of 28 /28
Group 4 Mae Lanny Costura Donna Marie Egos Peter Nelvio Pahugot Jose Emmanuel Valenciano

group 4 araling panlipunan

Embed Size (px)

Text of group 4 araling panlipunan

Page 1: group 4 araling panlipunan

Group 4

Mae Lanny Costura

Donna Marie Egos

Peter Nelvio Pahugot

Jose Emmanuel Valenciano

Page 2: group 4 araling panlipunan

SilangangAsya

Page 3: group 4 araling panlipunan

Sa loob ng mahabang panahon ay mayroon nang ugnayan ang SilangangAsya sa mga Kanluranin dahil sa mgasinaunang rutang pangkalakalan.

Bunga nito, nabatid ng mgaKanluranin ang karangyaan ng mgabansa sa Silangang Asya.

Bagama’t maraming naghangad naito ay masakop, hindi gaanongnaapektuhan ang Silangang Asya ngunang yugto ng ImperyalismongKanluranin.

Page 4: group 4 araling panlipunan

Portugal

- Nakuha nila ang mga

daungan ng Macao sa China at

Formosa (Taiwan). Hindi

nagtagal ay nilisan din ng

Portugal ang mga nabanggit na

himpilan.

Page 5: group 4 araling panlipunan

Timog-SilangangAsya

Page 6: group 4 araling panlipunan

Karamihan ng mga daungansa rehiyong ito ay napasakamay ng mgakanluranin.Ang mataas napaghahangad na makontrolang kalakalan ng mgapampalasa at pagkuha ngginto ang siyang nagtulak sakanila na sakupin angTimog-Silangang asya.

Page 7: group 4 araling panlipunan

Nang lumaya angNetherlands mula sapananakop ng Spain, nagtayo rin ito ng mgakolonya sa Timog-Silangang Asya. Hindi nagtagal ay sumunod din ang mga bansa na England at France.

Page 8: group 4 araling panlipunan

Ferdinand Magellan:

- Narating niya ang Silangangamit ang rutang pa-Kanluran. Napatunayan sa kanyangpaglalakbay na bilog angmundo.

Page 9: group 4 araling panlipunan

Pilipinas

Page 10: group 4 araling panlipunan

Dahilan ng pananakop:

Mayaman ang Bansa sa ginto at may mahusay na daungan tulad ngMaynila

Page 11: group 4 araling panlipunan
Page 12: group 4 araling panlipunan
Page 13: group 4 araling panlipunan
Page 14: group 4 araling panlipunan
Page 15: group 4 araling panlipunan

Ang mga Sumusunoday Patakaran naIpinatupad ng mgaEspanyol

Page 16: group 4 araling panlipunan
Page 17: group 4 araling panlipunan

SANDUGUAN- Iniinom ng mga lokal na pinuno at

pinunong Espanyol ang alak na

hinaluan ng kani-kanilang mga

dugo.

Sa ibang lugar naman ay

ginagamitan nila ng puwersa o

dahas upang masakop nila ang

lupain.

Page 18: group 4 araling panlipunan

PANGKABUHAYAN

Page 19: group 4 araling panlipunan

Tributo

- Pinagbabayad ng buwis ng mga

Espanyol ang mga katutubo. Ilan samga pwedeng ipambayad ay mgaginto, mga produkto at mga ari-arian. Maraming katutubo angnaghirap at nawaln ng kabuhayan.

Page 20: group 4 araling panlipunan

Monopolyo

- Kinokontrol ng mga Espanyol ang

kalakalan. Sila ang naghawak sapagbebenta ng mga produktongnabili sa Europe tulad ng tabako. Kumita rin sila ng malaki saKalakalang Galyon. May ilangpamilyang Pilipino ang kumita saKalakalng Galyon, Sila ang tinatawagna mga Ilustrado

Page 21: group 4 araling panlipunan

Polo Y Servicio

- Sapilitang pinagtatrabaho ang

mga lalaki na ang edan ay 16 hanggang 60.Pinapagawa silang mga tulay, kalsada,simbahan,gusalingpampamahalaan at iba pa.

Page 22: group 4 araling panlipunan

PANGKULTURA

Page 23: group 4 araling panlipunan

Pagpalaganap ngKristyanismo

- Ipinapatay ang mga pinuno ng

mga mga katutubong relihiyon. Dahil dito, maraming katutuboang naging Kristyano at masmadaling napasunod ng mgaEspanyol.

Page 24: group 4 araling panlipunan

Wika at Pagdiriwang- Idinaos ang mga taunangpagdiriwang tulad ng Piyestang Bayan, Santacruzan, Arawng mga Patay, at Pasko. Kadalasan, ang mgapagdiriwang ay may kaugnayan sa Kristyanismo. Lalong nagpakulay sa kulturang mga katutubo ang mganabanggit na pagdiriwang.

Page 25: group 4 araling panlipunan

PAMPOLITIKA

Page 26: group 4 araling panlipunan

SentralisadongPamamahala- Itinalaga ng Hari ng Espanyabilang kaniyang kinatawan saPilipinas ang Gobernador-Heneral. Nawala sa kamay ng mga katutuboang karapatang pamunuan angkanilang sariling lupain. Pinayagansilang maglingkod sa pamahalaanngunit sa pinakamababangposisyon.

Page 27: group 4 araling panlipunan

Gobernad

Alcalde Mayor/ Corregodor

Gobernador-Heneral

Page 28: group 4 araling panlipunan

Salamat sa pakikinig