Peta Minda Pelan Tindakan

  • View
    237

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EDU Guru dan cabaran semasa

Text of Peta Minda Pelan Tindakan

Lampiran

Tugasan TutorialMempersembahkan Pelan Tindakan untuk mengurus perubahan sesuai dengan abad-21.

Ahli Kumpulan : CHIA SHOK YENDONY NGIEN SENG JIUNLEE HOAY CHYINGUI SIU TING

Pensyarah Pembimbing :DR. HJ BADRUL HISHAM BIN ALANG OSMAN

Pelan Tindakan untuk mengurus perubahan sesuai dengan abad- 21.

BAB 1 Konteks dan Pendekatan

BAB 2 Visi dan Aspirasi

BAB 3 Prestasi Semasa

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ( 2013 2025 )BAB 4 Pembelajaran Murid

BAB 5 Guru dan Pemimpin Sekolah

BAB 6 Transformasi Kementerian

BAB 7 Struktur Sistem

BAB 8 Pelaksanaan Pelan Tindakan

Objektif PPPM 2013-2025Menggariskan program transformasi yang menyeluruhuntuk sistem pendidikan, termasuk perubahan utama dalam Kementerian.Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistempendidikan dan murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga 2025 Memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikanMalaysia bBAB 1 Konteks dan Pendekatan

100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang 2020.

Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa.

50% pengurangan dalam jurang pencapaian.

Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak.

Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.

AksesEkuitiPerpaduanKecekapanBAB 2 Visi dan AspirasiAspirasi Sistem Pendidikan MalaysiaKualitiAspirasi Sistem Pendidikan Malaysia

Etika dan KerohanianIdentiti NasionalKemahiran MemimpinKemahiranBerfikirKemahiran DwibahasaPengetahuan

KerohanianIntegritiTanggungjawab sivikPemikiran kreatif dan inovatifPemikiran kritis dan penaakulanKeupayaan belajarKeusahawan Berdaya tahanKecerdasan emosiKeterampilan komunikasiKeupayaan literasi dan numerasi

Menguasai bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris.

mempunyai perasaan tidakberbelah bahagi tentang identiti nasional danberpegang teguh dengan prinsip Rukun Negara

BAB 3 Prestasi Semasa

4. Prasekolah kebangsaan merujuk prasekolah yang disediakan Kementerian Pendidikan, KEMAS, dan JabatanPerpaduan Negara3. Tidak termasuk enrolmen pendidikan lepas menengah2. Termasuk enrolmen sekolah swasta.1.Termasuk perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan; tidak termasuk tambahan RM12 bilion yangdiperuntukkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan agensi lain yang menyediakan perkhidmatan berasaskanpendidikan

Kadar enrolmen sekolah rendah dan menengah

Kadar enrolmen di pelbagai jenis sekolah

BAB 4 Pembelajaran MuridMeningkatkan kerangka pentaksiran bagi menambahkan itemyang menguji kemahiran berfikir aras tinggi dan bergerak ke arahmenggunakan rujukan standard dalam PBS.Memperkenal Saringan Literasi dan Numerasi (LINUS) 2.0 denganskop yang lebih luas bagi menangani literasi bahasa Inggeris.Memperhebat sokongan guru bagi memastikan kurikulum bertulisditerjemahkan dengan betul dalam pengajaran di dalam bilik darjahmelalui bahan pengajaran yang lebih baik dan peluasan perananPembimbing Pakar Peningkatan Sekolah (SISC+).Kurikulum dan PentaksiranPenjajaran semula kurikulum sekolah rendah dan menengahselaras dengan standard antarabangsa.

Tiga dimensi kurikulumPengetahuan, kemahirandan nilai yang membentukkandungan, menggariskanapa yang perlu diajar gurudi bilik darjahPengetahuan, kemahiran dan nilaiyang diuji, dalam peperiksaansumatif dan formatif,penilaianberasaskan bilik darjahPengetahuan diperoleh,kemahiran yangdibangunkan, nilai yangditerap kepada murid.Yang diajarTaksirBertulis

Langkah Pelaksanaan Pelan Tindakan

Langkah Pelaksanaan Pelan TindakanSains, Teknologi, Kejuteraan dan Matematik(STEM)Gelombang 3 (2021-2025): Melakukan inovasipada peringkat seterusnya.Gelombang 1 (2013-2015): Mengukuhkanasas pembelajaran.Meningkatkan minat murid melalui pendekatan pembelajaran baharu.Meningkatkan kesedaran pihak awam dan murid.Sokongan melalui pemberian insentif.Gelombang 2 (2016-2020): Membina atasasas yang disediakan.Pelan tindakan: Mengukuhkan penyampaian STEM merentas sistem pendidikanGelombang 1 (2013 - 2015): Menambah baik kurikulum sedia ada dan membuat persediaanuntuk perubahan struktur.Gelombang 2 (2016-2020) dan Gelombang 3(2021-2025): Melaksanakan kurikulum baharudan kurikulum semakan semula.Pelan tindakan: Membentuk dan mengaplikasikurikulum dan pentaksiran abad ke-21.

Gelombang 3 (2021-2025): Memperluas perubahan struktur.Gelombang 2 (2016-2020): Memperkenalkan perubahan struktur.Gelombang 1 (2013-2015): Memperkukuh sistem sedia adaMeningkatkan standard Bahasa Malaysia.Memertabat bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu.Memperkukuh pengajaran Bahasa Inggeris..Pelan tindakan: Mewujudkan penguasaan kemahiran berbahasa secara meluas.Langkah Pelaksanaan Pelan Tindakan(Bahasa)

BAB 5 Guru dan Pemimpin SekolahMemperkukuh saluran pengambilan guru pelatih.Memantapkan kurikulum IPG.Meningkatkan kualiti kepimpinan IPG.Meningkatkan kualiti pensyarah.Menaik taraf infrastruktur.Meningkatkan aktiviti penyelidikan dan inovasi.Meningkatkan profil IPG.Meningkat danmenguatkuasakansyaratkelayakankemasukan keprogram latihan perguruan;Meningkatkan keberkesanan latihan praperkhidmatan dan pembangunan profesional berterusan.Langkah pembangunan profesionalisme keguruan.Merombok IPG untuk memperkukuhkan kualiti kepimpinan pensyarah, penyidikan dan inovasi kemudahan infrastruktur, IPG sebagai organisasi pembelajaran, dan kurikulum latihan praperkhidmatan.Membangunkan laluan kerjaya baharu yang menarik dandapat menyokong laluan pantas berdasarkan prestasi dankompetensi, selaras dengan peluang untuk penempatansemula bagi guru yang tekal berprestasi rendah.

BAB 6 Transformasi KementerianMengukuhkan fungsi teras di peringkat Kementerian.Sistem PenyampaianMemberi lebih pengupayaan dan kebertanggungjawabankepada JPN dan PPD.Menfokus semula peranan dan tanggungjawab setiap peringkat Kementerian.

Gelombang 2 (2016-2020): Melaksanakan penstrukturan semula Kementerian secara menyeluruh.Menstruktur semula Kementerian untuk mengukuhkan fungsi teras.Memberi lebih kuasa dan tanggungjawab kepada JPN dan PPD.Memperluas pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi.Gelombang 3 (2021-2025): Memperkukuhkan kekuatan organisasi.Gelombang 1 (2013-2015): Menetapkan semula peranan dan mengukuhkan JPN dan PPD.Membangunkan visi yang jelas.Menetapkan semula peranan dan tanggungjawab Kementerian JPN dan PPD.Meningkatkan pelaksanaan bersama oleh Bahagian di Kementerian.Memperkukuhkan kepimpinan JPN dan PPD.Menempatkan SISC + dan SIPartners + sepenuh masa.Meningkatkan pengurusan prestasi dan pembinaan keupayaan semua pegawai JPN dan PPD.Menyatukan sistem pengumpulan dan pengurusan data.Pelan tindakan: Merapatkan jurang pelaksanaan.Menetapkan keutamaan dengan jelas.Membentuk organisasi yang responsive.Meningkatkan kebertanggungjawaban bagi peningkatan prestasi sistem.Langkah Pelaksanaan Pelan Tindakan(Transformasi Kementerian)

Gelombang 3 (2021 - 2025): Memastikan akses sejagatGelombang 2 (2016 - 2020): Menyatukan ManfaatGelombang 1 (2013 - 2015): Memperluas segera prasekolah dan meningkatkan enrolmen pada peringkat pendidikan yang lainMeningkatkan enrolmen dan menambah baik kualiti prasekolahMengekalkan umur permulaan pendidikan formalMeningkatkan enrolmen pendidikan rendahMewajibkan pendidikan menengah untuk semuaMengekalkan tempoh pendidikan formal sedia adaPelan Tindakan: Penyelarasan dengan sistempendidikan berprestasi tinggiPekerjaanLepas Menengah & Tertiari(17+tahun dank e atas)Menengah Atas (15+-16+tahun)Menengah Rendah (12+-14+tahun)Rendah(6+-11+tahun)Pra sekolah(1-+5tahun)Laluan Pendidikan di MalaysiaBab 7: Struktur Sistem

Gelombang 3 (2021 - 2025): Memastikan laluan pendidikan untuk semuaGelombang 2 (2016 - 2020): Meningkatkan inisiatifMentransformasi laluan pendidikan teknikalMemupuk kesedaran dan mengupaya murid dan ibu bapamembuat pilihan bermaklumat Kementerian akan meneruskan usahaGelombang 1 (2013-2015): Mengukuhkan laluan pendidikanMeningkatkan kesedaran awam dan mengupaya murid dan ibu bapa membuat pilihan bermaklumatMenjadikan latihan vokasional lebih relevan kepada industry.Menyediakan bantuan untuk murid berkeperluan khas dan muridpintar cerdas.Pelan Tindakan: Mewujudkan laluan pendidikan yang pelbagaiKementerian akan memastikan sistem pendidikan

Bab 8 Pelaksanaan Pelan Tindakan

Sistem pendidikan Malaysia perlu ditransformasikan secara menyeluruhuntuk memenuhi hasrat dan aspirasi rakyat Malaysia sebagai persediaanmenghadapi cabaran abad ke-21. Transformasi ini akandilaksanakan untuk jangka masa 13 tahun dengan fokus awal menanganikelemahan dalam sistem sedia ada, dan menyediakan asas bagi system pendidikan baharu yang radikal. Transformasi ini akandilaksanakan untuk jangka masa 13 tahun dengan fokus awal menanganikelemahan dalam sistem sedia ada, dan menyediakan asas bagi sistem pendidikan baharu yang radikal. Gelombang transformasi seterusnya akanmemacu penambahbaikan yang mendorong ke arah inovasi berterusan bagimelahirkan generasi muda yang bersedia mencapai kecemerlangan dalampersekitaran yang kompetitif secara global.

Transformasi pendidikan akan dilaksanakan dalam tempoh 13 tahun

Gelombang 1 (2013-2015)Mengubah sistem dengan menyokong guru dan memberikan tumpuan kepada kemahiran utama.Meningkatkan standard pengajaran melalui bimbingan guru secara khusus terutamanya dalam mata pelajaranteras (Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains)Mereka bentuk semula soalan peperiksaan supaya lebihmenjurus kepada soalan kemahiran berfikir aras tinggi.Mengukuhkan kualiti pendidikan STEM melaluipengukuhan kurikulum, pengujian dan latihan guru, danpenggunaan model pembelajaran pelbagai mod (blendedlearning)Melaksanakan Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) Bahasa Malaysia SJK yang direka bentuk untuk