DLL Araling Panlipunan 3

 • View
  433

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of DLL Araling Panlipunan 3

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  1/41

  SUBJECT: ARALING PANLIPUNAN WEEK NO. 1

  GRADING PERIOD: FIRST GRADING_

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN: 1.Naiisa-isa ang mga simbolo na

  ginagamit sa mapa. 2.Nabibigyang-kahulugan ang mga

  simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng mga panuntunan.

  3.Nasasabi ang kahalagahan ng

  bawat simbolo na ginagamit sa mapa.

  LAYUNIN: 1.Naiisa-isa ang mga simbolo na

  ginagamit sa mapa. 2.Nabibigyang-kahulugan ang mga

  simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng mga panuntunan.

  3.Nasasabi ang kahalagahan ng

  bawat simbolo na ginagamit sa mapa.

  LAYUNIN: 1.Naiisa-isa ang mga simbolo na

  ginagamit sa mapa. 2.Nabibigyang-kahulugan ang mga

  simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng mga panuntunan.

  3.Nasasabi ang kahalagahan ng

  bawat simbolo na ginagamit sa mapa.

  LAYUNIN: 1.Naiisa-isa ang mga simbolo na

  ginagamit sa mapa. 2.Nabibigyang-kahulugan ang mga

  simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng mga panuntunan.

  3.Nasasabi ang kahalagahan ng

  bawat simbolo na ginagamit sa mapa.

  LAYUNIN: Ang mga mag – aaral inaasahang makakaku ng 75% sa Lingguhan Pagsusulit

  PAKSA

  ARALIN 1. Ang Mga Simbolo sa Mapa

  PAKSA

  ARALIN 1. Ang Mga Simbolo sa Mapa

  PAKSA

  ARALIN 1. Ang Mga Simbolo sa Mapa

  PAKSA

  ARALIN 1. Ang Mga Simbolo sa Mapa

  WEEKLY

  SANGGUNIAN:

  LM: AP3LAR-Ia-1 LG: 1 CG: 30__

  SANGGUNIAN:

  LM: AP3LAR-Ia-1 LG: 1 CG: 30__

  SANGGUNIAN:

  LM: AP3LAR-Ia-1 LG: 1 CG: 30__

  SANGGUNIAN:

  LM: AP3LAR-Ia-1 LG: 1 CG: 30__

  EBALWASYON: anapin sa anay A a sagot sa anay !.

  anay A anay !

   

  a. kapatag

   

  b. "atubig

  #.talampa

  P!!"#: 1. Paunang Pagtataya 2. $ukoy – Alam 3. $unguhin

  . Paglalaha& 5. Pagtutro At

  Paglalarawan '. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#: 1. Paunang Pagtataya 2. $ukoy – Alam 3. $unguhin

  . Paglalaha& 5. Pagtutro At

  Paglalarawan '. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#: 1. Paunang Pagtataya 2. $ukoy – Alam 3. $unguhin

  . Paglalaha& 5. Pagtutro At

  Paglalarawan '. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#: 1. Paunang Pagtataya 2. $ukoy – Alam 3. $unguhin

  . Paglalaha& 5. Pagtutro At

  Paglalarawan '. Paglalahat ( Pagbubuo&

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang Natutuhan Ko

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang Natutuhan Ko

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang Natutuhan Ko

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang Natutuhan Ko

  TAKDANG $ ARALIN:Pag&alahin ang mga bata ng kompass at mapa na nagpapakita ng mga pangunahin at pangalawang &ir)ksiyon. *agamitin ito sa susuno& na aralin.

  TAKDANG $ ARALIN:Pag&alahin ang mga bata ng kompass at mapa na nagpapakita ng mga pangunahin at pangalawang &ir)ksiyon. *agamitin ito sa susuno& na aralin.

  TAKDANG $ ARALIN:Pag&alahin ang mga bata ng kompass at mapa na nagpapakita ng mga pangunahin at pangalawang &ir)ksiyon. *agamitin ito sa susuno& na aralin.

  TAKDANG $ ARALIN:Pag&alahin ang mga bata ng kompass at mapa na nagpapakita ng mga pangunahin at pangalawang &ir)ksiyon. *agamitin ito sa susuno& na aralin.

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*:

  -

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  2/41

  SUBJECT: ARPAN WEEK NO. 2 GRADING PERIOD: FIRST

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN:

  1.Natutukoy ang kinalalagyan ng

  bawat lalawigan sa rehiyon gamit

  angmga pangunahin at

  pangalawang direksiyon;

  Nailalarawan ang kinalalagyan ng

  iba’t-iban lalawian sa rehion

  LAYUNIN:

  1.Natutukoy ang kinalalagyan ng

  bawat lalawigan sa rehiyon gamit

  angmga pangunahin at

  pangalawang direksiyon;

  Nailalarawan ang kinalalagyan ng

  iba’t-iban lalawian sa rehion

  LAYUNIN:

  1.Natutukoy ang kinalalagyan ng

  bawat lalawigan sa rehiyon gamit

  angmga pangunahin at

  pangalawang direksiyon;

  .Nailalarawan ang kinalalagyan ng

  iba’t-iban lalawian sa rehion

  LAYUNIN:

  1.Natutukoy ang kinalalagyan ng

  bawat lalawigan sa rehiyon gamit

  angmga pangunahin at

  pangalawang direksiyon;

  Nailalarawan ang kinalalagyan ng

  iba’t-iban lalawian sa rehion

  LAYUNIN: Ang mga mag – aaral inaasahang makakaku ng 75% sa Lingguhan Pagsusulit

  PAKSA ARALIN 2: Kinalalagyan ng mga  Lalawigan saRhiyon batay sa  !i"#siyon

  PAKSA ARALIN 2: Kinalalagyan ng mga  Lalawigan saRhiyon batay sa  !i"#siyon

  PAKSA ARALIN 2: Kinalalagyan ng mga  Lalawigan saRhiyon batay sa  !i"#siyon

  PAKSA ARALIN 2: Kinalalagyan ng mga  Lalawigan saRhiyon batay sa  !i"#siyon

  WEEKLY

  SANGGUNIAN:

  LM: AP3LAR$I,$2 LG: 14 CG: 30_

  SANGGUNIAN:

  LM: AP3LAR$I,$2 LG: 14 CG: 30_

  SANGGUNIAN:

  LM: AP3LAR$I,$2 LG: 14 CG: 30_

  SANGGUNIAN:

  LM: AP3LAR$I,$2 LG: 14 CG: 30_

  EBALWASYON:

  P!!"#: 1. Paunang Pagtataya 2. $ukoy – Alam 3. $unguhin . Paglalaha&

  5. Pagtutro At Paglalarawan

  '. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#: 1. Paunang Pagtataya 2. $ukoy – Alam 3. $unguhin . Paglalaha&

  5. Pagtutro At Paglalarawan

  '. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#: 1. Paunang Pagtataya 2. $ukoy – Alam 3. $unguhin . Paglalaha&

  5. Pagtutro At Paglalarawan

  '. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#: 1. Paunang Pagtataya 2. $ukoy – Alam 3. $unguhin . Paglalaha&

  5. Pagtutro At Paglalarawan

  '. Paglalahat ( Pagbubuo&

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang Natutuhan Ko.

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang Natutuhan Ko.

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang Natutuhan Ko.

  EBALWASYON:

  Pasagutan ang Natutuhan Ko.

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN: PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN: PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN: PA-INA:

  TAKDANG $ ARALIN:

  GAWAIN: PA-INA:

  R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&': R%!"&':

  M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*: M'(%") *%+%*:

 • 8/19/2019 DLL Araling Panlipunan 3

  3/41

  DAY DAY DAY DAY DAY

  DATE: DATE: DATE: DATE: DATE:

  LAYUNIN: 1. natutukoy ang lokasyon ng mga

  lalawigan sa r)hiyon batay sa mga kalapit na lugar+ at

  2. nailalarawan ang lokasyon ng mga lalawigan sa r)hiyon batay sa mga nakapaligi& &ito

  LAYUNIN: 1. natutukoy ang lokasyon ng mga

  lalawigan sa r)hiyon batay sa mga kalapit na lugar+ at

  2. nailalarawan ang lokasyon ng mga lalawigan sa r)hiyon batay sa mga nakapaligi& &ito

  LAYUNIN: 1. Natutukoy ang mga katangian

  ng  lalawigan sa sariling r)hiyon batay  salokasyon, &ir)ksyon, laki at kaanyuan

  Naipaghahambing ang mga lalawigan sa sariling r)hiyon

  LAYUNIN: 1. Natutukoy ang mga katangian

  ng  lalawigan sa sariling r)hiyon batay  salokasyon, &ir)ksyon, laki at kaanyuan

  Naipaghahambing ang mga lalawigan sa sariling r)hiyon

  LAYUNIN: Ang mga mag – aaral inaasahang makakaku ng 75% sa Lingguhan Pagsusulit

  PAKSA AALN 3/ )latibong Lokasyon ng mga Lalawigan sa )hiyon

  PAKSA AALN 3/ )latibong Lokasyon ng mga Lalawigan sa )hiyon

  PAKSA AALN . "atangian ng mga Lalawigan sa )hiyon

  PAKSA AALN . "atangian ng mga Lalawigan sa )hiyon

  WEEKLY

  SANGGUNIAN: LM: AP3LAR$I$3 LG: 1/ CG: 30_

  SANGGUNIAN: LM: AP3LAR$I$3 LG: 1/ CG: 30_

  SANGGUNIAN: LM: AP3LAR$I$4 LG: CG: 30_

  SANGGUNIAN: LM: AP3LAR$I$4 LG: CG: 30_

  EBALWASYON:

  P!!"#: 1. Paunang Pagtataya 2. $ukoy – Alam 3. $unguhin . Paglalaha& 5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#: 1. Paunang Pagtataya 2. $ukoy – Alam 3. $unguhin . Paglalaha& 5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#: 1. Paunang Pagtataya 2. $ukoy – Alam 3. $unguhin . Paglalaha& 5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  P!!"#: 1. Paunang Pagtataya 2. $ukoy – Alam 3. $unguhin . Paglalaha& 5. Pagtutro At

  Paglalarawan'. Paglalahat ( Pagbubuo&

  EBALWASYON: Pasagutan ang Natutuhan Ko L0 p   . *umawa ng sariling pagsusulit kung saan natutukoy ng mga bata ang  r)latibong lokasyon ng kanilang  r)hiyon o lalawigan

  EBALWASYON: Pasagutan ang Natutuhan Ko L0 p   . *umawa ng sariling pagsusulit kung saan natutukoy ng mga bata ang  r)latibong lokasyon ng kanilang  r)hiyon o lalawigan.

  EBALWASYON: Pasagutan ang Natutuhan Ko L0 p   . *umawa ng sariling pagsusulit kung saan natutukoy ng mga bata ang   r)latibong lokasyon ng kanilang  r)hiyon o lalawigan.

  EBALWASYON: Pasagutan ang Natutuhan Ko L0 p   . *umawa ng sariling pagsusulit kung saan natutukoy ng mga bata ang  r)latibong lokasyon ng kanilang  r)hiyon o lalawigan.

Search related