DLL Araling Panlipunan 3

Embed Size (px)

Text of DLL Araling Panlipunan 3

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  1/41

  SUBJECT: ARALING PANLIPUNAN WEEKNO. 1

  GRADING PERIOD: FIRST GRADING_

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:1.Naiisa-isa ang mga simbolo na

  ginagamit sa mapa.2.Nabibigyang-kahulugan ang mga

  simbolo na ginagamit sa mapa satulong ng mga panuntunan.

  3.Nasasabi ang kahalagahan ng

  bawat simbolo na ginagamit samapa.

  LAYUNIN:1.Naiisa-isa ang mga simbolo na

  ginagamit sa mapa.2.Nabibigyang-kahulugan ang mga

  simbolo na ginagamit sa mapa satulong ng mga panuntunan.

  3.Nasasabi ang kahalagahan ng

  bawat simbolo na ginagamit samapa.

  LAYUNIN:1.Naiisa-isa ang mga simbolo na

  ginagamit sa mapa.2.Nabibigyang-kahulugan ang mga

  simbolo na ginagamit sa mapa satulong ng mga panuntunan.

  3.Nasasabi ang kahalagahan ng

  bawat simbolo na ginagamit samapa.

  LAYUNIN:1.Naiisa-isa ang mga simbolo na

  ginagamit sa mapa.2.Nabibigyang-kahulugan ang mga

  simbolo na ginagamit sa mapa satulong ng mga panuntunan.

  3.Nasasabi ang kahalagahan ng

  bawat simbolo na ginagamit samapa.

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  PAKSA

  ARALIN 1. Ang Mga Simbolosa Mapa

  PAKSA

  ARALIN 1. Ang Mga Simbolosa Mapa

  PAKSA

  ARALIN 1. Ang Mga Simbolosa Mapa

  PAKSA

  ARALIN 1. Ang Mga Simbolosa Mapa

  WEEKLY

  SANGGUNIAN:

  LM: AP3LAR-Ia-1LG: 1CG: 30__

  SANGGUNIAN:

  LM: AP3LAR-Ia-1LG: 1CG: 30__

  SANGGUNIAN:

  LM: AP3LAR-Ia-1LG: 1CG: 30__

  SANGGUNIAN:

  LM: AP3LAR-Ia-1LG: 1CG: 30__

  EBALWASYON:anapin sa anay A asagot sa anay !.

  anay A anay !

   

  a. kapatag

   

  b. "atubig

  #.talampa

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin

  . Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin

  . Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin

  . Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin

  . Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang NatutuhanKo

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang NatutuhanKo

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang NatutuhanKo

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang NatutuhanKo

  TAKDANG $ ARALIN:Pag&alahin ang mga bata ng kompass atmapa na nagpapakita ngmga pangunahin at pangalawang&ir)ksiyon. *agamitin ito sasusuno& na aralin.

  TAKDANG $ ARALIN:Pag&alahin ang mga bata ng kompass atmapa na nagpapakita ngmga pangunahin at pangalawang&ir)ksiyon. *agamitin ito sasusuno& na aralin.

  TAKDANG $ ARALIN:Pag&alahin ang mga bata ng kompass atmapa na nagpapakita ngmga pangunahin at pangalawang&ir)ksiyon. *agamitin ito sasusuno& na aralin.

  TAKDANG $ ARALIN:Pag&alahin ang mga bata ng kompass atmapa na nagpapakita ngmga pangunahin at pangalawang&ir)ksiyon. *agamitin ito sasusuno& na aralin.

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*:

  -

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  2/41

  SUBJECT: ARPAN WEEK NO. 2 GRADING PERIOD: FIRST

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:

  1.Natutukoy ang kinalalagyan ng

  bawat lalawigan sa rehiyon gamit

  angmga pangunahin at

  pangalawang direksiyon;

  Nailalarawan ang kinalalagyan ng

  iba’t-iban lalawian sa rehion

  LAYUNIN:

  1.Natutukoy ang kinalalagyan ng

  bawat lalawigan sa rehiyon gamit

  angmga pangunahin at

  pangalawang direksiyon;

  Nailalarawan ang kinalalagyan ng

  iba’t-iban lalawian sa rehion

  LAYUNIN:

  1.Natutukoy ang kinalalagyan ng

  bawat lalawigan sa rehiyon gamit

  angmga pangunahin at

  pangalawang direksiyon;

  .Nailalarawan ang kinalalagyan ng

  iba’t-iban lalawian sa rehion

  LAYUNIN:

  1.Natutukoy ang kinalalagyan ng

  bawat lalawigan sa rehiyon gamit

  angmga pangunahin at

  pangalawang direksiyon;

  Nailalarawan ang kinalalagyan ng

  iba’t-iban lalawian sa rehion

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  PAKSAARALIN 2: Kinalalagyan ng mga Lalawigan saRhiyon batay sa !i"#siyon

  PAKSAARALIN 2: Kinalalagyan ng mga Lalawigan saRhiyon batay sa !i"#siyon

  PAKSAARALIN 2: Kinalalagyan ng mga Lalawigan saRhiyon batay sa !i"#siyon

  PAKSAARALIN 2: Kinalalagyan ng mga Lalawigan saRhiyon batay sa !i"#siyon

  WEEKLY

  SANGGUNIAN:

  LM: AP3LAR$I,$2LG: 14CG: 30_

  SANGGUNIAN:

  LM: AP3LAR$I,$2LG: 14CG: 30_

  SANGGUNIAN:

  LM: AP3LAR$I,$2LG: 14CG: 30_

  SANGGUNIAN:

  LM: AP3LAR$I,$2LG: 14CG: 30_

  EBALWASYON:

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&

  5. Pagtutro AtPaglalarawan

  '. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&

  5. Pagtutro AtPaglalarawan

  '. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&

  5. Pagtutro AtPaglalarawan

  '. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&

  5. Pagtutro AtPaglalarawan

  '. Paglalahat ( Pagbubuo&

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang NatutuhanKo.

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang NatutuhanKo.

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang NatutuhanKo.

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang NatutuhanKo.

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*:

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  3/41

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:1. natutukoy ang lokasyon ng mga

  lalawigan sa r)hiyon batay sa mgakalapit na lugar+ at

  2. nailalarawan ang lokasyon ngmga lalawigan sa r)hiyon batay samga nakapaligi& &ito

  LAYUNIN:1. natutukoy ang lokasyon ng mga

  lalawigan sa r)hiyon batay sa mgakalapit na lugar+ at

  2. nailalarawan ang lokasyon ngmga lalawigan sa r)hiyon batay samga nakapaligi& &ito

  LAYUNIN:1. Natutukoy ang mga katangian

  ng  lalawigan sa sariling r)hiyonbatay  salokasyon, &ir)ksyon,laki at kaanyuan

  Naipaghahambing ang mgalalawigan sa sariling r)hiyon

  LAYUNIN:1. Natutukoy ang mga katangian

  ng  lalawigan sa sariling r)hiyonbatay  salokasyon, &ir)ksyon,laki at kaanyuan

  Naipaghahambing ang mgalalawigan sa sariling r)hiyon

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  PAKSAAALN 3/ )latibong Lokasyonng mga Lalawigan sa )hiyon

  PAKSAAALN 3/ )latibong Lokasyonng mga Lalawigan sa )hiyon

  PAKSAAALN . "atangian ng mgaLalawigan sa )hiyon

  PAKSAAALN . "atangian ng mgaLalawigan sa )hiyon

  WEEKLY

  SANGGUNIAN:LM: AP3LAR$I$3LG: 1/CG: 30_

  SANGGUNIAN:LM: AP3LAR$I$3LG: 1/CG: 30_

  SANGGUNIAN:LM: AP3LAR$I$4LG:CG: 30_

  SANGGUNIAN:LM: AP3LAR$I$4LG:CG: 30_

  EBALWASYON:

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  EBALWASYON:Pasagutan ang Natutuhan Ko L0 p  .*umawa ng sariling pagsusulit kungsaan natutukoy ng mga bata ang r)latibong lokasyon ng kanilang r)hiyon o lalawigan

  EBALWASYON:Pasagutan ang Natutuhan Ko L0 p  .*umawa ng sariling pagsusulit kungsaan natutukoy ng mga bata ang r)latibong lokasyon ng kanilang r)hiyon o lalawigan.

  EBALWASYON:Pasagutan ang Natutuhan Ko L0 p  .*umawa ng sariling pagsusulit kungsaan natutukoy ng mga bata ang  r)latibong lokasyon ng kanilang r)hiyon o lalawigan.

  EBALWASYON:Pasagutan ang Natutuhan Ko L0 p  .*umawa ng sariling pagsusulit kungsaan natutukoy ng mga bata ang r)latibong lokasyon ng kanilang r)hiyon o lalawigan.

  TAKDANG $ ARALIN:

  0ag&is)nyo ng isangpamayanan. *awing 

  puntong r)pr)nsiya ang inyong bahay

  TAKDANG $ ARALIN:

  0ag&is)nyo ng isangpamayanan. *awing 

  puntong r)pr)nsiya ang inyong bahay

  TAKDANG $ ARALIN:guhit ang mapa ng sariling r)hiyon saputing pap)l, bigyan ngpagkakakilanlan ang bawat lalawigan sapamamagitan ng

  pagiiba-iba ng kulay na gagamitin sabawat isang lalawigan.sulat ang &)taly) ng bawat lalawiganayon sa lokasyon,&ir)ksyon, laki at kaanyuan

  TAKDANG $ ARALIN:guhit ang mapa ng sariling r)hiyon saputing pap)l, bigyan ngpagkakakilanlan ang bawat lalawigan sapamamagitan ng

  pagiiba-iba ng kulay na gagamitin sabawat isang lalawigan.sulat ang &)taly) ng b awat lalawiganayon sa lokasyon,&ir)ksyon, laki at kaanyuan

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*:

  DAY DAY DAY DAY DAY

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  4/41

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:1. natutukoy ang populasyonng ibatibang pamayanan sa sarilinglalawigan.

  2.naihahambing ang mga populasyonngibat ibang pamayanan sa sarilinglalawigan.

  nailalarawan ang populasyon ng 

  LAYUNIN:1. natutukoy ang populasyonng ibatibang pamayanan sa sarilinglalawigan.

  2.naihahambing ang mga populasyonngibat ibang pamayanan sa sarilinglalawigan.

  nailalarawan ang populasyon ng 

  LAYUNIN:1. makagagamit ng mapa upang

  mailarawan ang populasyon ngmga lalawigan sa sariling  r)hiyon.

  2. makapaghahambing ng mgalalawigan sa sariling r)hiyon ayonsa &ami ng populasyon gamit angmga &atos ukol sa populasyon

  . makagagawa ng talata tungkol saibat ibang pangkat ng tao at kung

   

  LAYUNIN:1. makagagamit ng mapa upang

  mailarawan ang populasyon ngmga lalawigan sa sariling  r)hiyon.

  2. makapaghahambing ng mgalalawigan sa sar iling r)hiyon ayonsa &ami ng populasyon gamit angmga &atos ukol sa populasyon3. makagagawa ng talata tungkolsa ibat ibang pangkat ng tao at

   

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  PAKSAAALN 5. Populasyon sa Aking Pamayanan

  PAKSAAALN 5. Populasyon sa Aking Pamayanan

  PAKSAAALN '. Populasyon sa 0gaLalawigan  sa )hiyon

  PAKSAAALN '. Populasyon sa 0gaLalawigan  sa )hiyon

  WEEKLY

  SANGGUNIAN:LM: AP3LAR$I$5LG: 2CG: 30_

  SANGGUNIAN:LM: AP3LAR$I$5LG: 2CG: 30_

  SANGGUNIAN:LM:

  _AP3LAR$I$5LG:CG: 30_

  SANGGUNIAN:LM: _AP3LAR$I$5LG:CG: 30_

  EBALWASYON:

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  EBALWASYON:Pasagutan ang Natutuhan Ko L0

  EBALWASYON:Pasagutan ang Natutuhan Ko L0

  EBALWASYON:Pasagutan ang Natutuhan Ko L0

  EBALWASYON:Pasagutan ang Natutuhan Ko L0

  TAKDANG $ ARALIN:*umawa ng bar grap gamit ang &atusng iba pang barangay ng anNar#iso, u)4on. Paghambingin angmga barangay ayon sapopulasyon. 0aaring gumamit ng masmarami o mas kaunti. (Palitanng sariling lalawigan)

  TAKDANG $ ARALIN:*umawa ng bar grap gamit ang &atusng iba pang barangay ng anNar#iso, u)4on. Paghambingin angmga barangay ayon sapopulasyon. 0aaring gumamit ng masmarami o mas kaunti. (Palitanng sariling lalawigan)

  TAKDANG $ ARALIN:*umupit ng mga larawan ng mga ibatibang pangkat ng tao namakikita sa sariling lalawigan o r)hiyon.&ikit ito sa puting pap)l.*umawa ng talata tungkol sa pangkatna nagsasabi ng kanilangkahalagahan sa inyong lalawigan. sanghalimbawa ay ang pagsulattungkol sa mga naiaambag ng mga

  matatan&a o )nior iti4)n nglalawigan.

  TAKDANG $ ARALIN:*umupit ng mga larawan ng mga ibatibang pangkat ng tao namakikita sa sariling lalawigan o r)hiyon.&ikit ito sa puting pap)l.*umawa ng talata tungkol sa pangkatna nagsasabi ng kanilangkahalagahan sa inyong lalawigan. sanghalimbawa ay ang pagsulattungkol sa mga naiaambag ng mga

  matatan&a o )nior iti4)n nglalawigan.

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*:

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  5/41

  DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:Nailalarawan ang iba6t ibanglalawigan  sa r)hiyon ayon sakatangiang pisikal  atpagkakakilanlang h)ograpikalnito  gamit ang mapangtopograpiya ng  r)hiyon.

  LAYUNIN:Nailalarawan ang iba6t ibanglalawigan  sa r)hiyon ayon sakatangiang pisikal  atpagkakakilanlang h)ograpikalnito  gamit ang mapangtopograpiya ng  r)hiyon.

  LAYUNIN:1. Natutukoy ang ibat ibang anyongtubig atanyong lupa ng mga lalawigan sasariling r)hiyon

  2. Napaghahambing ang mgapangunahing anyong lupa at anyongtubig ng mga lalawigan sa sarilingr)hiyon

  . Napapahalagahan sa pamamagitan

  LAYUNIN:1. Natutukoy ang ibat ibang anyongtubig atanyong lupa ng mga lalawigan sasariling r)hiyon

  2. Napaghahambing ang mgapangunahing anyong lupa at anyongtubig ng mga lalawigan sa sarilingr)hiyon

  . Napapahalagahan sa pamamagitan

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaralay inaasahangmakakakuha ng 75% saLingguhang Pagsusulit

  PAKSAAALN 7. "atangiang Pisikalna Nagpapakilala ng iba6t-ibangLalawigan sa )hiyon

  PAKSAAALN 7. "atangiang Pisikalna Nagpapakilala ng iba6t-ibangLalawigan sa )hiyon

  PAKSAAALN . Ang 0ga Anyong $ubig at AnyongLupa sa Aming)hiyon

  PAKSAAALN . Ang 0ga Anyong $ubig at AnyongLupa sa Aming)hiyon

  WEEKLYTEST

  SANGGUNIAN:LM: AP3LAR$I%$/LG: 34CG: 30_

  SANGGUNIAN:LM: AP3LAR$I%$/LG: 34CG: 30_

  SANGGUNIAN:LM: _ AP3LAR$I%$._ LG:CG: 31_

  SANGGUNIAN:LM: _ AP3LAR$I%$._ LG:CG: 31_

  EBALWASYON:

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin

  . Paglalaha&5. Pagtutro AtPaglalarawan

  '. Paglalahat (

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin

  . Paglalaha&5. Pagtutro AtPaglalarawan

  '. Paglalahat (

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin

  . Paglalaha&5. Pagtutro AtPaglalarawan

  '. Paglalahat (

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin

  . Paglalaha&5. Pagtutro AtPaglalarawan

  '. Paglalahat (

  EBALWASYON:Pasagutan ang Natutuhan Ko L0 p.  sa sagutang pap)l.Ang mga sagot ay naayon sa aktual naimpormasyon ng ibat ibangr)hiyon

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang Natutuhan Ko L0 p.  sa sagutang pap)l.

  Ang mga sagot ay naayon sa aktual naimpormasyon ng ibat ibangr)hiyon

  EBALWASYON:pasagot ang gawain sa Natutuhan KoL0 p. .Maaring gamitin ang pagtataya na ginawa

   para sa sariling lalawiganat rehiyon.

  EBALWASYON:pasagot ang gawain sa Natutuhan KoL0 p. .Maaring gamitin ang pagtataya na ginawa

   para sa sariling lalawiganat rehiyon.

  TAKDANG $ ARALIN:*umawa ng poly)to ng anyong tubigat anyong lupa sa inyong lugar.ikayatin ang mga turista na pumuntasa inyong lugar upang makitaang kagan&ahan nito. 0ag-isip atgumawa ng kampanya upangmahikayat ang mga turista napumasyal &ito. pakita ito sa klas) sasusuno& na pagkikita.

  TAKDANG $ ARALIN:*umawa ng poly)to ng anyong tubigat anyong lupa sa inyong lugar.ikayatin ang mga turista na pumuntasa inyong lugar upang makitaang kagan&ahan nito. 0ag-isip atgumawa ng kampanya upangmahikayat ang mga turista napumasyal &ito. pakita ito sa klas) sasusuno& na pagkikita.

  TAKDANG $ ARALIN:*umawa ng sariling mapa ng lalawiganna nagpapakita ng ibapang anyong lupa at anyong tubig namatatagpuan sa inyonglugar.

  TAKDANG $ ARALIN:*umawa ng sariling mapa ng lalawiganna nagpapakita ng ibapang anyong lupa at anyong tubig namatatagpuan sa inyonglugar.

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*:

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  6/41

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:1.Natutukoy ang pagkakaugnay-ugnay

  ng  mga anyong tubig at anyonglupa sa sariling  lalawigan atr)hiyon.

  Napapahalagahan angpagkakaugnay- ugnay ng mgaanyong tubig at anyong lupa sa

   

  LAYUNIN:1.Natutukoy ang pagkakaugnay-ugnay

  ng  mga anyong tubig at anyonglupa sa sariling  lalawigan atr)hiyon.

  Napapahalagahan angpagkakaugnay- ugnay ng mgaanyong tubig at anyong lupa sa

   

  LAYUNIN:1. Nakagagawa ng payak na mapa na

  nagpapakita ng mahahalaganganyong lupa at tubig sa sarilinglalawigan at r)hiyon

  2. Nagagamit ang mapa sa pagtukoyng  mahahalagang anyonglupa at anyong tubig sa sariling

   

  LAYUNIN:1. Nakagagawa ng payak na mapa na

  nagpapakita ng mahahalaganganyong lupa at tubig sa sarilinglalawigan at r)hiyon

  2. Nagagamit ang mapa sa pagtukoyng  mahahalagang anyonglupa at anyong tubig sa sariling

   

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  PAKSAAALN 8. Pagkakaugnay-ugnayng mga Anyong $ubig at AnyongLupa sa Aking Lalawigan at)hiyon

  PAKSAAALN 8. Pagkakaugnay-ugnayng mga Anyong $ubig at AnyongLupa sa Aking Lalawigan at)hiyon

  PAKSAAALN 19. Paggawa ng 0apang 0ahahalagang Anyong Lupaat Anyong  $ubig sa sarilingLalawigan at )hiyon at mga

  PAKSAAALN 19. Paggawa ng 0apang 0ahahalagang Anyong Lupaat Anyong  $ubig sa sarilingLalawigan at )hiyon at mga

  WEEKLYTEST

  SANGGUNIAN: LM:

  AP3LAR$I$ LG: 

  SANGGUNIAN: LM:

  AP3LAR$I$ LG: 

  SANGGUNIAN:LM: AP3LAR$I$10 LG:  4

  SANGGUNIAN:LM: AP3LAR$I$10 LG:  4

  EBALWASYON:

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin

  . Paglalaha&5. Pagtutro AtPaglalarawan

  '. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin

  . Paglalaha&5. Pagtutro AtPaglalarawan

  '. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin

  . Paglalaha&5. Pagtutro AtPaglalarawan

  '. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin

  . Paglalaha&5. Pagtutro AtPaglalarawan

  '. Paglalahat ( Pagbubuo&

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang NatutuhanKo.

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang NatutuhanKo.

  EBALWASYON:Pasagutan ang gawain sa :Natutuhan Ko$L0 p. . !igyan ngkaukulang puntos batay sa tamangimpormasyon sa sariling r)hiyon.*amitin ang minumungkahing rubri#s sapagbigay ng puntos saginawang mapa ng mga mag-aaral.

  EBALWASYON:Pasagutan ang gawain sa :Natutuhan Ko$L0 p. . !igyan ngkaukulang puntos batay sa tamangimpormasyon sa sariling r)hiyon.*amitin ang minumungkahing rubri#s sapagbigay ng puntos saginawang mapa ng mga mag-aaral.

  TAKDANG $ ARALIN:*umawa ng mapa ng iba pang anyong

  lupa at anyong tubig na magkakaugnaysa ating lalawigan.*umamit ng rubri# sapagpupuntos ng natapos na gawain

  TAKDANG $ ARALIN:*umawa ng mapa ng iba pang anyong

  lupa at anyong tubig na magkakaugnaysa ating lalawigan.*umamit ng rubri# sapagpupuntos ng natapos na gawain

  TAKDANG $ ARALIN:*umupit ng larawan ng mga anyong

  lupa at tubig saiyong bayan. *umuhit &in ng mapa ngiyong bayan at &ito i&ikitang mga larawan iyong ginupit. nagawain

  TAKDANG $ ARALIN:*umupit ng larawan ng mga anyong

  lupa at tubig saiyong bayan. *umuhit &in ng mapa ngiyong bayan at &ito i&ikitang mga larawan iyong ginupit.

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*:

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  7/41

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:1. nakapagtukoy ang mga lugar

  nas)nsitibo sa panganib sa sarilinglalawigan at r)hiyon gamit ang ha4ar&map+

  2. nakagagawa ng mga hakbang ngpagtugon bilang paghahan&a sa mgaposibling sakuna sa sariling lalawigan atr)hiyon

  LAYUNIN:1. nakapagtukoy ang mga lugar

  nas)nsitibo sa panganib sa sarilinglalawigan at r)hiyon gamit ang ha4ar&map+

  2. nakagagawa ng mga hakbang ngpagtugon bilang paghahan&a sa mgaposibling sakuna sa sariling lalawigan atr)hiyon

  LAYUNIN:1. nakapagtukoy ang mga lugar na

  s)nsitibo sa panganib sa sarilinglalawigan at r)hiyon gamit angha4ar& map+

  . nakagagawa ng mga hakbangng  pagtugon bilangpaghahan&a sa mga posibling

  LAYUNIN:1. nakapagtukoy ang mga lugar na

  s)nsitibo sa panganib sa sarilinglalawigan at r)hiyon gamit angha4ar& map+

  . nakagagawa ng mga hakbangng  pagtugon bilangpaghahan&a sa mga posibling

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  PAKSAAALN 11.1 0ga Lugar na)nsitibo sa Panganib !atay saLokasyon at  $opograpiya

  PAKSAAALN 11.1 0ga Lugar na)nsitibo sa Panganib !atay saLokasyon at  $opograpiya

  PAKSAAALN 11.1 0ga Lugar na)nsitibo sa Panganib !atay saLokasyon at  $opograpiya

  PAKSAAALN 11.1 0ga Lugar na)nsitibo sa Panganib !atay saLokasyon at  $opograpiya

  WEEKLY

  SANGGUNIAN:LM: _AP3LAR$I$6$11  LG:  52

  SANGGUNIAN:LM: _AP3LAR$I$6$11 LG:  52

  SANGGUNIAN:LM: AP3LAR$I$6$11_LG: 52CG: 31_

  SANGGUNIAN:LM: AP3LAR$I$6$11_LG: 52CG: 31_

  EBALWASYON:

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&

  5. Pagtutro AtPaglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&

  5. Pagtutro AtPaglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&

  5. Pagtutro AtPaglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&

  5. Pagtutro AtPaglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang N(7(76# K8 LM, p. .Maaring &ag&agan angmga tanong na naakma sa sarilinglalawigan at r)hiyon. maaringi&ag&ag ang mga sumusuno& na tanongbatay sa r)hiyon

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang N(7(76# K8 LM, p. .Maaring &ag&agan angmga tanong na naakma sa sarilinglalawigan at r)hiyon. maaringi&ag&ag ang mga sumusuno& na tanongbatay sa r)hiyon

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang N(7(76# K8 LM, p. .Maaring &ag&agan angmga tanong na naakma sa sarilinglalawigan at r)hiyon. maaringi&ag&ag ang mga sumusuno& na tanongbatay sa r)hiyon

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang N(7(76# K8 LM, p. .Maaring &ag&agan angmga tanong na naakma sa sarilinglalawigan at r)hiyon. maaringi&ag&ag ang mga sumusuno& na tanongbatay sa r)hiyon

  TAKDANG $ ARALIN:Papag&alhin ng mga mag-aaral ng tig-isang larawan ;n)ws#lip< ng mga kalami&a& na naganap sasariling r)hiyon atnaganap sa ibang r)hiyon. a &alawahanggang tatlongpangungusap ipaghambing ang mgasakunang naranasan ngsariling r)hiyon at ibang r)hiyon.

  TAKDANG $ ARALIN:Papag&alhin ng mga mag-aaral ng tig-isang larawan ;n)ws#lip< ng mga kalami&a& na naganap sasariling r)hiyon atnaganap sa ibang r)hiyon. a &alawahanggang tatlongpangungusap ipaghambing ang mgasakunang naranasan ngsariling r)hiyon at ibang r)hiyon.

  TAKDANG $ ARALIN:Papag&alhin ng mga mag-aaral ng tig-isang larawan ;n)ws#lip< ng mga kalami&a& na naganap sasariling r)hiyon atnaganap sa ibang r)hiyon. a &alawahanggang tatlongpangungusap ipaghambing ang mgasakunang naranasan ngsariling r)hiyon at ibang r)hiyon.

  TAKDANG $ ARALIN:Papag&alhin ng mga mag-aaral ng tig-isang larawan ;n)ws#lip< ng mga kalami&a& na naganap sasariling r)hiyon atnaganap sa ibang r)hiyon. a &alawahanggang tatlongpangungusap ipaghambing ang mgasakunang naranasan ngsariling r)hiyon at ibang r)hiyon.

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*:

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  8/41

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:Natutukoy ang maagap at wastongpagtugon sa mga panganib nama&alas maranasan ng sarilingr)hiyon

  Nagagawa ang maagap at wastong

   

  LAYUNIN:Natutukoy ang maagap at wastongpagtugon sa mga panganib nama&alas maranasan ng sarilingr)hiyon

  Nagagawa ang maagap at wastong

   

  LAYUNIN:Nailalarawan ang mgapangunahing likas na yamanna matatagpuan sa lalawigano r)hiyon.

  LAYUNIN:Nailalarawan ang mgapangunahing likas na yamanna matatagpuan sa lalawigano r)hiyon.

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  ARALIN 11.2. MM9 ( W'(8#P(78# '! P##, # M*'

   

  ARALIN 11.2. M M9( W'(8# P(78# '! P##, # M*'M"#'# # S"*#

  PAKSAAALN 12. 0ga PangunahingLikas na  =aman ng mgaLalawigan sa )hiyon

  PAKSAAALN 12. 0ga PangunahingLikas na  =aman ng mgaLalawigan sa )hiyon

  WEEKLYTEST

  SANGGUNIAN:LM: AP3LAR$I$6$11 LG:  /

  SANGGUNIAN:LM: AP3LAR$I$6$11 LG:  /

  SANGGUNIAN:LM: AP3LAR$I6$12LG: /0CG: _31_

  SANGGUNIAN:LM: AP3LAR$I6$12LG: /0CG: _31_

  EBALWASYON:

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  EBALWASYON:Pasagutan ang N(7(76# K8 LM, p. .

  EBALWASYON:Pasagutan ang N(7(76# K8 LM, p. .

  EBALWASYON:Pasagutan ang N(7(76# K8 LM, p. .

  pagawa ito sa kanilang sagutang pap)l

  EBALWASYON:Pasagutan ang N(7(76# K8 LM, p. .

  pagawa ito sa kanilang sagutang pap)l

  TAKDANG $ ARALIN:

  tala ang mga paghahan&ang ginagawang inyong pamilya at barangay para sa mga &arating na mga 

  kalami&a&

  TAKDANG $ ARALIN:

  tala ang mga paghahan&ang ginagawang inyong pamilya at barangay para sa mga &arating na mga 

  kalami&a&

  TAKDANG $ ARALIN:

  *umupit o gumuhit ngmga  larawan ng mga Likasna yaman at pangkatin ito ayon sa uri. lagay sa)n>)lop at

  pangalanan ayon sa uri.

  TAKDANG $ ARALIN:

  *umupit o gumuhit ngmga  larawan ng mga Likasna yaman at pangkatin ito ayon sa uri. lagay sa)n>)lop at

  pangalanan ayon sa uri.R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*:

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  9/41

  LAYUNIN:Nakabubuo ng konklusyon na angmatalinong pangangasiwa ng likasna yaman ay may kinalaman sapag-unla& ng sariling  lalawigan atr)hiyon+ at

  Nakapagbibigay ng mga halimbawang  lalawigan o r)hiyon naumunla& &ahil sa wastong

  LAYUNIN:Nakabubuo ng konklusyon na angmatalinong pangangasiwa ng likasna yaman ay may kinalaman sapag-unla& ng sariling  lalawigan atr)hiyon+ at

  Nakapagbibigay ng mga halimbawang  lalawigan o r)hiyon naumunla& &ahil sa wastong

  LAYUNIN:1.Nasusuri ang matalino at &i-

  matalinong paraan ngpangangasiwa sa mga likas nayaman ng  sariling lalawigan atr)hiyon+ at

  Napapahalagahan ang mga paraanng  matalinong pangangasiwa nglikas na yaman sa sariling lalawigan

   

  LAYUNIN:1.Nasusuri ang matalino at &i-

  matalinong  paraan ngpangangasiwa sa mga likas nayaman ng  sariling lalawigan atr)hiyon+ at

  Napapahalagahan ang mga paraanng  matalinong pangangasiwa nglikas na yaman sa sariling lalawigan

   

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  PAKSAAALN 13.2. 0atalinong

  Pagangasiwa sa Likas na =aman/ "aunlaran ng )hiyonat Lalawigan

  PAKSAAALN 13.2. 0atalinong

  Pagangasiwa sa Likas na =aman/ "aunlaran ng )hiyonat Lalawigan

  PAKSAAALN 13.1.0atalino at ?i-

  matalinong paraan ngPangangasiwa sa mga Likas na =aman ng ariling Lalawigan at 

  PAKSAAALN 13.1.0atalino at ?i-

  matalinong paraan ngPangangasiwa sa mga Likas na =aman ng ariling Lalawigan at 

  WEEKLYTESTSANGGUNIAN:LM: AP3LAR$I$13LG: /1CG: 31_

  SANGGUNIAN:LM: AP3LAR$I$13LG: /1CG: 31_

  SANGGUNIAN:LM: AP3LAR$I$13LG: /CG: 31_

  SANGGUNIAN:LM: AP3LAR$I$13LG: /CG: 31_

  EBALWASYON:

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  EBALWASYON:

  !asahin at sagutan ang;N(7(7## K8;

  EBALWASYON:

  !asahin at sagutan ang;N(7(7## K8;

  EBALWASYON:

  !asahin at sagutan ang;N(7(7## K8;

  EBALWASYON:

  !asahin at sagutan ang;N(7(7## K8;

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:*umupit o gumuhit ng mga larawanng matalino at &imatalinong pangangasiwa ng likas na yaman.&ikit o gawin itosa bon& pap)r. sulat sa ibaba ng larawan kung ito aymatalinong pangngangasiwa o hin&i

  matalinongpangangasiwa

  TAKDANG $ ARALIN:*umupit o gumuhit ng mga larawanng matalino at &imatalinong pangangasiwa ng likas na yaman.&ikit o gawin itosa bon& pap)r. sulat sa ibaba ng larawan kung ito aymatalinong pangngangasiwa o hin&i

  matalinongpangangasiwa

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*:

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  10/41

  SUBJECT: ARPAN WEEK NO. 10 GRADING PERIOD: FIRST

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:Nakabubuo ng konklusyon naang matalinong pangangasiwa nglikas na yaman ay may kinalamansa pag- unla& ng sariling lalawiganat r)hiyon+ at

  Nakapagbibigay ng mga halimbawang  lalawigan o r)hiyon naumunla& &ahil sa wastong

  pangangalaga ng kanilang likas nayaman

  LAYUNIN:Nakabubuo ng konklusyon naang matalinong pangangasiwa nglikas na yaman ay may kinalamansa pag- unla& ng sariling lalawiganat r)hiyon+ at

  Nakapagbibigay ng mga halimbawang  lalawigan o r)hiyon naumunla& &ahil sa wastong

  pangangalaga ng kanilang likas nayaman

  LAYUNIN:1.Natutukoy ang ilang katangiang pisikal katula& ng 

  klima,panahon, lokasyon at kabuuang kaanyuan ng kapaligiran ngsariling lalawigan at mga karatig lalawigan ng r)hiyon gamitang mapa+

  2.Nakapagpapakita ng pagpapahalaga sa mganatatangingkatangiang pisikal at kabuuang kaanyuan ng pisikal nakapaligiran ng sariling lalawigan at karatig na mgalalawiganng r)hiyon sa pamamagitan ng malikhaing sining

  3.Nakabubuo ng sariling int)rpr)tasyon o  paglalarawan ngkapaligiran ng kinabibilangang lalawigan at karatig namgalalawigan ng r)hiyon

  LAYUNIN:1.Natutukoy ang ilang katangiang pisikal katula& ng 

  klima,panahon, lokasyon at kabuuang kaanyuan ng kapaligiran ngsariling lalawigan at mga karatig lalawigan ng r)hiyon gamitang mapa+

  2.Nakapagpapakita ng pagpapahalaga sa mganatatangingkatangiang pisikal at kabuuang kaanyuan ng pisikal nakapaligiran ng sariling lalawigan at karatig na mgalalawiganng r)hiyon sa pamamagitan ng malikhaing sining

  3.Nakabubuo ng sariling int)rpr)tasyon o  paglalarawan ngkapaligiran ng kinabibilangang lalawigan at karatig namgalalawigan ng r)hiyon

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  PAKSAAALN 13.2. 0atalinongPagangasiwa sa Likas na =aman/"aunlaran ng )hiyon

  PAKSAAALN 13.2. 0atalinongPagangasiwa sa Likas na =aman/"aunlaran ng )hiyon

  PAKSAAng Kapaligi"an ng A#ing Lalawiganat mgaLalawigan sa Rhiyon

  PAKSAAng Kapaligi"an ng A#ing Lalawiganat mgaLalawigan sa Rhiyon

  WEEKLY

  SANGGUNIAN:LM: _AP3LAR$I$14LG: 0CG: 32_

  SANGGUNIAN:LM: _AP3LAR$I$14LG: 0CG: 32_

  SANGGUNIAN: LM:  LG: 4CG:

  SANGGUNIAN: LM:  LG: 4CG:

  EBALWASYON:!atay sa mapa ng r)hiyon, piliin anpinakaangkop napaglalarawan sa bawat lalawigan nr)hiyon.

  1. i ?ing ay taga-?asmarinas, a>it)naimbitahan ngkanyang pinsan na bisitahin siya

  sa  $agaytay ity. Paano niya ilalarawan ang kanyang biyah)  papuntang $agaytay@

  a. iya ay &a&aan sa isang lawa.b. iya ay paakyat sa bulubun&uking 

  lugar.#. iya ay bibiyah) sa patag na &aan

  &. iya ay &a&aan sa isang kagubatan2.A ng pinakamalapit na &aanan mula

   $agaytay hanggang sa!ulkang $aal ay isang bangka sapa

  .a. sang ilog ang ma&a&aanan papun

  &oon.b. sang lawa ang ma&a&aanan 

  papunta &oon.#. sang &agat ang ma&a&aanan 

  papunta &oon,&. sang talon ang ma&a&aanan 

  papunta &oon.3.A ling &alawang lalawigan ang 

  &ina&aanan ng kabun&ukanng i)rra 0a&r)@a. !atangas at a>it)b. a>it) at Laguna#. a>it) at i4al

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya

  2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya

  2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya

  2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya

  2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  EBALWASYON:

  !asahin at sagutan ang$Natutunan Ko$

  EBALWASYON:

  !asahin at sagutan ang$Natutunan Ko$

  EBALWASYON:

  !asahin at sagutan ang$Natutunan Ko$

  EBALWASYON:

  !asahin at sagutan ang$Natutunan Ko$

  TAKDANG $ ARALIN:GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:GAWAIN:PA-INA:

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*:

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  11/41

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  12/41

  SUBJECT: ARALING PANLIPUNAN WEEK NO. 1 GRADING PERIOD: SECOND

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:Naisasalaysay o naisasa&ula angkw)nto ng  mga makasaysayangpook o pangyayaring  nagpapakilalasa sariling lalawigan

   

  LAYUNIN:Naisasalaysay o naisasa&ula angkw)nto ng  mga makasaysayangpook o pangyayaring  nagpapakilalasa sariling lalawigan

   

  LAYUNIN:Naisasalaysay o naisasa&ula angkw)nto ng  mga makasaysayangpook o pangyayaring  nagpapakilalasa sariling lalawigan

   

  LAYUNIN:Naisasalaysay o naisasa&ula angkw)nto ng  mga makasaysayangpook o pangyayaring  nagpapakilalasa sariling lalawigan

   

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa Lingguhan

  PAKSA

  AALN 1.1. Pinagmulan ng mga Lalawigan sa "inabibilangang

  PAKSA

  AALN 1.1. Pinagmulan ng mgaLalawigan sa "inabibilangang

  PAKSA

  AALN 1.1. Pinagmulan ng mga Lalawigan sa "inabibilangang

  PAKSA

  AALN 1.1. Pinagmulan ng mga Lalawigan sa "inabibilangang WEEKLY

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II,$1LG:CG: 32

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II,$1LG:CG: 32

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II,$1LG:CG: 32

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II,$1LG:CG: 32

  EBALWASYON:

  P'7(# #N(7(76# K8. ' LM9._ .

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan

  '. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan

  '. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan

  '. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan

  '. Paglalahat ( Pagbubuo&EBALWASYON:

  GAWAIN:PA-INA:

  EBALWASYON:

  GAWAIN:PA-INA:

  EBALWASYON:

  GAWAIN:PA-INA:

  EBALWASYON:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:0agsaliksik sa int)rn)t o mgalibro kunganong tiyak na batas angbumuo sa mga lalawigang sa

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*:

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  13/41

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:Nakabubuo ng tim)lin) ngmga makasaysayangpangyayari sa r)hiyon sa

  LAYUNIN:Nakabubuo ng tim)lin) ngmga makasaysayangpangyayari sa r)hiyon sa

  LAYUNIN:Nakabubuo ng tim)lin) ngmga makasaysayangpangyayari sa r)hiyon sa

  LAYUNIN:Nasasabi ang mga paraan ng pagtutulungan ng mga lalawigansa r)hiyon noon at sa

  O,

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  14/41

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:Natatalakay ang mga pagbabagoat nagpapatuloy sa sarilinglalawigan at  kinabibilangangr)hi on

  LAYUNIN:Natatalakay ang mga pagbabagoat nagpapatuloy sa sariling lalawiganat  kinabibilangang r)hiyon

  LAYUNIN:Natatalakay ang mga pagbabagoat nagpapatuloy sa sarilinglalawigan at  kinabibilangangr)hi on

  LAYUNIN:Natatalakay ang mga pagbabagoat nagpapatuloy sa sarilinglalawigan at  kinabibilangangr)hi on

  O,

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  15/41

  DAY DAY DAY DAY 4 DAY 5

  O,

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  16/41

  DAY DAY DAY DAY DAY

  LAYUNIN:Natatalakay angkahulugan ng ilangsimbolo at sagisag ng

  LAYUNIN:Natatalakay angkahulugan ng ilangsimbolo at sagisag ng

  LAYUNIN:Natatalakay angkahulugan ng ilangsimbolo at sagisag ng

  LAYUNIN:Natatalakay angkahulugan ng ilangsimbolo at sagisag ng

  O,

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  17/41

  DAY DAY DAY DAY DAY

  LAYUNIN:Naihahambing ang ilangsimbolo at sagisag nanagpapakilala ng ibatibang lalawigan sa sariling

  LAYUNIN:Naihahambing ang ilangsimbolo at sagisag nanagpapakilala ng ibatibang lalawigan sa sariling

  LAYUNIN:Naihahambing ang ilangsimbolo at sagisag nanagpapakilala ng ibatibang lalawigan sa sariling

  LAYUNIN:Naihahambing ang ilangsimbolo at sagisag nanagpapakilala ng ibatibang lalawigan sa sariling

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  PAKSAAALN 5 / LAN* 0!L A$ A*A* N* NA*PAPA"LALAA !A$  !AN* LALAB*AN A

  PAKSAAALN 5 / LAN* 0!L A$ A*A* N* NA*PAPA"LALAA !A$  !AN* LALAB*AN A

  PAKSAAALN 5 / LAN* 0!L A$ A*A* N* NA*PAPA"LALAA !A$  !AN* LALAB*AN A

  PAKSAAALN 5 / LAN* 0!L A$ A*A* N* NA*PAPA"LALAA !A$  !AN* LALAB*AN A

  WEEKLYTEST

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II$5LG:CG: 33

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II$5LG:CG: 33

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II$5LG:CG: 33

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II$5LG:CG: 33

  EBALWASYON:

  P'7(# #N(7(76# K8. ' LM9._ .

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  EBALWASYON:

  GAWAIN:PA-INA:

  EBALWASYON:

  GAWAIN:PA-INA:

  EBALWASYON:

  GAWAIN:PA-INA:

  EBALWASYON:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*:

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  18/41

  DAY DAY DAY DAY DAY

  LAYUNIN:Natatalakay angkahulugan ng DoE#ialhymnF at iba pang siningna nagpapakilala ng

  LAYUNIN:Natatalakay ang kahuluganng DoE#ial hymnF at ibapang sining nanagpapakilala ng sariling

  LAYUNIN:Natatalakay angkahulugan ng DoE#ialhymnF at iba pang siningna nagpapakilala ng

  LAYUNIN:Natatalakay ang kahuluganng DoE#ial hymnF at ibapang sining nanagpapakilala ng sariling

  LAYUININ:Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  PAKSAAralin '.1/ "AGLG*AN N*P=AL NA 0NN*"NA!!LAN*AN* LALAB*AN

  PAKSAAralin '.1/ "AGLG*AN N*P=AL NA 0NN*"NA!!LAN*AN* LALAB*AN

  PAKSAAralin '.1/ "AGLG*AN N*P=AL NA 0NN*"NA!!LAN*AN* LALAB*AN

  PAKSAAralin '.1/ "AGLG*AN N*P=AL NA 0NN*"NA!!LAN*AN* LALAB*AN

  WEEKLYTEST

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II$LG:CG: 33

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II$LG:CG: 33

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II$LG:CG: 33

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II$LG:CG: 33

  EBALWASYON:

  P'7(# #N(7(76# K8. ' LM9._ .

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  EBALWASYON:

  GAWAIN:PA-INA:

  EBALWASYON:

  GAWAIN:PA-INA:

  EBALWASYON:

  GAWAIN:PA-INA:

  EBALWASYON:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*:

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  19/41

  DAY DAY DAY DAY DAY

  LAYUNIN:Nakikilala ang mga bayaning mga sariling lalawiganat r)hiyon

  LAYUNIN:Nakikilala ang mga bayaning mga sariling lalawiganat r)hiyon

  LAYUNIN:Nakikilala ang mga bayaning mga sariling lalawiganat r)hiyon

  LAYUNIN:Nakikilala ang mga bayaning mga sariling lalawiganat r)hiyon

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa Lingguhan

  PAKSAAALN 7.1/ 0ga !ayani ngariling Lalawigan

  PAKSAAALN 7.1/ 0ga !ayani ngariling Lalawigan

  PAKSAAALN 7.1/ 0ga !ayani ngariling Lalawigan

  PAKSAAALN 7.1/ 0ga !ayani ngariling Lalawigan WEEKLY

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II6$/LG:CG: 33

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II6$/LG:CG: 33

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II6$/LG:CG: 33

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II6$/LG:CG: 33

  EBALWASYON:

  P'7(# #N(7(76# K8. ' LM9._ .

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  EBALWASYON:

  GAWAIN:PA-INA:

  EBALWASYON:

  GAWAIN:PA-INA:

  EBALWASYON:

  GAWAIN:PA-INA:

  EBALWASYON:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*:

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  20/41

  DAY DAY DAY DAY DAY

  LAYUNIN:Napahahalagahan angpagpupunyagi ng mgabayaning sariling lalawigan at

  LAYUNIN:Napahahalagahan angpagpupunyagi ng mgabayaning sariling lalawigan at

  LAYUNIN:Nakalilikha ng anumangsining tungkol sa bayani nglalawigan o r)hiyon na naistularan

  LAYUNIN:Nakalilikha ng anumangsining tungkol sa bayani nglalawigan o r)hiyon na naistularan

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  PAKSAAALN 7.2/ Pagpapahalaga samga !ayani ng Lalawigan at)hiyon

  PAKSAAALN 7.2/ Pagpapahalaga samga !ayani ng Lalawigan at)hiyon

  PAKSAAralin '.2/ !A PAN* NN* NA NA*PAPA"LALAN* ALN* LALAB*AN A$ C=N

  PAKSAAralin '.2/ !A PAN* NN* NA NA*PAPA"LALAN* ALN* LALAB*AN A$ C=N

  WEEKLYTEST

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II6$/LG:CG: 33

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II6$/LG:CG: 33

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II6$/LG:CG: 33

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II6$/LG:CG: 33

  EBALWASYON:

  P'7(# #N(7(76# K8. ' LM9._ .

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  EBALWASYON:

  GAWAIN:PA-INA:

  EBALWASYON:

  GAWAIN:PA-INA:

  EBALWASYON:

  GAWAIN:PA-INA:

  EBALWASYON:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN:PA-INA:

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*:

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  21/41

  SUBJECT: ARALING PANLIPUNAN WEEK NO. 10 GRADING PERIOD: SECOND

  DAY DAY DAY DAY DAY

  LAYUNIN:Nakasusulat ng payak nakw)nto( 1-2 talata tungkolsa lalawigan sakinabibilangang r)hiyon na

   

  LAYUNIN:Nakasusulat ng payak nakw)nto( 1-2 talata tungkolsa lalawigan sakinabibilangang r)hiyon na

   

  LAYUNIN:Nakasusulat ng payak nakw)nto( 1-2 talata tungkolsa lalawigan sakinabibilangang r)hiyon na

   

  LAYUNIN:Nakasusulat ng payak nakw)nto( 1-2 talata tungkolsa lalawigan sakinabibilangang r)hiyon na

   

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  PAKSAAralin '.2/ !A PAN* NN* NA NA*PAPA"LALAN* ALN* LALAB*AN A$ C=N

  PAKSAAralin '.2/ !A PAN* NN* NA NA*PAPA"LALAN* ALN* LALAB*AN A$ C=N

  PAKSAAralin '.2/ !A PAN* NN* NA NA*PAPA"LALAN* ALN* LALAB*AN A$ C=N

  PAKSAAralin '.2/ !A PAN* NN* NA NA*PAPA"LALAN* ALN* LALAB*AN A$ C=N

  WEEKLY

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  22/41

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  23/41

  SUBJECT: ARALING PANLIPUNAN WEEK NO. _1 GRADING PERIOD: T-IRD GRADING

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:1.naipaliliwanag kung ano ang ibig

  sabihin ng kultura at mgakaugnay na

  kons)pto.nailalarawan ang kultura ng

  LAYUNIN:1.naipaliliwanag kung ano ang ibig

  sabihin ng kultura at mgakaugnay na

  kons)pto.nailalarawan ang kultura ng

  LAYUNIN:1. natutukoy ng mga halimbawa ng )p)kto

  ng lokasyon at klima sa uri ngpamumuhay ng kinabibilanganglalawigan

  . naipaliliwanag kung paanonakakaimpluw)nsya ang lokasyon at

   

  LAYUNIN:1. natutukoy ng mga halimbawa ng )p)kto

  ng lokasyon at klima sa uri ngpamumuhay ng kinabibilanganglalawigan

  . naipaliliwanag kung paanonakakaimpluw)nsya ang lokasyon at

   

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  PAKSA:Ang "ons)pto ng "ultura

  PAKSA:Ang "ons)pto ng "ultura

  PAKSA:mpluw)nsya ng "lima at Lokasyonsa Pagbuo at paghubog ngPamumuhay sa isang Lugar

  PAKSA:mpluw)nsya ng "lima at Lokasyonsa Pagbuo at paghubog ngPamumuhay sa isang Lugar

  WEEKLY

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK$III$1 LG:  15

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK$III$1 LG:  15

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK$III$2 LG:  13

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK$III$2 LG:  13

  EBALWASYON:A.bigay ang ibat –

  ibang kultura ngChiyon H.

  123

  bigay ang maarmaging pamumuhay mga tao sa msumusuno& na mlugar.

  1. !un&ok2. "apatagan3. ?alampasigan. talampas

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtuturo At Paglalarawan

  '. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtuturo At Paglalarawan

  '. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtuturo At Paglalarawan

  '. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtuturo At Paglalarawan

  '. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  EBALWASYON:

  Anu – ano ang mga ibat-ibang kultura sa )hiyon H@

  EBALWASYON:

  larawan ang mga kultura ngChiyon H. aan tayonabibilang@

  EBALWASYON:

  bigay ang panuto sa gawain.paugnay ang  klima sa uri ngpamumuhay ng mga tao. toay in&ibi&wal na gawain.pagawa ang gawain sagutangpap)l.

  EBALWASYON:

  bigay ang panuto ng gawain.paugnay  ang asp)to ng kultura atkatangian ng lugar  sa mga bata.

  TAKDANG $ ARALIN

  0aghanap ng musika o iba pangsining na nagpapakilala sarilinglalawigan.

  TAKDANG $ ARALIN

  0aghanap ng musika o iba pangsining na nagpapakilala sarilinglalawigan.

  TAKDANG $ ARALIN

  Pumili ng isang lugar sa sarilinglalawigan, maaring &istrito o barangay.abihin kung bakit kakaiba ito sa ibangbahagi ng lalawigan. Ano ang mganaiibang kaugalian sa lugar na [email protected] ang lugar na ito sa ibang

   

  TAKDANG $ ARALINPumili ng isang lugar sa sariling lalawigan,maaring  &istrito o barangay. abihin kungbakit kakaiba ito sa  ibang bahagi nglalawigan. Ano ang mga naiibang  kaugaliansa lugar na [email protected] ang lugar na ito sa ibang bahaging lalawigan.  ulat sa susuno& na pagkikita.

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*:

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  24/41

  SUBJECT: ARALING PANLIPUNAN WEEK NO. _2 GRADING PERIOD: T-IRD GRADING

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:1. Natutukoy ng ilang halimbawang ilang  asp)to ng kultura ngsariling lalawigan a karatig nalalawigan sa r)hiyon,2. nailalarawan ng kultura nanagpapakilala ng sariling lalawigan

   

  LAYUNIN:Natutukoy ng ibat ibangpangkat ng tao at pangkat)tniko sa mga lalawigan sa

  sariling r)hiyon.Nailalarawan ng ibat ibangpangkat ng mga tao at pangkat

   

  LAYUNIN:Nasasabi ng kahalagahan ng mgawika at  &ial)kto at ang wastongpaggamit nito tungo sa maayos na

  ugnayan ng mga ibat ibangpamayanan sa sariling lalawigan atr)hiyon.

  LAYUNIN:Nailalarawan ang

  mga kaugalian,

  paniniwalaat tra&isyonng sariling lalawigan at

   

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaral inaasahang makakaku

  ng 75% sa LingguhanPagsusulit

  PAKSA:Ang "ultura ng AmingLalawigan

  PAKSA:0ga Pangkat sa )hiyon na"inabibilangan "o

  PAKSA:Ang 0ga Bika at?iyal)kto sa Aming

  PAKSA:"ultura "o, "ultura 0o,0agkaiba, 0agkapar)ho

  WEEKLY

  SANGGUNIAN: SANGGUNIAN: SANGGUNIAN: SANGGUNIAN: EBALWASYON:LM: AP3PKK$III,$3.1LG: 1CG: 34_

  LM: AP3PKK$III,$3.2LG: 1/1CG: 34_

  LM: AP3PKK $ III$3.3LG: 1/CG: 34_

  LM: _AP3PKK$III%$5LG: _14CG: 34_

  0ga Pangkat )tniko sar)hiyon 12

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam

  3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam

  3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam

  3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam

  3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  3

  5

  0ga wika sa ating

  '7

  EBALWASYON:Ano ang pagkakapar)ho opagkakaiba ng mgapag&iriwang, kaugalian at tra&isyon ng mga tagakaratig na  lalawigan. 0aaringgumamit ng >)nn &iagram

  para ipakitaang paghahambing.

  EBALWASYON:

  Anu – ano ang mga pangkat)tniko sa ating [email protected] ang mga ito.

  EBALWASYON:

  tala ang mga wika at&ayal)kto na nasa atingr)hiyon.

  EBALWASYON:

  larawan ang kaugalian natin.hambing sa ibang kaugalian.

  819

  0ga makasaysayang P111213

  TAKDANG $ ARALIN*umawa ng isang maikling talatana naglalarawan sa kulturang inyong  lalawigan

  TAKDANG $ ARALIN*umawa ng isang maikling talatana naglalarawan sa kulturang inyong  lalawigan.

  TAKDANG $ ARALIN0agsaliksik ng mga ibat ibang&iyal)kto sa sariling lalawigan nakatula& ng sa ibang  lalawigansubalit magkaiba angkahulugan

  TAKDANG = ARALIN:*umupit ng isang larawan mulasa  isang lumang &yaryo omaga4in) na  nagpapakita ngkaugalian, paniniwala at

   

  115

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*:

  SUBJECT ARALING PANLIPUNAN WEEK NO 3

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  25/41

  SUBJECT: ARALING PANLIPUNAN WEEK NO. _3 GRADING PERIOD: T-IRD GRADING

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:1.Natutukoy ang ilang

  makasaysayang   pook nglalawigan atr)hiyon

  .nasasabi ang kahalagahan ng mgamakasaysayang pook upang

  makilala ang  kultura ng 

  LAYUNIN:1. natutukoy ang ilang

  makasaysayang   pook nglalawigan atr)hiyon

  . nasasabi ang kahalagahan ng mgamakasaysayang pook upang

  makilala ang  kultura ng 

  LAYUNIN:1.natutukoy ang ilang

  makasaysayang   pook nglalawigan atr)hiyon

  . nasasabi ang kahalagahan ng mgamakasaysayang pook upang

  makilala ang  kultura ng 

  LAYUNIN:1. natutukoy ang ilang

  makasaysayang   pook nglalawigan atr)hiyon

  . nasasabi ang kahalagahan ng mgamakasaysayang pook upang

  makilala ang  kultura ng 

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  PAKSA:0ga 0akasaysayang Lugar saAming )hiyon

  PAKSA:0ga 0akasaysayang Lugar saAming )hiyon

  PAKSA:0ga 0akasaysayang Lugar saAming )hiyon

  PAKSA:0ga 0akasaysayang Lugar saAming )hiyon

  WEEKLY

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK $III$4 LG:  10

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK $III$4 LG:  10

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK $III$4 LG:  10

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK $III$4 LG:  10

  EBALWASYON:tala sa isang graporgani4)r ang isang

  mahalagangmakasaysayang pook inyong  r)hiyon. "ung mang pipiliin ay makasaysayang lugar hin&i  sa sariling lalawi

  kung hin&i sa  bur)hiyon.

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  EBALWASYON:

  Anu – ano ang mga makasaysayang pook saating r)hiyon@

  EBALWASYON:Pangkatang *awain

  0agpalabunutan tungkolsa

  paksang tatalakayin

  EBALWASYON:Pumili ng isang makasaysayanglugar(gusali( bantayog na alamninyo sa inyong lalawigan. guhit saisang sagutang pap)l at gumawa ngmaikling salaysay tungkol &ito.*awing salik  ang mga sumusuno&/

  a.aan ito [email protected] ang itsura nito@

   

  EBALWASYON:*umawa tungkol sa isangmakasaysayan lugar sa inyongr)hiyon. "ung maaring ibang  lugarnaman ang pipiliin ng pangkat.*awing  salik ang mga sumusuno&/

  a.aan ito [email protected] ang itsura nito@#.!akit mahalaga ito sa

  TAKDANG $ ARALIN

  0agpagawa ng &ayorama ng mgamakasaysayang lugar sa sarilingr)hiyon. *awing malikhain at makulayito. *umamit ng rubri# sapagbibigay ngpuntos.

  TAKDANG $ ARALIN

  !akit mahalagamapangalagaan angmakasaysayang lugar na [email protected] ito nakatutulong sa

  TAKDANG $ ARALIN

  0ag&ala ng mga larawan ngmga makasaysayang pooksa ating r)hiyon.

  TAKDANG $ ARALIN

  Ano ang pinapakita ngisang makasaysayan

  lugar( bantayog o pook@

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*:

  SUBJECT: ARALING GRADING PERIOD: T-IRDWEEK NO 4

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  26/41

  SUBJECT: ARALING GRADING PERIOD: T-IRDWEEK NO. _4

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:1. Naihahambing ang mga kaugalian,

  paniniwala at tra&isyon sa akinglalawigan at karatig lalawigan sar)hiyon

  2. Napahahalagahan ang mgakaugalian, paniniwala at

  tra&isyon sa aking lalawigan at karatig

   

  LAYUNIN:1. Naihahambing ang mga kaugalian,

  paniniwala at tra&isyon sa akinglalawigan at karatig lalawigan sar)hiyon

  2. Napahahalagahan ang mgakaugalian, paniniwala at

  tra&isyon sa aking lalawigan at karatig

   

  LAYUNIN:1. Naihahambing ang mga kaugalian,

  paniniwala at tra&isyon sa akinglalawigan at karatig lalawigan sar)hiyon

  2. Napahahalagahan ang mgakaugalian, paniniwala at

  tra&isyon sa aking lalawigan at karatig

   

  LAYUNIN:1. Naihahambing ang mga kaugalian,

  paniniwala at tra&isyon sa akinglalawigan at karatig lalawigan sar)hiyon

  2. Napahahalagahan ang mgakaugalian, paniniwala at

  tra&isyon sa aking lalawigan at karatig

   

  LAYUNIN/Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  P&'"ultura "o, "ultura 0o,0agkaiba, 0agkapar)ho

  P&'"ultura "o, "ultura 0o,0agkaiba, 0agkapar)ho

  P&'"ultura "o, "ultura 0o,0agkaiba, 0agkapar)ho

  P&'"ultura "o, "ultura 0o,0agkaiba, 0agkapar)ho

  WEEKLY

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK$III%$5 LG:

  14

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK$III%$5 LG:

  14

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK$III%$5 LG:

  14

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK$III%$5 LG:

  14

  EBALWASYON:sipin ang

  kaugalian,natatanging pag&iriwat iba pang asp)to kultura sa sarilalawigan.

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  EBALWASYON:

  sulat ang pagkakatula& atpagkakaiba  ng mgakaugalianng )hiyon I at)hiyon I sa H)nn ?iagram.

  EBALWASYON:

  sulat ang pagkakatula& atpagkakaiba  ng mgapaniniwala)hiyon I at)hiyon I sa H)nn ?iagram.

  EBALWASYON:

  sulat ang pagkakatula& atpagkakaiba  ng mgatra&isyon)hiyon I at )hiyonI sa H)nn ?iagram.

  EBALWASYON:

  sulat ang pagkakatula& atpagkakaiba  ng mgapag&iriwang)hiyon I at)hiyon I sa H)nn ?iagram.

  TAKDANG $ ARALIN

  *umupit ng mga larawanna nagpapakita ng

  TAKDANG $ ARALIN

  *umupit ng mga larawan nanagpapakita ng tra&isyon.

  TAKDANG $ ARALIN

  *umupit ng mga larawan nanagpapakita ng pag&iriwang.

  TAKDANG $ ARALIN

  0ag – aral para sa pasulit.

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*:

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  27/41

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:1. Nasusuri ang pap)l na ginagampanan

  ng kultura sa pagbuo ngpagkakakilanlan ng aking lalawigan atr)hiyonNaipagmamalaki ang pap)l naginagampanan ng kultura sa pagbuo ng

   

  LAYUNIN:1. Nasusuri ang pap)l na ginagampanan

  ng kultura sa pagbuo ngpagkakakilanlan ng aking lalawigan atr)hiyonNaipagmamalaki ang pap)l naginagampanan ng kultura sa pagbuo ng

   

  LAYUNIN:1. Nailalarawan ang pagtulong sa ibat

  ibang pangkat ng mga tao sa mgalalawigan sa kinabibilangang r)hiyon

  . Nakapagpakita ng pagpapahalaga ngibat ibang pangkat ng mga tao atpangkat )tniko sa mga lalawigan sa

   

  LAYUNIN:1. Nailalarawan ang pagtulong sa ibat

  ibang pangkat ng mga tao sa mgalalawigan sa kinabibilangang r)hiyon

  . Nakapagpakita ng pagpapahalaga ngibat ibang pangkat ng mga tao atpangkat )tniko sa mga lalawigan sa

   

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  PAKSA:Nakikilala "ami sa Aming"ultura

  PAKSA:Nakikilala "ami sa Aming"ultura

  PAKSA:0ga Pangkat ng $ao sa Lalawigan at)hiyon gagalang "o

  PAKSA:0ga Pangkat ng $ao sa Lalawigan at)hiyon gagalang "o WEEKLY

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II$ LG:

  1/

  SANGGUNIAN:LM: AP3KLR$II$ LG:

  1/

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK$III$/ LG:

  _10

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK$III$/ LG:

  _10

  EBALWASYON:A.Lagyan ng ts)k ;(< kung ang m

  sumusuno& ay tumutukoy sa pana  ginagampanan ng kultura nglalawigan at  r)hiyon at )kis ;I<kung hin&i. sulat ang sagot  sasagutang pap)l.  1. Paglago ng turismo salalawigan o  r)hiyon.  2.Paglaganap ng krim)n atkaguluhan.

  3. Pagtaas ng antas ng kalagayanpamumuhay.

  . Pag&ami ng probl)ma sa kapaligira  5.Napapanatili ang mgakaugalian,  paniniwala at tra&isyon

  '.Nakikilala ang angkingkatalinuhan at katangian ng mgamamamayan.  7. Pagkonti ng kabuhayakita ng  lalawigan at r)hiyon.  7. Pag&ami ng tiwali o tamang *awain sa pamahalaan.   J8. Pagkakaroon ng ugnayibattibang lalawigan at r)hiyon

    19. Pag&ating ng kalami&a& akahirapan  !.!asahing mabuti angpahayag sa bawat  bilang. Lagyanmasayang mukha ang patlang  kuang pahayag ay nagpapakita ngtamang  gawain. Lagyan naman ngmalungkot na mukha  kung hin&i.  1 $inutulungan ang kapwa kaaaral sa  ibang gawain.

    2.Nakikipaglaro sa lahat ng

  kamag- aaral.3. in&i pinapansin ang

  kaklas)ng naiiba  ang itsura ataktibi&a&.  %. Namimili ng mga batamaaring  kaibiganin sa paaralan.

   

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  EBALWASYON:sipin ang mga bagay nanagpapatanyag sa lalawigan ngKamboanga &)l ur. !uuin ang s)manti# w)b tungkol sa kultura nginyong  lalawigan at iulat sa klas).

  EBALWASYON:

  Paano mo mapapanatili angiyong kultura@Paano mo ipapakita naipinagmamalaki mo angpagiging taga-!"L mo@

  EBALWASYON:

  P#&(# G>#pakita sa pamamagitan ngpagsasa&ula ang mga bagay na&apat gawin sa mga sumusuno& nasitwasyon. P#&( 1 – Naglalaka&kayo ng mga kaibigan niyo sa parangnang may makita kayong isang batangapon)s na na&apa at nagkasugat sapaa.P#&( 2 – a loob ng inyong sili&,nahihirapang bumasa ng ilipino angkaklas) nyo sapagkat siya ay )buano.in&i rin pati siya makapagsalita ng

  tuwi& sa $agalog.

  EBALWASYON:

  Gnawain ang mga sitwasyon sa bawatayt)m. sulat sa patlang ang tamang&apat gawin sa mga sumusuno& nasitwasyon. sulat ang sagot sapamamagitan ng pangungusap na hin&ilalampas sa &alawang pangungusap.

  1.Balang baon ang kaklas)ng mong isangbatang 0angyan &ahil mahirap lamangsila at walang pang trabaho ang mgamagulang niya.

   

  .!ago ang guro nyo sa asignaturangAgham , matigas siyang magsalita

  TAKDANG $ ARALIN*umuhit ng isang larawan nanagpapakita ng  pap)l na ginagampanan ngkultura sa sariling lalawigan  at r)hiyon.

  TAKDANG $ ARALIN*umuhit ng post)r na nagpapakita ngmga ibat ibang pangkat ng tao nanakatira sa lalawigan ng !"L

  TAKDANG $ ARALIN*umuhit ng isang larawan nanagpapakita ng  pap)l na ginagampananng kultura sa sariling lalawigan  at r)hiyon.

  TAKDANG $ ARALIN0ag – aral para sa pasulit.

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*:

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  28/41

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:1. Natutukoy ang ilang sining mula

  sa iba- ibang lalawigan tula& ngtula, awit at sayaw

  . Nailalaha& ang mga paraan ngpagpapahalaga at pagsulong ngpagunla& ng  sining sa ibat ibang

   

  LAYUNIN:1. Natutukoy ang ilang sining mula

  sa iba- ibang lalawigan tula& ngtula, awit at sayaw

  . Nailalaha& ang mga paraan ngpagpapahalaga at pagsulong ngpagunla& ng  sining sa ibat ibang

   

  LAYUNIN:1. Natutukoy ang ilang sining mula

  sa iba- ibang lalawigan tula& ngtula, awit at sayaw

  . Nailalaha& ang mga paraan ngpagpapahalaga at pagsulong ngpagunla& ng  sining sa ibat ibang

   

  LAYUNIN:1. Natutukoy ang ilang sining mula

  sa iba- ibang lalawigan tula& ngtula, awit at sayaw

  . Nailalaha& ang mga paraan ngpagpapahalaga at pagsulong ngpagunla& ng  sining sa ibat ibang

   

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  PAKSA:ining 0o, Pahalagahan 0o 0gaining ng Lalawigan

  PAKSA:ining 0o, Pahalagahan 0o 0gaining ng Lalawigan

  PAKSA:ining 0o, Pahalagahan 0o 0gaining ng Lalawigan

  PAKSA:ining 0o, Pahalagahan 0o 0gaining ng Lalawigan

  WEEKLY

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK$III$ LG:  14_

   

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK$III$ LG:  14_

   

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK$III$ LG:  14_

   

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK$III$ LG:  14_

   

  EBALWASYON:A.G nawain at ipaliwanag

  sumusuno& na sitwasyonumulat ng maikling tatungkol &ito.

  1.Niyaya ka ng iyong kaibigakanilang lugar upang ma

  ng patimpalak sa awit. in&i mo ito masyanaunawaan

  sapagkat katutubong nila ang ginamit. Paano ipapakita sa kaibigan m

  pinapahalagahan mo ang [email protected]& kayo ng palabas s

  plasa tungkol sa iba-ibangsayaw. Nakita mo ang iyonkaklas) na tinutukso atpinagtatawanan angisangmananayaw. Ano anggagawin mo@

  !. Punan ang bawatpatlang Ang bawat

  o r)hiyon ay may kkaniyang sining na Ang sa mga gawansining  tula& ng tula, awit asayaw ng isang  lugar

  nangangahuluganng

    sa saba an.

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtuturo At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtuturo At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtuturo At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtuturo At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  7. Pagtataya

  EBALWASYON:

  Anu – anong mga kanta atawitin na sikat sa atingr)hiyon@

  EBALWASYON:

  paliwanag sa sariling pananalitaang slogan. sulat sa sagutangpap)l.

  DPagpapahalaga sa ining nglalawigan/ ?aan ngPagkakakilanlan F

  EBALWASYON:

  "ung ikaw ang tatanunginaling likhang sining nginyong lalawigan o r)hiyonang nais mong mapanatili atmatutunan o makita ngsusuno& na h)n)rasyon.pangatwiran ang iyongsagot.

  EBALWASYON:

  tala ang mga tanyag nasining

  sa inyong lalawigan@

  TAKDANG $ ARALIN0agpatulong sa magulang namakapanayam ang lokal na DartistF nglalawigan. itanong ang mgasumusuno&/ Ano ang kanyangsining@

  TAKDANG $ ARALIN

  0agsaliksik ng sikat na awitin otula, sayaw at likhang sining nalikha ng sariling lalawigan or)hiyon

  TAKDANG $ ARALIN

  Paano mo mapahahalagahanang mga kilalang sining ngiyong lalawigan@

  TAKDANG $ ARALIN

  0ag – aral para sa pasulit.

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*:

  SUBJECT: ARALING PANLIPUNAN WEEK NO. / GRADING PERIOD: T-IRD GRADING

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  29/41

  SUBJECT: ARALING PANLIPUNAN WEEK NO. _/ GRADING PERIOD: T-IRD GRADING

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:1. Natutukoy ang mga kaugalian,paniniwala, at tra&isyon ng mgalalawigan sa sariling r)hiyon.2. Naipapakita sa ibat-ibang sining angpagmamalaki sa mga natatangingkaugalian, paniniwala, tra&isyon ng

  LAYUNIN:1. Natutukoy ang mga kaugalian,paniniwala, at tra&isyon ng mgalalawigan sa sariling r)hiyon.2. Naipapakita sa ibat-ibang sining angpagmamalaki sa mga natatangingkaugalian, paniniwala, tra&isyon ng

  LAYUNIN:1. Natutukoy ang mga kaugalian,paniniwala, at tra&isyon ng mgalalawigan sa sariling r)hiyon.2. Naipapakita sa ibat-ibang sining angpagmamalaki sa mga natatangingkaugalian, paniniwala, tra&isyon ng

  LAYUNIN:1. Natutukoy ang mga kaugalian,paniniwala, at tra&isyon ng mgalalawigan sa sariling r)hiyon.2. Naipapakita sa ibat-ibang sining angpagmamalaki sa mga natatangingkaugalian, paniniwala, tra&isyon ng

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  PAKSA:0ga Natatanging "augalian,Paniniwala,   $ra&isyon ng iba6t-ibang Lalawigan sa )hiyon

  PAKSA:0ga Natatanging "augalian,Paniniwala,    $ra&isyon ng iba6t-ibang Lalawigan sa )hiyon

  PAKSA:0ga Natatanging "augalian,Paniniwala,   $ra&isyon ng iba6t-ibang Lalawigan sa )hiyon

  PAKSA:0ga Natatanging "augalian,Paniniwala,    $ra&isyon ng iba6t-ibang Lalawigan sa )hiyon

  WEEKLY

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK $III6$ LG:  1

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK $III6$ LG:  1

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK $III6$ LG:  1

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK $III6$ LG:  1

  EBALWASYON:sulat sa talaan ang mhinihingingimpormasyon.0agbigay ng mparaang sining upmaipagmalaki ang msumusuno& sa inyor)hiyon.

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – AMlam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  EBALWASYON:0agpapakita ng isang &ula-&ulaantungkol sa ibat- ibang sining ayonsa paniniwala, tra&isyon atkaugalian ng r)hiyon at  lalawigan.*amitin ang larong Dts 0or) unin th) Philippin)sF sa pagpapakitang &ula- &ulaan.alimbawa.0agiliw na pagtanggap sa panauhinPag&araos ng Pista o pag&iriwang

  EBALWASYON:0agpapakita ng isang &ula-&ulaantungkol sa ibat- ibang sining ayonsa paniniwala, tra&isyon atkaugalian ng r)hiyon at  lalawigan.*amitin ang larong Dts 0or) unin th) Philippin)sF sa pagpapakitang &ula- &ulaan.P)nit)nsya o s)nakuloPagmamano sa mganakakatan&a

  EBALWASYON:0aglagay ng mga kaugalian, tra&isyonat paniniwala sa mga strips og pap)r.pabunot sa ilang piling mag-aral angilan na nagpapakilala o ginagawa salalawigan o r)hiyon.alimbawa/

  *alloF

  hapunan

  EBALWASYON:0aglagay ng mga kaugalian, tra&isyonat paniniwala sa mga strips og pap)r.pabunot sa ilang piling mag-aral angilan na nagpapakilala o ginagawa salalawigan o r)hiyon.

  TAKDANG $ ARALIN*umawa ng s#rapbook na nagpapakitang pagmamalaki sa natatangingkaugalian, tra&isyon, at paniniwala sa

   

  TAKDANG = ARALIN:0ag&ala ng mga larawan nanagpapakita ng  pamilyang sabay-sabay kumain

  TAKDANG = ARALIN:0ag&ala ng larawan ngalbularyo,

  TAKDANG = ARALIN:0ag aral para sa pasulit.

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*:

  SUBJECT: ARALING GRADING PERIOD: T-IRDWEEK NO.

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  30/41

  SU J C G G G OWEEK NO. _

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:1.Natutukoy ang iba6t-ibang layon ng

  katawagan sa mga lalawigan ngkinabibilangang )hiyon

  2.Naipaliliwanag ang mga layunin na ito aybahagi ng kultura ng mga lalawigan sar)hiyon

   

  LAYUNIN:1.Natutukoy ang iba6t-ibang layon ng

  katawagan sa mga lalawigan ngkinabibilangang )hiyon

  2.Naipaliliwanag ang mga layunin na ito aybahagi ng kultura ng mga lalawigan sar)hiyon

   

  LAYUNIN:1.Natutukoy ang iba6t-ibang layon ng

  katawagan sa mga lalawigan ngkinabibilangang )hiyon

  2.Naipaliliwanag ang mga layunin na ito aybahagi ng kultura ng mga lalawigan sar)hiyon

   

  LAYUNIN:1.Natutukoy ang iba6t-ibang layon ng

  katawagan sa mga lalawigan ngkinabibilangang )hiyon

  2.Naipaliliwanag ang mga layunin na ito aybahagi ng kultura ng mga lalawigan sar)hiyon

   

  LAYUNIN/Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  PAKSA:

  0ga Layon ng ba6t-ibang"atawagan sa Aking )hiyon

  PAKSA:

  0ga Layon ng ba6t-ibang"atawagan sa Aking )hiyon

  PAKSA:

  0ga Layon ng ba6t-ibang"atawagan sa Aking )hiyon

  PAKSA:

  0ga Layon ng ba6t-ibang"atawagan sa Aking )hiyon WEEKLY

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKR$III$10 LG:

  _205

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKR$III$10 LG:

  _205

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKR$III$10 LG:

  _205

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKR$III$10 LG:

  _205

  EBALWASYON:umulat ng 19 pangunguna may  mga salitkatawaganayon sa iba-ibang laalunguhitan ang mga ginna salita. sulat sa patkung ito ay paggalpagpapasalamat, paghingpaumanhin o pahintpagturing o palambing.

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtutro At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  EBALWASYON: EBALWASYON: EBALWASYON: EBALWASYON:tala ang mga angkop na Anu – ano ang mga

  ;Pangkatang *awain<*umawa ng maikling &ula-&ulaan.*amitin sa usapan ang mgakatawagan sa iba-ibang layon natinalakay. tanghal sa klas).Pangkat - PaggalangPangkat - Paghingi ngpahintulot   Pangkat - Paghinging paumanhin

  tamang hanay ng hart.*awin ito sasagutang pap)l.

  0agkaroon ng pagtatanghal ngskit samga situwasyon na gumagamitng mga katawagan.

  oPaggalangPaghingi ngpahintulot oPaghingi ngpaumanhin

  iba-ibang layon na nauuriayon sa [email protected]

  TAKDANG $ ARALIN

  tala ang mga katawagan naginagamit natin sa pagtawagsa nakakatan&a.

  TAKDANG = ARALIN:

  tala ang mga katawagan naginagamit natin sa pagbati salagay ng panahon

  TAKDANG = ARALIN:*umuhit ng mga pangyayarinatumutukoy   sa katawagan sa

  iba6t-ibang layon sa iyong r)hiyon.

  TAKDANG = ARALIN:

  0ag aral para sa pasulit.

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*:

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  31/41

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:1.Natutukoy ang mga gusaling

  pangkultura(   makasaysayang pookng ibat ibang lalawigan sakinabibilangang r)hiyon

  .Nakagagawa ng payak na mapang 

  LAYUNIN:1.Natutukoy ang mga gusaling

  pangkultura(   makasaysayang pookng ibat ibang lalawigan sakinabibilangang r)hiyon

  .Nakagagawa ng payak na mapang 

  LAYUNIN:1.Natutukoy ang mga gusaling

  pangkultura(   makasaysayang pookng ibat ibang lalawigan sakinabibilangang r)hiyon

  .Nakagagawa ng payak na mapang 

  LAYUNIN:1.Natutukoy ang mga gusaling

  pangkultura(  makasaysayang pookng ibat ibang lalawigan sakinabibilangang r)hiyon

  .Nakagagawa ng payak na mapang 

  LAYUNIN/Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa LingguhanPagsusulit

  PAKSA:

  0apang "ultural ng 0gaLalawigan sa Aking )hiyon

  PAKSA:

  0apang "ultural ng 0gaLalawigan sa Aking )hiyon

  PAKSA:

  0apang "ultural ng 0ga Lalawigan sa Aking

  PAKSA:

  0apang "ultural ng 0gaLalawigan sa Aking )hiyon WEEKLY

  SANGGUNIAN:LM: AP3PKK$III

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  32/41

  SUBJECT: ARALING PANLIPUNAN WEEK NO. 1 GRADING PERIOD: FOURT- GRADING

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:Naiuugnay ang kapaligiran sauri ng  pamumuhay ngkinabibilangang lalawigan

  LAYUNIN:Naiuugnay ang kapaligiran sauri ng  pamumuhay ngkinabibilangang lalawigan

  LAYUNIN:Naipapaliwanag ang ibat ibangpakinabang   pang )konomiko ngmga likas yaman ng  lalawigan at

  LAYUNIN:Naipapaliwanag ang ibat ibangpakinabang  pang )konomiko ng mgalikas yaman ng  lalawigan at

  LAYUNIN:Ang mga mag – aaralinaasahang makakakng 75%  sa Lingguh

  PAKSA:

  K9*"# ( P!7!76)' ! L*>#

  PAKSA:

  K9*"# ( P!7!76)' ! L*>#

  PAKSA:

  L&' Y!# #K#,,*## R%6)8#

  PAKSA:

  L&' Y!# #K#,,*## R%6)8# WEEKLY

  SANGGUNIAN:LM: AP3EAP$I?$1 LG:CG: 3_

  SANGGUNIAN:LM: AP3EAP$I?$1 LG:CG: 3_

  SANGGUNIAN:LM: AP3EAP$I?$2 LG:CG: 3_

  SANGGUNIAN:LM: AP3EAP$I?$2 LG:CG: 3_

  E+*7(8#:A. sulat ang pakinabang

  makukuhamula sa kapaligng  mga lalawigan sa sarr)hiyon.

  !. Piliin ang titik ng $a

  sagot1.Anong uri ng kapaligiran ngmga lalawigan ng @a.maburolb.malawak ang kapatagan

  2.Anong uri ng kapaligiranmayroon ang &alawang lungsong at

  @a.mayaman sa karagatanb.mabun&ok

  3. Ano ang pakinabang ng mgapro&uktong makukuha ng bawalalawigan sa pagunla& ng)konomiya [email protected]& ng lalawiganb.nagpapabagsak ng )konomi

  . Ang lalawigan ng aypinagpala sa malawak nkagubatan. Anong pakinaang makukuha ng )h

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtuturo At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtuturo At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtuturo At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtuturo At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  EBALWASYON:agutin ang sumusuno& na tanong/

  1. Anong uri ng kapaligiran ng mgalalawigan ng Labangan@ Paano nilainiaangkop ang kanilang tirahan atkasuotan sa kanilang kapaligiran@

  2. Paano iniaangkop ng mga tao salalawigan ng Labangan ang kanilanghanap-buhay sa kanilang kapaligiran@

  3. Anong uri ng kapaligiran mayroon ang&alawang lungso& ng at @

  . Ano ang pagkakatula& at pagkakaibang mga lalawigan ng at sa uring pamumuhay@

  . a kabuuan, paano iniuugnay ng mgatao ang uri ng pamumuhay sa

  ka ali i ran n kinabibilan an

  EBALWASYON:

  pasagot ang pagtatayanggawain saNatutuhan "o sa pahina .

  anapin sa anay ! angangkop na hanapbuhay sauri ng kapaligiran sa anay!.

  wasto ang sagot ng mga

  EBALWASYON:

  agutin ang mga sumusuno&/1.Ano-ano ang mga kapaligiran sa)hiyon @ 2.Ano ano ang mga likasna yaman mula sa ibat

  ibang kapaligiran ng r)[email protected] ang mga pro&uktong nakukuha

  sa bawat likas na yaman na [email protected] napapabuti ang buhay ng mga

  taga r)hiyon mula sa mga likas nayaman ng r)hiyon@ Anong mangyayarikapag walang likas yaman@

  5. Ano ang pakinabang ng mgapro&uktong makukuha ng bawatlalawigan sa pagunla& ng )konomiya

  EBALWASYON:!asahin ang sitwasyon, sulat angsagot sa sagutang pap)l.

  1. Ang lalawigan ng ay biniyayaanng  at na anyong lupa naangkop sa pagtatanim ng niyog atpalay. Ano ang pakinabang namai&u&ulot nito sa lalawigan@

  2. Ang lalawigan ng aypinagpala sa . Anong pakinabangang makukuha ng )hiyon sakagubatang   ito@

  TAKDANG $ ARALIN0agpa&ala ng larawan ng mgalikas na  yaman ngkinabibilangang lalawigan atr)hi on.

  TAKDANG $ ARALIN*umuhit ng mga likas na yamanng kinabibilangang lalawigan atr)hiyon.

  TAKDANG $ ARALINsulat ang pakinabang namakukuhamula sa kapaligiran ngmga lalawigan sa sariling r)hiyon. Anong mga pro&ukto at 

  TAKDANG $ ARALIN0agpa&ala ng larawan, balat opak)t) ng  mga pro&ukto ngkinabibilangang lalawigan atr)hiyon at pro&uktong galing sa

   R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*: M'(%") L%+%*:

  Lalawiga Pro&ukto anapb

  SUBJECT: ARALING WEEK NO. 2 GRADING PERIOD: FOURT-

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  33/41

  SU J C G O _ G G O OU

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:Natatalakay ang pinanggalingan ngpro&ukto ng kinabibilaganglalawigan

  LAYUNIN:Natatalakay ang pinanggalingan ngpro&ukto ng kinabibilaganglalawigan

  LAYUNIN:Naiisa-isa ang mga pro&ukto atkalakal na matatagpuan sakinabibilangang r)hiyon

  LAYUNIN:Naiisa-isa ang mga pro&ukto atkalakal na matatagpuan sakinabibilangang r)hiyon

  bO)#ti>)s/Ang mga mag – aaral inaasahang makakakung 75% sa Lingguhan

  PAKSA:P##*## # !

  P"87&(8 # R%6)8#

  PAKSA:P##*## # !

  P"87&(8 # R%6)8#

  PAKSA:P"87&(8 ( K*&* #

  R%6)8#

  PAKSA:P"87&(8 ( K*&* #

  R%6)8#

  WEEKLY

  SANGGUNIAN:LM: AP3EAP$I?,$3 LG:CG: 3_

  SANGGUNIAN:LM: AP3EAP$I?,$3 LG:CG: 3_

  SANGGUNIAN:LM: AP3EAP$I?,$4 LG:CG: 3_

  SANGGUNIAN:LM: AP3EAP$I?,$4 LG:CG: 3_

  E+*7(8#:A.sulat ang pinangalingan ng pro&ukto na naging in&ustrymga lalawigan ng r)hiyon. una ay nagawa na upang mabatayang halimbawa.

  B. I(* # !9"87&(8###*# '**># #L,##.

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtuturo At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtuturo At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtuturo At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  P!!"#:1. Paunang Pagtataya2. $ukoy – Alam3. $unguhin. Paglalaha&5. Pagtuturo At Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&7. Pagtataya

  EBALWASYON:agutin ang mga sumusuno&/

  1. Ano ano ang pangunahing in&ustrya ngbawat lalawigan ng r)hiyon@

  2. Ano ang mga naging &ahilan sapaglago ng nasabing in&ustrya@

  3. aan nangagaling ang mga pro&uktona siya &ahilan sa paglago ngnasabing in&ustrya@

  . Paano naaap)ktuhan ang pamumuhayng mga tao sa kanilang in&ustrya@

  . $ingnan mo ang paligi& ng iyonglalawigan, ano pa kaya ang maaringpaghahanap buhayan ng mga tao salalawigan@

  EBALWASYON:sulat ang pinangalingan ng mgapro&ukto na naging in&ustrya sa mgalalawigan ng r)hiyon. Ang una aynagawa na upang maging batayanghalimbawa.

  EBALWASYON:agutin1. Ano-ano ang pro&uktong

  nanggagaling sa [email protected]. Ano-anong pro&ukto ang

  nakukuha sa mayamang karagatan ng $ukuran@

  3 . a anong yamang min)ralmayaman ang Labangan at ano-anong pro&ukto ang nagmumula rito@

  . Anong pro&ukto at kalakal angnakikita mo sa iyong lalawigan at anoang pinanggalingan nito@

  EBALWASYON:tanong/

  1. !akit may mga lalawigan nanananatili ang l)b)l ngpro&uksyon mula sa kanilanglikas na yaman@ halimbawa/marami pa ring is&a angnaaani.

  2. !akit naman may mgalalwiganna kakaunti nalamang ang naani@

  3. Ano ang masasabi mokapag inaalagaan moang kapaligiran@

  . Anong nangyayari kapag

  TAKDANG $ ARALIN0agpa&ala ng larawan, balat o

  pak)t) ng  mga pro&ukto ngkinabibilangang lalawigan at

  TAKDAN