of 11 /11
CÔNG BÁO/ Số 01/ Ngày 08/01/2019 35 5 UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH NINH B!NH Dc Ip - Tir do - Hmnh phüc S:4.lC /QD-UBND N/nh Blnh, ngày 34 tháng t1 näm 2019 QUYET DNH V vic cong b Danh mtic thu ttic hành chInh thuc thm quyn 9• A 9 • A A 9• 9 giai quyet cua So' Giao thong vin tai tinh Ninh Binh CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH NINH BNH Can ei'r Lust T chirc chinh quyn dja phrang ngày 19/6/20 15; Can cü Ngh djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cüa ChInh phü v kim soát thu tc hành ehfnh; Nghj dinh s 48/20131ND-CP ngày 14/5/20 13 cüa ChInh phü süa di, b sung mt s diu cüa các nghj djnh lien quan dn kim soát thu tue hành chInh; Nghj djnh s 92/2017/ND-CP ngày 07/8/2017 cüa ChInh phU v sira d6i, b6 sung mt s6 diu cüa eáe Nghj djnh lien quan dn cong tác kim soát thu tiic hành chInh; Thrc hin Quyt djnh s6 2272/QD-BGTVT ngày 24/10/2018 cüa B Giao thông vn tãi v vic cong b thu tiic hành chInh duçic sira di linh c dithng b thuc pham vi chirc näng quân 1 cüa B Giao thông vn tái, Quyt djnh s 2074/QD-BGTVT ngày 24/9/20 18 cüa Bô Giao thông vn tái v vic cong bô thu tiic hành chInh duqc sira di, bi bãi bô linh c däng kim thuc pham vi chirc näng quãn 1 cUa Bô Giao thông vn tài; Xét d ngh eUa Giám dc S Giao thông vn tài, QUYET DINH: Diu 1. Cong bó kern theo Quyt djnh nay Danh mi n e thu tine hành chInh thuc thm quyn giãi quyt cüa S Giao thông vn tâi tinh Nitth Binh ('ph lc I ban hành kern theo Quyet dinh nay). Diu 2. Bãi bô 08 thu tc hành chInh tai Quyt djnh s6 3 53/QD-UBND ngày 03/7/20 17 cüa ChU tjch UBND tinh Ninh BInh v vice cong b danh mine va ni dung thu tiic hành chInh ban hành mdi, sua di, b sung, hüy bO thuc pham vi chirc näng quàn 1, thm quyn giái quyt cua So' Giao thông van tái; thm quyn giãi quyt eüa UBND cp huyn, UBND cp xà trên dja bàn tinh và 01 thu tinie hành chInh tai Quyt drnh s6 240/QD-UBND ngày 18/4/2018 eüa Ch'Ci tjch UBND tinh v viêc cong bó danli mine thU tc hãnh chinh thuc thrn quyn giãi quyt cüa So' Giao thông van tái tinh Ninh Bmnh (Ph lyc II ban hanh kern theo Quylt dinh nay).

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH ...congbao.ninhbinh.gov.vn/FileCongBao/64_352.pdf · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH NINH B!NH Dc Ip

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH...

Page 1: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH ...congbao.ninhbinh.gov.vn/FileCongBao/64_352.pdf · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH NINH B!NH Dc Ip

CÔNG BÁO/ Sô 01/ Ngày 08/01/2019 355

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH NINH B!NH Dc Ip - Tir do - Hmnh phüc

S:4.lC /QD-UBND N/nh Blnh, ngày 34 tháng t1 näm 2019

QUYET DNH V vic cong b Danh mtic thu ttic hành chInh thuc thm quyn

• 9• A 9 • A A 9• 9 giai quyet cua So' Giao thong vin tai tinh Ninh Binh

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH NINH BNH

Can ei'r Lust T chirc chinh quyn dja phrang ngày 19/6/20 15; Can cü Ngh djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cüa ChInh phü v

kim soát thu tc hành ehfnh; Nghj dinh s 48/20131ND-CP ngày 14/5/20 13 cüa ChInh phü süa di, b sung mt s diu cüa các nghj djnh lien quan dn kim soát thu tue hành chInh; Nghj djnh s 92/2017/ND-CP ngày 07/8/2017 cüa ChInh phU v sira d6i, b6 sung mt s6 diu cüa eáe Nghj djnh lien quan dn cong tác kim soát thu tiic hành chInh;

Thrc hin Quyt djnh s6 2272/QD-BGTVT ngày 24/10/2018 cüa B Giao

thông vn tãi v vic cong b thu tiic hành chInh duçic sira di linh c dithng b thuc pham vi chirc näng quân 1 cüa B Giao thông vn tái, Quyt djnh s

2074/QD-BGTVT ngày 24/9/20 18 cüa Bô Giao thông vn tái v vic cong bô thu tiic hành chInh duqc sira di, bi bãi bô linh c däng kim thuc pham vi chirc

näng quãn 1 cUa Bô Giao thông vn tài; Xét d ngh eUa Giám dc S Giao thông vn tài,

QUYET DINH:

Diu 1. Cong bó kern theo Quyt djnh nay Danh min e thu tine hành chInh

thuc thm quyn giãi quyt cüa S Giao thông vn tâi tinh Nitth Binh ('ph lc I

ban hành kern theo Quyet dinh nay).

Diu 2. Bãi bô 08 thu tc hành chInh tai Quyt djnh s6 3 53/QD-UBND

ngày 03/7/20 17 cüa ChU tjch UBND tinh Ninh BInh v vice cong b danh mine va

ni dung thu tiic hành chInh ban hành mdi, sua di, b sung, hüy bO thuc pham

vi chirc näng quàn 1, thm quyn giái quyt cua So' Giao thông van tái; thm

quyn giãi quyt eüa UBND cp huyn, UBND cp xà trên dja bàn tinh và 01 thu

tinie hành chInh tai Quyt drnh s6 240/QD-UBND ngày 18/4/2018 eüa Ch'Ci tjch

UBND tinh v viêc cong bó danli mine thU tc hãnh chinh thuc thrn quyn giãi

quyt cüa So' Giao thông van tái tinh Ninh Bmnh (Ph lyc II ban hanh kern theo

Quylt dinh nay).

Page 2: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH ...congbao.ninhbinh.gov.vn/FileCongBao/64_352.pdf · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH NINH B!NH Dc Ip

CÔNG BÁO/ Sô 01/ Ngày 08/01/2019 356

KT. CHU TECH T!CH

Diu 3. Quyt djIIh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày k.

Diêu 4. Chánh Van phông UBND tinh, Giám d6c Sâ Giao thông vn tãi; Chü S 9 5 9 tch UBND cac huyn, thanh pho; Chu tch UBND cac xa, phuang, dii tran; Thu

tnxOiig các Ca quan, dan v và t chi'rc, cá than có lien quan chju trách nhim thi bath

Quyt dinh nay.!

No'i n/ian: -NhixDieu4; - Cue Kiem soat TffIC, Van phong Chmh phu; - Chü tjch, các PCT UBND tinh; - Trung tam tin hoc — Cong báo; -Ltm: VT, VP11, VP4.

M1Ii4I2O19T1THC

Page 3: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH ...congbao.ninhbinh.gov.vn/FileCongBao/64_352.pdf · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH NINH B!NH Dc Ip

CÔNG BÁO/ Sô 01/ Ngày 08/01/2019 357

Phu luc 1 4

h

\&•

THU TUC HANH CHINH cA17'INH

C THU TUC HANH CHINH THUQC THAM QUYEN CUA S GIAO THÔNG VN TA! T!NI{ NINH B1NH

uylt d/nh s: 1.2C /QD- UBND ngày 31 tháng e'f näm 2019 cüa Chü tich Uy ban nhán dan tinh Ninh Blnh)

STT Ten thu tuc hanh chInh

Thô'i hn giãi quyêt

Co chê thtrc hiên

PhI, i phi

Thtyc hiên qua

djch vii biru

chInh

Can cfr pháp l Môt cfra

Môt cfra

• A lien thông

Linh virc dirông b

Cp giy phép dào tao iai xe BGTVT-NBI-285582

10 ngày lam vic k ttr ngày nhn dü ho s0 theo quy

Bô phãn Tip nhn và Trá kt

qua Sà Giao thông

vntãi

Không

-Ngh dnh s6 65/2016/ND- CP ngày 01/7/2016 cüa Chmnh phü; -Nghj djnh s 138/2018/ND- CP ngày 08/10/2018 cüa ChInhphü.

2

Cp lai giy phép dào tao lái xe ô to trong trithng hqp diu chinh hang xe dao tao, lixu hrng dào tao. BGTVT-N BI-285565

08 ngây lam vic k ttr ngày nhn dü ho si cp lai theo quy dnh

Bô phãn Tip nhn và Trá kt

qua sa

Giao thông vn tái

KhOng

-Ngh dinh s 138/2018/ND-CP ngày 08/10/20 18 cüa Chmnh phü; -Nghi djnh s 138/2018/ND-CP ngày 08/10/20 18 cüa Chmnh phñ.

eLI

Page 4: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH ...congbao.ninhbinh.gov.vn/FileCongBao/64_352.pdf · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH NINH B!NH Dc Ip

CÔNG BÁO/ Sô 01/ Ngày 08/01/2019 358

3.

Cp lai gi.y phép dào tao lái xe ô to trong trithng hcp b mit, bj hông, có siI thay dOi lien quan dn ni dung khác. BGT VT-N B 1-285566

03 ngày lam vic k tux ngày nhãn c1 ho sa cp lai theo quy dinh

Bô phân Tiêp nhãn vâ Trá kt

qua sa

Giao thông vn tãi

Không

-Nghi diiih s 65/20161ND- CP ngày 01/7/2016 cüa Chinh phü; -NgM djnh s 138/2018/ND- CP ngày 08/10/20 18 cila Chmnh phü.

4. Cp Giy phép xe

BGTVT-N B 1-285567

01 ngày lam vic k tr ngày nhân dü ho sa theo quy dnh

Bôphãn Tiêp nhãn và Trá két

qua Sâ Giao thông

vn tái

Không

-Ngh djnh s 138/2018/ND-CP ngây 08/10/20 18 ci:ia Chinh phil; -Nghi dinh s 138/2018/ND-CP ngày 08/10/2018 cUa Chinh phü.

5. Cp 1.i Giy phép xe tp lái. BGTVT-N B 1-285578

03 ngày lam vic k hr ngày nhn dü h si theo quy dinh

Bphãn Tiêp nhn và TM k&

qua Sâ Giao thông

vntái

KiiOng

-Nghj diiih s6 65/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cUa Chinh phü; -Ng dinh s 138/2018/ND- CP ngày 08/10/2018 cüa Chinh phil.

6

C.p Giy chüng nhn giáo viên day thirc hãnh lái Xe. BGTVT-N Bl-285580

03 ngây lam vic k hr ngày dat kt qua kim tra

Bphn Tiêp nhn và Trã kt

qua S Giao thông

vn tái Không

-Nghj diiih s 138/2018/ND-CP ngày 08/10/20 18 cüa Chinh phü; -Nghi djnh s 138/2018/ND-CP ngày 08/10/20 18 cña Chinh phü.

02

Page 5: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH ...congbao.ninhbinh.gov.vn/FileCongBao/64_352.pdf · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH NINH B!NH Dc Ip

CÔNG BÁO/ Sô 01/ Ngày 08/01/2019 359

Cp lai Giy chirng nhn giáo viên day th1ic hành lái xe. BGTVT-NBI-285572

03 ngày lain vic kê tir ngày dat kt qua 1dm tra

B phn Tip nhn và Trá kt

qua Sâ Giao thông

vntâi

Không

-Nghj dnh s 65/2016/ND- CP ngày 01/7/2016 cña Chmnh phñ; -Ngh dnh s 138/2018/ND- CP ngày 08/10/2018 ciXa ChInhphü.

8.

Cp lai Giy chüng nhãn trung tam sat hach lái xc dü diu kin hoat dng. BGTVT-NBI-285755

Tnx&ng hcrp trung tam sat hach lái xc có sr thay di v thit bj sat hach, chiXng loai, s lucmg xc cci gii sü dimg de sat hach lái xe: Trong th&i gian không qua 10 ngày lam vic, k tfr ngày nhãn van ban d nghj, Sà Giao thông vat tái th chüc kim tra, cp lai giy chüng nhân trung tam sat hach lái xc loai 3 dü diu kj hoat dng. - Tnr?ng hçp bi hông, mit, có si,r thay di lien quan dn ni dung cüa giy chüng nhân: Trong thôri h?n không qua 03 ngày lam vic, co'quan có thm quyn cp lai giây chirng nhn cho trung tam sat hach.

Bô phn Tip iihn và Trã kt

qua Si Giao thông

vn tái

Không

-Nghi dnh s 138/2018/ND-CP ngày 08/10/20 18 cña Chmnh phü; -Nghj djnh s 138/2018/ND-CP ngày 08/10/2018 cüa Chinh phü.

9.

Cp Gi.y chüng nhn trung tam sat hach lái xc loai 3 d diukinhoatdng. BGTVT-NBI-285751

ngày lam vic k tü ngày nhn dü ho so theo quy dnh

Bô phn Tiêp nhãn và Trã kêt

qua Sâ Giao thông

van tãi

Không

-Nghi dnh s 65/2016/ND- CP ngày 01/7/2016 cüa Chinh phiX; -Nghi dnh s 138/2018/ND- CP ngày 08/10/2018 cüa Chmnh phü.

Page 6: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH ...congbao.ninhbinh.gov.vn/FileCongBao/64_352.pdf · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH NINH B!NH Dc Ip

CÔNG BÁO/ Sô 01/ Ngày 08/01/2019 360

Linh vic Bang kim

Thii ttc cp Giy chüng nhn thm djnh thit k xc cy gici cái tao. BGTVT-NBI-285493

05 ngày lam vic, k tü ngãy nhãn dü h6 so' thit k

Bô phãn Tiêp nhãn va Trã kt

qua Sâ Giao thông

vn tai Không

- Thông tix S6 85/2014tflT- BGTVT ngày 31/12/2014 cia Bô trithng Bô Giao thông van tái; -Thông tii s6 42120181FF- BGTVT ngày 30/7/2018 ci'ia Bô inrâng Bô Giao thông vntãi; -Thông tu s6 199/2016/TT- BTC ngày 08/11/2016 cüa B trtthng B Tài chInh; -Thông Ui s6 238/2016/TT-BTC ngây 11/11/2016 c1ia Bô tniong B Tài chirih.

Page 7: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH ...congbao.ninhbinh.gov.vn/FileCongBao/64_352.pdf · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH NINH B!NH Dc Ip

CÔNG BÁO/ Sô 01/ Ngày 08/01/2019 361

Phu Inc II DANH MVC

NH CHINH BJ BA! BO THUOC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA S GIAO THÔNG VAN TA! NINH BNH

theo QuyEt d/nh s: .12C /QD-UBND ngày J'/ thángO'/ näm 2019 cza Chi tic/i Uy ban nhán dan tinh Ninh BInh)

THU TVC HANH CH!NH CAP T!NH

STT

Shsor TTHC

Ten thu tuc hànhchInh

I

Cr chê thtrc hiên Ten VBQPPL

quy dlnh vic bãibô,hüybô

TTHC

Thtrc hin qua djch vçi

biru chinh

Ghichñ

Môt cfra Môt cfra

Lien thông

Linh viic thrô'ng b

T-NBI- 282203-TT

Cp giy phép dào tao

lái xe Ô to

Bô phn Tip nhn và Trã kt qua sa

Giao thông vn tai

Ngh dtnh so

138/20 18/ND-CP ngày 08/10/20 18 cuaChinhphu.

Thu tiic hành chInlmày ban hành tai Quyt djnh s 353/QD-UBND ngày 03/7/2017 ciia Chü tjch UBND tinh Ninh Blnh v vic cong b danh miic và ni dung thu tuc hàuh chInh ban hành mOi, sira di, b sung, hüy bô thuc pham vi chirc näng quail 1, thm quyn giãi quyet cUa S Giao thông vn tái; thâm quyn giái quyt cUa UBND cp huyn, UBND cp xã trên dja bàn tinh Ninh Binh

Page 8: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH ...congbao.ninhbinh.gov.vn/FileCongBao/64_352.pdf · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH NINH B!NH Dc Ip

CÔNG BÁO/ Sô 01/ Ngày 08/01/2019 362

STT

Shsr TTHC

Ten thu tuc • hành chInh

Co chê thirc hiên Ten VBQPPL

quy dlnh vic bAi bô, hüy bô

TTHC

Thuc hin qua dich vu

btru chInh

Ghichü

Môt cfra Môt cfra

Lien thông

2 T-NBI-

282204-TT

Cp lai giy phép dào tao

lái xe ô to

Bô phãn Tip nhãn và Trã két qua Sâ Giao thông

vn tãi

Nghi 138/2018/ND-CP ngày 08/10/20 18 cüa ChInh phil

Thu tiic hành chInhnày ban hành tai Quyt djnh s 353IQfJ-UBNID ngày 03/7/2017 cña Chu tich UBND tinh Ninh Bmnh v vic cong b6 danh muc va ni dung thu tuc hành chInh ban hành mài, sira di, b sung, hüy bô thuôc pham vi chirc nàng quàn 1, thm quyen giai quyêt cüa Si Giao thông van tãi; thm quyn giái quyt cüa UBND cp huyn, UBND cp xã trên dia bàn tinh Ninh BInh

T-NBI- 282208-TT

Cp Giy phép xe tap

lái

B phãn Tip nhãn và Trã két qua Sâ Giao thông

vn tái

Nghi dinh s 138/2018/ND-CP ngày 08/10/2018 cüa Chmnh phil

Thu tiic hânh chIrihnày ban hành tai Quyêt dinh s6 353/QD-UBND ngày 03/7/2017 cUa Chü tjch UBND tinh Ninh BInh v vic cong b6 danh muc và ni dung thu tiic hành chinh ban hành mâi, sra di, b6 sung, hüy bô thuc pham vi chiirc nàng quàn 1, thm quyn giãi quyt cia Sâ Giao thông van tài; thm quyn giài quyt cña UBND cp huyn, UBND c.p xã lrên dja bàn tinh Ninh Binh

Page 9: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH ...congbao.ninhbinh.gov.vn/FileCongBao/64_352.pdf · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH NINH B!NH Dc Ip

CÔNG BÁO/ Sô 01/ Ngày 08/01/2019 363

STT

Shso' TTHC

Ten thu tue hành chmnh

Co' ch - thtrc hiên Ten VBQPPL

quy d1nh vic bãi bô, hüy bô

TTHC

Thuc hin qua dich vu

biru chInh

Ghichü

Môt cfra Môt cfra

Lien thông

T-NBI- 282209-TT

Cp lai Giy phép xe tap

lái

Bô phn Tip nhãn và TM kêt qua S Giao thông

van tái

Ngh dinh s 138/2018/ND-CP ngày 08/10/2018 cUa Chinh phU.

Thu tiic hành chinhnày ban hành tai Quyt djnh s 353/QD-UBND ngày 03/7/2017 cüa Chü tich UBND tinh Ninh BInh v vic cong b danh muc Va ni dung thu tuc hành chmnh ban hành mài, sia di, b sung, hüy hO thuc pham vi chirc näng quân 1, thm quyn giãi quyêt ciia Sâ Giao thông van tai; thm quyn giái quyt cüa UBND cp huyn, IJBND cp xã trên da bàn tinh Ninh Binh

T-NBI- 282210-TT

Cp Giy chfrng nhãn giáo Vefl day thiic

hãnh lái xe

B phãn Tip nhãn và TM kêt qua S& Giao thông

van tãi

Ngh dtnh s6 138/2018/ND-CP ngày 08/10/20 18 cüa Churih phü.

Thu tiic hành chinhnay ban hành tai Quyt dinh s 353/QD-UBND ngày 03/7/2017 cüa Chu tjch UBND tinh Ninh BInh v vic cong b6 danh muc và ni dung th tuc hành chinh ban hàiTh mâi, süa di, b6 sung, hüy bO thuc pham vi chüc nàng quàn 1, thm quyn giái quyt ciia Sâ Giao thông vn thi; thni quyn giái quyt cüa UBND cp huyn, UBND cp xa trên dja bàn tinh Ninh Binh

Page 10: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH ...congbao.ninhbinh.gov.vn/FileCongBao/64_352.pdf · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH NINH B!NH Dc Ip

CÔNG BÁO/ Sô 01/ Ngày 08/01/2019 364

STT

Shso' TTHC

Ten thu tuc hànhchInh

Co' ch thtrc hiên Ten VBQPPL

quy djnh vic bAibô,hüybô

TTHC

Thu'c hin qua dich vu

buu chInh

Ghichü

Môt cfra Môt cfra

Lien thông

6 T-NBI-

282189-TT

C.p lai Giy chUng nhân giáo viên day thiic hành lái xe

Bô phãn Tip nhn và Trá ktquáSi Giao thông

van tái

Ngh dnh s6 138/20181ND-CP ngày 08/10/20 18 cUa ChInh phU.

Thu tuc hành chfiThnày ban hành tai Quyt dinh s 353/QD-UBND ngày 03/7/2017 cUa Chü tich UBND tinh Ninh Binh v vic cong b6 danh miric và ni dung thU tuc hành chmnh ban hanh mài, sUa d6i, b sung, hUy bô thuôc pham vi chiirc näng quán 1, thm quyn giái quyt ciia S Giao thông van thi; thm quyn giái quyt cUa UBND cp huyn, UBND cp xâ trên dia bàn tinh Ninh Binh

7

C.p 1i Giy chrng ithan thing tam

sat hach lái xe dU diu kin hoat dông

Bô phn Tip nhan và Trã kt qua si

Giao thông van tái

Nghi djnh SO

138/2018/ND-CP ngày 08/10/20 18 cUa Chinh phU.

ThU tic hành chInhnày ban hành tai Quyt djnh s6 240/QD-UBND ngày 18/4/2018 cUa ChU tjch UBND tinh v vic cong b danh miric thU tuc hành chInh thuc thm quyn giái quyt cUa So Giao thông van tái tinh Ninh BIrth

Page 11: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH ...congbao.ninhbinh.gov.vn/FileCongBao/64_352.pdf · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM TiNH NINH B!NH Dc Ip

CÔNG BÁO/ Sô 01/ Ngày 08/01/2019 365

STT

Shsr TTHC

Ten thu tue hànhchInh

Co' ch thirc hiên Ten VBQPPL

quy djnh vic bAi bö, hüy ho

TTHC

Thtrc hin qua

dlch v btru

chInh

Ghichá

Môt cfra Môt cfra

Lien thông

8 T-NBI- 282205TT

Cp Gi.y chüng nhãn trung tam sat hach lái xe loai 3 dü diu kin hoatdông

Bô phãn Tip nhân và Trà kêt qua Si Giao thông

vn tãi

Ng dinh 138/2018/ND-CP ngày 08/10/20 18 ciia ChInh phü.

Thu tiic hành chInhnày ban hành tai Quyt djnh s6 353IQfJ-UBND ngày 03/7/20 17 cUa Chü tich UBND tinh Ninh BInh ye viec cong b danh muc va noi dung thu tuc hành chInh ban hành mth, si:ra di, b sung, hüy bô thuc pham vi chirc nãng quail 1', thm quyn giãi quy& cüa Sâ Giao thông vn tái; thm

A quyen gial quyet cüa UBND cp huyn, UBND cp xã trên dja bàn tinh Ninh BInh

Linh virc Pang kiêm

BGTVT-NBI- 285493

Thu Giây chüng nhn thm dinh thit k xe cci giâi cài tao

Bô phn Tiép nhnvàTrä k& qua

Giao thông van tái

Thông tu s 42/2018/TT- BGTVT ngày

30/7/20 18 cua B truông B Giao thông vn tài

Thu tc hành chInlmày ban hành tai Quyt djnh s6 353/QD-UBND ngày 03/7/20 17 cüa Chü tich UBND tinh Ninh Bmnh ye vic cong b danh mitc thuc thâm quyn giài quyt cüa S Giao thông vn tái; thm quyn giái quyt cña UBNID cp huyen, UBND cp xã trên dja bàn tinh Ninh BiIIh