of 31 /31
3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva Računovodstvena regulativa Definicija računovodstva Struktura računovodstva Sustavi knjigovodstva Računovodstvena teorija Računovodstvena udruženja i obrti Računovodstvena profesija Oblici organizacije poslovnih subjekata Računovodstveni sustav Hrvatske 2

RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

1

1

RAČUNOVODSTVO

ZA PODUZETNIKE I

Predavanje 02. listopada 2014.

2

SADRŽAJ PREDAVANJA

Povijesni razvoj računovodstva

Računovodstvena regulativa

Definicija računovodstva

Struktura računovodstva

Sustavi knjigovodstva

Računovodstvena teorija

Računovodstvena udruženja i obrti

Računovodstvena profesija

Oblici organizacije poslovnih subjekata

Računovodstveni sustav Hrvatske 2

Page 2: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

2

KVIZ

1. Što je računovodstvo?

2. Što su poslovne knjige?

3. Što su financijski izvještaji?

4. Što je bilanca?

5. Što je račun dobiti i gubitka?

6. Što je konto?

7. Što je kontni plan?

8. Što je knjigovodstvena isprava?

9. Što je inventura?3

POJAM RAČUNOVODSTVA

Računovodstvo – djelatnost u sklopu poslovnog

subjekta

Računovodstvo – služba ili grupa službi u sklopu

poslovnog subjekta (trgovačko društvo ili subjekt

koji obavlja računovodstvenu djelatnost)

Računovodstvo – vještina bilježenja,

razvrstavanja, skraćenog prikazivanja i

interpretiranja u novčanom obliku izraženih

poslovnih događaja

Računovodstvo – dio informacijskog sustava

poduzeća (input, proces, output)4

Page 3: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

3

55

POVIJESNA ISHODIŠTA

RAČUNOVODSTVA

Pojava računovodstvenih dokumenata –

pretpostavka poslovnog života i naznaka prvih

računovođa

Prvi računovodstveni dokumenti – glinena ploča –

babilonska civilizacija – 3.200 g.p.k.

Egipatska i grčka civilizacija – državno

računovodstvo

Rimska civilizacija – porezno računovodstvo

Katolička crkva – igrala je važnu ulogu u 9. i 10. st.

Toma Akvinski – bilježenje svih događaja koji su se

odvijali na crkvenom imanju

Arapski brojevi – Fibonacci – 12.st.

Tiskarski stroj – Gutenberg – 15.st.

66

POVIJESNA ISHODIŠTA

RAČUNOVODSTVA

Računovođe srednjeg vijeka – pripadnici bogatih slojeva

(aristokracija, svećenstvo, plemstvo)

Metoda tradicije - prijenos vještine i tradicije u vođenju

poslovnih knjiga

Ne postoji sustavno obrazovanje

Razvoj dvojnog knjigovodstva

14.stoljeće, Genova – 1340.g. najstarija glavna knjiga –

Massari of Genova

“talijanska metoda”

trgovačke obitelji - računovodstvo kao instrument

kontrole – računovodstvo troškova i revizija trgovačke

bilance

Page 4: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

4

7

POVIJESNA ISHODIŠTA

RAČUNOVODSTVA Fra Luca Pacioli – “otac suvremenog računovodstva”,

1494.g. – Summa de Aritmetica, Geometria, Proportioni et

Proportionalita

Sistematizirao i objasnio:

dvojno knjigovodstvo,

ΣD=ΣP

U poslovne knjige unose se imena kupaca i dobavljača, ali i opis

vrste robe, jedinica mjere, cijena, način plaćanja i sl.

Gdje se novac prima ili plaća treba zabilježiti vrstu novca i njegov

tečaj.

Sugerira periodično zaključivanje knjiga i računanje profita. “Dobro

je uvijek zaključiti knjige svake godine posebno ako ste u

partnerstvu s drugima. Češći računovodstveni obračuni rade se za

duga prijateljstva."

88

POVIJESNA ISHODIŠTA

RAČUNOVODSTVA

Benedikt Kotruljević

Dubrovčanin, Napulj

jedan od najbogatijih trgovaca Sredozemlja

1458.g. – O trgovini i savršenom trgovcu

poglavlja s opisima trgovca Sredozemlja, metoda

trgovanja, ponašanje trgovca i knjige trgovca

govori o ažurnosti i urednosti

1475.g. – O umijeću trgovanja - objasnio načela

računovodstva, prvi pisac o sustavu dvojnog

knjigovodstva

Page 5: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

5

9

POVIJESNA ISHODIŠTA

RAČUNOVODSTVA

1605.g. - prvi godišnji obračun rezultata (profit ili

gubitak) – nizozemski matematičar – Simon Stevin

1673.g. - francuz Jacques Savary – propisao izradu

bilance i izvještaja o dobiti svake druge godine

Kraj 17. i početak 18.stoljeća - industrijska revolucija:

međunarodno tržište - ujednačavanje zakonskih

propisa,

dugotrajna imovina – po trošku nabave,

revalorizacija imovine,

funkcionalna metoda amortizacije,

razvoj računovodstva troškova.

1010

POVIJESNA ISHODIŠTA

RAČUNOVODSTVA

Kraj 19.stoljeća - razvoj računovodstvene profesije – sustavni pristup

obrazovanju – preduvjeti:

a) razvoj profesionalnih udruga računovođa,

b) uvođenje računovodstva na sveučilišta.

1854.g. - Prva udruga profesionalnih računovođa – Engleska

1880.g. – Institut ovlaštenih računovođa Engleske i Walesa

1887.g. – AAPA – Američka udruga javnih računovođa

1896.g. – rođenje računovodstvene profesije - zakon o ovlaštenju

javnih računovođa – CPA

1900.g. – New York University - Škola za trgovinu, računovodstvo i

financije

1919./1920.g. – U Hrvatskoj

20.stoljeće – puni razvoj računovodstvene profesije

Pojava i sve veći utjecaj dioničkih društava na razvoj računovodstva

Page 6: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

6

1111

POVIJESNA ISHODIŠTA

RAČUNOVODSTVA Max Weber: - objašnjava racionalnu organizaciju modernog

kapitalističkog poduzeća: “..dva su faktora važna: odvajanje poduzeća od

njegovih vlasnika i racionalno knjigovodstvo”

Sombart-ova hipoteza (veza između dvojnog knjigovodstva i kapitalizma):

“transformacijom imovine u apstraktne vrijednosti te kvantitativnim

izražavanjem rezultata u obliku dvojnog knjigovodstva omogućeno je:

1. Kapitalističkim vlasnicima da planiraju, upravljaju i mjere svoje poslovne

aktivnosti i

2. Odvajanjem vlasnika od poduzeća omogućen je rast kompanija pri čemu

sustav dvojnog knjigovodstva ima pozitivan doprinos prema ekonomskom

rastu.”

Informatička revolucija - rast financijskih tržišta, ujednačavanje

računovodstvene regulative i prakse izvještavanja

kraj 20. i početak 21. stoljeća - globalizacija svjetske ekonomije –

zahtijeva sve više ujednačenu osnovu financijskog izvještavanja

Nacionalni standardi, US GAAP, IAS

1212

RAZVOJ RAČUNOVODSTVENE

REGULATIVE U SVIJETU

računovodstvena regulativa - lat. regula – pravila, propisi, uredbe

računovodstvena legislativa – zakonski propisi

Računovodstveni propisi

Računovodstveni standardi

1673.g. – Francuska – Trgovački zakon (Code de Commerce)

Početak industrijske revolucije:

povećanje potrebe za stranim tržištima;

traže se korijeni ujednačavanja (harmonizacije) zakonskih propisa

Cilj: uklanjanje normativnih prepreka za slobodno kretanje rada i

kapitala

Tri faze:

1. Faza Napoleonovih zakona iz 1807.g. (Code de Commerce)

2. Faza direktiva iz 1978.g. (IV. i VII. Direktiva – smjernica)

3. Faza računovodstvenih standarda (US GAAP i MRS iz 1995.g.)

Page 7: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

7

1313

NAPOLEONOVI ZAKONI

1. faza međunarodne računovodstvene harmonizacije

Napoleonov trgovački zakon iz 1807.g. – utemeljen na

Code de Commerce

Belgija, Nizozemska

Njemačka, Švedska

Ostale zemlje kontinentalne Europe

Propisana obveza sastavljanja bilance i izvještaja o

dobiti

Za dionička društva - obveza sastavljanja

polugodišnjeg obračuna i njegov sadržaj – raspoloživ

za potrebe revizije

1414

DIREKTIVE

2. faza harmonizacije

1978.g. usvajanje direktiva Europske zajednice

Poslije 1. i 2. svjetskog rata – zbližavanje razvijenih europskih zemalja

1957.g. Rimski ugovor – formira se zajedničko tržište – EEZ - EZ – EU

Slobodan protok robe, kapitala i ljudi

Razvoj zajedničkih institucija i harmonizacija nacionalnih regulativa

IV.direktiva odnosi se na:

računovodstvo

računovodstvena načela

financijske izvještaje – subjekti moraju sastavljati bilancu i račun dobiti i

gubitka

VII.direktiva – konsolidirani financijski izvještaji

Sve zemlje trebaju uskladiti svoje računovodstvene regulative

Uočavaju se nedostatci, ograničenja za nastavak harmonizacije

Page 8: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

8

1515

RAČUNOVODSTVENI

STANDARDI 3. faza harmonizacije

80-te godine veće korištenje US GAAP

1995.g. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde

(IASC) postigao sporazum s Međunarodnom organizacijom

komisija za vrijednosne papire (IOSCO)

IOSCO će preporučit svojim članicama de se za pripremu i

objavu financijskih izvještaja listajućih kompanija mogu koristiti

MRS-om

Komisija EU – objava – za izradu konsolidiranih financijskih

izvještaja koriste se MRS-om

MRS – globalni računovodstveni okvir za financijsko

izvještavanje

NYSE – sve veći broj europskih kompanija (US GAAP ili MRS)

1616

RAZVOJ RAČUNOVODSTVENE

REGULATIVE U HRVATSKOJ Do stjecanja neovisnosti 1991.g. svi poslovni subjekti bili su u društvenom,

odnosno državnom vlasništvu

Nakon neovisnosti započela je vlasnička i gospodarska reforma

Društveno vlasništvo privatno vlasništvo

Dionička društva

Postojeća institucionalna infrastruktura nije odgovarajuća – nužne izmjene u

računovodstvenom segmentu

1945.g. Odluka o jednoobraznom računovodstvu - do 1992.g. – singularan

sustav financijskog izvještavanja (svi f.i. predaju se u SDK – vlasnički

autoritet i nadzor):

a) sustav dvojnog knjigovodstva

b) jedinstveno propisani kontni plan

c) unifikacija f.i.

d) uspjeh = dohodak (razlika ukupnih prihoda i utrošenih sredstava, bez plaća)

e) 1989.g. – dobit (razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, sadrži i troškove

plaća)

Page 9: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

9

1717

RAZVOJ RAČUNOVODSTVENE

REGULATIVE U HRVATSKOJ

1989.g. Zakon o računovodstvu – prelazi se sa sustava dohotka na dobit

01.01.1993.g. novi Zakon o računovodstvu – dualni sustav financijskog

izvještavanja (jedan za vanjske korisnike, drugi prema poreznim

zakonima dostavlja se državnim institucijama):

a) ne propisuje se kontni plan

b) propisan okvirni sadržaj temeljnih f.i. (bilance i računa dobiti i gubitka) na

temelju IV.direktive

c) propisana osnovna načela procjenjivanja po uzoru na IV.direktivu

d) poziva sve subjekte na primjenu MRS-a (HORRS)

e) propisana konsolidacija f.i. subjekata koji su matica

f) propisana je revizija f.i. (za velika i srednja d.d. svake godine, za mala

d.d. svake treće godine)

Komparativna analiza – Hrvatska ima razvijenu računovodstvenu

regulativu i institucije

Globalizacija

Europske integracije

1818

PRISTUPI DEFINIRANJU

RAČUNOVODSTVA

Različite definicije – različita polazišta, tehničke osnove računovodstva, korisnici i ciljevi izvještavanja

4 pristupa:

1. Računovodstvo kao vještina, tehnika i umijeće

2. Računovodstvo kao znanstvena disciplina

3. Računovodstvo kao uslužna funkcija poslovnog subjekta

4. Računovodstvo kao dio upravljačko informacijskog sustava

Integrirani pristup – računovodstvo ima ponešto od svake definicije

Page 10: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

10

1919

RAČUNOVODSTVO KAO

VJEŠTINA, TEHNIKA ILI UMIJEĆE

Vještina ili umijeće evidentiranja poslovnih događaja

Najstariji pristup – srednjovjekovne talijanske

trgovačke obitelji

Metoda tradicije tj. prijenosa vještina, tehnika,

umijeća s generacije na generaciju

1941.g. AICPA – “računovodstvo je vještina

evidentiranja, klasificiranja i sumiranja u novcu

izraženih poslovnih transakcija kao i interpretacije

rezultata te vještine”

“poslovni jezik”, “jezik financijskog odlučivanja”

20

RAČUNOVODSTVO KAO

ZNANSTVENA DISCIPLINA Početkom 20.st. računovodstvo postaje jedno od kolegija u

programima učilišta

E.S. Hendriksen: “Računovodstvo kao teorija može se definirati

kao logično zaključivanje na temelju uspostavljenih načela koja

pružaju opći okvir u kojem djeluje računovodstvena praksa ali i

vodič za razvoj nove prakse i postupaka”

a) Teoretski okvir (pozitivni dio računovodstva) – sadrži

računovodstvene pretpostavke, načela, pojmove i kategorije koji

su rezultat prethodnih istraživanja i stečenih znanja i temelji

daljnjih istraživanja; koncipirani u standardima

b) Normativni okvir – primjena usvojenih računovodstvenih načela,

postupaka, metoda, … radi ispunjavanja određenih ciljeva

poduzeća; obuhvaća zakonske propise i usvojene

računovodstvene standarde; može biti na zakonskoj osnovi ili na

osnovi načela profesije20

Page 11: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

11

2121

RAČUNOVODSTVO KAO

USLUŽNA FUNKCIJA

dio organizacije poslovnog subjekta

unutar financijske funkcije

“Računovodstvo je uslužna aktivnost poduzeća. Njegova funkcija je

pružanje računovodstvenih informacija o poslovnim događajima

zainteresiranim stranama kao što su menadžeri, investitori i kreditori”

proizvodi specifične proizvode – računovodstvene informacije koje koriste :

a) unutarnji korisnici (menadžment) – troškovno i upravljačko računovodstvo

b) vanjski korisnici (investitori, ulagači, tržište, vjerovnici) – financijsko

računovodstvo

Obilježja informacije:

korist je veća od troška

razumljiva korisnicima

korisnost pri donošenju poslovnih odluka

informacije moraju biti pouzdane i na vrijeme raspoložive

međusobna usporedivost

2222

RAČUNOVODSTVO KAO DIO

UPRAVLJAČKOG INFORMACIJSKOG

SUSTAVA POSLOVNOG SUBJEKTA

“Računovodstvo je informacijski sustav koji mjeri poslovne

događaje, procesira informacije u izvještaje te komunicira

pomoću informacija s nositeljima odlučivanja poslovnog

subjekta”

Sastoji se od tri elementa koji su povezani:

input proces output

• Input = poslovni događaji i transakcije

- uvjeti koji se moraju zadovoljiti da događaji uđu u proces:

a) moraju nastati

b) biti dokumentirani

c) izraženi u novcu

d) utjecati na promjenu stanja i kretanje imovine, obveza,

kapitala, prihoda, rashoda i poslovnog rezultata

Page 12: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

12

2323

PRISTUPI DEFINIRANJU

RAČUNOVODSTVA

• Proces = evidentiranje, klasificiranje i sumiranje podataka iz

inputa u poslovnim knjigama

- odvija se tijekom obračunskog razdoblja

- zaključivanje

- pokusna (bruto bilanca) – podloga za sastavljanje f.i., najvažniji

instrument kontrole knjiženja

• Output = sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja

- temeljni financijski izvještaji:

1. Bilanca

2. Račun dobiti i gubitka

3. Izvještaj o novčanom tijeku

4. Izvještaj o promjeni glavnice

5. Bilješke uz financijske izvještaje

- konsolidirani f.i.

24

Što je računovodstvo?

Računovodstvo je zaokruženi sustav

znanstvenih metoda i tehnika priznavanja,

mjerenja, evidentiranja i količinskog iskazivanja

ekonomskih transakcija, svojevrsnog planiranja,

nadziranja te analiziranja stanja i kretanja

imovine, obveza, kapitala (glavnice), prihoda,

rashoda, utvrđivanje financijskog rezultata

poduzeća i sastavljanje financijskih izvještaja.24

Page 13: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

13

2525

STRUKTURA RAČUNOVODSTVA

Dinamička kategorija

Mijenja se ovisno o okruženju

Izravno je uvjetovan konceptom, odnosno ciljevima,

pretpostavkama i računovodstvenim načelima

Od tradicionalnog do suvremenog

Tradicionalna:

trajala do 1959.g.

računovodstvo se sastoji od:

a) Računovodstveno planiranje

- dio računovodstva koji je okrenut budućnosti

- predmet planiranja su podaci koji će biti predmet

knjigovodstvene evidencije

- cilj – definirati zadatak subjekta za sljedeća obračunska

razdoblja

- rezultat su poslovni planovi, predračuni, planske kalkulacije

26

STRUKTURA

RAČUNOVODSTVAb) Knjigovodstvo

Knjigovodstvo ≠ Računovodstvo

Računovodstvo se često puta poistovjećuje s knjigovodstvom

u terminološkom pogledu, pa je izraz računovodstvo često

sinonim za knjigovodstvo.

Međutim, računovodstvo je znatno širi pojam od knjigovodstva,

budući da knjigovodstvo čini samo jedan, najznačajniji i

najvažniji dio računovodstva.

najvažniji dio računovodstva u kojem se knjiže sve poslovne

promjene

odvija se u poslovnim knjigama

rezultat su financijski izvještaji

tehnika knjigovodstvene obrade: tradicionalna ili suvremena

26

Page 14: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

14

2727

STRUKTURA RAČUNOVODSTVA

c) Računovodstvena kontrola

- provjerava ispravnost i kvalitetu podataka

- više vrsta: suštinska, računska, formalna

- cilj: zaštita imovine od gubitaka i krađa; osigurati točnost

računovodstvenih podataka

d) Računovodstvena analiza

- povezuje rezultate procesa planiranja s rezultatima knjigovodstvene

obrade

- cilj: utvrđivanje odstupanja i uzroka odstupanja

- mjere za njihovo uklanjanje

e) Računovodstveno informiranje

- prezentiranje korisnicima informacija koje su rezultat procesa

planiranja, knjigovodstva, kontrole i analize

- kvalitetne, raspoložive, provjerljive i usporedive

2828

STRUKTURA RAČUNOVODSTVA

Suvremena

globalizacija

povećanje zahtjeva korisnika informacija

brz razvoj informatičke tehnologije

polazi od potreba korisnika informacija

krajem 80-tih – suvremena funkcionalna struktura

računovodstva

tri dijela:

1. Financijsko računovodstvo

- vanjski korisnici; eksterno računovodstvo

- poslovne knjige: dnevnik, glavna knjiga, analitičke evidencije

i druge pomoćne knjige

- financijski izvještaji

- povijesni podaci

Page 15: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

15

2929

STRUKTURA RAČUNOVODSTVA

2. Troškovno računovodstvo

- unutarnji korisnici

- najvažnije područje su troškovi i to: praćenje, planiranje i

metode obračuna troškova

- aktivnosti planiranja i kontrole troškova

3. Upravljačko računovodstvo

- primarno unutarnji korisnici

- najvažnije aktivnosti:

- planiranje – definiraju se ciljevi; rezultat su planovi i

proračunu i

- kontrola – utvrđivanje odstupanja između ciljeva i

ostvarenih rezultata

- informacije primarno okrenute budućnosti

- posebni izvještaji – izvještaj o izvršenju prihoda i dr.

30

Slika br.1.: STRUKTURA

RAČUNOVODSTVA

Financijsko

računovodstvo

Upravljačko

računovodstvo

Računovodstvo

troškova

Page 16: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

16

31

SUSTAVI KNJIGOVODSTVA

Prema načinu knjiženja poslovnih promjena, načelima

na kojima se knjiženja temelje, cilju koji se želi ostvariti

te poslovnim knjigama koje se vode, razlikuju se dva

osnovna sustava knjigovodstva:

1. jednostavno

2. dvojno

Uz ova dva osnovna sustava, kao njihova posebna

varijanata, razvilo se:

kameralno knjigovodstvo - varijantom jednostavnog

knjigovodstva,

konstantno knjigovodstvo -varijanta dvojnog

knjigovodstva31

32

JEDNOSTAVNO

KNJIGOVODSTVO Osnova karakteristika:

izolirano evidentiranje promjene stanja imovine ili

obveza (promjene stanja pojedinih dijelova imovine

ili obveza prikazuju se u odvojenim, posebnim

knjigama, koje nisu međusobno povezane)

Evidentira samo obveze za pribavljenu imovinu, a

vlastiti kapital uložen u poduzeće ne evidentira.

Jednostavno knjigovodstvo ne vodi računa o

ukupnoj imovini i ne prikazuje prihode i rashode

koji su umanjili ili uvećali vlastiti kapital.

32

Page 17: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

17

33

JEDNOSTAVNO

KNJIGOVODSTVO Knjige jednostavnog knjigovodstva:

knjiga blagajne, u koju se unose svi priljevi i odljevi

gotovine

knjiga dužnika i vjerovnika, u koju se unose sva

potraživanja i obveze, i

dnevnik, u koji se kronološki unose promjene, a

potom se, prema predmetu knjiženja, prenose u

knjigu blagajne ili knjigu dužnika i vjerovnika

33

34

JEDNOSTAVNO

KNJIGOVODSTVO

Imovinsko - pravni odnosi s kupcima i

dobavljačima evidentiraju se tako što se za

svakog kupca ili dobavljača otvara posebna

strana u knjizi dužnika i vjerovnika.

Obračun rezultata poslovanja u sustavu

jednostavnog knjigovodstva ne može se utvrditi

temeljem knjiženja, tj. izravno, jer se ne vodi

evidencija o nastalim rashodima i prihodima, već

se financijski rezultat utvrđuje temeljem

vrijednosti čiste imovine (usporedbom čiste

imovine s kraja s onom s početka razdoblja, a do

koje se dolazi njezinim popisom).34

Page 18: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

18

35

KAMERALNO

KNJIGOVODSTVO Temelji se na sustavu jednostavnog knjigovodstva, a

razvilo se u 17. stoljeću za potrebe praćenja državnih

rashoda i prihoda.

Primjenjivano je u javno-pravnim ustanovama kojima

se poslovanje odvijalo prema budžetu ili proračunu,

te se još i naziva budžetsko knjigovodstvo.

Osnovno obilježje kameralnog knjigovodstva je što uz

evidenciju nastalih rashoda i prihoda vodi i evidenciju

ostvarenja plana svih pozicija rashoda i prihoda.

Uspoređivanjem ostvarenih prihoda i rashoda s

planiranim rashodima i prihodima utvrđuje se višak ili

manjak u proračunu.35

36

KAMERALNO

KNJIGOVODSTVO

U kameralnom knjigovodstvu vode se

sljedeće poslovne knjige:

knjiga blagajne, u koju se unose svi priljevi i

odljevi gotovine,

glavna knjiga, u kojoj se prijenosom iz knjige

blagajne uspoređuju priljevi i odljevi s

pozicijama iz proračuna i utvrđuju razlike.

36

Page 19: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

19

37

DVOJNO KNJIGOVODSTVO

Razvilo se uslijed snažnog razvoja trgovine i kreditnih

odnosa u Italiji tijekom 15. i 16. stoljeća

Karakterizira istodobno knjiženje dviju stavki (od kojih

jedna «duguje», a druga «potražuje») za svaku poslovnu

promjenu, čime se osigurava ukupni obuhvat i praćenje

kretanja imovine, obveza i vlasničke glavnice te njihova

ravnoteža.

Zasniva se na bilanci koja ima dvije, po vrijednosti, jednake

strane. S jedne strane prikazana je imovina, a s druge

strane izvori imovine. Financijski rezultat vidljiv je na strani

izvora imovine.

Za praćenje poslovnih promjena i iskazivanje financijskog

rezultata postoje posebni računi (konta) u okviru glavne

knjige. 37

38

DVOJNO KNJIGOVODSTVO

U dvojnom knjigovodstvu vode se sljedeće

poslovne knjige:

1. Dnevnik,

2. Glavna knjiga

3. Pomoćne knjige

38

Page 20: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

20

39

KONSTANTNO

KNJIGOVODSTVO Zasniva se na načelima dvojnog knjigovodstva, a razvilo se u

Švicarskoj u 19. stoljeću.

Predstavlja razvoj kameralnog knjigovodstva i njegov prijenos

iz sustava knjiženja po načelima jednostavnog knjigovodstva u

sustav knjiženja po načelima dvojnog knjigovodstva.

U sustavu konstantnog knjigovodstva vode se evidencija o

svim dijelovima imovine, te rashodima i prihodima.

Da bi se osigurala usporedba ostvarenih s planiranim

rashodima i prihodima, konta u glavnoj knjizi svrstana su u tri

grupe:

upravni računi,

blagajnički računi, i

računi za obračun - veza između upravnih i blagajničkih

računa, koji su jedni drugima sučeljeni 39

4040

RAČUNOVODSTVENA

UDRUŽENJA I OBRTI 1904.g. SAD - Prvi međunarodni kongres računovođa (ICA) – osnovano prvo

međunarodno udruženje računovođa

1972.g. ICA je osnovala Međunarodni koordinacijski komitet računovodstvene

profesije (ICCAP)

1976.g. New York - Međunarodna federacija računovođa – IFAC (International

Federation of Accounting Committee) - međunarodna organizacija nacionalnih

računovodstvenih udruženja ili organizacija

cilj: razvijati računovodstvenu profesiju diljem svijeta; harmonizirati standarde

omogućava da računovođe pružaju kvalitetne usluge svojim korisnicima

osnovne aktivnosti:

- razvoj izvještaja koji služe kao vodič za međunarodnu revizijsku praksu

- uspostava i razvoj kodeksa etike računovođa

- utvrđivanje programa izobrazbe i uvježbavanja računovođa

- ocjena i razvoj tehnika i procesa upravljačkog računovodstva

- istraživanje i analiza informacija o praksi menadžmenta javnog sektora

- uspostavljanje jače suradnje s regionalnim i nacionalnim udruženjima računovođa

Od 1995.g. HZRFD član

Page 21: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

21

4141

RAČUNOVODSTVENA

UDRUŽENJA I OBRTI

1973.g. - Komitet za međunarodne računovodstvene standarde (IASC)

neovisna privatna institucija usmjerena na ujednačavanje računovodstvenih

načela i politika koje koriste poslovni subjekti diljem svijeta za potrebe

financijskog izvještavanja

ciljevi:

- formuliranje i objavljivanje računovodstvenih standarda koji će se koristiti u

prezentiranju financijskih izvještaja diljem svijeta

- rad na poboljšanju i ujednačavanju regulative, računovodstvenih standarda i

postupaka koji se odnose na prezentiranje financijskih izvještaja

Sastavlja i objavljuje međunarodne računovodstvene standarde (MRS, od

01.01.2006.g. MSFI – Međunarodni standardi financijskog izvještavanja):

- podloga nacionalnim računovodstvenim odborima za sastavljanje i

usklađivanje nacionalnih računovodstvenih standarda

- u nekim zemljama izravno se primjenjuju kao nacionalni (u Hrvatskoj do

01.01.2009., HSFI)

- do danas objavljen 41 standard – okvir za sastavljanje i objavljivanje

financijskih izvještaja poslovnih subjekata

4242

RAČUNOVODSTVENA

UDRUŽENJA I OBRTI Europska federacija računovođa (FEE)

1986.g. Belgija, 26 europskih zemalja

predstavnik europske računovodstvene profesije

ciljevi:

- rad u javnom interesu na harmonizaciji računovodstvene regulative,

- razvijanje i produbljivanje suradnje između nacionalnih rač.udruženja u cilju

rješavanja pitanja zajedničkog interesa,

- predstavljanje europske računovodstvene profesije na višoj međunarodnoj

razini,

- vodeći predstavnik i konzultant nacionalnim rač.udr. u odnosima prema

institucijama EU.

Europsko udruženje računovođa (EAA)

1977.g. Bruxelles, članovi iz akademske zajednice – akademski i istraživački

rad na području računovodstva (The European Accounting Review)

AICPA – Američki institut ovlaštenih javnih računovođa (The Journal of

Accountancy)

FASB – Odbor za financijsko računovodstvene standarde (US GAAP)

Page 22: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

22

4343

DOMAĆA RAČUNOVODSTVENA

UDRUŽENJA I OBRTI

1954.g. HZRFD – Hrvatska zajednica računovođa i

financijskih djelatnika

cilj:

- razvoj računovodstva i revizije u Hrvatskoj i njihovo

harmoniziranje s računovodstvom i revizijom razvijenog dijela

svijeta

- savjetovanje i pružanje informacija

član IFAC-a i IASC-a

1993.g. HORRS – Hrvatski odbor za računovodstvo i

računovodstvene standarde

nacionalna računovodstvena regulatorna institucija

zadaća – razvoj i usklađivanje računovodstvenih načela i

standarda za potrebe eksternog financijskog izvještavanja

HSFI

4444

RAČUNOVODSTVENA PROFESIJA

18.st. – početak formiranja

19.st. – sustavna izobrazba

20.st. – industrijska proizvodnja, informatička

tehnologija

Danas – globalizacija, međuovisnost tržišta – rač.

profesija raste brže od drugih

zanimljiva

izazovna

dobro plaćena

društveno priznata

Page 23: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

23

45

RAČUNOVODSTVENA

PROFESIJA Četiri područja rada:

1. privatno računovodstvo – sve aktivnosti u

poslovnim subjektima

2. javno računovodstvo – javni ili ovlašteni

računovođe (ovlašteni revizori)

3. državno računovodstvo i računovodstvo

neprofitnih organizacija

4. obrazovanje – istraživači pridonose razvoju

računovodstvene teorije i prakse

45

4646

KODEKS PROFESIONALNE ETIKE

Etičko ponašanje – ponašanje koje teži najvećem

dobru te je u skladu s moralnim pravilima i načelima

Kodeks – zbornik načela ili standarda ponašanja neke

profesije

Kodeks profesionalne etike – vodič za održavanje

profesionalnog ponašanja u obavljanju zadataka

profesije na način da se štiti i jača profesionalna

disciplina

Kodeks profesionalne etike međunarodne

federacije računovođa (razvio IFAC)

Cilj – uspostaviti pravila ili najviše profesionalne

standarde etičkog ponašanja koji će omogućiti visoku

razinu uspješnosti računovodstvene profesije

Sastoji se od uvoda i tri dijela

Page 24: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

24

47

KODEKS PROFESIONALNE ETIKE

Temeljna načela:

1. poštenje (iskren, pošten, častan)

2. objektivnost (ne smije dopustiti prejudiciranje, pristranost, konfliktnost)

3. profesionalna sposobnost i dužna pažnja (kompetencija, marljivost)

4. povjerljivost (ne koristiti ili objaviti neke od informacija bez dopuštenja)

5. profesionalno ponašanje (ne smije diskreditirati profesiju)

6. tehnički standardi (treba izvršavati profesionalne usluge sukladno relevantnim standardima)

4848

OBLICI ORGANIZACIJE

POSLOVNIH SUBJEKATA

Vlastiti poslovni subjekti

U vlasništvu jedne osobe, cjelokupna imovina,

obveze i kapital

Najčešće u trgovini i uslužnom sektoru

prednost: relativno lako pokrenuti i prekinuti,

vlasnik kao menadžer donosi odluke

nedostatak: odgovornost za obveze svom svojom

imovinom

Page 25: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

25

49

OBLICI ORGANIZACIJE

POSLOVNIH SUBJEKATA Partnerstvo (ortakluk)

Udruživanje dviju ili više fizičkih osoba koje posluju kao

suvlasnici:

- Društvo s ograničenom odgovornošću – društvo u koje

jedna ili više fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima

sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu

- Javno trgovačko društvo – oblik udruživanja dvaju ili više

osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom

tvrtkom (svaki član odgovara neograničeno solidarno

cijelom svojom imovinom)

- Komanditno društvo - najmanje jedna osoba odgovara

samo do iznosa određenog imovinskog uloga unesenog u

društvo49

50

OBLICI ORGANIZACIJE

POSLOVNIH SUBJEKATA

Korporacija (dioničko društvo) – pravni subjekt koji

egzistira odvojeno od svojih vlasnika – dioničara

Prednosti:

- nema osobne odgovornosti dioničara,

- lakše se akumulira kapital,

- lakši je prijenos vlasništva,

- kontinuitet poslovanja, i

- ima profesionalni menadžment

Slabosti:

- potreba za većom zakonskom regulacijom,

- odvojeno vlasništvo od kontrole.50

Page 26: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

26

51

RAČUNOVODSTVENI SUSTAV

HRVATSKE

Zakonski regulirana četiri temeljna

računovodstvena sustava:

1. računovodstvo poduzetnika

2. računovodstvo neprofitnih organizacija

(fondovsko računovodstvo)

3. računovodstvo proračuna i proračunskih

korisnika

4. računovodstvo obrtnika i slobodnih zanimanja

Računovodstvo poreza koje je regulirano

posebnim zakonima, pravilnicima i uredbama. 51

52

RAČUNOVODSTVENI SUSTAV

HRVATSKE Primjena ostalih računovodstvenih sustava kao što

su troškovno računovodstvo, menadžersko

računovodstvo i slični sustavi nije obvezna po

zakonu i interna je stvar svakog subjekta.

Formalni računovodstveni sustavi koji se

primjenjuju u Hrvatskoj međusobno se razlikuju

prema:

načinu priznavanja prihoda i rashoda,

načinu utvrđivanja financijskog rezultata,

načinu obračunavanja poreza, te

obvezatnosti primjene propisanog kontnog

plana.52

Page 27: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

27

OBILJEŽJA RAČUNOVODSTVA

NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

udruge građana, športski klubovi, đački domovi,

vjerske zajednice, sindikati i sl.

nisu osnovani s ciljem ostvarenja dobiti

prihod i rashodi se priznaju prema načelu nastanka

događaja

primjena načela dvojnog knjigovodstva

financijski izvještaji: bilanca, račun prigoda i rashoda,

skraćeni račun prohoda i rashoda, bilješke

fondovi- računovodstvene jedinice53

OBILJEŽJA RAČUNOVODSTVA

PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

proračunski korisnici: državni organi, osnovne,

srednjoškolske i visokoškolske ustanove, zdravstvo i sl.

sustav proračuna temelji se na državnoj riznici

proračun kao cjeloviti pregled svih prihoda i primitaka te

izdataka

vođenje dvojnog knjigovodstva

primjena modificiranog načela nastanka događaja

financijski izvještaji: bilanca, izvještaj o prihodima i

rashodima, primicima i izdacima, izvještaj o n.t., izvještaj

o obvezama, izvještaj o promjenama u vrijednosti i

obujmu imovine i obveza, bilješke54

Page 28: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

28

OBILJEŽJA RAČUNOVODSTVA

OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA

nije utemeljen na dvojnom knjigovodstvu

poslovne knjige: primitaka i izdataka, prometa, i popis

dugotrajne imovine

primjena načela blagajne

obveznici plaćanja poreza na dohodak

55

56

RAČUNOVODSTVO

PODUZETNIKA

Temelji se na :

1. Zakonu o računovodstvu

2. Međunarodni standardima financijskog

izvještavanja (MSFI / IFRS) ili Hrvatskim

standardnima financijskog izvještavanja (HSFI)

koje donosi Odbor za standarde financijskog

izvještavanja

Podržano je i nizom zakona, pravilnika, uredbi i

mišljenja Ministarstva financija i drugih nadležnih

institucija.56

Page 29: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

29

57

RAČUNOVODSTVO

PODUZETNIKA

Obveznici primjene Zakona o računovodstvu

- sve pravne osobe u smislu Zakona o

trgovačkim društvima sa sjedištem u RH

kao i fizičke osobe (trgovci pojedinci) koji

su obveznici poreza na dobit.

Obveznici primjene ZOR-a su i fizičke osobe,

udruge građana i ustanove koje samostalno

obavljaju djelatnost sa ciljem ostvarivanja

dobiti.

57

58

RAČUNOVODSTVO

PODUZETNIKA Najznačajniji kriteriji koji se primjenjuju u računovodstvu

poduzetnika:

primjena sustava dvojnog knjigovodstva

primjena načela nastanka događaja

obveza vođenja poslovnih knjiga

obveza izrade temeljnih financijskih izvještaja

Navedene osnove računovodstva poduzetnika jednake

se za sve poduzetnike, no zbog:

razlika u računskim planovima i obvezatnosti njihove

primjene

različitog sadržaja bilance i RDG-a

različite primjene poreznih propisa

računovodstva poduzetnika se razlikuju.58

Page 30: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

30

59

RAČUNOVODSTVO

PODUZETNIKA

Računovodstvo poduzetnika s obzirom na

vrste poduzetnika može se podijeliti na:

1. Računovodstvo poduzeća (uključivo i

fizičke osobe obveznike poreza na dobit)

2. Računovodstvo banaka i drugih financijskih

institucija

3. Računovodstvo osiguravajućih i

reosiguravajućih društava.

59

60

RAČUNOVODSTVO

PODUZEĆA Računovodstvo poduzeća vode poduzetnici koji nisu

banke, druge financijske institucije i osiguravajuća te

reosiguravajuća društva. Oni sastavljaju financijske

izvještaje na temelju odredbi MSFI-a (HSFI-a)

Kontni plan nije propisan zakonom. Najčešće se

koriste kontni planovi specijaliziranih tvrtki za

savjetovanje i edukaciju u računovodstvu.

Zbog specifičnosti pojedinih djelatnosti

računovodstvo poduzeća se često dijeli na:

računovodstvo proizvodnje

računovodstvo trgovine

računovodstvo usluga60

Page 31: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file3.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 02. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Povijesni razvoj računovodstva

3.10.2014.

31

61

RAČUNOVODSTVO

PODUZEĆA

Budući da su poduzeća u pravilu obveznici

PDV-a to značajno utječe na modele

knjiženja općenito i terećenje troškova

posebno.

Po tome se računovodstvo poduzeća

razlikuje od računovodstva banaka i drugih

financijskih institucija, te računovodstva

proračuna i proračunskih korisnika koji nisu

obveznici PDV-a.

61

62

SLJEDEĆI PUTA

Računovodstvene pretpostavke

Računovodstvena načela

Računovodstveni standardi

Zakon o računovodstvu

MRS-evi

HSFI

62