of 20 /20
UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA xA HQI cnu NGIliA VI¥T NAM DQeI~p-TVdo- H,nb phuc Kon Tum, ngayjO (hang g ndm 2018 m10NGDAN T8 clurc, hogt dQngella cum, khBi thi dua do Uy ban nhan dan tinb Kon Tum ta chuc Can cu Luat Thi dua, Khen thuong ngay 26/1112003 va Lu~t sua d6i, b6 sung mQt s6 diSu cua Luat Thi dua, Khen thirong ngay 14/612005; Lu~t sua d6i, b6 sung mQt s6 diSu cua Ludt Thi dua, Khen thuong ngay 16/11/2013; Can cir Nghi dinh s6 9112017/NI>-CP ngay 3117/2017 cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh mQt s6 diSu cua Luat thi dua, khen thirong; Can cir Huang dful s6 14791HD-BTDKT ngay 251712016 cua Ban Thi dua - Khen thirong Trung uong vS viec huang dfin t6 clnrc Cum, Kh6i thi dua cua cac tinh, thanh ph6 true thuoc Trung irong va dS nghi t~g "Co thi dua cua Chinh phu", Co thi dua cftp tinh, thanh ph6 tnrc thuoc Trung uong; Can cir Quyet dinh s6 756/QD-UBND ngay 20/7/2018 cua Dy ban nhan dan tinh Kon Tum vS t6 chuc C\lffi, kh6i thi dua clla tinh Kon Tum; HQi d&ng Thi dua - Khen thuang tinh huang dful t6 chuc, ho~t dQng Clla c\lm, kh6i thi dua do Dy ban nhan dan tinh Kon Tum t6 chuc nhu sau: I. QUAN LY,. DrnU HAND HO~T DQNG CUA C\JM, KIIOI THI DUA 1. Quan Iy t8 ebue eym, khBi tbi dua 1.1. T6 chilc c\lm, kh6i thi dua cac sa, ban nganh, M~t tr~, doan thS cftp tinh va tuang duang, cac huy~n thanh ph6 do thanh vien HQi d6ng Thi dua - Khen thuang tinh thee d5i ho~t dQng. 1.2. TA chilc c\lm, kh6i thi dua thuQc, tIVc thuQc cac sa, ban nganh cftp tinh va Uy ban nhan dan cac huy~n, thanh ph6 do thll truang cac sa, ban nganh cftp tinh, Chu tich Dy ban nhan dan cac huy~n, thanh ph6 thee d5i ho~t dQng. 2. Di~u himh ho~t dQngella eym, khBi thi dna , , , 2.1. C\lm truang, Kh6i truang, C\lm pho, Kh6i pho:. C\lm truang, Kh6i truang, C\lffi pho, Kh6i pho do cac thanh vieri trong C\lm, Kh6i bAu chQn trong HQi nghi tAng kSt hang nam va ho~t dQng luan phien. C\lm truang, Kh6i truang, 1

UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI...

Page 1: UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

UBND TiNH KON TUMHQI BONG TD-KT

s6:,AA /HD-lIDTDKT

CQNG HOA xA HQI cnu NGIliA VI¥T NAMDQeI~p - TV do - H,nb phuc

Kon Tum, ngayjO (hang g ndm 2018

m10NGDANT8 clurc, hogt dQngella cum, khBi thi duado Uy ban nhan dan tinb Kon Tum ta chuc

Can cu Luat Thi dua, Khen thuong ngay 26/1112003 va Lu~t sua d6i, b6sung mQt s6 diSu cua Luat Thi dua, Khen thirong ngay 14/612005; Lu~t sua d6i, b6sung mQt s6 diSu cua Ludt Thi dua, Khen thuong ngay 16/11/2013;

Can cir N ghi dinh s6 9112017/NI>-CP ngay 3117/2017 cua Chinh phu quydinh chi tiSt thi hanh mQt s6 diSu cua Luat thi dua, khen thirong;

Can cir Huang dful s6 14791HD-BTDKT ngay 251712016 cua Ban Thi dua -Khen thirong Trung uong vS viec huang dfin t6 clnrc Cum, Kh6i thi dua cua cactinh, thanh ph6 true thuoc Trung irong va dS nghi t~g "Co thi dua cua Chinh phu",Co thi dua cftp tinh, thanh ph6 tnrc thuoc Trung uong;

Can cir Quyet dinh s6 756/QD-UBND ngay 20/7/2018 cua Dy ban nhan dantinh Kon Tum vS t6 chuc C\lffi, kh6i thi dua clla tinh Kon Tum;

HQi d&ng Thi dua - Khen thuang tinh huang dful t6 chuc, ho~t dQng Cllac\lm, kh6i thi dua do Dy ban nhan dan tinh Kon Tum t6 chuc nhu sau:

I. QUAN LY,. DrnU HAND HO~T DQNG CUA C\JM, KIIOI THIDUA

1.Quan Iy t8 ebue eym, khBi tbi dua

1.1. T6 chilc c\lm, kh6i thi dua cac sa, ban nganh, M~t tr~, doan thS cftptinh va tuang duang, cac huy~n thanh ph6 do thanh vien HQi d6ng Thi dua - Khenthuang tinh thee d5i ho~t dQng.

1.2. TA chilc c\lm, kh6i thi dua thuQc, tIVc thuQc cac sa, ban nganh cftp tinhva Uy ban nhan dan cac huy~n, thanh ph6 do thll truang cac sa, ban nganh cftptinh, Chu tich Dy ban nhan dan cac huy~n, thanh ph6 thee d5i ho~t dQng.

2. Di~u himh ho~t dQngella eym, khBi thi dna, , ,

2.1. C\lm truang, Kh6i truang, C\lm pho, Kh6i pho:. C\lm truang, Kh6itruang, C\lffi pho, Kh6i pho do cac thanh vieri trong C\lm, Kh6i bAu chQn trongHQi nghi tAng kSt hang nam va ho~t dQng luan phien. C\lm truang, Kh6i truang,

1

Page 2: UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

Cum pho, Kh6i pho moi tA chirc diSu hanh hoat dQng cua Cum, Kh6i ngay sau khico quyet dinh cong nhan cua Chu tich Uy ban nhan dan tinh.

2.2. BQphan Thirong tl1JCcua cac dan vi thanh vien cum, kh6i la cac phongban hoac can bQ phu trach cong tac thi dua, khen thirong cua co quan, dan vi, tAchirc, dia phuong.

2.3. Dinh ky 6 thang cac dan vi thong tin kSt qua thi dua khen tlnrong; cacphong trao thi dua dii phat dQng va huong irng cua dan vi minh cho cac dan vi.thanh

, ') , , ,vien trong cum, khoi de nam tinh hinh va dan vi Cum tnrong, Khoi tnrong co trachnhiem tAng hop chung va thong bao tai HQinghi sa, tAng kSt cum, khoi thi dua.

- .,., ,," $..n,NHI¥M VV CUA CAC THANH VIEN TRONG qJM,.KHOI TIll DUA

1.Cum truong, Kb8i truong

Cum tnrong, Kh6i tnrong chiu trach nhi~m truac HQi dang Thi dua - Khenthuemg tinh; thu truemg cac dan vi, dja phuang v8 ho~t dQng cua Cl)1ll,Kh6i thidua va co nhi~m V\l:

- Xay d\ffig chuang trinh, kS ho~ch cua C\lIIl,kh6i thi dua;

- Xay d\ffig cac tieu chi thi dua, thang diSm phu hqp vai d~c diSm, tinh chdtho~t dQng cua C\lffi, Kh6i thi dua va cac dan vi thanh vien; dam bao vS nQi dungcac tieu chi thi dua chu ySu va khung diSm dii duQ'cquy dinh;

- T6 chuc cho cac dan vi thanh vien trong C\1ffi,kh6i k:Y kSt giao uac thi dua,t6 chuc sa kSt, tAng kSt thi dua lang ghep trao d6i vS nghi~p V\l, kinh nghi~m congmc thi dua, khen thuemg; ban cac bi~n phap thao gO'nhUng kho khan vuang m~c vatuyen truySn, giao lUll, nhan rQng cac diSn hinh tien tiSn dS nang cao chdt luQ'llgho~t dQng C\l1Il, kh6i thi dua;

- Chu tri vi~c chdm diSm thi dua, binh chQn, suy ton va dS nghi cdp co th~mquySn xet t?ng Co thi dua, Bkg khen cua Chu tich Uy ban nhan dan tinh cho cacdan vi tieu biSu d~t thu h~g cao trong Cl)1ll,kh6i thea quy djnh;

- TAng hqp, bao cao kSt qua thi dua cua C\1m, Kh6i diM ky 6 thang va 01nam gui vS ca quan cdp tren quan 1:9'tI1fCtiSp tAng hqp (d6i vai c\1m, kh6i thi duathuQc, tn,rc thuQc cac sa, ban, nganh cdp tinh va Uy ban nhan dan cac huy~n, thanhph6) Thuemg tlV'CHQi dang Thi dua - Khen thuemg tinh (d6i v6i cac cac huy~n,th8nh ph6, cac sa, ban, nganh, doan thS cdp tinh va tuang duang).

2. Cym pho, Kh8i ph6

- Ph6i hqp v6i C\lm truOng, Kh6i truOng xay d\IDg chuang trinh, kS ho~chva diSu hanh ho~t dQng cua C\lm, Kh6i thi dua;

2

Page 3: UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

- Thay m~t Cum tnrong, KhBi tnrong giai quy8t mQt s6 cong viec khi Cumtnrong, KhBi tnrong uy quyen.

3. BQphio thuong trl}'egiup vi~e eho Cum tru«og, Kh8i tru(rng

- DV thao kS hoach, chuang trinh cong tac cua cum, khBi thi dua; chuan binQidung va cac diSu kien, tham muu t6 chirc cac hoat dQng cua cum, khBi thi dua;

- PhBi hop voi phong, ban hoac ca nhan lam cong tac thi dua, khen thirongella cac dan vi thanh vien trong cum, khoi thi dua dS danh gia tinh hinh t6 chircthuc hien phong trao thi dua va cong tac khen thirong; t6ng hop bang diSm tu chamcua cac dan vi thanh vien tham muu Cum tnrong, KhBi tnrong giri xin y kien cuacac co quan chuc nang lien quan; t6 chilc trao d6i, thao lu~ thBng nhftt diSm thidua timg dan vi thanh vien va bao cao C\lffi truOng, KhBi truemg;

- ChuAn bi nQi dung hQinghi sa k8t, t6ng k8t cua C\lm, Kh6i thi dua.

4. Cae thaoh vieo troog Cym, Kh8i thi dua

- Dang Icy cac nQi dung, chi tieu, nhi~m V\l thi dua hang nam giri C\lmtruOng, Kh6i truemg trong quy I hang nam (rieng il6i v61 kh6i thi ilua thu9c ngimhGiGod¥c - Dao tq,ohoan thanh trong thcmg 10 hang nam);

- Tham gia xay dlJIlg nQi dung va cac tieu chi thi dua, thang bang diSm CllaC\lffi,kh6i thi dua; t6 chilc phat dQng cac phong trao thi dua, th\lc hi~n cong tackhen thuOng gik v6i th\lc hi~n nhi~m v\l chinh tn clla tUng dia phuang, dan vi.Can cil van d~c diSm tinh hinh clla dan vi, xay dlJIlg thang diSm C\lthS dS binh xetthi dua d6i v6i dan vi ca sa tf\lC thuQc;

- Phat hi~n, ph6 biSn, gi6i thi~u cac mo hinh, diSn hinh tien tiSn, cach lamm6i co hi~u qua trong phong trao thi dua;

- Tham gia dfty dll va dung thanh phftn cac cUQchQp va ho~t dQng do C\lm,kh6i t6 chilc;

- TriSn khai thl!c hi~n co hi~u qua cac nQi dung dii kY kSt giao u6c thi dua;dinh kY bao cao 6 thang va 01 nam ph\lC V\l cho cong tac sa kSt, t6ng kSt. T\lchftm diSm thi dua cua dan vi minh thea Quy chS ho~t dQng cua C\lm,kh6i thi duav6i cac nQi dung va tieu chi thi dua dii Icy kSt va gui bao cao kSt qua cho C\lmtruOng, Kh6i truCmg thea dUng quy djnh.

III. HO~ T DONG CUA C\IM, KHOI THI DVA

1.TB ehu-esO'k~t 06 thaog diu oam:

1.1. Thanh phan:

- Thanh vien HQi d6ng Thi dua - Khen thuOng tinh ph\l trach C\lffi,khBi;

3

- - - -------- --------

Page 4: UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

- Lanh dao Ban Thi dua - Khen thtrong tinh;

- Lanh dao co quan, dan vi, dia phuong la Cum tnrong, Kh6i tnrong;

- Lanh dao va ca nhan phu trach cong tac thi dua, khen thuong cua cac danvi thanh vien,

1.2. Npi dung:

- Trao dAinghiep vu cong tac thi dua, khen thuong;

- Danh gia kSt qua thuc hien cac chi tieu thi dua da dang ky va bien phaptriSn khai nhiem vu S thang cu6i nam;

- Giao luu, g~p go cac di~n hinh tien tiSn.

1.3. Thoi gian 16 chuc sa kit: Hoan thanh vao thang 7 hang nam. Rieng d6ivoi kh6i thi dua thuoc nganh Giao due - Dao tao t6 chirc sa kSt sau khi kSt thuc

hoc leY 1.2. TAng k~t hoat dQng cua cum, khai thi dua:

2.1. Thanh phan:

- Thanh vien HQi d6ng Thi dua - Khen thuong tinh phu trach cum, kh6i;

- Lanh d~o Ban Thi dua - Khen thuCmgtinh;

- Lanh d~o co quan, don_vi, dia phuong la thanh vien c\lm, kh6i thi dua;

- Lanh d~o va cong chuc ph\l trach cong tac thi dua, khen thuOng cua cacdan vi thanh vien.

2.2. Npi dung:- TAng kSt, daub gia ho~t dQng cua C\lffi, kh6i thi dua va cua cac dan vi

thanh vien trong nam va ban bi~n phap tri~n khai nhi~m V\l narn tai;

- Trao dai kinh nghi~m, ph6 biSn rno hinh mm, cach·lam hay;

- Binh chQn, suy ton cae dan vi tieu bi~u de nghi Uy ban nhan dan tinh t~ngCo thi dua va Bfutg khen cua Chu tich Uy ban nhan dan tinh.

- B~u chQn C\lm truOng, Kh6i truOng, C\lrn ph6, Kh6i ph6 rnm.

- Phat dQng, leY kSt giao uac thi dua;

2.3. ThOi gian ta chuc tang kit: Hoan thanh ch~m nh~t vao thang 02 hangnam. D6i vai kh6i thi dua thuQc nganh Giao d\lc - Dao t~o tAchuc tang kSt vao dipkSt thuc nam hQc.

IV. TIEU CHi vA THANG BIEM THI BUA, BiNH xET THI BUA

1. Thang bang di~m thi dua chung

4

Page 5: UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

- Cac sa, ban, nganh (phu luc 1);

- Cac huyen, thrum ph6 (phu luc 2);

- Cac co quan Dang, Mat tr~n t6 quoc va cac doan th~ chinh tri - xii hQi (phuluc 3);

- Cac doanh nghiep (phu luc 4);

2. Nguyen tic va phuong phap chAm di~m

2.1. Nguyen tic chAm di~m thi dna:

- Can cir vao viec dang Icy, Icy [email protected] uoc thi dua hang nam;

- Cham diem, xSp hang thi dua phai can cir vao chi tieu kS hoach duoc cAptren giao hoac don vi tir dS ra (d6i voi cac chi tieu cAp tren khong giao) va kSt quadat duoc trong nam thong qua s6 li~u cu thS, chu trong thuc chAt;

- Cham diSm, danh gia, xSp hang thi dua nham tao dQng hrc thi dua, thucd~y phong trao thi dua, trao d6i dS rut kinh nghiem hoc t~p lfuI nhau, gop phftnhoan thanh nhi~m V\l, do do phai bao dam tinh nghiem ruc, ch(lt che, cong khai,chinh xac;

2.2. PhulYng phap chAm di~m thi dna:

Cac don vi thanh vien thuQc C\lffi, Kh6i thi dua thl,lc hi~n t\{ chAm diSm.C\lm truOng, Kh6i truOng t6 chuc hQPcac thanh vien thuQc C\lffi, Kh6i dS binh xettren co sa diSm tl,lchAm va th6ng nhfrt s6 diSm cho cac don vi trong C\lm, Kh6i.

Cach tinh diSm: T6ng s6 diSm chb thi dua la 1.000 diSm, C\l thS:

a) DiSm th\!c hi~n cac chi tieu thi dua la 950 diSm, trong do:

* D6i vai cac tieu chi dinh luqng duQ'c: NSu d~t 100% kS ho~ch thi d~t100% di~m chuk.

* D6i vai tieu chi khong dinh luqng duQ'c (djnh tinh) thi chia ra cac lo~i vatinh diSm nhu sau:

- Lo~i t6t d~t tir 85 dSn 100% diSm chu~n cua tieu chi;

- Lo~i kha d~t tir 75 dSn duai 85% diSm chuk cua tieu chi;

- Lo~i trung binh d~t til 50 dSn du6i 75% diSm chuk cua tieu chi;

- Lo~i ySu d~t duai 50% diSm chuk cua tieu chi;

b) DiSm thuOng, diSm trir:

* DiSm thuOng: DiSm thuCmgcho vi~c hoan thanh vuqt muc cac tieu chi thidua t6i da la 50 diSm:

5

Page 6: UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

- N~u thuc hien vuot 1% k~ hoach thi diroc thuong 1% diSm chufuI cua tieuchi do nhung khong qua 10% diSm chuan (chi thuong cho cac tieu chi dinh hrongdiroc). TBng s6 diSm thuong cua cac tieu chi khong qua 30 diem;

- Cong 05 diSm cho dan vi, dia phuong co cac nQi dung thirc hien sang tao,co hieu qua nBi b~t trong t6 chuc cac phong trao thi dua.

- Cong 05 diSm cho don vi, dia phirong lam t6t cong tac tuyen truyen vScong tac thi dua, khen thuong; phat hien, b6i dirong, nhan rQng dien hinh tien ti~n.

- Cong 05 diSm cho dan vi, dia phirong co tY l~ cao vS khen thirong chocong nhan, nong dan va nguoi tnrc ti~p lao dQng.

- Cong 05 diSm cho cac don vi C\lID,Kh6i tnrong co each lam t6t, d6i moi,sang tao trong viec t6 chirc hoat dQng C\lID,Kh6i.

* DiSm trir:

- Trir 10 diem d6i vm dan vi, dia phuong trong nam dam nhi~m C\lID,Kh6itruemg, Cl,lIll,Kh6i pho nhung nam do Cvm, Kh6i thi dua chua ban hanh duqc quychS, kS ho~ch, chuong trinh ho~t dQng cua C\ll1l,Kh6i;

- N~u trong nam dan vi, dia phuang co van ban phe binh, nh~c nha cua Tinhuy, HQi d6ng nhan dan tinh, Uy ban nhan dan tinh thuQc tieu chi thi dua nao thitieu chi do bi trir 05 diSm;

- ThlJc hi~n nhi~m V\l, KSt lu~, chi d~o diSu hanh cua Uy ban nhan dantinh, Chu tich Uy ban nhan dan tinh giao con ch~ tr~ (theo s6 li~u do t6 kiSm tracua Uy ban nhan dan tinh cung c~p) trir 02 diSmlO1 nhi~m vv;

- ThiSu bao cao do Uy ban nhan dan tinh quy dinh, bao cao do Ban Thi dua -Khen thuOng tinh, Cl,lIll,Kh6i thi dua yeu c~u, bao cao khong trung thlJc bi thanhvien trong C\lID,Kh6i phat hi~n trir 10 diSID;

- Khong thcim dlJ ho~c tham dlJ khong dung thanh ph~n ca:c cUQchc;>pvS thidua, khen thuang do Uy ban rJlan dan tinh, Ban Thi dua - Khen thuOng, C\lm,Kh6i t6 chuc tm IOdiSm;

.- Khong thlJc hi~n chuc nang, nhi~m V\l cua C\lm truOng, Kh6i truang trir 20diSm.

3. Khong xet t~ng err thi dna, B~ng khen clla chii ttch Uy ban nhan dandnh cho cac dO'nvi thanh vien cl}m,kb8i thi dna:

- Co t?P thS ho~c ca nhan bi k:Y lu?t illhinh thuc canh cao tra len.

- Khong tham gia dang kY va kY kSt giao uac thi dua hang nam. Khong thamgia sa k~t, t6ng kSt Cl,lIll,Kh6i thi dua.

6

Page 7: UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

- Cum, kh6i thi dua co h6 sa d8 nghi xet $lg khong dung thoi gian quy dinh.

v. BiNH CHQN vA DENGIIf KHEN THlJONG

1.D~ ngh] t~ng C(r thi dua va Biog kbeo cua Uy ban nhfin dan tinh

Tren co sa bao cao kSt qua thuc hien kinh tS - xa hQi, bao cao tlmg kStphong trao thi dua, bang tu chb diem cua cac dan vi. Lanh dao cac thanh vientrong Cum, Kh6i tiSn hanh thao luan danh gia, nhan xet, thong nh~t s6 diSm vadanh gia thuc tS phong trao thi dua cua tirng dan vi, can cir van kSt qua ttmg hQ'Pcham di~m va tinh hinh thuc tS cua phong trao thi dua trong Cum, Kh6i, hQi nghitiSn hanh binh chon bang hinh thirc bo phieu kin, phai diroc tren 112 s6 thanh viennh~t trio Tham gia b6 phieu kin phai la lanh d~o cac dan vi tham dg. TruOng hQ'Pcac dan vi co cung s6 phiSu bfulg nhau thi phai b~u l~i.

Quy dinh v8 s6 lugng khen thuOng d6i vOi dan vi dia phuang tham gia C\lffi,kh6i thi dua do Uy ban nhan dan tinh t&chuc nhu sau:

- M6i C\lm, Kh6i thi dua chQn 01 dan vi dftn d~u dS d8 nghi t~g Co thidua Uy ban nhan dan tinh.

- C\lm, Kh6i thi dua co ill6 dan vi tra xu6ng t~ng 01 B~g khen; C\lm, Kh6ithi dua co tit 7 dan vi den 11 dan vi t~ng 03 B~g khen; C\lm, Kh6i thi dua co til12 dan vi tra len t~ng 05 B~g khen (aan vi auQ'c t{jng Bling khen co s6 aiim liJnkJ aan vi au9'c t{jng Ca thi aua trong C1J-m,kh6i thi aua ao).

2. D~ oghi t~ng C(r thi aua eua Chioh phu

Tren ca sa d8 nghj Uy ban nhan dan tinh ~ng co thi dua cua cac c\lm, kh6ithi dua. Ban Thi dua - Khen thuOng tinh xem xet, 19a chQn khong qua 20% s6 t~pthS cua tinh d~t tieu chufuI t~g Co thi dua Uy ban nhan dan tinh d~ thgc hi~n quytrinh xet d8 nghi Uy ban nhan dan tinh trinh Thu tu6ng Chinh phu ~ng Co thi dua.

IV. HO SO, THOl GIAN DENGHJ KHEN nnrONG

Sau phi en hQP tAng kSt, C\lm truOng, Kh6i truOng; Thu truang cac so, ban,nganh, doan thS; Chu tich Uy ban nhan dan cac huy~n, thanh ph6 l~p h6 sa d8 nghikhen thu&ng gui v8 Uy ban nhan dan tinh (qua Ban Thi dua - Khen thuang tinh).H6 sa bao gAm:

1. To trinh cua C\lm truOng, Kh6i truang; Thu tru6ng sa, ban, nganh, Chutich Uy ban nhan dan cac huy~n, thanh ph6;

2. Bien ban hQP xet thi dua cua C\lm, Kh6i ho~c cua HQi dAng Thi dua -khen thu6ng sa, ban nganh, huy~n, thanh ph6;

3. Bao cao thanh tich cua cac dan vi d8 nghj khen thu6ng;

7

- - - - - - - ----- -------------- - - - - -

Page 8: UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

4. Bao cao t6ng kSt phong trao thi dua cua cum, khoi;

5. Cac van ban, gifty ta lien quan (nSu co).

Thai gian cac cum, kh6i -giri he, sa dS nghi khen thuong thuc hien theo quydinh vS cong tac thi dua, khen thirong cua tinh.

V. TO CHirC THV'C IDl:N

1. Cl)IIl tnrong, Kh6i tnrong co trach nhiem xay dung kS hoach de t6 chirccho cac thanh vien trong cum, kh6i thi dua hoat d(:mgtheo cac nQi dung cua huangd§nnay.

2. Can cir nhtrng nQi dung, tieu chi thi dua chu ySu neu tren, cac cum, kh6ithi dua co the cu the hoa hoac be, sung met s6 tieu chi thi dua cho phil hQ'P voi d~cthu cua cum, kh6i thi dua, nhung khong VUQi qua 300/0 s6 tieu chi da quy dinhtrong tirng nQi dung. Viec cu the hoa nQi dung, phan chia thang, bang diem khongduoc virot qua tang s6 diem dffquy dinh cho m6i nQi dung thi dua chu y8u va phaiduqc cac thanh vien trong C\lffi, kh3i thi dua dan chu thao lu~n, th6ng nh~t de lamcan cu chb diem va binh xet thi dua hang nam.

Trong qua trinh th\IC hi~n, n8u co vuOng mAc cac sa, ban, nganh, Uy bannhan dan cac huy~n, thanh ph6 c§n phan anh kip thm vS HQi dAng Thi dua - KhenthuOng tinh qua Ban Thi dua - Khen thuOng tinh de tiSp t\lc nghien cUu, sua d6i,ba sung cho phil hqp.

Huang d§n nay thay th8 Hu6ng dfu1s3 06/HD-lIDTDKT ngay 31 thang 3nam 2016 cua HQi dAng Thi dua - Khen thuOng tinh.l.

Noi nh~n:- Ban TD-KT Trung uang (hIe);- CT, cae PCT lffiTBKT tinh;- Thanh vien HDTBKT tinh ;- UBND cae huy~n, thilnh ph6- Cae sa, ban, ngilnh doiln th~ tinh;-BanTDKT; /-Ltru: VT, TH3.~

TM. H(H DONG TD KT TiNHCHUTJCH

8

Page 9: UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

I. Thi dua phaTtfien kinh te - xii hoi, bao dam quoc pbon_g - an ninh 1550 diem)

DiSm K~ Th\lc Ty l~DiSm DiSm

TT Tieu chi tu Kh6ichuAn hoach hien . dat ;chamcham

1 Nghien ciru, tham rmru xay dung cacvan ban quy pham phap lu~t thea k~ 100hoach diroc UBND tinh giao dam baach~t hrong va dung ti~n dQ

2 INghien ciru, tham rmru cac chu tnrong,muc tieu, chuang trinh phat triSn kinh 100~~ nganh va cac chinh sach cua nganh~a linh V\lC

3 Cac giai phap chu y~u thuc hien k~hoach phat trien kinh ~~ - xa hQi hang 100~am thea Nghj quyet cua IIDND,~uy~t dinh cua UBND tinh

4 Co.ng tac pghien ciru phat huy sang 50kien, cai tien cua can bQ, cong chirc

5 Dam bao quoc phong, an ninh, tr~t tu 50an toan xa hQi

6 Th\l'c hi~n cai cach hanh chinh va Icylu~t, kY cuang cai cach hanh chinh; 100h\lc hi~n cong tac dan v~n va quy ch€dan chu a co saTh\l'C

,chang7 hanh tiet ki~m, tham 50

nhung, lang phi.Tong cQng 550

II. Th,!c hi~o cac chu truO'Ilg cua Dang, chinh sach va phap lu~t cua Nha~ AnucYc;xiy dung Dang va he thong chinh tri (200 diem

DiSm KS Th\!'c Ty l~ DiSm DiSmIT Tieu chi Kh6ichuftn ho~ch hi~n d~t t\l

ehftm ehftm

1 T6 chuc hQc t~p, quan tri~t, triSn khai 40cac ehu truong cua Dang, chinh sach vaphap lu~t eua Nha nuae

9

Page 10: UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

Diem KS Thl,lc Ty l~f)i~m Di~m

IT Tieu chi Kh6ichufut hoach hien dat

tl,lcham cham

2 IVai tro trach nhiem cua cApuy dang,, ;

Inguai dung dau cap uy dang trong viec 40hire hien cong tac thi dua khen thuong~an V01. viec "hoc ~p va lam thea tunrong phong cach d~o duc

,ChiHe

~inh"

3 [Iy l~ t6 chirc co sa Dang trong sach, 60vfrng manh

4 h:'y l~ t6 chirc doan th~ trong sach, viing 60manhh:'Angcong 200

ill. Thuc hien cac nhiem vu cong tac thi dua, kben thtr(m2 (200 diem) .Di~m

DiSm KS Thl,lCTy 1~Diem

IT Tieu chi nr Kheichuan Iho~ch hien dat cham cham

1 trri~n khai kip thoi, co hieu qua cac~hu tnrong cua Dang, ehinh sach, phaplu~t cua Nha mroc va chi dao cua HQikt6ng Thi dua - Khen thuong tinh. CoAUY chS thi dua khen thwzng ya cae 40~an ban chi d~o, huang dan ve eong~ac thi dua, khen thuang dung quyktinh hi~n hanh. Co quy chS ho~t dQng~ua HQi ~6ng Thi dl!a - Khen thuOng~a HQi dong Sang kien

2 rrA chuc, tri~n khai cae phong trao thidua do UBND tinh, Tinh uy phat dQngkt~e bi~t 03 phong trao tan: phong trfl.O

40hi dua "Ca nuac chung suc xay dl,lllg!nong then mai"; Doanh nghi~p Vi~1tNam hQi nh~p va phat tri~n; Ca nuacchung tay vi nguai ngheo khong dS aiIbj b6 l~i )J.hiasau.

3 Cong mc thAm dinh h6 sa khen thu6ngdam bao cong khai, minh b~ch, ehinhlXac, kip thai; khen thuang nguai laodQng tfl,lC tiSp thea thAm quySn cua 40

10

Page 11: UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

~an vi, dia phuong va cap co tham~uy~n co tY l~ cao.

4 1f6 chirc bQ may va cong chirc lam~ong tic thi dua khen thuong 6n dinh;cung c6; HQi d6ng Thi dua - KhenIthuang duoc cung c6 ~~n toan kip 20~hai; quan tam cong tic boi dirong cho~ong clnrc lam cong tac thi dua, khen~huang

5 ~ong tac thanh tra, kiem tra, giam sat;~iai quyet dan th~ khieu ,nai, t6 cao; 20po bien phap cu the de chong cac bien~i~n tieu cue trong cong tic khenILhuang

6 lXay dung k~ hoach va quan tam phat~~n, ~6i dirong, t6~g k~t nhan rongpac dien hinh tien tien; co bien phap,~iai phap xay dung, tuyen truyen va 20Pharr rong dien hinh. co danh gia viec~hat huy, Ian toa cac t~p thS, ca nhansau khi duoc cac hinh thuc khenhuang, cac danh hi~u thi dua

7 rrhgc hi~n ch~ dQ thong tin bao cao 6 20hang, 01 nam va cac bao cao khac1f6ngcQng 200

11

Page 12: UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

PHVLVC2BANG BI1~MBOI VOl UBND cAc cAPdtnh s6 41 IQD-HDTDKT ngay.10 1 J 12018H9i d6ng Thi dua -Khen thuong tinh)

diem)

Bon vi Bi8m K~ Th\TcTy l~Di8mDi8m

TT Tieu chi t\1' Cumtinh chu~ hoach hien dat cham.,

cham

1 IThungan sach tren dia ban Ty 100dang

2 Giam ty l~ hQngheo % 30,

3 Gild quyet viec lam Nguoi 30

4 Giam tY su~t sinh %0 30

5 Ty l~ tnrong hoc dat chu~ qu6e % 30gia

6 ~y l~ xa dat chuan qu6e gia vS y % 30e

7 Cac tieu chi vS nong then moi Tieu 50chi

8 Dam bao an ninh chinh tri va tr~t 50\l' an toan xa hQi tren dia ban

9 tong tac tuyen quan va quan su % 50dia phuong

10 IThlJc hien an toan giao thong:piam tai nan giao thong tren ca 3 % 30,Im~t so voi nam truce (theo so~i~ucua Ban ATGT tinh)

11 [Ihirc hien cai each hanh chinh vaIkY luat, Icy cirong cai each hanh 50chinh; thuc hi~n cong tac. dan v~,IVa quy che dan chu a co sa

12 IThlJchanh tiSt ki~m, ch6ng tham 50lnhiing, lang phi

13 lDam bao v~ sinh, moi truang tren 20dia ban

1I6ng cQng 550

12

Page 13: UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

II. Thuc hi~n cac ehll truong ella Dang, chinh sach va phap lu~t ella Nha~ ~~~e; xay dvng Dang va he thong chinh tr] 200 diem) .

DiSm.

Diem K~ Th\1'cTy ie DiemIT Tieu chi Cum

chuAnhoach hien dat t\1'cham cham

1 ~6 chirc hoc t~p, quan triet, trien khai cac 40Ichu truong cua Dang, chinh sach va phap~u~t cua Nha mroc

Vai,

dang,2 tro trach nhiem cua cap uyngiroi dirng dAu cdp uy dang trong vi~c 40hire hi~n cong tac thi dua khen thuong!gAn voi viec "hoc t~p va !am thee tultuemg phong each dao due Ho Chi Minh"

'1 ~y l~ t6 clurc co sa Dang trong sach, 60oJ

[vfmgmanh

4 Ty l~ t6 chirc doan thS trong sach, virng 60~~

~6ng cong 200

III. Thirc hi~n cac nhiem vu eong tac thi dna, khen thuOltg (200 di~m)

Tieu chiDiSm K~ Thuc Ty DiSm !DiSm

. l~ t\1' C\lffiehu§n Iho~cb hi~n d~t chdm chdm

IT

1 TriSn khai kip thai, eo hi~u qua cac churuang cua Dang, chinh sach, phap lu~1!euaNha nuoc va chi d~o eua HQi d6ng Thiktua - Khen thuOng Hnh. C'Oquy ch~ thidua khen thuOng va cae van ban chi d~o, 40pu6ng ddn vS cong tac thi dua, khenh~Cmg dung quy dinh hi~~ hanh. Co quyk:he ho~t dQng cua HQi dong Thi dua -lKhen thuang va HQi d6ng Sang ki~n

2 tr6 chue, triSn khai cae phong trao thi duado UBND Hnh, Tinh uy phat dQng d~c bi~1 4003 phong trao 100: phong trao thi dua "Ca~uoc chung suc xay d\fllg nong thon moi";lDoanh nghi~p Vi~t Nam hQi nh~p va phatriSn; Ca nuoc chung tay vi ngum ngheo~ong dS ai hi b6 l~i phia sau.

3 Cong tac thAm dinh h6 sa khen thuangdam bao cong khai, minh b~ch, chinh xac, 40

13

Page 14: UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

Tieu chi DiSm K8 Th\l'cchuan hoach hienTT

kip thai; khen thirong nguoi lao dQngtnrci8p thea thAm quyen cua dan VI, diaphirong va cdp co tham quyen co tY l~ cao.

4 1r6 chirc bQmay va con~ chirc lam con,g~acthi dua khen thirong on dinh; cung co;tHQid6ng Thi dua - Khen thuong diroccung ,c6 kien toan kip thai; quan tam cong 20tac boi dirong cho cong chirc lam cong tic~hidua, khen thuong

5 K:on~tac thanh tra, ,kiSmtra, giam sat; giai~uyet dan !hu. khi~u nai, to ~ao; co bien 20phap cu the de chong cac bieu hien tieu~\1'ctrong cong tac khen thtrong

6 lXaydung k8 hoach va quan tam phat hien,Ib6i dtrong, t6ng k8t nhan rQng cac dienhinh tien tien; co bien phap, giai phap x~y~\l'l1g, tuyen truyen va nhan rQngdien 20~inh. co danh gia vi~c phat huy, Ian t6a~ac t~p the, ca nhan sau khi dugc cac hinh~huckhen thuang, cac danh hi~u thi dua

7 Irhgc hi~n ch8 dQ thong tin bao cao 6 20~hang,01 nam va cac bao cao khac

1r6ngcQng 200

14

Ty DiSm~iSml~ tu Cumdat cham cham

Page 15: UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

_,~ ...gop. :t.H. "-':,r;~:;-f: ..~ .~\~\. PHV LVC 3

Tljfi G~~\~M cAc COQUAN DANG,MTTQ vA cAc DoAN TIIJ3\~,. ~}fl~€!O!lit dinh s1 A4 IQD-HDTDKT ngay j 0 1 ! 12018I.~~ L;t..y.~cua H9i dong Thi dua - Khen thuang tinh)

I. Thi ~~\t:/;i~n kinh t~ - xii hoi, bao dam QuAcphon!! - an ninh 550 di~m)

sa. I

Tieu chiDiSm K8 ThlJcchuan hoach hien

Ty DiSm DiSmre nr Kh6idat cham cham

1 tong tac nghien ciru, tham rmru cu th€hoa cac chu tnrong, chinh sach cua Dang 100Ivaphap lu~t ella nha nuac. _. -+__ -+-_-+-_-+_-+-_--1_---1

2 Icong tac tham rmru thirc hien nhiem vu!'luan ly nha mroc, tham gia xay dung cac 100Ivan ban quy pham phap lu~t va cac ch€IdQ chinh sach

TT

3 tI6 chirc v~ dQng quk chung va t6 chirccac phong trao thi dua thuc hien cac chu 100Itruong cua Dang, chinh sach phap lU~1leuaNha mroc

4 tong tac nghien Clm phat huy sang ki8n, 50!caiti8n cua can bQ, cong chuc

5 lDam bao an ninh chinh tri va tr~t u.r an 50toan xa hQi tren dia ban

6 ~lJC hi~n cai cach hanh chinh va kY lu~t,Iky cuong cai cach hanh chinh; thlJc hi~n!cong tac dan v~ va quy chS dan chu a co

100

7 [rhIJC hanh ti8t ki~m, ch6ng tham nhOOg, 50lang phi

550T6ng cQng

II. Th,!c hi~n cac chu tnrO'Dg cna Dang, ehinh sach va phap luat ella Nha, A J. A •

nU'O'c;xay dung Dane va he thone ehinh tri 200 diem)

BiSm K8 ThlJc Ty l~!DiSrnDiSmIT Tieu chi Kh6ichu§n Iho~ch hi~n d~t tlJchim chim

1 1f6 chuc h<;>ct~p, quan tri~t, triSn khai caejchu trucmg cua Dang, chinh sach va phap 40 .lu~t cua Nha nuac

15

Page 16: UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

2 IVai tro trach nhiem cua c~p uy dang,tnguai dirng dAu c~p uy dang trong viechire hien cong tac thi dua khen thuong~an voi viec "hoc t~p ,:a lam theo tu nrong 40phong each dao dire Ho Chi Minh"

IT TiSu chiD'Sm KA Th T· 1,,~iSmDiS~1 e \1'C y e Khf .h ~ 11... .J... hie d nr 01c uan IUO~CU len at hl hA. . c amc am

3 Ty I~ t6 chirc co sa Dang trong sach, vfrng 60manh

4 fry 1~t6 chirc doan thS trong sach, vfrng 60manh

200

ill Tb b'" .,.. uc len cac nhiem vu cong tac thi dua, khen tbuOng (200 diem)

DiSm KS Th\1'crry I~DiSm DiSm

TT Tieu chi Kh6ichuan ho~ch hien dat t\1'cham cham

1 trri~n khai kip thai, co hieu qua cac chuItruang cua Dang, chinh sach, phap lu~1kua Nha mroc va chi dao cua HQi d6n~rrhi dua - Khen thirong tinh, Co quy chehi dua khen thirong va cac van ban chi 40dao, hu6ng dan vS cong lac thi dua, khenh~Cmgdung quy dinh hi~~ hanh. Co quyphS ho~t dQng cua HQi dong Thi dua -iKhen thUOng va HQi d6ng Sang kiSn

2 1r6 chuc, triSn khai cac phong trao thi dua~o UBND tinh, Tinh uy phcitd9ng d~c bi~t03 phong trao 100: phong trao thi dua "Ca

40nuac chung suc xay dlJIlgnong thon mm";Doanh nghi~p Vi~t Nam h9i nh~p va pha1triSn; Ca nuac chung tay vi nguCringheo~ong dS ai bi b6 1~ phia sau.

3 Cong tac th§.m dinh h6 sa khen thuang~am bao cong khai, minh b~ch, chinhlXac, kip thai; khen thUOng,nguai lao

40dQng tflJc tiSp thea ~hfun qu,yen cu~ danlVi,dia phucmg va cap co tham quySn coItY l~ cao.

16

Page 17: UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

Diem K~ Thl,l'cTy l~Diem DiemIT Tieu chi ttr Kh6i

chu~n ho~ch hien dat cham cham

4 Ta chirc be}may va con~ chuc lam con,g~ac thi dua khen thuong on dinh; cling co;lHe}id6I?-gThi dua - Khen thirong diroc

20cung co kien toan kip thoi; quan tampong tac b6i dufmg cho cong chirc lamtong tac thi dua, khen thuong

5 Cong m~ thanh tra, kiem tra, ~iam sat;giai quyet don tpu.khi~u nai, to cao; co 20bien phap cu the de chong cac bieu hien~ieu eire trong cong tac khen thuong

6 Xay dung k~ hoach va quan tam phathien, b6i dirong, tAng k~t nhan rQng cacdiSn hinh tien tien; co bien phap, giai

20phap xay dung, tuyen truyen va nhanrong diSn hinh. co danh gia viec phathuy, Ian toa cac t~p thS, ca nhan sau khiduoc cac hinh thirc khen thirong, caedanh hieu thi dua

7 Thirc hien ch~ dQ thong tin bao cao 6 20hang, 01 nam va cac bao cao khac

Tang cQng 200

17

Page 18: UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

7.'0-':-x~;-;'~ PHU LVC 4,;('.".. __ 'C''\.

t((// H( .. '1~'. BANG DIEM cAc DOANH NGHI:¬ ::P.(t~L.;t./ifj}f!JuY;U"1Wtnh s6 ) t{ IQD-HDTDKT ngay do 1 g 12018

'("!I,t"lt lHi ">f 2:: J' huo . h)~" r{1~~$'~ 9i dong Thi dua - Khen t uang ttn 'I.' '____.-/ ~..;.;~~ n~".../• ~. , z

I. Tbi dna pbat trien kinb t~ - xi hQi, bao dam qnoc phon2 - an ninh (550 diem)_

n'~ Kt- Th T· I" DiSm Diemrnem e \IC y tt t• U C\lmchuan hoach hien dat hl cham. . . c am

Tieu chi

40

IT

1 Cac chi tieu kinh tS (t6c dQ tang 80nrong; t6ng doanh thu; nang sufrt laodQng; lqi nhu~; nQp ngan sach ..)

2 Cac giai phap chu ySu em dinh kinh 80I.Svi mo, gop phan tang tnrong kinh tSbSn virng va dam bao an sinh xa hQi

3 !Dam bao quoc phong, an ninh, tr~t tu 50an toan xa hQi

4 !Dam bao v~ sinh, rnoi tnrong trong 50Rua trinh san xuat, kinh doanh

5 Thirc hien cai each hanh chinh vaky 50luat, leY cirong cai cach hanh chinh

6 Th\Ic hanh tiSt ki~m, ch6ng tham 50Phiing, lang phi

7 ~\Ic hi~n t6t cac quy djnh vS th6a uac 50lao dQng t~p th~, khong dS xay ra tranh~hAp lao dQng, khiSu ki~n keo dai,dinh cong, ba~ cong, mAt an ninh tr~ttv; gay chay no, tai n~n lao dQng...

8 rrh\Ic hi~n cac nghia V\l v6i Nha nuac 50

9 Dam bao v~,sinh moi truang trong qua 50rinh san xuat, kinh doanh

10 rrh\I~ hi~n cac chinh sach xa hQi, giaiquy~~vi~c lam, nang cao thu nh~p cho!ngum lao dQng

rr6ng cQng 550

18

Page 19: UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

II. ,Th.,~ h~~n e~ ..ehti trtrO'D11:ciia Dang, chinh sach va phap luat etia Nhamroc; xay trne· ang va he thone chinh tr] (200 di~m)

.

TT Tieu chi DiSm KS Th\l'c Ty l~ BiSm BiSmchuAn ho~ch hien dat tv' C\1l1l

cham,

1- .. cham1 tra chirc hoc t~p, quan triet, trien khai 30lcac chu tnrong cua Dang, chinh sachIva phap lu~t cua Nha mroc

2 IVai tro trach, nhiem cua cftp uy dang, 30nguoi dirng dau cap uy dang trong vi~cL~\l'Chien cong tac thi dua khen thirong!gao voi viec "hoc t~p va lam theo tuILUOngphong each dao dtrc H6 Chi!Minh"

3 h'y l~ ta chirc co sa Dang trong sach, 50lviingmanh

4 [ry l~ t6 chirc doan thS trong sach, 50viingm~

5 try l~ giai quyet dan thu khieu nai, t6 40cao; thuc hi~n cong mc dan v~n va quy,!chedan chu a co satrang cQng 200

ill. Thtre hien cae nhiem vu cong tae thi doa, khen thuOng (200 diem)

DiSm K~ Th\l'cTy DiSm DiSm

TT Tieu chi . 1~ t\l' c\lmchuan ho~ch hi~n d~t chftm chftm

1 trri~n khai Iqp thai, co hi~u qua cac chu 40ruong cua Dang, chinh sach, phap ~U~1~ua Nha nuac va chi d~o cua HQi don~[hi dua - Khen thuemg tinh. Co quy cheIthi dua khen ~uem~ va cac van ban chid~o, huang dan ve cong tac thi dua,Ikhen thuOng dUng quy dinh hi~n hanh.leo quy ch~ ho~t dQng cua HQi,d6ng Thi~ua - Khen thuemg va HQi dong Sang

.$.liGen

2 h'A chuc, tri~n khai cac phong trao thi 40dua do UBND tinh, Tinh uy ph at dQngd~c bi~t 03 phong trao Ian: phong trao~hi dua "Ca nuac chung_ suc xay d\l'llg

19

Page 20: UBND TiNH KON TUM CQNG HOA HQI NGIliA VI¥T NAM HQI …sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/HD11.pdf · 2018-09-10 · UBND TiNH KON TUM HQI BONG TD-KT s6:,AA /HD-lIDTDKT CQNG HOA

DiSm K8 ThvcTy Di~m Di~m

IT Tieu chichuAn ho~ch hien l~ tu cum

cham,

dat chamrnong thon moi"; Doanh nghiep Vi~tNam he;,inhap va phat triSn; Ca mrocchung tay vi nguoi ngheo khong dS ai bilQ.o l~i phia sau.

3 ~ong tac tham dinh h6 sa khen thirong 40~am bao cong khai, minh bach, chinhfXaC, kip thai; khen thuong nguoi laoIdQngtnrc ti8p theo thAm quyen cua dan~i,dia phirong va cAp co thAmqUYSnco~ l~ cao.

4 rra clnrc be;,may va cong ~huc lam cong 20~c thi du~ khen thirong on dinh; clingco; HQi don~ Thi dua - Khen thtrong~u9'C cling co kien toan kip thoi; quan~am cong tac b6i dueng cho cong chirclam cong tac thi dua, khen thirong

5 ~ong tac thanh tra, kiem tra, giam sat; 20~iai quyet dan ~hu.khieu nai, t6 cao; coIbi~nphap C\l the de chong cac bieu hi~nieu cvc tron_gcon_g_tac khen thuan_g_

6 lXay dl)'llg k8 ho~ch va quan tam phat 20Ihi~n,b6i duOng, tang k8t nhan rQng cac. ,dien hinh tien tien; co bi~n phap, giaiIPhap x~y dl)'llg, tuyen truySn va nhanIrQngdien hinh. co danh gia vi~c phat~lUy,Ian toa cac t~p thS, cclnhan sau khi~u9'c cac hinh thuc khen thuang, caejdanh hi~u thi dua

7 rrh\l'c hi~n ch8 de;,thong tin bao cao 6 20hang, 01 nam va cac bao cao khac

T6ng cQng 200

20