Click here to load reader

Jaarverslag Stichting Triade 2013

 • View
  222

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Jaarverslag Stichting Triade 2013

 • MagazineStichting voor katholiek primair onderwijsextra uitgave

  Jaarverslag 2013

 • ~ 2 ~ ~ 3 ~

  Voor u ligt het jaarverslag 2013. In dit verslag worden een aantal ontwikkelingen weergegeven van het afgelopen jaar. Conform voorgaande jaren, zijn de hoofdthemas zoals die ook in het Strategisch Beleidsplan worden gehanteerd, te weten; Kind en Onderwijs, Personeel, Organisatie, Profilering en Identiteit, Financin en Beheer. De scholen leveren aan dit verslag ook een bijdrage met hun highlights van 2013. Het financile resultaat en de financile positie staan beiden staan onder druk door de leerlingenkrimp die zich ook in dit verslagjaar weer onverminderd heeft doorgezet. Samen met een later uittreden van medewerkers geeft dit een belangrijk kader waarbinnen de kwaliteit van onderwijs en ontwikkelingen op dat gebied moeten plaatsvinden.

  De uitdaging is om vooral niet te blijven stilstaan maar, binnen de mogelijkheden, ontwikkelingen te blijven voortzetten en nieuwe te entameren. Stilstand is, dat wordt immers vaker gezegd, achteruitgang.

  De invoering van Passend Onderwijs is in het verslagjaar weer dichterbij gekomen. Als opmaat van de voorbereidingen is, net binnen de wettelijke termijn, het nieuwe samenwerkingsverband gevormd. Negen besturen die in het werkgebied van het nieuwe verband, de Westelijke Mijnstreek, actief zijn of leerlingen uit deze regio met specifieke ondersteuningsbehoeften bedienen, hebben zich verenigd in de Stichting Passend Primair Onderwijs Westelijke Mijnstreek. Het begin van een complex traject om tijdig voor de ingangsdatum van 1 augustus 2014 de organisatie klaar te stomen.Op deze datum houdt het oude verband WSNS op te bestaan maar blijft de zorgplicht van de individuele besturen onverkort gelden. Deze zorgplicht moet inhoud krijgen volgens de nieuwe spelregels. Leerlingen mogen en kunnen niet in een vacum terechtkomen. Fundamenteel verschil is het beginsel van subsidiariteit dat in het nieuwe verband wordt gehanteerd. Besturen zijn resultaatverantwoordelijk voor de toeleiding van kinderen naar speciale voorzieningen. Bedoeling is dat hiervoor zorgmiddelen via het verband beschikbaar komen, maar besturen zullen zelf moeten voorzien in de noodzakelijke kwaliteit om de zorgniveau s 1 tot en met 4 goed vorm en inhoud te geven, zodanig dat de doelstelling van het verband: het goedmaken van de verevening in de zin van lagere instroom van leerlingen in speciale voorzieningen terugbrengen, wordt gerealiseerd. Triade is onder andere daarom al een aantal jaren geleden begonnen om via Parnassys

  en Integraal een kwaliteitssysteem te implementeren dat zicht biedt op de gerealiseerde opbrengsten en daarmee de basis is voor de gewenste ontwikkelingen.

  Verder blijft Triade middelen inzetten om de kwaliteit van leerkrachten te verbeteren. Scholing en gerichte ontwikkeltrajecten van leerkrachten blijven hiervoor de belangrijkste middelen. Dit zijn zaken die veel middelen vragen maar kwaliteit is en blijft noodzakelijk, zeker in het licht van Passend Onderwijs.

  Rand voorwaardelijk zijn goede, veilige school-gebouwen en moderne lesmethoden. Ook in deze zaken is door Triade veel genvesteerd in het afgelopen jaar. De gemeente Sittard-Geleen heeft hieraan ook een flinke bijdrage geleverd.

  Schoolgebouwen zijn gerevitaliseerd en daarbij aangepast voor de inhoudelijke ontwikkelingen rond de vorming van Integrale Kindcentra, de IKC s,

  De financile kadernota die wezenlijk is bij de beleidsontwikkeling en monitoring van uitvoering is afgelopen jaar weer geactualiseerd. Duidelijk is geworden dat er een steeds grotere discrepantie is gaan ontstaan tussen de bekostiging en met name de personele verplichtingen. Deze is van dien aard gebleken dat ondanks een inzet op vervroegd uittreden van medewerkers het nodig is geweest om, voor het eerst in de geschiedenis van Triade, over te gaan tot RDDF plaatsing. In de loop van het schooljaar 2013-2014 zal moeten blijken of de inspanningen in het kader van vervroegd uittreden voldoende zijn om effectuering van de RDDF, daadwerkelijk ontslag, te voorkomen.

  Streven moet zijn het leveren van kwalitatief goed onderwijs aan de kinderen die door hun ouders aan ons worden toevertrouwd. Een taak die er niet makkelijker op zal worden door de geschetste ontwikkelingen. De professionaliteit samen met de betrokkenheid en het enthousiasme van geledingen geven het vertrouwen dat Triade in deze veranderende en niet altijd verbeterende omstandigheden hier een passend antwoord op zal blijven geven.

  Juni 2014Drs. A.P.H.M. Cobben,Voorzitter College van Bestuur Triade.

  Voorwoord

  Inhoud

  Voorwoord ~ 3. / 1. Kind en onderwijs ~ 4 / Lemborgh ~ 6 / Sterrenrijk ~ 7 / 2. Personeel ~ 8 / 3. Organisatie ~ 9 / t Heuvelke ~ 11 / 4. Profilering en identiteit ~ 12 / De Leeuwerik ~ 13 / 5. Financien en beheer ~ 14 / De Kluis ~ 15 / Reuzepas ~ 16 / De Driesprong ~ 17 / De Springplank ~ 18 / Bijlage 1: Financiele cijfers op hoofdlijnen ~ 19 / Bijlage 2: Organogram ~ 21 / Bijlage 3: Leerlinggegevens ~ 20 / Bijlage 4: Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht ~ 22 / Bijlage 5: Adressen ~ 24 / Colofon ~ 24

 • 1Kind en onderwijs

  ~ 4 ~ ~ 5 ~

  De portefeuille Kind en onderwijs is momenteel een portefeuille die zwaar aan verandering onderhevig is, met name door de transitie naar Passend Onderwijs. Hier blijven dan ook, net als voorgaande jaren, de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en het personeelsbeleid de speerpunten. De eerste stappen naar afstemming binnen de scholen heeft vorm gekregen. We hebben nu een jaar ervaring kunnen opdoen m.b.t. de gesprekkencyclus, die de PDCA (Plan Do Check Act) volgt. Er zal nog een evaluatie plaatsvinden om knelpunten te signaleren en op te lossen.

  ParnasSys ParnasSys blijkt voor alle scholen een ankerpunt te zijn. In tegenstelling tot het moeizame begin loopt nu alles volgens de vooraf geplaveide paden. Fine tuning blijft noodzakelijk en zal in de komende jaren nog noodzakelijk blijven. Een goede afstemming in de toekomst blijft van belang om de mogelijkheden goed te benutten. ParnasSys blijft van eminent belang om in het kader van opbrengstgericht werken de groei bij rekenen, taal als ook de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen te kunnen volgen. Tevens is het uitermate belangrijk om een goede dossiervorming te hebben in verband met de in- en

  uitstroom van leerlingen en in geval van een eventuele verwijzing. Goede dossiervorming is een aandachtspunt binnen de bijeenkomsten van de onderwijs cordinatoren (OC-ers) van Triade en zal gemonitord moeten blijven door de betreffende directeuren van de afzonderlijke scholen.

  Integraal Integraal geeft vorm aan de kwaliteitsontwikkeling binnen de kaders van Triade. Ook in het afgelopen jaar hebben directeuren en OC-ers van Triade gezamenlijke scholingen gehad.. Het blijft nog moeilijk om hier een goede invulling aan te geven. In het komende jaar zullen we dan ook de scholing moeten uitbreiden, totdat de afstemming goed vorm heeft gekregen. Met name het onderdeel personeel is zeer uitgebreid. Als cockpit voor leerkrachten, directeuren en College van Bestuur blijft Integraal de belangrijkste informatiebron. De gesprekkencyclus voor alle geledingen, bestuur, directeuren en personeel kan beter vorm krijgen als we ertoe overgaan om vragenlijsten te genereren binnen het programma. Vragenlijsten die specifiek toegespitst zijn op Triadeontwikkelingen, waarmee in 2013 al mee gexperimenteerd is. In 2014/2015 moet dit beter uit de verf komen en moeten we verder gaan op de ingeslagen weg om een goed instrument door te ontwikkelen.

  Door het verschuiven van de verantwoordelijkheid van kwaliteit op scholen, van het Samenwerkingsverband naar het bestuur van de eigen stichting, is het van belang dat het College van Bestuur snel een overzicht heeft van de opbrengsten per school. Hierdoor kan adequaat ingespeeld worden op de aandachtspunten binnen de afzonderlijke scholen.

  Passend onderwijs: SchoolondersteuningsprofielIn het kader van Passend Onderwijs zijn door alle scholen schoolondersteuningsprofielen (SOPs) opgesteld. Hierin wordt vermeld hoe de scholen ervoor staan in verband met hun mogelijkheden om leerlingen met verschillende onderwijsbehoeftes te ondersteunen. De mogelijkheden en onmogelijkheden worden hierin vermeld. Het is wel van belang om het komende jaar hierin meer uniformiteit aan te brengen voor de scholen van Triade. Er zal gekozen moeten worden voor een vorm van stapeling van mogelijkheden voor alle acht scholen van Triade. Hierin zijn we nog zoekende. Het begint wel steeds meer duidelijke vormen aan te nemen, in 2014 moet alles zijn beslag krijgen en

  zal iedere school een duidelijk SOP moeten kunnen voorleggen aan ouders, MR en externen.

  Inzet middelen Prestatiebox Inzet onderwijscordinatoren bovenschoolsDe facilitering van de bovenschoolse onderwijs-cordinator heeft zijn vruchten afgeworpen. Het OC netwerk is gecontinueerd. De afspraken m.b.t.

  Integraal en ParnasSys worden steeds duidelijker en krijgen meer uniformiteit.

  Van en met elkaar leren is als leidraad gekozen in dit netwerk.

  Door persoonlijke begeleiding van de cordinatoren door de bovenschoolse cordinator hebben we in het afgelopen jaar een inhaalslag kunnen maken in afstemming binnen de stichting.

  Aansturing van de taakstelling gebeurt door de portefeuillehouder kind en onderwijs. Evaluatie vindt jaarlijks plaats. Deze inzet wordt gefinancierd uit de Prestatiebox middelen.

  Extra leertijd binnen de Triade scholen Eigen middelen en gelden vanuit de gemeente worden ingezet voor onderwijstijdverlenging voor de groepen 7 en 8, middels het geven van twee modules namelijk rekenen en taal/studievaardigheden. In groep 7 vanaf januari tot en met april, in groep 8 vanaf oktober tot en met januari. Twee LB leerkrachten hebben de voorbereiding van de modules voor de scholen van Triade op zich genomen. Gekeken wordt naar leerlingen die uitvallen aan de onderkant, de D en E leerlingen en de lage C. Binnen de stichting Triade wordt van de extra leertijd gebruik gemaakt op vijf scholen: De Lemborgh, De Leeuwerik, De Kluis, De Springplank en t Heuvelke.

  In het jaar 2013 werden spijkers met koppen geslagen. In de voor-gaande jaren zijn we vooral voorwaarden scheppend bezig geweest. Deze jaren kenmerkten zich door een brede aanpak op het gebied van kwaliteitsontwikkeling binnen stichting Triade. Vooral de afstemming binnen alle scholen was en blijft een voortdurend aandachtspunt.

 • ~ 6 ~ ~ 7 ~

  Klaar voor de start! Op woensdag 2 oktober hadden we de aftrap voor de Kinderboekenweek en wel met een ludieke opening voor groep 1 t/m 8 waarbij het thema sport en spel onder de aandacht werd gebracht. Op donderdag 10 oktober werd de Kinderboekenweek afgesloten met een presentatie door alle groepen n.a.v. het boek dat tijdens de opening cadeau werd gedaan.

  De presentaties stonden helemaal in het teken van leesbevordering en leesplezier. Iedere groep had daar, op zn eigen ludieke wijze vorm aan gegeven, waarbij de beleving en inbreng van de kinderen voorop stond. Er werd gedanst, gedramatiseerd, voorgelezen en gezongen. Ook de verteltafel met allerlei werkvormen, nam een belangrijke plaats in. Creativiteit stond hoog in het vaandel.

  De Lemborgh

  Er is van het begin tot het eind genoten van zeer gevarieerde optredens met als thema sport en spel. In de middag werden de kinderen nog eens verrast door een workshop aangeboden door Biblionova. Hun aanbod was zeer divers en stond helemaal in het teken van LEESPLEZIER.

  Als klap op de vuurpijl werd ons Leescaf officieel heropend. Met de uitbreiding van actuele boeken zijn we helemaal up-to-date. Het uitleensysteem is na de herfstvakantie in werking gegaan. Vooralsnog worden alleen boeken uitgeleend om in de klas te gebruiken. Indien onze boekenvoorraad toereikend

  genoeg is gaan we ook over naar het uitlenen van boeken voor thuis. Dit alles is met steun van de Provincie en hulp van Biblionova gerealiseerd. Hier zijn we hen zeer dankbaar voor! De Lemborgh is helemaal..KLAAR VOOR DE START!

  Kunst in de halIedere periode werd er door twee groepen in de hal een kleine tentoonstelling ingericht. Zij hebben op een creatieve wijze een thema uitgewerkt o.a. Elmer de olifant, de kinderboekenweek, Hundertwasser, de optocht met Carnaval

  OnderwijsinhoudelijkIn 2013 zien we dat basisschool Sterrenrijk een school geworden is waar leerkrachten, leerlingen en ouders zich thuis voelen. De fusie heeft veel van ons gevraagd. We kunnen echter constateren dat het ons ook veel kansen heeft geboden. De kwaliteit van het onderwijs werd onder de loop genomen en van daaruit zijn we richting gaan geven aan de visie/ missie van Sterrenrijk. In 2013 was er veel aandacht en tijd voor afstemming. Vooral rekenen heeft onze aandacht gehad omdat we gestart waren met de invoering van de nieuwe rekenmethode Wereld in

  Sterrenrijk Getallen. Ook keken we kritisch naar ons klassenmanagement en zelfstandig werken. Opbrengst-gericht werken hielp ons hierbij. Afspraken over het direct instructiemodel en het werken met de dobbelsteen bij het zelfstandig werken kwamen opnieuw centraal te staan. Alles werd vastgelegd in groepsplannen in Parnassys. Een ontwikkeling die nog steeds in volle gang is en verbeterd wordt. Op deze manier kunnen we steeds beter tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van een groep en leerlingen individueel.

  SWPBS Basisschool Sterrenrijk is in 2013 gestart met School Wide Positieve Behaviour Support. Met deze schoolbrede aanpak willen we het pedagogisch handelen van alle medewerkers versterken en afstemmen. Een positieve aanpak staat hierbij centraal.

  De belangrijkste pijlers binnen PBS zijn: Een schoolbrede aanpak

  vanuit gezamenlijk gedeelde waarden en normen.

  Preventief werken aan gedrag. Positieve gerichtheid op de

  leerlingen. Data gebruiken om gericht op

  gedrag te kunnen sturen. Samenwerken met ouders

  versterken.

  In de praktijk betekent dit dat er per twee weken drie gedragsverwachtingen centraal staan. Deze gedragsverwachtingen worden geoefend in gedragslessen. Vervolgens worden kinderen beloond met een ster als we het gewenste gedrag zien.

  De groepen sparen de sterren en kunnen daar een groepsbeloning mee verdienen. Ook als school hebben we ons een doel gesteld. Bij 100 schoolsterren volgt er een schoolbrede beloning.

  Wereld orintatieWereldorintatie is de verzamelnaam voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Afgelopen schooljaar hebben we ons georinteerd op een nieuwe methode wereldorinterende vakken. De keuze is gevallen op de methode Argus Clou die dit schooljaar in de groepen 5 t/m 8 wordt ingezet.

  Ontdekken en onderzoeken.Dat is d unieke aanpak van onze nieuwe methode Argus Clou. Argus Clou is een professor in alles. Aan de hand van een authentieke bron en ontdekvragen daagt hij kinderen uit om net iets verder te kijken. Argus Clou natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis vormen een ideale combinatie. Elk thema wordt door n groep geopend. Zo kruipen kinderen letterlijk in de wereld van .o.a. de Middeleeuwen. Onze wereld zit vol mooie plekjes. Een ontdekking op onze planneet heeft heel veel tijd nodig. Vandaar dat ook het lezen van boeken de wereld dichterbij kan

  brengen. Spannend, bijzonder, leerzaam. De cirkel is zo rondop naar het Leescaf waar de informatieve boeken zijn afgestemd op de themas uit deze methode. In het afgelopen jaar waren dit wel de highlights van de Lemborgh. Zorgen voor goed leesonderwijs met ondersteuning van leesbevorderende activiteiten. Mede hierdoor wordt de Lemborgh door Malmberg gebruikt als referentieschool binnen het Primair onderwijs. Daar zijn we dan ook reuze trots op.

 • 2Personeels

  zaken

  ~ 8 ~ ~ 9 ~

  Triade academieDe eerste tranche van de Triade academie, schooljaar 2012-2013, is vlak voor de zomervakantie afgesloten. Bijna alle certificaten zijn uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst op locatie bij het seminarium voor orthopedagogiek in Houthem.

  De opleiding is gericht op versterking van het klassenmanagement gericht op zorgniveau 1 en 2, d.w.z. in de groep door de leerkracht. Een belangrijk thema dat vooral bij de invoering van Passend Onderwijs cruciaal is om de kinderen een passend arrangement te bieden en de basisondersteuning ook daadwerkelijk waar te maken.

  De cursusleiding memoreerde het afgelopen cursusjaar als een jaar dat startte met de nodige weerstand maar gaandeweg het jaar kreeg het enthousiasme de overhand. Dit bleek ook bij de verplichte presentatie van de concrete vertaling van het programma door

  groepjes leerkrachten tijdens de Triadedag. We mogen terugkijken op een geslaagde eerste tranche van de Triade academie.

  Het verbeteren van het primaire onderwijs proces in de klas, zodanig dat meer leerlingen binnen het regulier onderwijs een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen realiseren, blijft een continu proces. Professionalisering van leerkrachten zal een hefboomwerking moeten worden. Triade zal in het schooljaar 14/15 voor de derde achtereenvolgende keer scholing verzorgen voor personeelsleden, zodat zij beter toegerust zijn voor het werken met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Onder de deelnemers van de 1e en 2e trance zal in de 1e helft van 2014 een evaluatie plaatvinden om onder andere na te gaan in hoeverre aan de belangrijkste doelstelling van de Triade-academie Het leren van en met elkaar is voldaan.

  Opleiden in School Er wordt al meerdere jaren samen gewerkt in het kader van Opleiden in de School en op deze wijze is er een stevig samenwerkingsverband tussen besturen primair onderwijs en de Nieuwste Pabo opgezet. Het ministerie wil deze samenwerking versterken en verankeren met behulp van een nieuwe subsidieregeling, die deels gericht is op de algemene samenwerking en deels op specifieke themas: omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, pesten, begeleiding beginnende leraren. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, heeft elk samenwerkingsverband een aanvraag voor 1 oktober 2013 ingediend. Inmiddels is bekend geworden dat het ministerie beide aanvragen (voor schoolbesturen met Fontys en Zuyd Hogeschool) heeft gehonoreerd. Uitwerking middels communities of practice (COPs) en Communities of learning (COLs), waarin zowel studenten van de Pabo als personeelsleden uit de scholen deelnemen, zal plaatsvinden voor aanvang van het schooljaar 14/15.

  In 2013 is tevens de toetsingsprocedure voor opleidingsschool vastgesteld. Op basis hiervan zal jaarlijks worden nagegaan door De Nieuwste Pabo (DNP) en directeur en schoolopleider van de opleidingsschool, welke stappen er zijn gezet op weg naar het voldoen aan de vereisten voor opleidingsschool.

  Mede in dit kader ontvangt de vierdejaarsstudent vanaf schooljaar 2013-2014, op basis van het Lio-stagecontract, een vergoeding van 200 per

  maand (totaal 1000 voor de periode van 20 weken = 5 maanden). Dit sluit aan bij de verstrekte stagevergoedingen in andere overheidssectoren en doet recht aan de verrichte werkzaamheden door de Lio-er.

  De VELON-registratie (Vereniging Lerarenopleiders Nederland) van schoolopleiders is een belangrijk extern referentiepunt om de kwaliteit van de schoolopleiders te bepalen. Het doorlopen van een registratietraject betekent de deskundigheid meten aan de beroepsstandaard van opleiders. DNP organiseert in 2014 een in-company traject met 20 lerarenopleiders. Paul Hennissen van de DNP zal de bijeenkomsten en begeleiding bij de ontwikkeling van de portfolio verzorgen.

  RDDF plaatsingTriade heeft net als andere schoolbesturen in de krimpgebieden van Nederland te maken met terugloop van het aantal leerlingen. Hierdoor zijn de verplichtingen die Triade heeft aan medewerkers groter dan de inkomsten. Het natuurlijk verloop is daarnaast fors verminderd als gevolg van de maatregelen van het APG in reactie op de verhoging van de AOW leeftijd.

  Daarbij heeft Triade een hoge gemiddelde leeftijd. In de vertaling naar de gemiddelde personele last (GPL) is er een discrepantie tussen bekostiging en realisatie per FTE van ongeveer 10%. Dit naar verwachting toenemen omdat er geen volledige compensatie komt in de bekostiging voor de stijgende werkgeverslasten.

  Bovenstaand resulteert in een fors tekort op de personele begroting. Een tekort dat in de komende jaren teruggebracht moet worden. Mede omdat de materile tekorten niet anders kunnen worden gedekt dan door een personeel overschot. Het personele budget bedraagt immers ongeveer 85% van het totaal. Het materile budget is 15% van het totaal, een tekort in dit budgetdeel opvangen, is gezien de verhouding tot het totale budget nagenoeg uitgesloten.

  In 2013 is daarom voor het eerst gebruik gemaakt van een RDDF plaatsing met een omvang van 4,15 FTE. In de loop van het schooljaar 2013/2014 zal bekeken moeten worden in hoeverre de RDDF geffectueerd zal worden. Een en ander is afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken om het natuurlijk verloop te bevorderen. Gevolg van de ingezette beleidslijn om het materieel tekort te dekken met een personeel overschot is dat de groepsgrootte licht zal stijgen. Bij een landelijk gemiddelde groepsgrootte van 23,3 is er met een groepsgrootte bij Triade van 22,6 nog enige rek.

  3Organisatie

  Passend OnderwijsPassend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 van start. In 2013 is er vooral veel tijd gestopt in het vormgeven van het verband. De hoofdlijnennotitie formuleert de strategische uitgangspunten voor de ontwikkeling en inrichting van het nieuwe Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek passend onderwijs (PO 31 -04). Vanuit de hoofdlijnennotitie zijn de uitgangspunten door het bestuurlijk overleg (zolang het nieuwe verband nog niet was opgericht hebben alle potentieel deelnemende besturen in het zogenaamde bestuurlijk overleg vergaderd) vastgelegd voor de verdere invulling van het verband. Na de vaststelling van de hoofdlijnennotitie was de structuur van het verband het belangrijkste item.

  Uiteindelijk is als rechtsvorm de stichting gekozen. Deze keuze en de beslissing om alle besturen, zowel degene die verplicht deelnemen in het verband als degene die dat op vrijwillige basis kunnen doen, volwaardig lid

 • ~ 10 ~ ~ 11 ~

  te laten zijn is vervolgens vertaald in de statuten, het huishoudelijk reglement, de aansluitingsovereenkomst en de overeenkomst van aangeslotenen. De wettelijke termijn van 1 november 2013 is, zij het nipt, gehaald. Vanaf dat moment is het besturenoverleg opgevolgd door het bestuur van het verband.

  Vanuit de gekozen structuur is vervolgens een profiel opgesteld voor de directeur van het verband en voor de onafhankelijk voorzitter zonder stemrecht. De werving en selectie heeft nog plaatsgevonden voor de kerst van 2013.

  De ondersteuningsplanraad (OPR) is een belangrijk onderdeel van het samenwerkingsverband passend onderwijs. De vorm van deze OPR en de manier waarop deze wordt ingevuld zijn in 2013 vastgesteld.

  Een eerste aanzet is gegeven voor het ondersteuningsplan. Dit zal verder moeten worden uitgewerkt, begin 2014, waarbij er behoorlijk druk op de ketel zit gelet op de wettelijk vastgestelde termijnen.Een belangrijke rol is gedurende het jaar weggelegd geweest voor de stuurgroep en de werkgroep die op alle geschetste onderdelen veel voorbereidend en uitvoerend werk voor het bestuurlijk overleg c.q. het bestuur hebben gedaan.

  Bezoek onderwijsinspectie De onderwijsinspectie heeft weer het jaarlijks bezoek gebracht aan Triade. De cordinerend inspecteur van Triade, de heer van Herpt, werd vergezeld door zijn opvolger mevrouw Timmerman.

  Het gesprek over de kwaliteit en de mogelijke risicos bij Triade heeft dit jaar plaatsgevonden aan de hand van de analyses en de beschikbare gegevens zoals deze inmiddels vanuit Parnassys/integraal beschikbaar

  zijn. De Inspectie was hierover zeer tevreden en constateerde dat er geen afwijking was tussen deze gegevens en de gegevens die de inspectie beschikbaar had. Tevens bleek dat de omvang en de diepgang van het door Triade aangeleverde materiaal veel verder ging dan de bij de inspectie beschikbare gegevens.

  De inspectie was dan ook zeer tevreden. Niet alleen over de manier waarop ons systeem resultaten laat zien maar ook over de analyses, de manier waarop het proces gemonitord wordt en de acties die volgen op de analyses. Enkele jaren geleden was Triade volgens de inspectie meer gericht op beheer, nu is er een goed evenwicht in beheer en onderwijskwaliteit. Beheer staat nu ten dienste van het onderwijs. Triade loopt voorop vergeleken met Limburgse schoolbesturen.

  Afspraak is om eind van dit schooljaar de overzichten en analyses aan te leveren, zodat voor het volgend gesprek de inspectie zich al kan voorbereiden aan de hand van onze gegevens. Alle scholen krijgen wederom een basisarrangement.

  Start implementatie vensters poVensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs, verzameld wordt in n systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingpopulatie, financin en personeel. Vensters PO biedt schoolbesturen en scholen hiermee een betrouwbare basis voor het professioneler besturen van hun eigen organisatie (mede met het oog op opbrengstgericht werken) en voor de dialoog over hun onderwijs met verschillende belanghebbenden: ouders, gemeenten, inspectie etc. De gegevens die opgenomen worden in Vensters PO zijn van scholen en schoolbesturen en worden opgevraagd bij DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de scholen zelf (meervoudig gebruik van gegevens). Via Vensters PO worden ze op een toegankelijke manier teruggegeven aan scholen en schoolbesturen. Ook worden er diverse mogelijkheden tot vergelijken (benchmarken) geboden. Vensters PO zal in de periode tot en met voorjaar 2015 door de PO-raad samen met schoolbesturen en scholen worden ontwikkeld.

  De directies van de scholen van Triade zijn met het vullen van de Vensters gestart in het najaar van 2013. Zij stemmen hierbij, in aansluiting op het werken middels Parnassys, onderling frequent met elkaar af, zodat vergelijkbaarheid en uniformiteit gewaarborgd worden.

  3Organisatie

  t Heuvelke

  Schoolconcept ontwikkeling.Gedurende het schooljaar 2012-2013 zijn we gestart met de beschrijving van ons schoolconcept. Vanuit onze herbezinning op de visie en missie (zie bovenstaand logo) van de school, zijn we gestart met de beschrijving van onze werkwijze. Het schoolconcept wil een spoorboekje zijn voor de organisatie en de werkwijze van t Heuvelke. Jaarlijks laten we het concept de revue passeren en stellen het concept bij op basis van de meest recente ontwikkelingen en inzichten. Zodoende beschikken we steeds over een actueel en doordacht schoolconcept.

  Realisatie 1 zorgroute en handelingsgericht werken.Mede in het kader van de voorbereidingen op Passend Onderwijs zijn we vorm gaan geven aan de 1 zorgroute en het handelingsgericht werken. Concreet gaat het daarbij om het ontwerpen van groepsplannen. Deze groepsplannen laten zien hoe we gedifferentieerd op drie niveaus en opbrengstgericht werken aan de inhouden. Naar aanleiding van de jaarlijkse schoolzelfevaluaties en op basis van de groepsbesprekingen worden de groepsplannen gevalueerd en bijgesteld.

  Nieuwe methode wereldverkenning.Er is een werkgroep aan de slag gegaan die een onderbouwd voorstel heeft uitgebracht ter vervanging van de methode De Grote Reis. Deze gentegreerde methode voor wereldverkenning was aan vervanging toe. Nieuwe wensen en oude knelpunten zijn richtinggevend geweest voor het voorstel. In 2013 zijn de methodes Blauwe Planeet en Speurtocht op diverse momenten ingevoerd.

  Kleuterplein.In de onderbouw is men per 2013 gestart met de invoering van de methode Kleuterplein. Men gebruikt de methode in zijn volle omvang en men maakt ook gebruik van de digitale registratie van het pakket.

  Verkenning nieuwe taalmethode.Er is een werkgroep opgestart om de zoektocht naar een nieuwe taalmethode vorm te geven. De werkgroep heeft na een zorgvuldig traject van selecteren en experimenteren een onderbouwd voorstel uitgebracht en er is uiteindelijk een keuze gemaakt voor de methode Taal Actief.

  Kwaliteitsbeleid.We hebben ons gericht bezig gehouden met de invoering van het directe instructiemodel. Alle leerkrachten hebben de theorie van dat model tot zich genomen en ze zijn vervolgens met het model gaan werken in de praktijk. Met behulp van een kijkwijzer zijn ze vervolgens bekeken door de directeur en er heeft een functioneringsgesprek plaatsgevonden op basis van de uitgevoerde observatie.

  Koningsdag Nederland.Op 26 april 2013 organiseerden we op t Heuvelke onze eerste Koningsdag. We genoten eerst van een prachtig ontbijt. Verkleed en wel hebben we toen vorm gegeven aan een fantastische dag. De kleur oranje voerde uiteraard de boventoon op deze mooie spellendag.

  Heuvelke-dag 12 juni 2013.We beleefden een mooie dag in het kader van onze teambuilding. Veel teamleden gingen te paard door de ochtend en per bus door middag. s Middags werd ook nog aandacht besteed aan de sportieve ambities van ons allen en tevens raakte de inwendige mens op ludieke wijze versterkt.

 • ~ 12 ~ ~ 13 ~

  Klaar voor de start in ons Boekennest!In september zijn wij gestart met de opbouw van ons Boekennest. Deze naam is tevoorschijn gekomen uit een prijsvraag voor de leerlingen van onze school. Onlangs werd het nest officieel geopend. We hanteren nu een professioneel uitleensysteem voor leerlingen, want vooralsnog worden alleen boeken uitgeleend om in de klas te gebruiken. Indien onze boekenvoorraad toereikend genoeg is gaan we ook over naar het uitlenen van boeken voor thuis.

  Dit alles is met steun van de Provincie en hulp van Biblionova gerealiseerd. Hier zijn we hen zeer dankbaar voor!De Leeuwerik zal in de toekomst leesplezier blijven promoten en met hulp en steun van externen houden wij onze boekenvoorraad up to date.

  Niets is zo leuk als het lezen van een recent uitgegeven boek dat past binnen de belevingswereld van het kind.

  Multifunctionele Voorziening en Integraal KindcentrumIn januari 2013 was het 4 jaar geleden dat de Leeuwerik geopend werd. Toch zijn wij al weer druk in de weer om het gebouw te veranderen. Samen met de verenigingen van Einighausen gaan wij de school versterken met een gemeenschappelijke voorziening, een Multi Functioneel Voorziening.

  Tevens worden de kindfuncties uitgebreid. We mogen ons dan een Integraal Kindcentrum noemen. Een IKC. De bedoeling is dat wij nog nauwer gaan samenwerken met de verschillende geledingen die binnen de Leeuwerik gehuisvest zijn. Met name de voor- en naschoolse opvang, de Tovertuin, Partners in Welzijn, t Soosje, de sportstichting, logopedie en plaatselijke sport -en dansverenigingen. Bovendien gaan wij eventueel ons partnerschap uitbreiden met ondersteuning van bureau jeugdzorg en mogelijke

  De Leeuwerik

  OpendagenDe opendagen werden in 2013 qua planning opnieuw gecordineerd. De basisscholen van Triade hebben de opendagen in de maanden februari en maart gehouden. De communicatie verliep via de website van de stichting en de websites van de scholen. Er werd een advertentie geplaatst in het weekblad Maas en Geleenbode / Trompetter.

  PromotiekrantIn september is er met uitgeverij Ediat weer een promotiekrant uitgegeven. In de promotiekrant, die huis aan huis is verspreid in Geleen, Einighausen, Guttecoven en Limbricht, heeft elke school kort haar USP (Unique Selling Points) aangegeven. Stichting Triade heeft daarin ook beschreven waar de stichting en haar scholen voor staan.

  ISY schoolBasisschool De Driesprong is in 2012 gestart met het digitale communicatie systeem ISY school. Dit systeem vervangt in principe alle papieren communicatie van school naar ouders/verzorgers. Door de positieve ervaringen met dit systeem is er voor gekozen om dit voor alle Triade scholen te gaan gebruiken. In het najaar van 2013 zijn de afspraken verder geconcretiseerd

  4Profilering en identiteit

  en vanaf 1 augustus 2014 werken alle Triade scholen met dit communicatiesysteem. Verder wordt gekeken of het systeem ook voor medewerkers van Triade mogelijkheden biedt.

  SchooltijdenDe schooltijden bij Triade zijn sinds jaar en dag gelijk. Uitzondering hierop zijn De Leeuwerik en De Lemborgh. Toen deze in 2004 onder het bestuur van Triade zijn gekomen hebben ze de toenmalige schooltijden gehandhaafd.

  Bij de start van het schooljaar 2013-2014 is er via Scholen met Succes een enqute onder ouders en medewerkers gehouden met betrekking tot de schooltijden. De vragenlijsten zijn digitaal verstuurd en elke school heeft een overzicht gekregen van de evaluatie via Scholen met Succes. De resultaten van de enqute zijn op elke school besproken binnen de MR en met de ouders en medewerkers gecommuniceerd. De uitslag daarvan was zeer divers.

  Op basis van de enqute is duidelijk geworden dat een Triade brede aanpak om te komen tot aanpassing van de schooltijden niet wenselijk was. Afgesproken is dat als de directeur in de uitkomsten van de peiling aanleiding zag om de schooltijden te wijzigen deze een werkgroep zou instellen om een voorstel te formuleren. Bij voldoende draagvlak voor een of meerdere voorstellen wordt dit voorgelegd aan het bestuur.

  Na het bestuursbesluit gaat de directeur weer aan de slag om het traject voor de wijziging op schoolniveau, tijdig en met het betrekken van alle geledingen, in gang te zetten.

  De meeste scholen blijven waarschijnlijk de gangbare schooltijden hanteren omdat de enqute geen aanleiding gaf deze te veranderen.

  Triadedag.In april werd voor de 6de keer de Triadedag gehouden. Basisschool De Leeuwerik was wederom gastheer dit jaar. Het thema van onze 6de Triadedag was anders denken. In het ochtendgedeelte was er aandacht voor de presentaties van de deelnemers aan de Triadeacademie. Deze werden enthousiast ontvangen. In het middag gedeelte waren er een drietal workshops die gegeven werden door de docenten van het seminarie. De themas: Herfstkinderen, omgaan met social media en de leerkracht in de spiegel kwamen deze middag voldoende aan bod. De Triadaan ging vervolgens naar Rinie Hamers, leerkracht basisschool Reuzepas, vanwege haar positieve inzet met betrekking tot het fusieproces.

  structurele ondersteuning van Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouders met hulpvragen over opvoeding kunnen hier dan terecht met hun zorgen.

  In samenwerking met Reuzepas gaan we aan de slag om te kijken wat een goede aanvulling zou kunnen zijn voor de Leeuwerik.

  Leerling-betrokkenheidSamen met het team heeft het managementteam ingezet op een goede samenwerking met leerlingen. Niet alleen vr leerlingen maar ook met leerlingen samen aan de slag gaan om het leefklimaat op school te verbeteren. Leerlingen vinden het prettig als ze zich gehoord voelen en serieus genomen worden. Hiervoor hebben we een leerlingenraad ingesteld. Na per klas gehouden verkiezingen hebben we samen met de duos van de groepen 4 t/m 8 een bijeenkomst gehouden om aandachts- en knelpunten te bespreken. Deze bijeenkomsten vinden 1 keer per 3 maanden plaats en de afspraken die gemaakt worden, worden door leerlingen binnen hun eigen groep teruggekoppeld.

 • Uiteindelijk is gekozen voor de tweede optie. Met behulp van middelen uit het huisvestingsprogramma wordt de unilocatie aan de Verdistraat begin 2014 gerealiseerd.Daarmee zijn door Triade de voorgenomen en geplande scenarios zoals opgenomen in het IHP 2008 uitgevoerd.

  Een nieuw aspect dat bij de actualisering meespeelde was de vorming van de Integrale Kind Centra (IKC). Een inhoudelijke samenwerking van onderwijs en kindpartners al dan niet in een unilocatie maar in ieder geval gehuisvest in korte nabijheid van elkaar. Hiertoe is de beleidsnotitie IKC vertaald naar een ruimtelijke invulling.

  In de stadsdelen waar Triade is vertegenwoordigd, ziet dit er als volgt uit:

  > Basisschool De Leeuwerik: IKC met als satelliet De Lemborgh.

  > t Heuvelke IKC (en daarmee weer op het huisvestingsprogramma 2014) met als satelliet De Springplank (onderwijslocatie). Inhoudelijke samen-werking ontwikkelen met De Duizendpoot. Mogelijk op lange termijn samenvoegen van De Springplank en t Heuvelke op een nieuwe locatie en verplaatsen van De Duizendpoot naar locatie SBO De Blinker.

  > Reuzepas IKC (wordt gerealiseerd) met als satellieten De Kluis en Sterrenrijk.

  > De Driesprong blijft ongewijzigd.> De Duizendpoot (Kindante) blijft op dezelfde locaties

  als nu. Op termijn gaat n of gaan beide locaties naar SBO De Blinker. Gustaf Hoefer (PC Kindante) blijft in de Dunantstraat, maar zal bij leerling daling worden opgeheven.

  5Financien en beheer

  ..

  ~ 14 ~ ~ 15 ~

  Renovatie scholenHet is niet ondenkbaar dat de budgetontwikkelingen zoals geschetst kunnen leiden tot het ontstaan van een achterstand in het onderhoud van de gebouwen. Dat is een ongewenste situatie. Niet alleen kan daardoor de veiligheid in het geding komen. Daarnaast draagt een goed onderhouden en schoon gebouw bij aan een positieve beleving van de werk- en leeromgeving.

  Het beleid van Triade is erop gericht om de kwaliteit van de gebouwen op een zo hoog mogelijk peil te krijgen en te houden, vanzelfsprekend binnen de marges die financieel mogelijk zijn, zonder de materile budgettaakstelling te veel onder druk te zetten. Daartoe wordt, zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er zijn binnen de kaders van het huisvestingsprogramma van de gemeente. In 2013 zijn een aantal projecten uitgevoerd.

  Make-overin 2013 hebben we de Kluis voorzien van een make-over. Er is verschillende maanden door het team en externen gewerkt aan deze pimp van de school om het gebouw er weer vrolijk en fris uit te laten zien. Het resultaat mag zeer zeker gezien worden. Kinderen, leerkrachten en ouders zijn heel enthousiast over deze vernieuwing. Onder het moto: Goed onderwijs in en fris en modern gebouw, gaan we er met extra vernieuwde energie tegenaan. De make-over konden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan en in september hebben we dan ook met alle kinderen, ouders en genodigden een mooi en gezellig schoolfeest georganiseerd.

  Eind-citoscoreDe Kluis kwam positief in het nieuws met de hoogste gemiddelde eind-citoscore van de regio. 542 over een periode van meerdere jaren. Daar zijn we natuurlijk trots op. Tevens motiveert dit om deze resultaten te continueren in de toekomst. Of dat gaat lukken is natuurlijk een mooie uitdaging voor het hele team in samenwerking met de kinderen en ouders.

  InhoudelijkInhoudelijk gezien hebben we kunnen genieten van

  een schitterende presentatie van leerkrachten die hebben deelgenomen aan een opleiding rondom gedrag.

  We hebben behoorlijke stappen gezet in de goede richting van passend onderwijs waarbij we toewerken naar de doelen van 2018. Tevens zijn we gestart aan een ontwikkeltraject rondom woordenschat. Dit doen we in samenwerking met bs Reuzepas, de Leeuwerik en de Lemborgh.

  De Kluis

  Voor basisschool Reuzepas, die op twee locaties gehuisvest is, is in 2013 gestart met het realiseren van een unilocatie op de locatie Verdistraat. Hiertoe is het bestaande gebouw deels gesloopt en is deels nieuwbouw gerealiseerd. Het bestaande deel is volledig gerenoveerd. De unilocatie zal naar verwachting begin 2014 worden betrokken. Het gebouw aan de Marisstraat wordt afgestoten. Deze realisatie van de unilocatie past ook binnen scenarios voor Geleen Zuid, zoals deze in het Integraal Huisvestingsplan van 2008 zijn opgenomen.

  Bij basisschool De Kluis is een aantal jaren geleden een gedeelte van de school en met name de gymzaal volledig gerenoveerd c.q. uitgebreid met nieuwbouw. De rest van het gebouw is het afgelopen jaar gerenoveerd, zodat ook deze school weer op een goed kwaliteitsniveau zit. Eind 2013 zijn bij de vaststelling van het huisvestingsprogramma 2013 middelen beschikbaar gesteld voor basisschool t Heuvelke. Uitvoering zal in 2014 plaatsvinden.

  Op de meerjaren investeringsbegroting zijn middelen opgenomen waarmee basisschool De Driesprong gefaseerd kan worden aangepakt.In overleg met de gemeente is de sanering van de asbest aan de orde gesteld alsmede een aantal dringende onderhoudsvraagstukken die tot 1 januari 2015 nog voor rekening van de gemeente zijn. De volledige vernieuwing van het buitenriool bij basisschool Sterrenrijk is n van deze zaken die inmiddels in 2013 is uitgevoerd.

  IHPHet Integraal Huisvesting Plan (IHP) dateerde van 2008. Gemeente, schoolbesturen en kind partners zijn in overleg gegaan om dit plan te bekijken en te herzien.In het IHP 2008 waren voor Triade een tweetal ontwikkelscenarios opgenomen. Deze hadden betrekking op de situatie in Geleen Centrum en Geleen Zuid. Het verlaten van de onderwijslocatie in de Geenstraat (basisschool De Drossaert) is inmiddels gerealiseerd. Na de fusie van De Drossaert met De Meulehook is het gebouw aan de Geenstraat teruggegaan naar de gemeente.

  In Geleen-Zuid lagen er een tweetal scenarios. En had betrekking op de herschikking van alle scholen in Geleen-Zuid, zowel die van Kindante als van Triade. Het tweede scenario betrof het op een unilocatie onderbrengen van voormalige basisschool t Kempke (Marisstraat) en basisschool De Koppelberg (aan de Verdistraat).

 • ~ 16 ~ ~ 17 ~

  IKCIn 2013 konden we met trots melden dat we een pilot-IKC ( integraal kindcentrum) zijn en dat ons gebouw aan de Verdistraat bijna geheel gerenoveerd is.Reuzepas: Hart voor kinderen met oog voor resultaat. Waar: Alle kindfuncties gehuisvest

  zijn Kinderen welkom zijn van 0

  tot 12 jaar. Opvang kan worden geregeld

  van 7.00u tot 19.00u Oog is voor resultaat En hart voor kinderen

  Verbouwing/RenovatieOp de eerste schooldag na de zomervakantie startten de eerste zes groepen plus PSZ Robbedoes in het gerenoveerde deel van Reuzepas. Kinderen en ouders keken hun ogen uit op de nieuwe inrichting van meandermeubels in de gangen tot aan de compleet nieuw ingerichte lokalen. Nieuwe vloeren, frisse kleuren bepalen het beeld in Reuzepas.Met de bouw van de nieuwe vleugel is in de zomer van 2013 een begin gemaakt en werd op 6 juni met een feestelijke eerste gouden steenlegging in aanwezigheid van wethouder Berry van Rijswijk de aftrap gevierd.

  Afscheid Margriet MuytjensIn september namen alle leerlingen, ouders en collegas afscheid van juffrouw margriet Muytjens. Zij geniet van haar pensioen na meer dan 40 jaar vol enthousiasme op de voormalige Koppelberg en huidige Reuzepas in diverse groepen te hebben les gegeven. Ze is in het zonnetje gezet met een keur van diverse optredens van alle groepen en tot slot nog een afscheidsrap op de speelplaats.

  Met woorden in de weerIn augustus 2013 is op teamniveau gestart Met woorden in de weer volgens de theorie van Marianne Verhallen, expert op het gebied van woordenschatontwikkeling. Woorden leren = kennis uitbreiden. Reuzepas heeft de ambitie om het woordenschatniveau, door middel van extra kennis en uitvoeren van interventies die het team via scholing heeft opgedaan, drastisch te verhogen.

  KunstprojectIn februari en maart stond Reuzepas letterlijk in de etalage. En wel in de etalage van de Biblionova vestiging in het centrum van Geleen. Onder leiding van een kunstenares hebben alle groepen in de weken daarvoor gewerkt aan een kunstproject. Al deze kunstwerken zijn ook tijdens de open dag van Reuzepas op 14

  Reuzepas De Driesprong

  KVL finale.Basisschool De Driesprong heeft in januari 2013 de finale bereikt van het KenjerVastelaovesLeedjes-konkoer. Na een geslaagde voorronde in Meerssen kon de groep kinderen op zondag 27 januari naar de finale in een bomvolle Hanenhof. De finale werd dit jaar georganiseerd door SVV De Flaarisse. Maar liefst 3 scholen van de Stichting TRIADE, De Kluis, De Lemborgh en De Driesprong bonden de strijd aan met de andere 8 finalisten. Uiteindelijk ging BS Sint Petrus met het lied t Kokkerallebal, met de hoogste eer strijken. met de hoogste eer

  Koningsspelen 2013Voor het eerst werden er in 2013 Koningsspelen georganiseerd. De Driesprong heeft met veel enthousiasme deelgenomen aan deze eerste versie.De dag begon met het Koningsontbijt en alle kinderen konden via het smartboard de feestelijke opening live meemaken. Juffrouw Margret had met alle kinderen een lied (gangnam style) ingestudeerd en dit werd met volle overgave op het schoolplein uitgevoerd. 500 kinderen, in oranje gekleed, genoten zichtbaar van de uitvoering. Rick Schmitz van de gelijknamige dansstudio heeft vervolgens nog een prachtige dans ingestudeerd met de hele school. De ouders werden op het einde van de dag getrakteerd op deze geweldige uitvoering en de kinderen sloten de eerste Koningsspelen af met een welverdiend ijsje.Kortom geslaagd en ook aan de tweede Koningsspelen zal De Driesprong weer deelnemen.

  maart weer tentoongesteld. Op die dag hebben alle leerlingen hun verschillende talenten kunnen tonen tijdens optredens in de verschillende lokalen en deze acts werden na school druk bezocht door ouders en ander belangstellenden.

  Activiteiten Reuzepas Halloweentocht Dramalessen i.s.m. een

  toneelvereniging Dialekaovend Hanenhof

  MuziekHarmonie St. Augustinus verzorgde ook in 2013 na school blokfluit- en andere muzieklessen. Tevens zorgde deze Harmonie voor een muzikale opluistering van de derde en tevens laatste dag van de wandel-driedaagse, die dit jaar in de eerste helft van september voor de tweede keer door de oudervereniging werd geregeld.

  Passend Onderwijs.In het kalenderjaar 2013 heeft Passend Onderwijs steeds een prominente rol gespeeld. In de groepen heeft er een verdere verdieping plaatsgevonden om te werken met groepsplannen. Het maken van kengetallen tot stuurgetallen en het stellen van concrete en haalbare doelen waren binnen de groepsbesprekingen punten van aandacht. Het begeleidingstraject in deze werd vorm gegeven door de Veerkrachtgroep.

  Lustrumfeest.In 2008 is De Driesprong gestart met het geven van fulltime onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in de vorm van het Leonardo onderwijs. Het feit dat De Driesprong nu vijf jaar verder is was de aanleiding om dit feestelijk te vieren met alle Driesprongers. Een werkgroep is maandenlang bezig geweest om het feest voor te bereiden. Workshops werden er in alle groepen gegeven en op zaterdag 5 oktober werd De Driesprong tot een grote feestzaal omgetoverd. Voor iedereen wat wils: techniekspelen, optredens gedurende de hele dag en ook voor een natje en een droogje werd gezorgd. De tombola zorgde voor de noodzakelijke spanningen en de veiling, van door kinderen gemaakte kunstvoorwerpen, bracht naast enige hilariteit ook nog wat extras in het laatje. Wethouder Berry van Rijswijk gaf bij zijn toespraak aan dat er namens de Gemeente Sittard-Geleen een donatie van 1000,= verwacht kon worden. Uiteindelijk heeft het lustrumfeest een bedrag van 5.000,= opgeleverd.

  Dit bedrag komt ten goede aan de revitalisering van de speelplaats. Op woensdag 23 oktober werd het lustrumfeest afgesloten met drukbezochte, inspirerende avond met als thema motivatie in het onderwijs. Tijl Koendering van NOVILO gaf op zijn bekende kundige en enthousiaste wijze inhoud aan deze avond.

  ACTIE Een bedrijf heeft aangeboden in het kader van Roll model for community iets te betekenen voor de school.Aangezien de grijze betonblokken niet echt sfeerbepalend zijn binnen school is besloten om deze allemaal van een witte kleur te voorzien. De entrees werden voorzien van een flinke laag powerdek en deze ruimte hebben heldere en prettigere uitstraling gekregen.

 • *e

  ~ 18 ~ ~ 19 ~

  bijlage 1 Financile cijfers op hoofdlijnen

  Balans per 31 december 2013

  Activa

  Materiele vaste activaGebouw Graaf Huynlaan te GeleenInventaris en apparatuurLeermiddelen POOverige materile vaste activa

  totaal

  Financile vaste activaEffecten

  Vorderingen Ministerie van OCWOverige vorderingen

  totaal

  Liquide middelen

  totaal activa

  Passiva

  Eigen vermogenAlgemene bestuursreserveAlgemene reserveBestemmingsreserves

  totaal

  VoorzieningenPersoneelsvoorzieningen

  Kortlopende schuldenCrediteurenMinisterie van OCWBelastingen en premies sociale verzekeringenSchulden terzake pensioenenOverige schuldenOverlopende passiva

  totaal

  totaal passiva

  31-12-2013

  224.209716.901392.857

  1.456.547

  441.606408.815

  31-12-2013

  211.3112.995.262

  778.519

  297.4243.265

  262.700132.067131.110347.211

  2.790.514

  -

  850.421

  1.605.998

  5.246.933

  3.985.092

  88.064

  1.173.777

  5.246.933

  31-12-2012

  230.109675.167386.042

  1.364.217

  518.965405.476

  31-12-2012

  203.5902.945.034

  578.562

  140.1379.065

  373.694133.910157.126376.738

  2.655.535

  349.245

  924.441

  1.080.626

  5.009.847

  3.727.186

  91.991

  1.190.670

  5.009.847

  De Springplank

  Passend onderwijs.Studiemiddag groepsplan. Op deze studiemiddag zijn we aan de slag gegaan met het ontwerpen van groepsplannen. Nadat doel en opzet werden toegelicht, zijn we gestart met het werken in groepsplannen. De groepsplannen geven weer hoe we gedifferentieerd werken met onze inhouden. In de aanloop naar Passend Onderwijs vormt het werken met groepsplannen weliswaar een belangrijke stap, maar ook in ons huidige onderwijs verlenen we al maatwerk aan heel wat leerlingen met specifieke didactische en pedagogische hulpvragen.

  KwaliteitsbeleidIn 2013 hebben we ons gericht bezig gehouden met het verzorgen van goed klassenmanagement. In ons schoolconcept hebben we vastgelegd hoe dat klassenmanagement er dan uit moet zien en vervolgens nemen we ons de maat door bijpassende kijkwijzers klassenmanagement te gebruiken. De doorgaande lijn door de gehele school is daarbij richtinggevend. Daarnaast hebben we ons gericht op het verzorgen van een goede instructie in onze lessen. Aan de hand van een

  kijkwijzer zijn we aan de slag gegaan en er heeft een observatie in alle groepen door de directeur plaatsgevonden. In een daarop volgend functioneringsgesprek is het geheel besproken.

  Kinderboekenweek.Klaar voor de start. Aan het thema van de kinderboekenweek koppelden we een heuse schoolbrede move activiteit. Onder leiding van de juffen Inge en Chantalle werd er al heel vroeg in de ochtend lustig op los gedanst op het plein en met zijn allen kwamen we dan ook al rap in de juiste stemming voor de kinderboekenweek. Na deze sportieve introductie waren wij inderdaad echt klaar voor de start. Nadien hebben we nog heel wat activiteiten uitgevoerd in het kader van de kinderboekenweek. Het voorlezen door onze voorleesopa Peter of door een andere juf of meester werd door de kinderen enorm gewaardeerd.

  Kerstmarkt 2013Kerstmarkt 2013. Op onze traditionele Kerstmarkt heeft de Springplank zijn beste beentje voor gezet. Alle kinderen genoten eerst van een feestelijk kerstdiner. In de beste kleren werd er echt gedineerd. De sfeer zat er toen al heel goed in en dit was de juiste opmaat naar onze jaarlijkse Kerstmarkt. Op deze markt verkochten we zelf gemaakte kunst van onze kinderen. Heel wat kinderen hebben met de juf of de meester hun best gedaan om een mooie prestatie te leveren. De opbrengst van de markt mocht er wezen en met

  de verdiende centen gaan we weer leuke dingen voor onze kinderen organiseren.

  Springplankdag 2013.Onze jaarlijkse Springplankdag beleefden we dit jaar in Gaia Zoo te Kerkrade. Het nuttige en het aangename werden op deze fijne dag formidabel gecombineerd. De opbrengst van de Springplankdag draagt absoluut op positieve wijze bij aan de teambuilding binnen ons team. Er werden opdrachten in groepen uitgevoerd en daarbij was samenwerking van uitermate veel belang. Daarnaast is het natuurlijk geweldig om eens met collegae in een andere omgeving te vertoeven en te genieten.

  Sportdag De Springplank.Op woensdag 26 juni 2013 vond onze jaarlijkse sportdag plaats en we zagen kinderen wederom met volle teugen genieten van tal van leuke spellen en sportieve activiteiten. Er werden heel wat zweetdruppeltjes geproduceerd en het was fijn om te zien hoe ouders en teamleden door keihard werken een mooie dag voor onze Lindenheuvelse kinderen realiseerden.

 • bijlage 3 Aantal leerlingen 1.10.2013

  ~ 20 ~ ~ 21 ~

  bijlage 2 OrganigramOrganogram Triade

  Baten

  Rijksbijdragen OCWOverige overheidsbijdragenOverige baten

  totaal baten

  Lasten

  PersoneelslastenAfschrijvingenHuisvestingslastenOverige lastenLeermiddelen

  totaal lasten

  saldo baten en lasten

  Financile baten en lasten Financile batenFinancile lastensaldo financile baten en lasten

  exploitatie-resultaat

  realisatie 2013

  10.312.256128.378217.623

  10.658.257

  8.464.254278.368616.753921.484154.968

  10.435.827

  222.430

  37.0141.538

  35.476

  257.906

  begroting 2013

  9.776.90575.089

  186.08610.038.080

  8.486.780332.122591.027942.114157.500

  10.509.543

  - 471.463

  11.5992.500

  9.099

  - 462.364

  realisatie 2012

  10.308.093109.792226.789

  10.644.674

  8.705.907278.864668.796

  1.002.200161.923

  10.817.690

  - 173.016

  57.3661.817

  55.549

  - 117.467

  Staat van baten en lasten 2013

  bijlage 1

  schooldirecteur

  schooldirecteur

  schooldirecteur

  schooldirecteur

  Directeurenbestuursoverleg

  kernoverleg

  OnderwijsServiceBureau

  College van bestuur

  Raad van Toezicht

  GMR

  OR/OV

  MRTeam

  19591

  104186

  810

  27195

  0195

  DE LEEuWERIK

  19787110 1801430

  1036

  1970

  197

  DE KLuIS

  263139124235

  17112

  3040

  2630

  263

  STERRERIjK

  20295

  107197

  5

  01

  27202

  0202

  DE LEMBORgH

  17671

  1051371722217531

  1760

  176

  DE SPRINgPLANK

  2129711517030121031 41

  2120

  212

  T HEuVELKE

  557254303545

  840

  4859

  5570

  557

  DE DRIESPRONg

  197851121551428263826

  1970

  197

  REuZEPAS

  totaal aantal leerlingen

  4 tot 7 jaar

  8 jaar en ouder

  gewicht 0,0

  gewicht 0,3

  gewicht 1,2

  schoolgewicht

  NOAT/CUMI

  leerjaar 8

  bekostigd

  onbekostigd

  bekend bij bron

  1999919

  1080180511381

  233287

  19990

  1999

  TOTAAL bestuur Triade Stg voor Kath primair onderwijs

  weergave Aantal leerlingen met status Volgt onderwijs per 01-10-2013

  schoolgewicht 0,3-leerlingen x 0,3 + 1,2-leerlingen x 1,2 - alle leerlingen x 6%

  bekostigd Aantal leerlingen met de status Volgt onderwijs en reguliere inschrijving

  onbekostigd Aantal leerlingen met de status Volgt onderwijs en type inschrijving Onbekostigd of Bekostigd in huidige schoolloopbaanregel op Nee

  bekend bij bron Aantal leerlingen van totaal met status Bekend bij BRON op printdatum

 • R

  bijlage 4 jaarverslag Raad van Toezicht Triade 2013

  Werkzaamheden RvTDe RvT heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid op alle beleidsterreinen. Ten aanzien van de werkzaamheden van de RvT is een aantal praktische werkafspraken gemaakt met betrekking tot de onderlinge werkverdeling en aandachtsgebieden.

  Het rooster van aftreden van de leden van de RvT luidt als volgt:dhr. Nijsten 01 mei 2013dhr. Mastenbroek 01 mei 2013mevr. Van de Loo 01 mei 2014 dhr. Van Lier 01 mei 2014dhr. Herberighs 01 januari 2015

  De herbenoemingstermijn is gemaximaliseerd op tweemaal. In dat verband zijn in de vergadering van 16 april 2013 de heren Nijsten en Mastenbroek voor de tweede en laatste keer herbenoemd.In 2012 vergaderde de RvT 5 keer. In de vergadering van april is het functioneren van de Raad van Toezicht gevalueerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van een voor dat doel ontwikkelde vragenlijst. Er zijn afspraken gemaakt over de duur van de vergaderingen en het vergaderen op hoofdlijnen.

  Jaarlijks worden een aantal scholen bezocht. In 2013 zijn op 27 september Reuzepas, De Kluis, Sterrenrijk en De Driesprong bezocht: De directies hebben een toelichting gegeven op de voor hun school specifieke aandachtspunten. Belangrijke gespreksonderwerpen zijn de voortgang van

  de fusie, de verbouwingen en bouwkundige aanpassingen, kwaliteit van het onderwijs, de ontwikkeling van het leerlingenaantal, de Leonardoafdeling en de veiligheid op school.

  Missie, visie van de stichting en het onderwijsbeleidDe RvT heeft met het CvB regelmatig gesproken over de beleidsontwikkelingen binnen de stichting. In zijn algemeenheid is gesproken over strategische ontwikkelingen zoals samenwerking en/of fusie met andere scholen, de demografische ontwikkeling en het gevolg voor de scholen. Meer specifiek is gesproken over de voortgang van de fusies bij de Reuzepas en Sterrenrijk en de huisvesting c.q. de verbouwing van de Koppelberg tot de nieuwe school Reuzepas. Er zijn verder geen ontwikkelingen te melden met betrekking tot samenwerkingen met andere besturen in de regio. Er is wel gesproken over de voortgang met betrekking tot de nieuwe organisatieopzet van het Samenwerkingsverband.In een aparte themavergadering is het integraal kwaliteitsbeleid en de stand van zaken hiervan binnen de stichting besproken. .In dezelfde vergadering zijn ook de resultaten van de tevredenheidspeilingen onder personeel en ouders gepresenteerd. De plannen van aanpak zijn besproken en zullen op advies van de RvT gecommuniceerd worden naar de ouders waarbij ook wordt aangegeven wat inmiddels is gerealiseerd.

  Uit het bezoek van de onderwijsinspectie blijkt dat er geen tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs bij Triade. Het verslag van het inspectiebezoek is besproken. Voor alle scholen is een zogenaamd basisarrangement vastgesteld.

  Financin, planning & controlDe materile begroting 2013 is goedgekeurd in de vergadering van 18 december 2012. De bijbehorende investeringsraming is besproken en eveneens goedgekeurd. Gespreksonderwerpen in dit verband zijn het integraal huisvestingsplan van de gemeente en de mogelijkheden van verhuur en medegebruik en het indien mogelijk terug geven van lokalen, Verder de opbrengsten van de fusie van de scholen in Sterrerijk, de oplopende energiekosten, de toekomstige risicos en de ontwikkeling van het financieel tekort in relatie tot de kadernota

  De begroting is niet sluitend door het dalend aantal leerlingen. Uit het opgestelde financieel meerjarenperspectief, de financile kadernota, blijkt dat er nog een aantal jaren sprake is van een niet sluitende begroting. Ook de personele begroting kent een tekort omdat de vergoeding per leerkracht te laag is ten opzichte van de gemiddelde kosten per leerkracht bij Triade. De oorzaak hiervan is onder andere gelegen in de hoge gemiddelde leeftijd ten opzichte van de normvergoeding. De mogelijkheden om tot een sluitende begroting te komen

  zijn beperkt en hebben een grote impact op de kwaliteit van het onderwijs en op de formatie. Het begrotingstekort speelt bij alle schoolbesturen in het basisonderwijs. Vanuit de samenwerking in de regio zuid is een brief aangaande de begrotingsproblematiek naar de minister en de 2e kamer gestuurd. Bij de formatiebegroting 2013/2014 zijn maatregelen genomen om de formatie te kunnen aanpassen (zie paragraaf inzake personeel).Conform de financile kadernota worden de tekorten gedekt uit de algemene reserve. Dat kan tijdelijk omdat de zgn. kapitalisatiefactor aangeeft dat Triade een meer dan gemiddelde vermogenspositie heeft.

  Gedurende het jaar is de exploitatie gevolgd via kwartaal- en halfjaarrapportages waarbij ook de risicos zijn gevalueerd.

  Het jaarverslag en de jaarrekening 2012, die is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant, zijn uitgebreid besproken met het CvB en goedgekeurd. Het is een goede zaak dat de scholen bijna allemaal binnen hun begroting zijn gebleven. De RvT heeft geadviseerd om extra goed te letten op de post overige lasten die niet altijd binnen budget is gebleven. De RvT heeft eveneens geadviseerd om de ontwikkeling met betrekking tot de liquide middelen in beeld te brengen bij het meerjarenperspectief omdat de komende jaren nog sprake zal zijn van exploitatietekorten terwijl er ook nog investeringen gepland zijn o.a. in basisschool de Reuzepas. Gelet op de financile positie op basis van deze jaarrekening en de ontwikkelingen gedurende het jaar is eind 2013 de financile meerjarennota geactualiseerd in aanloop naar de begroting 2014.In de vergadering van december is deze geactualiseerde kadernota besproken en is de begroting 2014 goedgekeurd. De RvT heeft geadviseerd de liquiditeit van de stichting goed te volgen omdat dit een kritische factor is en een structurele liquiditeitskrapte niet acceptabel is.

  Personeel, organisatie en medezeggenschapDe RvT heeft het bestuursformatieplan 2013-2014 en de bijbehorende personeelsbegroting van de stichting besproken en goedgekeurd. Als gevolg van de daling van het aantal leerlingen is een aantal personeelsleden dat onderaan de afvloeiingslijst staat, in RDDF (risicodragend deel van de formatie) geplaatst omdat ondanks alle inspanningen het natuurlijk verloop onvoldoende is. Er zijn extra inspanningen geleverd om een aantal personeelsleden vervroegd met pensioen te kunnen laten gaan.Specifieke onderwerpen in 2012 waren: de directieaanstellingen, de realisatie van de unilocatie Reuzepas, de evaluatie van de Triade academie en de ontwikkelingen rondom passend onderwijs en het vernieuwde samenwerkingsverband.

  Het overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is uitgesteld tot begin 2014 zodat de geactualiseerde financile kadernota besproken kan worden.

  Jaarlijks wordt ook het functioneren van het CvB gevalueerd en besproken aan de hand van de afgesproken doelstellingen. Ook worden dan de nieuwe doelstellingen voor het volgend jaar afgesproken aan de hand van de resultaten van het met de bestuurder gevoerde functioneringsgesprek.

  Overige zakenDiverse lopende dossiers zijn door de RvT besproken met het CvB. Het CvB is het bevoegd gezag en beoordeelt zelf op welke wijze en op welk moment terugkoppeling van de dossiers naar de RvT noodzakelijk of verstandig is. Als voorbeelden van deze dossiers zijn te noemen: De ontwikkelingen in het kader van

  Passend Onderwijs De interne opleidingen via de Triade

  Academie het huisvestingsbeleid met name

  Reuzepas en het gemeentelijk huisvestingsprogramma evenals specifieke

  punten op het gebied van huisvesting zoals de multifunctionele voorziening in basisschool De Leeuwerik;

  inhoudelijke punten uit het overleg met de GMR;

  specifieke ontwikkelingen op de diverse scholen van de stichting;

  de afhandeling van klachten van ouders; ontwikkelingen en scholing van de

  directies.

  De Raad van Toezicht zal zich in haar adviserende en toezichthoudende rol blijven inzetten voor een goed basisonderwijs op de scholen van de stichting Triade in een plezierige en stimulerende werkomgeving binnen de financile middelen die beschikbaar zijn.

  Geleen, mei 2014

  InleidingDe Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit de volgende leden: dhr. E. Mastenbroek (voorzitter), dhr. L. van Lier (vicevoorzitter), mevr. P. van de Loo (lid), dhr. P. Nijsten (lid) en dhr. F. Herberighs (lid). Het secretariaat van de RvT berust bij mevrouw E. van Meijel. De taak van de RvT is vastgelegd in artikel 3, lid 4 van de statuten van de stichting.

  ~ 22 ~ ~ 23 ~

 • Dit jaarverslag 2013

  is een uitgave van

  de stichting Triade

  Redactie:

  Evelien van Meijel

  Herbert Hoedemakers

  Ontwerp en druk:

  Marieke Bueters

  Drukkerij Keulers

  Adresgegevens:

  Stichting Triade

  Redactie jaarverslag

  Postbus 89

  6160 AB Geleen

  [email protected]

  Colofon

  bijlage 5 Adressen

  Triade stichting voor katholiek primair onderwijs Bevoegd gezag nummer 40987

  Bereikbaarheid Bestuur Stichting TriadeDrs. A.P.H.M. Cobben, voorzitter college van bestuur E [email protected]

  BezoekadresGraaf Huynlaan 8, 6161 EZ GeleenPostadresPostbus 89, 6160 AB GeleenT 046 478 93 20 / F 046 478 93 29

  Onder het bestuur ressorteren de volgende basisscholen:

  De Leeuwerik Boschweg 70, 6142 AD Einighausen T 046 481 08 10E [email protected] Directeur: Mw. Mr. W. Hendrix06JS

  De Kluis Meeuwenlaan 4, 6165 SW GeleenT 046 474 60 31E [email protected] Directeur: Dhr. P. Verjans07UK

  Sterrenrijk Molenstraat 42a 6161 CV Geleen.T 046 474 60 16E [email protected] Directeur: Mw. J. Frederiks08KT

  De Lemborgh Salviusstraat 2, 6141 LK LimbrichtT 046 411 11 76 E [email protected] Directeur: Mw. Mr. W. Hendrix08ME

  De SpringplankVan Galenstraat 32, 6163 XW GeleenT 046 474 52 02E [email protected] Directeur: Dhr. G. Laven08ZR

  t Heuvelke Dahliastraat 4, 6163 CH GeleenT 046 474 31 81E [email protected] Directeur: Dhr. G. Laven09WW

  De Driesprong Haesselderstraat 9, 6166 EG GeleenT 046 475 97 67E [email protected] Directeur: Dhr. B. LemmensLeonardoafdeling, Projectleider: Mw. T. Coenradi-Gielens 15DD

  ReuzepasVerdistraat 25 6164 CK GeleenT 046 474 72 07E [email protected]: Mw. I. Hupkens16WB

  Bereikbaarheid OnderwijsServiceBureau Stichting TriadeMr. H.F.J. Hoedemakers, algemeen directeur OSB E [email protected]

  BezoekadresGraaf Huynlaan 8, 6161 EZ GeleenPostadresPostbus 89, 6160 AB GeleenT 046 478 93 20 / F 046 478 93 29E [email protected]