of 24 /24
Start / objectives / questions / answer / ARALING PANLIPUNAN IV ARALING PANLIPUNAN IV (EKONOMIKS) (EKONOMIKS) EMILIO B. ESCANILLAN, JR. EMILIO B. ESCANILLAN, JR. MT – I Araling Panlipunan MT – I Araling Panlipunan

Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

  • Upload
    aeisr

  • View
    172

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Page 1: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

ARALING PANLIPUNAN ARALING PANLIPUNAN IVIV

(EKONOMIKS)(EKONOMIKS)

EMILIO B. ESCANILLAN, JR.EMILIO B. ESCANILLAN, JR.MT – I Araling PanlipunanMT – I Araling Panlipunan

Page 2: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Kaugnayan ng Kaugnayan ng demand sa presyo ng demand sa presyo ng

kalakal at kalakal at paglilingkodpaglilingkod Nasusuri ang kaugnayan ng Nasusuri ang kaugnayan ng

demand sa presyo ng kalakal demand sa presyo ng kalakal

at paglilingkod at paglilingkod

* Makagagawa ng batas ng demand * Makagagawa ng batas ng demand

Page 3: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Kung may bad news may good Kung may bad news may good news.news.

Ang Good NewsAng Good News Pabor si House Speaker Nograles na magpasa ng batas Pabor si House Speaker Nograles na magpasa ng batas

na pababain o gawing walang bayad ang text sa na pababain o gawing walang bayad ang text sa cellphone. Maraming mahilig magtext ang natuwa .cellphone. Maraming mahilig magtext ang natuwa .

Ang Bad NewsAng Bad News Ayon sa mga kompanya ng telecommunication, ang Ayon sa mga kompanya ng telecommunication, ang

panukala ay hindi nakabubuti dahil tataas ang demand panukala ay hindi nakabubuti dahil tataas ang demand sa pagtext at magresulta ito ng pagbagal sa pagpadala sa pagtext at magresulta ito ng pagbagal sa pagpadala ng textng text

Ano ang masasabi ninyo sa isyung ito?Ano ang masasabi ninyo sa isyung ito?

Page 4: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Gaano karami ang iyong Gaano karami ang iyong bibilhin kapag bumababa bibilhin kapag bumababa ang presyo ng Bangus?ang presyo ng Bangus?

Tingnan at suriin ng maigi ang datos ng Tingnan at suriin ng maigi ang datos ng eskidyul ng pangangailangan.eskidyul ng pangangailangan.

Sagutin ang bawat tanong.(Isulat ang Sagutin ang bawat tanong.(Isulat ang sagot sa isang pirasong papel)sagot sa isang pirasong papel)

schedule of demend

Click to open

Page 5: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Isulat sa Manila paper ang Isulat sa Manila paper ang kaugnayan ng pangangailangan at kaugnayan ng pangangailangan at presyo ng mga kalakal at presyo ng mga kalakal at paglilingkod.paglilingkod.(Ipaliwanag ang inyong sagot)(Ipaliwanag ang inyong sagot)

Isulat din sa Manila paper ang Isulat din sa Manila paper ang Batas ng pangangailangan na Batas ng pangangailangan na nabuo ng inyong pangkatnabuo ng inyong pangkat..(Ipaliwanag ang (Ipaliwanag ang inyong sagot)inyong sagot)

Pumili ng kasapi sa pangkat na siyang Pumili ng kasapi sa pangkat na siyang magpaliwanag sa inyong sagot.magpaliwanag sa inyong sagot.

Page 6: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

AplikasyonAplikasyon Ang pagkakaroon ba ng maraming Ang pagkakaroon ba ng maraming

kaibigan ay maitutulad natin sa kaibigan ay maitutulad natin sa ugnayan ng Demand at Presyo? ugnayan ng Demand at Presyo? Bakit?Bakit?

Sapat na ba sa iyo ang isa o Sapat na ba sa iyo ang isa o dalawang kaibigan? Bakit?dalawang kaibigan? Bakit?

Page 7: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

EbalwasyonEbalwasyon Ano ang kaugnayan ng demand sa presyo Ano ang kaugnayan ng demand sa presyo

ng kalakal at paglilingkod?ng kalakal at paglilingkod? Ibigay ang batas ng pangangailangan?Ibigay ang batas ng pangangailangan?

Page 8: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Takdang AralinTakdang Aralin

Ibigay ang kahulugan ng suplay.Ibigay ang kahulugan ng suplay. Basahin sa pahina 162 – 163 ng Basahin sa pahina 162 – 163 ng

batayang aklat.batayang aklat.

Page 9: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Ano ang mangyari kapag Ano ang mangyari kapag marami ang gustong bumili ng marami ang gustong bumili ng semento?semento?

( I click ang icon upang malaman kung tama o mali ang ( I click ang icon upang malaman kung tama o mali ang iyong sagot )iyong sagot )Tataas ang demand ng sementoTataas ang demand ng semento

Tataas ang presyo ng gasolinaTataas ang presyo ng gasolina

Tataas ang presyo ng sementoTataas ang presyo ng semento

Page 10: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Ay Mali !!Ay Mali !!

Page 11: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Aba Hindi !!Aba Hindi !!

Page 12: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Korek !!Korek !!

Page 13: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Ang SM city ay Ang SM city ay nagsasagawa ng Back to nagsasagawa ng Back to School Sale promo. Ano School Sale promo. Ano ang mangyari sa ang mangyari sa Demand?Demand?

Katamtaman ang demand.Katamtaman ang demand.

Tumataas ang demand.Tumataas ang demand.

Bumababa ang demand.Bumababa ang demand.

Page 14: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Nako hindi ha !!Nako hindi ha !!

Page 15: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Ang galing mo Ang galing mo pare !!!pare !!!

Page 16: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Magsikap ka pare Magsikap ka pare !!!!!!

Page 17: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Ayon sa Department of energy, noong Ayon sa Department of energy, noong taong 2006, umabot sa 2.3 milyong taong 2006, umabot sa 2.3 milyong litro ang nagamit na langis ng ating litro ang nagamit na langis ng ating bansa sa presyong Ohp.46.00 bawat bansa sa presyong Ohp.46.00 bawat litro. Sa taong 2007, sa presyong litro. Sa taong 2007, sa presyong Php.49.00/litro, 2.9 milyong litro ang Php.49.00/litro, 2.9 milyong litro ang nakonsumo natin kahit sa maigting na nakonsumo natin kahit sa maigting na kampanya sa apagtitipid nito. Ano ang kampanya sa apagtitipid nito. Ano ang ipinahihiwatig dito?ipinahihiwatig dito?

May kakapusan sa langisMay kakapusan sa langis

Tumataas ang demand sa langisTumataas ang demand sa langis

Tumataas ang presyo ng langis bawat taonTumataas ang presyo ng langis bawat taon

Page 18: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Ang langis ay Ang langis ay parang ginto kaya parang ginto kaya dapat magtipid !dapat magtipid !Mali ka mare !!!Mali ka mare !!!

Page 19: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Oh di Bah !!Oh di Bah !!Korek Ka !!Korek Ka !!

Page 20: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Huwag mong Huwag mong kalimutan… 90 % na kalimutan… 90 % na langis na ginagamit langis na ginagamit natin ay naggaling sa natin ay naggaling sa ibang bansa.ibang bansa. MALI !!!! MALI !!!!

Page 21: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Ano kaya ang maging epekto Ano kaya ang maging epekto kapag patuloy na lumulubo kapag patuloy na lumulubo ang ating populasyon at ang ating populasyon at kukunti ang maaani na palay?kukunti ang maaani na palay?

Tataas ang presyo ng bigasTataas ang presyo ng bigas

Maraming Pilipino ang pupunta sa Maraming Pilipino ang pupunta sa ibang bansa upang maghanap ng ibang bansa upang maghanap ng trabahotrabaho

Marami ang maganyak na magtanim ng Marami ang maganyak na magtanim ng palaypalay

Page 22: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Tama! Ang galing Tama! Ang galing mo.mo.

Page 23: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Kailangang mag-Kailangang mag-aral tayo ng mabuti.aral tayo ng mabuti.

Mali !!!Mali !!!

Page 24: Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo

Start / objectives / questions / answer /

Gawin natin ang Gawin natin ang ating takdang ating takdang

aralin.aralin.Mali !!Mali !!