OTYŁOŚĆ A DEPRESJA

 • View
  43

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OTYŁOŚĆ A DEPRESJA. dr n. med.JUSTYNA MATULEWICZ –GILEWICZ. Otyłość a depresja. Powszechna choroba metaboliczna związana z nadmiarem tkanki tłuszczowej >25% u mężczyzn i >30% u kobiet Bezpośrednia przyczyna otyłości-dodatni bilans energetyczny u osób z predyspozycją genetyczną - PowerPoint PPT Presentation

Text of OTYŁOŚĆ A DEPRESJA

 • OTYO A DEPRESJA dr n. med.JUSTYNA MATULEWICZ GILEWICZ

 • Otyo a depresja

  Powszechna choroba metaboliczna zwizana z nadmiarem tkanki tuszczowej >25% u mczyzn i >30% u kobietBezporednia przyczyna otyoci-dodatni bilans energetyczny u osb z predyspozycj genetycznPodzia otyoci wg wskanika masy ciaa BMI nadwaga BMI 25-30,otyo I stopnia BMI 30-35, otyo II stopnia BMI 35-40,otyo III stopnia wskanik powyej 40

 • Otyo a depresjaOtyo skraca ycie poprzez wielorakie konsekwencje metabolicznePowstaje cukrzyca, zawa serca, udar mzgu, NT, nowotwory piersi,endomertium,okrnicy,zesp bezdechu,Zwikszone ryzyko dyslipidemii, kamicy pcherzyka ciowego, hiperurikemii, choroby zwyrodnieniowej ,Cierpienie psychiczne depresja,izolacja od otoczenia,ograniczenie aktywnoci ,zawodowej,ograniczenie korzystania z rnych form rekreacji i podejmowania pracy w wielu zawodach

 • Otyo a depresjaRoczna chorobowo dorosej populacji 6-12%Odsetek wyszy u osb starszych,Wzrost zachorowalnoci na depresj,Zwikszona rozpoznawalno i poszerzenie kryteriw diagnostycznych,Wzrost zachorowa poprzez starzenie si populacji,nasilenie negatywnego wpywu czynnikw rodowiskowych i psychologicznych,wzrost liczby substancji chemicznych mog dziaa depresjogennie

 • Otyo a depresjaPrzebieg przewleky Nawrotowo sigajca 100%Wieloletnie utrzymywanie si objaww u 10-20% pacjentwMaa wraliwo na leczenieWskanik samobjstw kilkakrotnie wyszy ni w populacji15-25% zgonw w depresji jest zamachem samobjczym

 • Otyo a depresjaWspistnienie otyoci i depresji dotyczy gwnie kobietZwikszone ryzyko zgonu bezporednie i poprzez zwikszenie zapadalnoci na inne choroby40% pacjentw umrze przed 65 rokiem yciaLeczenie trudne,ze wzgldu na wzajemnie indukowanie si objaww powinno by kompleksoweFormy leczenia-farmakologiczne,psychoterapia,rehabilitacja zalecenie zmiany stylu yciaZmiana nawykw ywieniowych,ograniczenie uywek,ograniczenie czasu spdzonego biernie przed telewizorem,zwikszenie aktywnoci fizycznej i duchowej

 • Wspistnienie cukrzycy i depresjiObcienia dotyczce chorych:konieczno staego utrzymywania diety,przeprowadzania wicze fizycznych,inwazyjne monitorowanie glikemii,wielokrotne w cigu dnia injekcje insulinyPrzebieg depresji u tych chorych gorszyCzas leczenia do uzyskania remisji podobnyMniej ni 10% po remisji pozostaje w niej 5 latNawroty choroby co rokuDoroli chorzy na cukrzyc typu 1 i 2- ocenia si ,e wystpi depresja w cigu ycia na 14,4-32,5 %

 • Wspistnienie depresji i cukrzycyDepresja bywa skojarzona z zaburzeniami osobowoci jak niska samoocena,pesymizm,saba koncentracja,utrata zainteresowania codziennymi czynnociamiDoroli gorzej funkcjonuj w yciu codziennymMaj gorsz jako yciaMaj gorsz kontrol metabolicznMaj zwikszone ryzyko powika mikro i makroangiopatiiNisze stenie hemoglobiny glikolizowanej HbA1c zapowiada ustpienie depresji

 • Wspistnienie depresji i cukrzycyLeki przeciwdepresyjne mog mie dziaanie diabetogenneFluoksetyna nie ma tego dziaaniaLeczenie jest dusze ,nawroty wystpuj czciej ,bardziej zdecydowane

 • Nefropatia cukrzycowaStae utrzymujce si wydalanie albumin z moczem przekraczajce 0,3 g /dob u chorych na cukrzyce typu 1. Lub 2. Przy nieobecnoci innych chorb nerekCzynniki patogenetyczne:genetyczne,hyperglikemia, hyperlipidemia,nadcinienie ttnicze,nadmierne spoywanie biaka ,palenie papieroswZalecenie PTD 2005 zmniejszenie ryzyka wystapienia nefropatii i/lub spowolnieniajej postepukonieczna bardzo dobra kontrola glikemii,RR,lipidw.U chorych na cukrzyc typ1. Po 5. Latach jej trwania i u wszystkich chorych na cukrzyc typ.2 od chwili rozpoznania 1 raz w roku oznaczy mikroalbuminuri.

 • Nadcinienie tetniczeNajwaniejszy problem w naszym zdrowotny i spoeczny w naszym krajuGwny czynnik ryzyka chorb ukadu sercowo naczyniowego(poza cukrzyc,zaburzeniami lipidowymi,otyoci, paleniem tytoniu i wywiadem rodzinnym)Mona skutecznie leczy i przynosi to wymierne korzyciW USA od 70 do 90r liczba zawaw serca i udarw mzgu zmniejszya si o poow

 • Nadcinienie ttniczeRozpoznanie 140 i powyej skurczowe oraz 90 i powyej rozkurczowe podczas co najmniej dwch oddzielnych wizyt nastpujcych po pierwszej wizycie traktowanej jako przesiewowa Szacuje si obecnie ,e ludzie powyej 64 r ycia stanowi 12,3% populacji naszego krajuPrawidowy pomiar cinienia wymaga dostosowania wielkoci mankietu do obwodu ramienia od 24 do 32 cmU 65% respondentw obwd ramienia jest mniejszy ni 24 cm a u 11% przekracza 32 cm,u osb z otyoci u 22%

 • Nadcinienie ttniczeWykrywalno nadcinienia ttniczego w Polsce wynosi 67%,prawidowa kontrola u wszystkich chorych 12,5 %Leczenie niefarmakologiczne: -zastosowanie diety zalecono u 66% -zalecenie ograniczenia spoycia soli u 3/5 -zalecenie zwikszenia aktywnoci ruchowej 41% -zalecenie odstawienia alkoholu u 39% -ograniczenie palenia u 61%

 • Nadcinienie ttniczeLeczenie farmakologiczne-systematycznie 61%,nieregularnie 24%Rodzaje lekw moczopdne-30%,beta-adrenolityczne-33%,ACE inhibitory-53%,antagonici wapnia 31%U poowy pacjentw monoterapiaJako przyczyn nadcinienia pacjenci najczciej wymieniaj stres-39%,nadmierne jedzenie-37%,naduywanie alkoholu -25%,palenie papierosw -22 %,duo rzadziej wykazywano nadmiar soli w diecie-8% i siedzcy tryb ycia 7%.

 • Nadcinienie ttniczeReasumujc rozpowszechnienie nadcinienia ttniczego w Polsce30%,wiadomo 67%,skuteczno leczenia-12.5%Choruje 8,8mln dorosych Polakw ,a lylko 1,1 mln spord nich jest skutecznie leczonych8,5 mln Polakw ma cinienie wysokie prawidowe i w zwizku z zagroeniem rozwojem nadcinienia powinno stosowa aktywn profilaktyk

 • Nadcinienie ttniczeNLPZ zmniejszaj dziaanie natriuretyczne diuretykw ptlowych i, w mniejszym stopniu ,diuretylw tiazydowychPod wpywem NLPZ dochodzi do zwikszonej reabsorbcji sodu i chlorkw w kanalikach nerkowychDochodzi do zwikszenia poziomu potasu we krwiOstronie stosowa diuretyk oszczdzajcy potas i inhibitor konwertazy z NLPZBetaadrenolityki wykazuj zmniejszenie skutecznociObnienie skutecznoci ACE inhibitorw,antagonici wapnie-brak wpywu

 • Ostra niewydolno nerekJustyna Matulewicz-Gilewicz

 • Ostra niewydolno nerekZesp kliniczny zwizany z gwatownym,nastpujcym w cigu godzin lub dni upoledzeniem czynnoci nerek przebiegajcym ze skpomoczem lub bez skpomoczuWystpuje retencja produktw przemiany azotowejZaburzenie homeostazy wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadoweWG Klasyfikacji RIFLE(Risk,Injury,Failure,Loss,End-stage)Dochodzi do wzrostu poziomu kreatyniny w surowicy krwi 1,5 X(ryzyko),2X(uszkodzenie),3X(niewydolno)

 • Ostra niewydolno nerek epidemiologia172 przyp /mln/rok, z czego 22 przypadki wymagay HD -stenie kreatyniny w surowicy progowe-500umol/l,486-620 przyp./mln/rok ,w tym 102 wymagajce HD-stenie progowe kreatyniny-300 umol/l,Utrzymuje si postpujcy wzrost czstoci wystpowania ONN,Ronie odsetek ONN w czasie hospitalizacji jako powikanie innych chorb,OIT (5 orodkw ameryk.,618 chorych)-30%- wczeniejsze uszkodzenie nerek,37%-choroba naczy wiecowych,29% -cukrzyca,21%-przewleka choroba watroby; w czasie hospitalizacji 64% wymagao leczenia dializami;wczesna miertelno-37%

 • Ostra niewydolno nerek-epidemiologiaZespoy niewydolnoci wielonarzdowej ONN wystpuje u 5-20% chorychOIT- ONN u 4,9% pacjentwPosocznica o rednim nasileniu-ONN u 19%Posocznica cika ONN u 23%Wstrzs septyczny-ONN u 51%miertelno w cigu ostatnich 25 lat nie zmienia si i wynosi okoo 50%(due ryzyko zgonu w zespole niewydolnoci wielonarzdowej i posocznicy)Pozostaje nieodwracalna u 5% chorych dorosych,u 16% -w podeszym wieku

 • Ostra niewydolno nerek przyczynyPrzednerkowa spowodowana ostrym niedokrwieniem nerek- 55-60%Nerkowa spowodowana ostrymi nefropatiami-choroby duych i maych naczy nerk. oraz kbuszkw,ostre uszkodzenie cewek nerk.-niedokrw. lub toks.,ostre cewkowo-rdmiszowe ch. nerek- 35-40%Pozanerkowa spowodowana ostr niedronoci drg moczowych 5%

 • Przednerkowa ONNWystpuje wskutek zmniejszenia przepywu krwi przez nerki i prowadzi do spadku GFRPrzyczyny najczstsze-krwotoki zewntrzne i wewntrzne,utrata pynw przez skr,pp,nerki,przemieszczenie pynw wewntrzustrojowe,hipowolemia wzgldna np. w posocznicy ,gdy dochodzi do rozszerzenia oyska wewntrznaczyniowego,may rzut serca w przebiegu cikiej jego niewydolnoci ,wstrzs kardiogenny,marsko wtrobyHipotonia-leki,inhibitory prostaglandyn,inhibitory kalcyneuryny-cyklosporyna,takrolimus,ACE inhibitory

 • Przednerkowa ONNPatomechanizm-struktury nerek,tkanka rdmiszowa i cewki nerkowe s nieuszkodzone;hipowolemia powoduje spadek cinienia ttniczego,aktywacja przez baroreceptory sercowe i zatok ttnicy szyjnej odpowiedzi neurohumoralnej;aktywacja ukadu wspczulnego,ukadu RAA i uwalniania hormonu antydiuretycznegoNastpuje utrzymanie cinienia ttniczego i przepywu krwi przez najwaniejsze dla ycia narzdy-mzg i serce.Dochodzi do zahamowania utraty sodu i wody przez gruczoy potowe,stymulacja pragnienia,retencja sodu i wody w nerkach

 • Przednerkowa ONNWystpuje rozszerzenie ttniczek doprowadzajcych krew do kbuszkaZwiksza si wytwarzanie wewntrznerkowych prostaglandyn-prostacyklina ,prostaglandynaE2,kalikreiny,kinin ,tlenku azotu co rwnie powoduje rozszerzenie naczy wewntrznerkowychSkurcz ttniczek odprowadzajcych poprzez angiotensyn

 • Przednerkowa ONN -objawyPolidypsja i poliuria (hiperglikemia,hipokaliemia)Osabienie miniowe (hipokaliemia i hiperkaliemia)Kurcze minioweZawroty gowyBle brzucha i ble w klatce piersiowejSpltanie ,piczka(hiponatremia,hipernatremia,hiperglikemia)Skpomocz (zwikszona retencja sodu i wody w nerkach)

 • Przednerkowa ONNOsoby szczeglnie naraone na hipowolemi: -kobiety-wicej tkanki tuszczowej ni