7164 638 5

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-638-5.pdf

Text of 7164 638 5

 • Verksamhetsplan och budget 2011 fr SverigeS Kommuner och LandSting

 • Vlkommen till ett nytt verksamhetsr!De prioriterade frgorna speglar vl hur SKL lever med samtiden sam tidigt som frbundet strvar efter att fnga och tolka framtiden. Nya frgor r bland andra fokus p ledarskap, jmlik hlsa och vlfrd samt patientsker vrd. De frgor som fljer med frn frra ret har alla ftt nya och vassare rubriker.

  Huvudfokus fr de 13 frgorna r vrd, skola och omsorg. SKL:s medlem-mar svarar fr tta av tio vlfrdstjnster; vi fljer och mter medborgar-nas behov under livets olika skeenden. Hur vi kan kvalitetsskra vlfrds-tjnsterna utifrn ett jmlikhetsperspektiv blir drmed en av de strsta utmaningarna.

  De prioriterade frgorna br betraktas mot bakgrund av ngra av de stora projekt som frbundet driver. Bde Hllbar Jmstlldhet och Enkelt Av-hjlpta Hinder r projekt som berr samtliga prioriterade frgor.

  Lt dig inspireras, och framfrallt ta hjlp av din medlemsorganisation i arbetet med att frbttra och utveckla vlfrden i din kommun, landsting eller region.

  Anders KnapeOrdfrandeSveriges Kommuner och Landsting

 • Innehll

  5 Frbundets styrmodell

  6 Verksamhetsid

  7 Vra knnetecken

  8 Verksamhetens inriktning

  9 Perspektiv som genomsyrar verksamheten

  13 rets prioriteringar

  42 Service och rdgivning till medlemmarna

  46 Budget 2011

  50 Uppfljning och utvrdering

  51 Politisk organisation

  54 Kansliorganisation

  56 Koncernen frbundets fretag

  59 Definitioner

 • 5Verksamhetsplan och budget 2011 fr Sveriges Kommuner och Landsting

  Frbundets styrmodellFrbundets styrning av sin verksamhet beskrivs schematiskt i fljande figur. Se ocks definitioner p sidan 59.

  Varfr finns vi?

  Hur vill vi uppfattas av medlemmar och omvrld?

  Vad vill vi uppn p sikt? Vilka perspektiv ska genomsyra verksamheten?

  Hur fljer vi upp och utvrderar vra resultat?

  Vad ska vi uppn under ret?

  Verksamhetsid

  Knnetecken

  Verksamhetens inriktning

  Inriktningsml och perspektiv

  rets prioriteringar

  Indikatorer

  Uppfljning och utvrdering

 • Verksamhetsplan och budget 2011 fr Sveriges Kommuner och Landsting6

  VerksamhetsidEn frga om demokrati.

  SKL r en arbetsgivarorganisation fr kommuner och landsting. Vi driver vra medlemmars intressen och erbjuder dem std och service.

  Vi vcker frgor, agerar kraftfullt och bildar opinion.

  Vrt uppdrag r att ge kommuner och landsting bttre frutsttningar fr lokalt och regionalt sjlvstyre. Visionen r att utveckla vlfrden.

  Det r en frga om demokrati.

 • 7Verksamhetsplan och budget 2011 fr Sveriges Kommuner och Landsting

  Vra knneteckenKnnetecknen uttrycker hur vi vill uppfattas av medlemmarna och omvrl-den i ngra viktiga avseenden. Knnetecknen anger egenskaper, frhll-ningsstt och kvaliteter hos frbundet som organisation. De r drmed ocks riktlinjer fr vrt inre arbete.

  Initiativ

  Vi ligger steget fre och belyser viktiga omvrldsfrndringar. Vi vcker frgor, agerar kraftfullt och bildar opinion.

  Trovrdighet

  Vi r sakliga, plitliga och arbetar lngsiktigt. Vi kommunicerar vl un-derbyggda och relevanta fakta. Vi r trovrdiga fr svl medlemmar och parter som media.

  ppenhet

  Vi har ett frhllningsstt som prglas av ppenhet och tillgnglighet. Vi in-bjuder medlemmarna till delaktighet, bland annat genom ntverk och genom att en stor del av vra nyanstllningar ska rekryteras frn medlemmarna.

  Arbetsgldje

  Vi ger plats fr individernas engagemang och medarbetarna r motive-rade. Ansvaret att bidra r gemensamt.

 • Verksamhetsplan och budget 2011 fr Sveriges Kommuner och Landsting8

  Verksamhetens inriktningFr att fullgra sin uppgift att bidra till medborgarnas trygghet och vlfrd behver kommuner, landsting och regioner stndigt frnya och anpassa verksamheten till nya frutsttningar. Samtidigt stlls krav p stabilitet, lngsiktighet och trovrdighet. De nrmaste ren str SKL:s medlemmar infr en rad utmaningar som stller srskilda krav p frbundet.

  Utifrn dessa utmaningar har frbundets kongress i november 2007 angett att fr bundets aktiviteter under mandatperioden 20072011 ska ha sin utgngspunkt i fljande tre inriktningar: Demokrati och sjlvstyre, Vlfrdens finansiering och utveckling och Attraktiva arbetsgivare.

  Fr varje inriktning har kongressen dessutom valt att ange ett antal inrikt-ningsml, totalt 40 sdana ml. Frbundets styrelse har sedan att vga in dessa i sin rliga planering av frbundets verksamhet tillsammans med vriga 24 uppdrag frn kongressen.

  Demokrati och >sjlvstyreVlfrdens finansie- >ring och utveckling Attraktiva >arbetsgivare

 • 9Verksamhetsplan och budget 2011 fr Sveriges Kommuner och Landsting

  Perspektiv som genom-syrar verksamhetenMed perspektiv avses aspekter som ska genomsyra verksamheten s-vl externt som internt. Perspektiven ska beaktas vid planering, beslut, genomfrande, uppfljning och utvrdering inom alla vra verksamhets-omrden.

  Kongressen har i sitt inriktningsdokument fr mandatperioden 20072011 pekat ut tre perspektiv: EU, jmstlldhet och mngfald.

  EU-perspektivet

  EU pverkar verksamheten i svenska kommuner, landsting och regioner i allt strre utstrckning, direkt eller indirekt. Att EU-perspektivet ska prgla frbundets verksamhet innebr att verksamhetsomrden ska analyseras utifrn utvecklingen inom EU samt att frbundets pverkansarbete ven riktas mot EU:s institutioner och andra aktrer som berr frutsttning-arna fr vra medlemmars verksamheter.

  Indikatorer 20072011

  SKL:s politiska ledning utgr frn aktuellt beslutsfattande i EU vid beslut. >Fretrdare fr SKL hller sig ajour med EU:s initiativ och stllnings- >taganden och deltar aktivt i arbetet med ReK, CEMR och CEEP.

  EU >Jmstlldhet >Mngfald >

 • Verksamhetsplan och budget 2011 fr Sveriges Kommuner och Landsting10

  Nyckelaktiviteter 2011

  Ge std och service till ledamter i Regionkommittn. >Stdja svenska delegationens arbete i CEMR och CEEP. >Tillhandahlla omvrldsbevakning och identifiera processer och ske- >enden inom EU och internationellt som kan komma att pverka SKL:s medlemmar. Srskilt se till att regeringen inbjuder SKL och medlemmarna i >implementeringen av EU 2020. Ge ut publikationen P Gng inom EU vr och hst varje r. >Anordna en internationell dag fr politiker och tjnstemn bland >medlemmarna.

  Jmstlldhetsperspektivet

  Kvinnor och mn ska ha samma makt att forma samhllet och sina egna liv. Det frutstter lika rttigheter, mjligheter och skyldigheter p livets alla omrden. Att jmstlldhetsperspektivet ska genomsyra frbundets verk-samhet innebr att verksamhetsomrden ska analyseras utifrn frhllan-den fr kvinnor och mn. Drefter ska tgrder som behvs fr att uppn kad jmstlldhet identifieras och genomfras. Fr frbundet har perspekti-vet ett srskilt intresse utifrn rollen som nationell arbetsgivarorganisation.

  Indikatorer 20072011

  Frbundets frtroendevalda, chefer och medarbetare har kat sin kun- >skap om jmstlldhet och jmstlldhetsintegrering och har vidtagit t-grder fr jmstlldhetsintegrering av frbundets verksamhet och poli-tiska processer. Frbundets interna styrsystem frmjar, ger std fr och fljer upp jm- >stlldhetsintegrering av verksamheten.

 • 11Verksamhetsplan och budget 2011 fr Sveriges Kommuner och Landsting

  Nyckelaktiviteter 2011

  Erbjuda frdjupningsseminarium i genus och jmstlldhet fr nyvalda >beredningar/delegationer/styrelsen i syfte att kunna tillmpa den fram-tagna checklistan fr politiska beslut.Ta fram ett lttillgngligt metodmaterial fr att underltta och stdja >arbetet med att genomfra jmstlldhetsanalyser.Ta fram en handlingsplan fr CEMR-deklarationen. >

  Mngfaldsperspektivet

  Mngfaldsperspektivet innebr att se, frst, vrdestta och tillvarata in-dividers olikheter. Detta innebr att vid sidan av knstillhrighet tillva-rata olikheter ocks nr det gller knsidentitet, lder, etnisk tillhrighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell lggning osv. Att mngfald ska genomsyra frbundets uppdrag innebr att skapa en inkluderande verksamhet dr vi och vra medlemmars frmga att ta till-vara kompetens r nyckeln till kvalitet fr bde medarbetare och medbor-gare. Frbundet och dess verksamheter ska analyseras utifrn principen om likabehandling och arbeta fr lika rttigheter och mjligheter. Drefter ska tgrder som behvs fr en kad grad av likabehandling identifieras och genomfras. Fr frbundet har perspektivet ett srskilt intresse uti-frn rollen som nationell arbetsgivarorganisation.

  Indikatorer 20072011

  SKL:s politiska ledning och andra ledande fretrdare fr frbundet berr >mngfaldsperspektivet vid bde externa och interna framtrdanden.Mngfaldsperspektivet ingr i frbundets strategiska dokument ssom >policydokument, verksamhetsplan och rsredovisning.

  Nyckelaktiviteter 2011

  Ta fram en strategi fr frbundets arbete med mngfald. >

 • Verksamhetsplan och budget 2011 fr Sveriges Kommuner och Landsting12

  rets prioriteringarSom en fortsatt frdjupning och konkretisering till den av kongressen valda inriktningen fr verksamheten un-der perioden 20072011 har styrelsen pekat ut ett antal frgor som srskilt viktiga att flja under r 2011. Dessa beskrivs nedan med hjlp av mlsttningar i form av in-dikatorer. Till beskrivningen har dessutom fogats de av kongressen formulerade inriktningsml eller andra upp-drag som tydligast har bring p respektive frga.

 • 13Verksamhetsplan och budget 2011 fr Sveriges Kommuner och Landsting

  Fljande frgor ska styrelsen och VD srskilt flja under ret. Den redovisade ordningen utgr ingen rangordning i sig.

  Bilda slagkraftiga regioner > Enklare i eSamhllet > Bttre resultat i skola