Araling Panlipunan I2.docx

Embed Size (px)

Text of Araling Panlipunan I2.docx

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan I2.docx

  1/10

  Araling Panlipunan IV

  Strategic InterventionMaterial

  -Strategic Intervention Materials, popularly known as SIM in Philippine Education is

  an instructional material meant to reteach concept or topics which are considered

  Least Mastered by the Students. he basic parts o! which are" #uide card, $ctivity

  card, $ssessment card, Enrichment card % &e!erence.

  #'I(E )$&(

  SE*+& # $#&I*'L'&$

  hat is Strategic

  Intervention Material

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan I2.docx

  2/10

  -ulad ng ipinakita sa mga larawan sa itaas,maraming mga Pilipino na ang ikinabubuhay ay mula sa

  biyayang hatid ng likas na yaman ng pilipinas.

  -$ng mga kabuhayang ito ay kabilang sa sektor ng agrikultura. $lamin ang mahalagang gampanin n

  agrikultura sa pag-unlad ng pambansang ekonomiya sa modyul na ito.

  $)I/I0 +.1

  2-Pic +ne word

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan I2.docx

  3/10

  S R J U L K N I A N I

  $)I/I0 +.1

  2-Pic +ne word

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan I2.docx

  4/10

  Q R T R I A U L G U A K H

  $SSESSME )$&(

  P$#-$$&$L S$ SE*+& # $#&I*'L'&$

  -$grikultura ang pangunahing ekonomiya ng pilipinas bagamat may mga planong paularin ang mga

  industriya.napakahalaga ng sektor na ito dahil dito nagmumula ang pangunahing pangangailangan ng

  tao-ang pagkain.malaking bahagi ng populasyon ang nanahan sa mga pook-rural na nabubuhay sa

  tulong ng agrikultura.

  3'M'3'+ S$ SE*+& # $#&I*'L'&$

  Pagsasaka

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan I2.docx

  5/10

  -ang palay,mais,pinya,manga, at tabako ang ilan sa pangunahing produktong agrikultural sa bansa.sa

  lima ang palay at mais ang nagtala ng pinakamataas ng produksiyon-sa halagang 44 bilyon-para sa

  unang sangkapat ng taong 5617.

  *abilang sa subsektor na ito ang mga gulayan,prutasan,niyugan, at tubuhan.

  Pangingisda

  -ang katangian insular ng pilipinas ay salik sa pagiging sagana nito sa mga yamang tubig.noong

  5616,ikalima ang pilipinas sa top !ish producing countries sa daigdig.

  Mauuri ang mga subsektor ng pangingisda sa pilipinas sa tatlo8komersiyal na

  pangingisda,munisipal na pangingisda,at a9uaculture.

  Paghahayupan

  -ang paghahayupan ay ang pag-aalaga ng mga hayop para sa mga pangkabuhayang kapakinabangan

  nito-halimbawa,upang pagkunan ng karne,hibla at leather, at bilang katulong sa mabibigat na #awain

  Mauuri ang subsektor ng paghahayupan sa dalawa8ang livestock,tulad ng baka,kambing, at

  baboy" at ang poultry tulad ng manok at pato.

  Paggugubat

  -ang paggugubat tumutukoy sa mga pang-ekonomiyang gawaing kaugnay sa kagubatan.kabilang dito

  ang pagkatas na mga hilaw na sangkap mula sa kagubatan at mga paglilingkod kaugnay sa

  kagubatan.

  $)I/I0 +.5

  :'I;

  Mga ka anungan

  1. I o ang ahensyang i inakdang magsagawa ng laha ng mga programang repormang panlupa

  sa bansa, na may layuning i aguyod ang ka arungang panlipunan a indus riyalisasyon.

  a.< (epar men o! rade and indus ry b.< (epar men o! Environmen and a ural &esources

  c.< (epar men o! $grarian &e!orm d.< (epar men o! $gricul ure

  5. I o ang ahensyang nangangasiwa sa pagsasaliksik" pagsusuri" pagpapaunlad" paggami " a

  pangangalaga ng likas na yaman ng Pilipinas.

  http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Repormang_panlupa&action=edit&redlink=1http://fil.wikipilipinas.org/index.php/Pilipinashttp://fil.wikipilipinas.org/index.php/Pilipinashttp://fil.wikipilipinas.org/index.php/Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Repormang_panlupa&action=edit&redlink=1
 • 7/25/2019 Araling Panlipunan I2.docx

  6/10

  a.< (epar men o! rade and indus ry b.< (epar men o! Environmen and a ural &esources

  c.< (epar men o! $grarian &e!orm d.< (epar men o! $gricul ure

  7. I o ang ahensyang responsable sa pagpapayabong ng ki a ng mga magsasaka

  ganun na din ang pagpapababa ng inseden e ng kahirapan sa mga sek or na rural

  ayon na rin sa nakasaad sa *a am amang erminong Plano ng Pamahalaanng Pilipinas

  a.< (epar men o! rade and indus ry b.< (epar men o! Environmen and a ural &esources

  c.< (epar men o! $grarian &e!orm d.< (epar men o! $gricul ure

  2. I o ang ahensyang inaa asang palawigin ang kalakalan a indus riya sa Pilipinas

  sa pamamagi an ng paggawa ng mga bagong hanapbuhay a mag aas sa

  kiniki a ng mga Pilipino.

  a.< (epar men o! rade and indus ry b.< (epar men o! Environmen and a ural &esources

  c.< (epar men o! $grarian &e!orm d.< (epar men o! $gricul ure

  $)I/I0 +.7

  ?ISIP =$M'I$.(e->ish-isyon-Ipaliwanag ang sumusunod na konsepto ayon sa pagkakaunawa at gamit ang

  sariling salita.

  1.agrikultura

  5.pagsasaka

  7.pangingisda

  2.paghahayupan

  http://tl.wikipedia.org/wiki/Magsasakahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pamahalaan_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pamahalaan_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Magsasakahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pamahalaan_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pilipinas
 • 7/25/2019 Araling Panlipunan I2.docx

  7/10

  ?.paggugubat

  $)I/I0 +.?

  ?ISIP =$M'I3.Saka $noukuyin ang salitang bubuo sa dalawang tambala ng konsepto isulat ang wastong

  sagot sa kahon.

  1.)ora@on ). $9uino8)$&P83enigno S. $9uino III

  5.#M+8genetically modi!ied organism8)$&Per8

  7.paggugubat8 "paghahayupan8poultry at livestock

  2.kakulangan sa capital8 "salik pangklima8pagkasira ng mga pananim

  ?.pagsasaka8?2.1 bahagdan" 814.7 bahagdan

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan I2.docx

  8/10

  E&I)=ME )$&(

  *ahalagahan ng sektor ng $grikultura

  $ng $grikultura ay tinaguriang Abackbone o! the economyB ito ay dahil sa mahahalagang gampanin

  nito sa pamumuhay ng mga Pilipino at sa ekonomiya ng bansa

  *$=$L$#$=$ # $#&I*'L'&$

  Pinagmumulan ng pagkain $ng sektor ng agrikultura ang pinagmumulan ng pagkain tulad ng

  bigas,itlog,isda,karne at gulay

  Pinagmumulan ng hanapbuhay- $grikultura ang karaniwang ikinabubuhay ng Maraming Pilipino.s

  5617 estadistika ng S+,May mahigit 15 milyon o isang-katlo ng lakas- Paggawa ng bansa ang nasa

  sektor ng agrikultura,samantala ang pagsasaka,paggugubat at pangingisda ang nagtala ng

  pinakamaraming bilang ng may hanapbuhay sa bansa ayon 5617 labor !orce Survey.

  *ontribusyon sa Pambansang kita- Iniluluwas din ang mga produktong agrikultural sa ibang

  bansa.$ng dolyar na kinikita mula rito ay gamit sa industriyalismo at modernisasyon hindi

  lang sa sektor ng agrikultura kung hindi maging sa iba pang industriya sa bansa.mula sa

  sektor ang 15C ng kabuuang #(P noong 5615 sa unang sangkapat ng 5617,nag-ambag ito n

  6.2 percentage points sa D.C na paglago ng kabuuang #(P mula sa unang sangkapat ng5615.

  3atayan sa pag-unlad ng Ekonomiya! Pinanggagalingan ang agrikultura ng mga hilaw na

  sangkap na gamit sa pagprodyus ng iba pang produkto nagmumula rin sa kitang mula sa mg

  produktong agrikultural ang panustos sa pagpapaunlad sa iba pang sektor ng ekonomiya ng

  bansa.

  $)I/I0 +.2

  ?ISIP =$M'I

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan I2.docx

  9/10

  ). $gri + (is-$griPangkatin sa apat ang klase.ipahayag ang inyong pananaw hinggil sa

  sumusunod ng pahayag.Maaaring magsaliksik upang suportahan ang inyong opinyon, isulat sa kahon

  ang inyong opinion.

  1.$ng Pilipinas ay isang bansang agrikultural

  5.=igit na nakabubuti para sa bansa ang tradisyonal na pagsasaka kaysa makabagong pagsasaka.

  7.$ng tumatandang edad ng mga manggagawa sa sektor ng agrikultura ay masamang badya para sa pambansan

  ekonomiya ng pilipinas sa hinaharap"

  $)I/I0 +.4

  ?ISIP =$M'I(. =uli kaukuyin ang salitang hindi nabibilang sa pangkat.ipaliwanag ang ugnayan ng natirang

  mga salita

  1.$9uaculture livestock munisipal komersiyal

  5.)$&P $S $gri-Pinoy )L$SP

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan I2.docx

  10/10

  7.El ino climate change !ish kill La ina

  2.kabayo baka manok kalabaw

  ?.pato bibe kambing manok

  4.palay troso mais tubo

  D.hilaw na sangkap hanapbuhay capital goods pambansang kita

  .impraestruktura teknolohiya kapital kita

  F.almaciga resin veneer bamboo poles nipa shingles

  16.munisipal komersiyal !ish pond a9uaculture

  &E>E&E)E )$&(