en personeel In april en november 2018 heeft de Raad van Toezicht constructieve gesprekken gevoerd met de Gemeenschappe- lijke Medezeggenschapsraad (GMR). Besproken zijn: Vergadering 5 april 2018
- Rol van de Raad van Toezicht t.a.v. de beëindiging van de samenwerking tussen Dynamiek en Prisma
- Procedure rond de herbenoeming van College van Bestuur
- Vacature(s) Raad van Toezicht
- Toekomstvisie van de Raad van Toezicht voor de Stichting Prisma Vergadering 22 november 2018
- Stand van zaken voordracht RvT lid door de GMR
- Stand van zaken werving en selectie voorzitter CvB
- Evaluatie van de samenwerking RvT / GMR schooljaar 2017/2018
- Plannen rondom Good Governance RvT
12
Toezicht openbaar onderwijs In februari 2018 heeft een informatieavond voor raadsleden plaatsgevonden over de openbare school (wezensken- merken openbaar onderwijs) binnen de stichting. De informatieavond heeft plaatsgevonden in de Nieuwe school. De aanwezige raadsleden zijn tijdens deze informatieavond door Vos abb geïnformeerd over het extern toezicht op het openbaar onderwijs en hoe het extern toezicht van de raad op het openbaar onderwijs vorm kan worden gegeven. Met de raad van de gemeente Peel en Maas wordt nog nader bepaald hoe het toezicht vorm gaat krijgen. Daarvoor zijn de griffier (namens de gemeenteraad) en het lid van de RvT (namens stichting Prisma) die tevens namens de ge- meenteraad belast is met het toezicht op de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs met elkaar in overleg. Op 13 maart 2018 heeft een vervolgoverleg plaatsgevonden waarin nadere afspraken zijn gemaakt over de invulling van de toezicht door de raad. Permanente educatie In het kader van bijscholing heeft de Raad van Toezicht deelgenomen aan “De dag van de Limburgse commissarissen”. Dhr. R. Hendrix heeft tevens de cursus Toezicht op Onderwijskwaliteit gevolgd bij de Vereniging van Toezichthouders (VTOI). Feestelijkheden Een afvaardiging van de Raad van Toezicht was aanwezig bij de jaarlijkse feestavond en bij de gezamenlijke afsluiting van het schooljaar in juli 2018. Algemene evaluatie 2018 In 2018 is de samenwerking Dynamiek scholengroep beëindigd en heeft de ontvlechting van Overkwartier plaatsge- vonden. Dit heeft onder andere geleid tot een aantal organisatorische wijzigingen binnen de stichting, waaronder de vorming van een ondersteuningsbureau. Ook is de procedure van werving en selectie voorzitter college van bestuur opgestart en is voor de tussenliggende periode een interim bestuurder aangesteld. Onder verantwoordelijkheid van de interim bestuurder zijn de pijlers voor de Strategische visie 2019-2023 vastgesteld welke in 2019 nader zullen worden uitgewerkt. Door de hiervoor geschetste veranderingen was 2018 een bewogen jaar. De veranderingen hebben de Raad van Toe- zicht er toe gebracht het toezichtkader en het profiel van voorzitter / lid van Raad van Toezicht opnieuw te toetsen en waar nodig te herijken, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is waar de Raad van Toezicht voor staat en toezicht op houdt. Toezicht houden op kwaliteit van onderwijs is daarbij zeker een aandachtspunt. Vooruitblik 2019 Na een jaar van herpositionering en bewustwording van en over de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de organen binnen de stichting gaat, vanaf 1 augustus 2019 onder aansturing van een nieuwe voorzitter van het college van bestuur, de organisatie weer voortvarend aan de slag met het bieden kwalitatief goed onderwijs. De pijlers van strategische beleidsplan 2019-2023 zullen met en door de organisatie verder vorm worden gegeven. Het integraal huisvestingsplan scholen wordt in de eerste helft van 2019 herijkt, waarbij de vorming van IKC’s en het Prisma Exper- tisecentrum extra aandacht heeft. Visie Raad van Toezicht op toekomst Prisma -stakeholders centraal: wat hebben kinderen eraan, wat hebben ouders eraan (alles terugvertalen naar het kind) -als stichting of orgaan zelfstandig blijven en voor de toekomst alle opties voor bestaande en nieuwe samenwerking open houden -eigenheid van de stichting behouden: zelfsturing , gemeenschapszin, betrokkenheid en participatie / burgerinitiatief - Ouders die zich herkennen in de organisatie, de mensen met wie ze te maken hebben -financieel staat Prisma er goed voor, dat is de basis voor het eigentijdse onderwijs waar Prisma voor staat en trots op is.
13
Schooljaar 2017/2018 Personeelsgeleding Voorzitter: Ingeborg van Horne Secretaris: Ger Fonteijn Ans van Lier Susan Sevens Oudergeleding Alex Verbugt Jolanda Diepenhorst Evert van Capelle Maike Hillen-Geraets Lieke Neessen
Schooljaar 2018/2019 Personeelsgeleding Secretaris: Ans van Lier Susan Sevens Vacature (x3) Oudergeleding Voorzitter: Alex Verbugt Maike Hillen-Geraets Lieke Neessen Rob Moonen Josien Houwen-Driessen
Overleg met College van Bestuur In 2018 voerde de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad regelmatig overleg met het College van Bestuur. In 2018 kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
- Vakantierooster - AVG - Begroting - Lief en Leef - Meerjarenbegroting - Strategisch Beleidsplan - Stappenplan Gedwongen overplaatsing - IHP - Vervangingsbeleid
De RvT is 2x aanwezig geweest, op 5 april en op 22 november 2018
2.5. Horizontale dialoog met belanghebbenden Wij vinden het belangrijk om steeds in dialoog te blijven met belanghebbenden op alle relevante niveaus in onze omgeving, zoals ouders, omgeving, dorpsraden, andere maatschappelijke organisaties en gemeente. Prisma heeft een goede relatie met de gemeente Peel en Maas. Er wordt constructief samengewerkt, o.a. op het gebied van huisvesting, bewegen, nieuwkomers en het thema veiligheid. Daarnaast vindt een intensieve samenwerking plaats met ketenpartners Hoera Kindcentra en voortgezet onderwijs Het Bouwens. In hoofdstuk 6 wordt een en ander inhoudelijk verder toegelicht.
14
3. Onderwijs & Kwaliteit Prisma maakt de samenleving zinvol mooier door betekenisvol onderwijs. Met betekenisvol onderwijs levert Prisma een fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling van elk aan ons toevertrouwd kind. Om te kunnen bijdragen aan een zinvolle en mooie samenleving vinden wij het belangrijk dat kinderen kennis en vaardigheden opdoen die leiden tot inzicht in zichzelf en in de kind omgeving waarin ze leven. Onze overtuiging is dat kinderen met betekenisvol onderwijs, waarin ze leren met hoofd, hart en handen, deze kennis en vaardigheden opdoen en leren inzetten. Inzicht in zichzelf en de wereld waarin ze leven helpt kinderen te leren hoe ze regie kunnen nemen over hun eigen leven en hun plek in de samenleving. Wij geloven dat optimaal aansluiten bij de leer- en ontwikkelbehoeften van elk kind het beste kan in een doorlopende leer-ontwikkellijn van 0 tot 14 jaar binnen een integraal kindercentrum met onze kernpartners Hoera (ko) en Het Bou- wens (vo). Om dit alles te realiseren moeten we zelf ook lerend zijn en blijven, daarom bouwen we verder aan onze lerende organisatie waarvan de basis op orde is. Prisma zet zich onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling, waarbij we denken in kansen en mogelijkheden.
3.1. Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in 2018 Acties voortvloeiend uit het inspectiebezoek najaar 2017 Tijdens het inspectiebezoek werd vastgesteld dat één school niet voldeed aan de wettelijke eisen. Er was onvoldoende zicht op de oorzaken waarom de ontwikkeling van sommige leerlingen achterblijft. Met het bestuur zijn afspraken gemaakt over de kwaliteitsverbetering en de verantwoording hierover. De betreffende school werd in mei 2018 op- nieuw door de inspectie bezocht. De bevindingen in dat bezoek leidden er toe dat de kwaliteit als voldoende werd beoordeeld. Passend Onderwijs Prisma heeft in 2018 verdere stappen gezet in de realisatie van Passend Onderwijs binnen haar scholen. Het kind in zijn/haar volledige ontwikkeling staat centraal, het onderwijsaanbod wordt steeds meer afgestemd op individuele on- dersteuningsbehoeften. Binnen Prisma-scholen is de beweging van klassikaal onderwijs naar gepersonaliseerd leren zichtbaar. De consequen- ties naar groepering van leerlingen (van klassen naar bouwen), de inzet van leerkrachten (van ieder apart voor 1 klas naar gezamenlijk verantwoordelijk voor een cluster/bouw), de zoektocht naar andere methodieken (van klassikale methodes naar zelf ontwerpen van onderwijs op basis van leerlijnen), zijn een aantal ontwikkelingen die in het oog springen. De inzet van de Kwaliteitsteams en de Bovenschoolse Ondersteuning coördinator dragen hieraan bij. Dicht bij het primaire proces ondersteunen zij deze kanteling en zoeken samen met de leerkrachten naar innovatieve passende onderwijsvormen. In 2018 zijn 2 leerlingen van de basisschool naar het SBO verwezen. Er zijn geen leerlingen naar het SO verwezen. De vereveningsbijdrage aan het samenwerkingsverband stopt per 1 augustus 2020. Dit zal een lagere bijdrage vanuit het samenwerkingsverband tot gevolg hebben. In ons samenwerkingsverband wordt in 2019 voor de komende peri- ode besproken of er een andere bekostigingsmethodiek moet worden gevolgd. Onbekend is welke financiële conse- quenties zullen zijn. In 2018 is een binnen het samenwerkingsverband het ondersteuningsplan herzien en is gekomen tot een nieuwe plan- periode van 2019 tot 2023. De ambitie is uitgesproken om zich nadrukkelijker te positioneren als kennis- en experti- seorganisatie in een veranderend landschap van zorg en onderwijs.
15
Daarnaast is het de bedoeling om de samenwerking te intensiveren en expertisedeling te vergroten om te komen tot een dekkend netwerk om professionals de juiste expertise aan te reiken. Tenslotte zetten we in op het verder verbin- den, verantwoorden, monitoren en versterken. Openbaar onderwijs Onder Prisma valt een openbare school, Nieuweschool genaamd. Deze is in augustus 2014 ontstaan uit de fusie tus- sen de katholieke basisschool Panningen zuid en de openbare basisschool de Regenboog. Het openbare karakter wordt uitgedragen door inhoud te geven aan de kernwaarden waar het openbaar onderwijs voor staat, oftewel de samenleving in het klein waar ieder kind welkom is. Het karakter van de openbare school wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kernwaarden van het open- baar onderwijs. Deze kernwaarden zijn: Ieder kind is welkom, Wederzijds respect, Waarden en Normen, School en de samenleving, Levensbeschouwing en godsdienst en Iedereen benoembaar. Nieuweschool heeft zeker in vergelijking met andere scholen van Prisma, een diverse populatie leerlingen. Daarbij zijn alle leerlingen welkom en wordt deze diversiteit als een kracht ervaren om de sociale cohesie op een school vorm te geven. De afgelopen jaren heeft er een bovengemiddelde zijinstroom van leerlingen plaatsgevonden en te- vens zien we dat het aantal nieuwe kleuters nog elk jaar groeiende is na het ontstaan van Nieuweschool. Hoogbegaafdheid Het aanbod van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in de Topklas verloopt naar wens. Meer- en/of hoogbe- gaafde leerlingen wordt de mogelijkheid geboden om 1 of 2 dagen per week deel te nemen aan de zogenaamde Top- klas. Hiervoor is een leerkracht aangesteld die zelf ook hoogbegaafd is en daardoor in staat blijkt de andere leerstijlen van deze leerlingen te begrijpen en te begeleiden. Hiervan maken op dit moment zo’n 25 leerlingen binnen onze stich- ting gebruik. Daarnaast hebben alle scholen de uitdaging om op de andere dagen voor deze leerlingen een passend programma op de eigen school aan te bieden. Ook heeft bijna elke school zijn eigen “maatwerk”-groep waar gelijkgestelden binnen de eigen school elkaar ontmoeten en samen leren. Gezonde scholen In 2017 is door de inzet van het z.g. Beweegteam een kwaliteitsimpuls aan het bewegingsonderwijs gerealiseerd. Deel- name aan het provinciale project Gezonde scholen kan wellicht nog verdere impulsen geven aan gezondheidseducatie. In juni 2019 start een nieuw traject in samenwerking met Hoera en de Universiteit in Maastricht. Elke school zal een onderwerp uit het plan van aanpak Gezonde Kindcentra oppakken.
3.2. Verwachte toekomstige ontwikkelingen Profilering en Identiteit In 2019 worden de websites van Prisma en de scholen vernieuwd met een nieuwe look passend bij ons nieuwe logo en actuele teksten, om zo de missie en visie visueel sterker te ondersteunen. Alle scholen krijgen een vernieuwd web- site profiel, waardoor duidelijker wordt wat we gemeen hebben, maar ook waarin we verschillen. Niet om tot onder- linge concurrentie aan te zetten, maar wel om ouders de keuze te laten zien in diverse onderwijsconcepten binnen Peel en Maas. Nieuw Strategisch Beleidsplan 2019-2023 In 2018 is een nieuw Strategisch Beleidsplan ontwikkeld voor de periode 2019-2023. Hierin zijn onze kernwaarden gedefinieerd: ondernemerschap, bevlogenheid, eigenaarschap en vrijheid. Deze kernwaarden vormen de basis voor ons dagelijks handelen. Onze missie en visie zijn vastgelegd. Op basis hiervan zijn strategische doelen geformuleerd en uitgewerkt voor de thema’s Onderwijs en Kwaliteit, Personeel en Bedrijfsvoering en Organisatie.
16
Passend Onderwijs Prisma zet samen met de besturen in de West-regio verder in op ontschotting van BAO-SBO-SO. Steeds meer kinderen blijven onderwijs ontvangen in het BAO, de speciale ondersteuningsvragen worden kind nabij ingericht. Prisma streeft naar een zo klein mogelijk SBO en SO in haar omgeving. Binnen het SWV Noord Limburg wordt gewerkt aan een herziening van de huidige verdeling van budgetten. Wat dit voor Prisma zal gaan betekenen is nog onbekend. Een van de belangrijkste doelstellingen van het samenwerkingsverband de komende jaren is het verder vorm en in- houd geven, uitrollen en bekend maken van het ondersteuningsplan en de bijbehorende werkwijzen aan de samen- werkende besturen. Daarnaast komt de focus te liggen op een doeltreffende, integrale aanpak tussen onderwijs (PO, VO) en gemeenten op lokaal en regionaal niveau indachtig een optimale uitvoering van passende onderwijs.
3.3. Onderwijsprestaties
De Eindtoets is slechts één manier om de kwaliteit van onderwijs te bepalen en legt de nadruk vooral op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Binnen Prisma is het proces gestart om de eigen definitie van goed onderwijs handen en voeten te geven en er ook passende toetsing/meting aan te verbinden. Het doel van deze metingen is het vastleggen en inzichtelijk maken van ontwikkelingen op vaardigheden niveau. Dit is zeker binnen Prisma van groot belang, gezien het feit dat er binnen de Prisma-scholen veel kinderen opgevangen worden die in andere regio’s verwezen zouden worden naar het S(B)O. Het blijft een structureel aandachtspunt om onderzoek te doen naar de opbrengsten van de eindtoets. We onder- schrijven het belang van goede analyses alvorens te komen tot effectieve plannen van aanpak. Dit bouwen we de komende periode uit indachtig de uitgangspunten van het strategisch beleidsplan. Om goede uitvoer te kunnen geven aan het vernieuwde inspectiekader (augustus 2017) is de keuze gemaakt te gaan werken met interne audits. De wijze waarop we hier vorm en inhoud aan willen geven is punt van aandacht geweest en zal in 2019 invulling krijgen. Een prominente rol is daarbij weggelegd voor directeuren en KT’ers, die nog relevante scholing zullen genieten. Ook wordt de toegevoegde waarde van het werken met kwaliteitsteams onderschreven. In 2018 is dit tegen het licht gehouden en zijn er keuzes gemaakt over de thema’s en de inrichting van de bijbehorende kwaliteitskringen.
Naam school Ongecorrigeerde Gewichten Norm Gecorrigeerde Eindresultaat
score regeling Ondergrens score gecorrigeerde
score
De Kemp 192,8 1 205,7 196,8 Onvoldoende
De Springplank 220,7 5 203,9 220,7 Voldoende
De Horizon 231,9 3 204,8 232,8 Voldoende
Dr. Poels 191,6 8 202,4 195,2 Onvoldoende
De Pas 203,9 12 200,6 203,9 Voldoende
De Liaan 194,5 4 204,2 194,4 Onvoldoende
De Groenling 203,5 7 203 203,5 Voldoende
De Wissel 204,3 5 203,9 204,7 Voldoende
LEEF 196,7 6 203,3 197,9 Onvoldoende
Nieuweschool 185,7 9 202,1 184,8 Onvoldoende
17
4.1. Toelichting op de belangrijkste personele ontwikkelingen in 2018 Ons medewerkersbestand zag er in 2018 als volgt uit:
Functie FTE Aantal FTE Aantal
Leraar 12,8775 14 85,1743 126 98,0518 140
Onderwijsassistent 1,0000 1 4,8651 9 5,8651 10
Administratief Medewerker 0,6000 1 0,6000 1
Vakleraar 1,0000 1 1,0000 1
Directeur 4,5000 5 1,6000 2 6,1000 7
Schoonmaker 2,4151 8 2,4151 8
Conciërge 0,9000 1 0,9000 1
HR consulent 1,0000 1 1,0000 1
Adviseur Onderwijs & Kwaliteit - Bo- venschools Onde 1,0000 1 1,0000 1
Personal Assistant 0,7000 1 0,7000 1
Coördinator Facilitair Beheer 0,8000 1 0,8000 1
Hoofd Financiële Administratie 1,0000 1 1,0000 1
Medewerker Facilitair Beheer B 1,0000 1 1,0000 1
ICT Specialist 1,8000 2 1,8000 2
Eindtotaal 24,8775 27 97,3545 149 122,2320 176
Leeftijdsgroep Man - FTE Man – Aan- tal Vrouw - FTE
Vrouw - Aan- tal Totaal FTE Totaal Aantal
0-24 0,7827 1 4,1942 5 4,9769 6
25-34 2,6000 3 20,7468 27 23,3468 30
35-44 9,6535 10 31,6593 52 41,3128 62
45-54 8,5500 9 22,3542 35 30,9042 44
55-59 0,8913 1 9,0320 15 9,9233 16
60 en ouder 2,4000 3 9,3680 15 11,7680 18
Eindtotaal 24,8775 27 97,3545 149 122,2320 176
In het najaar van 2018 is door directeuren en college van bestuur een nieuw strategisch beleidsplan (SBP) voor de komende 4 jaren opgesteld (2019-2023). In dit SBP zijn onder andere strategische doelen geformuleerd op het gebied Personeel. De focus komt te liggen op het binden en boeien van medewerkers, groeien en ontwikkelen en het delen van kennis. De uitwerking van het strategisch beleidsplan naar jaarplannen is in de maak. In 2018 is het besluit genomen om gefaseerd te stoppen met de samenwerking die aangegaan was met de besturen SPOV en Dynamiek in het Shared Service Centre (SSC) Overkwartier. Ingaande per 1 augustus 2018 is zowel de finan- ciële als de personele (salaris) administratie terug in eigen beheer van Stichting Prisma gekomen met externe onder- steuning. Met het terug in eigen beheer nemen is een nieuwe inrichting van de organisatie tot stand gekomen.
18
Vervangingen Vanaf schooljaar 2018 – 2019 is ook het beheer van de vervangerspool in eigen handen genomen. In dit kader is ver- vangingsbeleid opgesteld en een wervingscampagne ingezet om de vervangingspool op sterkte te brengen. Ook ligt de focus op aantrekkelijk werkgeverschap en het binden en boeien van medewerkers. In dit kader is een coach/bege- leider aangesteld. Deze heeft de taak om individuele begeleiding en coaching te bieden aan startende (pool)mede- werkers én gezamenlijke scholings-bijeenkomsten en intervisie te organiseren. In 2018 is Prisma blijven investeren in de ontwikkeling van haar medewerkers. Dit blijft noodzakelijk, o.a. om Passend Onderwijs op onze scholen toekomstbestendig vormgeven. Er wordt hoofdzakelijk ingezet op teamscholing. Daarnaast worden er ook individuele opleidingen en cursussen gevolgd en wordt gebruik gemaakt van de lerarenbeurs en de teambeurs. Verzuim In onderstaand schema de ontwikkeling van het verzuimpercentage van Prisma over de afgelopen jaren. Het verzuim is exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof en inclusief ziekte als gevolg van zwangerschaps- en bevallingsverlof en vangnet.
Kalenderjaar Verzuimpercentage
2016 4,95%
2017 5,97%
2018 6,81%
In 2018 is sprake van een stijgend verzuim ten opzichte van eerdere jaren, wat vooral veroorzaakt wordt door verzuim dat langer duurt dan 6 weken. In totaal bedroeg dit ruim 5% van het totale verzuimpercentage. Ook de meldingsfre- quentie ligt met 0,70 hoger dan de meldingsfrequentie van 0,59 uit 2017. In 2019 is in samenspraak met het vervan- gingsfonds een aanvang gemaakt met Plan V. Na onderzoek worden aanbevelingen gedaan met als doel het verzuim meer beheersbaar te maken. Ook worden verzuimcijfers periodiek in beeld gebracht in managementrapportages en worden de cijfers minimaal 1x per jaar besproken en daar waar nodig herstelacties uitgezet. Het maken van een vergelijk met de landelijke verzuimcijfers in het primair onderwijs is over kalenderjaar 2018 is niet mogelijk. Het onderzoeksrapport over kalenderjaar 2018, dat in opdracht van het vervangingsfonds en het ministerie van OCW wordt opgesteld, wordt pas in het najaar van 2019 gepubliceerd. Het landelijke verzuimcijfer in het primair onderwijs over 2017 bedroeg 6,0 voor onderwijzend personeel en 6,4 voor onderwijsondersteunend personeel in het primair onderwijs. De trend is dat het landelijk verzuimpercentage in het primair onderwijs over 2018 hoger uit zal vallen dan in 2017. In 2018 zijn geen arbeidsongevallen gemeld. Daarnaast hebben diverse herhalingstrainingen voor de BHV plaatsge- vonden, zijn schoolnoodplannen voor alle locaties opgesteld en is uitvoering gegeven aan ontruimingsoefeningen. In 2019 wordt het ARBO beleid herzien en worden de RI&E en bijbehorende plannen van aanpak geactualiseerd. CAO Primair Onderwijs In 2018 is na lange onderhandelingen een nieuwe CAO voor het Primair Onderwijs tot stand gekomen. De looptijd is van 1 januari 2018 tot en met 28 februari 2019. Sociale partners hebben afspraken gemaakt over o.a. loonontwikke- ling, werkverdeling en tijd, contract en bovenwettelijke uitkering, functies en het loongebouw. Ondanks het nieuwe akkoord worden de onderhandelingen voor een nieuwe cao direct opgestart, waarbij verder ingezet wordt op profes- sionalisering, modernisering en vereenvoudiging van de cao en de beloning en de positie van schoolleiders in relatie tot de beloning van leraren en leidinggevenden in andere sectoren.
19
Werkdrukmiddelen In februari 2018 sloten het kabinet, de vakbonden en de PO-raad het werkdrukakkoord. Elke school heeft hiervoor een bedrag van € 155,- per leerling ontvangen. Voor de jaren 2021-2022 kan dit bedrag oplopen tot € 285,- per leerling. Hiervoor wordt een tussenevaluatie uitgevoerd waarbij onder andere wordt gekeken naar de verantwoording van de inzet van de middelen. Elke school heeft in dit kader een bestedingsplan opgesteld. Dit is gebeurd in overleg met en met goedkeuring van de P-MR. In de bestedingsplannen komt tot uitdrukking hoe de middelen zijn ingezet. Dat kan zijn voor personeel, materieel, professionalisering of overige bestedingsdoelen. Vrijwel het hele bedrag werd besteed aan uitbreiding van de formatie (leerkrachten en onderwijsassistenten). Incidenteel werd een pilotproject gestart met Cultuurpad met als doel het efficiënter (dus met minder werkdruk) organiseren van vieringen en festiviteiten. Ook werden er niet-financiële maatregelen genomen om werkdruk te verminderen. Het gaat dan onder andere om bewuste keuzes maken bij verdeling van taken die onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht vallen, verbeteren van de samenwerking, vieringen niet te groots opzetten, efficiënter werken in teamverband en inzetten van vrijwil- ligers in de pauzes. Nieuw personeel In 2018 zijn 2 nieuwe directeuren van buiten het onderwijs aangesteld. Daarnaast zijn een aantal nieuwe leraren in dienst getreden en toegevoegd aan de vervangerspool. Ook is nieuw personeel – overwegend onderwijsassistenten - aangesteld op de beschikbare werkdrukmiddelen.
4.2. Verwachte toekomstige ontwikkelingen De huidige cao PO loopt tot 1 maart 2019. Omdat er nog geen nieuw cao akkoord is, loopt de huidige cao na 1 maart 2019 door. Momenteel lopen gesprekken om te komen tot een nieuw akkoord. Een belangrijk bespreekpunt is het onderzoek naar functiebeschrijvingen van onderwijsondersteunend personeel. Ook wordt onderzoek gedaan naar de positie en beloning van leidinggevende functies. Zodra de nieuwe cao is vastgesteld, worden de belangrijkste wijzigin- gen in kaart gebracht en vertaald naar een nieuw functiegebouw leerkrachten voor Prisma. Daarin wordt eveneens de
nieuwe inrichting van het ondersteuningsbureau meegenomen. Met ingang van schooljaar 2019-2020 is ervoor gekozen de regie op verzuim gedeeltelijk te verleggen van bestuurs- naar schoolniveau. Dit betekent concreet dat een gedeelte van de beschikbare middelen voor vervanging van ziekte (3%) aan het budget van de school wordt toegevoegd. Voordeel van deze werkwijze is dat het verantwoordelijkheids- gevoel en ondernemerschap bij directeuren wordt vergroot. Daarnaast is het de bedoeling dat het de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs ten goede komt door een vaste vervanger aan de eigen school te binden. Met deze keuzes verwacht Stichting Prisma het ziekteverzuim naar beneden te kunnen brengen de komende periode. Ook voor de komende jaren wordt sterk ingezet op scholing. Naast afspraken uit de CAO wordt ingezet op extra scho- ling voor (beginnende) onderwijsdirecteuren en voor het instellen van diverse ontwikkel-leergroepen. De ontwikkel- leergroepen zijn bedoeld om het onderwijs meer eigentijds te maken, zoals omschreven in het SBP: “uitdagend en integraal onderwijs, waarin kinderen met hoofd, hart en handen leren in een rijke omgeving, die hen toerust voor een volwaardige plek in onze samenleving”.
4.3. Gevoerde beleid m.b.t. beheersing van uitkeringen na ontslag Het beleid van Stichting Prisma is erop gericht om ontslagprocedures zoveel mogelijk te voorkomen door intensief met medewerkers in gesprek te blijven en te investeren in de ontwikkeling van de medewerkers. In situaties waar beëin- diging van de arbeidsovereenkomst onvermijdelijk is geworden wordt in iedere individuele situatie een weloverwogen en gedegen afweging gemaakt over toekenning van een ontslaguitkering en de eventuele hoogte daarvan. Na een ontslag wordt de instroomtoets bij het participatiefonds gerealiseerd om zodoende te voorkomen dat uitkeringskos- ten ten laste van de organisatie worden gebracht.
20
5. Huisvesting en facilitair beheer
5.1 Ontwikkelingen Binnen de gemeente Peel en Maas is sprake van leerlingen krimp. Het oorspronkelijke integraal huisvestingsplan (IHP) over de periode 2014-2023 van de gemeente, houdt te weinig rekening met krimp. Dit leidt ertoe dat er teveel school- gebouwen in stand worden gehouden. Prisma is bezig in overleg met de gemeente om het IHP te vernieuwen. Dit wordt in nauwe samenwerking met ketenpartner Hoera opgepakt, met het doel om binnen elke Prisma school te komen tot een vorm van een (integrale) Kindcentrum (IKC’s). In lijn met het vernieuwde IHP dient ook het meerjaren- onderhoudsplan (MOP) vernieuwd te worden. In 2019 zal het herziene IHP verder vorm en inhoud krijgen, waarbij de vorming van een Prisma-breed Expertisecentrum in Panningen en een groene kind omgeving in Helden uitgangspunten zijn. In 2018 heeft er een afscheiding plaatsgevonden uit het Shared Service Centre Overkwartier. Het facilitair beheer is vanaf dat moment weer in eigen handen van Prisma. Er is een coördinator facilitair zaken & huisvesting aangesteld die belast is met de coördinatie van alle activiteiten op het gebied van (groot) onderhoud aan gebouwen en installaties en (ver)nieuwbouwactiviteiten. Voor het onderhoud van de groenvoorziening op onze locaties is een conciërge aan- gesteld. Een belangrijke ontwikkeling is het verder professionaliseren van het facilitaire beheer en het vinden goede samenwerkingspartners waarmee een langdurige relatie wordt nagestreefd. Er heeft een Europees aanbestedingstraject plaatsgevonden vanuit het shared service centre Overkwartier voor schoonmaakwerkzaamheden. Halverwege 2018 is het contract i.v.m. kwalitatieve nalatigheid overgegaan naar een nieuwe leverancier. De komende periode wordt de kwaliteit en de voortgang van de werkzaamheden nauwlettend gevolgd en zo nodig bijgesteld teneinde een schone en daarmee veilige schoolomgeving te creëren.
5.2 Nieuwbouwplannen De Springplank In 2018 zijn voorbereidende gesprekken gevoerd om (ver-)nieuwbouw te realiseren voor basisschool de Springplank in Koningslust. Er wordt toegewerkt naar een multifunctionele accommodatie (De Sprunk) waarbij naast school ook een aantal medegebruikers zich vestigen in het gebouw. Naar verwachting zal het gebouw begin 2020 in gebruik wor- den genomen. SBO de Fontein / de Pas Daarnaast is in 2018 het besluit genomen om de oude, niet meer in gebruik zijnde schoolgebouw van SBO de Fontein te onttrekken aan de huisvesting en terug te geven aan de gemeente. Dit omdat SBO de Fontein inmiddels ingetrokken is in de gebouwen van De Pas. De Groenling Onder andere vanuit het perspectief van een groeiend aantal leerlingen en het streven naar een integraal kindcentrum (IKC) is er in samenspraak met onze ketenpartner Hoera gekozen voor een innovatief kindcentrum. Naast het gebruik van de schoollocatie, werd extra ruimte gehuurd bij Ringoven. Inmiddels is de samenwerking met de Ringoven geëin- digd en is een nieuwe locatie aan de J.F. Kennedylaan in gebruik genomen, Kinderdroom. Op deze locatie wordt ge- bouwd aan een vooruitstrevende leeromgeving die bij moet dragen aan de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs en het mogelijk maakt andere onderwijsconcepten aan te bieden.
21
6. Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen
6.1 Samenwerking Prisma, Dynamiek Scholengroep en SPO-Venray Gedurende 2018 is de samenwerking vanuit het Shared Service Centre (SSC) Overkwartier, dat samen met Dynamiek en SPO-Venray was opgericht, geëvalueerd. Uiteindelijk is de keuze gemaakt de samenwerking gefaseerd te eindigen. Met ingang van het begin van het schooljaar 2018-2019 is gestart met het inrichten van een eigen Ondersteuningsbu- reau waarin o.a. de diensten Financiën en personeelsadministratie zijn ondergebracht. Vanaf najaar 2018 is sterk in- gestoken op de (door)ontwikkeling van noodzakelijk beleid om de bedrijfsvoering en de organisatie te verbeteren en te borgen. Per 1 januari 2019 is uiteindelijk de dienst Facilitaire Zaken en Huisvesting in eigen beheer genomen.
6.2 Samenwerking met ketenpartner Hoera Prisma streeft naar verdere ontwikkeling en participatie in integrale kind centra waar kinderen van 0 tot 14 jaar met elkaar spelen, leren en zich ontwikkelen. Door deze brede lokale samenwerking ontstaan meer mogelijkheden: om de ontwikkeling van kinderen optimaal te begeleiden én om de voorzieningen in een dorp zo breed mogelijk te houden. Een uniek concept van Stichting Prisma en Hoera Kindcentra is Kinderdroom, waar een breed aanbod van diverse leerstrategieën en persoonsontwikkeling van kinderen centraal staan. Er wordt ook voor- en naschoolse opvang aan- geboden. In Kinderdroom werken professionals vanuit één team en kunnen waar nodig gebruik maken van elkaars expertise. De doorgaande ontwikkelingslijn wordt in beeld gebracht middels het kind volgsysteem, observaties en ou- dergesprekken. Gegevens worden bewaard in het kind dossier. De kwaliteitsmedewerker van het IKC volgt samen met de professionals van de groep de voortgang van de ontwikkeling van kinderen en steunt en adviseert waar nodig.
6.3. Samenwerking met ketenpartner Het Bouwens Het Bouwens is een school voor voortgezet onderwijs in de gemeente Peel en Maas waarmee Prisma intensief sa- menwerkt. Het in kaart brengen van de leerbehoeften van kinderen en op basis hiervan (door)ontwikkelen van nieuwe onderwijsstromen en doorlopende leerlijnen, staan hierbij centraal.
Ook lopen er diverse onderwijs projecten die in samenwerking met Het Bouwens worden uitgevoerd.
22
Balans 31-12-2018 31-12-2017
Vorderingen 551 803
5.028 5.227
7.2. Toelichting op resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen & analyse van de uitkomsten van
de exploitatie in relatie tot de begroting
Staat van baten en lasten Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017
Baten
Ontvangen doorbetalingen OCW 750 714 713
Overige overheidsbijdragen 213 159 214
Overige baten 575 420 508
Totaal baten 11.445 10.803 10.869
Lasten
Saldo financiële baten en lasten 2- 5 0-
Netto resultaat 318- 154- 637-
23
Prisma sluit het jaar 2018 af met een negatief resultaat van -318k., ongeveer in lijn met de begroting 2018-2019 waarin rekening werd gehouden met een negatief resultaat van -154k. Dit is conform het gevoerde financiële beleid dat al in 2017 werd ingezet met als doel om het Eigen Vermogen meer in lijn te brengen met de onder- en bovengrenzen van de kengetallen. Onderstaand een analyse van de factoren die hebben geleid tot dit resultaat
• De baten zijn ruim 600k hoger dan begroot vanwege hogere rijksbijdragen o.a. voor personeel- en arbeids-
marktbeleid.
• De personeelslasten zijn hoger dan begroot met name door de inhuur van extern personeel. Deze inhuur
wordt in 2019 afgebouwd.
• De huisvestingslasten zijn 111k hoger dan begroot. Dat is deels te wijten aan hogere energielasten en deels
vanwege een toevoeging van 75k aan de voorziening voor groot onderhoud.
• Bij de overige lasten zijn de kosten van medezeggenschap en ouderraad bijna 30k lager dan begroot. In de
begroting worden de kosten opgenomen op basis van de CAO-vergoedingen. In de praktijk maken veel leden
van de MR en ouderraad geen aanspraak op deze vergoeding. De kosten van culturele vorming zijn bijna 60k
hoger vanwege de extra inzet van cultuureducatie (Cultuurpad).
In het algemeen mogen we concluderen dat de maatregelen die in 2018 werden genomen om het risico op overschrij- ding van de begroting te minimaliseren, effect gehad hebben. We hebben er alle vertrouwen in dat het verbeteren van de bedrijfsvoering en A&O cyclus ook in 2019 zullen leiden tot een nog verdere optimalisatie van de financiële processen.
7.3. Toelichting op het investeringsbeleid en de investeringen in het boekjaar. In 2018 is ingezet op verbetering van verouderde schoolgebouwen en inventaris. Op ICT-gebied werden nog touch- screens, digitale borden en iPads aangeschaft en een aantal servers vervangen.
Investeringstype Bedrag
Leermethoden 19.674
Vervoermiddelen 11.586
Totaal 274.330
7.4. In control statement Sturen Prisma stelt per 4 jaar haar Strategisch Beleidsplan op, waarin zij voor een langere periode haar missie/visie en ambi- ties beschrijft. Afgeleid daarvan maakt zij gebruik van de volgende jaarlijkse beleidsdocumenten:
- Begroting per kalenderjaar; automatische koppeling van begrotingsinstrument Cogix aan bronbestand AFAS
- Meerjarenbestuursformatieplan
24
Beheersen
- Financiële rapportages per periode, maandelijks op schoolniveau en per kwartaal op Prisma-niveau; periodiek wor- den Managementgesprekken met directeuren gevoerd, waarbij significante afwijkingen van begrotingen (> 10%) worden besproken en maatregelen ter bijstelling worden geformuleerd;
- Monitoring inzet normjaartaak per medewerker m.b.v. Cupella. Dit wordt voorafgaand aan het schooljaar vastge- steld, waarbij volledige inzet van de normjaartaak bij iedere medewerker de norm is.
Toezicht houden/verantwoorden
- Conform de wet Medezeggenschap wordt de GMR regelmatig geïnformeerd over beleid en voortgang van de ope- ratie; Zij wordt gevraagd om advies of instemming daar waar dat van toepassing is.
- Er vindt minimaal 5 x per jaar overleg met de Raad van Toezicht plaats, die conform de Statuten toezicht houdt op het voortbestaan van de organisatie
- Het Jaarverslag van Prisma wordt na vaststelling door de RvT op de website van Prisma gepubliceerd.
7.5. Treasurybeleid Het treasurybeleid van Prisma ligt vast in het treasurystatuut dat is geactualiseerd naar de geldende normen die door het ministerie van OCW zijn vastgelegd. Het treasurybeleid is ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling van Stichting Prisma, het geven van onderwijs. Hiervan afgeleid is de doelstelling van het financieel beleid, het borgen van de financiële continuïteit van de organisatie. Deze doelstelling valt uiteen in het realiseren en borgen van:
• Voldoende liquiditeit op korte en lange termijn (liquiditeitsbehoefte ligt van in de liquiditeitsbegroting)
• Lage financieringskosten (indien mogelijk met garantiestelling van rijks- of gemeentelijke overheid)
• Liquideerbare en risicomijdende uitzettingen
25
Kengetallen Prisma Definitie ondergrens bovengrens 2017 2018
Kapitalisatie factor Balanstotaal - gebouwen / totale baten * 100% nvt 60% 45,0% 40,8%
Solvabiliteit 1 Eigen vermogen / totaal pas- siva * 100% 20% 60% 40,8% 38,5%
Solvabiliteit 2
Rentabiliteit exploitatieresultaat / totaal baten * 100% -5,9% -1,9%
Liquiditeit (current ratio) vlottende activa / kortlo- pende schulden 0,50 1,50 2,3 2,2
Weerstandsvermogen Eigen vermogen / totale ba- ten 10% 40% 19,6% 16,8%
Huisvestingsratio Huisvestingslasten / totale baten 10% 8,5% 7,7%
Meerjarenbegroting
Omschrijving Realisa- tie 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Rijksbijdragen OCW 9.907 10.056 9.746 9.672
Ontvangen doorbetalingen OCW 750 704 648 648
Overige overheidsbijdragen 213 275 207 207
Overige baten 573 413 230 225
Totale baten 11.443 11.448 10.831 10.752
Personele lasten 9.264 9.490 8.864 8.810
Afschrijvingen 431 329 295 290
Huisvestingslasten 949 776 1.080 881
Overige lasten 1.117 815 856 855
Totaal lasten 11.761 11.410 11.095 10.836
Saldo financiële baten en lasten -2 0 0 0
Totaal resultaat -318 38 -264 -84
26
Uitgangspunten De baten in 2018 en de leerlingenaantallen per 1 oktober 2018 zijn als uitgangspunt genomen. In de rijksbijdragen is geen stijging opgenomen i.v.m. loonontwikkelingen, in de personele lasten is hiermee ook geen rekening gehouden. Er is defensief begroot, d.w.z. bekostiging wordt pas meegenomen als zeker is dat deze ook daadwerkelijk is toege- kend.
Meerjarenbalans
Vorderingen 551 550 550 550
Liquide middelen 2.568 2.449 2.078 1.451
Activa 5.028 4.903 4.544 4.177
Eigen vermogen 1.812 1.986 1.722 1.637
Voorzieningen 1.505 1.315 1.232 962
Langlopende schulden 284 292 280 268
Kortlopende schulden 1.426 1.310 1.310 1.310
Passiva 5.028 4.903 4.544 4.177
Prisma is een financieel gezonde organisatie. Om de negatieve exploitatie van de afgelopen jaren om te buigen zijn in 2018 maatregelen genomen om de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Deze maatregelen beïnvloeden het uiteindelijke resultaat. De prognoses laten voor de komende jaren een lichte daling van het aantal leerlingen zien. De jaren 2020 en 2021 laten nog een negatief resultaat zien, in de jaren daarna wordt een positief resultaat verwacht.
7.7. Risicoparagraaf Met het in eigen beheer nemen van de financiële administratie lag de nadruk in 2018 vooral op de allocatie van mid- delen en het opstellen van een deugdelijke (meerjaren)begroting met als doel financiële stabiliteit te realiseren. Het in beeld brengen van belangrijke risico’s is als prioriteit doorgeschoven naar einde schooljaar 2018 – 2019. Dan worden de belangrijkste risico’s in een gezamenlijke sessie met bestuur, directeuren en stafmedewerkers in beeld gebracht. Door het systematisch beoordelen, analyseren en prioriteren wordt het risicoprofiel in kaart gebracht. Per risico wordt een (eventuele) financiële onderbouwing evenals de getroffen beheersmaatregel toegevoegd. De risicoanalyse vormt daarmee de basis voor het verstevigen van het risicomanagement. Het totaalbedrag vormt de benodigde weerstands- capaciteit voor Prisma. Hierbij moet wel bedacht worden dat niet alle risico’s geldelijk af te dekken zijn. Een hoog weerstandsvermogen betekent niet automatisch dat alle risico’s gemitigeerd zijn. Voor onze meerjarenbegroting zijn de belangrijkste risico’s in beeld gebracht.
1. Terugloop van leerlingenaantallen en bijbehorende beheersing van de formatie.
2. Kwaliteit en continuïteit onderwijs als gevolg van het lerarentekort
3. Beheersing ziekteverzuim en eigen risicodragerschap
4. Instabiliteit in en onvolledige indexatie van de bekostiging
5. Bekostigingssystematiek samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Stichting Prisma Stichting voor primair onderwijs te Panningen RAPPORT INZAKE JAARREKENING 2018
Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................... 1
Bestuursverslag ................................................................................................................................... 1
C Staat van baten en lasten over 2018 .......................................................................................... 9
D Kasstroomoverzicht 2018 ......................................................................................................... 10
E Toelichting op balans per 31 december 2018 na resultaatbestemming .................................. 11
F Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen......................................................... 16
G Overzicht verbonden partijen ................................................................................................... 16
H Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 ............................................................ 17
I Geoormerkte doelsubsidies OCW ............................................................................................. 24
J Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector .................. 25
Overige gegevens .................................................................................................................................. 29
Gebeurtenissen na balansdatum ...................................................................................................... 29
Gegevens over de rechtspersoon ..................................................................................................... 30
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ..................................................................... 31
1
Inleiding
Aanbieding De Stichting Prisma te Panningen biedt u hierbij het "Rapport inzake de jaarrekening" over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 aan. Het "Rapport Inzake de jaarrekening" bestaat uit een balans per 31 december 2018 en een staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018, welke beide zijn voorzien van de benodigde toelichtingen en specificaties.
Doelstelling
Missie
Visie
nen ontwikkelen tot:
• Creatieve geesten; • Onderzoekers; • Samenwerkers; • Verantwoordelijke burgers; • Sociale groepsgenoten. Organisatie Stichting Primair Onderwijs te Helden, afgekort als Prisma, was in 2018 als volgt georganiseerd: College van Bestuur Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Stichting Prisma en geeft leiding aan de organisatie. Er is 1 lid van het college, te weten de voorzitter, mevrouw J.F.M. Zwanenburg.
Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2018
Bestuursverslag Het bestuursverslag is te vinden in de afzonderlijke bijlage.
Financiële positie Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de Stichting dienen de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans en staat van baten en lasten.
Voorzitter Mw. L.T.G. van den Bongard
Lid Dhr. P.G. Van Eekelen
Lid Dhr. R.P.A. Hendrix
Vorderingen 551 803
2018 2018 2017
Baten
Ontvangen doorbetalingen OCW 750 714 713
Overige overheidsbijdragen 213 159 214
Overige baten 573 420 508
Totaal baten 11.445 10.803 10.869
Lasten
Saldo financiële baten en lasten 2- 5 0-
Netto resultaat 318- 154- 637-
Het uitgangspunt van de begroting 2018-2019 was een negatief resultaat van ongeveer € 154k. Dit om te realiseren dat het Eigen Vermogen meer in lijn komt met de onder- en bovengrenzen van de kengetallen. Het uiteindelijke re- sultaat ligt op -318k. De uitgevoerde analyse hiervan is opgenomen in het bestuursverslag.
3
Jaarrekening
A Grondslagen
Algemeen De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepaling opgenomen in de Ministeriële Richtlijn jaarverslagge- ving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepaling van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de verslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. De jaarrekening luidt in Euro's. Vergelijkende cijfers Met als doel de leesbaarheid en de informatiewaarde van de jaarrekening te vergroten is bij het samenstellen van de jaarrekening een aantal posten in de balans en winst- en verliesrekening op een andere plaats gerubriceerd dan in voorgaande jaren. De vergelijkende cijfers over het voorgaande verslagjaar zijn dienovereenkomstig aangepast. De presentatiewijzigingen hebben geen invloed op de omvang van het vermogen en op het resultaat van beide verslag- perioden. Financiële instrumenten In de balans opgenomen financiële instrumenten zijn bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en de vervolgwaardering tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is de kostprijs waarbij de kosten van de transactie in de waardering worden begrepen. Een eventueel agio of disagio bij het aangaan van een contract of transactie komt ten gunste of ten laste van de exploitatierekening/staat van baten en lasten/winst-en-verliesreke- ning gedurende de looptijd van het contract. Een agio of disagio komt dan niet als een separaat actief of passief op de balans. De toerekening (amortisatie) van de transactiekosten, rente en agio of disagio aan de exploitatierekening/staat van baten en lasten/winst-en-verliesrekening geschiedt op basis van de effectieve-rentemethode. Toepassing van de ef- fectieve-rentemethode houdt in dat op basis van de effectieve rentevoet op annuïtaire wijze rentebaten en rentelas- ten aan de verslagperiode worden toegerekend. Als de lineaire amortisatie niet tot belangrijke verschillen leidt ten opzichte van het toepassen van de effectieve-rentemethode, wordt lineaire amortisatie toegepast. Tenzij dat hierna anders staat vermeld, is deze geamortiseerde kostprijs van kortlopende posten, zoals handelsdebi- teuren en crediteuren, en de waardering van liquide middelen en langlopende vorderingen gelijk aan de nominale waarde van deze posten, verminderd met eventuele afboekingen wegens bijzondere waardevermindering of onin- baarheid. Gegeven de korte doorlooptijd zijn de boekwaarden van financiële vaste activa, vlottende activa en de kortlopende schulden nagenoeg gelijk aan de marktwaarden. Ook de marktwaarde van de langlopende schulden verschilt niet ma- terieel van de boekwaarde. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardevermindering. De af- schrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Het economisch eigendom van de schoolgebouwen is in handen van de gemeente. Het schoolbestuur heeft het juri- dische eigendom en is verantwoordelijk voor de instandhouding van de gebouwen gedurende het gebruik. Er wordt afgeschreven vanaf de maand, volgend op de maand van ingebruikname. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
4
Vorderingen De debiteuren en overige vorderingen zijn bij de eerste verwerking in de balans gewaardeerd tegen de reële waarde, die gelijk is aan de kostprijs op het moment van de transactie. Na deze eerste verwerking vindt de waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde van de vordering. Voorzieningen wegens oninbaarheid zijn in mindering gebracht op de aldus bepaalde waarde van de vordering. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Algemene reserve en bestemmingsreserve De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt opge- bouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelijke lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de toelichting op de balans. Indien een deel van het eigen vermogen is afgezonderd omdat daaraan vanwege het bevoegd gezag een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsreserve. Voorzieningen De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare verplichtingen of feitelijke verplichtingen die op ba- lansdatum bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn ge- bracht. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten, waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum. Voorzieningen jubilea De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met een fictieve indiensttredingsleeftijd van 25 jaar, blijfkans- percentage en een uitkering bij 25 en 40 jarig jubileum conform CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 1,0%. Voorziening onderhoud De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op de meerjaren onderhoudsbegroting die een periode kent van 20 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode waarvoor de meerjaren onderhoudsbegroting strekt. Langlopende en kortlopende schulden Alle langlopende schulden zijn bij de eerste verwerking in de balans gewaardeerd tegen de reële waarde, die gelijk is aan de kostprijs op het moment van de transactie. Na deze eerste verwerking vindt de waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde van de schulden. Alle kortlopende schulden zijn bij de eerste verwerking in de balans gewaardeerd tegen de reële waarde, die gelijk is aan de kostprijs op het moment van de transactie. Na deze eerste verwerking vindt de waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde van de schulden.
5
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Rijksbijdragen OCW De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zon- der verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verreke- ningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidie waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. Personele lasten Onder lonen en salarissen worden alleen lasten van de medewerkers in dienstverband vermeld. Uitbestede werkzaam- heden vallen onder de overige personele lasten. Pensioenen De stichting heeft een voor haar werknemers toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen de werk- nemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, welke voort- vloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioen- fonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per december 2018 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97,0%. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te be- talen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende en materiële vaste activa. De afschrij- vingspercentages zijn op grond van nieuwe inzichten in de geschatte levensduur aangepast. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf de maand, volgend op de maand van ingebruikname. Overige lasten De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Financieel resultaat De rentebaten en rentelasten, waaronder bankkosten, worden toegerekend aan de verslagperiode waar ze betrekking op hebben.
6
GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het saldo van baten en lasten aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten. De liquiditeitspositie in het kas- stroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.
7
B Balans per 31 december 2018 (Na resultaatbestemming) 31 december 2018 31 december 2017
€ € € € ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
64.092
266.969
551.301
802.939
€ € € € PASSIVA Eigen vermogen
367.217
286.016
Pensioenen
98.389
710.785
796.673
1.426.278
1.366.303
5.027.891
5.227.318
9
C Staat van baten en lasten over 2018 Realisatie Begroting Realisatie 2018 2018 2017
€ € € Baten
1.675-
5.253
186-
€ € € € Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
2.567.824
2.316.962
11
E Toelichting op balans per 31 december 2018 na resultaatbestemming ACTIVA Materiële vaste activa
Gebouwen Installaties Meubilair & inventaris
Totaal
Saldo per 1 januari 2018:
Aanschafwaarde 519.316 245.252 1.667.209 657.517 7.635 983.520 722.274 5.290 4.808.013 Cumulatieve afschrijvingen 180.380 135.822 1.138.550 73.476 42 639.303 528.793 4.232 2.700.598
Boekwaarde per 1 januari 2018 338.936 109.430 528.659 584.041 7.593 344.217 193.481 1.058 2.107.415
Mutaties in boekwaarde 2018: Investeringen 0 0 34.485 108.661 28.763 71.161 19.674 11.586 274.330 Desinvesteringen en bijzon- dere waardeverminderingen: - aanschafwaarde
5.104 27.882 100.079 4.172 11.227 1.059 149.523 - cumulatieve afschrijvingen 936 19.070 77.921 4.172 8.273 159 110.531 Afschrijvingen 17.701 21.628 48.164 71.220 1.321 225.428 45.382 3.147 433.991
Mutatie boekwaarde 2018 -21.869 -30.440 -35.837 37.441 27.442 -154.267 -28.662 7.539 -198.653
Saldo per 31 december 2018: Aanschafwaarde 514.212 217.370 1.601.615 766.178 36.398 1.050.509 730.721 15.817 4.932.820 Cumulatieve afschrijvingen 197.145 138.380 1.108.793 144.696 1.363 860.559 565.902 7.220 3.024.058
Boekwaarde per 31 decem- ber 2018 317.067 78.990 492.822 621.482 35.035 189.950 164.819 8.597 1.908.762
Hoofdcategorie
delen Gehanteerde afschrijvings- percentages
3,3% - 25% 5% - 10% 6,7% 3,3% - 25% 20% 33,3% 12,5% 20%
12
Rekening courant Dynamiek inzake SSC Overkwartier -
27.448
64.092
266.969
2.567.828
2.316.964
De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking van het bestuur.
13
€ €
Algemene reserve 1.812.135 2.130.232
Totaal vermogen 1.812.135 2.130.232
Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per Resultaat Overige muta-
ties Stand per
2.130.232 318.097- - 1.812.135
Voorzieningen 31-12-2018 31-12-2017
1.505.478 1.464.783
Het verloop van de personele voorzieningen is als volgt weer te geven:
Stand per Dotaties Onttrekkingen Stand per
31-12-2017 2018 2018 31-12-2018
Voorziening duurzame inzetbaarheid - - - -
Stand per Dotaties Onttrekkingen Stand per
Het verloop van de voorziening groot onderhoud is als volgt weer te geven:
31-12-2017 2018 2018 31-12-2018
Looptijd voorziening Kortlopend Langlopend
Voorziening groot onderhoud 217.297 1.149.389 1.366.686
222.837 1.282.641 1.505.478
Leningen o/g
284.000 266.000
284.000 266.000
Dit betreft een lening van Hoera kindercentra voor de investering in KC Leef te Kessel. Deze lening is gekoppeld aan een huurovereenkomst, waarbij de termijnen van terugbetaling van Prisma aan Hoera synchroon lopen met de ter- mijnen die Hoera als huur aan Prisma verschuldigd is.
Aflossingsverplich- ting
De lening wordt in 25 jaarlijkse gelijke termijnen afgelost. De hoofdsom bedraagt € 300.000.
Looptijd < 1 jaar Aflossing 2019 € 12.000
Looptijd > 5 jaar Aflossing 2024 e.v. € 224.000
Rentepercentage 0%
Boete risico 25% van de restanthoofdsom bij tussentijdse opzegging van de gekoppelde huurovereen- komst door Prisma.
Zekerheden Er zijn geen zekerheden overeengekomen.
15
Loonheffing, omzetbelasting en sociale premies 367.217 286.016
Totaal loonheffing, omzetbelasting en sociale premies 367.217 286.016
Te betalen pensioenbijdragen
Totaal te betalen pensioenbijdragen 98.389 96.136
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
Nog te besteden investeringssubsidies 253.076 297.420
Reservering vakantiegeld 274.427 266.496
Waarborgsommen 20.685 -
Private Projecten 9.734 14.209
Totaal kortlopende schulden 1.426.278 1.366.303
16
F Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen Stichting Prisma heeft de volgende langdurige contracten:
Verplichting: Contractant: Ingangsdatum Verplichting Bedrag per jaar (incl. BTW)
Huurcontract Kerkstraat Boro BV 31-08-2026 € 102.820
Huur Groenling Wonen Limburg 30-09-2054 € 117.868
Huur Ringoven Rendiz 31-07-2024 € 26.091
Huur units Liaan De Meeuw 04-11-2020 € 24.198
In 2018 is de rechtszaak met de verhuurder van het oude kantoorpand gewonnen. De verhuurder heeft hoger be- roep aangetekend. Ten tijde van opstellen van de jaarrekening, heeft de rechtbank nog geen uitspraak gedaan. Overige verplichtingen:
Nr Organisatie Betreft
1 SSC Overkwartier Administratie en facilitair beheer voor drie stichtingen wordt uitgevoerd in een fiscaal construct voor gemene rekening. Verdeelsleutel 41% Dynamiek Scholengroep, 35% SPO Venray en 24% Prisma. Totale kosten 2018 bedroegen € 980.160.
Per 31-12-2018 is de samenwerking tussen de drie stichtingen volledig gestopt. Overige rechten: Vanaf 1 juli 2015 zijn binnen Stichting Prisma een aantal transitievergoedingen uitgekeerd aan langdurig zieke werk- nemers welke in aanmerking komen voor de Regeling compensatie transitievergoeding. De hoogte hiervan is op het moment van opstellen van de jaarrekening nog niet bekend.
G Overzicht verbonden partijen Stichting Cultuurpad Er is een participantenovereenkomst met Stichting Cultuurpad gevestigd te Panningen. Deze stichting verzorgt een aantal diensten gericht op het culturele onderwijsaanbod voor de Prisma-scholen.
17
Stichting SWV Primair Passend Onderwijs Noord-Limburg In het kader van samenwerkingsverband SWV Noord-Limburg ontvangt de stichting gelden waarop gedeeltelijke her besteding rustte. Deze her besteding vond plaats bij Onderwijsgroep Buitengewoon tot 01-08-2018.
Adres Postbus 1246 5900 BE Venlo
KvK 853350577
Deelname Geen
Consolidatie 0%
Stichting Ontdeklab Panningen Deze Stichting is opgezet door de partners Prisma, Bouwens van de Boye College, Bedrijfsleven en Gemeente Peel & Maas en heeft als doel het bevorderen van Wetenschap en Techniek activiteiten voor de Prisma-scholen.
H Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 Baten Realisatie Begroting Realisatie 2018 2018 2017
€ € € (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW
9.907.421
9.509.330
9.434.004
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
213.478
159.007
214.315
€ € € Personele lasten Lonen en salarissen
Bruto lonen en salarissen
9.264.054
8.610.615
8.917.481
Per 31-12-2018 waren er 123,9 werkzame fte's in dienst t.o.v. 124,2 werkzame fte's per 31-12-2017.
20
€ € € Afschrijvingen
Gebouwen
17.701
17.786
17.786
Installaties
21.628
22.950
27.876
Administratiekosten
251.674
276.794
237.202
Accountantskosten
28.387
15.000
22.681
€ € € Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Rentebaten
112
7.333
3.820
112
7.333
3.820
1.675-
5.253