24
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO CHU NGHiA VIVI' NAM DOc lap - Tu. do - Hanh phtic S8: 530/BC-UBND (Fong Bi, ngay 12 thong 11 nom 2018 BAO CAO fat qua AO xay dung va time hiksn QCDC ii• co so' nom 2018 COng van s6 2307/SNV-CCHC ngay 02/11/2018 cua Sa N8i vu tinh Quang Ninh ve boo cal) ket qua xay dkmg va thvc hitn quy the dan chi' a ca sa nom 2018. US , ban nhan dan thanh pho Uong Bi boo cao vitc trien khai thkrc hitn ten dia ban thanh ph6 cu the nhu sau: I. Cling tic lanh dao, chi dao viesc AO thirc MO QCDC tai co quan, don vi, dia phturng. 1. ViOc ban hanh cac van ban chi ciao ve thvc hiOn QCDC Ban Thtrong vi thanh Uy ban hanh Quytt dinh ,s6 46-QD/TU ngay 03/8/2015 Thanh lap Ban Chi dao Quy cht dan chn; Quyet dinh so 498-QD/TU ngay 28/6/2017 ve kin toan Ban Chi dao quy the dan chil a ca so; Ban Chi dao thvc hitn QCDC a. ca so thanh pho da xay dung chucmg trinh ding tic nom 2018; ban hanh Cong van so 11-CV/BCD ngay 27/3/2018 ve tang cuing cong tic chi dao, huang dan, giam sat dm cac thanh vien BCD thtrc hitn QCDC ca sof Thanh pho na 2018; Cong van so 12-CV/BCD ngay 16/4/2018 boo cao ket qua 3 nom thvc hitn ktt Juan so 120-KL/TW dm B8 chinh tri Ichoa XI; Cong van so 13-CV/BCD ngay 31/5/2018 boo cao ktt qua vitc xay dkmg va thvc hitn QCDC 0 ca sa 6 thing dAu nom 2018 gui tai cac thanh vien BCD thuc hitn QCDC a• ca se thanh ph6, Ban chi dao thvc hitn QCDC 0 ca sa xa - , phuang va cac Chi, Dang 1)8 ca so , trien khai thvc hitn. US , ban nhan dan thanh ph6 'Jong Bi da tap trung lanh dao, chi dao, tip tic thvc hitn Nghi dinh s6 04/2015/ND-CP ngay 09/01/2015 dm Chinh phil ve thvc hitn dan chU trong hoot Ong dm ca quan hanh chinh nha nuac va cac don vi sv nghitp cong lap; Thong to so 01/201611T-BNV ngay 13/01/2016 dm B8 N8i vi "Huang dAn mot so not dung dm Nghi dinh so 04/2015/ND-CP ngay 09/01/2015 dm Chinh phil ve thvc hitt' dan chu trong hoot Ong dm ca quan hanh chinh nha nuac va cac don vi sv nghitp cong lip"; da quan tritt tad town the can bo, clang vien, cong chirc, vien chat trong ca quan not dung Ket Juan so 120-KL/TW ngay 07/01/2016 dm 138 Chinh tri (khoa XI) ve "Tier) tic day manh nang cao, chat luting, hitu qua vitc xay dkmg va thkrc hitn quy the dan chill 0 ca se; Chi thi ,s8 05-CT/TU ngay 27/4/2016 dm Ban Thuang vi Tinh tly ve "Thkrc hitn Ket Juan so 120-KL/TW cua BO Chinh tri ve tiep tic day manh, nang cao chat luting, hitu qua vitc xay ding va thvc hitn Quy the dan chil 0 ca so . ". Can cir Ke hoach so 1025/KH-UBND ngay 03/3/2015 dm UBND tinh Quang Ninh ye thvc hitn dan chd a ca se ten dia ban tinh Quang Ninh; US , ban nhan dan thanh ph6 ban hanh Kt hoach s6 48/KH-UBND ngay 08/4/2015 ve vitc thvc hitn dan chi' ey cac ca quan hanh chinh nha nuac, dan vi sv nghitp ding lap teen dia ban THANH PHO UONG BI

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO CHU NGHiA VIVI' NAM … · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO CHU NGHiA VIVI' NAM DOc lap - Tu. do - Hanh phtic S8: 530/BC-UBND (Fong Bi, ngay 12 thong

  • Upload
    vophuc

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO CHU NGHiA VIVI' NAM DOc lap - Tu. do - Hanh phtic

S8: 530/BC-UBND (Fong Bi, ngay 12 thong 11 nom 2018

BAO CAO fat qua AO xay dung va time hiksn QCDC ii• co so' nom 2018

COng van s6 2307/SNV-CCHC ngay 02/11/2018 cua Sa N8i vu tinh Quang Ninh ve boo cal) ket qua xay dkmg va thvc hitn quy the dan chi' a ca sa nom 2018. US, ban nhan dan thanh pho Uong Bi boo cao vitc trien khai thkrc hitn ten dia ban thanh ph6 cu the nhu sau:

I. Cling tic lanh dao, chi dao viesc AO thirc MO QCDC tai co quan, don vi, dia phturng.

1. ViOc ban hanh cac van ban chi ciao ve thvc hiOn QCDC

Ban Thtrong vi thanh Uy ban hanh Quytt dinh,s6 46-QD/TU ngay 03/8/2015 Thanh lap Ban Chi dao Quy cht dan chn; Quyet dinh so 498-QD/TU ngay 28/6/2017 ve kin toan Ban Chi dao quy the dan chil a ca so; Ban Chi dao thvc hitn QCDC a. ca so thanh pho da xay dung chucmg trinh ding tic nom 2018; ban hanh Cong van so 11-CV/BCD ngay 27/3/2018 ve tang cuing cong tic chi dao, huang dan, giam sat dm cac thanh vien BCD thtrc hitn QCDC ca sof Thanh pho na 2018; Cong van so 12-CV/BCD ngay 16/4/2018 boo cao ket qua 3 nom thvc hitn ktt Juan so 120-KL/TW dm B8 chinh tri Ichoa XI; Cong van so 13-CV/BCD ngay 31/5/2018 boo cao ktt qua vitc xay dkmg va thvc hitn QCDC 0 ca sa 6 thing dAu nom 2018 gui tai cac thanh vien BCD thuc hitn QCDC a• ca se thanh ph6, Ban chi dao thvc hitn QCDC 0 ca sa xa-, phuang va cac Chi, Dang 1)8 ca so, trien khai thvc hitn.

US, ban nhan dan thanh ph6 'Jong Bi da tap trung lanh dao, chi dao, tip tic thvc hitn Nghi dinh s6 04/2015/ND-CP ngay 09/01/2015 dm Chinh phil ve thvc hitn dan chU trong hoot Ong dm ca quan hanh chinh nha nuac va cac don vi sv nghitp cong lap; Thong to so 01/201611T-BNV ngay 13/01/2016 dm B8 N8i vi "Huang dAn mot so not dung dm Nghi dinh so 04/2015/ND-CP ngay 09/01/2015 dm Chinh phil ve thvc hitt' dan chu trong hoot Ong dm ca quan hanh chinh nha nuac va cac don vi sv nghitp cong lip"; da quan tritt tad town the can bo, clang vien, cong chirc, vien chat trong ca quan not dung Ket Juan so 120-KL/TW ngay 07/01/2016 dm 138 Chinh tri (khoa XI) ve "Tier) tic day manh nang cao,chat luting, hitu qua vitc xay dkmg va thkrc hitn quy the dan chill 0 ca se; Chi thi,s8 05-CT/TU ngay 27/4/2016 dm Ban Thuang vi Tinh tly ve "Thkrc hitn Ket Juan so 120-KL/TW cua BO Chinh tri ve tiep tic day manh, nang cao chat luting, hitu qua vitc xay ding va thvc hitn Quy the dan chil 0 ca so.".

Can cir Ke hoach so 1025/KH-UBND ngay 03/3/2015 dm UBND tinh Quang Ninh ye thvc hitn dan chd a ca se ten dia ban tinh Quang Ninh; US, ban nhan dan thanh ph6 ban hanh Kt hoach s6 48/KH-UBND ngay 08/4/2015 ve vitc thvc hitn dan chi' ey cac ca quan hanh chinh nha nuac, dan vi sv nghitp ding lap teen dia ban

THANH PHO UONG BI

thanh ph6 Uong Bi. UBND thanh ph6 da chi dao cac phong, ban, dan vi thuc hien tot chirc nang nhiem vu theo chu de cong tac nam 2018 la "Tap trung cong tac chinh trang de thi; giai quyet dan thu khieu nai, to cao; bao ve va nang cao chat luting moi truang to nhien" cac Ke hoach so 04/KH-UBND ngay 04/01/2018 cua UBND thanh ph6 ve thuc hien chit de cong tac nam 2018 "Tap trung cong tac chinh trang do thi" tren dia ban thanh ph6 Uong Bi; Ke hoach so 10/KH-UBND ngay 10/01/2018 cua UBND thanh pho ye trien khai thuc hien chit de cong tac nam 2018 ve "Giai guy& khieu ngi to cao"; Ke hoach so 24/KH-UBND ngay 22/01/2018 thuc hien chit' de cong tac nam "Bao ve nang cao chat luvng moi truang to nhien" tren dia ban thanh ph6 UOng Bi va thuc hien nam dan van chinh quyen. UBND thanh pho da thanh lap Doan Kiem tra dOt xuAt viec thuc hien lcy luat, kS, cuang hanh chinh, van hoa cong sa tai cac phong, ban, dan vi, UBND cac xa, phuang de tang cuang ding tic kiem tra, giam sat viec thuc hien tai cac don vi. Dong that chi dao cac ca quan, don vi, UBND cac xa, phtrang xay dung ke hoach thuc hien et' the phi' hop voi tong don vi.

van ph6 da thuc hien cong khai cac not dung theo quy dinh, tap trung vao

cac van de: cac chu twang chinh sach cua Dang, cua Nha ntrac va quy dinh cua dia phucmg co lien quan den ding viec cua ,ca quan, trong do trach nhiem Thu truang ca quan phai trien khai kip then k8 hoach, chucmg trinh cong tac, nhiem vu chuyen mon thang, quy, nam; thong bao k8 hoach han mdc kinh phi ctla co quan qua HOi nghi can bo, cong chirc; thong bao ket,qua binh xet thi dua hang nam; dieu dOng, de bat, bo nhiem can bO lanh dao; cac che dO, chinh sach c6 lien quan den can b6, cong chirc, vien chirc; cong khai cac not dung truac khi Thu truang don vi va cap co tham quyen quyet dinh. Chi dao, to chat tuyen truyen, van demg nhan dan thuc hien tot cac cu6c van demg "Hoc tap va lam theo tam guang dao dim HO Chi Minh", "Town dan doan ket xay dtmg deri song van hod i khu dan cu", phong trao "Toan dan bao ve an ninh T6 quoc"; cac chinh sach dam bao an sinh xa hOi.

Huang dan US, ban nhan dan ,cac xa, phuang ph6 bien, tuyen truyen cong khai cac not dung thuc hien Quy che dan chu tai cac than, khu dang ten dia ban theo phtrang cham "Dan biet, dan ban, dcin lam, dan kiem tra"; chi dao UBND cac xa, phuang trien khai thuc hien tot Quy trac, Huangtrac da dugc cac them, khu pho xay dkmg va &roc cap c6 tham quyen phe duyet tong buoy dieu chinh bo sung Hucmg troc, Quy trot cho phit hap. Chi dap Trung tam truyen thong va van hoa khai thacya xay dung cac tin, bai, phong su phat tren he thOng truyen thanh thanh pho, truyen hinh cua tinh; he thong truyen thanh cac xa, phuang tuyen truyen cac chit twang cua Dang, chinh sach phap luat ctla Nha ntroy, cac dien hinh tier' tien, gucmg ngueri tot viec tot, cac hoat dOng van hod, van nghe, the duc the thao ten dia ban thanh pho.

Hoat dOng kiem tra, giam sat viec thuc hien quy the dan chit dtrac thuc hien thuang xuyen, duy tri the d6 hop thuang Icy, cac h6i nghi giao ban de danh gia ket qua thuc hien nhiem vu, tai cuOc hop dm thanh pho thao ger nhimg kh6 khan. Ban chi dao QCDC xa, ,phtrang da thtremg xuyen kiem tra don d6c cac cap us/chi bO, lanh dao chinh quyen to phtrang den cac khu dan cu, MTTQ va cac doan the nhan dan trong viec tuyen truyen chit' truang chinh sach ctla Dang va Nha, nuac, nhimg chit truang ve phat trien kinh to - xa ctia dia phuang. Thanh pho da giam sat viec thuc hien QCDC tai UBND xa, phuang trong ding tac cai cach hanh chinh,

2

giai quy't don thu, nang cao chAt lugng boat &Ong dm he th6ng chinh quyen, viec giai quyet cac y kien de nghi, kien nghi, don thu cua nhan dan, phat huy quyen lam chu nhan dan gop phan tich circ vao cu'Oc dau tranh chong quan lieu, tham nhung, rang phi va cac Welt hien tieu ctrc khac trong xa hoi, ca quan don

2. Cong tac thong tin, tuyen tru)4n ?icing cao nhan cua cap uy, chinh qulen

Uy ban nhan dan thanh ph6 huang clan cac phong, ban, nganh, doan the thanh pho,,cac xa, phuang, don doanh nghiep, truang hgc tren dia ban thanh pho,tuyen truyen, pith bien not dung Phap lenh 34/2007/PL-UBTVQHI 1; Ket Juan so 120-KL/TW ngay 07/01/2016 dm BO Chinh tri (khOa XI) ye "Tiep,tuc day manh nang cao chat lugng, hieu qua viec xay dung va thuc hien Quy the dan chu u ca ser"; Thong to 01/2016/TT-BNV ngay 13/01/2016 dm BO NOi vu "Huang dAn mot so not dung dm Nghi dinh so 04/2015/ND-CP ngay 09/01/2015 cua Chinh phi" ye thuc hien Quy the dan chu trong hoat ciOng ctia co quan hanh chinh nha ntrac, don vi su npiep cong lap"; Chi so 05-CT/TU ngay 27/4/2016 cila Ban thuemg vu Tinh uy ve "Thuc hien Ket luan so 120-KL/TW cua BO Chinh tri ve "Tie') tuc day manh nang cao chat lugng, hieu qua viec xay dung va thuc hien Quy the dan chil a co so." gan vai viec tuyen truyen cac chit truong, duang lei cua Dang, chinh sach phap luat cua Nha nuac; cac van ban phap luat mai ban hanh; tuyen truyen thuc hien Nghi quyet dai hOi Dang cac cap, quy trinh lira ch9n va bau Bi thu, Truang khu nhiem kS/ 2017 - 2020, chao mimg kS, niem cac ngay re lan cua dat nuoc, cua tinh, cua dia phuong. Huang clan US, ban nhan dan cac xa, phuang pho bi8n, tuyen truyen ding khai cac not dung thuc hien Quy the dan chit tai cac thou, khu &Mg teen dia ban theo phuong cham "Dan biet, dan ban, dan lam, dan kiem tra" da dugc cac cap US, dang, Chinh quyen ca ser thuc hien c6 hieu qua. 11/11 cac xa, phuang va 101 than, khu da kien town BCD, BVD toan dan doan ket xay dung dai song van boa; phat huy dan chu ca so, phat dOng xay dtmg gia dinh, van hod, them, khu van hod, cac quy dinh phuang tren mgi Firth vuc kinh te, xa hOi dugc niem yet ding khai tai Iry sa UBND cac xa, plurimg .va nha van hod them, khu. Vic xay dung Quy trac, Huang troc van hod dugc pho bien, tuyen truyen sau rang, dua ra lay y kien ding khai, dan chtl trong nhan dan, da nhan dugc sir nhat tri cao trong viec thuc hien.

Cac xa, phuang duy tri tot ding tac tuyen truyen trien khai not dung co ban thuc hien Phil) lenh so 34/2007/PLUBTVQH11 ngay 05/4/2007 cna Uy ban thuang vu Queic hOi ye thuc hien dan chu a xa, phuang, thi tran; niem yet cong khai nhfin& not dung nhan dan dugc biet, dugc ban, dugc tham gia, dugc giam sat nhu: ke hoach phat trien kinh to xa hOi; cac du an cong trinh dugc dau to do nguon ngan sach; ke hoach, quy hoach sir dung dat; cac loai guy thu to nhan dan; ding khai cac thu tpc hanh chinh khi giao dich dan str, &Mg gop cac lc* quy, cac loai phi theo quy dinh, theo quy trac, huong trac,a khu dan cu. Cac xa, phuang da to chirc nhieu hOi nghi lAy kien nhan dan ve chu truong, chinh sach cua Nha nuac, cua dia phuong ye cac van de lien quan truc tiep den dai song nhan dan ve dong g6p xay dtrn&, cac cong trinh phuc lgi, xay dung nang than mori. Tuyen truyen qua he thong truyen thanh cua phuimg va cac khu. In an tai lieu cap phat cho cac khu nghien dru, tuyen truyen. Nang cao chi so quan tri va hanh chinh cong (PAPI).

3

T6 chirc tuyen truyen, van Ong nhan dan thuc hien tot cac cu8c van,Ong "Hgc tap va theo tam guang dao dirc Ho Chi Minh", "Toan dan doan ket xay dtmg dari song van hoa a khu dan Cu".

3. Cong tac kiem tra, giam sat, danh gici viec thuc hien QCDC

Cong tac kiem tra, giam sat dugc duy tri throng xuyen. Ban Chi dao thuc hien QCDC ,6 co sa Thanh ph6, cac thanh vien Ban Chi dao da chu Ong xay dung ke hoach kiem tra, don d6c va chi dao trien khai thkrc hien QCDC tai cac co kr, dia ban, dan vi dugc phan cong phu trach. Cac thanh vier' Ban Chi dao thkrc hien QCDC thanh pho da tham gia cac Doan kiem tra, giam sat cua Thanh uS/, UBND thanh pito, cac Doan Giam sat cua HDND va khoi MTTQ va cac doan,the chinh tri - xa h8i thanh pho theo cac chuang trinh kiem tra, giam sat dm cac, cap, cac nganh. Trong qua trinh kiem tra theo chuang trinh da c6 nhieu not dung gan vari viec kiem tra, giam sat, danh gia viec to chirc thgc hien QCDC 6 ca sa. Thanh uy Quyet dinh thanh lap Doan kiem tra cac ca sa Dang ve cong tac lanh dap, chi dao va trien khai thgc hien chuang trinh hanh Ong so 33-CTr/TU ngay 30/8/2013 cua Ban Chap hanh Dang 138 thanh ph6 thuc hien Nghi quyet s6 25-NQ/TW Trung ucmg 7 (khod XI) ve "Tang ctrong va dad mai su lanh dao cua Dang doi vgi cong tac din van trong tinh hinh trong do co not dung ve thuc hien QCDC, da truc tiep kiem tra 16 Chi, Dang b8, trong do co 11/11 xa, phuang, qua kiem tra cho thay cac chi dang 138 thuc hien ngiem quy the dan chu a co kr khong c6 clan thu phan anh ve khong thuc hien quy the dan chit.

II. Ket qua thkrc hien dan chu trong not hi) quan theo Nghi dinh so 04/2015/ND-CP

1. Viec thuc hien trach nhiem cua ngueri dung dau ca quan theo Di'eu 4; trach nhiem cua can ba, cong chicc tai Dieu 6

a. Vic thuc hiOn trach nhiem cua Thzi truang ce quan theo Dieu 4 Nghi dinh 04/2015/ND-CP

Thu trtrarng co quan UBND thanh ph6 da chi dao cac phong, ban chuyen mon thuc hien nghiem bac the d8 thoi gia lam viec, bao dam dung quy dinh ve thai gian lam viec cua Oi ng'ii can b8, cong chirc, vien chirc. Uy ban nhan dan thanh pito da ban hanh Ke hoach s6 18/KH-UBND ngay 15/01/2018 "V'& thuc hien Nghi quyit so 09-NQ/TU ngay 08/12/2017 cua Ban chap hanh Dcing ba Tinh, Chuang trinh so 06/CTr-UBND ngay 09/01/2018 cua UBND Tinh, Nghi quyk so 08-NQ/TU ngay 12/12/2017 cua Ban Chap hanh Dang ba thanh pho, Nghi quyet so 395/2017/NQ-HDND ngay 20/12/2017 cua HDND thanh pho ve phuang httang, nhiem vu nam 2018". V oi chit de cong tac nam 2018 la "Tap trung cong tac chinh trang do thi; giai quyet den dm khieu nai, to cao; bao ye va ming cao chat luting mai truerng ty. nhien". US/ ban nhan dan thanh ph6 ban hanh Ke hoach s8 04/KH-UBND ngay 04/01/2018 thuc hien chu de cong tic nam "T'Op trung cong tac chinh trang do thi"; Ke hoach so 10/KH-UBND ngay 10/01/2018 trien khai thkrc hien chu de cong tac nam "Giai quyit khiju ngi to cao"; Ke hoach so 24/KH-UBND ngay 22/01/2018 thuc hien chtl de cong tac nam "Bao ye ming cao chat luting mai truerng to nhien" teen dia ban thanh ph6 Uong Bi. Teen ca sa not dung Ice hoach cua UBND thanh

4

pho ban hanh, cac phong, ban, ca quan, clan vi chu dOng can cir chirc nang nhiem vu dirgc giao thkrc hien nhiem vu; hang tuan, Thu truong ca quan to chirc hop thugng trvc lanh dao UBND vao dau tuan va to chirc,h9p UBND dinh kY vao thir 5 hang tuan, dinh ky hgp danh gia hang,thang, quy nham danh gia kEt qua thkrc hien nhiem

thao go. kh6 khan wrong mac va de ra nhiem vu, giai phap cho thoi gian tip theo. Cac ca quan, clan vi thkrc hien nghiem tuc viec ding khai cac Chu truang, chink sach cua Dang, phap 1u4t cUa Nha nuoc, Nghi quyet cua Thanh uy, Nghi quyet HDND, Chuang trinh hanh dOng cua UBND thanh pho trong viec trien khai thkrc hien cac muc tieu, chi tieu phat trien kinh to xa hOi cua thanh pho, not dung cuOc van dOng hgc tap va lam theo tam guang dao dirc HO Chi Minh; trien khai cac chuang trinh cong tac cua UBND thanh ph6 ve chirc nang nhiem vu, chuyen mon ye kinh phi hoat dOng, che dO chinh do ngan sach Nha nuoc cap, tien quyen gop ung hO, hieu hy, tham hoi... Thkrc hien ding khai trong cong tac tuyen dung, dao tao, boi duitr'ng, dieu &Ong, bo nhiem, luan chuyen can bO, hgp &Ong lam viec, cham dirt hgp &Ong lam viec; thkrc hien cong khai lay y kien rOng rai den cac phong, ban, clan vi, can bO, cong chirc, vien chirc, nguoi lao dOng tham gia y kien ye xay dung cac de an, du an, viec xay dung cac van ban quy pham phap luat; cong khai trong viec thkrc hien che clo, chinh, sach, khen thuong, luat, ding khai cac ket qua thanh tra, kiem tra, giai quyet khieu nai, to cao trong not bO ca quan cho tea the can bO, cong chirc, vien chirc, ngtrai lao dOng trong ca quan.

Thu twang ca quan UBND thanh ph6 va Truang cac phong, ban chuyen mon da thkrc hien tot viec quan lY, sir dung chi tieu ngan sach do Thanh ph6 phan bo cho cac phOng, ban clan vi dam bao dung nguyen tac, dung qui dinh, gop phan tich cuc vao viec bao dam hoat &Ong chung cua UBND thanh pho va tirng phong, ban chuyen mon. Thkrc hien cong tac phong chong tham nhung, Lang phi, thkrc hanh tiet kiem trong quan lY cong san va chi tieu ngan sach.

Thu truang ca quan UBND thanh ph6 da ph6i hop tot Cons doan, cac doan the trong ca quan trong viec to chirc chain lo, tham hoi CB CC VC Om dau, hieu, hy. Tao dieu kien thu4n lgi cho cac phong, ban chuyen mon cua UBND thanh pho to chirc cho CBCCVC, doan vien ding doan di tham quan, hoc tap kinh nghiem. Chi dao thkrc hien day du, dung nguyen tac che dO chinh sach tien Krung, tien thirang, kinh phi h9c tap nang cao trinh dO, che dO ding tac phi theo chi tieu hoach ngan sach cap. Phoi hgp voi Cong doan va cac doan the quan chUng to chirc dugc nhieu hoat &Ong van hoa van nghe, TDTT tao Ichong khi vui tuai, khoe manh trong CB CC VC. Trong dieu kien kho khan ye kinh phi,„ Thu trirong ca quan da dOng ding Cong doan ca quan huy dOng them kinh phi de phvc vu nhiem vu chinh tri ciaa ca quan va WO' trg them cho CB CC VC nhan dip cac ngay le, tet; thirem4 xuyen nam bat tam to nguyen vong va phan anh nhimg kien nghi ciia CB CC VC den Thu trugng ca quan UBND va Thu tnram4 cac phong, ban chuyen mon. Giai quyet kip th6i cac ding viec c6 lien quan den che de) chinh sach cila can bO, cong chirc hoc cac cong viec lien quan den giai quyet cong viec dm to chirc, cong dan.

b. Trach nhiem cUa can bO, cong chirc, vien chav theo quy dinh tgi Dieu 6, Nghi dinh 04/2015/ND-CP

5

Can b6, cong chirc, vien chirc co quan UBND thanh pho da c6 nhieu c6 gang trong viec thuc hien cac nhiem vu &roc giao. Da thkrc hien tot nhiem vu, chirc nang, nhiem vu chuyen mon dm co quan giao cho, thkrc hien thtiong xuyen to phe binh va phe binh doi voi Ong nghiep, ban than.

Can b6, cong chirc, vier' chirc ca quan da tham gia t6t cac hoat Ong chung cua ca quan phat Ong. Tham du cac cu6c hop Ong du, manh clan tham gia y kien dung gop voi tinh than xay dumg doi vui nhans viec can b6, cong chirc, vien chirc &roc tham gia 3"/ kien, thu twang co quan quyet dinh. Dong th6i tham gia giam sat cac n6i dung cong viec cua ca quan theo quy dinh cua Quy the thkrc hien dan

Tham gia hoat Ong van hem, van nghe, down ket ttrang tro giup der nhau ding tien b6 trong cong tac va trong sinh hoat doi song. Tich ckrc tham gia gill' gin ve sinh moi throng chung ca quan, phat Ong phong trao van h6a, the thao nhan dip cac ngay ,08/3 va 20/10; tham gia chuang trinh ngtroi gi6i thieu ,hay ve U8ng Bi; tham gia day du cac cu6c van Ong Ong 116 cac quy nhu: Qu9 den an dap nghia; phong chong bao hit; vi ngtr6i ngheo, qu9 bao tra tre em, cac cu6c van d6ng nhan dao va cac hoat Ong tir thien khac.

c.Viec to chirc HOi nghi can bO, cong chtir, vien chirc theo Dieu 5, Nghi dinh so 04/2015/ND-CP

Thu tnremg ca quan UBND thanh phi) da quan tam chi d4o va ph8i hop ding veri Cong down co quan to chirc to H6i nghi can bo, cong chirc, vien chirc, ngtrefi lao Ong theo dung quy dinh. Qua d6 danh gia lc& qua thkrchien nhiem vutrong nam va de ra nhiem vu d

, m ram sau. Dong th6i qua H6i nghi moi can b6, cong chirc, vien

chirc, ngtrefi lao Ong phat huy quyen lam chti va thkrc hien nhting n6i dung theo Quy che dan chu. Ben canh d6 qua 1-16i nghi de tuyen ducmg, khen,thtreing nhang tap the, ca nhan c6 thanh, tich xuat sac trong cong tac va phe binh, nhac nher nhung tap the, ca nhan con c6 yeu kem, khuyet diem. Cac phong, ban, don vi, xa, phtrang da thisc hien nghiern tuc viec to chirc H6i nghi can b6, cong chirc, vien chirc, ngueyi lao Ong tai don vi theo dung quy dinh.

Tren co kr H6i nghi can bo, cong chirc, vien chirc, nguoi lao ,Ong, Thu truemg co quan va Chia tich Cong down co quan ban hanh Nghi quyet de trier' khai thkrc hien cac nhiem vu den timg don vi. Co quan UBND thanh pho da xay Ong quy che chi tieu n6i b6 de thkrc hien viec chi tieu dam bao theo dung quy dinh.

d. Nhfing viec can bO, cong chuc, vien chzic tham gia y kien ,thzi truong co. quan quyet dinh, nhung viec cluvc giam sat, kiem tra theo Dieu 9, Dieu 10, Dieu 11, Nghi dinh so 04/2015/ND-CP

Nhfing viec can b6, cong chirc, vien chirc &roc biet; &roc tham gia kien truefc khi Thu trtrefng co quan quyet dinh &rot thkrc hien day du va thong doi town dien, tao su chuyen Wen ve moi mat trong hoat d6ng dm Chi b6 nhu nhang Chi thi, Nghi quyet cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha ntrac, Nghi quyet cua Thanh

Nghi quyet HDND, Chuang trinh hanh Ong cua UBND thanh pho trong viec trien khai thkrc hien cac mix tieu, chi tieu phat trien kinh to xa h6i cua thanh pho, n6i dung cu6c van Ong hoc tap va lam theo tam guang dao dirc Ho Chi Minh, ve sinh moi tru&ng, an town giao thong, Cac chuang trinh cong tac cua UBND thanh

6

ph& dm cac phong, ban chuyen mon, kinh phi hog dOng 6 thang, quy cua timg phong, ban do ngan sach Nha nuac cap, tien quyen g6p ung hO, kinh phi hog &Ong hieu hy, tharn

Nhang viec can bO, cong chirc, vier' chat giam sat, kiEm tra nhu viec to chirc thuc hien cac Chia truang, Chinh sach cua Dang va Nha mac, Ke hoach ding tac hang thang, quy, dm co quan, Nghi quyet cua Dang uSf, cua Chi 130, HOi nghi can bO, ding chirc, vien chirc hang nam, Chuang trinh cong the cua ca quan dugc thuc hien thuang xuyen, nghiern tuc, dam bao dan chil.

Can 130, cong chirc, vien chat dugc tham gia y kin u cac not dung theo quy dinh truac khi Thu truang co. quan, clam vi,hoac cap co tham quyen quyet dinh nhu: Chu,truang, giai phap thuc hien Nghi quyet Dang BO, HDND Thanh pho; Nghi quyet cua Dang BO, HDND xa, phirang, Chinh sach Phap, lug Nha mraclien quan den cong viec dm co quan, don vi, lien quan den quyen nghia dm ding dan. Trier' khai nhiem vu dm co quan deu &roc ban bac dan chu trong cac hOi nghi, cuOc h9p, nhimg y kien de xuat, thac mac cua can 130, cong chirc, vien chirc deu dugc this twang ca quan giai dap va chi dao thuc hien do,vay hau het cac Chuang trinh ding tac, cac nhiem vu Thanh pho deu dugc trien khai thuc hien dat ket qua tot, cant* ding chuc, vien chirc doan ket, gan b6 va phoi h9p ding thuc hien.

Cac dan vi thuc hien tot viec ding khai cong tac tai chinh, cac chE do chinh sach, dao tao, b6i duang, dE bat, b6 nhiem, khen thuang, kSi luat CBCCVC. Thanh ph6 da duy tri tot viec thuc hien horn this gop )'/, to chirc HOi nghi can 1)0, cong chirc, vien chirc, nguari lao dOng; Phan dinh ro chirc nang, nhiem vu giixa Thu tnrang ca quan, don vi veri Bi this cap 4, Chu tich Cong doan trong viec dieu hanh chi dao thuc hien cac nhiem vu cua ca quan.

2. Viec thyr hien Nghi quyit so 39-NQ/TW ngay 17/4/2015 cua BO Chinh tri va Nghi quyet so 18-NQ/TW

Can cir KE hoach s6 36/KH-UBND ngay 05/3/2018 cua UBND tinh Quang Ninh ve "Thisc hien Nghi quyet so 18-NQ/TW, Nghi quyet 19-NQ/TW HOi nghi lan thir sau, Ban Chap hanh Trung trong (kh6a XII)", Uy ban nhan dan thanh pho da ban hanh KE hoach se; 88/KH-UBND ngay 19/4/2018 dE triEn khai dEn cac phong, ban, dan vi, UBND cac xa, phuang thuc Uy ban nhan dan thanh pho de thuc hien Nghi quyEt so 18-NQ/TW, Nghi quyEt so 19-NQ/TW ngay 25/10/2017 cua HOi nghi lan thin sau, BCH Trung hang Dang kh6a XII.

a) V'e bien chJ, so luting ngtrai lam viec va clOi ngli can bO, cong chuc, vien chirc, ngwol lao ("Ong

Uy ban nhan dan thanh ph6 da tin hanh ra soat, sap xEp to chirc boi, may, s6 Luang can bO, cong chdc, vien chirc, hap &rig lao dOng tai cac phong chuyen mon, don vi sir nghiep cong lap dam, bac) theo Hen che dugc UBND tinh giao, phe duyet; nam 2018, khoi clang doan the giam 06 bien che ding chirc so vai nam 2015 (= 9,84%), giam 01 bien chE cong ,chirc so vai nam 2017 (= 1,79%); kh6i chinh quyen thanh pho da giam 17 bien che ding chirc so vai nam 2015 (= 12,71%), giam 03 bier' chE con& chirc so vai nam 2017 (= 2,9%). Thuc hien nghiem viec khong thuc hien 14, hop &zing lao dOng lam cong tac chuyen mon trong ca quan hanh chinh.

7

Tiep tic trien khai thkrc hien Nghi dinh so 108/2014/ND-CP ngay 20/11/2014 ciaa Chinh , ,phil ye chinh sach tinh gian Bien che, UBND thanh phi!, tie!) tic tuyen truyen, phO trien khai den cac phong, ban, don vi va doi ngtl can bO, cong chirc, vien chirc, ngkr6i lao dOng. Ra soat dOi arcing, de nghi UBND tinh dieu chinh De an tinh gian bien che cila thanh phO. Trong nam 2018, UBND thanh pho da de nghi UBND tinh phe duyet danh sach tinh gian cho 06 nguOi, trong do 05 vien chirc, 01 cong chirc.

Ra soat, sap xep lai he thOng cac Truerng h9c cong lap thuOc UBND thanh phO quan 1j, gan yen nang cao chat lugng, hieu qua, duy tri ben virng ket qua pho cap gido dic: Nam h9c 2017-2018, UBND thanh pho da chi dao ra soat, don lop de giam bien che: doi vai cap Tieu h9c, theo ke hoach nam h9c cc') 312 lop, don lai con 300 giam 12 lop 1 (giam 18 bien che); dOi \Teri cap THCS, theo ke hoach nam hoc có 172, dOn lai con 166 giam 06 lop 2 (giam 10 bien che); sau khi thkrc hien ra soat, &On lop ke hoach nam h9c 2017-2018 thanh phO can la 1342 dam bao vOi bien che hien dugc giao la 1342. Nam 2018-2019, UBND thanh phO da chi dao ra soat, clOn lop de giam bier' che. Ket qua: dOi vai cap Tieu h9c, theo ke hoach nam h9c có 312,16p, don lai con 299 giam 13 lop (3) (giam 26 bier' che); doi v&i cap THCS, theo Ice hoach nam h9c c6 172, don lai con 165 giam 07 lop (4) (giam 13 bien che). Sau khi thkrc hien ra soat, dOn lOp nam h9c 2018-2019 thanh phO can la 1397 nguOi thieu 23 ngueri so vai bier' che hien dugc giao la 1374 nguai.

Tinh den thang 10/2018 tong so bien che vien chirc chirc, hcrp gong 68 tai cac don vi str nghiep thuOc UBND thanh phO la: 1657 hien che. So can bO, vien chirc, hop (tong lao dOng có mat la 1612.

b)Ve can bOs, cong char cap xa viz nhang ngu.61 hoot cleing khong chuyen trach cap xa va thon, ban, khu pho

- S6 lugng can 110, cong chirc cap xa dugc thkrc hien theo Quyet dinh so 920/QD-UBND ngay 24/3/2018 ve viec dieu chinh phan loci don vi hanh chinh cap xa teen dia ban tinh Quang Ninh hien va Quyet dinh so 2299/QD-UBND ngay 15/6/2017 ve viec giao so lugng can bO ding chirc cap xa ten dia ban tinh Quang Ninh ve viec diet" chinh phan loci don vi hanh chinh cap xa teen dia ban tinh Quang Ninh. Doi voi don vi hanh chinh cap xa loai I dugc giao 23 can bO, cong chirc; cap

' TH Bach Dang Gam 01 lap, TH Kim DOng Giam 02 lap, TH Le Wing Phong Giam 01 lap, TH Iran Hung Dao Giam 02 lap, TH Tnmg Vucmg Giam 01 16p, TH Yen Thanh Giam 01 lap, TH Le Van Tam Gam 02 lap, TH Ly Thtreyng Kigt Giam 01 16p, TH Phtrang Nam B Giam 02 lap.

2 THCS Plaucmg Nam 01 16p, THCS Tran Qu6c Toan 02 16p, THCS Ly Tu Trong 02 lap, THCS Nguyen Van Cir 01 lap, THCS Tnmg Vucmg 01 16p.

3TH Bach Dang Giam 01 16p, TH Kim DOng Giam 02 16p, TH Le Hang Phong Giam 01 lap, TH Tran Hung Dao Giam 02 lap, TH Tnmg Vucmg Giam 01 16p, TH Yen Thanh Giam 01 16p, TH Le Van Tam Giam 02 lap, TH Ly Thutmg Kiet Giam 01 lap, TH Phtrcrng Nam B Giam 02 16p.

"THCS Phucmg Nam 01 Idrp, THCS 'Fran Qu6c Toan 02 lop, THCS Ly Tu Trong 02 lop, THCS Nguyen Van Cu 01 lap, THCS Tnmg Vucmg 01 lap.

8

xa loai II,dtrgc giao 21 can b6, cong chirc. S6 can b6, ding chirc cap xa tren dia ban thanh pho hien c6: 235/251 ngtrari giam 16 ngtrai theo quy dinh.

- S6 luting rival hoat d6ng khong chuyen trach cap xa, them khu ph6 thtrc hien theo Nghi quyet so 55/2016/NQ-HDND ngay 07/12/2016 dm H6i &rig nhan dan tinh Quang Ninh ve viec quy dinh so luting, chirc danh, mot s6 the d6, chinh sach doi vai nhang ngtrai hoat d'6ng khong chuyen trach a cap xa va 6 then, ban, khu pho; quy dinh mirc khoan kinh phi hoat d6ng doi vai cac to chirc,chinh tri - xa h6i a cap la va khoan kinh phi hoat d6ng cac then, ban, khu pho teen dia ban tinh Quang Ninh. Dan vi hanh chinh cap xa loai I: BO tri khong qua 14 ngtrai; cap xa loai II: Bo tri khong qua 12 ngtrai; cap xa loai III: Bo tri khong qua 11 ngtrai. So ngtrai hoat d6ng khong chuyen trach cap xa teen dia ban thanh pith' hien c6 118/152 ngtrai va 33 ngtthi la can b6, cong chtic kiem nhiem chirc,danh khong chuyen trach cap xa. Ngtrai hoat Ong khong chuyen trach then, khu phO hien c6 750/774 ngtrai.

c)Dai vai cac dun vi sir nghiep cong lap

Tren ca sa Ke hoach da ban hanh, trong 10 thang dau nam 2018, UBND thanh ph6 da chi dao cac phang, ban, don vi tich ctrc tham mu cho UBND thanh pito thtrc hien cac nhiem vu, giai phap de tie tuc doi mai hoat d6ng cua cac dan vi sir nghiep cong lap, lc& qua: Ban hanh Quy dinh chIrc nang, nhiem vu, quyen han cua Ban quan 1j, chg trung tam thanh pho de phi' hap vai viec dtrgc giao ttr chi' ye chi dau ttr, chi thuang xuyen va viec Thanh lap H6i &Ong quan l Ban quan 1y chg trung tam. Bao cao trinh, UBND tinh, SO N6i vu cho giai the Trung tam ttr van thiet ke kien truc thanh ph6 da &lac UBND tinh ban hanh Quyet dinh so 4465/QD-UBND ngay 31/10/2018 dm UBND tinh Quang Ninh ve,viec,giai the Trung tam ttr thiet ke kien truc thanh pho.Thtrc hien Nghi quyet so 88/2017/NQ-HDND, ngay 13/12/2017 dm H6i d6ng nhan dan tinh Quang Ninh, Uy ban nhan dan thanh pho da giao cho Ban quan ly Di tich va Rimg qu6c gia Yen lir dtrgc ttr chu ve kinh phi hoat Ong tir nam 2018 (Theo Quyet dinh so 36/QD-UBND ngay 05/01/2018 ctia UBND thanh ph6). D6ng thari ban hanh Quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va to chirc hoat d6ng ciia Ban quan ly Di tich va Rimg quoc gia Yen Tir tren ca sa viec giao ttr chu kinh phi (Quyet dinh so 1020/QD-UBND ngay 23/02/2018 caa UBND thanh ph6).

, Phi h9p vai S6 Y ban giao Trung tam dan s6 ke hoach hoa gia dinh thanh pho ve Trung tam y te. Chi dao Phong Y te tham mtru cho UBND thanh pho sap 'Cep, bo tri nhan ltrc hien c6 doi vi tri viec lam va quy mO dan so cho 11 tram Y te xA, phuang de thgc hien chirc nang nhiem vu ducic giao. Thkrc hien viec giai the Trung tam ttr van thiet ke kien truc thanh pho theo Quyet dinh so, 4465/QD-UBND ngay 31/10/2018 dm UBND tinh Quang Ninh. Tiep tuc ra soat, sap xep lai he dying cac Truang hgc cong lap thu6c UBND thanh pho quan 1/ gan vai nang cao chat luting, hieu qua, duy tri ben yang ket qua pho cap gido dttc.

3. Cong tac cal cach hanh chinh, cal cach thu tuc hanh chinh, cong tac tiep cong dan, doi thogi, giai quyet khieu ngi to cao

a. Kit qua thtrc hien quy chi dan chi g''an vori cal cach hanh chinh

9

Thkrc hiri Chuang trinh tong th6 cai cach hanh chinh nha nu& giai doan 2016 — 2020; cac phong, ban, dan vi tiep tic ra soat, kiem tra, thkrc h*i don gian hoa thu tic hanh chinh tren cac linh vkrc dugc xa h6i quan tam; tang cuerng Ung Ong cong ngh" thong tin trong host Ong quan 15/, dieu hanh, tao thuan loci cho to chirc, cong dan trong giai quyet thu tic hanh chinh. Thkrc hien nghiern tuc vies niem y6t, cong khai cac thu tic hanh chinh. US/ ban nhan dan thanh ph6 chi dao thuerng xuyen ra soat, cap nhat kip theri cac thu uric hanh chinh mai ban hanh, thu tic hanh chinh sua doi, thu tic hanh chinh thay the hoac bai b6 thu6c therm quyen guar' 15, dm UBND cap hus*i, cua nganh doc, cap nhat kip theri vao phan mem de trien khai thkrc

T6ng s6 thu tic hanh chinh thu6c therm quyri giai quy6t cua Uy ban nhan dan cap huy'n der dua vao thkrc hien tai Trung tam hanh chinh cong thanh pho 300/300 = 100% thil tvc.

- S6 thu tic hanh chinh thkrc hien tiep nhan, therm dinh, phe duy't thu6c therm quyen giai quyet cua UBND thanh pho tai Trung tam la 300/300 = 100%.

- T6ng s6 thu tic thkrc hien tip nhan qua dich vi buu chinh cong ich: 254/300 thil tic (= 84,7% so TTHC tai Trung tam); thu tic thirc hien tra ket qua qua dich vi buu chinh cong ich la 224/300 thil tic (=74,7% ); T6ng so thu tic thuc hien ti6p nhan va tra ket qua qua dich vi buu chinh cong ich la 223/300 (=74,3%)

+ Tir ngay 01/01/2018 den ngay 31 /1 0/2018 thkrc hien tip than va tra k6t qua giai, quyet qua dich vv chinh cong ich la: 6.743 ho soy (trong do thu tic thu6c therm quyen giai quyet cua UBND thanh pho la 130 ke qua.

- T6ng s6 TTHC thu6c therm quy&sri giai quy6t cap huy'n tri6n khai cung cap dich vi cong mdc d6 3,4 la 281/300= 93,67% TT. Trong do TTHC tri6n khai cung cap dich vi cong mirc d6 4 la 110/300= 36,7%.

+ TU. 01/01/2018 6n 31/10/2018 Trung tam huang dan n6p, tip nhan qua mpg la 1.294/7.512 ho soy =17,23%, der giai guy& dung quy dinh.

- TS/ le s6 thu tic hanh chinh dugc dang 14/ cat giam thai gian so veri s6 thu tvc quy dinh phap luat la 241/277 thil tvc = 87%; TS,' le th6i gian dugc cat giam so v&i theri gian quy dinh phap,luat la 1903,75ngay/ 3597,5 ngay = 52,92%. S6 tic c6 then gian cat giam toi thieu 50% tra len la 176/277 thu We = 63,54%.

* Ra soar this tyc hanh chinh thz4c therm quyen giai guy& cua ca quan nganh cl9c gong tren cilia ban:

Can dr Quy6t dinh s6 1442/QD-PCQN ngay 29/6/2018 dm Cong ty dien lkrc Quang Ninh ve viec cong bo danh mvc va not dung b6 thu tic hanh chinh trong qua trinh thkrc h*i hgp (long mua ban din dugc chuan hoa, thu6c pham vi chirc nang quan 15/ cua Cong ty Dien luc Quang Ninh va Dien luc cac huyn, thi xa, thanh pho trvc thu6c; Cong van so 410/CV-BHXH-2204 ngay 16/7/2018 oh Bao hi6m xa h6i thanh pho Uong Bi ve viec niern yet ding khai cac thu We hanh chinh tai Trung tam hanh chinh cong.

10

Sau khi ra soat, tong s6 TTHC thu6c tham quyen giai quyet cua co quan nganh d9c thpc hien tai Trung tam la 99 thit tpc (BHXH: 28 TT, Cong an: 2011, Thue: 25 TT, Dien: 2511, Mick: 1TT).

* Ra soot dill tuc hanh chinh lien thong:

TTHC lien thong 3 cap (cap xa - cap huy'en - cap tinh): 18 thil tic linh vpc Lao dOng, thtrcmg binh va xa h6i.

TTHC lien thong 2 cap (cap xa - cap huy'en): 15 thit tpc firth vpc lao d6ng, thtrcmg binh va xa h6i va 9 thu tpc linh vtrc dat dai.

TTHC lien thong 2 cap (cap huyen - cap tinh): 18 thil tpc firth vpc bao hiem xa 110i; 02 thil tic linh vtrc lao d6ng, thwing binh va xa h6i.

* Ket qua tiep nhgn va tra ket qua tit 01/01/2018 den 31/10/2018

Tir ngay 01/01/2018 den ngay 31/10/2018 Trung tam hanh chinh cong thanh pith tiep tpc giai quyet 447 ho so, tiep nhan ,med dew tong so 37.052 ho so thu6c cac l'inh‘vpc, trong d6 da giai quyet 36.892 ho sa (tnrerc hart 33.758 ho so, dung han 3.134 ho so), 607 h8 so Bang trong thed han giai quyet.

b. Cong tac tiep nhgn, giai quyet clan thu

Thpc hien Ice hoach s6 10/KH-UBND ngay 10/01/2018 trien khai thpc hien chi' de cong tac nam "Giai quyet khieu nai to cao". Chit tich UBND thanh ph6 va thu tnrang cac pls:mg, ban, don vi la ngtred trpc tiep, tiep cong dan vao ngay 01, 15 hang thang. Tai cac bu6i tiep cong dan dinh kS/, dong chi Chu tich hoc Ph6 Chu tich thtremg trpc UBND thanh pho da trpc tiep tiep va chi dao giai quyet timg,truang h9p cu the, trpc tiep theo doi viec doi thoai gift ngtreri dimg dau chinh quyen cong dan; nghe va cho y kien ye viec giai quyet khieu nai, to cao cua nhan dan tren dia ban qua cac cu6c h9p giao ban Chu tich va Ph6 Chu tich, qua do da tap trung lanh dao, chi dao co hieu qua han trong cong tac giai quyet don thu khieu nai, to cao ten dia ban, dac bit la cac vu viec khieu nai to cao phirc tap, keo dai.

UBND thanh ph6 da tang ctremg cong tac doi thoai vai ngtrad dan de giai quyet cac vu viec, nhat la cac vu viec kho, phirc tap. Trong nam 2018. UBND thanh pito da tang ctrong cong tic doi thoai veri ngtreri dan de giai quyet cac vu viec, nhat la cac vi viec,kho, phirc tap; da to chirc 52 buoi doi thoai viii nguM c6 don khieu nai de giai quyet vu viec theo quy dinh; den tiled diem hien nay, cac vu viec phirc tap, keo dai tren dia ban thanh pho da co ban giai quyet dirt diem, khong phat sinh them vu viec phirc tap.

* Ve tiep cong dan: Trong nam 2018 da tiep 485 ltrat ngtred (340 vu viec) giam 423 luvt nguol (giam 345 vu viec) so voi cling nam 2017, trong d6: 98 V1.1

viec ve linh vpc dat dai, 163 Nip viec ye linh vtrc giai phong mat bang, 79 vu viec khac. Co 17 doan ding ngtred (14 vu viec) giam 15 (loan (long ngtrefi va 16 vu viec so voi cling ky nam 2017.

* Tiep nhgn don, zee 1Y7 clan: Da tiep nhan 535 don (535 vu viec) gicim 655 clan (655 vu viec) so voi ciing kJ) nam 2017, trong d6 co 163 don (163 vu viec) ve linh vpc dat dai, 250 don (250 vu viec) ve linh vpc giai phong mat bang, 122 dim (122 vu viec) ve firth vpc khac.

11

+ Phan loci don: trong 535 dan da tiep nhin c6 480 dan kien nghi, 55 dan khieu nai (trong do co 21 don ky truck chuyen sang), khong c6 dan to cao.

+ Xzc 1j; don: 535 dan da tham muu cho,lanh dao UBND thanh ph6 va giao cho cac phong, ban chuyen mon giai quyet hoc huang dAn cong dan gui don ten cac ca quan co lien quan giai quyet theo tham quyen.

- Cong tac giai quyk khrju ngi, to cao: Trong nam 2018, da tiep nhin va thy 1)', 55 don khieu nai (55 vy trong do c6 21 don (21 vy v*) ky tru6c chuyen sang. Trong 55 don khieu nai da thy ly c6 38 don chua ducyc giai quyet va 17 dan da ducic giai quyet lan dau. Cac doan xac minh da tham muu Chu tech UBND thank phO giai quyet 52 dan (52 vy da ban hanh 46 quyet dinh giai quyet cua 46 vy viec (trong do giai quyet lcin ciciu 35 vy viec, giai quyet lan hai 11 vy viec), trong 46 quyet dinh giai quyet, co 01 vy viec khieu,nai dung, 01 vu viec khieu nai dung mot phan, 44 vy khieu nai sai. Co 06 quyet dinh dinh chi giai quyet khieu nai (Lji do: cong dan co don xin rut khieu ngi)

- SO vy viec khiL nai Bang tiep tpc giai quy& 03 vy viec trong do: trong 14 tiep nhin 01 vy viec, 02 vy viec kytnrOc chuyen sang (gam 02 vu viec khieu ngi lan ciciu, 01 vu viec khieu nai kin 2).

3. Kk qua that hien kJ) kit, kJ) cuang hanh chinh, xay dung nip sang van hoa van minh

Thanh 016 tiep tint thtrc hien Ke hoach s6 30/KH-UBND ngay 08/02/2017 thtrc hien chit de nam 2017 ve "Tang cu&ng kS, luat, ky cuang hanh chinh; xay dung nep song van hoa, van minh,gan viec thgc hien B6 quy tac "Tinhao la cong dan thanh ph6 Uong Bi". De chan chinh ky luat, ky cuang hanh chinh, hang nam, US, ban nhan dan thanh pho da thanh lap doan kiem tra viec thtrc hien nhie'm vy, ky luit, kS, cuang hanh chinh, van hoa cong sor dia can b6, cong chirc, vien chirc tai cong sac cac ca quan, dan vi ten dia ban thanh pho Uong Bi (5). Ngoai viec kiem tra d6t xuAt ky luat, 14 cuang hanh chinh, UBND thanh pho xay citing Ke hoach kiem tra ding tac CCHC tai cac phong, ban, dan vi (6).

Ban hanh nhiL van ban don d6c, nhic nha cac phong, ban, dan vi va UBND cac xa, phuimg tang cuang trach nhi@n dia nguoi di'mg dau ca quan, dan vi, dia phuang va thtrc hien nghiem tuc quy the van hod ding sdc, ve viec tang cuang trach nhim cua nguoi dUng dau ca quan, don vi, dia phuang nham nang cao hiL ltrc, hiL qua cong tac cai ,cach hanh chinh tren dia ban thanh pho. Chi ciao chan chinh, tang cueing quan siet chit 14 luat, ky cuang hanh chinh'.

5 A • A Quyet d jnh so 875/QD-UBND ngay 05/02/2018 ye viec thanh lap Doan Kiem tra dot xuAt viec thi,rc hien ky lust, ky cuang hanh chinh, van has ding sa, van h6a giao tiep vai nhan dan cua can ba, citing chac, vien chuc tai Ong so cac phong, ban, dan vj, xa phutmg tren dja ban thanh ph6.

6 Nam 2018, Doan Kiem tra thanh ph6 da t6 chac kiem tra dot xuAt 22 cuac tai 145 !trot phong, ban, don vj

thuac UBND thanh ph6 va 11/11 xa, 0'111.671g. Doan Kiem tra da nhac nha mat s6 phong, ban, don vj thuc hien viec sip xep, bai tri co quan, don vj dam bao gm gang, dung quy djnh; nhac nha mix s6 can bO, cong chirc, vien chirc, nguai lao dung can sap xep tai lieu china khoa hoc, trang phuc china gon gang.

7 Cong van s6 994/UBND-TH6 ngay 13/02/2018 dm UBND tinh Quang Ninh ve trien khai cong viec sau nghi

Tet Nguyen Dan mall Tuat 2018, UBND thanh ph6 da ban hanh Citing van s6 244/UBND-NV ngay 06/02/2018 ve tang cuang quail ly, si'et chat ky 141, ky cuang hanh chinh, Cling van so 279/UBND ngay 12/02/2018 ve trien khai

12

De danh gia k& qua da cl4t dugc, chtra dat &rot trong ding tac CCHC, trong thong 4 va thong 7/2018, &mg chi Chu tich UBND thanh pho, Trtrong Ban Chi ciao cong tac cai cach hanh chinh thanh ph6, d6ng chi Pho Chu tich UBND thanh ph& Pho truang Ban Thithrig trtic da chu tri 02,cu6c h9p cimg,v6i cac phi:111g, ban, dan vi, UBND cac xa, phtrOng de danh gia ket qua cham diem chi so cai cach hanh chinh cua thanh pho trong nam 2017 va danh gia ket qua cong tic CCHC 6 thong dau nam 2018, tir do dua ra nhiem vi trong Q14, II va nhung thong cu6i Warn 2018. Ngoai ra, tai cac cu6c h9p thuong ky cua UBND thanh ph6, UBND thanh ph6 thuesng xuyen trier' khai cac nhiem vu ve cong tac cai cach hanh chinh.

Den h& 15/10/2018, Toan thanh ph6 da cat, dan, treo mac dugc teen 2.300 bang ion, phtron tha; 9.000 m2 banner cac loci, treo mac teen 71.000 ca cac loci khu visc n6i thanh, cac trvc throng chinh thanh pho Uong Bi va h6 gia dinh;, dau to 02 man hinh led tuyen truyen va teen 40 bang din dr. Nam 2018, tong so 6:1 30.819/31.407 = 98,13 % h6 dang ky GDVH; 20.368/31.819 = 64,85 hi) dang lc)", GDVH 03 nam lien tic (2016-2018); 101/101 then khu dang ky TKVH nam 2018; 08/101 = 7,92% them khu dang 14 TKVH 03 nam lien tic (2016-2018); 11/11 xa, phuOng = 100% xa, phuong dang 14 phtromg dat chuan VMDT, xa dat chuan VHNTM.

COng tac van d6ng nhkri dan thvc hien cac quy dinh cua nha nu& trong viec viec tang va le h6i ca ban dugc thisc hien dam bao dung quy dinh. Tinh den

ngay 15/10/2018, toan thanh ph6 co 819 dam cuai; 523 dam tang, ca ban khong c6 dam cuoi, dam tang Ian chiem long throng via he gay can ta's TT.ATGT. Tir dau nam 2018 den nay, thanh ph6 da to chdc 6/8 1'6 h6i bao gem (Yen Tii; den chaa Hang Son; dinh Den Cong; chila Ba Vang; dinh, nghe, chiia L4c Thanh; H6i chfia Ph6 Am, Le 116i Hoa Anh Dao (LZ h6i Hoa Cuc chila Ba Van* nam nay khong to chirc). Tir ngay 01/01/2018 den h6t thong 10/2018, town thanh pho don 2.061.861 lugt khach. Trong d6, khach tham quan Yen Tu.: 981.605 loot; Ba Vang: 864.824 lugt; cac diem khac 215.432 lugt. Lily ke* doanh thu (tat 627.930.577.500d.

D&1 ngay 15/10/2018, cac xa, phtremg da c6 1.896 thu chuc mimg, 523 thu chia bu6n dugc gui tai cac sv kin cila ngtthi dan ten dia ban va nh4n dugc sv danh gia cao tir phia nhan dan doi vai cach lam than, thin chinh quyen dia phuang, hieu Ung ghi nhan cua cac ca quan bao chi truyen thOng ye cach lam mai dm thanh pho Uong Bi.

III. Ket qua time hien QCDC theo Phap lenh so 34/2007/PL-UBTVQH11

Trong nam 2018, cac xa, phueng da thvc hien cong khai nhang n6i dung nhan dan dugc Het bang nhieu hinh thirc nhu: niem yet tai try sa ca quan, nha van hoa cac cu6c h9p a khu dan cu, qua he thong truyen thanh, cac cu6c,tiep xuc tri, tiep ding dan dinh kST, qua viec tiep nh4n, huang dan va giai 9uyet cac thu tic hanh chinh cho ngueli dan... Ngoai viec cong khai cac Nghi quyet, Chi thi, van ban chi dao dm cap tren cac xa, phuang da tap trung cong khai cac n6i dung nhu: Chu truang, hoach vay von cho nhan dan de phat trier' san xuat, xod doi, giam ngheo;

Ong viec sau nghi Tet Nguyen Dan mall Tuat 2018 de chi dao cac phong, ban, dcm vi va dOi ngil can bot cong chirc, vien chfrc, ngutri lao dOng thuc hien nghiem k9 luat, ks, cuong hanh chinh, dao dirc ding NT, tap trung trien khai thuc hien nhiem vu ngay sau nhang ngay nghi Tet Nguyen Dan; C6ng van s6 652/UBND-NV ngay 12/4/2018 ve viec tang cuing thuc hien k9 ludt, k9 cuong hanh chinh, van hod cong so tai cac pheng, ban, don vi, UBND cac xa, pludyng.

13

phuang thirc va ket qua binh xet he ngheo dugc vay yen ghat trien san xuat, tro cap xa hei, xay Ong nha tinh thuong, cap the bao hiem y te; viec quan 1), va sir dung cac loci quy, khoan dau tu, tai tro theo chucrng trinh, du an doi voi cap xa; cac khoan huy Ong nhan dan, mirc (long gop cac loci phi, quy trong dan theo quy dinh, cong khai thu, chi trong nam...

Da trien khai thgc hien tot nhang viec nhan dan duet ban, dugc tham gia, dugc giam sat nhu: mirc dung g6p xay dkmg nha van hoa Ong (rang, binh ch9n cac doi arcing dugc huang chinh sach xa hei, binh xet gia dinh van hoa, xay dung cac ding trinh phuc loi lien quan trgc tiep den nguai dan; den nay, 101 then, khu tren dia ban thanh pho da xay chmg Quy trac, Flucmg Lrac va da dugc UBND thanh pho phe duyet de trien khai thgc hien. Dang fly cac xa, phuang da thanh lap, kien toan Ban chi dao QCDC tong so 11/11 xa, phuang va 166 thanh vien, ban hanh Quy che hoat Ong dm Ban chi dao, xay dkmg ke hoach thgc hien QCDC theo timg dieu kien cu the cho phu h9p;chi dao to chirc thpc hien bau Ban Thanh tra nhan dan cac xa, phuang; 11 Ban Thanh tra nhan dan Om 103 thanh vien; da van Ong nhan dan tren dia ban hien dat xay dtpg ma reng tuyen &rang nga 192, ng8 76, ngi5 18 phuang Quang Trung; To 5 khu Nam Trung, To 4 khu Nam Tan, To 1, 2 khu Nam Son *rang Nam Khe, huy Ong nhan dan (king g6p 4,5 van gach do de h8 trg gia dinh c6 hoan canh kilo khan xay dung tuang rao a xa Dien Cong

US, ban nhan dan thanh pho chi dao cac xa, phuang tich cgc trien khai thgc hien cai cach thu tic hanh chinh theo co che "met dm", "mot dm lien thong". Tai Be phan tiep nhan va tra ket qua hien dai cac xa, phuang c6 phong lam viec dien tich tix 80m2 tra len, trangbi day dU cac phuong tien lam viec nhu: ban,ghe, may tinh, may Fax, dien thoai , dinh, bien chirc danh cong chirc, the deo, ghe ngoi cho dog dan. Cac thu tpc hanh chinh nhu: bang niem yet thil tic hanh chinh, bang thu phi, le phi chimg thirc, hem thu gop y dugc niern yet ding khai tai phong lam viec, phong chop gianh cho cac to chirc va cong dan. UBND cac xa, phuang to chtic tiep nhan, hoan tra ho so hanh chinh cho to chirc, cong dan theo co the "met cue, "met cira lien thong" vao,cac ngay thir 2 den thin 6 hang tuan. UBND cac xa, phuang da bo tri phong "Tier) dan" dec lap, trang bi day du cac phuong tien, cong cu van phong, may dieu hoa nhiet de.v.v... Thgc hien tot cong tac kien toan, be) tri can be, cong chirc trong cac be phan, dap irng yeu cau cua ding viec; thgc hien chuyen doi vi tri cong tac cho phu hop chuc nang nhiem vp,tirng cong viec; tinh than phpc, vu cac to chirc va cong dan co nhieu chuyen bien tot,, duet, to chat va cong dan dung tinh Ong he. Cong tac tiep nhan don thu, giai quyet khieu nai to cao da dugc quan tam thuc hien.

D6n nay, Be phan tiep nhan va tra k6t qua hien dai tai cac xa, phubrng thgc hien tiep nhan, giai quyet thu tic hanh chinh. Tir ngay 01/01/2018 den ngay 31/10/2018, Bo phan tiep nhan va tra ket qua hien dai cap xa da tiep nhan 40.563 he so, da giai quyet 40.342 ho so tra truck, dung han; ho so dich vu ding trgc tuy'L mirc do 3,4 la 5.284; qua han 23 ho so.

De nang cao chi so hieu cjua quan tri va hanh chinh cong PAPI, teen co sa Ke hoach trien khai cua thanh pho, UBND cac xa, phuang da xay dkmg va trien khai thgc hien Ke hoach cua tirng xa, phuang. Trong do tap trung vao viec trien khai thgc hien tot cac nOi dung cong khai de nhan dan Net, nhan dan ban, giarn sat va

14

kiem, tra theo quy dinh tai Phap lenh so' 34/2007/PLUBTVQH11 ngay 05/4/2007 cua Uy ban thuang vu Quoc h6i ye thuc hien dan chua xa, phuang, thi tan; chi dap cac phong, ban, dan vi phoi hop vai Sie N6i Yu dux hien dieu tra xa h6i hgc doi yeti 03 xa, phuang; doi vai cong chirc cap huyen va doi vai mot so doanh nghiep ten dia ban thanh ph6, phuc vu cho cong tac cham diem Chi so quan tri va hanh chinh ding. Dong thai tang ctrang chi dap, kiem tra, giam sat viec dux hien nhiem vu cua d6i ngfi can b6, cong chlic tai don vi, cai tien le 16i, tac phong, tinh than lam viec trong d6i ngil can b6, ding chirc de giai quyet nhanh chong, thuan tien cac thu tuc hanh chinh cling nhu niang nhu cau, nguyen vgng chinh dang cua nguai dan.

US, ban nhan dan cac xa, phuang da to chlic thuc hien tot viec tiep mac, d6i thoai vai nguai dan, thuc hien tot viec giao ban glib cap uy yen Bi this Chi b'9, Truang thon, khu, Truang Ban cong tac mat tan; To chirc thuc hien viec tiep cong dan dinh kS1 theo quy dinh (DOng chi Chu tich UBND xa, phtremg thuc hien tiep cong dan dinh kS7va ngay thir 5 hang tuan).

Nhin chung trong nam 2018, cac xa, phuang da trien khai thuc hien tot quy che dan chii a co se; cac xa, phuang da co nhieu bien phap, hinh thlic chi dao, trien khai co hieu qua viec cong khai cac not dung de nhan dan biet, nhan dan ban, giam sat, kiem tra, qua do da tao dugc six dong tinh, ling h6 cua nguai dan. Da dux hien tot viec kiem tra, giam sat viec dux thi cong Yu ctia d6i ngil can b6, cong chlic qua do nang cao dugc tinh than, y thirc trach nhiem cua doi ngt1 can b6, cong chlic,trong thuc hien nhiem vu cong vu, phan thuc hien tot cac chi tieu, nhiem vu ye phat trien kinh to - xa h6i de ra trong nam.

Ben canh nhimg ket qua da dat dugc, viec trien khai thuc hien quy the dan chu i coy sa theo Phap lenh so 34/2007/PLUBTVQH11 ngay 05/4/2007 cilia Uy ban thuang vu Quoc h6i con c6 nhu ng ton tai, kilo khan, han che: thanh vien Ban Chi dao thuc hien Quy che dan chu xa, phuang deu kiem nhiem do vay viec chi dao trien khai, chile thong tin, tuyen truyen ye thuc hien quy che dan chti doi luc con chua kip thai, hieu qua chua cao; hoat,d6ng dm Ban Thanh tra nhan dan mot so xa, phuang chua thuang xuyen, dan den hieu qua chua cao; nhan thirc cua mot so nguai dan tren dia ban trong viec thuc hien quy che dan chu chua dung mirc, mai chi quan tam den lgi ich ca nhan ma xem nhe lgi ich tap the, lgi dung dan chu de gay roi not cong cong; che d6, chinh sach thuang xuyen thay doi, nhat la che d6, chinh sach ye don gia den bn, giai phong mat bang... dan den kilo khan cho dia phucmg khi tuyen truyen, giai thich cho nguai dan, gay birc xuc trong nhan dan.

IV - DANH GIA CHUNG

1. Ket qua d#t duvc

Viec to chlic thuc hien quy che dan chu trong boat d6ng cua co quan da phat huy quyen dan chu, sire sang tao cua d6i ngil can b6, cong chlic, vien ,chlic, nguai lao d6ng trong co quan &Ong thai tang clang sir doan ket trong tap the, khac phuc tinh tang suy thoai ye dao dire, quan lieu, tham nhung, to dien bien, to chuyen hoa.

Viec phan cong chuc trach, nhiem vu ro rang gala Thu truang, the Ph6 thU tnrong co quan vai cac to chirc down the da phat huy dugc tinh than trach nhiem trong lanh dao, chi dao, dieu hanh, tich cuc day manh cai cach thu tuc hanh chinh, Wang

15

cao y thirc trach nhiem, thai d6 phuc vu than dan, giam bat phi'e'n ha cho nhan dan. Co su chuyen bien ro net horn trong nhan thixc va hanh ding ctla thit truing, nguei dimg dau cac ca quan, dan vi, cua can b6, cong chirc, vien eh& trong thuc thi ding VV,..

Vai tro dm Mit tan To qukic va cac doan the tiep tuc dugc phat huy trong tuyen truyen, pho bien, van d6ng thuc hien, giam sat thkrc hien quy che dan chit or ca sir trong down vien, h6i vien va cac tang lop nhan dan; Oi net can b6, ding chirc, vien chirc, cong than lao d6ng di nhan thirc, phat huy quy'en va nghia vu cua minh ve thkrc hien dan chu or ca sir va gop phan vao viec xay dung chinh quyen ca sir trong sach vimg manh, khong c6 dan thu kien nghi cua ca than ve ca quan, dan vi khong thuc hien quy che dan chit & ca sir.

Cac ca quan dan vi c6 trach nhiem da thuc hien tot viec kie'm tra, giam sat viec thuc thi cong vu cua d6i ngii can b6, ding chirc qua do nang cao dugc tinh than, 5/ thirc trach nhiem cua d6i ngil can 136, cong chuc trong thuc hien nhiem vu cong vu, gop phan thuc hien tot cac chi tieu, nhiem vu ye phat trien kinh to - xa h6i de ra trong nom 2018.

2. Tim 4i h#n che

Vic thuc hien quy dan chit chua gift cac dan vi, mot s6 can bei, cong chirc, vien chirc con xem nhe, chua nhOn thirc day du tam quan trong cua viec thuc hien quy che dan chu trong hoat Ong cua ca quan do vOy chua phat huy cao tinh dan chit.

NhOn tittle cua mot so nguai dan ten dia ban trong viec thuc hien quy ch6 dan chit chua &trig mirc, mai chi quan tam den lgi ich ca than ma xem nhe loci ich tap the, loci dung dan chit de gay roi nai cong cong. Cong tac thong tin, tuyen truyn pho bi6n cac chinh sach, phap luOt den vai nguai dan co luc chua kip thai; viec cong khai cac van ban doi khi con hinh thirc.

Viec thuc hien ch6 d6 boo cao or mot so ca sa chOm so von yeu cau. Cong tac kien tra, giam sat chua dugc thuang xuyen, viec phan anh, kiAn nghi cita can b6, ding chirc, vien chirc cua cac dan vi lien quan den thuc hien quy che dan chit ding con han che'.

3. Nguyen nhan

Thanh vien Ban Chi dao thkrc hien Quy ch6 dan chit hdu het deu kiem nhiem do vOy viec chi dao trien khai, to chirc thong tin, tuyen truyen ve thuc hien quy che dan chu doi litc con chua kip that hieu qua chua cao.

Che d6, chinh sach thuang xuyen thay doi, that la ch6 d6, chinh sach ve dan gia 4en bu, giai phong mat bang... dan den kho khan cho dia phuang khi tuyen truyen, giai thich cho nguai dan, gay birc Vic trong nhan dan.

Cong tac tuyen truyen giao chic phap,luOt con han che' nen con xay ra tinh tang dung dan chit de co tinh khong chap hanh chinh sach, phap luOt cua nha nu& that la trong den bit giai phong mat bang, viet dan thu, khieu kien giri di rthiu cap, nhiu nganh, tap trung ding nguai, kich Ong nhan dan gay mat trot to an ninh xi h6i.

16

HAN DAN TICH TICH

V - PHVONG HUONG, NHIEM VV NAM 2019

1. Tiep tic thgc hien Phap lenh s6 34/2007/PLUBTVQH11 ngay 05/4/2007 cua Uy ban thuamg vv Qu6c h6i; Nghi dinh s6 04/2015/ND-CP ngay 09/01/2015 cua Chinh phu ye thuc hien dan chu trong hoat Ong dm Ca quan hanh chinh nha nuac va don vi skr nghiep ding lap; van ban chi dao cua Trung ucmg, cua Tinh, dia Thanh uy ye viec xay dtmg va thuc hien Quy che dan chii co soy. Tiep tic tuyen truyen, quan triet va nang cao hcm nira nhan thirc cua chinh quyen co soy va nhan dan ye quyen lam chii, trach nhiem trong thuc hien quy che dan

2. T6 chirc trier' khai thuc hien nghiem tuc quy the lam viec dm cap 4, US/ ban nhan dan thanh pho. Neu cao trach nhiem cua nguai dimg dau ca quan don vi, thtrc hien nghiem chinh quy dinh nhimg diL ding vien khOng &roc lam. Xay dkmg Tap the trong sach, vimg manh ve chinh tri, to tuang va to chirc; thuc hien tot cong tic to phe binh va phe binh.

3. Tiep tic cai cach thit tic hanh chinh; tang cuang cong tic tiep xuc, d6i thoai de Warn bat nhang y kien, kien nghi, nguyen v9ng chinh clang va giai quyet tot nhang van de birc xiic cua nguai dan nhu: Dat dai, giai phong mat bang, moi tnrang, xay dung. Nang cao chat luting hoat Ong Ban Chi dao quy the dan chn nhat la cap xa.

4. Tang cueing kiem tra, giam sat viec thuc hien Quy the dan chu trong co quan, viec chap hanh cac quy dinh dm co quan, nhat la hieu qua sir ding thai gio lam viec dm can b6, ding chirc, vien chirc. Phat huy quyen lam chil dm can b6, ding chirc, vien chile trong co quan vai phuang cham: Ding lanh dao, Nha nu& quan 1S/, phat huy tot the do dan chu dai dien, nang cao chat,luang va hieu luc hoat d6ng chinh quyen, thuc hien tot the d6 dan truc tiep a co quan. Phat huy vai tr.?) cua can b6, ding chuc, vien chirc trong ban bac va giai quyet truc tiep nhi'mg ding viec quan tr9ng, thiet thuc gin lien vai lqi ich cua minh.

5. Lam tot cong tic thi dua, khen thuCmg de kip thai dOng vien nhimg tap the, ca nhan dien hinh tier' tien &zing tiled xirlS/ kS/ luat nghiem d6i cac truang h9p vi pham.

6. Tiep tic day manh cu6c van dOng "H9c tap va lam theo tam guang dao dirc HO Chi Minh". Tang cuang su lanh dao dm cap uS/ Hang; su guang mau cua can b6,dang vien, de cao trach nhiem va hieu lkrc chinh quyen, phat huy vai tro n6ng cot cua chinh quyen trong viec thuc hien quy the dan chi' o co so.

Tren day la bao cao ket qua thuc hien Quy the dan chu nam 2018 dm US/ ban nhan dan thanh ph6 U6ng BUS,-

Nmi nhtin: - Sa NOi vu tinh Quang Ninh (b/c); - Thuong trcrc Thanh ay (b/c); - CT, cac PCT UBND thanh phO; - Luu: VT, TCNV.

17

./

7.t .-4. ....r..

Cs, t....)

Tong

so cu

'c

az ‘,. , = OD' ... sz. A = c• A

7' 11; 0 Cr Z:.

P G r.::).. ,_. ... co •nz 44 A 11:>, -= ;01

Cs

= (TO

CA,

. ce . 0,. n.

-q

a

LA C)

Tong

se kien n ghi,

phan anh

00

SO kien

nghi, phan

anh thuO

c thA

m

quyen da giai

LI et

IV

SO kien

n ghi, phan

anh thuOc than

' quyen

chua giai

(met

-----1 t ,)

tt) 0. n c -0' (-3

Ket

qua to chtrc giao b

an, d

eli thoai ii cap huy

0

864

S6 Itrot ngtrO

i

tham du

CT .—.

"reng s6 kien

nghi, phan a n

h '

to 00

S6 kien

nghi, phan

anh thuOc tham

quyen da

giai guy&

t.....)

SO ki en

nghi, phan

anh

thuOc

thAm

quyen chua

Yiai •ti .61

Cor

.1,

4—. C.0

So lugt cong

din

•✓

9 qua tiep

cong dan

'.... ) 4—

S6 vu

vi'e'c

.—... ,—. ,....,

So doan dong

ngtroi

15

So vu vie'c

57

T6ng

s6 don thtr da

tier) nh4n

Ket

qua giai quyet do

n thu

kl4

u n al,

to cao

VI ----1

Ring

s6 vu vigc

LS

T6n g

so viii vigc khie u

nni

Giai qu yet

khi'eu nai

CA IN..)

S6 Ai v

*

kl4

u noi da

giai quyet

0

só vp vigc

to can

4 G

iai quy

et to cao

0

So vv v*

t6 cao da

gi ai quy

et

.1 •

• al •

.c •••

7: ...

-4, 0 Lti

Tong

so he sa da

tiep nhan

A. A

- frfrp

tick

014n

vit tra

ke

t qu

a Iti

n d

ku

cap

xa 0.\ t...)

40

.342

So ho so tra

truck han, dung hp

0,. 0-

I •-.) 0- 0, ......) II) cm

7 cl

-0

11),

VI

Se he s

a thoc hien

dich vu cone

troc tuye‘n

mac de 3

, 4

I.) 00 4=,

(.....)

-long so

hti sa

tiep nhan

Tru

ng

tint M

inh

ch

ink co

ng

cap

hu

yesn

--4

sO ,...0

....) ---, ...

Se he s

a tra

truck hp

, dung hp

X I....)

V) 0,. =

e—, =- 0,' "......., .20

= C/, t:

an c cl.).

1.294

Se he s

o thoc hien

dich vu cong

troc tuyen

mac d a

3, 4

C>

ngtriYi dan hai leng

vai,ket qua

giai quyet TT

HC

(%

)