7164 998 0

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-998-0.pdf

Text of 7164 998 0

 • Stabilitet som kompetensstrategi fr social barn- och ungdomsvrd 1

  Stabilitet som

  kompetensstrategi fr social

  barn- och ungdomsvrd

 • Stabilitet som kompetensstrategi fr social barn- och ungdomsvrd 2

  Hg kvalitet inom den sociala barn- och ungdomsvrden bygger till stor del p

  goda frutsttningar fr handlggare, arbetsledare och chefer att utveckla

  verksamheten och att rtt kompetens finns att tillg. Den sociala barn- och

  ungdomsvrden beskrivs ofta som ett av de svraste omrdena inom

  socialtjnsten. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under en tid ftt

  signaler frn mnga kommuner att personalsituationen i den sociala barn- och

  ungdomsvrden blivit allt mer utmanande i den meningen att

  personalomsttningen har kat och att man str infr svrigheter att attrahera,

  utveckla och behlla personal. Den kade specialiseringen, regleringen och nya

  uppgifter fr verksamheten stller nya krav p kompetens, organisation och

  samverkan med andra aktrer. Fr att skapa en bild av nulget gllande

  stabilitet och kompetens har vi gjort en kartlggning riktad till landets samtliga

  kommuner. Kartlggningen syftar till att ur ett arbetsgivarperspektiv ge ett

  underlag till hur stdet till landets kommuner br utformas fr att lokalt och

  regionalt skapa lngsiktiga och hllbara strukturer fr god kompetens och

  stabilitet, vilket r en av frutsttningarna fr en evidensbaserad praktik inom

  den sociala barn- och ungdomsvrden. Rapporten r frmst ett

  kunskapsunderlag som utgngspunkt hur SKL kan arbeta vidare med dessa

  frgor. Vr frhoppning r ven att underlaget utgr en betydelsefull

  kunskapsklla i det fortsatta arbetet dr kommunerna, staten, lrosten, SKL

  med flera behver samverka fr att utveckla den sociala barn- och

  ungdomsvrden att bli en nnu bttre aktr fr att ge barn och ungdomar i

  Sverige frutsttningar fr ett gott liv. Kartlggningen har gjorts av Anna-Lena

  Lindqvist, docent vid institutionen fr socialt arbete vid Stockholms universitet,

  p uppdrag av SKL med std av en arbetsgrupp p SKL bestende av Ylva

  Sundholm, Anna Liljenberg, Bjrn Sundstrm, Anneli Jderland och Sara

  Roxell (projektledare). Anna-Lena Lindqvist r huvudfrfattare till rapporten, i

  vissa delar av rapporten med tillgg av Sara Roxell. Vi vill tacka alla i

  kommunerna som bidragit genom att besvara enkten och delta i hearings. Ett

  srskilt tack till de regionala utvecklingsledarna fr den sociala barn- och

  ungdomsvrden som bidragit till att enkten fick s hg svarsfrekvens och som

  lmnat vrdefulla synpunkter under kartlggningen.

  Stockholm i oktober 2013

  Gran Stiernstedt

  Avdelningsdirektr

  Avdelningen fr vrd och omsorg

  Sveriges Kommuner och Landsting

  Frord

 • Stabilitet som kompetensstrategi fr social barn- och ungdomsvrd 3

  FRORD .............................................................................................................. 2

  SAMMANFATTNING ........................................................................................... 5

  INLEDNING .......................................................................................................... 7

  Kartlggningen som del i SKL:s prioriterade frga .............................................. 7

  Vad kartlggningen syftar till ................................................................................ 8

  Hur kartlggningen har genomfrts ...................................................................... 8

  STRATEGIER SOM PRVAS I KOMMUNERNA ............................................. 10

  Beskrivning av situationen i ngra utvalda kommuner ....................................... 10

  Mnga anstrngningar under lng tid ................................................................ 10

  Rekryteringsstrategier ........................................................................................ 11

  Lner och kostnader........................................................................................... 13

  Kompetensstrategier .......................................................................................... 14

  Karrirstege/kompetenstrappa ........................................................................... 15

  Alternativa karrirvgar ...................................................................................... 17

  Bearbetning av arbetsfrutsttningar ................................................................. 17

  Arbetsledarnas betydelse ................................................................................... 18

  UTGNGSPUNKTER FR KARTLGGNINGEN ............................................ 20

  Stabilitet som ndvndig grund fr kompetens .................................................. 20

  Stabilitetsvillkor ................................................................................................... 22

  Kartlggningens anknytning till verksamhetskvalit ........................................... 23

  KARTLGGNINGENS AVGRNSNINGAR OCH KVALITET ......................... 25

  RESULTAT GLLANDE PERSONALBESTTNING OCH STABILITET ....... 28

  Personalbesttning och rekrytering av handlggare .......................................... 28

  Stabilitet och rekrytering av arbetsledare ........................................................... 33

  RESULTAT GLLANDE STABILITETSFRUTSTTNINGAR....................... 36

  Bemanning ......................................................................................................... 36

  Arbetsledning ..................................................................................................... 37

  Organisationsstabilitet ........................................................................................ 41

  Kompetensstd .................................................................................................. 43

  HUR STABILITETSFRUTSTTNINGARNA INVERKAR P VERKSAMHETENS PERSONALSITUATION .................................................. 47

  Metodfrutsttningar fr analysen ...................................................................... 47

  Oskerhetsfaktorer ........................................................................................... 47

  Personalstabilitet .............................................................................................. 48

  Stabilitetsfrutsttningar ................................................................................... 49

  Hur hg personalstabilitet uppns ...................................................................... 52

  Betydelsen av std i yrkesutveckling ................................................................. 54

  Verksamhetens kostnader ................................................................................. 57

  SLUTSATSER ................................................................................................... 58

  Vilka svar ger kartlggningen p de frgor som stlls? ..................................... 58

  Innehll

 • Stabilitet som kompetensstrategi fr social barn- och ungdomsvrd 4

  Hur allmnt frekommande r problem med personalomsttning bland barn- och ungdomshandlggare och deras arbetsledare hos Sveriges kommuner? 58

  Vilka frutsttningar har kommunerna att upprtthlla personalstabilitet? ...... 59

  Hur bedmer verksamhetsansvariga chefer de frhllanden som kan antas pverka personalstabiliteten inom omrdet? ................................................... 59

  Utifrn vilka frutsttningar sker kompetensutvecklingen av den berrda personalen? ...................................................................................................... 60

  Omrden som r vrda kad uppmrksamhet och som SKL kommer att verka fr en utveckling inom ........................................................................................ 61

  REFERENSER ................................................................................................... 63

  Skriftliga kllor .................................................................................................... 63

  Bilaga 1: SKL:s kommungruppsindelning 2011 ........................................... 65

 • Stabilitet som kompetensstrategi fr social barn- och ungdomsvrd 5

  Sammanfattning

  SKL har gjort en kartlggning av situationen i kommunerna nr det gller

  kompetens och stabilitet inom den sociala barn- och ungdomsvrdens

  myndighetsutvande del. Syftet med kartlggningen r att f en

  nulgesbeskrivning och ett kunskapsunderlag som utgngspunkt fr vad SKL

  kan gra fr att verka fr ett lngsiktigt arbete p nationell, regional och lokal

  niv fr strategier fr kad stabilitet och kompetens. Som

  arbetsgivarorganisation ska SKL ha fokus p att arbeta med att tidigt vcka

  intresse fr yrket som socialsekreterare, skapa rtt frvntningar p yrket och att

  pverka grund- och vidareutbildningarnas innehll och utformningar s de

  motsvarar verksamhetens behov. Vidare behver vi verka fr att det r en god

  arbetsmilj, mjlighet till utveckling i yrkesrollen och frutsttningar fr ett

  gott ledarskap. Det handlar om att attrahera, behlla och utveckla personalen fr

  en verksamhet med hg kvalitet.

  Kartlggningen har gjorts dels genom en enkt till samtliga kommuner och dels

  genom hearings med kommunfretrdare, samt genom att ta del av tidigare

  erfarenheter och forskning. Enkten har god svarsfrekvens, efter

  kvalitetsgranskning av svaren uppnddes en svarsfrekvens p 83 % godknda

  svar. I de svara