of 3 /3
UY BAN NHAN DAN HUY:E:NNHO QUAN CONG HOA. xA HOI CHiT NGHIA VI:E:TNAM DQc l~p - T\I' do - Hanh phuc S6:,1{)t) IOM-UBND Nho Quan, ngay /lr thang 7 ndm 2017 GIAYMOl Thuc hien Thong tri s6 10-TTrlHU ngay 18/5/2017 cua Ban Thtrong vu Huyen uy; UBND huyen t6 chirc diSn t~p chiSn d§.uphong thu cum 6 xa: Xich Th6, Gia San, Gia Thuy, Gia Lam, Gia TUOng,Dire Long nam 2017. 1. Thanh phin mo'i: * D(li biJu if tinh: - Lanh dao BQ Chi huy quan sir tinh; - Lanh dao cac phong, ban chuyen rnon BQ Chi huy quan sir tinh; - Bao Ninh Binh, Dai PhM thanh - Truyen hinh Ninh Binh. * lJ(li biJu if huy?n: - Thirong tnrc Huy~n uy; Ban Thuong V\1 Huyen uy; - Thuong tnrc HI>ND huyen; Lanh dao UBND huyen; - Ban Chi dao diSn t~p; Ban T6 chirc diSn t~p; - Thu tnrong cac phong, ban, nganh, doan th~ cua huyen; - Lanh dao cac dan vi: Cong an huyen, Ban Chi huy Quan su huyen, Chi cue ThuS, Vien Ki~m sat nhan dan, Toa an nhan dan, Dien l\!,cNho Quan, Buu di~n huy~n, Dai TruySn thanh huy~n, B~nh vi~n Da khoa huy~n. * D(li biJu if xii, thj tran: D6ng chi Bi thu Dang uy, Chu tich UBND, Chi huy truang Ban Chi huy quan s\!'cac xa, thi trk. (UEND cac XQ, thi tran mai tl6ng chi Ei thu Dang uy va tri?u t9P thanh ph&n cua dan vi minh tham dl;fCW?C diin t9P). * lJ(li di?n Ban CHQ,S V'l'lJ'nQuae gia Cue PhU'o'ng. 2. Thi)'igian, dia diem: 01 ngay (ngay 2117/2017). - Bu6i sang: Tu 7 gia 00 philt, Khai m?c diSn t~p v~n hanh ca chS t?i cac xa Xich Th6, Gia San, Gia Thuy, Gia Lam, Gia Tuang, Duc Long (Co danh sach tk;zi bidu dl;f,tham quan diin t9P tq.icac XQ kem thea). - Bu6i chiSu: + Tu 13 gio 30 phut, diSn t?P th\!'c binh t?i thon Thanh QuySt, xa Gia San; + Tu 15 gio 30 philt, BS m?c CUQcdiSn t?P t?i HQitruOng UBND xa Gia San. UBND huy~n kinh moi d?i bi~u vS d\!,d~cUQcdiSn t?P d?t kSt qua t6t.l. TL. CHiT TICH Noi nlt~n: - Nhu thfmh ph~n I11cyi; - Lu'u: VT.

UY BAN NHAN DAN CONG HOA. xA HOI CHiT NGHIA VI:E:TNAM …nhoquan.ninhbinh.gov.vn/SiteFolders/huyennhoquan/2312/Van ban/2017/07... · UY BAN NHAN DAN HUY:E:NNHO QUAN CONG HOA.xAHOI

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG HOA. xA HOI CHiT NGHIA VI:E:TNAM...

 • UY BAN NHAN DANHUY:E:NNHO QUAN

  CONG HOA. xA HOI CHiT NGHIA VI:E:TNAMDQc l~p - T\I' do - Hanh phuc

  S6:,1{)t) IOM-UBND Nho Quan, ngay /lr thang 7 ndm 2017

  GIAYMOl

  Thuc hien Thong tri s6 10-TTrlHU ngay 18/5/2017 cua Ban Thtrong vu Huyenuy; UBND huyen t6 chirc diSn t~p chiSn d§.uphong thu cum 6 xa: Xich Th6, Gia San,Gia Thuy, Gia Lam, Gia TUOng,Dire Long nam 2017.

  1.Thanh phin mo'i:*D(li biJu if tinh:- Lanh dao BQChi huy quan sir tinh;- Lanh dao cac phong, ban chuyen rnon BQChi huy quan sir tinh;- Bao Ninh Binh, Dai PhM thanh - Truyen hinh Ninh Binh.* lJ(li biJu if huy?n:- Thirong tnrc Huy~n uy; Ban Thuong V\1Huyen uy;- Thuong tnrc HI>ND huyen; Lanh dao UBND huyen;- Ban Chi dao diSn t~p; Ban T6 chirc diSn t~p;- Thu tnrong cac phong, ban, nganh, doan th~ cua huyen;- Lanh dao cac dan vi: Cong an huyen, Ban Chi huy Quan su huyen, Chi cue

  ThuS, Vien Ki~m sat nhan dan, Toa an nhan dan, Dien l\!,cNho Quan, Buu di~nhuy~n, Dai TruySn thanh huy~n, B~nh vi~n Da khoa huy~n.

  *D(li biJu if xii, thj tran:D6ng chi Bi thu Dang uy, Chu tich UBND, Chi huy truang Ban Chi huy

  quan s\!'cac xa, thi trk.(UEND cac XQ, thi tran mai tl6ng chi Ei thu Dang uy va tri?u t9P thanh

  ph&n cua dan vi minh tham dl;fCW?C diin t9P).* lJ(li di?n Ban CHQ,S V'l'lJ'nQuae gia Cue PhU'o'ng.2. Thi)'i gian, dia diem: 01 ngay (ngay 2117/2017).- Bu6i sang: Tu 7 gia 00 philt, Khai m?c diSn t~p v~n hanh ca chS t?i cac xa

  Xich Th6, Gia San, Gia Thuy, Gia Lam, Gia Tuang, Duc Long (Co danh sach tk;zibidu dl;f,tham quan diin t9P tq.i cac XQ kem thea).

  - Bu6i chiSu:+Tu 13 gio 30 phut, diSn t?P th\!'c binh t?i thon Thanh QuySt, xa Gia San;+Tu 15 gio 30 philt, BS m?c CUQcdiSn t?P t?i HQitruOng UBND xa Gia San.UBND huy~n kinh moi d?i bi~u vS d\!,d~ cUQcdiSn t?P d?t kSt qua t6t.l.

  TL. CHiT TICHNoi nlt~n:- Nhu thfmh ph~n I11cyi;- Lu'u: VT.

 • , \' NH(l -',,?"~//~,-:,~c:-:c'\'J:':{ DANH SA'CD

 • /'*D{li biJuxii:Dang chi Bi thu Dang uy, Chu tich UBND Chi huy truong' Quan sir cac xa: San

  Thanh, San Ha, San Lai, Quang L?c.4. xs Gia Tuong*D(li biiu tinh: Phong Hau c:ln, Ban Thong tin.*D(li biiu huy?n~1.Ba Bui Thi Que, Pho Bi thu Thirong tnrc Huyen uy;2. Ong Truong Cong Luan, Chu nhiem Uy ban KiSm tra Huyen uy;3. Ong Trinh Dire Hung, Ph6 Chu tich UBND huyen;4. Ba Nguyen Thi Huang, Chu tich Hoi Lien hiep Phu nfr;5. Ong Hoang Ngoc Thanh, Bi thu Huyen dean; .6. Ong Trk Van Kien, Truong phong Y t~;7. Ong Nguyen Van Sanh, Pho Chi huy tnrong - TMT Ban CHQS huyen;8. Ong Le Thanh Ninh, Pho Truong Cong an huyen.*D(ll ui« xii:D6ng chi Bi thu Dang uy, Chu tich UBND, Chi huy tnrong Quan SlJ cac xii: Phu

  Long, Phu Loc, Van Phu, Ky Phu.5..Xa Gia Thuy*Bai biJu tinh: Ban Tac hu~n ..*D(llbiiu huy?n:1. ang va Hang Phong, Pho Chil tich HDND huy~n;2. aug Hoang Luang Khoi, Chil tich Uy ban MTTQ Vi~t Nam huy~n;3. ang Bui NgQc Ha, TruOng phong Kinh t~ va H? tftng;4. ang NguySn H6ng Thi, TruOng phong Tu phap;5. ang Bui H6ng Hai, Chi C\1Ctruang Chi C\lCthu~ Nho Quan;6. ang LS Van Quang, Pho TruOng Cong an huy~n;7. ang D~g Xuan Hi~p, Pho Chi huy twang quan SlJ Vuan Qu6c gia Cuc Phuong;8. ang Vii Phan BiSn, Pho D