FÍSICA I QUÍMICA – 1r BATXILLERAT – Científico ... ?· FÍSICA I QUÍMICA – 1r BATXILLERAT…

  • Published on
    29-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>FSICA I QUMICA 1r BATXILLERAT Cientfico-Tecnolgic </p><p>1 </p><p>Activitats complementries T.7 TEORIA CINETICOMOLECULAR DE LA MATRIA </p><p>! LLEIS DELS GASOS IDEALS </p><p>AC.1. Un gas ocupa un determinat volum a una temperatura dada. Calcula el nou volum que ocupar si tripliquem la temperatura. </p><p>AC.2. Uns alumnes proven de demostrar la llei de Boyle-Mariotte, per aix fan una experincia on mesuren laltura en mm duna columna de mercuri que fa pressi sobre una mostra dada de gas i obtenen els resultats daquesta taula: </p><p>Altura (mm) 0 8,5 20 35 50 65 80 95 Volum (mL) 10,0 9,0 7,9 6,8 6,0 5,4 4,8 4,4 </p><p>Com a informaci addicional sabem que la temperatura s de 25 C i la pressi atmosfrica daquell dia s igual a 750 mm Hg. Comenta lexperincia. </p><p>AC.3. Si escalfem aire en un recipient tancat, canvia la seua densitat? I si escalfem aire en un recipient obert? </p><p>AC.4. Una quantitat de gas donada ocupa un volum de 25 L a 27 C i 2 atm de pressi. Determina el volum que ocupar la mateixa quantitat de gas a la temperatura -23 C i la pressi de 4 atm. (S: 10,4 L) </p><p>! LLEIS PONDERALS DE LES REACCIONS QUMIQUES </p><p>AC.5. Si reaccionen 4 g de la substncia A amb 5 g de la substncia B, es produeixen 3 g de la substncia C i una quantitat desconeguda de la substncia D, quanta? </p><p>AC.6. Si fem reaccionar en distints recipients 4 g i 6 g de sofre amb oxigen, sobtenen respectivament 10 g i 15 g de trixid de sofre. Comprova que es compleix la llei de les proporcions constants i determina la quantitat de sofre que cal per a combinar-se amb 36 g doxigen sense que sobre cap reactiu. Determina tamb la massa de trixid de sofre que s'obt. (S: 24 g de S, 60 g de SO3) </p><p>! CLCULS AMB QUANTITATS DE SUBSTNCIA </p><p>AC.7. En el balan duna balana colloquem 1 mol de carbonat de calci (CaCO3). Quants mols dhidrxid de sodi (NaOH) cal collocar en laltre balan per tal dequilibrar la balana? (S: 2,5 mol) </p><p>AC.8. Calcula els grams de K, Cl i O que hi ha en 10 g de KClO3. (S: 3,18 g de K, 2,90 g de Cl i 3,92 g dO) </p></li><li><p>FSICA I QUMICA 1r BATXILLERAT Cientfico-Tecnolgic </p><p>2 </p><p>AC.9. Tenim 10 g de N2O4 i neliminem 3,111022 molcules. Calcula: a) grams i mols de N2O4 que queden; b) grams i toms de N i O que queden. (S: a) 5,23 g, 0,0569 mol ; b) 1,59 g N, 3,64 g O; 6,831022 toms N, 1,371023 toms O) </p><p>AC.10. Indica en quin cas hi ha major nombre dtoms: a) en 3,27 g de SO3 ; b) en 0,111 mol de SO3 ; c) en 1,0121023 molcules de NH3 ; d) en 0,375 L de N2 mesurats en condicions normals; e) en 1 L de NO2 mesurat a 17 C i 700 torr. (S: en c) hi ha 4,051023 toms) </p><p>AC.11. Calcula la composici centesimal dels compostos: a) mini (Pb3O4) ; b) dicromat de potassi (K2Cr2O7). (S: a) 90,7 % Pb ; 9,3 % O. b) 26,5 % K ; 35,4 % Cr ; 38,1 % O) </p><p>AC.12. Quina massa dhidrogen cont una tona dcid sulfric (H2SO4) de riquesa 98 %? (S: 20 kg) </p><p>AC.13. Determina la massa de 5 L daire mesurats a 20 C i 740 torr si la densitat de laire en condicions normals (c.n.) val 1,293 g/L? (S: 5,87 g) </p><p>AC.14. Ens diuen que un recipient cont oxigen i un altre de volum igual hidrogen, ambds a la mateixa pressi i temperatura. Compara: a) la massa que cont cada recipient; b) les molcules que hi ha en cada recipient; c) la quantitat de mols de gas que cont cada recipient. </p><p>AC.15. Quaranta mols d'un gas A ocupen 1600 L a una certa pressi i temperatura. A la mateixa pressi per a una temperatura cinc vegades menor, quin volum ocuparan 31 mol d'un altre gas B, la massa molar del qual s cinc vegades superior a la d' A? (S: 248 L) </p><p>AC.16. Determina la densitat de lhidrogen molecular en condicions normals. (S: 0,0893 g/L) </p><p>AC.17. Determina la massa molar dun gas si sabem que 14 L daquest gas, mesurats en condicions normals, tenen una massa de 20 g. (S: 32 g/mol) </p></li><li><p>FSICA I QUMICA 1r BATXILLERAT Cientfico-Tecnolgic </p><p>3 </p><p>! CLCULS AMB DISSOLUCIONS </p><p>AC.18. Determina el volum total que cal per dissoldre 3,27 g de clorat de potassi (KClO3) per a obtenir una dissoluci de concentraci 0,125 mol/L. (S: 214 mL) </p><p>AC.19. Calcula la massa de carbonat de sodi (Na2CO3) que hi ha en 300 mL de dissoluci 0,053 mol/L. (S: 1,69 g) </p><p>AC.20. Agafem 25 mL de HCl 0,2 mol/L i els dilum fins a obtenir 500 mL de dissoluci. Calcula la molaritat de la dissoluci que resulta. (S: 0,01 mol/L) </p><p>AC.21. Calcula la molaritat d'un cid clorhdric (HCl) de densitat 1,165 g/mL i una riquesa en massa de 33,16 %. (S: 10,58 mol/L) </p><p>AC.22. Determina quin volum dcid ntric (HNO3) concentrat de densitat 1,485 g/mL i riquesa en massa de 91,13 % cal diluir per a obtenir 750 mL de dissoluci 0,2 mol/L. (S: 7 mL) </p><p>AC.23. Quina massa dcid sulfric del 96 % cal agafar per a preparar 150 g dcid al 15 %? (S: 23,4 g) </p><p>AC.24. Determina quants mL damonac aqus (dissoluci de NH3) del 25 % i densitat 0,91 g/mL calen per a preparar les segents dissolucions: a) 2 L de concentraci 0,1 mol/L ; b) 250 g al 5 %. (S: a) 15,0 mL ; b) 54,9 mL) </p><p>AC.25. Tenim 25 mL duna dissoluci de clorur de bari que contenen 2,51 g de BaCl22H2O i la seua densitat s 1,07 g/mL. Calcula la concentraci de la dissoluci en percentatge mssic i en molaritat. (S: 9,38 % en massa; 0,4 mol/L) </p></li></ul>

Recommended

View more >