of 16 /16
1.0 LATAR BELAKANG Guru mata pelajaran mempunyai peranan yang amat penting dalam melaksanakan  proses pengajara n dan pembelajaran di sekolah. Mereka adalah na di dalam  pembelajaran di s ekolah dan tunggak uta ma dalam melaksan akan semua progra m kurikulum di sekolah. Mereka bertanggungjawab merealisasika n kaedah P & P untuk tujuan kefahaman dan penghayatan seterusnya mempertingkatkan prestasi pelajar di sekolah. Mereka menyediakan khidmat bantu yang secukupnya bagi memastikan penitisan ilmu  berlaku secara berkesan dalam s uasana dan iklim sekolah yang kondusif. Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan tanggungjawab serta peranan guru mata pelajaran dalam meningkatkan prestasi perkhidmatan mereka. 2.0 OBJEKTIF AM 2.1 Meningkatkan kecekapan pengurusan akademik guru mata pelajaran 2.2 Membangun kemahiran penyelidikan di kalangan guru mata pelajaran 3.0 OBJEKTIF KHUSUS 3.1 Guru mata pelajaran mendapat panduan tentang tugas masingmasing 3.2 Melahirkan guru mata pelajaran yang cekap! dedikasi dan berta nggungjawab bagi meningkat kan prestasi yang tinggi 3.3 Merealisasikan hala tuju "M#.$M%"$M%" %'%$.

fail-meja rbt

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rbt

Text of fail-meja rbt

Page 1: fail-meja rbt

7/17/2019 fail-meja rbt

http://slidepdf.com/reader/full/fail-meja-rbt 1/16

1.0  LATAR BELAKANG

Guru mata pelajaran mempunyai peranan yang amat penting dalam melaksanakan

 proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Mereka adalah nadi dalam

 pembelajaran di sekolah dan tunggak utama dalam melaksanakan semua program

kurikulum di sekolah.

Mereka bertanggungjawab merealisasikan kaedah P & P untuk tujuan kefahaman

dan penghayatan seterusnya mempertingkatkan prestasi pelajar di sekolah. Mereka

menyediakan khidmat bantu yang secukupnya bagi memastikan penitisan ilmu

 berlaku secara berkesan dalam suasana dan iklim sekolah yang kondusif.

Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan tanggungjawab serta peranan

guru mata pelajaran dalam meningkatkan prestasi perkhidmatan mereka.

2.0  OBJEKTIF AM

2.1  Meningkatkan kecekapan pengurusan akademik guru mata pelajaran

2.2  Membangun kemahiran penyelidikan di kalangan guru mata pelajaran

3.0  OBJEKTIF KHUSUS

3.1  Guru mata pelajaran mendapat panduan tentang tugas masingmasing

3.2  Melahirkan guru mata pelajaran yang cekap! dedikasi dan bertanggungjawab bagi meningkatkan prestasi

yang tinggi

3.3  Merealisasikan hala tuju "M#.$M%"$M%" %'%$.

Page 2: fail-meja rbt

7/17/2019 fail-meja rbt

http://slidepdf.com/reader/full/fail-meja-rbt 2/16

4.0. CARTA ORGANISASI GURU MATA PELAJARAN 

05. SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN ( KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU)

a. Memiliki ! memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan

 pelajaran dan huraian sukatan mata pelajaran #()

 b. Memahami dan mematuhi pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran

#() serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai! iaitu dari segi

 pengetahuan! kebolehan dan kemahiran di akhir penggal bagi setiap tingkatan.

c. Mempunyai sebuah )uku *ekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada

 pengetua pada masa yang ditetapkan.

d. Menyediakan dengan lengkap *ancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar untuk 

tempoh setahun+sepenggal+harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut *ancangan

Pelajaran yang disediakan.

e. Menyedia dan memberikan kerjakerja latihan dan akti,iti yang cukup! memeriksa buku

latihan pelajar dan memulangkan secepat mungkin. Menyerahkan + menunjukkan buku

latihan kepada pengetua atau wakilnya pada masa yang dikehendaki.

Page 3: fail-meja rbt

7/17/2019 fail-meja rbt

http://slidepdf.com/reader/full/fail-meja-rbt 3/16

f. Menjalankan $jian )ulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalansoalan dan

keputusan ujian dalam )uku *ekod Mengajar.

g. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan atau bimbingan.

h. Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran ! menghadiri mesyuarat panitia dan

melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.

i. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan

oleh #ementerian Pelajaran + -abatan Pelajaran + Pejabat Pelajaran aerah.

 j. Menghadiri mesyuarat atau taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada

yang dikelolakan oleh #ementerian Pelajaran+ -abatan Pelajaran /egeri + Pejabat

Pelajaran aerah.

k. Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang

sama.

l. "entiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata

 pelajaran berkenaan bagi meningkatkan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran.

m. Melaporkan kepada Guru #anan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran dan

 pembelajaran untuk tindakan selanjutnya.

n. Menjaga keselamatan dan kebersihan alatalat bantuan mengajar yang digunakan.

Memastikan bahawa alatalat bantuan mengajar digunakan secara meluas dan

 bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan

Pusat "umber "ekolah.

o. Mengadakan sudutsudut mata pelajaran berkenaan dalam kelaskelas yang diajar.

 p. Membantu menguruskan )ank "oalan.

Page 4: fail-meja rbt

7/17/2019 fail-meja rbt

http://slidepdf.com/reader/full/fail-meja-rbt 4/16

0. Mematuhi arahan Pengetua.

. "/%*%4 $G%"! #$%"% %/ ($)$/G%/ PG%'%4 /G%/ PG%'%4 5%4/

Tu!" P#!$!% &!' A!

u*u'!'

Tu!" D!' T!'u'+!$!* Ku!"! &!' D%*#,%!'

Guru Mata Pelajaran 1.  Memiliki! memahami dan menghurai sukatan

dan huraian sukatan pelajaran.

2.  Mematuhi pekeliling dan arahan berkaitan

serta menetapkan matlamat yang harus

dicapai.

3.  Mempunyai dan mengemas kini buku rekod

mengajar.

6.  Menyediakan rancangan pelajaran tahunan

dan harian serta melaksanakannya dalam

P&P.

7. 

Memberi kerja dan latihan kepada pelajar dan memeriksanya.

.  Menjalankan ujian! penilaian pentaksiran

kepada pelajar dan merekodkannya.

8.  Mengesan kelemahan pelajar dan berusaha

memulihkannya.

9.  Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran.

%rahan Pengetua

%rahan Pengetua

%rahan Pengetua

%rahan Pengetua

%rahan Pengetua

%rahan Pengetua

%rahan Pengetua

%rahan Pengetua

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Page 5: fail-meja rbt

7/17/2019 fail-meja rbt

http://slidepdf.com/reader/full/fail-meja-rbt 5/16

Page 6: fail-meja rbt

7/17/2019 fail-meja rbt

http://slidepdf.com/reader/full/fail-meja-rbt 6/16

. AKTIITI SETIAP FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN

(K#!%,!' H%u B#,"#!u)

  8.1. MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI

  PROSES KERJA

B% P,"#" K#,+! P#!$!% &!'

M#uu"6!'

S#6"#'7U'!'-

U'!'7P#,!/u,!'

1

2

3

6

7.

Menghubungi GP#+#P untuk 

mendapatkan sukatan pelajaran terkini.

Memastikan sukatan yang didapatiadalah yang terkini.

Memahami dan boleh mentafsir serta

menghuraikan sukatan pelajaran.

Memasukkan sukatan dalam buku

rekod atau fail yang ditetapkan.

Melaksanakan P & P di dalam kelas.

GP#+G#MP

#etua Panitia

GP#+#etua Panitia

GP#+#etua Panitia

Guru Mata Pelajaran

NORMA KERJA

B% J#'%" K#,+! M!"! !' %!*% Ju! U'%/ !'

*# %+!!'6!'

Page 7: fail-meja rbt

7/17/2019 fail-meja rbt

http://slidepdf.com/reader/full/fail-meja-rbt 7/16

!! "#%'u

1 Menulis rancangan pelajaran harian 3 minit

2 Masuk kelas mengikut jadual 6 minit

3 $cap salam 1minit

6 Memastikan kebersihan kelas 2 minit

7 Menyemak kehadiran pelajar 2 minit

"et induksi 7 minit

8 Memaklumkan tajuk dan objektif  

 pengajaran dan pembelajaran

2 minit

9 Pengajaran dan pembelajaran

 berlangsung

3 minit

: Memberi nota dan kerjakerja latihan dan

memeriksanya.

7 minit

1 Mengesan kelebihan dan kelemahan Pelajar 

untuk tindakan selanjutnya

1 minit

11 Memberi latihan tambahan dan kerja rumah 7 minit

12 iakhiri dengan penutupan sosial+

 penutupan kognitif 

1 minit

.4. MEN&EDIAKAN BAHAN BANTU MENGAJAR 

PROSES KERJA

B% P,"#" K#,+! P#!$!% !'#uu"6!'

S#6"#'7U'!'-u'!'7#,!/u,!'

1

2

3

Menghadiri mesyuarat panitia

Menerima arahan daripada ketuaPanitia

Memilih tajuktajuk yang memerlukan

))M

#etua Panitia

#etua Panitia

G#MP+#etua Panitia

Page 8: fail-meja rbt

7/17/2019 fail-meja rbt

http://slidepdf.com/reader/full/fail-meja-rbt 8/16

6

7

8

Memilih bahanbahan untuk ))M

Membuat )ahan )antu mengajar 

Menyerah kepad #P untuk  disemak+cek+dipantau

Menggunakannya dalam P & P

G#MP+#etua Panitia

G#MP+#etua Panitia

G#MP+#etua Panitia

G#MP+#etua Panitia

NORMA KERJA

B% J#'%" K#,+! M!"! ! ' %!*%

Ju! u'%/ !'

*# %+!!'6!'

!! "#%'u

1 Menghadiri mesyuarat panitia minit

2

Menerima arahan daripada ketuaPanitia 2 minit

3

Memilih tajuktajuk yang perlukan))M minit

6

Memilih bahanbahan untuk ))M

minit

7

Menggunakannya dalam P & P

6 minit

Page 9: fail-meja rbt

7/17/2019 fail-meja rbt

http://slidepdf.com/reader/full/fail-meja-rbt 9/16

Page 10: fail-meja rbt

7/17/2019 fail-meja rbt

http://slidepdf.com/reader/full/fail-meja-rbt 10/16

.5. MENGADAKAN KELAS PENGA&AAN DAN PEMULIHAN

PROSES KERJA

B% P,"#" K#,+! P#!$!% &!'M#uu"6!'

U'!'-u'!'P#,!/u,!'

1 apatkan senarai nama pelajar yang

memerlukan kelas pengayaan dan pemulihan

2 Melaksanakan kelas berdasarkan program yang

ditetapkan oleh sekolah+panitia

3 Membuat penilaian

6 Post Mortem dari semasa ke semasa untuk 

melihat keberkesanan program

7 Mengadakan penambahbaikan jika perlu

NORMA KERJA

B% J#'%" K#,+! M!"! &!' %!*% Ju! u'%/ !'

*# %+!!'6!'

!! "#%'u

1 apatkan senarai nama pelajar yang memerlukan

kelas pengayaan dan pemulihan

 6 minit

2 Melaksanakan kelas berdasarkan program yangditetapkan oleh sekolah+panitia

 

9 minit

3 Membuat penilaian

 

3 minit

6 Post Mortem dari semasa ke semasa untuk melihat 

Page 11: fail-meja rbt

7/17/2019 fail-meja rbt

http://slidepdf.com/reader/full/fail-meja-rbt 11/16

keberkesanan program minit

7 Mengadakan penambahbaikan jika perlu

  minit

.8. MEN&EDIAKAN SOALAN PEPERIKSAAN DALAMAN DAN MENANDAN&A

PROSES KERJA

B% P,"#" K#,+! P#!$!% &!'

M#uu"6!'

U'!'-u'!'

P#,!/u,!'

1 Menerima takwim peperiksaan daripada

setiausaha peperiksaan

GP# 

2 Menggubal soalan menggunakan susun atur  

mengikut kaedah -"$ = jadual spesifikasi ujian>

3 Menaip dan menyerahkannya kepada G#MP

untuk disahkan

6 Menyerahkan kepada pejabat untuk di cetak dan

diperbanyakkan

7 Menyusun mengikut bilangan pelajar dalamkelas dan menyerahkannya kepada setiausaha

 peperiksaan =bagi peperiksaan penggal sahaja>

Menjalankan ujian berdasarkan jadualyang ditentukan

8 Memeriksa kertas jawapan dan membuat

analisis

9 Menghadiri mesyuarat ?post moterm@ untuk 

mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar 

: indakan susulan jika berkaitan

Page 12: fail-meja rbt

7/17/2019 fail-meja rbt

http://slidepdf.com/reader/full/fail-meja-rbt 12/16

SENARAI SEMAK 

B% T%'!6!' T!'!6!'(7) C!/!/!'

 

1. Menerima takwim peperiksaandaripada setiausaha peperiksaan

2. Menggubal soalan menggunakan

susun atur mengikut kaedah -"$

=jadual spesifikasi ujian>

3. Menaip dan menyerahkannya

kepada G#MP untuk disahkan

6. Menyerahkan kepada pejabatuntuk dicetak dan diperbanyakkan

7. Menyusun mengikut bilangan pelajar dalam kelas dan

menyerahkannya kepada

setiausaha peperiksaan =bagi peperiksaan penggal sahaja>

. Menjalankan ujian berdasarkan jadual yang ditentukan

8. Memeriksa kertas jawapan dan

membuat analisis

Page 13: fail-meja rbt

7/17/2019 fail-meja rbt

http://slidepdf.com/reader/full/fail-meja-rbt 13/16

9. Menghadiri mesyuarat post moterm

untuk mengenal pasti kelemahandan kekuatan pelajar 

:. indakan susulan jika berkaitan

NORMA KERJA

B% J#'%" K#,+! M!"! !'

%!*%

Ju! u'%/ !'

*# %+!!'6!'

"#%'u

1 Menerima takwim peperiksaandaripada setiausaha peperiksaan

1 minit

2 Menggubal soalan menggunakan

susun atur mengikut kaedah -"$=jadual spesifikasi ujian >

 

2 hari

3 Menaip dan menyerahkannya

kepada G#MP untuk disahkan9 minit

6 Menyerahkan kepada pejabat

untuk dicetak dan diperbanyakkan

1 minit

7 Menyusun mengikut bilangan

 pelajar dalam kelas dan menyerahkannya

kepada setiausaha peperiksaan =bagi

 peperiksaan penggal sahaja>

minit

Menjalankan ujian berdasarkan

 jadual yang ditentukan

6 minit

8 Memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis

 

2 hari

9 Menghadiri mesyuarat post moterm untuk mengenal pasti

kelemahan dan kekuatan pelajar 

3 minit

: indakan susulan jika berkaitan 6 minit

Page 14: fail-meja rbt

7/17/2019 fail-meja rbt

http://slidepdf.com/reader/full/fail-meja-rbt 14/16

 .. MELAKSANAKAN PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN KERJA PENTAKSIRAN

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

  PROSES KERJA

B% P,"#" K#,+! P#!$!% &!'

M#uu"6!'

S#6"#'7U'!'-

U'!'7P#,!/u,!'

1

2

3

6

7.

.

Menerima pekeliling dan menghadiri

taklimat penataran daripada PP+ PPG

Menubuhkan jawatankuasa pelaksana

Melaksanakan taklimat penataran

Melaksanakan pentaksiran

Menyelaras pentaksiran

Memantau pentaksiran

Mengumpul dan memasukkan skor ke

dalam aplikasi

Menghantar skor mengikut prosedur

 penskoran dan penghantaran yang

ditetapkan

GP# %kademik 

GP# %kademik 

GP# %kademik 

Pentaksir 

Penyelaras

Pemantau

"$ Peperiksaan

"$ Peperiksaan

NORMA KERJA

B% J#'%" K#,+! T#P#!6"!'!!'

Ju! U'%/ !' *#%+!!'6!' !!

"#%'u

1 Menerima pekeliling dan menghadiri

taklimat penataran daripada PP+ PPG

 -anuari

2. Menubuhkan jawatankuasa pelaksana -anuari

3 Melaksanakan taklimat penataran -anuari

Page 15: fail-meja rbt

7/17/2019 fail-meja rbt

http://slidepdf.com/reader/full/fail-meja-rbt 15/16

6 Melaksanakan pentaksiran -anuariAgos

7 Menyelaras pentaksiran Mac-ulai

Memantau pentaksiran MacAgos

8 Mengumpul dan memasukkan skor kedalam aplikasi

Agos

9 Menghantar skor mengikut prosedur   penskoran dan penghantaran yangditetapkan

Agos

9.  PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

1. Su,!/ P#6#%%' I6/%"!" B%. 371:91

Penggunaan 'aktu idak Mengajar+'aktu 5uang =Bree Periods> oleh Guruguru.

2. Su,!/ P#6#%%' I6/%"!" B%. 371:::

Penyediaan )uku *ekod Pengajaran an Pembelajaran

3. Su,!/ P#6#%%' I6/%"!" B%. 872003

asar Penggunaan Media an eknologi alam Pengajaran an Pembelajaran.

  memastikan peralatan teknologi yang dibekalkan di sekolah digunakan secara maksima dalam proses

 pengajaran dan pembelajaran.

6. Su,!/ P#6#%%' I6/%"!" B%.:72000

Panduan #eselamatan iri Pelajar "emasa Pengajaran #emahiran (idup "erta #egiatan #okurikulum an

"ukan i alam dan i 5uar #awasan "ekolah.

Page 16: fail-meja rbt

7/17/2019 fail-meja rbt

http://slidepdf.com/reader/full/fail-meja-rbt 16/16

7. Su,!/ P#6#%%' I6/%"!" B%. 272002

Pelaksanaan "ukatan Pelajaran Cang isemak "emula )agi #urikulum )ersepadu "ekolah *endah dan#urikulum )ersepadu "ekolah Menengah.

. Su,!/ P#6#%%' I6/%"!" B%. 1872000

"alah 5aku Memasukkan $nsur Politik alam "oalan Peperiksaan+$jian i "ekolah an Perbuatan

Menghasut+ Meracuni Bikiran Pelajar Membenci #erajaan.

8. Su,!/ P#6#%%' I6/%"!" B%.1072001

"emua Guru %dalah Guru isiplin.

9. Su,!/ P#6#%%' I6/%"!" B%. 372000

Pelaksanaan "ebutan )ahasa )aku alam Pengajaran an Pembelajaran Mata Pelajaran )ahasa Melayu

i "ekolah.

:. Su,!/ P#6#%%' I6/%"!" B%. 272000

Peruntukan 'aktu $ntuk Mata Pelajaran "ains alam #umpulan eras Peringkat Menengah %tas.