Click here to load reader

Araling panlipunan quiz

  • View
    1.511

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Araling panlipunan quiz

aP

AP 10Ekonomiks

_________ ang uri ng pamilihan na iisa lamang ang produser na gumagawa ng produkto kaya walang pamalit o kahalili. Monopolyo2. _________ ang tawag sa paglalagay ng mga simbolo o marka sa mga produkto at serbisyo. Trademark3. Kilala ito sa katawagang maximum price policy. Price Ceiling4. Ang pagtatago ng produkto upang magkulang ang supply sa pamilihan na magdudulot ng pagtaas ng pangkalahatang presyo. Hoarding

5. Tumutukoy sa balangkas na umuiiral sa Sistema ng Mercado kung saan ipinapakita ang ugnayan ng konsyumer at proyuser. Estruktura Ng Pamilihan6. Tumutukoy sa pinakamababang presyo na itinakda ng batas sa mga produkto at serbisyo. Price Floor7. Salaping kinokolekta ng pamahalaan upang makalikom ng pondo. Buwis8. Pagbebenta ng mga produkto sa ibang bansa. Export

9. Ang pamahalaan ay mahigpit na nagpapatupad ng __________O pagbabawal sa pagtaas ng presyo ng pamilihan. Price Freeze10. Ang _______ ay sinusukat gamit ang salapi ng isang bansa. GNI11. Ano ang kahulugan ng NFIFA? Net Factor Income From Abroad12. Ano ang kahulugan ng (X-M)? Export - Import

13. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga ______________ nasusukat ang kasiglahan ng ekonomiya. Economic Indicators14. Ano ang tinutukoy ni Adam Smith na invisible hand? Ang Presyo15. Ang _______ ay pumoprotekta sa mga imbentor at kanilang mga imbensyon. Patent16. Uri ng pamilihan kung saan may iisang mamimili at maraming prodyuser. Monopsonyo

17. Tawag sa estruktura ng pamilihan kung wala ang anumang kondisyon. Pamilihang may hindi ganap na kompitisyon 18. Tawag sa R.A. 9374. Consumer Act of the Philippines19. Isang mabisang pamamaraan na ginagamit ng mga prodyuser upang maipakilala ang kanilang mga produkto. Advertisement 20. Pangunahing tungkulin ng pamahalaan ayon sa Konstitusyon? Paglingkuran at pangalagaan ang mamamayan

21 22 Dalawang uri ng pagkontrol ng pamahalaan sa presyo ng pamilihan21. Price ceiling22. Price floor23-26 Mga anyo na bumubuo sa pamilihang may hindi-ganap na kompetisyon.23. Monopolyo24. Monopsonyo25. Oligopolyo26. Monopolistic Competition

27-30 Mga limitasyon sa pagsukat ng pambansang kita.27. Hindi pampamilihang Gawain28. Impormal na sector29. Externalities o hindi sinasadyang epekto30. Kalidad ng buhay

Ang sinalunguhitan na salita ay mali. Kaya palitan ito ng tamang sagot.31. Ang pamilihan ng illegal na droga, nakaw na sasakyan at gamit ay itinuturing na dark market. Black Market32. Ayon sa Philippine National Authority, ang Pilipinas ay gumagamit ng tinatawag na leading economic Indicators. Philippine Statistics Authority33. Depresasyon ay salaping binabalikat at binabayaran ng pamahalaan nang hindi tumatanggap ng kapalit. Subsidiya

34. Ang hindi sinasadyang epekto o internalities ay may halaga na kalimitang hindi nakikita sa pagsukat ng pambansang kita. Externalities35. Sa pamilihan na Oligopolyo maaaring magkaroon ng sabwatan ang mga negosyante na tinatawag na station. Collusion36. Ang Organization of Petroleum of Expending Countries ay isang halimbawa ng pandaigdigang cartel. Exporting37. An Inquiry into the Nature and Causes of the Health of Nations, aklat ni Adam Smith. Wealth

39. Ang GNI ay sumusukat sa kabuuang pampamilihang halaga ng lahat ng tapos na produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng isang bansa. GDP40. Ang Expence Rate ang sumusukat kung ilang bahagdan ang naging pagangat ng ekonomiya kompara sa nagdaang taon. Growth rate

Tukuyin kung anong modelo sa mga modelo ng pambansang ekonomiya ang binabangit41. Ito ang modelo ng ekonomiya kung saan ang pamahalaan ay lumalahok sa Sistema ng pamilihan. Ikaapat na Modelo42. Tuon ng modelong ito ang pag-iral ng Sistema ng pamilihan sa pambansang ekonomiya. Ikalawang Modelo43. Ang modelo ng pambansang ekonomiya ay naglalarawan ng simpleng ekonomiya. Unang Modelo

44. Sa modelong ito, labas ang pamahalaan sa usapin ng pamilihan. Ikaapat na Modelo45. Ang modelong ito ay nagpapakita ng dalawang pangunahing sector- ang sambahan at bahay-kalakal. Ikatlong Modelo46. Sa modelong ito, ang pambansang ekonomiya ay bukas sa mga dayuhang ekonomiya. Ikalimang Modelo47. Sa modelong ito ang sambahayan at bahay-kalakal ay iisa. Unang Modelo

48. Sa modelong ito maaaring maliit at mabagal ang gampanin ng pamahalaan. Ikaapat na Modelo49. Sa modelong ito ang paglago ng ekonomiya ay nakabatay sa pagtaas ng produksiyon. Ikalawang Modelo50. Sa modelong ito ang kita ng pambansang ekonomiya ay maitatakda ng kabuuang gastusin ng sambahayan at bahay- kalakal. Ikatlong Modelo

Search related