Programació de química a 1r de Batxillerat

 • Published on
  30-Mar-2016

 • View
  245

 • Download
  14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Programaci de qumica a 1r de Batxillerat

Transcript

 • PROGRAMACI

  DIDCTICA DE

  QUMICA DE 1r DE

  BATXILLERAT

  Esteve Mor Torras

  NIF: 40323839 D

  Cos: Professors densenyament secundari

  Especialitat: Fsica i Qumica

  - juny 2011 -

 • Programaci didctica de Qumica de 1r de Batxillerat

  - 1 -

  1.- NDEX

  1.- ndex .........................................................................................................................1

  2.- Introducci .............................................................................................................3

  2.1.- Caracterstiques del centre i de lalumnat .......................................4

  2.2.- Perqu qumica de primer de batxillerat? .......................................5

  3.- Competncies .........................................................................................................6

  3.1.- Contribuci de la matria a les CG del batxillerat .........................8

  4.- Objectius ..............................................................................................................10

  5.- Continguts .............................................................................................................12

  5.1.- Connexi amb altres matries ...........................................................18

  6.- Metodologia .........................................................................................................20

  6.1.- Activitats ...............................................................................................20

  6.2.- Activitats complementries .............................................................21

  6.3.- Atenci a la diversitat .......................................................................22

  7.- Avaluaci ...............................................................................................................24

  7.1.- Criteris davaluaci ..............................................................................26

  8.- Temporitzaci .....................................................................................................29

  9.- Aspectes organitzatius .....................................................................................30

  9.1.- Equipament ............................................................................................30

  9.2.- Gesti del laboratori ..........................................................................31

  9.3.- Organitzaci a laula i al laboratori .................................................32

  9.4.- Organitzaci de les sortides ............................................................33

  9.5.- Espais .....................................................................................................33

 • Programaci didctica de Qumica de 1r de Batxillerat

  - 2 -

  10.- Unitats didctiques ..........................................................................................34

  Som-hi ! ...........................................................................................................35

  UD1: Anem al laboratori ..............................................................................36

  UD2: Estructura atmica ............................................................................38

  UD3: Taula peridica ....................................................................................41

  UD4: Formulaci inorgnica ........................................................................43

  Sessi extraordinria I ...............................................................................44

  UD5: Enlla qumic ........................................................................................45

  UD6: El mol. Estats de la matria .............................................................48

  UD7: Mescles i dissolucions .......................................................................50

  Sessi extraordinria II .............................................................................51

  UD8: Reaccions qumiques ...........................................................................52

  UD9: La qumica del carboni .......................................................................55

  UD10: Itinerari geoqumic ..........................................................................57

  Comiat ..............................................................................................................57

  11.- Quadre resum ....................................................................................................58

  12.- Bibliografia .........................................................................................................59

  13.- Annexos

  Annex 1: Quadern de formulaci i nomenclatura inorgnica i orgnica.

  Annex 2: Quadern de prctiques.

  Annex 3: Itinerari geoqumic.

  Annex 4: Altres coses: 4.1.- Fulls de presentaci de la matria.

  4.2.- Full de recomanacions per lestiu.

  4.3.- Full per linventari i el material malms.

  4.4.- El joc de la taula peridica.

  4.5.- Textos

  4.6.- Fitxa diversitat.

  4.7.- Avaluaci final de curs.

 • Programaci didctica de Qumica de 1r de Batxillerat

  - 3 -

  2.- INTRODUCCI.

  En aquest document exposo la programaci didctica de la matria de

  Qumica de 1r de Batxillerat, dacord amb all que estableix la Resoluci

  ENS/607/2011, de 25 de febrer, de convocatria de concurs oposici per a

  lingrs i accs a la funci pblica docent publicada en el DOGC Nm. 5833

  el dia 9 de mar de 2011.

  Una programaci sha dentendre com lexplicitaci de les intencions

  educatives i del pla dactuaci o intervenci dun equip docent durant un

  perode temporal determinat. s, per tant, una eina al servei del

  professorat, ja que lajuda a anticipar i concretar qu ha de fer a laula i

  com ho ha de fer, i tamb s un mitj de comunicaci professional ja que

  permet fer el seguiment de les actuacions previstes i esdev una eina til

  perqu els equips de professorat reflexionin sobre la seva tasca educativa i

  sobre la progressi dels aprenentatges de lalumnat. Disposar de

  programacions facilita que qualsevol docent pugui analitzar, aplicar i

  millorar, si sescau, les tasques educatives que shi expliciten. Tamb permet

  garantir la continutat educativa quan es donen canvis en lequip docent.

  Els components de les programacions, com passa en tots els processos

  dintervenci reflexiva en qualsevol altre mbit, sn els que donen resposta

  a les preguntes bsiques que ens plantegem a lhora dafrontar una

  planificaci rigorosa. Aquestes preguntes aplicades a lensenyament, sn el

  per a qu ensenyem ( competncies bsiques i objectius ), el qu ensenyem

  ( continguts ), el quan i com ensenyem ( seqncia didctica ) i per a qu,

  quan i com avaluem ( criteris davaluaci ). En conseqncia, una programaci

  ha de constar bsicament daquests components.

  s evident que una programaci no t sentit si no es reflecteix en la

  intervenci a laula, s a dir, ha de ser til. La utilitat es relaciona, sobretot,

 • Programaci didctica de Qumica de 1r de Batxillerat

  - 4 -

  amb la qualitat educativa dels processos que shi descriuen i aquests poden

  funcionar b un any i al segent no. Per aix la proposta haur de ser prou

  flexible perqu es pugui anar adaptant a les situacions canviants i complexes

  que es donen a laula.

  I, finalment, es fa evident que una programaci ha destar connectada a la

  llei, en aquest cas cal que segueixi el Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel

  qual sestableix lordenaci dels ensenyaments del batxillerat publicat al

  DOGC Nm. 5183 el 29 de juliol de 2008.

  2.1.- CARACTERSTIQUES DEL CENTRE I DE LALUMNAT

  El centre tipus proposat per a la present programaci s un institut que es

  troba en un municipi de la perifria de Girona amb una poblaci duns 5.000

  habitants. El sector econmic que hi predomina s el secundari vinculat a la

  indstria ja que en el terme municipal hi ha un polgon industrial molt

  important, amb empreses del sector qumic i del sector carni.

  La composici de la poblaci, la majoria gent de tota la vida, ha variat una

  mica en els ltims anys degut a larribada de famlies dels pasos de lest per

  treballar a les indstries del polgon, sobretot a les crnies. Aquesta nova

  composici de la poblaci fa que la tipologia dels alumnes de linstitut es vegi

  afectada, tot i que, a nivell de batxillerat, en un grau menor. Tamb hi ha

  alumnes que provenen de poblacions venes. La majoria pertanyen a famlies

  que fa molts anys que hi resideixen, amb algun cas de famlies immigrants.

  Linstitut proposat s de grandria mitjana, amb una poblaci aproximada de

  550 alumnes i 60 professors, en el qual sofereixen quatre lnies dESO i

  tres de batxillerat. El centre disposa de vint-i-dos aules comunes, sis aules

  de desdoblament, tres aules dinformtica, tres laboratoris (un de fsica, un

  de qumica i un de biologia/cincies de la terra), dos tallers de tecnologia,

 • Programaci didctica de Qumica de 1r de Batxillerat

  - 5 -

  una aula de msica, una biblioteca, un teatre, i un pavell. Els diferents

  departaments disposen del seu despatx i tamb hi ha una sala de

  professors. El centre t un servei de reprografia, cafeteria i menjador. A

  lexterior hi ha dos patis desbarjo i dos pistes desport.

  En els documents del PEC ( Projecte Educatiu de Centre ) linstitut es

  defineix com un centre plural i democrtic, aconfessional, que es proposa la

  promoci de la igualtat de tots els seus membres i el rebuig de qualsevol

  mena de discriminaci. Dacord amb aquesta declaraci, el centre es

  compromet en el foment actiu dels principis de la coeducaci, leducaci en

  valors i la promoci efectiva de la igualtat de condicions dels alumnes. El

  centre es proposa com a primer objectiu la formaci integral dels alumnes i

  la promoci dactituds i valors universals de respecte i solidaritat vers les

  altres cultures, de coneixement i valoraci de lentorn natural i el llegat

  cultural i histric propi i ali, i de respecte pel medi ambient.

  2.2.- PERQU QUMICA DE PRIMER DE BATXILLERAT?

  Etimolgicament, adolescncia vol dir pament. Ladolescncia est marcada

  per lempremta del canvi -fsic i psicolgic- en un cos que no sacaba de

  trobar cmode ni en lespai infantil ni en el mn dels adults. Per,

  ladolescncia s, alhora, el moment de laprenentatge i descobriment del

  que s lamistat, el sexe i el mn de riscos i avantatges al qual estan a punt

  dentrar. Aquests fets, combinats amb la inquietud que suposa pels alumnes

  comenar una nova etapa educativa com s la del batxillerat, fan que, per

  mi, sigui un repte molt emocionant el fet dacompanyar-los en aquest

  moment tant important de la seva vida i contribuir en la formaci en totes

  aquelles competncies necessries per al seu ple desenvolupament en tots

  els mbits de la vida.

 • Programaci didctica de Qumica de 1r de Batxillerat

  - 6 -

  3.- COMPETNCIES.

  Competncia s la capacitat daplicar els coneixements i les habilitats tant

  procedimentals com actitudinals, de manera transversal i interactiva, en

  contexts i situacions que requereixin la intervenci de coneixements

  vinculats a diferents sabers, el que implica la comprensi, la reflexi i el

  discerniment tenint en compte la dimensi social de cada situaci.

  Les sis competncies generals del batxillerat continuen el desenvolupament

  de les competncies bsiques de leducaci obligatria i preparen per a la

  vida activa i per actuar de manera eficient en els estudis superiors.

  Aquestes competncies sn:

  Competncia comunicativa (CG1)

  Competncia en gesti i tractament de la informaci (CG2)

  Competncia digital (CG3)

  Competncia en recerca (CG4)

  Competncia personal i interpersonal (CG5)

  Competncia en el coneixement i interacci amb el mn (CG6)

  Els currculums de les matries expliciten les competncies especfiques

  que shi treballen, aix com la contribuci de la matria al desenvolupament

  de les competncies generals.

  Les competncies especfiques de la qumica sn, essencialment:

  * La indagaci i experimentaci en el camp de la qumica (CE1) que implica la

  capacitat de fer-se preguntes i portar a terme investigacions per obtenir la

  resposta, tot adquirint les habilitats necessries: identificar problemes,

  generar qestions susceptibles de ser investigades, dissenyar i realitzar

  recerques, enregistrar i analitzar dades, treure conclusions, elaborar,

  comunicar i defensar hiptesis, models i explicacions, fer prediccions a

  partir dels models, examinar les limitacions de les explicacions cientfiques,

 • Programaci didctica de Qumica de 1r de Batxillerat

  - 7 -

  i argumentar la validesa dexplicacions alternatives en relaci amb les

  evidncies experimentals.

  * La competncia en la comprensi de la naturalesa de la cincia i de la

  qumica en particular (CE2) que implica la distinci entre cincia i altres

  formes de coneixement per a lelaboraci de models, i per a ls de mtodes

  emprics i darguments lgics per contrastar les hiptesis i validar els

  models i les teories proposades. Amb aquesta metodologia els qumics i les

  qumiques sesforcen a arribar a les millors explicacions possibles sobre el

  mn material. Com que lacceptaci de les idees cientfiques depn de

  lobservaci i la contrastaci experimental i de la coherncia amb altres

  idees que conformen les teories acceptades, el coneixement cientfic s, en

  principi, susceptible de ser revisat i modificat si es troben evidncies que

  no encaixen en les teories vigents. s important que lalumnat comprengui

  els sistemes utilitzats per desenvolupar i avaluar el coneixement cientfic i,

  tamb, els processos i els contextos socials que condicionen la manera en

  qu aquest coneixement s obtingut, comunicat, representat i defensat en

  la comunitat cientfica. Aquesta comprensi s molt important per discernir

  entre el que s cincia i el que no ho s, o sigui, per distingir entre cincia i

  pseudocincia.

  * La competncia en la comprensi i capacitat dactuar sobre del mn

  fisicoqumic (CE3) que implica apropiar-se dels conceptes, models i principis

  fonamentals de la qumica per tal dutilitzar-los per explicar i interpretar el

  mn fisicoqumic i, daltra banda, aplicar el coneixement integrat dels

  models, procediments i valors de la qumica per poder comprendre i valorar

  situacions relacionades amb aspectes tecnolgics, tics, socials i ambientals

  de la qumica, tant pel que fa a lentorn ms proper com al mn i a la

  humanitat en el seu conjunt, alhora que per prendre decisions

  cientficament fonamentades.

 • Programaci didctica de Qumica de 1r de Batxillerat

  - 8 -

  3.1.- CONTRIBUCI DE LA MATRIA A LES CG DEL BATXILLERAT.

  Les programacions de totes les matries han de contemplar totes les

  variables possibles per tal de contribuir a ladquisici, per part de lalumnat,

  de les competncies generals establertes al batxillerat. Com he dit abans,

  aquest ha de ser el referent bsic de lacci educativa i, per tant, la matria

  de qumica ha de contribuir a lassoliment daquestes competncies.

  Competncia comunicativa (CG1): aprendre a comunicar cincia significa

  saber descriure fets, i explicar-los, justificar-los i argumentar-los

  utilitzant els models cientf...

Recommended

View more >