7164 985 0

 • View
  227

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-985-0.pdf

Text of 7164 985 0

 • P gng inom EUHSTEN 2013

 • P gng inom EUHSTEN 2013

 • Upplysningar om innehllet:Kristin Ivarsson, kristin.ivarsson@skl.se, +32 2 549 08 63Petra Hasselqvist, petra.hasselqvist@skl.se, 08-452 77 72 Sveriges Kommuner och Landsting, 2013ISBN: 978-91-7164-985-0 Omslag: European Union 2013 European ParliamentProduktion: KombineraTryck: LTAB, september 2013

 • Frord

  I P gng inom EU hittar du information om aktuella frgor i EU:s institutioner och som p ett eller annat stt pverkar kommuner, landsting och regioner i Sverige.

  Hstens arbete i EU prglas alltjmt av den ekonomiska krisen och dess efterspel. Trots anstrngningarna att lsa skuldkrisen i flera lnder inom eurozonen terstr en hel del problem. I klvattnet av den ekonomiska krisen har ocks arbetslsheten ntt rekordhga niver runt om i Europa. Framfr allt str den mycket hga ung-domsarbetslsheten i fokus, och bl.a. tas ett initiativ fr att stimulera ungdomars sysselsttning i de regioner som har en ungdomsarbetslshet ver 25 procent. Syd-sverige, Norra Mellansverige och Mellersta Norrland r de tre svenska regioner som kommer att kunna anska om medel under detta nya sysselsttningsinitiativ.

  EU:s lngtidsbudget och sammanhllningspolitiken fr perioden 20142020 str hgt upp p dagordningen ven under hsten. Europaparlamentet och minister-rdet ndde en politisk verenskommelse om lngtidsbudgeten i slutet av juli. Nu terstr en omrstning i parlamentet och drefter ministerrdets enhlliga godkn-nande av texten. Fr sammanhllningspolitiken pgr ett aktivt arbete med den s.k. programmeringen, nedbrytningen till konkreta insatser, samt ingende av partner-skapsverenskommelse nationellt i medlemstaterna. SKL deltar aktivt i arbetet med programmering och framtagandet av den svenska partnerskapsverenskom-melsen.

  Arbetet med Europa 2020-strategin fortskrider. Strategin berr flera politikom-rden som i Sverige faller under kommuners, landstings och regioners ansvar. Sve-riges Kommuner och Landsting (SKL) delar kommissionens syn att ett kat delta-gande av kommuner och regioner, liksom av arbetsmarknadens parter p nationell och europeisk niv, r avgrande fr att Europa 2020-strategin ska bli mer fram-gngsrik n Lissabonstrategin. SKL tog nyligen fram en rapport om den regionala frankringen av strategin i Sverige. Den visar att mnga av vra medlemmar arbetar aktivt med strategins mlsttningar genom de egna utvecklingsstrategierna men att de vill se en bttre dialog med den nationella nivn.

  Det nrmaste halvret kommer ven att prglas av det stundande valet till Eu-ropaparlament som i Sverige ger rum den 25 maj 2014. Mandatperioden fr den sittande kommissionen lper ut i och med utgngen av 2014, vilket gr att de bda institutionerna vill ro pgende frhandlingar i hamn under de kommande mna-derna. I skuggan av de breda frgorna fortstter unionen drmed att arbeta med fr-gor som p ett eller annat stt pverkar SKL:s medlemmar EU:s luftvrdspolitik, dataskydd, tobaksvarudirektivet, EU:s transportpolitik och modernisering av regel-verket fr statsstd fr att nmna ngra.

  Texterna i P gng inom EU r skrivna av SKL:s experter p de olika avdelning-arna inom frbundet, i samarbete med internationella sektionen. Den elektroniska versionen (kan laddas ned p www.skl.se/eu) innehller dessutom lnkar som leder dig vidare till ytterligare vrdefull information. Lngst bak finns en ordlista som kan underltta lsning av texterna. Vi tar tacksamt emot synpunkter p innehll och ut-formning. Nsta nummer planeras vara klart i mars 2014.

  Stockholm i oktober 2013

  Jerker StattinChef Internationella sektionenSveriges Kommuner och Landsting

 • 6 Kapitel 1. EU:s styrning, framtid och horisontella frgor 6 Politisk verenskommelse om EU-budgeten 20142020 7 Europa 2020-strategin, arbetet fr att uppfylla mlen kring kad tillvxt och sysselsttning fortstter 8 Europardet granskar den kommunala sjlvstyrelsen i Sverige 8 Europeiskt Medborgarinitiativ 8 EU:s framtida utvecklingspolitik 9 Kroatien ny medlem i EU 9 Nationell medborgardialog om EU 10 Europardets Demokrativecka

  11 Kapitel 2. Regional utveckling och samarbete 11 Den kommande sammanhllningspolitiken 20142020 13 stersjstrategin

  15 Kapitel 3. Sysselsttning och arbetsmarknad 15 Frhandlingar om arbetstidsdirektivet 16 EU-kommissionens freslagna ungdomsgaranti 16 Nytt europeiskt ramprogram/handlingsram fr ungdomars sysselsttning 16 De europeiska arbetsmarknadsparterna gr gemensam sysselsttningsanalys 16 Frebyggande av stick- och skrskador inom hlso- och sjukvrden

  18 Kapitel 4. Milj, energi och klimat samt transporter 18 Ett resurseffektivt Europa klimat och energi 19 Grnbok om klimat- och energiramverk till 2030 19 Mlen i avfallsdirektivet ses ver och genomfrandet fljs upp 20 Grnbok om plast 20 Strategi fr grn infrastruktur fr biologisk mngfald 20 En tryggad vattenfrsrjning 20 Sjunde miljhandlingsprogrammet 21 versyn av EU:s luftpolitik 21 Enighet om riktlinjerna fr de transeuropeiska transportnten (TEN-T) 22 Fonden fr ett sammanlnkat Europa (FSE) 22 Det fjrde jrnvgspaketet presenterat 23 Smarta Stder och Samhllen Ett europeiskt innovationspartnerskap 23 Sverige stter Europeisk standard fr rlig rapport om regional kollektivtrafik

  25 Kapitel 5. Vrd, omsorg och folkhlsa 25 Direktiv om patientrrlighet nu i svensk lag 26 e-Hlsa Smart Open Services for European Patients (epSOS) 26 versynen av EU:s tobaksregelverk 27 Revidering av transparensdirektivet 27 Revidering av direktivet om kliniska prvningar av humanlkemedel 27 Frhandlingar om nytt hlsoprogram fr perioden 20142020 28 Nytt europeiskt etiskt regelverk avseende ersttningar till sjukvrdspersonal 28 Europeiskt innovationspartnerskap om aktivt och hlsosamt ldrande (EIPAHA) 29 Arbetet fortstter med nya frordningar om medicintekniska produkter

  Innehll

 • 30 Kapitel 6. Inre marknaden och konkurrensfrgor 30 Offentlig upphandling 30 E-upphandling och e-handel 31 Direktivfrslag om e-fakturering 32 Djupgende konsekvenser fr kommunalt sjlvstyre om frslagen om frndringar av mervrdesskattesystemet blir verklighet 33 Frslag om nya standarder fr offentlig redovisning fr EU-lnderna 34 Tjnster av allmnt ekonomiskt intresse (SGEI) 34 Regelverket kring offentliga std 35 EU-kommissionens arbete med modernisering av statsstdsreglerna 36 Nationellt arbete p statstdsomrdet 36 Utkad tjnstehandel ver grnserna 37 Nytt frslag till direktiv fr tjnstekoncessioner 38 Meddelande om genomfrandet av tjnstedirektivet Ett partnerskap fr ny tillvxt i tjnstesektorn 38 Kommissionens frslag till ny dataskyddsfrordning

  40 Kapitel 7. Jmstlldhet och diskriminering 40 Direktivfrslag om knsfrdelning i brsnoterade fretags styrelser 41 Kommissionens rliga rapport om jmstlldhetsutvecklingen i EU 2012 41 Jmstlldhetsindex/Gender Equality Index 41 CEMR:s jmstlldhetsdeklaration 42 HBT-personers situation i kommunerna 43 Integration, migration och asylfrgor 43 En gemensam asylpolitik i EU 44 Unga romers situation 44 Migranters fretagande p den lokala arbetsmarknaden

  45 Kapitel 8. Utbildning, forskning och kultur 45 Erasmus fr alla blir Erasmus+ 46 Nytt ramprogram fr forskning och innovation, Horisont 2020 46 Transeuropeiska telekommunikationsnt och digitala agendan fr Europa 47 Frordning ska snka kostnaderna fr bredbandsutbyggnad 47 ndring av direktivet om vidare utnyttjande av information frn den offentliga sektorn 48 Handlingsplan fr EU:s arbete med kultur 20112014 48 Nytt ramprogram fr den kulturella och kreativa sektorn

  50 Ordlista

  57 Praktiska lnkar

  58 Kontakt

 • P gng inom EU. Hsten 20136

  KAPITEL1

  EU:s styrning, framtid och horisontella frgor

  Politisk verenskommelse om EU-budgeten 20142020Medlemsstaterna lyckades vid toppmtet i febru-ari 2013 enas om en verenskommelse om en fler-rig budgetram fr EU ren 20142020, som inne-br att budgeten fr frsta gngen minskar. Sedan toppmtet i februari har trepartssamtal, s kallade triloger, pgtt mellan det irlndska ordfrande-skapet, EU-kommissionen och Europaparlamentet. Europaparlamentet har godknt lngtidsbudgetens tagandetak p 960 miljarder euro, men bland an-nat frt fram krav p flexibilitet i budgeten, en halv-tidsversyn av budgeten samt en versyn av egna-medelssystemet.

  I slutet av juli kom beskedet att en politisk ver-enskommelse ntts i trilogerna. verenskommel-sen innebr bland annat viss flexibilitet mellan bud-getrubriker och r, dock utan att den totala nivn p budgeten ndras. En versyn av budgeten ska gras r 2016, dock utan tagande att ndra storlek eller frdelning i budgeten. Drtill ska diskussionen om EU:s s kallade egna medel fortstta, dock utan ta-gande att ndra finansieringen av lngtidsbudgeten fr 20142020.

  Europaparlamentet bekrftade den politiska verenskommelsen om lngtidsbudgeten genom en resolution i plenum den 4 juli. En slutlig omrst-ning i Europaparlamentet om sjlva frordnings-texten vntas under hsten. Drefter mste rdet bekrfta texten enhlligt.

  Fr Sveriges rkning innebr den politiska ver-enskommelsen en viss minskning av jordbruks-stdet medan struktur- och investeringsfonderna landar p samma niv som i nuvarande period. Sve-riges medlemsavgift blir i princip ofrndrad. Tre svenska regioner, Sydsverige, Norra Mellansverige och Mellersta Norrland, kommer att f medel ur ett nytt ungdomssysselsttningsinitiativ fr regioner med en ungdomsarbetslshet ver 25 procent.

  Parallellt med budgetfrhandlingarna har fr-handlingar om alla frordningar fr EU-budgetens fonder och program gt rum. Inriktningen fr dessa r i stort sett redan beslutade eller slutfrhandlas under hsten, men fondernas exakta omfattning r inte klara frrn lngtidsbudgeten r helt fastsla-gen. Detta drjer tills den slutliga omrstningen har gt rum. Se separata artiklar om respektive fond och program fr mer information.

 • P gng inom EU. Hsten 2013 7

  SKL: Yttrande december 2011Kommissionen: Innehll i politisk ve