of 12 /12
Name of Learner: ___________________________ Grade & Section: ___________________________ Name of School: ___________________________ Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan-Modyul 3, Week 5: Ang Pagsisikap ng mga Bansa na Makamit ang Kapayapaang Pandaigdig at Kaunlaran Republic of the Philippines Department of Education Regional Office IX, Zamboanga Peninsula 8

Araling Panlipunan - znnhs.zdnorte.net

  • Upload
    others

  • View
    214

  • Download
    18

Embed Size (px)

Text of Araling Panlipunan - znnhs.zdnorte.net

Page 1: Araling Panlipunan - znnhs.zdnorte.net

Name of Learner: ___________________________

Grade & Section: ___________________________

Name of School: ___________________________

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan-Modyul 3, Week 5:

Ang Pagsisikap ng mga Bansa na Makamit ang Kapayapaang Pandaigdig at Kaunlaran

Republic of the Philippines

Department of Education Regional Office IX, Zamboanga Peninsula

8

Page 2: Araling Panlipunan - znnhs.zdnorte.net

Araling Panlipunan – Ikawalong Baitang Ikaapat na Markahan – Modyul 3-Week 5: Ang Pagsisikap ng mga Bansa na Makamit ang Kapayapaang Pandaigdig at Kaunlaran Unang Edisyon, 2021

Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.

Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.

Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Leonor Magtolis Briones Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio

Printed in the Philippines by

Department of Education – Region IX – Dipolog City Schools Division

Office Address: Purok Farmers, Olingan, Dipolog City

Zamboanga del Norte, 7100

Telefax: (065) 212-6986 and (065) 212-5818

E-mail Address: [email protected]

Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul

Manunulat: Jonathan C. Lumacang at Hansel L. Royos

Editor: Anna Rose A. Cabalida

Tagasuri: Monina R. Antiquina

Tagaguhit: Chris Raymund M. Bermudo

Tagapamahala: Virgilio P. Batan, Jr. - Schools Division Superintendent Lourma I. Poculan - Asst. Schools Division Superintendent Amelinda D. Montero - Chief, CID Nur N. Hussien, DM - Chief, SGOD Monina R. Antiquina,EMD - Education Program Supervisor AP Ronillo S. Yarag, EdD - EPS – LRMDS

Leo Martinno O. Alejo - PDO II – LRMDS

Janette A. Zamoras - Public Schools Division Supervisor Joselito S. Tizon - Principal, Zamboanga del Norte NHS

Page 3: Araling Panlipunan - znnhs.zdnorte.net

1

Alamin

Sa modyul na ito, susuriin ang mahahalagang papel na ginagampanan

ng mga bansa upang matamo ang pandaigdigang kapayapaan, pagkakaisa,

pagtutulungan at kaunlaran.

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na

kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

MELC:Natataya ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang

kapayapaang pandaigdig at kaunlaran (AP8AKD-IVh-8)

Layunin:

a. Naipapaliwanag ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang

kapayapaang pandaigdig at kaunlaran; at

b. Natutukoy ang mga pangunahing sangay ng “Mga Bansang

Nagkakaisa”

Balikan Gawain 1: Nakaraan ay Balikan!

Panuto: Basahing mabuti ang mga katanungan. Isulat ang titik ng tamang

sagot sa sagutang papel.

1. Alin sa sumusunod na pangyayari ang naging dahilan sa pagsisimula ng

Ikalawang Digmaang Pandaigdig?

A. Pagpapalabas ng labing-apat na puntos ni Pangulong Woodrow Wilson

B. Pagpaslang kay Archduke Francis Ferdinand ng Austria sa Sarajevo

C. Pagwawakas ng mga imperyo tulad ng Russia, Germany at Austria

D. Paglusob ng Germany sa Poland

Page 4: Araling Panlipunan - znnhs.zdnorte.net

2

2. Ang sumusunod na pangyayari ay naganap noong Ikalawang Digmaang

Pandaigdig maliban sa:

A. Pagbuo ng Axis Powers at Allied Powers

B. Pag-alis ng Germany sa Liga ng mga Bansa

C. Pagsakop ng Italy sa Ethiopia

D. Pagbuo ng Triple Alliance at Triple Entente

3. Isang bagong daigdig ang umusbong pagkalipas ng Ikalawang Digmaang

Pandaigdig. Alin ang hindi kabilang sa mga pangyayari pagkatapos ng

digmaan?

A. Nagkaroon ng World War III

B. Nawala ang Fascism at Nazism

C. Nagkaroon ng tunggalian sa ideolohiya

D. Naitatag ang United Nations

4. Ang mga pahayag sa ibaba ay maaaring maranasan ng mga

mamamayang naninirahan sa Estados Unidos at Pilipinas, alin ang

hindi kabilang?

A. May karapatan sa edukasyon

B. May kalayaan sa pananampalataya

C. Militar ang nangingibabaw sa sibilyan

D. May karapatang makaboto

5. Sino sa mga sumusunod ang naging pangulo ng Pilipinas sa panahon ng

Ikalawang Digmaang Pandaigdig?

A. Diosdado Macapagal

B. Fidel V. Ramos

C. Manuel Quezon

D. Ramon Magsaysay

Page 5: Araling Panlipunan - znnhs.zdnorte.net

3

Aralin 5 Ang Pagsisikap ng mga Bansa na

Makamit ang Kapayapaang Pandaigdig at Kaunlaran

Tuklasin

Gawain 2: Guess Mo Ako!

Panuto: Pamilyar ka ba sa logo? Alamin kung anong organisasyon ang sinisimbolo nito. Isulat ang

iyong sagot sa sagutang papel.

Clue: Organisasyon ng mga bansa na naitatag

pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Sagot:__________________________________________________

Gabay na tanong:

1. Ano ang layunin ng United Nations?

2. Nakatulong ba ito upang wakasan ang Ikalawang Digmaang

Pandaigdig?

Suriin

Gawain 3: Magbasa at Matuto

Upang hindi na masundan pa ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig,

humanap ng paraan ang mga bansa upang tuluyan nang makamit ang

kapayapaan. Isa sa mga hakbang na ginawa nila ay ang pagtatag ng United

Nations.

Ang Mga Bansang Nagkakaisa (United Nations)

Hindi pa natatapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, naisip ni

Pangulong Roosevelt ng United States na muling magtatag ng isang

samahang pandaigdig na papalit sa Liga ng mga Bansa. Apat na buwan bago

sumalakay ang mga Hapones sa Pearl Harbor, sina Pangulong Roosevelt at

Punong Ministro Winston Churchill ng England ay bumalangkas ng

deklarasyon, ang Atlantic Charter na siyang saligan ng 26 na bansa sa

Page 6: Araling Panlipunan - znnhs.zdnorte.net

4

nilagdaang “Deklarasyon ng Mga Bansang Nagkakaisa” (United Nations).

Sa isang kumperensiya sa Moscow noong Oktubre 1943, ang United

States, Great Britain, at Soviet Union ay nagkasundo na pairalin at

panatilihin ang kapayapaan sa sandaling matalo ang Axis Powers. Sinundan

ito ng Deklarasyon ng Apat na Bansa, kasama ang China, para maitatag ang

isang pangkalahatang samahang pandaigdig upang mapanatili ang

kapayapaan at kaligtasan sa mundo.

Limampung bansa ang nagpulong sa California, United States, upang

balangkasin ang Karta ng mga Bansang Nagkakaisa. Noong ika-24 ng

Oktubre, 1945 ay itinatag ang “Mga Bansang Nagkakaisa” o United Nations

(UN). Muling nagpulong ang mga kinatawan ng mga bansa sa London noong

1946 at nahalal na unang Sekretaryo-Heneral, si Trygve Lie ng Sweden.

Ang Mga Bansang Nagkakaisa ay may anim na pangunahing sangay.

Ang Pangkalahatang Asemblea (General Assembly) ang sangay na

tagapagbatas ng samahan. Binubuo ito ng mga kinatawan ng lahat ng mga

kasaping bansa, at dito isinasagawa ang mga pangkalahatang pagpupulong.

Ang Sangguniang Pangkatiwasayan (Security Council) ang sangay

tagapagpaganap. Binubuo ito ng 11 kagawad na ang lima ay permanenteng

miyembro, samantalang ang anim ay inihalal sa taning na panunungkulan

na dalawang taon.

Ang Kalihim (Secretariat) ay ang pangkat ng mga tauhang

pampangasiwaan ng U.N. na nagpapatupad sa mga gawaing pang-araw-araw.

Ang Pandaigdig na Hukuman ng Katarungan (International Court of

Justice) ang siyang sangay na nagpapasya sa mga kasong may kinalaman sa

alitan ng mga bansa.

Ang Sangguniang Pangkabuhayan at Panlipunan (ECOSOC) ay

binubuo ng 54 na kasaping bansa. Ito ang sangay na namamahala sa aspekto

ng pangkabuhayan, panlipunan, pang-edukasyon, siyentipiko, at

pangkalusugan ng daigdig.

Page 7: Araling Panlipunan - znnhs.zdnorte.net

5

Pagyamanin

Gawain 4: Sagot Ko, Alamin Mo!

Panuto: Basahing mabuti ang mga katanungan at piliin ang tamang sagot sa kahon. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.

1. Ito ang araw kung kailan naitatag ang United Nations (U.N.).

2. Siya ang pangulo ng United States na namuno para maitatag ang

samahang pandaigdig para tuluyang makamit ang kapayapaan

pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

3. Isa sa mga sangay ng United Nations na binubuo ng lahat ng kinatawan

ng mga kasaping bansa.

4. Sangay ng United Nations na nagpapasya sa mga kasong may

kinalaman sa mga alitan ng mga bansa.

5. Isa sa mga sangay ng United Nations na tagapaganap.

Gawain 5: Pagtatambal-tambalin

Panuto: Pagtambalin ang mga aytem sa HANAY A at mga aytem sa HANAY B. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.

ROOSEVELT INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE GENERAL ASSEMBLY OCTOBER 24, 1945 SANGGUNIANG PANGKATIWASAYAN SECRETARIAT

HANAY B

Pangkalahatang Asemblea (General Assembly)

United Nations

Sangguniang Pangkabuhayan at Panlipunan

Sangguniang Pangkatiwasayan (Security

Council)

Kalihim (Secretariat

International Court of Justice

HANAY A

_____1. Samahang pandaigdig na itinatag at naglalayong

makamit ng tuluyan ang kapayapaan sa mundo.

_____2. Ito ang sangay na

namamahala sa aspekto ng pangkabuhayan, panlipunan at pang-edukasyon.

_____3. Sangay na tagapagbatas

ng “Pandaigdigang Samahan”.

_____4. Pangkat ng mga tauhang pampangasiwaan ng U.N. na

nagpapatupad sa gawaing pang araw-araw.

_____5. Ang sangay tagapagpaganap ng U.N.

Page 8: Araling Panlipunan - znnhs.zdnorte.net

6

Gawain

Gawain 6: Semantic Web

Batay sa binasang teksto, isulat sa mga kahon na nasa paligid ang

layunin ng United Nations, gayundin ang mabubuting naidulot ng organisasyon. Gawin ito sa sagutang papel.

RUBRIC sa Pagmamarka ng Semantic Web

Pamantayan

Deskripsiyon Puntos

Nilalaman

Mahusay na inilahad ang mga

layunin at mabuting naidulot

ng United Nations.

10

Kalinisan

Malinaw at malinis ang

Gawain. 5

Kabuuan 15

Page 9: Araling Panlipunan - znnhs.zdnorte.net

7

Isaisip

Gawain 7: Punan Mo Ako!

Panuto: Basahin at unawain ng mabuti ang talata at piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.

Ang Mga Nagkakaisang Bansa (United Nations) ay opisyal na isinilang

noong (1) ____________________. Mula noon ang ika-24 ng Oktubre ay

ipinagdiwang taun-taon bilang “Araw ng Nagkakaisang mga Bansa”.

Ang pagtatag ng (2)________________________ ang naging daan upang

mawakasan ang (3) _________________________________ at ito rin ang naging

daan upang maiwasan ang (4) _________________________ ng mga kasaping

bansa dahil sa (5) _________________________.

Nilalayon nitong panatilihin ang pandaigdigang (6) ___________________

at seguridad, paunlarin ang mabuting pagsasamahan ng mga bansa;

makipagtulungan sa paglutas sa mga (7) ___________________________ ng

sangkatauhan sa (8) ________________________, lipunan at sa pagtaguyod ng

respeto para sa karapatang (9) ___________________________ at maging sentro

ng (10) __________________________________ ng mga bansa.

United Nations Oktubre 24, 1945 Ikalawang Digmaang Pandaigdig

Hidwaan Ideolohiya Kapayapaan

Suliranin Kabuhayan Pantao

Pagkakasundo

Page 10: Araling Panlipunan - znnhs.zdnorte.net

8

Tayahin

Panuto: Piliin ang tamang sagot sa mga pagpipilian sa bawat katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel.

1. Isang bagong daigdig ang umusbong pagkalipas ng Ikalawang Digmaang

Pandaigdig. Alin ang hindi kabilang sa mga pangyayari pagkatapos ng digmaan?

A. Naitatag ang United Nations B. Nagkaroon ng World War III

C. Nawala ang Fascism D. Nagkaroon ng labanan ng ideolohiya

2. Alin sa sumusunod ang nagtatakda sa UN?

A. Ang mga bansang nanalo sa digmaan.

B. Bansang may kakayahang magbigay ng taunang butaw. C. Anumang sukat at populasyon ng bansa na nagmamahal sa kalayaan.

D. Mga bansang naapektuhan ng Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

3. Kailan naitatag ang United Nations?

A. October 24, 1945 B. December 7, 1941 C. February 14, 1945

D.June 12, 1898

4. Ang kauna-unahang UN Secretary General mula Sweden. A. Winston Churchill

B. Karl Max C. Woodrow Wilson D. Trygve Lie

5. Ang sumusunod ay mga sangay ng United Nations maliban sa,

A. General Assembly B. International Red Cross

C. International Court of Justice D. Security Council

Para sa bilang 6-10. Basahing mabuti ang mga pahayag. Iguhit ang “happy

face” ( ) kung tama ang pahayag at “sad face” ( ) kung mali. Iguhit

ang iyong sagot sa sagutang papel.

_______6. Sa pagtutulungan at pagkakaisa ng mga bansa nagkaroon ng

kapayapaan.

Page 11: Araling Panlipunan - znnhs.zdnorte.net

9

_______7. Sa pandaigdigang samahan, bawat isa at nangangako ng

pakikipagtulungan at pakikiisa sa mga layuning nakakabuti sa

lahat.

_______8. Ang United Nations ay itinatag para sa kapakanan ng mga

mayayamang bansa.

_______9. Ang United Nations ay patuloy na nagsusulong ng pandaigdigang

kapayapaan, pagkakaisa at pagtutulungan.

______10. Ang International Court of Justice ay sangay ng United Nations na

nagpapasya sa mga alitan sa pagitan ng mga kasaping bansa.

Karagdagang Gawain

Gawain 8: U.N. Ramdam Ka! Panuto: Sagutin ang sumusunod na mga tanong sa pamamagitan ng isang

sanaysay at isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Bigyang-

pansin ang rubrik sa pagmamarka sa gawing sanaysay.

1. Ano ang layunin ng United Nations? Nagtagumpay ba ito na

mawakasan ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig?

2. Sa kasalukuyang krisis-pangkalusugan na hinaharap natin dulot ng

COVID 19, ano ang ginagawang mga hakbang ng United Nations upang

maisulong ang pagtutulungan sa mga kasaping bansa lalo na sa mga

mahihirap na bansa? Patunayan.

RUBRIK SA PAGMAMARKA NG SANAYSAY

Pamantayan

Deskripsiyon

Puntos

Nilalaman

Mahusay at maliwanag ang pagkakalahad ng mga ideya.

10

Kaayusan

Maayos ang presentasyon ng mga ideya at malinis ang pagkakasulat.

10

Kabuuan puntos

20

Page 12: Araling Panlipunan - znnhs.zdnorte.net

10

Susi sa Pagwawasto

Sanggunian:

Blando, R., et.al. (2014): Kasaysayan ng Daigdig – Modyul ng Mag-aaral. (Unang Edisyon). Vibal Group Inc. and Department of

Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS).

Philippines.Department of Education. (1995). Labanan ng mga Bansa sa Daigdig (Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig) – Modyul 17.

Pasig City: Bureau of Secondary Education Project EASE Kasaysayan ng Daigdig – Gabay ng Guro

BALIKAN

B

D

A

C

C

TUKLASIN

Sagot:

MGA BANSANG NAGKAKAISA

Gabay na tanong:

(Ang mga sagot ay nakadepende sa

pag-unawa ng mga mag-aaral.)

GAWAIN 6: Semantic Web

Sagot: (Ang mga sagot ay

nakadepende sa pag-

unawa ng mga mag-aaral.)

ISAISIP

Gawain 7

Oktubre 24, 1945

United Nations

Ikalawang Digmaang Pandaigdig

Hidwaan

Ideolohiya

Kapayapaan

Suliranin

Kabuhayan

Pantao

Pagkakasundo

TAYAHIN

B 6.

C 7.

A 8.

D 9.

B 10.

PAGYAMANIN

Gawain 4

Oktubre 24, 1945

Roosevelt

General Assembly

International Court of Justice

Sangguniang Pangkatiwasayan

Gawain 5:

B

C

A

E

D