of 6 /6
NA % :tat - Eoang Nguyen ling in( BAN NHAN DAN HUnN QUOC OAI SO: CU /UBND-NV V/v tr* tap cong chirc, viên chirc tham gia e'en tac tuyki dpg nam 2020 CONG HOA XA HOI CHU NOMA VItT NAM Dc rap - Ty do - Hanh phoe Quac Oai, ngay ,a thang 3 nàrn 2021 Kinh gfri: Pheng Ciao due va Dan tao; Cac trubng THCS cong lap true thuOc UBND huyen. Thut hien KO hoach s8 269/KH-UBND ngay 25/12/2020 cUa UBND huyen Quac Oai ye viec TO chirc tuyen dung vien chat lam viec tai cac co sâ giao dpc cong lap true thuOc UBND huyen Ott& Oai nam .2020; De dam bao ding tac tuyen dung vien chirc thuc hien theo quy dinh, UBND huy'en tr1eu tap 54 cling chirc, vifren chirc (co danh sOch kern theo) tham gia &Ong tac tuyen dung vien chirc nganh gido due huyen Quoc Oai ram 2020. UBND huyen yeti caw Ph6ng Gido duc va Dao tao, Hieu truarng cac tr&mg THCS sap xep chuyen mon, lich cong tac dam bao cho 54 Gong chirc, vien chat CO ten trong danh sach tham gia ding tao tuyen dung theo quy dinh. - 13 gier 45 phut, ngay 18/3/2021 cac ding chirc, vien , chuc cO ten tong danh sach co mat tai Trung tam Van hóa - Thong tin vã The thao huyen Quoc Oai de' du khai mac. UBND huyen you eau Thu twang cac co quan lien quan va ding chirc, vien chive co ten trong danh sach thuc hien t8t cac nOi dung tren./.1r Nai nhgn: KT. CHU-T - 1CH - Nhtr trent PHO CHU TICH - Chi tich UBND huyC'n; (CM bac) cao) - Cac PCT UBND huy0; Lvu: VT, HDTD>e,

in( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NOMA VItT NAM …

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of in( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NOMA VItT NAM …

CV 22 TRIU TP CC,VCin( BAN NHAN DAN HUnN QUOC OAI
SO: CU /UBND-NV
V/v tr* tap cong chirc, viên chirc tham gia e'en tac
tuyki dpg nam 2020
CONG HOA XA HOI CHU NOMA VItT NAM Dc rap - Ty do - Hanh phoe
Quac Oai, ngay ,a thang 3 nàrn 2021
Kinh gfri: Pheng Ciao due va Dan tao; Cac trubng THCS cong lap true thuOc UBND huyen.
Thut hien KO hoach s8 269/KH-UBND ngay 25/12/2020 cUa UBND huyen Quac Oai ye viec TO chirc tuyen dung vien chat lam viec tai cac co sâ giao dpc cong lap true thuOc UBND huyen Ott& Oai nam.2020;
De dam bao ding tac tuyen dung vien chirc thuc hien theo quy dinh, UBND huy'en tr1eu tap 54 cling chirc, vifren chirc (co danh sOch kern theo) tham gia &Ong tac tuyen dung vien chirc nganh gido due huyen Quoc Oai ram 2020.
UBND huyen yeti caw
Ph6ng Gido duc va Dao tao, Hieu truarng cac tr&mg THCS sap xep chuyen mon, lich cong tac dam bao cho 54 Gong chirc, vien chat CO ten trong danh sach tham gia ding tao tuyen dung theo quy dinh.
- 13 gier 45 phut, ngay 18/3/2021 cac ding chirc, vien,chuc cO ten tong danh sach co mat tai Trung tam Van hóa - Thong tin vã The thao huyen Quoc Oai de' du khai mac.
UBND huyen you eau Thu twang cac co quan lien quan va ding chirc, vien chive co ten trong danh sach thuc hien t8t cac nOi dung tren./.1r— Nai nhgn: KT. CHU-T-1CH - Nhtr trent PHO CHU TICH - Chi tich UBND huyC'n; (CM bac) cao) - Cac PCT UBND huy0; Lvu: VT, HDTD>e,
DANH SACH CONG VIEN CHtC THAM GIA CoNG TAC TUYEN DUNG
(Kern theo Cong van sá 621. /UBND-NV ngily 16/3/2021 cita UBND huyen)
TT Ngay H9 va ten tha ng nim sinh Chirc vu Dan vi GM
cha
3 Ha Danh Hung 1979 Chuyen vien PhOng GD&DT
4 Nguyen Thi Hin 16/10/1978 Gido vien Can Hfru
5 De Thi Thu 18/08/1984 Gido vien Can Hun
6 Nguyen Thi Huang 24/10/1984 Gido vien Can Hilt
7 Ta Thi Hai 11/08/1977 Gide vien Can Hen
8 Nguyen Thi Phi& 13/01/1972 Gide vi8n Ding Quang
9 Nguyen TN Thanh 28/02/1979 TO truemg Ding Quang
10 Tran Quang Kien 14/07/1980 GS vien Deng Quang
11 Le Thi Ngan 13/01/1976 GS vien Deng Quang
12 Nguyen Tan Thang 05/05/1975 Te truong Deng Quang
13 Le Thi Thanh Nga 09/10/1979 GS vien Deng Xuan
14 Vuong Thi Bich 25/02/1980 GS vier' Deng Yen
15 Ki8u Quang Huy 28/02/1977 Gidolvien Deng Yen
16 Nguyen Thi Kim Loan 04/01/1983 GS vien Deng Yen
17 Nguyen Thi Viet Hang 22/8/1973 GS vion Hoa Thach
18 Nguyen Van H6a 17/10/1973 Gido.vien Hoa Thach
19 Nguyen Vii Khanh 20/8/1976 Gido vien H6a Thach
20 Nguyen Thi Huai Thanh 30/12/1979 GS vien Hee Thach
21 Iran Thi Thanh Thiry 23/11/1979 GS vien Hee Thach
22 Nguyen Thi Nguyet 03/09/1973 Giao vien Lip Tuyet
TT H9 vã ten Ngay thing nam sinh Chin vu Dan vi GM
chti
23 D6 Thi Ng9c Anh 12/07/1976 Giao vien Lip Tuyat
24 Vuang Thanh Huang 09/11/1974 T6 tnrOng Nghla Huang
25 NguyEn Thanh Long 12/8/1976 Giao vien Nghia Huong
26 NguyEn Thi Kim Oanh 1975 Ciao vien Nggc Lip
27 KiEu Duy Kien 1978 Giao vien Ng9c Lip
28 NguyEn Hau Quang 18/06/1978 Gido vien Ng9c My
29 NguyEn Ba Thin 15/05/1978 OW) vien Ng9c my
30 NguyErn Trung Kien 02/09/1978 T6 truong Ng9c My
31 NguyEn Van Tuyen 15/12/1978 Giao vien Pho Cat
32 KiEu Dinh Pink 02/04/1979 T6 truOng Phn Cat
33 Phung Huy Thin 06/11 /1979 Giao \Tien Pha Cat
34 Duang Thi Thoa 14/02/1978 Gido vien Phugng Cach
35 NguyEn Ng9c Van 16/02/1 972 T6 twang Sai Son
36 T6ng Thi Kim Dung 16/06/1974 Gido vie'n Tan Hee
37 NguyEn Thi Tam 12/06/1974 Gido vien Tan H6a
38 Phang Van Dim 23/11/1982 Giao vie'n Tan Hoa
39 Le Thi H6ng The 24/06/1977 Giao vien Tan Phil
40 NguyEn Thi Hue 20/06/1974 Giao vien Tan Phil
41 Train Phu San 23/11/1977 T6 truang Tuy et Nghia
42 NguyEn Thanh Huang 21/05/1989 Giao vien Tuyet Nghia
43 Pham Thi Lien 06/11/1977 Gido vien Thach Than
44 Nguy'En Thi Huang 11/09/1975 16 truong Thach Than
45 ani Van Quyen 03/07/1982 Gido vien Thach Than
46 Le Chien Thing 06/07/1980 Gido vien Thach Than
47 Pham ml Lien 06/11/1977 Giao vien Thach Than
TT HQ va ten NO)/ thing nam sinh Chat vu Don NI Ghi
chi"'
50 D8 Thi Kim Dung 22/2/1988 Gido vier' Thi Iran
51 Dao Thi Kim Thanh 13/11/1976 T6 tnrang Thi TrAn
52 TrAn Anh TuAn 26/8/1982 Gido vian Thi TrAn
53 D8 Thi Them 09/10/1980 Gido vian Yen San
54 Bid Thi Luyan 06/05/1978 Giao vian Yen Son
(Danh Rich gain 54 ngtren)
00000001
00000002
00000003
00000004
00000005
00000006