of 9 /9
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN Subject Teacher: Mrs. Leticia M. Balanon Submitted by: Cathleen Joy Agoot Kathleen Joy Castillo Angelie Vilog Ruby Anne Olbinado Rendel Jay Nisperos Joe Clark M. Lucina

Araling Panlipunan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proyekto sa Araling Panlipunan tungkol sa Konsepto ng Demand. Inihanda nina Cathleen Joy Agoot,Kathleen Joy Castillo,Angelie Vilog, Ruby Anne Olbinado,Rendel Jay Nisperos, at Joe Clark M. Lucina

Text of Araling Panlipunan

  • 1. PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN Subject Teacher: Mrs. Leticia M. Balanon Submitted by: Cathleen Joy Agoot Kathleen Joy Castillo Angelie Vilog Ruby Anne Olbinado Rendel Jay Nisperos Joe Clark M. Lucina

2. - ANG MGA MAMAMAYAN AY HINDI MABUBUHAY KUNG WALANG KALAKALANG NAGAGANAP. SANG-AYON BA KAYO DITO? SA ARAW-ARAW UPANG MAKARAOS AY KAILANGANG KUMAIN NG TAO O DI KAYAY KAILANGAN NITO NG IBA PANG SUPLEMENTO UPANG MABUHAY. BUKOD SA PAGKAIN AY LIKAS NA NGANG NAKAUKIT SA KAPALARAN NG TAO ANG MANGAILANGAN NG IBA PANG MGA BAGAY. 3. - K AYA N A M A N , U PA N G I S A T I N I G A N G B A G AY N A I T O, N O O N G S I M U L A PA M A N G U M U N L A D A N G S I B I L I S A S Y O N AY N AG - O RG AN I S A N A N G M G A T R A N S A K S Y O N A N G PA M A H A L A A N A T M G A M A M A M AYA N K U N G S A A N M A PA PA N A T I L I A N G K A AY U S A N S A M G A M A M I M I L I A T N A G B I B I L I N G P R O D U K T O. 4. PA M I L I H A N L U G A R K U N G S A A N N AG TATAG P O A N G KO N S Y U M E R AT P R O DY U S E R : N AG PA PA K I TA N G O RG A N I S A D O N G T R A N S A K S YO N S A PA M A M AG I TA N N G MAMIMILI AT NAGBIBILI. 5. - UPANG MAPANGALAGAAN ANG PAMILIHAN AY MAY MGA TUNGKULIN DING GINAGAMPANAN ANG ATING PAMAHALAAN SA P AGTIYAK NA NAGIGING EPISYENTE ITO SA PAREHONG PANIG (MAMIMILI AT NAGBIBILI). 6. - PA M A H A L A A N I T O A N G K AT U G O N N G PA M I L I H A N U PA N G M A PAU N L A D M A I AYO S A N G AT I N G BAYA N. 7. A. EKWILIBRYONG PRESYO Ang panuntunang ito ay ayon sa Republic Act 7581 (price control act) PriceCeiling. Patunay ito para inyong makita ang sapat na pagprepresyo http://www.dilg.gov.ph/PDF_File/issuances/republic_acts/RA_7581.PDF 8. Price control - sinasagawa ng Pamahalaan upang tulungan at bigyan proteksyon ang mga konsyumer laban sa mga ABUSADO at MAPAGSAMANTALA. - I T O AY N A K A K A M I T S A PA M A M A G I T A N N G IN TERAKSIYON N G KON SYUMER AT P RO DY U S E R . D I T O AY P I N A K A M AT A A S N A P R E S Y O N G I T I N A K DA N G PA M A H A L A A N U PA N G I PA G B I L I A N G M G A P R O D U K T O. 9. THANK YOU FOR WATCHING!!!