Araling Panlipunan Sumerian

Embed Size (px)

Text of Araling Panlipunan Sumerian

 • 8/20/2019 Araling Panlipunan Sumerian

  1/19

 • 8/20/2019 Araling Panlipunan Sumerian

  2/19

  Kabihasnang SumerianSumerian

   – nagmula sa isa sa mgapamayanang agrikultural na malapit sakabundukan ng Elsburz at Zagros ngTurkiya .

   – noong 4000 B.K. ng lumikas

  sila sa kapatagan ng Ilog Tigris atEuphrates

 • 8/20/2019 Araling Panlipunan Sumerian

  3/19

  araan ng amumuhay

   – pagsasaka ! pangangaso ! atpaghahayupan ang uri ng pamumuhay. – natutuhan din nila ang pagga"a ng

  kanal at #am dahil sa madalas napagbaha . – ang irigasyon at sistema ng patubig

  ay nakatulong ng malaki sa pagtaas ngproduksyon ng mga pananim.

 • 8/20/2019 Araling Panlipunan Sumerian

  4/19

  Sistemang anlipunan

   – nahahati sila sa mga $ungsod Estado

   – ika – %& at ika – '0 siglo natuklasanng mga arkeologo ang labi ng lungsodng (r at (ruk

   – (r  kanluran ng Euphrates

    (ruk 

   sa kasalukuyang )arka

 • 8/20/2019 Araling Panlipunan Sumerian

  5/19

  *ng $ungsod ng (r at (ruk

 • 8/20/2019 Araling Panlipunan Sumerian

  6/19

  +elihiyon at anini"ala

  Teokrasya – uri ng pamahalaan kungsaan ang #iyos ang pinakamataas napinuno.

  aring hari – ang namumuno sa ba"atlungsod estado.

  – "alang limitasyon ang kapangyarihan

 • 8/20/2019 Araling Panlipunan Sumerian

  7/19

 • 8/20/2019 Araling Panlipunan Sumerian

  8/19

  Ziggurat

    Ziggurat – sentrong ga"aingpanlipunan at pangkabuhayan.

  – matataas ang mga ito upang

  magsilbing hagdan patungong langit.– itinuturing na tulay sa pagitan ngtao at mga diyos.

  Ziggurat ng Elamite sa hoga Zanbilna itinayonoong%/00 B.K. ang pinakamataas

 • 8/20/2019 Araling Panlipunan Sumerian

  9/19

  Sistemang anglipunan

   – %/ ng kabuuang sakahan ngSumerian ay pag1aari ng templo namaaring bilhin o ipagbili.

   – nahahati ito sa tatlong parte 23 lupain ng panginoon na nakalaan sapagkain ng pari at tauhan ng templo.

 • 8/20/2019 Araling Panlipunan Sumerian

  10/19

  3$upang para sa magsasaka at iba pangopisyales na naglilingkod sa lupain ngpanginoon.

  3at araruhing lupa para sa mgamagsasaka na nag1aalay ng % o %5 ngani sa templo.

 • 8/20/2019 Araling Panlipunan Sumerian

  11/19

  Sistema ng agsulat

   – 6aimbento ng mga Sumerian angsistemang ,unei7orm- o pagsulat satabletang putik gamit ang tambo na

  pinutol paparisukat sa dulo. – *ng orihinal ay gumagamit ng

  pi8tographi8 sa paglalara"an ng tao at

  ideya.

 • 8/20/2019 Araling Panlipunan Sumerian

  12/19

  Iba pang Sistema

  Sistema ng 6umero 2

  Se9agesimal – nakabase sa :0

  Sining 2paggupit ng selyo o tatak sa pag1

  ukit sa bato o kaya;y sa metal.

 • 8/20/2019 Araling Panlipunan Sumerian

  13/19

   – 6ang lumaon gumamit rin ngsimbolong phoneti8 para sa mgapangalan upang maba"asan ang bunto ng

  mga ulat nakatago sa templo. – 6ang mapagaan ang sistemang

  unei7orm ay ginaya ito ng ibang pang

  tribo.

 • 8/20/2019 Araling Panlipunan Sumerian

  14/19

  agbagsak ng Sumer

  1 hindi matatag at kulang sapagkakaisa ang pamahalaang Sumer

  1 noong '/

 • 8/20/2019 Araling Panlipunan Sumerian

  15/19

  1 $uma"ig ito hanggang>editeraneo! ersia ! at #agat Itim.

  1 inamunuan ni Sargon ito sa loob

  ng %:0 taon atsa panahong itolumaganap ang sibilisasyong Sumer.

 • 8/20/2019 Araling Panlipunan Sumerian

  16/19

  *ng =inintuang anahon

  1 Subalit nag – alsa ang mga lungsodestado laban sa mga *kkadian.

  1 naba"i ng (r ang kapangyarihanmula sa mga *kkad noong '%00 B.K. atpinamahalaan ang Sumer at *kkad.

  1 *ng =inintuang anahon ay nakamitsa panahon ng lungsod estadong (r.

 • 8/20/2019 Araling Panlipunan Sumerian

  17/19

  >uling agbagsak

  1 maraming nagtangkang lusubinang kapatagan ng Tigris at Euphrates.

  1 naglaban ang mga Elamite mula saersia at *morite o Babylonian ngdala"ang taon ! nagtagumpay ang mga*morite sa pamumuno ni ?ammurabi.

 • 8/20/2019 Araling Panlipunan Sumerian

  18/19

  >araming Salamat o@

  >araming Salamat sa pakikinig at sanaay maraming bagay kayong natutunan

  tungkol sa kabihasnang Sumer .

  repared by 2 *ngelo +ogel S. amat

  iii 1 #alton

 • 8/20/2019 Araling Panlipunan Sumerian

  19/19

  6e9t Topi8

  Susunod naman ay

  ang pagkabuo ngImperyong

  *kkadiaA