Click here to load reader

งานวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง การถอดบทเรียนจากระบบการปรับ ... เรื่อง การถอดบทเรียนจากการหมุนเวียนหัวหน้างาน

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of งานวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง...

 • รายงานวจัิยเชิงคุณภาพ

  เร่ือง การถอดบทเรียนจากการหมุนเวยีนหัวหน้างาน ช่วง พ.ศ. 2555 - 2557

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิ

  Lesson Learned of Chief Job Rotation during 2012 - 2014

  at Thammasat University Hospital

  \ รศ.นพ. ววิฒัน์ พทุธวรรณไชย ผศ.ดร. ศรีเมือง พลังฤทธ์ิ

  อุมาพร จันทรขันตี

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

  งานวจิัยนีไ้ด้รับทุนสนับสนุนจาก โครงการวจิัยเพือ่พฒันางาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรติ

 • บทคดัย่อ

  การถอดบทเรียนการหมุนเวยีนหวัหนา้งาน ในช่วงปี พ .ศ. 2555 – 2557 ของ โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวจิยั เชิงคุณภาพ เร่ิมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกหวัหนา้ งานท่ีมีการหมุนเวยีนงาน ประชากรท่ีศึกษาคือหวัหนา้งานท่ีมีการหมุนเวยีนงานทั้งหมด 9 คน มีผูย้นิยอมให้ สัมภาษณ์ 7 คน (ร้อยละ 77.8) ผลการวจิยั หวัหนา้งานท่ีหมุนเวยีนงาน ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการหมุนเวยีนงาน เน่ืองจากกา ร หมุนเวยีนงานจะช่วยให้ บุคลากรมีความรอบรู้ มีทกัษะในการปฏิบติังาน ลดความจ าเจในงาน และสามารถ ท างานทดแทนกนัได ้ มาตรการท่ีควรด าเนินการก่อนการหมุนเวยีนงาน คือ การจดัฝึกอบรม และทดลอง ปฏิบติังานก่อนการปฏิบติังานจริง ปัจจยัส าคญั ท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จ คือ ควรมีนโยบายการ หมุนเวยีนงาน ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ีชดัเจน เช่น ก าหนดความถ่ีในการหมุนเวยีนงานเป็นเวลา 3- 5 ปีต่อการหมุนเวยีน 1 คร้ัง มีการจดัการอบรมอยา่งต่อเน่ือง และมีแผนงานการหมุนเวยีนงานอยา่งเป็น ระบบ สรุปการท่ีจะเร่ิมน าการหมุนเวยีนมาใช ้ควรท าใหก้ารหมุนเวยีนงานเป็นวฒันธรรมองคก์ร มี การแจง้วตัถุประสงค์ แจง้ขอ้ดีขอ้เสียใหท้ราบ มีการหมุนเวยีนงานท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั ท าโดยความ สมคัรใจ มีการเตรียมตวัล่วงหนา้ ก าหนด ช่วงเวลาการหมุนเวยีน งานให้ชดัเจน และมีการประเมิน ท่ีเป็น ธรรมทั้งก่อน ระหวา่ง และหลงัการหมุนเวยีนงาน

 • Abstract

  Thammasat University Hospital getting started job rotation during 2012 - 2014, first started at chief level. This research is qualitative study, use in-depth interview method with 9 chief. But 7 interviewee agree to in-depth interview. (77.8%) Result: Most of them agree with job rotation because job rotation allows employees to be knowledgeable, improve personal skill, reduced monotony and can replace. The measures should be carried out before job rotation implementation are on job training ; try and perform the actual work. The key success factors are a clear policy for job rotation determine the frequency of job rotation such as 3-5 years/ rotation management Training Continuous and the current job rotation plan systematically. Conclusion: The starting rotation will be used ; makes job rotation to be corporate culture identify clear objectives ; identify the pros and cons of the job rotation ; match between Jobs similar ; is voluntary Preparing ; period of suitable rotation time and fair assessment before, between and after rotation.

 • สารบัญ

  หน้า บทท่ี 1 ท่ีมาและความส าคญั 1 บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 3 บทท่ี 3 การด าเนินการวจิยั 8 บทท่ี 4 ผลการวจิยั 11 บทท่ี 5 อภิปราย สรุป และขอ้เสนอแนะ 19 กิตติกรรมประกาศ 23 เอกสารอา้งอิง 24 ภาคผนวก 25

 • บทที ่1 ทีม่าและความส าคัญ

  การหมุนเวยีนเปล่ียนต าแหน่งหนา้ท่ีการท างาน ( job rotation) เป็นเคร่ืองมือท่ีน่าสนใจและมี

  ประสิทธิภาพมากอยา่งหน่ึงของการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล เพราะการท่ีองคก์รจะทราบวา่ใครเก่ง หรือไม่เก่งในดา้นใด จากการวเิคราะห์ (job analysis) รายบุคคลและต าแหน่งแลว้ก็ตาม แต่ก็มีความจ าเป็น จะตอ้งน าคนเก่งและไม่เก่ง หมุน เวยีนเปล่ียนงานกนัไปในหลายหนา้ท่ี เพื่อใหเ้กิดทกัษะขั้นสูง และน าคน เก่งๆ ไปพฒันาจุดท่ีมีปัญหาหรือส่งเสริมจุดท่ีอ่อนแอใหมี้ความแขง็แกร่งข้ึน การท่ีองคก์รจะประสบ ความส าเร็จขั้นสูงเหนือกวา่คู่แข่งไดน้ั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีจุดอ่อนนอ้ยกวา่คู่แข่ง ดงันั้น กลยทุธ์ของ การ พฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ในการก าหนดขนุพล แม่ทพั นายกอง ท่ีเหมาะสมกบังาน และสถานการณ์ในโลกแห่งการแข่งขนั ในสถานการณ์ ปัจจุบนั กล่าว ไดว้า่ "การท่ีจะหาพนกังานเก่งๆ มาทดแทนกนัในบางต าแหน่งนั้นหายากมาก" นอกจากน้ีอาจจะตอ้งใชง้บประมาณท่ีสูงมากในการสร้าง คนเก่งข้ึนมา หน่ึงคน หรือ