of 4 /4
UY BAN NHAN DAN THT XA GIA NGHIA S6: S 5 211 ' B-UBND CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM DOc Lap — Tv do — H#nh phtic Gia Nghia, ngay _LC thong 11 nein? 2016 THONG BAO Ket 1u4n chi ciao) ctia Lanh ciao UBND thi xa tai buOi tiep Ong dan, ngay 04/1 1/2016 va ngay 07/1 1/2016. Ngay 04/11/2016 va ngay 07/11/2016, Lanh dao UBND thi xa Gia Nghia t6 chirc tiep dog dan dOt xuAt va dinh kjrcloi cac h0 dan tru tai thi xa Gia Nghia, tinh Dak Ming. Chu tri bu6i tiep tong dan, &trig chi: Tran Dinh Ninh — Chu tich UBND thi xa Gia Nghia, tham du bu6i tiep ding dan con co Ldnh dao Chi nhanh Van phong clang 14/ dat dai thi xa, Ldnh dao Thanh tra thi xa, Lanh dao Chi cuc thue thi Ldnh dao phOng Quan 157 do thi thi xa, Ldnh dao phong Tai nguyen — Moi trung thi xa, Twang ban Tiep cong dan thi xa, Ldnh dao UBND xa Dak Nia, Cong chirc Dia chinh xa Dak Nia, cac (long chi Chuyen vien cac phOng, ban va Chuyen vien phu trach tiep cong dan thi xa Gia Sau khi nghe y kien kien nghi, phan anh cac h6 dan va kien cac thanh vien tham gia tai buoi tiep cong dan, dong chi Tran Dinh Ninh — Chu tich UBND thi xa Gia Nghia ket ludn chi dao theo tong nOi dung vu viec nhu sou: 1. D6i v6i nOi dung kien nghi, phan anh dm 57 h0 clan trii tai thon Cay Xoai, xa Dak Nia, thi xa Gia Nghia, tinh Dak Wing (Doi dien la Ong Le Van Binh). NOi dung: Lien quan den viec do dac ho sa Icy thudt va viec cap Giay chimg nhan quyen sir dung dat cho cac h0 dan cu tru tai Them Cay Xoai, xa Dak Nia; Phan anh viec UBND xa Dak Nia khong xac nhan ve tai son ten dat cho cac h0 dan khi có nhu cau vay s von ngan hang de phat trien son xuat nong nghi6p; De nghi cac cap co tham quyen kiem tra viec thong boo, ke khai, dien tick cay trong bi thiet hai ye 'fang silk do hp han vu nom 2016, viec trien khai ho fro. cho nguori clan bi thiet hai ye cay tong do thoi tiet han han keo dai. 1.1. Phe binh Chu tich UBND xa Dak Nia, 15 , do: Khong xac nhdn thuc to tai son ten dAt cho ngueri dan de vay v6n , phat trien son xuk, lam anh huang den kinh to cac h0 gia dinh co quan. ve viec do dac cap Giay thong nhan quyen sir dung dat thi chiug lam het trach nhiem: Khong thong boo cho nguori dan s biet ve nhang cho twang, chinh sach Nha nu6c va UBND tinh, thi ve nhang viec clang trien khai, lam cho ngtreyi dan hoang mang clan den khieu kien. Trong do Chi nhanh Van phOng clang 14 dat dai thi xa cong CO mot phan trach nhiern. Yeu cAu 57 h0 dan co mg tai bu6i tiep dan horn nay rut kinh nghi6m trong viec tap trung tnr6c cong UBND tinh Dak Nong de phan anh, kien nghi lam mat an ninh trot tu, an town xa hoi ten dia ban. Trong khi cac hi) clan chua phan anh, kien nghi ye UBND thi xa de giai quyet theo quy dinh. Viec phan anh, kien nghi chung cua tat ca cac h6 dan thi chi nen cu 1 den 2 dai din de trinh bay vai cac cap co thAm quyen, khong nen tap trung dOng ngu6i lam mat an ninh trot to tren dia ban, anh

UY BAN NHAN DAN S6: S 5 211'B-UBND CQNG HOA XA HQI CHU

  • Author
    vodiep

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN S6: S 5 211'B-UBND CQNG HOA XA HQI CHU

Page 1: UY BAN NHAN DAN S6: S 5 211'B-UBND CQNG HOA XA HQI CHU

UY BAN NHAN DAN THT XA GIA NGHIA

S6: S 5 211'B-UBND

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM DOc Lap — Tv do — H#nh phtic

Gia Nghia, ngay _LC thong 11 nein? 2016

THONG BAO Ket 1u4n chi ciao) ctia Lanh ciao UBND thi xa

tai buOi tiep Ong dan, ngay 04/11/2016 va ngay 07/11/2016.

Ngay 04/11/2016 va ngay 07/11/2016, Lanh dao UBND thi xa Gia Nghia t6 chirc tiep dog dan dOt xuAt va dinh kjrcloi cac h0 dan tru tai thi xa Gia Nghia, tinh Dak Ming. Chu tri bu6i tiep tong dan, &trig chi: Tran Dinh Ninh — Chu tich UBND thi xa Gia Nghia, tham du bu6i tiep ding dan con co Ldnh dao Chi nhanh Van phong clang 14/ dat dai thi xa, Ldnh dao Thanh tra thi xa, Lanh dao Chi cuc thue thi

Ldnh dao phOng Quan 157 do thi thi xa, Ldnh dao phong Tai nguyen — Moi trung thi xa, Twang ban Tiep cong dan thi xa, Ldnh dao UBND xa Dak Nia, Cong chirc Dia chinh xa Dak Nia, cac (long chi Chuyen vien cac phOng, ban va Chuyen vien phu trach tiep cong dan thi xa Gia

Sau khi nghe y kien kien nghi, phan anh cac h6 dan va kien cac thanh vien tham gia tai buoi tiep cong dan, dong chi Tran Dinh Ninh — Chu tich UBND thi xa Gia Nghia ket ludn chi dao theo tong nOi dung vu viec nhu sou:

1. D6i v6i nOi dung kien nghi, phan anh dm 57 h0 clan trii tai thon Cay Xoai, xa Dak Nia, thi xa Gia Nghia, tinh Dak Wing (Doi dien la Ong Le Van Binh). NOi dung: Lien quan den viec do dac ho sa Icy thudt va viec cap Giay chimg nhan quyen sir dung dat cho cac h0 dan cu tru tai Them Cay Xoai, xa Dak Nia; Phan anh viec UBND xa Dak Nia khong xac nhan ve tai son ten dat cho cac h0 dan khi có nhu cau vay svon ngan hang de phat trien son xuat nong nghi6p; De nghi cac cap co tham quyen kiem tra viec thong boo, ke khai,dien tick cay trong bi thiet hai ye 'fang silk do hp han vu nom 2016, viec trien khai ho fro. cho nguori clan bi thiet hai ye cay tong do thoi tiet han han keo dai.

1.1. Phe binh Chu tich UBND xa Dak Nia, 15, do: Khong xac nhdn thuc to tai son ten dAt cho ngueri dan de vay v6n,phat trien son xuk, lam anh huang den kinh to cac h0 gia dinh co quan. ve viec do dac cap Giay thong nhan quyen sir dung dat thi chiug lam het trach nhiem: Khong thong boo cho nguori dan s biet ve nhang cho twang, chinh sach Nha nu6c va UBND tinh, thi ve nhang viec clang trien khai, lam cho ngtreyi dan hoang mang clan den khieu kien. Trong do Chi nhanh Van phOng clang 14 dat dai thi xa cong CO mot phan trach nhiern.

Yeu cAu 57 h0 dan co mg tai bu6i tiep dan horn nay rut kinh nghi6m trong viec tap trung tnr6c cong UBND tinh Dak Nong de phan anh, kien nghi lam mat an ninh trot tu, an town xa hoi ten dia ban. Trong khi cac hi) clan chua phan anh, kien nghi ye UBND thi xa de giai quyet theo quy dinh. Viec phan anh, kien nghi chung cua tat ca cac h6 dan thi chi nen cu 1 den 2 dai din de trinh bay vai cac cap co thAm quyen, khong nen tap trung dOng ngu6i lam mat an ninh trot to tren dia ban, anh

Page 2: UY BAN NHAN DAN S6: S 5 211'B-UBND CQNG HOA XA HQI CHU

huong den hog dOng san xuat, kinh doanh cua cac h0 gia dinh, nhAt la dip nay clang vao v9 mua thu hoach ca phe.

1.2. Yeu cau Chu tich UBND xa Dak Nia to chirc kiem diem lam r8 trach nhiem cua tUng ca nhan trong viec phan anh cua nguai dan ye viec UBND xa Dak Nia khong xac nh4r1 cho cac 110 dan co tai san tren ddt, co thu nhap tit hog ding san xuat nong nghiep khi cac 110 dan c6 nhu cau vay von ngan hang de phat trien san xuat !long nghiep. Bao cao ket,qua ye UBND thi xa (qua phong NOi vu thi xa) de theo d8i, tong 11.9p danh gia, xep loai cuoi nam. Thai gian hoan thanh &ink ngay 30/11/2016.

Giao cho UBND xa Dak Nia phi h9p vai Chi nhanh Van phong Dang k dAt dai thi xa co van ban thong bao cho cac 110 dan ten dia ban dugc biet, hieu ve chu truang, chinh sach cua UBND tinh, UBND thi xa trong viec do dac, la chinh ly

ban d8, dien,tich thvc te, 1-0 luai ban do de quy hoach quan ye dat. Con ye viec nguai ddn de nghi dugc do dac va cap Giay chimg nhan quyen sir dung dat tai khu vue nay thi phai dugc UBND tinh cho chu truang va sau khi phe duyet ban do quy hoach ba loai rung doi vai khu vire neu tren-Thai gian hohn thanh trong thang 11 nam 2016.

Yeu cau UBND xa Dak Nia khAn tnrcmg tier' hanh kiem tra nOi dung phan anh cua cac 110 dan ve viec khong thong bao cho cac h0 dan ke khai dien tich cay tong bi anh huang do tiled fiat han han keel dai, viec ho trg cho cac 110 dan khdc ph9c han han la khong ro rang, map ma va khong ding khai cho toan the Nhan dan tren dia ban dugc biet. Thai gian hoan thanh trong thang 11 nam 2016. Bao cao ket qua ve UBND thi xa de co hung chi dao kip thai.

1.3. Giao cho pheng Tai nguyen — Moi truang thi xa ph6i hop vai Chi nhanh Van phong Dang k9 dat dai thi xa va cac phong, ban, dcm vi c6 lien quan tien hanh kiem tra, tong hgp tham muu cho UBND thi xa bao cap UBND tinh ye nhang vuong mac trong viec do dac va cap Giay chimg nhan quyen.sir dung dat tai khu Arc neu

teen, (long thai nghi S6Nong nghiep va Phat trien Wong thon tinh sam trinh UBND tinh phe duyet ban do quy hoach ba loai rimg de UBND thi c6 ca sa trong viec tiep nhan ho sa, thu t9c va cap Gift)/ chimg nhan quyen sir dung dAt cho cach0 dan. Thai gian hoan thanh truck ngay 30/11/2016.

2. DOi vai nOi dung phan anh cua ba Ta Thi Gai, tra tai to ddn phO 1, phuang Nghia Tan, thi xa Gia Nghia, tinh Dak Ming. Lien quan den viec th9c hien 9 kien chi dao cua UBND tinh tai Cong van so 4685/UBND-TD, ngay 14/9/2016, ye viec giai quyet dan kien nghi cim ba Ta Thi Gai. •

Ve viec nay, UBND thi xa da- co Thong bao ket luan se) 498/TB-UBND ngay 01/11/2016, ye viec Thong bao Ket luan chi dao cim Ldnh dao UBND thi xa tai buOi tiep ding ddn, ngay 05/10/2016, trong do giao cho Thanh tra thi xA tham min cho UBND thi xa xir 19 dirt diem va bao cao UBND tinh truac ngay 15/11/2016.

Yeu cau Thanh tra thi xa khan truang tien hanh time hien theo y kien chi dao cua Lanh dao UBND thi xa tai thong bao nay.

3. Doi vai nOi dung kien nghi cua 'Ong DO Van Duan, tit tai to dAn ph6 2, phuang Nghia Dirc, thi xa Gia Nghia, tinh Dak Wing. Lien quan den viec lap

2

Page 3: UY BAN NHAN DAN S6: S 5 211'B-UBND CQNG HOA XA HQI CHU

phtrang an boi thuomg, h8 trq va tai dinh cu cho gia dinh eng chua thoa clang thuec du an du6ng 1,3", Thai To giai down 1.

Giao cho Ban Tiep cong clan thi xa tiep nhan dan va xir ly theo quy dinh.

4. Doi vai nOi dung phan anh cua 'Ong Hoang Van Ninh, trCi tai then Nghia xa Dak Nia, thi xa Gia Nghia, tinh Dak Nong. Lien quan den viec UBND thi

xa chua cung cap thong tin cho Tea an Nhan dan thi xa Gia nghia ye trinh to thu ttic cap dat cua the he dan lien quan den vu an tranh chap dat dai tai Cong van so 397/CV-TA, rigay 20/6/2016 dm Tea an Nhan dan thi xa Gia nghia dan den viec chum giai quyet vu viec tranh chap dat gitra gia dinh Ong vai he gia dinh ong Nguyen Thanh Tuan va ba Nguyen Thi Hiep.

4.1. Giao cho phOng Tai nguyen — Mei tru6ng thi xa chti tri, phei h9p vai Chi nhanh Van phong Dang14 dat dai thi xa tien hanh do dac, long gild') ban do del vai dien tich dang tranh chap, tham mtru cho UBND thi xa van ban cung cap thong tin cho Tea an Nhan dan thi Gia ye viec do dac, long gild]) ban do va cung cap thong tin ye trinh tu cap dat cua cac he cat lien quan de TOa an Nhan dan thi xa s6m xem xet giai quyet vu viec. Thai gian hoan thanh &i *m ngay 21/11/2016. (Viec nay Ban tiep ding dan thi xa cia c6 COng van so 80/CV-BTD ngay 22/10/2016, vi viec chuyen dun ceta ong Hoang Van Ninh din phong Tai nguyen — Mai trufmg thi xa).

Tai Buei tiep cong dan Ding chi TrAn Dinh Ninh — Chu tich UBND thi xa Gia Nghia da chil den& trkrc tiep lien he vai LAnh dao Cong ty Thily dien A Deng (chi' dau tu) trao dei ye nhUng vuang mac co lien quan den viec boi thuong, he trq cho he gia dinh ong Ha Van Duan. Cong ty Thuy dien A Deng da• dong y them thuan, thong nhat ho trg cho he Ong Ha Van Dan so tien khoang nam muai den sau mtrai trieu Tang ye phan dien tich chua duqc boi thu6ng theo nei dung kien nghi dm he gia dinh. Qua trao del va van dong, gia dinh he, ong Ha Van Duan dA thong nhat va khong, kien nghi yeu cau boi thu6ng del v6i phan dien tich neu tren den cac co quan CO tham quyen, dong th6i yeu eau Cong ty thuy dien A Deng chi tra so tien h8 tg cho gia dinh nhu cla thoa thuan, lap bien ban va phei hop yeti cac ca quan chirc nang ra thuc dia cam ink doi vai phan dien tich neu tren tranh viec tranh chap dat va sat 16 phut sinh ye sau.

5.1. Giao cho phong Tai nguyen —,Moi truong thi xa co trach nhiem lien he, lam viee, cu the vai Cong ty ThUy dienA Deng va huang clan ho gia dinh Ong Ha Van Duan cac thu tut co lien quan de nkan so tien h8 trg nhu da thoa thuan.

5.2. Yeu cau Cong an thi xa kiem tra lam re not dung phan anh cua gia dinh 'Ong Ha Van Duan ye hanh vi co y gay thuong tich cua ding nhan ding trinh thily

3

4.2. Yeu cau UBND xa Dak Nia phi hop vai cac phong, ban, dan vi co lien quan kiem tra, cung cap he sa, tai lieu co lien quan den vu viec tranh chap dat neu tren cho Tea an Nhan dan thi xa (neu co), dong thoi ea, phucmg an gift nguyen hien

, tang thira dat dang tranh chap ch6 ket luan cuoi cung dm co. quan co tham quyen. :✓,..,,' .,....., 5. Del voi not dungkien nghi oh he 'Ong Ha Van Duan, vg la ba Luang Thi ,;.s..s...:„.,

' 71

Thanh, tit tai To dan phe 6, phu6ng Nghia Tan, thi x.a. Gia Nghia, tinh Dak Ming. • , Lien quan den viec Du an xay,dung Nha may thily dien Dak Ming 2 thu hoi dat ctia -, ,, .:c t• ,

gia dinh Ong, ba nhtrng chua boi thuOrng, ho trq theo dung quy dinh. .b.,..::Q./ ,:-'",-

Page 4: UY BAN NHAN DAN S6: S 5 211'B-UBND CQNG HOA XA HQI CHU

TL. CHU TICH KT. CHANH VAN PRONG

HANH VAN PHONG

dien Dak NOng 2 Ichi.thuc hien viec cuing the thao dOr hang rao cua h0 gia dinh ong Ha Van DuAn vao ngay 09/3/2016. Bao cao ket qua ve UBND thi xi tru*c ngay

21/11/2016 de co huang chi dao kip thiyi.

6. D6i vai n6i dung kien nghi, phan anh cua cac Ong, ba: Dang Thi Sen, Tran Thi Chau Nguyen, Le Thi Van, V.6 fiuSinh Mai Phuong, Phan Thi Chau (Vien chirc,

nhan vien bi ket qua thi tuyen va tuyen dung vien chirc bac trung hoc ca sa nganh su pham nam 2014). Lien quan den viec Khieu nai Quyet dinh so 707/QD-UBND ngay 28/5/2015 cUa Chu tiFh UBND thi xa Gia Nghia, ye viec huy bO ket qua tuyen dung va Quyet dinh tuyen dung vien chirc ngach giao vien va nhan vien trung hoc ca na'm 2014.

Ve viec kien nghi, phan anh neu ten cua cong dan, ngay 01/7/2016, UBND thi xa Gia Nghia da ban hanh Cong van so 856/UBND-NV ve viec tra 16i y kien, kien nghi cua ding dan. DOng tiled UBND thi xa da co bao cao ket qua giai quyet, tra 16i don kien nghi cua cong dan. (Bao cao so 254/BC-UBND, ngay 01/8/2016; Bao cao s6 314/BC-UBND ngay 07/9/2016; Bao cao so 348/BC-UBND ngay 28/9/2016). Viec ban hanh Quyet dinh s6 707/QD-UBND ngay 28/5/2015 la &mg theo quy dinh cua phap luat.

Tren day lay kien ket Klan chi dao cua dling chi Tan Dinh Ninh — Chu tich UBND thi xa tai bu6i tiep cong dan ngay 04/11/2016 va ngay 07/11/201'6. UBND thi xa Thong bao de cac phong, ban, don vi lien quan biet va trien khai thuc hien./.

Nai nh#n: - CT, cac PCT.UBND TX (b/c);

- LDVP; - Thanh tra TX(t/h); - Ging an thi xa (t/h); - Phong TNMT TX (t/h); - Chi nhanh VPDK Di) TX (p/h); - UBND xa Dak Nia (t/h); - COng ty Thu), din A Dong (p/h); - C6ng Thong tin din tir TX; - Lau: VT, (Hang);

- C.L2- rs X" Vt.:, crAg,, Tian Trung Hie'u

4