of 8 /8
CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phuc UY BAN NHAN DAN QUAN 10 S6: MBO /KH-UBND Qudn 10, ngdy 0-i thdng £ ndm 2020 KE HOACH To chu-c cac boat dong htrang irng Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6, Thang hanh dong quoc gia phong, chong bao lire gia dinh va Thang hanh dong Vi tre em nam 2020 Can cu Cong van so 2711/SVHTT-XDNSVHGB ngay 27 thang 5 nam 2020 cua So Van hoa va The thao ve huong dan boat dong Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6, Thang hanh dong quoc gia ve phong, chong bao lire gia dinh va Thang hanh dong Vi Tre em nam 2020; Uy ban nhan dan Quan 10 ban hanh ke hoach to chuc cac boat dong huong ung Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6, Thang hanh dong quoc gia ve phong, chong bao lire gia dinh va Thang hanh dong Vi Tre em nam 2020 voi noi dung nhu sau: I. MVC DICH - YEU CAU : - Ton vinh nhung gia tri nhan van sau sac cua gia dinh Viet Nam; day manh tuyen truy6n, van dong cac tang lop nhan dan thurc hien nep song van minh, van hoa umg xu trong gia dinh, cong dong va xa hoi; ke thua truyen thong tot d?p cua dan toe, cua gia dinh Viet Nam va tiep thu co chon loc cac gia tri moi, tien bo. - To chuc cac boat dong huong ung Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6, Thang hanh dong qu6c gia phong, chong bao lire gia dinh bang cac boat dong y nghla, hinh thuc phong phu, da dang, sang tao, noi dung truyen tai lanh manh va cac boat dong co chat luong, hieu qua gop phan phat trien gia dinh, phong, chong bao lire gia dinh, bao ve cham soc tre em. - Cac boat dong duoc to chuc thiet thuc, tiet kiem, dam bao hieu qua va truyen tai duoc cac thong diep tuyen truyen den timg ho gia dinh, cac thanh vien trong gia dinh, trong cac co quan, don vi va toan xa hoi. II. CHU DE: > \ r - Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6, chu de: Giu gin va phat huy truyen thong van hoa ung xu tot dep trong gia dinh, - Thang hanh dong quoc gia ve phong, chong bao lire gia dinh, chu de: Phong, chong bao lire gia dinh la trach nhiem cua cac cap, cac nganh, moi gia dinh va toan xa hoi,

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM QUAN …thtrieuthitrinh... · CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phuc UY BAN NHAN DAN QUAN 10 S6: MBO /KH-UBND

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM QUAN …thtrieuthitrinh... · CQNG HOA XA HOI...

Page 1: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM QUAN …thtrieuthitrinh... · CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phuc UY BAN NHAN DAN QUAN 10 S6: MBO /KH-UBND

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phuc

UY BAN NHAN DAN QUAN 10

S6: MBO /KH-UBND Qudn 10, ngdy 0-i thdng £ ndm 2020

KE HOACHTo chu-c cac boat dong htrang irng Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6,

Thang hanh dong quoc gia phong, chong bao lire gia dinh va Thang hanh dong Vi tre em nam 2020

Can cu Cong van so 2711/SVHTT-XDNSVHGB ngay 27 thang 5 nam 2020 cua So Van hoa va The thao ve huong dan boat dong Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6, Thang hanh dong quoc gia ve phong, chong bao lire gia dinh va

Thang hanh dong Vi Tre em nam 2020;Uy ban nhan dan Quan 10 ban hanh ke hoach to chuc cac boat dong huong

ung Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6, Thang hanh dong quoc gia ve phong, chong bao lire gia dinh va Thang hanh dong Vi Tre em nam 2020 voi noi dung nhu

sau:I. MVC DICH - YEU CAU :- Ton vinh nhung gia tri nhan van sau sac cua gia dinh Viet Nam; day manh

tuyen truy6n, van dong cac tang lop nhan dan thurc hien nep song van minh, van hoa umg xu trong gia dinh, cong dong va xa hoi; ke thua truyen thong tot d?p cua dan toe, cua gia dinh Viet Nam va tiep thu co chon loc cac gia tri moi, tienbo.

- To chuc cac boat dong huong ung Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6, Thang hanh dong qu6c gia phong, chong bao lire gia dinh bang cac boat dong y nghla, hinh thuc phong phu, da dang, sang tao, noi dung truyen tai lanh manh va cac boat dong co chat luong, hieu qua gop phan phat trien gia dinh, phong, chong bao lire gia dinh, bao ve cham soc tre em.

- Cac boat dong duoc to chuc thiet thuc, tiet kiem, dam bao hieu qua va truyen tai duoc cac thong diep tuyen truyen den timg ho gia dinh, cac thanh vien trong gia dinh, trong cac co quan, don vi va toan xa hoi.

II. CHU DE:> \ r

- Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6, chu de: “Giu gin va phat huy truyen thong van hoa ung xu tot dep trong gia dinh”,

- Thang hanh dong quoc gia ve phong, chong bao lire gia dinh, chu de: “Phong, chong bao lire gia dinh la trach nhiem cua cac cap, cac nganh, moi gia dinh va toan xa hoi”,

Page 2: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM QUAN …thtrieuthitrinh... · CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phuc UY BAN NHAN DAN QUAN 10 S6: MBO /KH-UBND

2- Thang hanh dong Vi tre em, chu de: “Chung tay bao ve tre em, phong,

chong xam hai tre em”.

III. NOI DUNG THlTC MEN:1. Cong tac tuyen truyen:- Tuyen truyen ve y nghla, tam quan trong Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6,

Thang hanh dpng quoc gia phong, chong bao lire gia dinh va Thang hanh dong Vi Tre em nham tao moi trudng va tinh cam yeu thuong gan bo giua cac thanh vien trong gia dinh voi nhau. Nang cao trach nhiem cua cac cap, cac nganh, doan the, to chuc xa hoi va gia dinh quan tam xay dung gia dinh no am, tien bo, hanh phuc, ben vung.

- To chuc long ghep cac boat dong tuyen truyen bam sat noi dung thuc hien “Bo tieu chi ung xu trong gia dinh”; Ky nang ung xu trong gia dinh de xay dung gia dinh hanh phuc; Cac gia tri dao due truyen thong tot dep trong gia dinh; Guong chung thuy, hieu nghla, yeu thuong, chia se giira cac thanh vien trong gia dinh; Chinh sach, phap luat quy dinh ve quyen, nghla vu, trach nhiem cua gia dinh va cac thanh vien trong gia dinh. Tuyen truyen long ghep trong boat dong thuc hien De an tuyen truyen giao due dao due, loi song trong gia dinh den nam 2020; boat dong tuyen truyen ve phong, chong bao luc gia dinh; tuyen truyen tren trang thong tin dien tu, ban tin quan va 15 phuong, cac phuong tien thong tin, co dong true quan tai dia ban nhu: bang dien tu, pa-no...

- Trien khai den tung cuoc hop dinh ky tai to dan pho, khu pho, noi dung sinh boat, toa dam cua cac cau lac bo gia dinh hanh phuc, nhom phong, chong bao lire gia dinh, nhom van nghe tuyen truyen ve xay dung gia dinh hanh phuc va phong chong bao lire gia dinh,... tren dia ban quan.

- Tang cuong cong tac truyen thong nham nang cao nhan thuc, kien thuc, ky nang cho moi tang lop nguoi dan hudng den thay doi hanh vi cua tung thanh vien gia dinh hinh thanh nen van hoa ung xu trong gia dinh de gop phan vao viec xay dung gia dinh no am, tien bo, hanh phuc, trong do co noi dung Bo tieu chi ung xu trong gia dinh va phat huy cac gia tri dao due, loi song trong gia dinh; long ghep trong cac noi dung boat dong ve tieu chuan van hoa giai doan 2020-2025 cua phong trao “Toan dan doan ket xay dung dbi song van hoa”.

- Ra soat, duy tri va nang chat luong boat dong cua Mo hinh phong, chong bao lire gia dinh, voi ty le 100% 15 phuong hoan thien Mo hinh; phat huy va nhan rong nhieu Mo hinh boat dong hay, hieu qua tai dia phuong nham ho tro xay dung gia dinh hanh phuc.

2. To chuc toa dam “Ung xu trong gia dinh hien nay - Thuc trang va Giai phap”, tuyen duong cac gia dinh tieu bieu:

2.1. Thoi gian: 08 gib 00, ngay 19 thang 6 nam 2020 (thu sau).2.2. D|a diem: Nha van hoa Phuong 1, Quan 102.3. Phong chu:

Page 3: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM QUAN …thtrieuthitrinh... · CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phuc UY BAN NHAN DAN QUAN 10 S6: MBO /KH-UBND

3UY BAN NHAN DAN QUAN 10

BAN CHI DAO CONG TAC GIA DINH

TQA DAM“UNG XtT TRONG GIA DINH HIEN NAY - TH^TC TRANG VA GLAI PHAP”

VA TUYEN DlTONG CAC GIA DINH TIEU BIEU

Qudn 10, ngdy 19 thdng 6 ndm 2020

2.4. Doi tiro’ng tham du*: Thanh vien Ban Chi dao cong tac gia dinh Quan (17 ngudi) va Thirong true Ban Chi dao Cong tac gia dinh 15 Phuong (30 nguoi); cac cap gia dinh tieu bieu: Gia dinh cong nhan vien chuc lao dong tieu bieu; Gia dinh tre tieu bieu; Gia dinh hanh phuc tieu bieu trong phu nu dan toe va phu nu khuyet tat (khoang 127 nguoi).

2.5. Noi dung:- Chieu phim tu lieu ve van hoa ung xu trong gia dinh de gop phan vao

viec xay dimg gia dinh no am, tien bo, hanh phuc.- Toa dam “Ung xu trong gia dinh hien nay - Thuc trang va Giai phap”.- Tuyen duong cac gia dinh tieu bieu: Gia dinh cong nhan vien chuc lao

dong tieu bieu; Gia dinh tre tieu bieu; Gia dinh hanh phuc tieu bieu trong phu nu dan toe va phu nu khuyet tat.

2.6. Bao cao vien:Dai dien phong Xay dung Nep song Van hoa va Gia dinh So Van hoa va

The thao Thanh pho Ho Chi Minh.

IV. PHAN CONG TH\TC HIEN:1. Phong Van hoa va Thong tin quan 10:- Huong dan 15 phuong to chuc cac boat dong Ngay Gia dinh Viet Nam

28/6 voi chu de “Giu gin va phat huy truyen thong van hoa ung xu tot dep trong gia dinh”, Thang hanh dong quoc gia ve phong, chong bao lire gia dinh va huong ung Thang hanh dong Vi Tre em nam 2020; tang cubng cac boat dong tuyen truyen co dong true quan tren dia ban ve giao due dao due, loi song trong gia dinh Viet Nam.

- Chii tri phoi hop voi cac thanh vien cong tac gia dinh to chuc toa dam “ling xu trong gia dinh hien nay - Thuc trang va Giai phap” va tuyen duong cac gia dinh tieu bieu.

2. Phong Lao dong Thuo’ng binh va Xa hoi quan 10:- Tham muu to chuc Ngay hoi tuoi tho huong ung Thang hanh dong Vi tre

em va cham lo Ngay Quoc te thieu nhi 1/6, ra mat Hoi dong tre em.

Page 4: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM QUAN …thtrieuthitrinh... · CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phuc UY BAN NHAN DAN QUAN 10 S6: MBO /KH-UBND

4- To chuc Dien dan tre em vai chuyen db “Dam bao moi truong an loan cho

tre em”.rr-* X r •> r - '- To chuc khao sat viec thuc hien cac che dp, chinh sach lien quan den tre

em tren dia ban 15 phudng.

3. Lien doan lao dong quan 10:- Hop xet tuyen duong cac gia dinh CNVC-LD tieu bieu cap Quan do cong

doan co so gidi thieu theo ke hoach.

- Tong hop va dang ky ve Thanh Pho cac chau tham dir trai he Thanh Da (theo thong bao cua Thanh pho).

- Tiep tuc van dong cong doan co so co dieu kien xay dimg hoc bong Nguyen Due Canh bang phong trao nuoi heo dat hoac cac hinh thuc khac de cham lo cho cac chau la con cua CNVC-LD hoc tap tot co hoan canh kho khan tai don vi.

- Xet va de nghi trao hoc bong Nguyen Due Canh cap Thanh pho, cap quan nam hoc 2020-2021.

- Trien khai hoi thi dong dien the due giua gib “Khoe de lao dong san xuat” cap quan va chon cac don vi xuat sac tham gia du thi cap thanh pho, nham nang cao nhan thuc cua ngudi lao dong trong bao ve, cham sdc sue khoe ban than.

4. Hoi Lien hiep Phu n£r quan 10:- To chuc hoi nghi chuyen de “Cach nhan biet, phong ngua nhung tac hai

cua cac chat gay nghien va cac ky nang phong chong xam hai, tu ve” tai to am Anh Sang Nam; Chuyen de “Dieu con muon nbi” cho tre vj thanh nien tai to am Anh Sang Nu.

- To chuc hoi thi Clip thiet ke ao gia dinh chu de “Sac mau yeu thuong”nam 2020.

Ar*A * f "A * A * A A*\- To chuc bieu duong gia dinh hanh phuc tieu bieu dat tieu chuan gia dinh 5 khong, 3 sach va Gia dinh Van hda, nuoi day con ngoan, thanh dat nam 2020.

- Tham gia cupc thi nau an online “Gbc bep, nep nha” nam 2020 tren Kenh Yotube Hoi Lien hiep Phu nu Thanh pho Ho Chi Minh.

5. Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh quan 10:0 0 o

- To chuc bieu duong gia dinh tre hanh phuc tieu bieu nam 2020.- To chuc hoi thi Anh true tuyen “Khoanh khac gia dinh tre hanh phuc”- Trien khai bp tieu chi van hda ung xu trong thanh nien Quan 10 vdi npi

dung ung xu trong gia dinh.

6. Trung tam Van hoa Hda Binh quan 10:Tang cudng tuyen truyen cac npi dung, thong diep truyen thong va cac

boat dong hudng ung Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6 vdi chu de “Giu gin va phat

Page 5: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM QUAN …thtrieuthitrinh... · CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phuc UY BAN NHAN DAN QUAN 10 S6: MBO /KH-UBND

5Tang cirang tuyen truyen cac noi dung, thong diep truyen thong va cac

boat dong hirdng ung Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6 voi chu de “Giu gin va phat huy truyen thong van hoa ung xu tot dep trong gia dinh”, long ghep cac boat dong tuyen truyen Thang hanh dong quoc gia phong, chong bao lire gia dinh va Thang hanh dong Vi Tre em tren cac phuong tien: ban tin Quan 10, trang tin dien tu Quan 10, co dong true quan,... tai tru so, co quan, truong hoc, cac true duong chinh, noi cong cong, noi dong dan cu (tu ngay 10/6/2020 den het ngay 30/6/2020).

7. Van phong Hoi dong nhan dan - Uy ban nhan dan quan 10:Phoi hop Phong Van hoa va Thong tin quan dang tai tren trang webside

Quan 10 ve noi dung tuyen truyen truyen thong va phat huy cac gia tri van hoa gia dinh Viet Nam, ve xay dung gia dinh gan voi chu truong xay dung nep song van minh; cac boat dong hudng ung Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6 cua Quan -

^ y f

Phuong; long ghep cac boat dong tuyen truyen Thang hanh dong quoc gia phong, chong bao lire gia dinh va Thang hanh dong Vi Tre em tren cac phuong tien: trang tin dien tu Quan 10, bang den LED...

8. Phong Tir phap Quan:' a* ^ t r

Tuyen truyen va hudng dan 15 phuong ve viec tang cubng pho bien giao due phap luat ve Binh dang gidi va phong chong bao lire gia dinh tren dia ban Quan; tuyen truyen pho bien cac noi dung phap luat ve xu phat vi pham hanh chinh va phap luat hinh sir doi voi hanh vi bao lire gia dinh.

9. De nghj Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam Quan 10, Ban dai dien Ngirdi cao tuoi, Hoi Cuu chien binh Quan 10, Cong an Quan 10 va cac ban nganh khac:

- Xay dung ke hoach, chi dao to chuc cac boat dong hudng ung Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6 voi chu de “Giu gin va phat huy truyen thong van hoa ung xu tot dep trong gia dinh”; ket hop cac boat dong tuyen truyen Thang hanh dong quoc gia phong, chong bao lire gia dinh va Thang hanh dong Vi Tre em.

9 f

- To chuc hoi thao, man dam, sinh boat gap go, giao luu, bieu duong, ton vinh, neu guong gia dinh hoi vien, bieu duong ngudi cao tudi neu guong sang cho the he tre...

10. Uy ban nhan dan 15 phuong:- Can cu theo tinh hinh cu the cua dia phuong to chuc va tuyen truyen ve y

nghla, vai tro cua Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6, Thang hanh dong quoc gia ve phong, chong bao lire gia dinh va Thang hanh dong Vi tre em voi cac hinh thuc da dang ya phong phu nhu hoi thao, hoi nghi, tpa dam, sinh boat chuyen dd, tap huan... den voi moi tang lop ngudi dan tren dia ban dan cu, khu phd va ho gia dinh.

9

- To chuc cac boat dong huemg ung Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6 voi chu de “Giu gin va phat huy truyen thong van hoa ung xu tot dep trong gia dinh” voi

Page 6: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM QUAN …thtrieuthitrinh... · CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phuc UY BAN NHAN DAN QUAN 10 S6: MBO /KH-UBND

6cac noi dung phong phu, phu hop; t6 chuc sinh boat cac cau lac bp gia dinh hanh phuc, phat trien ben vung gan vai truyen thong Luat phong chong bao lire gia dinh, Luat binh dang giai, Luat mua ban ngubi, Luat hon nhan gia dinh, Luat treem.

- Phan cong lire lupng tham gia cac boat dong huang ung Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6 theo ke hoach cua Sa Van hoa va The thao, va Uy ban nhan dan Quan 10.

- Tang cirang cong tac truyen thong nham nang cao nhan thuc, kien thuc, ky nang cho mpi tang lop nguai dan huang den thay doi hanh vi cua tung thanh vien gia dinh, gia dinh hinh thanh nen van hoa ung xu trong gia dinh de gop phan vao viec xay dimg gia dinh no am, tien bp, hanh phuc, trong do co npi dung Bp tieu chi ung xu trong gia dinh va phat huy cac gia tri dao due, loi song trong gia dinh; long ghep trong cac npi dung boat dong ve tieu chuan van hoa giai doan 2020-2025 cua phong trao “Toan dan doan ket xay dung dai song van hoa”.

- Ra soat, duy tri va nang chat lupng boat dong cua Mo hinh phong, chong bao luc gia dinh, vai ty le 100% 15 phuang hoan thien Mo hinh; phat huy va nhan rpng nhieu Mo hinh boat dong hay, hieu qua tai dia phuang nham ho trp xay dung gia dinh hanh phuc.

- Moi phuang thuc hien tuyen truyen bang cac hinh thuc: bang ron, bang den LED... (dinh kem phu luc 1) tai tru sa Uy ban nhan dan phuang, diem sinh boat van hoa, nha van hoa, truang hoc, cha, tru sa khu pho,... nham huang ung cac boat dong Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6 va Thang hanh dong quoc gia phong, chong bao lire gia dinh (tu ngay 10/6/2020 den het ngay 30/6/2020).

- De nghi Uy ban nhan dan Phuang 1 ho tra cong tac to chuc (hpi truang, phong chu, am thanh, may chieu, to chuc giu xe...) trong cong tac to chuc tpa dam “ling xu trong gia dinh hien nay - Thuc trang va Giai phap” va tuyen duang cac tuyen duang gia dinh tieu bieu.

V. KINH PHI THy’C HIEN:- Kinh phi to chuc cac boat dong huang ung Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6

vai chu de “Giu gin va phat huy truyen thong van hoa ung xu tot dep trong gia dinh” gom nguon dupe can doi su dung trong du toan kinh phi cua dan vi dupe phan bo nam 2020 cua cac phong, ban nganh, doan the Quan va Uy ban nhan dan 15 phuang.

- Tir nguon xa hpi hoa (neu co).VI. THONG TIN BAO CAO:- Be nghj cac dan vi lien quan va Uy ban nhan dan 15 Phuang tuy theo

chuc nang nhiem vu dupe giao va noi dung dupe phan cong xay dung ke hoach to chuc thuc hien (gui truac ngay 07/6/2020) va bao cao ket qua thuc hien ve

Page 7: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM QUAN …thtrieuthitrinh... · CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phuc UY BAN NHAN DAN QUAN 10 S6: MBO /KH-UBND

7Thuang true Ban Chi dao Cong tac Gia dinh (thong qua Phong Van hoa va Thong tin) vao ngay 30/6/2020 (dinh kem phu luc 2).

•>- Giao Phong Van hoa va Thong tin theo doi, giam sat, danh gia, tong hop

kh qua tri^n khai thuc hien cac boat dong huong ung Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6 nam 2020 tren dia ban quan 10; bao cao ket qua cho So Van hoa va the thao Thanh pho Ho Chi Minh theo quy dinh./. '

TM. UY BAN NHAN DAN KT. CHU TICH

^EHO CHU TICH

Noi nhan:- Sa VH,TT T/P (P VH-GD);- TTQU;- UBND Q (CT, PCT);- Ban Tuyen giao QU;- T/v BCD Cong tac GD Q;- Phong VHTT (3b);- VP UB (C,PVP,VX); -UBND 15P;- Lim:VT.

*mv. ' The Hai

Page 8: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM QUAN …thtrieuthitrinh... · CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phuc UY BAN NHAN DAN QUAN 10 S6: MBO /KH-UBND

*