of 24/24
USN!) Q. 1 31-10 NHUAN DEN " 4 3A Noy: Otgin UY Lou hi) sus& Chuyhr THANE! PHO HO CHI MINH I P JY BAN NHAN DIN CONG HOA Xik HO CHU NGHIA VItT NAM DOc lip - Tv do - Hanh phtic six 5t /2016/QD-UBND Thanh pito Ha Chi Minh, ngay 10 thing 12 nam 2016 QUYET DINH an hanh mot thu 10 loui phi vi 07 loai I§ phi tren ilia bin Thinh phi) HO Chi Minh BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH Can cti Luat ui ethic Chinh quyan dia phuang ngay 19 thang 6 nom 2015; Can cie Ludt Phi va le phi sa 97/2015/QH13 ngay 25 thang 11 nam 2015 cilia Queic hal; Can eV Nglu:dinh sa 120/2016/ND-CT ngay 23 thang 8 nam 2016 aria Chinh pHs quy dinh chi tiet va hiding din mat so diau cua Luat Phi va le Phi; Can cus Th6ng tu sa 250/20I6/TT-BTC ngay 11 thang 11 nam 2016 diet Ba Teti chinh twang dan va, phi vet le phi thuac theim quyan quyit dinh cua Hai clang nhein dein tinh, thanh pho trvc thuac Trung Jiang; , Can ci Nghi quy'At sa 124/2016/NQ-HDND ngay 09 thang 12 nam 2016 cna Hai dOng nhein clan thanh pito va clic log! phi va le phi tran dia ban Thanh pho HO Chi Minh. QUYET DINH: Dieu 1. Ban hanh mire thu eim 10 lodi phi vá 07 lodi le phi theo cac phi lyc dinh kern nhu sau: - Phy lyc 1: Mire thu phi that quan di tich lich sir; - Phy lye 2: Mire thu phi tham dinh bdo cao danh gia the dung m6i truerng, an bdo v m6i tnrong chi tiet; Phu lye 3: Mire thu phi thAm dinh hd so cep giey than nhan quyen sir dyng dat; - Phy lye 4: Mire thu phi thin' dinh de an, bao cao thAm del danh gid tit -lugng khai thac, sir Ong nude dudi dat; - Phy lye 5: Mire thu phi thAm dinh a an khai thdc sir dyng nude mitt; - Phy lye 6: Mire thu phi tham dinh d'e an Ica nude thdi vao ngu6n nude, c6ng trinh thiry lgi; - Phy lye 7: Mire phi tham dinh 116 so dieu kin hanh nghe Ichoan nude dueri - Phy lye 8: Mire thu phi khai thdc sir dyng tai lieu dAt dai; - Phy lye 9: Mire thu phi cung cap thong tin; Phi dang k giao clich bao ddm bang quyen sir dyng dat, tai sant an lien voi dat; - Phy lye 10: Mire thu phi that quan bao tang; - Phy lye 1.1: Mire thu le phi clang ky cu frit; dat;

IPJY BAN NHAN DIN CONG HOA Xik HO CHU NGHIA VItT NAM …qldtpn.org/qppl/QD52-2016-TP-MucthuPhiLephi.pdf · IPJY BAN NHAN DIN CONG HOA Xik HO CHU NGHIA VItT NAM DOc lip - Tv do - Hanh

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IPJY BAN NHAN DIN CONG HOA Xik HO CHU NGHIA VItT NAM...

 • USN!) Q. 131-10 NHUAN

  DEN " 4 3A Noy: Otgin

  UY Lou hi) sus&

  Chuyhr

  THANE! PHO HO CHI MINH IPJY BAN NHAN DIN CONG HOA Xik HO CHU NGHIA VItT NAM

  DOc lip - Tv do - Hanh phtic

  six 5t /2016/QD-UBND

  Thanh pito Ha Chi Minh, ngay 10 thing 12 nam 2016

  QUYET DINH an hanh mot thu 10 loui phi vi 07 loai I§ phi

  tren ilia bin Thinh phi) HO Chi Minh

  BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH

  Can cti Luat ui ethic Chinh quyan dia phuang ngay 19 thang 6 nom 2015;

  Can cie Ludt Phi va le phi sa 97/2015/QH13 ngay 25 thang 11 nam 2015 cilia Queic hal;

  Can eV Nglu:dinh sa 120/2016/ND-CT ngay 23 thang 8 nam 2016 aria Chinh pHs quy dinh chi tiet va hiding din mat so diau cua Luat Phi va le Phi;

  Can cus Th6ng tu sa 250/20I6/TT-BTC ngay 11 thang 11 nam 2016 diet Ba Teti chinh twang dan va,phi vet le phi thuac theim quyan quyit dinh cua Hai clang nhein dein tinh, thanh pho trvc thuac Trung Jiang;

  • • ,Can ci Nghi quy'At sa 124/2016/NQ-HDND ngay 09 thang 12 nam 2016 cna Hai dOng nhein clan thanh pito va clic log! phi va le phi tran dia ban Thanh pho HO Chi Minh.

  QUYET DINH:

  Dieu 1. Ban hanh mire thu eim 10 lodi phi vá 07 lodi le phi theo cac phi lyc dinh kern nhu sau:

  - Phy lyc 1: Mire thu phi that quan di tich lich sir; - Phy lye 2: Mire thu phi tham dinh bdo cao danh gia the dung m6i truerng,

  an bdo v m6i tnrong chi tiet; Phu lye 3: Mire thu phi thAm dinh hd so cep giey than nhan quyen sir

  dyng dat; - Phy lye 4: Mire thu phi thin' dinh de an, bao cao thAm del danh gid tit

  -lugng khai thac, sir Ong nude dudi dat; - Phy lye 5: Mire thu phi thAm dinh a an khai thdc sir dyng nude mitt; - Phy lye 6: Mire thu phi tham dinh d'e an Ica nude thdi vao ngu6n nude, c6ng

  trinh thiry lgi; - Phy lye 7: Mire phi tham dinh 116 so dieu kin hanh nghe Ichoan nude dueri

  - Phy lye 8: Mire thu phi khai thdc sir dyng tai lieu dAt dai; - Phy lye 9: Mire thu phi cung cap thong tin; Phi dang k giao clich bao ddm

  bang quyen sir dyng dat, tai sant an lien voi dat; - Phy lye 10: Mire thu phi that quan bao tang; - Phy lye 1.1: Mire thu le phi clang ky cu frit;

  dat;

 • - Pity lye 12: Mire thu le phi cAp citing mirth nhan dan; - Phy lye 13: Mire thu le phi hO tich; - Phy lye 14: Mire thu le phi cap giay phep lao dOng cho ngtrai nude ngoai

  lam via tai Viet Nam; - Phy hie 15: Mire thu le phi gang Icy kinh doanh; - Phu lye. 16: Mire thu le phi cap giAy chimg nhan quyen sir dyng TM, quyen

  se MTh nha, tai san gan lien voi dat; - Phy lye 17: Mire thu- le phi cap giay phep xay dyng. Dieu 2. Quan 1 va sir dyng nguen thu phi

  1. Ching S thu phi:

  T6 chire, cá than thu phi, le phi phai lp va cap,chimg S thu cho d6i turong nOp phi, le phi theo &mg guy dinh aim BO TM chinh ye che do phat hanh, quan 19, sir dyng cheng S. .

  T6 attic, eá than ce, nhu cau sir dyng hoa dan tv in phai e6 van ban de nghi ccr quan thu'e c6 tham quyen giai quyet theo che do guy dinh.

  2. Quan 19 va sir dieuig nguen thu phi:.

  TO chire, eá than thge hien theo nguyen tic hach todn, ty chit tai chinh, ty chiu tacit nhiem ye ket qua thu phi.

  Tien thu phi duce xac dinh la doanh thu tha to chile, cá than thu phi. T6 chirc, cd nhan thu phi c6 nghia vy nØp thud' theo quy dinh eüa phap lut d6i vai so phi thu duce va c6 quyen quan 19, sir dung so tien thu phi sau khi dal nOp thue theo quy dinh elm phap luat.

  Hang nam, t6 chire, ea nhan thu phi pith thye hien quyet toan thud doi vai s6 filen thu "rut ding vei ket qua hoat Ong san xuat, kith doanh kit (neu co) vei co quan thud' theo guy dinh cüa phap luat v thue hien hanh.

  3. Cling khai eh do thu phi, le phi:

  Niem yet c6ng khai tai dia diem thu va cOng khai tren Trang th6ng tin dien cea te thee phi, le phi ye ten phi, le phi, mire thu, phuang thee thu, dOi Sang nOp, min, giam va van ban quy dinh thu phi, 1e phi.

  Dieu 3. Quyat dinh nay có hien lye ke tir ngay 01 thang 01 nam 2017.

  Cat quy dinh tnree day trai vei Quyet dinh nay deu bai bo, cy the cdc Quyet dinh sau:

  - Quyet dinh se 103/2007/QD-UBND ngay 30 thang 7 nam 2007 tha Uy ban than clan thanh ph6 ve ban hanh Bien mire thu le phi dang k9 hO tich tren dia ban thanh ph6;

  - Quyet dinh se 39/2008/QD-UBND ngay 12 thang 5 nam 2008 dm I:Jy ban than clan thanh ph6 ye yiec mien thu mQt s6 khoan phi, le phi theo quy dinh tai Chi thi se 24/2007/CT-TTg ngay 01 thang 11 nam 2007 tha Thit Wong Chinh phil;

  - Quyet dinh se 96/2008/QD-UBND ngay 22 thang 12 nam 2008 eila I:Jy ban than dan thanh 06 ye ban hanh mire thti le phi cap giay phep lao dOng cho nguai nude ngoai lam viec tai Via Nam tren dia ban Thanh pho H6 Chi Minh;

  2

 • TM. tY BAN NHAN DAN CHU T H CHU ICH

  ran Vinh Tuyen

  - Quyet dinh s6 99/2008/QD-UBND ngay 31 thang 12 narn 2008 ciia ty ban nhan dan thanh pho ye ban hanh mire thu le phi cAp giAy chlrng nhan dang k9 kinh doanh tren dia ban Thanh phe H6 Chi Minh;

  - Quyett dinh 98/2009/QD-UBND ngay 22 thang 12 nam 2009 dm fly ban nhan dan thanh pho ye thu 1 phi cAp giAy chirng nhan quyen sir dung dat, quyen sâ him nha a ya tai san khac gan lien yai dal tren dia ban Thanh phe H6 Chi Minh; •

  - Quyet dinh s6 101/2009/QD-UBND ngay 22 thang 12 nam 2009 ciia fly ban nhan dan thanh phe ye ban hanh mire thu phi tham quan khu di tich lich sir dia dao Cu Chi;

  • - Quyet dinh s6 97/2009/qD-UBND ngay 22 thang 12 nam 2009 cila fly ban nhan dan thanh phi) ye thu phi tharn dinh bao cao danh gia tac (Ring m6i truang teen dia ban Thanh phe fie Chi Minh;

  - Quyet dinh s6 100/2009/QD-UBND ngay 22 thang 12 nam 2009 ciia t'Jy ban nhan dan thanh pho ye ban hanh mire thu le phi chimg minh than dan va le phi dang k Cu tit tren dia ban Thanh pipe He Chi Minh;

  - Quyet dinh se 85/2010/QD-UBND ngay 22 thang .12 Mm 2010 cita fly ban than dAn thanh phe ye ban hanh mire thu phi tham dinh cap quyen sir dung dat tren dia ban thanh ph6;

  - Quyet dinh se 81/2011/QD-UBND ngay 18 thang 12 Mm 2011 oh fly ban nhan clan Thanh phe ye ban hanh mirc thu phi khai thac ya sir dung tai lieu dat dai tren dia ban Thanh ph6 He Chi Minh;

  - Quyet dinh, se 10/2014/QD-UBND ngay 05 thang 3 aft 2014 dm fly ban nhan clan thanh pho ye ban hanh mire thu le phi dang k9 giao •dich bao dam, phi cung cap thOng tin ye giao dich bao dam áp dung tai cac ca quan dang ky giao Mch bao dam tren dia ban thanh pho HO Chi Minh.

  Dieu 4. Chanh Van phong lily ban than dan thanh pho, Giam dee SO. TM chinh, Thu twang the sa - ban - nganh thanh pho, Chit tich Oy ban nhan clan the quan - huyen, cac to chile, ca quan, doanh nghiep, don yi ya the cá nhan cc') lien quan chit trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./.

  Nal nittin: -Nhu Dieu 4; - Cac Be Tai chinh, BO GTVT, Be Tir phap; - Cvc Kim tra van ban — Be Tu phap; - Thuang true Thanh ny; - Thuerng truc HDND TP; - TTUB: CT, cite PCT; - 3 Ban HDND TP; - Van phong Thanh ay; - VP Doan DBQH; - Cac Ser Tu phap, Ser Titi chinh, Ser GTVT; - VPUB: the PVP; - Trung tat' n Cong bap; - Cac pheing CV, Phong KT; - Ltru: VT, (KT/Cg).,00.

 • PHI; LUC 1 Mit THU PHI TRAM QUAN DI TiCH LICH Si!

  (ICHU DI TICH LICH St DIA 1/30 CiJ CHI) kern theo Quyit clinh so 51 /2016/QD-UBND ngay 10 Oiling 12 ?Om 2016

  cüa tly ban nhan &in thanh )

  1. DOi tuvng áp dyng:

  Mach tham quan trong \TA ngoAi mrec.

  2. Min thu:

  Mire thu phi d6i voi ngueri lon IA 20.000 diingilaningu&i.

  3. Dei ttnyng mien thu:

  - Tre em, h'0 ngheo, ngtreyi cao tu6i, ngtrati Ichuyet tat, ngued có cong vai each mang.

  - Luc luvng vii trang, h9c sinh, sinh vien.

  4. Tt de 10:

  Kim di tich lich sir dia dao Cu Chi t6 chirc thu va duqc gift lai 100% s6 tin phi thu duce de trang trail caz chi phi tai dun vi.

  (JY BAN NHAN DAN THANH PHO

 • PH IJ LVC 2 THU PH! TRAM DINH BAO CAO TAC BONG MOI TRUONG,

  DE AN BAO Vt MO! TRU'ONG CHI TIET anh kern theo Quyit djnhsd Cot /2016/QD-UBND ngay 10 thcing 12 ?lam 2016

  cita Oy ban nhcin &in thanh pito )

  1. IDOi firqng. fip dyng:

  chirc, cá nhan cha du an dau tu khi nap du ha sa hyp la da nghi thain dinh bao cao danh gia tac (tang moi truemg dm du an.

  2. Mtirc thu: Dan vi tinh: clang/b/w ccio

  STT Dia diem than' dinh Tham dinh bao cao danh gia tac

  (rang mai truing/De an bao vt‘ mai trirtmg

  1 Quan 1, 3, 4, 5 6, 8, 10, 11, Binh Thoth, Phil Nhuan, Tan Binh 3400000

  2 Quan 2, 7, 9, 12, G6 Yap, Thu Dim, Tan Phu, Binh Tan, huyn Binh Chanh, Hoc Mon, Cu Chi, Can Gi6, Nha Be

  5.000.000

  3.1161 tuvng man thu:

  Ha ngheo, ngtroi cao tuai, nguai lchuyat tat, ngueri có ding \TIM each mang.

  4.157' 1 de 10:

  So TM nguyen va Mai truemg ta thu va duqc gill lai 80% se) tian phi thu duqc do trang trai cac chi phi tai don vi.

  17JY BAN NHAN DIN THANH PHO

 • PHU LUC 3 THU PHI TRAM DINH HO SO CAP MAY CHUNG NHZ4N

  QUYEIN se DUNG DAT: nh kern theo Quyit clinh sa 5J /2016/QD-UBND ngay 10 thang 12 Mm 2016

  caa ely ban nhan dan thanh pha )

  1. DOi ttrqng áp dong: Ha gia dinh, cá than va t6 chi:re khi ,chuyen quyen so him nha gan 1in veri

  quyen sir dung dat tren dia ban thanh ph& 2. Mtit thu:

  a) Trugrng htrp giao dit, cho thue

  STT Quy mil din tich (m2) Mirc thu (dOng/ha so')

  Toi huyen TO qufin I Diii ye:Si hi) gia dinh, cá nhfin 1 Nhe hcm 500m2 50.000 25.000 2 Tir 500m2 trr len 500.000 250.000 II DOi vol t6 alit 1 Nhe hcm 10.000m2 2.000.000 2 Tir 10.000m2 den clued 100.000m2 3.000.000 3 Tir 100.000m2 tit len 5.000.000

  b) Truirng hop chuyen quyen sä hiru nhfi gin lien voi quyen sfr (long

  STT Gifi tri tai san chuyen nhtrqng Mfit thu (dtmg/ha so) 1 Tai san c6 gia tri den 1t5' clang ‘ 50.000 2 Tai san co gia tri tit ten 1 den 5 tS, clang 100.000 3 TM san c6 gia tri tir ten 5 den 10 tY dOng 2.100.000 4 Tai san co • ia tri ten 10 ty thing 3.100.000

  3. 061 tuvng mien thu: - TM em, ha ngheo, nguai cao tuai, nguari khuyet tat, nguti c6 ding *A each

  mang. - Cap Giay chimg nhati quy'en sir dung MI lan Mu dai voi ha gia dinh cá

  than. 4. Ty le de loi:

  SO Tai nguyon va Moi trierng ta chfrc thu va duct gift 1M 50% sa tin phi thu dirge de trang trai the chi phi ti don vi.

  iTY BAN NHAN DIN THANH PHO

 • PHU IAJC 4 HI] PHI THAM DINH DE AN, BAO CAO THAM DO DANH GIA Rif LIYONG, KHAI THAC, Str DUNG NUtiC DUTh BAT

  12 kern theo Quyit clinh so 5 /2016/QD-UBND ngay 10 thcing 12 ninn 2016 caa 6y ban nhan dcin thanh ph6)

  1. D',6i tinyng ap dyng: TO cluk, cá nhan có lien quan den hog dang tai nguyen nude tren dia ban

  thanh pha Ha Chi Minh. 2. Mitt thu:

  TT st) Mot

  Ten ding vice phi

  (clong/ho so)

  1 ThAm dinh de an (hoc thiet ke gieng) tham (145 nutc chrei

  A dat

  a Thiel Ice gieng tham do c6 luu lugng nude du6i 200 m3/ngay

  dem 200.000

  b De an tham de c6 luu lugng nude tir 200 den dudd 500 m'ingay dem 550.000

  C De an tham de có luu lugng nude tir 500 den dued 1.000

  , A ., m3 ingay a em 1.300.000

  d De an tham a co luu lugng nude tir 1.000 den dual. 3.000 m3/nay dem 2.500.000

  2 ThAm dinh ha° cao ket qua than) do clanh gia ft* Ming nut duel tat (hoc bao cao ket qua thi cling gieng khai Mac nut dudri dAt)

  a Sao cao ket qua thi Gong gieng khai tithe co km lugng nude dual. 200 m'ingay am 200.000

  b Bao cao ket qua than' do c6 Mu lugng nude tix 200 den duai 500 m3ingay dem 700.000

  c1.700.000 Bao cao ket qua tham do co Itru lugng nude tir 500 den duei 1.000 m'inay dem

  d Bao cao ket qua tham dO c6 hru lugng nude tir 1.000 don dued 3.000 m3/ngay dem 3.000.000

  3 ThAm dinh MA) cao WO trang khai thac nutc dudri dAt

  a Bao cao hien trang khai thac nude clued at c6 kmlugng nu& clued 200 m3ingay dem 200.000

  b Bdo cao hien trang khai Mk nude duth dat c6 luu lugng nude tir 200 an du6i 500 m'ingay dem

  550.000

  c Boo cao hien tang khai thee nude duoi dat có luu lugng nude tit 500 an duei 1.000 msingay dem 1.300.000

  U.. Bao cao hien tang khai thac nude clued at c6 km lugng nude tir 1.000 den dm% 3.000 m3ingay dem

  3. P61 hiving mien.thu: HO nghao, ngueri cao tuoi, nguesi lchuyat ta't, nguai c6 ding ved each mange

  4. Tt lyi: Set Tni nguyen va Mai truemg tO clarc thu va dirge gift lai 10% s6 tian phi thu

  &roc de -tang trai cac chi phi tai don vi. 1JY BAN NHAN DAN THANH PHO

 • PHV LIJC 5 U PHI THAM DINH DE AN ICHAI THAC St' DUNG NUtiC MAT

  nh kern theo Quyit clinh so Fel /2016/QD-UEND ;way 10 (hang 12 neim 2016 cita Oy ban nhein elcin thanh pho)

  1. IMI tulmg áp dyng:

  To chirc, cá than c6 lien quan den hoat tang tai nguyen nit& teen dia ban thanh 06 Ha Chi Minh. 2. Mut thu:

  A

  TT So Mire Te'n cling viec

  phi (d6ng/ho so)

  1 Thin' dinh de an (hgc bao cao hien tryng) khai thac, sii dung nut in4t

  a

  l De an (hoac bat) cao hien trang) khai tilde, sir dtnig nu& mat cho Mc mac dich khac yeti hru luqng tren 100 den duiai 500 m3/ngay dem

  300.000

  b

  De an (hoac bao cao hien tang) khai tithe, sir clang nu6c mat cho san xuat ming tighiep, nu6i luting tinily san voi luu luqng ten 0,1 den clued 0,5 mi/giay; hoac cho phat din yeti Ong suat tren 50 den dtrai 200 kw; hoac cho cac mac dich khac voi lint luqng tir 500 den duai 3.000 m3/ngay dem

  900.000

  c

  De an (hoac bao cao hien trang) khai tithe, sir citing nu& mat cho san xuat non.g nghiep, nu6i trOng thity san vai luu lugng tir 0,5 den du6i 1 mi/giay; hoac cho ph& din yeti ding silk tit 200 den clued 1.000 kw; hoac cho Mc mac dich lchac vai hru lugng tir 3.000 den duei 20.000 m3/ngay dem

  2.200.000

  d

  De an (hoac bao cao hien trans) khai tilde, sir thing nu& mat cho san xuat nong nghiep, nuoi tr6ng thay san yeti luu luqng ter 1 den duai 2 m3/giay; hoac cho phat din vol cling suat tir 1.000 den dual. 2.000 kw; hoac cho Mc mac dich Bac vol ltru luqng tit 20.000 den dthai 50.000 m3/ngly dem.

  4.200.000

  3. DOI tuyng man thu:

  Ha ngheo, ngtroi cao tui, ngtrai khuyet tat, ngua&i c6 cling vol each mang.

  4. lit le de lyi:

  Sà Tai nguyen. va Mai truemg t'a chirc thu va dugc gift lai 10% sa tin phi thu • duce de trang trai cac chi. phi 'Lai don vi.

  flY BAN NHAN DAN THANH PH6

 • PHU LUC 6 Mit THU PHI TRAM DINH DE AN XA N1UVIC THAI

  VA0 NGUON NUOC, CONG TRINH TH1JY L0I h kern theo Quyit clinh s 5,1 /2016/QD-UBND ngay 10 thang 12 nam 2016

  cica (1y ban nhcin clan thanh phi")

  1. 06i ttnyng áp dyng: T6 chuc, cá nhan di lien quan den hoat Ong tai nguyen nude tren dia ban

  thanh ph6 H6 Chi Minh. 2. Mirc thu:

  TT s6 Marc Ten &g •m vittc phi (d6ng/ho an) 1 Thtim dinh a In (hoac ban eau) xa nut thai vito nguen nutty, c8ng trinh thily lai a De an (hoac bao cao) có km lugng nude xá dugi 100 m'ingay dem 300.000

  b De an (hoe bao cao) c6 luu lugng nude xá tir 100 m3 den dugi 500 m3ingay dem 900.000

  c De an (hoc bao cao) c8 ltru lugng nude xã tir 500 m3 den duoi 2.000 m3/ngay dem 2.200.000

  d De an (1x4c bac) cap) c6 hru luccng nude xá tir 2.000m3 den dugi 3.000 m3/ngay dem 4/00.000

  3. D61 ttnyng mien thu: Hg ngheo, ngtrei cao tu6i, nguei lchuyet tat, ngueti c8 c8ng yeti each mang.

  4. 1157 k3 /4 So• Tai nguyen va Moi truemg t6 chirc thu va dugc gift lai 10% at tin phi thu

  dugc de trang trai the chi phi tai dun vi. IJY BAN NHAN DAN THANH PHO

 • PHI) LUC 7 THU PH! THAM DINH HO SO DIEU KEeN HANH NGHE

  KHOAN NU'OC DUO! DAT h kern theo Quyit dinh so 52 /2016/QD-UEND ngay 10 thcing 12 nanz 2016

  cita Cry ban nhan &in thanh phO5

  1. Del turqng ap dyng:

  To chirc, cá nhan c6 lien quan den hoat dOng tai nguyen nu6c tren dia ban thanh ph6 H6 Chi Minh.

  2. Mot thin

  SO TT

  Ten cOng vittc Mire phi

  (d6ng/h0 so) 1 ThOm dpith he so', (lieu MO hanh nghe khoan nutc dutidit

  HO so de nghi cap pay pile') hanh nghe khoan nuoc duai dat quy mo vna vã nho

  700.000

  3. Dei twqng mien thu:

  HO ngheo, nguin cao tuai, nosed khuyet tat, ngu6i c6 ding vol. each mang.

  4. T57 de 4i:

  Sa TM nguyen va Moi tnrang th chirc thu va dirge gift lai 10% se tian phi thu duce de trang trai cac chi phi tai don vi.

  1)Y BAN NHAN DAN THANH PHO

 • PHIJ LUC 8 C THU PH! KHAI THAC St DUNG TAI LItU DAT DAI kern theo Quyit dinh s Cot /2016/QD-UBND ngay 10 thang 12 nam 2016

  mkt 6y ban nhan dcin thanh phd)

  1. 061 tuvng áp dning:

  HO gia dinh, ea than vi te chirc khi khai thae vi sir dung tai lieu at dai (ngoai tu lieu do dc ban do: s6 dia chinh, so mue ke dat dai, so theo döi bien deng dat dai vi ban km giay chung nhan quyen sir dung dat) tai Van phong Bang k9 dat dai Thanh ph8.

  2. Mot thu:

  Mire thu: 200.000 deng/ha scx, tai lieu A . X 3. Dot tuvng mien thu:

  - Tre em, he ngheo, ngueri cao tuôi, ngued khuyet tat, ngueri có Gong voi each mang.

  - BO Tai nguyen va Mai truong, cac ca quan tai nguyen vi moi truemg dia phucmg, Uy ban nhan dan the cap yeu thu cung cep thong tin dat dai de thtrc hi'en nhiem vu quan 19 nha nuot vi dat dai thuoc pham vi quan 19.

  - Cie ca quan Dang, Nha nuerc, t6 chirc chinh tri xã hei you cu cung cap thong tin dat dai tie thue hien cac rihiem vu thu'ec chirc nang cUa minh.

  4. If de 1,4i:

  Van phong Bang kY d'At dai Thanh phe t6 chirc thu vi (Inge gift lai 90% se tien phi thu &rot de tang trai the chi phi tai don vi.

  ITY BAN NHAN DAN THANH PH6

 • PHU LUC 9 HU PEI CUNG CAP THONG TIN; PH! HANG Kt GIAO INCH AM BANG QUAINT St DUNG BAT, TAI SAN GAN LIEN Vtil

  BAT h kern theo Quyit di/2h sO rof /2016/QD-UBND ngay 10 theing 12 nam 2016

  cita ely ban nhcin dein thanh pha)

  1. WA turcmg áp dyng:

  T6 chi:re, cá than you can dang kg giao (Lich bao dam, hop dOng, th8ng bao viec ke bien tai san thi hanh an; yeti cau cung cap thOng tin ye giao dich bao dam, hop dong, tai san ke bien; cung cap ban sao van ban ehimg nhan nOi dung thing giao (Lich bao dam, hop &mg, thong bao viec ké bien tai san thi hanh an doi vOl quyen sü dung dat va tai san gan lien vol dat ten dia ban thanh pho Ho Chi Minh.

  2. Milt thu:

  - Dang giao dich bao dam: 80.000 d6ng.

  - Dang kg van ban thOng bao ye' viec X tir 1g tai san bao dam: 70.000 clang.

  - "Yang 14? thay dOi nOi dung giao dich bao dam dã clang kg: 60.000 dang.

  - Xóa clang kg. giao dich bao dam: 20.000 dang.

  - Cung cap thong tin vO giao dich bao dam (bao gm ca,truoing hop cung cap van ban chimg than hoc ban sao van ban chimg than ve giao dich bao dam, hop thing, thong bao viec . kO Men tai san thi hanh an): 30.000 &rig.

  3. DOi -biting mien thu:

  a. DOi vol phi dfing 14, giao dich Ho dam:

  - Tre em, ho ngheo, ngtred cao tuai, ngueri khuyect tat, ngueri cc) ding vdri each mang.

  - Ca than, h0 gia dinh vay v6n tai ta chirc tin eking thuOc mOt trong the linh cho vay phoc vo that trien nong nghiep, nong then theo Nghi dinh so

  55/2015/ND-CP ngay 09 thang 6 nam 2015 cüa Chinh phi) ye chinh sach tin dung phoc vki that trien nong nghiep, nong them.

  - Ca nhan, tO chirc có yeu eau sfra chita sai sot vO nOi dung dang kg giao dich bao dam do 16i dm can be clang kg.

  - ThOng bao viec ke Nen tai sari thi hanh an, yeti eau thay dOi noi dung dã thOng bao viec ke bit tài san thi hanh an, xod thong bao viec ke bien.

  b. Di vol phi cung eh) thong tin ire giao dich Ho dam:

  - Tre em, ho ngheo, nguoi cao tutd, ngtred khuyat tat, ngtreri co cong vied each mang.

 • - Dieu tra viOn, Kim sat vien va Them phan xeu cu cung cap thong tin pirac• A A • •

  vi cho hoat (icing tó twig; Chap hanh vien yeti cau cung cap thong tin ye„tai san . ke bien.

  4. '1)7' le: de 13i:

  Van pheng Dang dAt dai thanh ph6 tó °hire thu va dove de trich de 1ai n:hu' sau:

  - Di voi phi clang k giao dich bac dam: 85%

  - D6i veri phi cung.cAp thong tin ve giao dich bao dam: 65%

  firY BAN NHAN DAN MIAMI PII6

 • pHy Luc to mit THU PHI THAM QUAN BAO TANG

  em theo Quyit clinh se 5;1 /2016/QD-UBND ngby 10 thcing 12 n am 2016 caa C1y ban nhan clan thanh phO)

  1. Dei tuvng áp dyng:

  Ngtrai Viet Nam va ngueri mac ngoai den tham quan.

  2. Mirc thu:

  a. Bao tang 116 Chi Minh - Chi nhanh Thanh Ole 116 Chi Minh:

  - Ngueri ntroc ngoai: 10.000 creeginguainuot

  - Ngueri Viet Nam:

  + Ngueri lon: 2.000 deingingubi/luct

  + Tre em: khong thu

  b. Bac) tang Chtrng tich Chien tranh:

  - Ngueri nu& ngoai: 15.000.th6ngingtrainuot

  - Nguti Viet Nam:

  + Ngueri lOn: 2.000 dangingueti/luot

  + Tre em: khCmg thu

  c. Bao tang Lich stir Thanh 06 HO Chi Minh:

  - Ngued nuoc ngoai: 15.000 d6ngingueri/luot

  - Ngueri Viet Nam:

  + Ngued let: 2.000 clitinginguiyinuct

  + Tre em: khong thu

  d. Bao tang My thuat Thanh phi!. 116 Chi Minh:

  - Ngueri nu& ngoai: 10.000 deingingueri/lugt

  - Ngued Viet Nam:

  + Ngu&i lern: 5.000 d6ngingueri/lucrt

  + Tre em: khong thu

  d. Bao tang Thanh phi!) HO Chi Minh:

  - Ngueri nu& ngoai: 15.000 deingingued/lugt

  - Ngtari Viet Nam:

  + Ngueri ion: 5.000 clanginguerintrurt

  + TM em: Ichong thu

 • • 3. 1361 ttnyng mien thu: ,vro •(:)‘:: - Tre em, h0 ngheo, ngubi cao tu6i, ngueci lchuyat tat, ngtroi c6 c8ng Vaci• ,!;11

  each mang

  4. rirjr de 10: •

  Ser Van h6a va Tha thao tã chirc thu va ducc gift 1ai 100% s0 tian phi thu duce de trang trai caz chi phi tai don vi.

  tY BAN NHAN DAN THANH PH6

 • Pac L1JC 11

  Milt THU Lt PH! BANG Kt CU' TRU

  nh kern Qu,)4t clinh s4 Cat /2016/QD-UBND ngay 10 thang 12 nenn 2016 cita t1y ban nhcin dein thanh pha)

  1. Del tutyng áp dyng:

  L4 phi clang kY at tilt la khoan thu doi yeti ngued ding kYas tra -wad co quan ding k, quan lY as tilt theo quy dinh cüa phap luat v4 Cu

  2. Mut thu: Don vi tinh: cidneldn

  STT . Ranh mac l'4 phi Mtit thu

  Cac quart Cac huyOn

  1 Ding kY thuang trti, ding ky tarn tra ca h0 hoc 1 ngu nhtmg kheng cap se he khau, se tam tit. ai

  10.000 5.000

  2

  CAp lai, del se he khAu, s6 tam fro 15.000 7.500 Itieng cap dm so he khan, se tam frit theo you eau cila chit hi) vi 15' do Nha nuac thay dti dia giei hanh chinh, ten duang phi), so nha.

  8.000 4.000

  3

  Dinh chinh cac thay dei tong se he khAu, se tam

  5.000 2.500

  frit (khong thu le phi dei vai cac truang hop do co quan Cong an lam sai phai sira lai; dieu chinh se CMND tinh sang so CMND thanh phe vi cac truang hop dinh chinh lai dia chi do NM nuac thay del diazgioi hanh chinh, duang pho, s6 nha; xeia ten tong so he khAu, se tam fro).

  3. Doi ttnyng mien thu:

  - Tre em, ho ngheo, ngued cao tu6i, ngutri khuyet tat, nguai có ding voi cach mang.

  - BO, me, vg (hoc cheng) Cüa lit Si, con duai 18 'Wei Cüa lit thuang birth, con duai 18 Mei cUa thucmg binh.

  4. Ty le de lai:

  Tom n b0 se thu le phi ding k5' as tit nip v ngan sach thanh phe, khong trich lai cho as quan thu le phi.

  ill" BAN NHAN DAN THANH PHO

 • PHI) 1AJC 12

  C THU L PHi CAP CHUNG MINI! NHAN DAN

  nh kem Quyk dinh sac SI /2016/QD-UBND ngay 10 thong 12 nam 2016 clic' (1y ban nhan dan thanh pha)

  A • 1. Doi tuayng áp dung:

  Le phi cAp chimg minh nhan clan la khoan thu d6i ved nguai duce ca quan cOng an cap chimg minh nhan clan.

  2. Mot thu: Don vi clang/kin

  STT Danh myc k' phi Mtit thu

  Cac quail Cfic huyk'n

  1 Le phi cAp chung minh nhAn dart (khong bao Om .,i, , lien anh):

  1 CAp 10, d6i giAy ailing minh nhan an con then hart sit dmig (killing kg cAp lai do hgt Ilan sir dung)

  6.000 3.000

  3. Din tucnig mien thu:

  - Tre em, h0 ngheo, ngtrai cao WPM, ngtred khuyet tat, ngued Co ding ved each mang.

  - B6, mc, vg (hoc chOng) cüa liet sit, con dued 18 tu6i cüa 1it sP, thuang binh, con duoi 18 tail cüa thucmg binh.

  4. Ty' le de lui:

  Toan b0 so thu le phi cap Chung minh nhan dan nOp v'e ngan sach thanh ph6, kh6ng trich de 10 cho ca quan thu le phi.

  itTY BAN NHAN DAN THANH PH6

 • PHU LUC 13 MITC THU L$ PH! HQ TECH

  hanh kern Quit& clinh sit 5-4 /2016/QD-UBND ngay 10 theing 12 tram 2016 caa C1y ban nhein dein thanh pha)

  1. DOi toying ap dung: Le phi he tich la khoan thu doi vti ngueri duce ccr quart nha nuac có thAm quyen

  giai quyet the ding yiee ye he tich theo quy dinh .ena phap luat.

  2. Mtic thu:

  STT CAC TRUstiNG HOP NOP LE PH!

  Ora cic trirang larp dirqc mien theo guy dinh ti Khoan 1 Dieu 11 Luat HQ tfch vb. Khoin 1 Dieu 10 Luat phi NI It phi)

  Mft THU A

  (dong/truang hop)

  M A yc Mac thu áp dyng diu veri viec ding Fiji hQ tich 4114 ban nhan

  A A dan cap xi 1 Khai sinh 5.000 2 1Chai tit 5.000 3 Kat hon 20.000 4 Nhan cha, mc, con 10.000 5 Thay dal, cai chinh Ito tich,b6 sung thong tin hQ qch 10.000

  6 Cap ban sao trich lac ho tich 2.000/ban sao 7 CAp gidy xac nhan tinh trang hon nhan 3.000

  8 Xac nhan hoac ghi vao SO ho tich cac vie'c hQ tich lchac theo quy dinh dm phap Mat.

  5.000

  Myc B Mat thu ap dyng di viri viec &rig Ict ho tich ti ty ban nhan

  A din cap huyen

  1 Khai sinh 50.000

  2 Khai tit 50.000

  3 Ket hon 1.000.000

  4 Giam h0 50.000

  5 Nhan cha, mc, con 1.000.000

  6 Cap ban sao 'Erich lac h0 tich 3.000/ban sao

  7 Thay diii, cal chinh Ito tich, b6 sung thong tin hQ tich, xac dinh lai clan*

  25 MOO

  8 Ghi vao Sa h0 tich viCc ho tich c

  Aim citing dan Via Nam cid &roc

  giai quyet tai co quan có tham quyen dm ntrac ngoai 50M00

  Myc C Mire thu Ai) dyng 416i v61 vi'Ce cAp ban sao trich lye hQ tich tir SO hQ tich tyi So' Ter phip

  1 Cap ban sao trich h&c hQ tich 3.000/ban sao

 • ......_,.., r iv/4,z., v.,,,,„ .. i ,„„.:.:.,

  khuyet S, ngtietthuOcjia

  ‘'C'ericai_ - am c8ng clan Via 1Clim cu

  ph io, kh8ng trich a lai cho

  3. SA tircmg mien thu: - TM em, ngueri thuOc 118 ngheo, ngueri cao tu6i, ngueri dinh có cling veri each mang.

  - Dang kt khai sinh, khai tit dung han, giam hO, kect hon trong mot.

  4. TST de Ini: Toan bi) s6 thu le' phi ho tich nOp v ngan sdch thanh

  co quan thu 11 phi.

  iTY BAN NHAN DAN THANH PRO

 • PHU LVC 14 PHI CAP GUY PREP LAO HONG CHO NGUtil NU& NGOAI

  LAM 'SrItC TAI VIET NAM hanh kern Quyit clinh sá 5.2 /2016/09-UBND ngay 10 thcing 12 nam 2016

  cua ttly ban nhan clan thanh pha)

  1. IMI ttnyng ap Ong:

  Nguai sir dung lao Ong duce cap gray phop lao d'Qng, cap lai grAy phep lao Ong cho ngued lac dOng nuerc ngoai lam viQc tai cac doanh nghiQp, co quan, to chitc minh hot dOng tren l'anh the, ViQt Nam.

  2. Mot thu:

  - Cdp mai giAy phép lao Ong: 400.000 d6ng/1 giay phop;

  - Cap lai giay phep lao Ong: 300.000 Ong/1 giay phop;

  - Gia han giay phep lao Ong: 200.000 d6ng/1 giay phep.

  3. TSr 10 de lui:

  • Toan 1)0 s6 thu l phi cap giay phey lao Ong cho nguiri nuac ngoai l viQc ti ViQt Nam nap v6 ngan sach- thanh pica, khong trich de lai cho ca quan thu 1 phi.

  iN BAN NrtAN DAN THANII PII6

 • PHV INC 15 MCC THU L PIII BANG Kt KINH DOANH

  nh kern Quyit clinh so 54 /2016/QD-UBND ngely 10 dicing 12 mini 2016 &ea (ly ban nhan dein thanh pha)

  1. DOI tuvng ap dung: HQ gia dinh; hyp tap xa; lien hip hop tac xa' khi duce co. quan quan nha nuot

  có tharn quyen cap giay cluing than Ong k9 kith death.

  2. Mot thu:

  Mire thu: 100.000 dang/lan/dang k9.

  3. DOi timing mien thu: 1-10 ngheo, nguen cao tuoi, nguiyi khuyet $t, nguei có cong vâi each mang.

  4. TS, I§ de 1#1: Toan b0 s6 thu Pa phi da'ng ky kinh doanh nOp va ngan sach thanh ph6, khOng

  trich dê .lai cho co quan thu 1a phi.

  laY BAN NHAN DAN THANH PHO

 • PHIJ LIJC 16 U LE PHI CAP GIAY CHUNG NHAN QUYEN st DUNG DAT,

  QUYEN SO Het NHA, TAI SAN GAN LIEN VOI DAT h kern theo Quyet dinh s 6-0 t /2016/QD-LIEND ngay 10 thang 12 nam 2016

  cüa ely ban nhcin clan thanh phil)

  1. D6i tirceng áp dyng:

  T6 chirc, cá nhan khi xin cdp gidy chirng nkan quyan sir dung dal, quyan sâ hut nha, tai san gan ilk ved dat theo quy dinh cüa phap luat.

  2. Mot thin

  STT Ni dung thu •Dan vi tinh

  Mot thu WO Gang ap dyng va mire thu de unit

  Ca nhiln, hO gia dinh TO chit

  QuAn Huyen • Difoi

  500m2

  Tir 500m2

  den dual 1.000m2

  Tren 1.000m2

  I Cap Giiy cluing nhAn in du

  1 Cap gidy chimg nhan x sir dwig dat L : ' quyen deng /giay 25.000 0 100.000 100.000 100.000

  2 CapAgidy chimg nhan quyen sir dung dat va tai san gan lien voi Mt

  ding /gray 100.000 100.000 200.000 350.000 500.000

  3 Cap giay chimg nhan chi có tai san gArt liettt vai Mt

  (long /gidy 100.000 100.000 200.000 350.000 500.000

  II ChCrng nhAn dAng kt thay dal san khi cAp grAy chiding nhAn

  1 Dans lcY thay dei chi cO quyen sir dung Mt ding /On 15.000 7.500 20.000 20.000

  20.000

  2

  Danf ky thay cl6i di quyen sit dung Mt va tai sari gan lien vOi Mt (nha ir, nha xtrang, rimg, tai san kit...)

  deng ildn 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

  3

  Dang ky thay doi chi có tai san gan lien voi Mt thi op dung mire thu le phi cap giay chimg nhan

  dling /lan 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

  4 Cap lai gib chimg nhan quyen sir dung dat do 1 ng flan 20.000 10.000

  20.000 20.000 20.000

  5 Cap lai giAy chimg nhan ma có clang ky thay dbi tai san teen dat

  dong /1d.'n 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

 • 3. Doi tuvng men thu: -0

 • PHU LIJC 17 1V1ITC THU Lt. PH! CAP GIAY PREP XAY DUNG

  anh kern theo Quyit clinh so let /2016/QD-UBND ngthy 10 thang 12 nam 2016 ctia Oy ban nhan dcin thanh pha)

  1. 06i twymg áp dyng:

  T6 chirc, cá than khi xin cap giAy phop xay dung theo quy dinh cüa phap luat.

  2. MAT thu:

  - Cdp gikr phep xay dmig nha 6 Hong. le: 50.000 dang/giay phep

  - Cap giay phOp xay dvng cac ding trinh khac: 100.000 dOng/giay phep

  - Gia han giay phép xay dung: 10.000 dang/gidy phep

  3. 06i tuTing mien thu:

  Tre em, h0 ngheo, ngtfOri cao tuOi, ngueri khuy& tat, ngtrai c6 c8ng vai each mang.

  4. TST lyi:

  Toon NI sa, thu le phi cap giay phep xay Ong nOp v ngan sach thanh ph& khong trich de lai cho co quan thu 1 phi.

  IN BAN NHAN DAN THANH PHO

  000000010000000200000003000000040000000500000006000000070000000800000009000000100000001100000012000000130000001400000015000000160000001700000018000000190000002000000021000000220000002300000024