of 51 /51
F A I L M E J A F A I L M E J A NAMA ORGANISASI Unit Unit Nama Nama : : Jawatan Jawatan : : FAIL MEJA Penyelia Prasekolah

Fail Meja Ppm

Embed Size (px)

Text of Fail Meja Ppm

Page 1: Fail Meja Ppm

F A I L M E J AF A I L M E J ANAMA ORGANISASI

UnitUnit

NamaNama : : JawatanJawatan : :

NAMA AGENSI :ALAMAT :NO. TELEFON :N0. FAKS :

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

Page 2: Fail Meja Ppm

E-MAIL :

MAKLUMAT PEGAWAINAMA :

JAWATAN HAKIKI :

GRED JAWATAN :

UNIT :

TARIKH MEMEGANG JAWATAN : ( Tarikh pelantikan Jawatan Hakiki)

TARIKH PENEMPATAN : ( Tarikh Penempatan di Unit Berkenaan)

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah2

Page 3: Fail Meja Ppm

1.0 Rukun Negara

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA

mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dikalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil dimana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak; membina satu masyarakat yang prograsif yang akan menggunakan sains dan teknologo moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:-

Kepercayaan Kepada TuhanKesetiaan Kepada Raja Dan NegaraKeluruhan PerlembagaanKedaulatan Undang-Undang Kesopanan Dan Kesusilaan

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

3

Page 4: Fail Meja Ppm

2.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan

“ Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara”

3.0 Matlamat Pendidikan Kebangsaan

“ Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

Page 5: Fail Meja Ppm

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara ”.

4.0 Teras Pendidikan

Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berusaha mengikis sikap dan mementingkan diri sendiri Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan

Negara Berpegang teguh kepada ajaran agama

5.0 Misi Kementerian Pelajaran Malaysia

Mewujudkan Sistem Pendidikan yang terbaik untuk menghasilkan insan yang mempunyai daya saing ketahanan tinggi bagi memenuhi aspirasi kehendak individu, masyarakat dan Negara.

6.0 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

4

Page 6: Fail Meja Ppm

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu,

berketerampilan dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan

kemajuan negara. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua

warganegara Malaysia

7.0 Nilai Teras Kementerian Pelajaran Malaysia

Berakhlak mulia Amanah Rajin Ikram Berilmu Berfikir

8.0 Piagam Pelanggan: Jabatan Pendidikan Negeri

KAMI WARGA JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMANDENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM

BERIKRAR DAN BERJANJIAKAN MEANUMPUKAN SELURUH TENAGA

DAN USAHA KAMI UNTUK:

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

5

Page 7: Fail Meja Ppm

1. Memastikan kanak-kanak mendapat tempat belajar mengikut umur yang

ditetapkan dengan bekalan staf yang mencukupi.

2. Meningkatkan prestasi kurikulum dan kokurikulum pelajar ke tahap

membanggakan di samping memperkembangkan potensi pelajar secara

menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmasi.

3. Memastikan segala keperluan asas prasarana Pendidikan disediakan

dengan sempurna.

4. Memastikan semua urusan peperiksaan dan penilaian dilaksanakan

dengan cekap,adil,amanah dan sah.

5. Memastikan segala aduan kepada atau mengenai JPN,PPD,PKG dan

sekolah-sekolah diberi jawapan dalam tempoh satu minggu dari tarikh

penerimaan.

6. Memproses sebarang permohonan dan tuntutan pelanggan dalam masa

dua minggu.

7. Pencalonan ke jawatan kenaikan pangkat dilaksanakan satu bulan

sebelum kekosongan.

8. Memastikan jabatan sentiasa peka dan responsif kepada kehendak

pelanggan.

- sentiasa memberi layanan dan perkhidmatan kauanter yang mesra.

- Menentukan segala surat rayuan kepada dan mengenai Jabatan

Pelajaran Negeri, Pelabat Pelajaran Daerah dan sekolah-sekolah

diberi jawaapan dalam tempoh dua minggu dari tarikh penerimaan.

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

6

6

Page 8: Fail Meja Ppm

9. Sentiasa bersedia dan sanggup menerima cadangan,syor dan teguran

yang membina daaripada semua pihak demi mempertimbangkan prestasi

perkhidmatan dan keacemerlangan akademik.

9.0 Matlamat Pendidikan Prasekolah

Pendidikan Prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

10.0 Objektif Pendidikan Prasekolah

Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik.

Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi.

Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa penghantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

7

Page 9: Fail Meja Ppm

Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.

Mengamalkan nilai-nilai islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama islam.

Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan

kemahiran menyelesaikan masalah. Mempunyai kemahiran emosi dan kemahiran sosial. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta

mempraktikan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai

keindahan alam dan warisan budaya.

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

8

Page 10: Fail Meja Ppm

11.0 Kandungan Kurikulum Prasekolah

Perkembangan murid akan dapat dicapai melalui enam komponen pembelajaran yang dilaksanakan secara bersepadu. Komponen tersebut adalah seperti berikut:

Bahasa dan Komunikasi. Perkembangan Kognitif. Kerohanian dan Moral. Perkembangan Sosioemosi Perkembangan Fizikal. Kreativiti dan Estitika.

12.0 Fungsi Unit Pendidikan Prasekolah

Mengurus dan memantau pelaksanaan Pendidikan Prasekolah di sekolah-sekolah negeri……………… dari segi pengurusan dan kurikulum.

Mengenal pasti, menyedia serta memberi latihan kepada tenaga pengajar ( Jurulatih Utama/Guru/TOT ) semua sekolah berprasekolah yang terlibat dalam program peluasan prasekolah.

Merancang dan mengurus kursus keilmuan, pemantapan dan pengurusan prasekolah kepada guru besar, guru prasekolah dan pembantu pengurusan murid pendidikan prasekolah.

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

Page 11: Fail Meja Ppm

Memastikan pelaksanaan program pendidikan prasekolah Kementerian Pelajaran Malaysia berjalan lancar mengikut jadual dan peruntukan yang telah ditetapkan.

13.0 Objektif Unit Pendidikan Prasekolah

Menentukan system pengurusan yang cekap berkualiti dan berkesan.

Meningkatkan tahap fizikal, mental, emosi dan sosial kanak-kanak miskin di luar bandar dan bandar supaya dapat bersaing dengan kanak-kanak yang mendapat pendidikan prasekolah swasta atau lain-lain agensi kerajaan.

Meningkatkan penglibatan ibubapa dan masyarakat dalam aktiviti prasekolah.

Memastikan mutu pendidikan prasekolah negeri…………… berada pada tahap yang terbaik.

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

9

Page 12: Fail Meja Ppm

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

10

Page 13: Fail Meja Ppm

Pengarah Pendidikan

KS Pengurusan Akademik

KS Pengurusan Sekolah

KS Pengurusan Pemb. Kemanusiaan

KS Pengurusan Perkid. Pendidikan

KS Pendidikan Islam & Moral

KU Kurikulum

KU Peperiksaan

KU Menengah

KU Rendah& Pra Sekolah

KU Pendidikan Khas

KU HDPS

KU HEM

KU Sukan

KU Ko-Ku

KU Pemb. Perancangan & Bekalan

KU Maklumat

KU Perkid. & Pentd. KU Kurikulum P.Islam

KU Dakwah

14.0 Carta Organisasi: Jabatan Pendidikan Negeri

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

Page 14: Fail Meja Ppm

Pengarah Pendidikan

15.0 Carta Organisasi: Sektor Pengurusan Sekolah

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

11

Page 15: Fail Meja Ppm

PSR (PG/PRA)

PK DATA

PSR ( PM )

PSJK ( C )

PSJK( T )

Ketua Unit Sekolah Rendah

KS Pengurusan Sekolah

16.0 Carta Organisasi: Pejabat Pelajaran Daerah

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

12

Page 16: Fail Meja Ppm

Pegawai Pelajaran Daerah

Pen. PPD Pengurusan Sekolah

Pen. PPD Pengurusan Akademik

Pen. PPD Pengurusan Kemanusiaan

Pen. PPD Pengurusan Pembangunan

Pen. PPD Pengurusan ICT

KU Menengah

PPPD(R) & Pra Sekolah

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

13

14

Peny. Sekolah Rendah

Page 17: Fail Meja Ppm

17.0 Carta Organisasi: Sekolah ……

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

Guru Besar

Pen. Kanan KK

Pekerja Rendah Awam

Guru Prasekolah

Penyelia Petang

Pen. Kanan Pentadbiran

Pen. Kanan HEM

Pembantu Tadbir

Ketua Pemb.Tadbir

14

PPM N17

Pembantu Am Rendah

Pemb. Tadbir Rendah

Page 18: Fail Meja Ppm

18.0Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Sektor : Sektor Pengurusan Sekolah Jawatan : Pembantu Pengurusan Murid N17

Tugas Pegawai Atasan

Yang Ada HubunganTugas &

TanggungjawabKuasa Yang

DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada

Hubungan

Rujuk arahan Peke/perkhidmatan

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

Page 19: Fail Meja Ppm

19.0Proses Kerja Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah

Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 19.1.1 PENDAFTARAN MURID

Muka surat ini

/

Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

1. Menerima senarai nama murid yang berjaya. GB / Guru

2. Menyemak dan melengkapkan maklumat murid. Guru

3. Merekod maklumat dalam Buku Rekod Pendaftaran Murid dan Buku Rekod Kedatangan.

Guru

4. Menyimpan maklumat murid dalam fail. Guru

5. Menghantar sesalinan ke pejabat. Guru

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

15

Page 20: Fail Meja Ppm

19.0Proses Kerja Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah

Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 19.1.2 PENYEDIAAN MAKANAN Muka

surat ini /

Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

1. Berbincang dengan guru tentang menu harian. Guru

2. Merancang pembelian bahan- bahan yang diperlukan. Guru Rujuk pekeliling

perolehan

3. Mendapatkan kelulusan perolehan GB

4. Membuat pesanan bahan yang diperlukan. Guru

5. Menerima barang-barang yang dipesan. Guru

6. Mengenalpasti barang yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan.

Guru

7. Merekodkan penerimaan. Guru

8. Menyediakan makanan mengikut menu yang telah ditetapkan. Guru

9. Menghidangkan makanan kepada murid.

Guru

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

16

Page 21: Fail Meja Ppm

10. Membersihkan semula semua peralatan/persekitaran. Guru

11. Menyusun semula peralatan yang telah digunakan ke tempat asal.

Guru

19.0Proses Kerja Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah

Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 19.1.3 MENGURUS KEBERSIHAN MURID Muka

surat ini /

Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

1. Berbincang dengan guru tentang aspek kebersihan yang perlu diberi perhatian.

Guru

2. Memerhati setiap aspek kebersihan murid. Guru

3. Membimbing murid tentang cara menjaga kebersihan . Guru

4. Membuat pemantauan berterusan. Guru

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

17

Page 22: Fail Meja Ppm

19.0Proses Kerja Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah

Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 19.1.4

PENGURUSAN FIZIKAL DAN KECERIAAN KELAS

Muka surat ini /

Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada guru. Guru

2. Berbincang dengan guru tentang kebersihan fizikal dan keceriaan kelas.

Guru

3. Mengenalpasti kawasan yang perlu diambil tindakan di dalam dan luar kelas dari pelbagai aspek.

Guru

4. Pemantauan dan pemerhatian tentang arahan yang diterima Guru

5. Pemantauan berterusan dilaksanakan. Guru

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

18

Page 23: Fail Meja Ppm

19.0Proses Kerja Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah

Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 19.1.5 PENGURUSAN KESIHATAN MURID Muka

surat ini /

Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada guru. Guru

2. Berbincang dengan guru tentang aspek kesihatan yang perlu diberi perhatian.

Guru

3. Menyemak rekod kesihatan murid dan fail peribadi. Guru

4. Mengenalpasti tahap kesihatan murid. Guru

5. Membimbing murid yang menghadapi masalah kesihatan. Guru

6. Pemantauan berterusan dijalankan. Guru

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

19

Page 24: Fail Meja Ppm

19.0Proses Kerja Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah

Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 19.1.6 PENGURUSAN ASPEK KESELAMATAN Muka

surat ini /

Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada guru. Guru

2. Berbincang dengan guru tentang keselamatan murid sebelm, semasa dan selepas sekolah.

Guru

3. Sentiasa mengawasi tahap keselamatan murid Guru

4. Memberi bimbingan kepada murid tentang aspek keselamatan.

Guru

5. Pemantauan berterusan. Guru

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

20

Page 25: Fail Meja Ppm

19.0Proses Kerja Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah

Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 19.1.7

PENGURUSAN PENYEDIAAN BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)

Muka surat ini /

Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada guru. Guru

2. Berbincang dengan guru tentang Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang perlu disediakan.

Guru

3. Mengenalpasti bahan yang diperlukan untuk membina BBM.

Guru

4. Menyediakan peralatan. Guru

5. Membina Bahan Bantu mengajar (BBM).

Guru

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

21

Page 26: Fail Meja Ppm

6. Perbincangan dengan guru tentang kesesuaian BBM yang disediakan.

Guru

7. Penyerahan BBM kepada guru. Guru

19.0Proses Kerja Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah

Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 19.1.8 PENGURUSAN MEMBANTU P& P Muka

surat ini /

Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada guru. Guru

2. Berbincang dengan guru tentang tugasan yang perlu dilaksanakan dalam P&P.

Guru

3. Menyediakan peralatan dan bahan yang diperlukan. Guru

4. Melaksanakan tugasan yang diberikan. Guru

5. Mengenalpasti sejauh mana keberkesanan dalam membantu P&P.

Guru

6. Melaksanakan tugas secara berterusan. Guru

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

22

Page 27: Fail Meja Ppm

19.0Proses Kerja Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah

Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 19.1.9

PENGURUSAN PENYUSUNAN FAIL DAN REKOD

Muka surat ini /

Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada guru. Guru

2. Mengenalpasti fail dan rekod yang perlu disediakan.

Guru

3. Mendapatkan maklumat yang perlu difailkan. Guru

4. Melaksanakan tugasan. Guru

5. Menghantar sesalinan ke pejabat. PK HEM

6. Simpan dalam fail dan rekod. Guru

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

23

Page 28: Fail Meja Ppm

19.0Proses Kerja Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah

Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 19.1.10 PENGURUSAN STOK / INVENTORI Muka

surat ini /

Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada guru. Guru

2. Menerima barang atau peralatan. Guru

3. Menentukan spesifikasi barang tersebut. Guru

4. Merekod stok. Guru

5. Membuat inventori pada barang atau peralatan tersebut. Guru

6. Meletak di tempat yang sesuai. Guru

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

24

Page 29: Fail Meja Ppm

19.0Proses Kerja Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah

Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 19.1.11 PENGURUSAN SURAT-MENYURAT Muka

surat ini /

Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada guru. Guru

2. Merekod surat yang diterima. Guru

3. Berbincang dengan guru tentang tindakan yang perlu diambil. Guru

4. Menjawab surat. Guru

5. Menghantar surat kepada pihak yang berkenaan. Guru

6. Menyimpan sesalinan dalam fail. Guru

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

253

Page 30: Fail Meja Ppm

20.0Carta Aliran Kerja

Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 20.1.1 PENDAFTARAN MURID Muka surat ini /

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

MULA

Menerima senarai nama daripada guru

Menyemak

LengkapTidak

Dapatkan maklumat lengkap

Merekod dalam Buku Rekod Pendaftaran Murid dan Buku Rekod Kedatangan

Menyimpan rekod

Ya

26

Page 31: Fail Meja Ppm

20.0Carta Aliran Kerja Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 20.1.2 PENYEDIAAN MAKANAN Muka surat ini /

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

Menghantar sesalinan ke pejabat

TAMAT

MULA

Berbincang dengan guru menu harian

Merancang pembelian bahan

Pesanan

Menerima barang-barang pesanan

Menepati speksifikasiTidak

Dapatkan semula

Merekod penerimaan

Menyediakan makanan

Menghidangkan makanan

Membersihkan peralatan

Menyusun semula peralatan/ persekitaranTAMAT

Ya

27

2728

Pindaan kelulusan gb

Page 32: Fail Meja Ppm

20.0Carta Aliran Kerja

Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 20.1.3 KEBERSIHAN MURID Muka surat ini /

20.0Carta Aliran Kerja FAIL MEJA

Penyelia Prasekolah

MULA

Berbincang dengan guru

Memerhati aspek kebersihan murid

Membimbing murid-murid tentang kebersihan

Bersih

Bimbingan & tindakan

Ya

Pemantauan berterusan

TAMAT

Tidak

29

Page 33: Fail Meja Ppm

Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 20.1.4 KEBERSIHAN FIZIKAL DAN KECERIAAN KELAS

Muka surat ini /

20.0Carta Aliran Kerja

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

MULA

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru

Kenalpasti kawasan, susunan dan hiasan

Pemantauan guru

Bersih dan ceria

Tindakan segera Ya

Pemantauan berterusan

TAMAT

Tidak

30

Page 34: Fail Meja Ppm

Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 20.1.5 PENGURUSAN KESIHATAN MURID Muka surat ini /

20.0Carta Aliran Kerja Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

MULA

Tindakan – Perbincangan dengan waris

Menerima arahan daripada guru

Membuat perbincangan dengan guru

Menyemak rekod kesihatan murid

Mengenalpasti tahap kesihatan murid

Membimbing

Sihat

Pemantauan berterusan

TAMAT

Tidak

Ya

31

Page 35: Fail Meja Ppm

Subaktiviti 20.1.6 PENGURUSAN KESELAMATAN Muka surat ini /

20.0Carta Aliran Kerja

Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 20.1.7 PENYEDIAAN BBM Muka surat ini /

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

MULA

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan gruru

Mengawasi keselamatan murid-murid

Selamat

Tindakan-nasihat dan bimbingan

TAMAT

Pemantauan berterusan

Ya

Tidak

32

Page 36: Fail Meja Ppm

20.0Carta Aliran Kerja

Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 20.1.8 PENGURUSAN MEMBANTU P&P Muka surat ini /

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

MULA

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru

Kenalpasti bahan yang diperlukan

Membina bahan (BBM)

Sesuai

TAMAT

Serah kepada guru

Ya

Bina semula

Tidak

MULA

33

Page 37: Fail Meja Ppm

20.0Carta Aliran Kerja Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 20.1.9 PENGURUSAN FAIL & REKOD Muka surat ini /

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru

Melaksanakan

Objektif tercapai

Bincang semula

TAMAT

Berterusan

Ya

Tidak

MULA

Menerima arahan daripada guru

34

Page 38: Fail Meja Ppm

20.0Carta Aliran Kerja

Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 20.1.10 PENGURUSAN STOK/INVENTORI Muka

surat ini /

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

Kenalpasti fail/rekod

Melaksanakan tugasan

Kemas dan lengkap

Dapatkan maklumat lengkap

TAMAT

Hantar sesalinan ke pejabat

Ya

Tidak

Simpan fail & rekod

MULA

Menerima arahan daripada guru

Penerimaan barang-barang

35

Page 39: Fail Meja Ppm

20.0Carta Aliran Kerja Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

Subaktiviti 20.1.11 PENGURUSAN SURAT-MENYURAT Muka

surat ini /

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

Menepati spesifikasiTidak

Tindakan segera-maklumkan kepada pembekal

Merekod stok

Membuat inventori

Letak di tempat yang sesuai

TAMAT

Ya

MULA

Menerima arahan daripada guru

Merekod surat terima

Berbincang dengan guru

Perlu tindakanTidak

Simpan dalam fail

Ya

36

Page 40: Fail Meja Ppm

21.0 Senarai Semak Pengurus Kualiti

Aktiviti 21.1

Subaktiviti 21.1.1 Muka surat ini 1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Pengurusan Pendaftaran murid

2 Pengurusan Penyediaan Makanan

3 Pengurusan Kebersihan Murid

4 Pengurusan Fisikal dan Kebersihan Kelas

5 Pengurusan Kebersihan Murid

6 Pengurusan Aspek Keselamatan

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

Pembetulan

Tidak

Ya

Menjawab surat

Menepati

Hantar sesalinan ke pejabat

Simpan satu salinan dalam fail

TAMAT

37

Page 41: Fail Meja Ppm

7 Pengurusan Penyediaan BBM

8 Pengurusan Membantu P&P

9 Pengurusan Penyusunan Fail

10 Pengurusan Stok / Inventori

11 Pengurusan Surat Menyurat

5 Aktiviti / Subaktiviti 28 termasuk asrama

22.0Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja

23.0Senarai Undang-Undang Pekeliling Fail Meja

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

38

Adakan peruntukan masa bertugas

Page 42: Fail Meja Ppm

24.0Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja

FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

39