Reunió famílies 2014-15

  • View
    293

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Reunió famílies 2014-15

  • 1. GRANOTES IESQUIROLSI-4Curs 2014-2015

2. OBJECTIU DE LED.DESENVOILNUPFARA LENS CTAPIALCITATS BSIQUES: Coneixement i domini del seu cos. Seguretat afectiva i emocional. Hbits bsics. Pensar, crear i elaborar explicacions. Iniciar-se en les habilitats matemtiques bsiques. Comunicaci i expressi per mitj dels diversos llenguatges. Observar i explorar l'entorn Afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-neels perills i aprendre a actuar en conseqncia. Conviure en la diversitat. Collaboraci amb el grup per mitj dunes pautes de convivncia.Aquestes CAPACITATS es concreten en uns CONTINGUTSorganitzats per REES de CONEIXEMENT. 3. REESDESCOBERTA DE LENTORNPROJECTE EXPERIMENTO- Un dels espais en angls- ApS: treball cooperatiu I-4 i I-5 4. DESCOBERTA DUNMATEIX I DELS ALTRES 5. PSICOMOTRICITATDies de psicomotricitat:Granotes: dimecres i divendres (mat)Esquirols: dilluns i dimecres (mat)ENGLISH(ProjecteAICLE)Els dies de psicomotricitat cal que portin (AMB EL NOM). El xandall de lescola.. Bambes desport amb velcro (ni sandlies ni sabates). Mitjons antilliscants grans (6 doctubre)No abrigueu excessivament als nens/es.Penseu que estem a la sala. 6. COM S UNA SESSI DE PSICOMOTRICITAT? 7. COMUNICACI I LLENGUATGESLLENGUATGE ORAL I ESCRITPROJECTETRA(Xavi) 8. RACDEL PRAXI(Slvia) PROJECTECONSCINCIA FONOLGICA:ESCOLTA ATENTA I ACTIVADISCRIMINACI DE SONSTREBALL DE SONS VOCLICSTREBALL DE SLLABESTEATRE(ApS) 9. ENGLISH 10. LLENGUATGE MATEMTIC 11. LLENGUATGE MUSICAL* PROJECTE AUDICIONS 12. LLENGUATGE PLSTICpintar, punxar,retallar, estripar,enganxar, modelar,fer composicions...PROJECTEDARTANTONI TPIES 13. RELIGIN.E.M.O* TREBALL DEMOCIONS I HABILITATS SOCIALS 14. REESCOMPLEMENTRIESBAGULDELS CONTES 15. RACDEL MOUSE 16. SOMARTISTES! 17. APRENEM JUGANT: PSICOMOTRICITAT 18. STORY TELLING(Elena)The Little Red Ridding Hood,Wheres Spot?, Goodnightgorilla, the three Billy goats,Maisy 19. JUGUEM AL PATI 20. I JUGUEM ALAULA 21. EINES EDUCATIVES HBITS RUTINES (crrecs, rotllana) NORMES METODOLOGIES CONCRETES:CENTRES DINTERSTREBALL SISTEMTICPROJECTESRACONSTALLERS (daula, internivells...)UN LBUMPER CADAPROJECTE OCENTREDINTERS 22. HBITSCAL QUE LA FAMLIA I L ESCOLA TREBALLEM JUNTSPER TAL DE CONTRIBUIR DE MANERA COHERENTA LAUTONOMIA DELS NENS I NENES. 23. CRRECS 24. Repartir colorsRepartir fullsAjudants 25. Agenda 21: EndrearNetejar 26. NORMES- Ser puntual .- Tota la roba marcada i amb una goma per a penjar si cal.- NNoo eess ppooddeenn ppoorrttaarr llllaammiinnaadduurreess nnii llqquuiiddss .. PPeellss aanniivveerrssaarriiss nnoo eessppooddeenn rreeppaarrttiirr llllaammiinnaadduurreess nnii iinnvviittaacciioonnss ddiinnss ddeell rreecciinnttee eessccoollaarr..-- PPoorrttaarr llaa bboosssseettaa ddee lleessmmoorrzzaarr (no motxilla) amb: esmorzar, tovallde roba (si cal) i un got de plstic. Tot marcat amb el nom.- Tamb es pot portar una joguina petita (que cpiga a la bosseta), de laqual se nhan de fer responsables.- Medicaments : es donaran de 13 a 15 h. Prviament cal omplir unaautoritzaci i deixar el medicament a porteria.- Les absncies de menjador shande notificar a la porteriaverbalment o per telfon. 27. RACONSRacons del joc simblic(DOS RACONS) 28. Rac de pinturaRac de tablets 29. Rac de plsticaRac dels jocs detaula 30. SORTIDES1r. TRIMESTRE17 doctubre: Descoberta del Bosc i Joc del Laberint, Can Ribas28 de novembre: Passejada pel barri de Sant Andreu22 de desembre: Teatre en angls a lescola "Santas Star"2n. TRIMESTRE29 de gener: Ludoteca Casa Bloc4 de mar: Fundaci Antoni Tpies9 de mar: Teatre SAT "En Jan Totlifan"3r. TRIMESTRE14 dabril: Teatre SAT Musical Els tres porquets8 dabril: Biblioteca de Can Fabra8 de maig: Animals Salvatges, Zoo de Barcelona 31. COMUNICACI FAMLIA-ESCOLAREUNIONS AMB LES FAMLIES (setembre i febrer)INFORMESHi ha dos informes a lany ( febrer i juny).Es publiquen a travs de la PlataformaENTREVISTESEs fa, com a mnim, una entrevista al llarg del curs.PLATAFORMABLOC (accs al web de lescola)CARPETA VIATGERA 32. ADU !AL FINAL DE LA SALA,TROBAREU LESCARPETES VIATGERESAMB LHORARI DELGRUP I ALTRESINFORMACIONS.