26
•• ~ UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH S6: 5'-lO.,t /QD-UBND CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIE:T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay oGthang 11 nam 2015 QUYET DlNH: anh ChU'ong trinh xuc ti~n thU'O'ngm~i tieu thl} va thuy san tren dia ban Thanh phB HB Chi Minh giai do~n 2016 - 2020 iJy BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH Can cu Lu~t T6 chuc HQi d6ng OOandan va Uy ban nhan dan ngay 26 thimg 11 nam 2003; Can cu Chuang trinh 86 43-CTr/TU ngay 20 thimg 10 nam 2008 cua Thanh uy Thanh ph6 H6 Chi Minh vS thvc hi~n Nghi quySt 86 26-NQ/TW cua Ban Ch~p hanh Trung uang Dang (kh6a X) vS nong nghi~p, nong dan, nong thon; Can cu QuySt dinh 86 800/QD- TTg ngay 04 thang 6 nam 2010 cua Thu tu6ng Chinh phu phe duy~t Chuang trinh m\lc tieu qu6c gia vS xay d\lng nong thon mai giai dOi;1n2010 -2020; Can cu QuySt dinh 86 72/201 O/QD-TTg ngay 15 thang 11 nam 2010 cua Thu tu6ng Chinh phu vS ban haOOQuy chS Xay dvng, quan Iy va th\lC hi~n Chuang trinh Xu.ctiSn thuang m(;liqu6c gia; Can cu QuySt dinh 86 899/QD- TTg ngay 10 thang 06 nam 2013 clla Thu tu6ng Chinh phu vS phe duy~t DS an Tai co c~u nganh nong nghi~p - theo huang nang cao gia tIi gia tang va phat triSn bSn vfmg; Can cu QuySt dinh 86 644/QD-TTg ngay 05 thang 5 nam 2014 cua Thu tu6ng Chinh phu vS phe duy~t DS an "H6 trQ' doanh nghi~p 000 va vila dS phat triSn cac C\UTI lien kSt nganh trong chu6i gia tri khu VV C nong nghi~p nong thon"; Can cu QuySt dinh 86 37/2015/QD-UBND ngay 28 thang 7 nam 2015 clla Uy ban nhan dan Thanh ph6 vS ban hanh Quy chS xay dvng, quan Iy va thvc hi~n Chuang trinh xu.c tiSn thuang m(;li- dau tu - du Iich tren dia ban Thanh ph6 H6 Chi Minh; Can cu QuySt dinh 310/QD-UBND ngay 15 thang 01 nam 2014 clla Uy ban nha? dan Thanh ph6 H6 Chi Minh vS vi~c Ban hanh KS hO(;lch th\lc hi~n De an Tai?co ~~u nganh nong nghi~p theo huang nang cao gia tri gia tang va phat trien ben vfrng theo QuySt dinh 86 899/QD- TTg ngay 10 thang 6 nam 2013 cua Thu wang Chinh phu;

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIE:T NAM … · UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH S6: 5'-lO.,t /QD-UBND CQNG HOA xAHQI CHU NGHiA VIE:T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

••~

UY BAN NHAN DANTHANH PHO HO CHi MINH

S6: 5'-lO.,t /QD-UBND

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIE:T NAMDQc l~p - TV do - H~nh phuc

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay oGthang 11 nam 2015

QUYET DlNH:anh ChU'ong trinh xuc ti~n thU'O'ngm~i tieu thl}va thuy san tren dia ban Thanh phB HB Chi Minh

giai do~n 2016 - 2020

iJy BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH

Can cu Lu~t T6 chuc HQi d6ng OOandan va Uy ban nhan dan ngay 26thimg 11 nam 2003;

Can cu Chuang trinh 86 43-CTr/TU ngay 20 thimg 10 nam 2008 cuaThanh uy Thanh ph6 H6 Chi Minh vS thvc hi~n Nghi quySt 86 26-NQ/TWcua Ban Ch~p hanh Trung uang Dang (kh6a X) vS nong nghi~p, nong dan,nong thon;

Can cu QuySt dinh 86 800/QD- TTg ngay 04 thang 6 nam 2010 cuaThu tu6ng Chinh phu phe duy~t Chuang trinh m\lc tieu qu6c gia vS xay d\lngnong thon mai giai dOi;1n2010 - 2020;

Can cu QuySt dinh 86 72/201 O/QD-TTg ngay 15 thang 11 nam 2010 cuaThu tu6ng Chinh phu vS ban haOOQuy chS Xay dvng, quan Iy va th\lC hi~nChuang trinh Xu.ctiSn thuang m(;liqu6c gia;

Can cu QuySt dinh 86 899/QD- TTg ngay 10 thang 06 nam 2013 cllaThu tu6ng Chinh phu vS phe duy~t DS an Tai co c~u nganh nong nghi~p -theo huang nang cao gia tIi gia tang va phat triSn bSn vfmg;

Can cu QuySt dinh 86 644/QD-TTg ngay 05 thang 5 nam 2014 cuaThu tu6ng Chinh phu vS phe duy~t DS an "H6 trQ' doanh nghi~p 000 vavila dS phat triSn cac C\UTI lien kSt nganh trong chu6i gia tri khu VVCnong nghi~p nong thon";

Can cu QuySt dinh 86 37/2015/QD-UBND ngay 28 thang 7 nam 2015clla Uy ban nhan dan Thanh ph6 vS ban hanh Quy chS xay dvng, quan Iy vathvc hi~n Chuang trinh xu.c tiSn thuang m(;li - dau tu - du Iich tren dia banThanh ph6 H6 Chi Minh;

Can cu QuySt dinh 310/QD-UBND ngay 15 thang 01 nam 2014 cllaUy ban nha? dan Thanh ph6 H6 Chi Minh vS vi~c Ban hanh KS hO(;lchth\lc hi~n De an Tai?co ~~u nganh nong nghi~p theo huang nang cao gia trigia tang va phat trien ben vfrng theo QuySt dinh 86 899/QD- TTg ngay 10thang 6 nam 2013 cua Thu wang Chinh phu;

..,

Xet dS nghi cua Sa Nong nghi~p va Phat triSn nong thon t~i TO'trinh s61857/TTr-SNN ngay 05 thang 8 nam 2@15,Cong van s6 2529/SNN-TTTVngay 15 thang 10 nam 2015 phe duy~t Chuang trinh xuc tiSn thuang m~i tieuth\! nong, lam va thuy san tren dia ban Thanh ph6 HB Chi Minh giai do~2016 - 2020,

QUYET BIND:Di~u 1. Ban hanh kern theo QuySt diM nay "Chuang trinh xuc tiSn

thuang m~i tieu th\! nong, lam va thuy san tren dia ban Thanh ph6 HBChi Minhgiai do~n 2016 - 2020".

Di~u 2. QuySt dinh nay co hi~u Ivc thi hanh kS til ngay ky.

Di~u 3. Chimh Van phong Uy b~ nhan dan Thanh ph6, Giam d6c SaNong nghi~p va Phat triSn nong thOll, Giam d6c Sa KS ho~ch va D&u tu,Giam d6c Sa Tai chinh, Giam d6c Sa Cong Thuang, Giam d6c Sa Khoa h9Cva Cong ngh~, Giam d6c Sa Thong tin va TruySn thong, Giam d6c Trung tamXuc tiSn Thuang m~ va D&utu (ITPC), Chli tich Uy ban nhan dan qu~ - huy~n,Chli tich HQi Nong dan Thanh ph6, Chu tich HQiLien hi~p Ph\! nu Thanh ph6,Thli truang cac Hi~p hQi nganh nghS lien quan chiu trach nhi~m thi hanhQuYStdinh nay.!.

Not nhiin:- Nhu D'iBu3;- BQNang nghi~p va Phlit tri~n nang than;- Thucmg tn,TcThanh uy;- ThuCmg tn,rc HDND Thanh ph6;- TTUB: CT, cae PCT;- Cae doan th~ Thanh ph6;- Ngan hang Nha nuac ehi nMnh TP;- Kho b~c Nha nuac Thanh ph6;- VPUB: cae PVP;- Phong CNN, VX, TC-TM-DV, TH-KH;- Luu: VT, (CNN-M) MH (05

2

------------------_....._-~--------------------------------------+-~

Ie

, ~

UY BAN NHAN DANTHANH PHD HO CHi MINH

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI~T NAMDQc l~p - TV do - H~nh phuc

CHUaNG TRINHXuc ti~n thuO'ng m~i tieu thlJ nong, Him va thuy san

tren dia ban Thanh phB H8 Chi Minh giai do~n 2016 - 2020(Ban hanh kern thea Quyit iltnh s6 RO.J./QD-UBND

ngay oGthimg 11 narn 2015 cua Uy ban nhan dan Thanh ph6)

Ph fin ITHlfC T~NG SAN XUAT, KINH DOANH cAe SAN pHAMNONG,

LAM, THUY SAN CHU LVC TREN DIA BAN THANH PHD VA CONGTAc XUC TIEN THUONG M~I TIEU THl} NONG, LAM, THUY sAN

TREN DIA BAN THANH PHD TRONG THin GIAN QUA

I. THVC T~NG sAN XUAT, .KlNH DOANH cAc SAN pHAMNONG, LAM VA THUY SAN CHU LVC TREN DIA BAN THANH PHD

1. Tinh hinh chung.Thanh ph6 H6 Chi Minh! co 116.917,4ha d~t nang nghi~p, trong do ddt

san xudt nang nghi~p: 71.171,9 ha, ddt tr6ng diy hang nam: 38.146,6 ha, ddttr6ng cay lau nam 33.025,3 ha, ddt lam nghi~p co ~irng: 33.987,2 ha, ddt nuaitr6ng thuy san: 9.368,3 ha, ddt lam illu6i: 1.966,3 ha, ddt nang nghi~p khac:423,7 ha .. Naill 2014, GDP nang lam ngu nghi~p Thanh ph6 d~t 8.779 tyd6ng (gia th\IC tS), tang 5,9% so cung kY; giai do~n 2011 - 2014 tang binhquan 5,8%/nam. Gia tri san xudt nang lam ngu nghi~p d~t 16.120,5 ty d6ng(gia th\Ic tS), giai do~n 2011 - 2014 tang binh quan 6%/nam. VS co cdu gia trisan xudt: tr6ng trQt chiSm ty trQng 24,8%; chan nuoi: 39,6 %. D\I kiSnnam 2015, GDP nang lam ngu nghi~p d~t 9.563 ty d6ng (gia th\Ic tS),binh quan giai do~n 2011 - 2015 tang 5,8%.

1 s6 li~u nien giam Th6ng ke nam 2014.

3

.....••.--

2. Tinh hinh san xu~t m{)ts8 cay tr6ng, v~t nuoi chu h,rc2.1- San ph~m tr6ng trQtHoa, cay ki~ng: dSn cu6i nam 2014 di~n tich d?t 2.130 ha (t?P trung

chu ySu t?i cac huy~n CUChi, Hoc Mon va cac Qu?n 12, Thu Duc). Trang do,Ian la 250 ha, kiSng, bonsai la 530 ha; hoa nSn la 850 ha. Thanh ph6 H6 ChiMinh da quy ho?ch vung tr6ng hoa, diy kiSng chu ySu t?P trung a cac qu?n,huy~n ngo?i thanh2: CUChi, Hoc Mon, Binh Chanh, Thu Duc, Qu?il 9, Qu?il 12.

Rau an toilD: DSn nay tren toan Thanh ph6 co khoang 3.486 ha d~tcanh tac tr6ng rau du diSu ki~n san xu~t rau an toano Di~n tich gieo tr6ng raunam 2014 d?t 15.200 ha (trong do rau an toan la 14.896 ha); san luQ'Ilgd?t362.407 tk. Cac khu V\fCnay da hinh thanh dugc mQt s6 vilng chuyen canhrau t?P trung t?i cac xa Nhu?n Duc, Trung L?p H?, Tan Phu Trung (huy~nCU Chi); xa Tan Quy Tay, Hung Long, Binh Chanh, Quy Duc (huy~nBinh Chcinh); xa Xuan Thai ThuQ'Ilg,Xuan Thai San, Thai Tam Thon (huy~nHoc Mon).

Cay an qua: Di~n tich san xu~t cay an trai cua Thanh ph6 khoang10.000 ha, san IUQ'Ilguac d?t 80.000 t~n. ChUng 10?i cay an trai chu ySu cuaThanh ph6 bao g6m: xoai, buai duOng, buai da xanh; chom chom, s~u rieng,mang C\lt, dau, m?n ...Vung san xu~t cay an trai t?P trung t?i cac xa, phuOngven song Sai Gon thuQc cac huy~n CU Chi, Hoc Mon, Qu?n 12; ven songD6ng Nai t?i cac phuong thuQc Qu?il 9; gi6ng cat ven biSn t?i cac xa thuQchuy~n ck Gia va cac xa vilng ph~mTay Nam thuQc huy~n Binh Chanh.

2.2- San ph~m chan nuoiBo sua: T6ng dan bo dSn cu6i nam 2014 d?t 139.200 con; bo sua d?t

99.600 con, cai v~t sua 47.900 con. Nang su~t cai v~t sua 5.637 kg/cai v~tsua/nam. San IUQ'Ilgsua bo tuO'i nam 2014 uac d?t 270.000 tk. T6ng dan bosua Thanh ph6 chiSm 53,8% so ca nuac. San IUQ'Ilgsua tuO'i chiSm 61% sanIUQ'Ilgsua ca nuac. Bo sua dugc nuoi nhiSu t?i cac huy~n ngo?i thanh nhu CUChi, Hoc Mon, Binh Chanh.

Heo: T6ng dan heo 335.000 con. Trong do, nai sinh san la 50.000 con.DSn nay, Thanh ph6 co 47 cO'sa chan nuoi heo an toan dich b~nh, trong doco 8 cO' sa chan nuoi va 414 hQ dugc chung nh?il VietGAP, dinh k5' hangthang cung c~p cho thi truOng khoang 4.000 con heo thit.

2.3- Chim y~n: Thanh ph6 co 556 nha nuoi chim ySn t?P trung t?i 19qu?n, huy~n, trong do rieng dia ban huy~n C~n Gio co 231 nha. San luQ'Ilgt6ySnnam 2014d?t2.900kg,gia tri san lu<;>ng16ySncO thSd?tkhoang 100tYd6nglnfun.

2 Cit Chi: 700 ha, chit y€u phat tridn hoa lan, hoa n€n, hoa kidng. Binh Chanh: 500 ha, cacscmphdm chit y€u la hoa lan, hoa n€n. Hoc Man: 250 ha, chit yiu phat triin hoa n€n, hoa lan.Qutjn 12: 300 ha, chit y€u phat tridn mai, bonsai va hoa kidng. Qutjn Thit Duc: 180 ha, chity€u phat tridn mai vang. Ngoai ra, vimg quy hO(lchcon ttjp trung a qutjn 9, huy?n Nha Be vacac qutjn huy?n khac vai di?n tich khang l6'n.

4

•.2.4- San ph~m thuy san: T6ng san lUQTIgthuy san: 63.700 tfuI. Trong do:

san lUQllgnuoi tr6ng: 36.700 tan, san lUQllgdanh b~t: 27.000 tfuI.Di~n tich nuoitr6ng thuy san: 10.200 ha. Trong do: nuoi nuac m~, 19: 8.460 ha; nuoi nuacng9t: 1.740 ha.

2.5- Ca canh: nam 2014 uac d~t 90 tri~u con, tang 12,5% so 2013. Binhquan giai do~n 2011 - 2014, san lUQllgca canh tang 10,8%/nam.

2.6- Ca s~u: VS nuoi va chS biSn cac san phAm tu ca sau: tinh dSn cu6inam 2014, t6ng dan ca sau tren dia ban Thanh ph6 d~t 175.000 con (50 t6chuc ca nhan - 04 doanh nghi~p va 46 t6 chuc, hQ gia dinh).

2.7- Lam nghi~p: T6ng di~n tich rung, dat lam nghi~p tren dia banThanh ph6 hi~n nay la 36.727,39 ha, trong do di~n tich dat co rUng la34.411,62 ha. Ty l~ che phu rung tren dia ban Thanh .{Jh6d~t 16,44%; ty l~che phu rung va cay xanh d~t 39,8%. RUng phong hQCan Gia dugc UNESCOcong nh~ la Khu d\! trfr sinh quySn thS gim vao nam 2000 vm di~n tich han31.000 ha.

2.8- Diem nghi~p: T6ng di~n tich san xuat mu6i men V\l 2013 - 2014 d~t1.666,9 ha, trong do san xuat theo phuang phap trai b~t la 909,6 ha (54,6%); vm730 hQ,2.878 lao dQng. San IUQllgd~t 111.822 tfuI.

3. Tinh hinh san xu~t, kinh doanh giBng nong nghi~pHi~n nay, tren dia ban Thanh ph6 co tren 140 doanh nghi~p va hQ tr~i

san xuat, kinh doanh gi6ng, trong do gi6ng cay tr6ng co 47 doanh nghi~p,gi6ng nam: 30; gi6ng v~t nuoi: 28; gi6ng thuy san cac lo~i: 36.

3.1- vJ giang v{it nuoi: Gi6ng heo: binh quan hang nam, Thanh ph6 dfisan xuat va cung cap ra thi truang tren 900.000 heo con gi6ng cac lo~i va gful1.000.000 liSu tinh heo gi6ng (tu 805 con heo d\!c lam vi~c) cho nganh channuoi heo Thanh ph6 va nhiSu tinh thanh khac. Gi6ng bo sua: hang nam,Thanh ph6 cung cap han 24.500 con gi6ng hang hoa, cung cap cho Thanhph6 va cac tinh, gia ban binh quan dao dQng tu 30 - 45 tri~u d6ng/con. Doanhthu d~t tren 950 ti d6ng/nam.

3.2- vJ giang cay trang: Gi6ng rau cu qua, nam: nam 2014, cac doanhnghi~p uac san xuat dugc khoapg 15.307 tan h~t ~i6ng, ph1;1CV1;1cho khoang1',000.0,00 ha di~n tich gieo tron~ t~i Thanh pho, cac tinh ~ong Nam BQ;dong bang Song Clm Long va mien Trung. Giong hoa, cay kieng: Thanh phoco 35 phong thi nghi~m nuoi cay mo nhan gi6ng hoa co gia tri kinh tS cao,san xuat tren 9.500.000 cay gi6ng ~ay mo/nam (chu YSu la cac gi6nf$ Ian) dScung t!ng cho nong dan Thanh pho va cac tinh rna rQng di~n tich trong hoa,cay kieng.

3.3- vJ giang thuy sanG~6ng thu¥ san nuac ~g9t: hi~n nay tren ~ia ban Thanh ph6 co 24 cO'sa

san xuat va thuan duang giong thuy san, chu yeu la a huy~n Binh Chanh, CUChi, H,oc Mon, Thu Duc; Trong giai do~n 2011-2015, san xuat 205,43 tri~ucon giong ch~ yeu la ca,ro phi dan tinh, ro phi dong Gift, ca tra, ca tre lai, caloc, ca dieu hong, cac tram troi, ca me.

5

Gi<3ngTOJTl:C6 0 I Co sa san xu.lt ~i<3ngv6i san Iu;ang 20 ~~u eon/namva 19 cO'sa thuan duong, kinh doanh giang vai cang suat 1 ty giang/nam.

Gi<3ngnhuy~n th~: e6 04 h(i san xu.lt ngheu gi<3ngthu ho~eh duge 9,0 Itfu, (4.700 tri~u con) va 0 I co sa san xu.lt gi<3ng<3ehuang, v6i san luang 3,21 tfu,.

Gi<3ngea thjt: tren dja ban tMnh ph<3H6 Chi Minh e6 II Co sa san xu.ltea gi<3ngt~p !rung eM y~u a cae qu~, huy~n ngo~i thanh san xu.lt dugekhoang 120 tri~u con.

Gi<3ngea eanh: e6 58 h(} san xu.lt ea e:lnh a huy~n Binh Ch:lnh va 50 hQs~ xuA! ea e:lnh a Cll Chi, v6i san lUang d~t 150 trieu con. S? luang ea e"'.illxuat khau d?t 33,4 tri~u con, trong do co 0,2 tri~u ca canh bien (100% thuanduimg), 32,2 trieu eli e:lnh nuue ngQt (90% san xU.lt, 10% thufuJ duimg), v6ikhoang 50 10m co gia trj kinh ttl eao nhu ea Chep Nh~t, Bay mau, Hoa Ian,DIa, Xiem, Dng tien, TIr Van, H6ng Kim, Hlie Kim, Moly, Tran ehau,Phu9'I1g Hoang ... Thj truOng xuat kh~u chu YSu ca canh Vi~t Nam la ChauAu, My ...

4. Tinh hinh xu~t kh~u rnQtsa city tr6ng, v~t nuoi chii Il}'c

Nam,2014, ~ac c?ng ty, d,oanh n~hi~p, hgp tac ~a,trang tr?i tren dja banThanh pha da xuat khau mQt so cay trang, v~t nuai gam:

4.1- San ph~m tr6ng trQt

Giang cay trang: Dil xu.lt kh&u451,) 95 !!Inh~t gi?ng cae lo.~i,nhu blip,rau, d~u, hoa, cay an trai ... Thj truang xuat khau cac giang cay trang chu yeula Campuchia, Dai Loan, Ha Lan, Y.

Hoa, city ki~ng: Buac d~u da xuat kh~u g~n 300.000 canh Ian sangCampuehia, uue gia trj khoang 3 tY d6ng va xu.lt kh&u 1.000 cay sir ghepsang Nh~t.

Rau: Da xuat kh~u 1.006,5 tan rau cu qua chli YSu la bi do, bApcai, caclo(li rau tham, Ia 16t, nghe den. Thj truimg xuAt kh&u Ja Chau Au, Dubai,Canada, My, Han Qu6c, Trung Qu6c.

4.2- San ph~m ca canh

Nam 2014, T~anh ph6 da xuat kh~u 11,242 tri~u con tan&12,~2% so vrn2013, kim ng?ch xuat khau uac d?t 10 tri~u usn. Thj truOng xuat khau ca canhcua Vi~t Nam rat da d?ng, phong phil (vai khoang 45 qu6c gia) trong doChau Au chiSm 71,2%, Chau My chiSm 11,2% va Chau A chiSm 17,6%.

4.3- San ph~m ca s~u

Nam 2014, cac cO'sa chan nuoi tren dja ban Thanh ph6 da xuat kh~u23.566 COn(21.294 con ea s.lu s6ng, 1530 da mu6i, 742 da thuQe), tron~ do14.500 con ca sau s6ng xuat di Trung Qu6c, 1320 da ca sau mu6i xuat diNh~t va Han Qu6e, 130 da ea s.lu thuQe xu.lt di Nga, Georgia, Trung Qu6e ~aHan Qu6c. Gia trj uac tinh d?t dugc: d?t 4.598.000 usn trong do gia ca sauxuat chinh ng?ch gia 4 tri~u/con.

6

..5. Cae lo~ihinh kinh t~ tham gia vao san xu~t nong nghi~p Thanh phB

5.1- Doanh nghi~pBang 1: sa IU'Q'ngdoanh nghi~p ho~t o{)ng trong linh V'lC nong nghi~p

1

2

3

Nang nghi~p va hoc;ttdQng dich V1,1 lienuanLam nghi~p va hoc;ttdQng dich V1,1 lienuanKhai .thac, nuai tr6ngthuy san

T6ng'

347

94

59

500

3

3

343

93

59

495

1

1

2

(Ngu6n: Nien giam th6ng ke 2014)

Day la nhan t6 tich cvc trong phat triSn kinh tS nong nghi~p tren dia banThanh ph6 lffii cac doanh nghi~p tham gia vao chu6i cung lmg, tc;tOgia tri giatang cho san phfim nong nghi~p.

5.2- T&..J!Q'P .tae va HQ'p tae xaBang 2: sa IU'Q'ngcac hQ'p tac xa ho~t o{)ng trong linhv\fc nong nghi~p

1 Rau an toan 37 12_._--- --_ .._ ..•._ _-_.__ ..........•.... _-_._ _.__ ._.._--. ..__ .._ _ __ - _-_ _ _ _-- _ _---_ _ ..__ ..__ _._----

2 Boa, cay ki~ng 34. .08._.._ _ __ _-_._ .._ ....................•.............. _ "' _._ _ __ _., _ _ _ __ _ -_._ _---_ -

3 Chan nuai bo sua 25. 07--- -----_._-_ _ -----_._._-_._-_ __ _._._-_. --_ ~.-_._.__ ._,. .._ _-_._. __ .- ._._------_ .._-----,..---

4 Chan nuai heo 21 01,.~ •• __ ••••••• _._ ••••••••••••••• __ ._ ••••• _ •• _ •••••••••••••.••••••• H ••••••••••••••••••••• __ ••••••••••••• _ ••••••••••••••••• _._ ••••••• _ ••••••••••••••••••••••• - •• _- •••••••••• - •• _....... • •••• - •••••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••• - •••••••••••••••••••••••••• - ••••• -- ••••••

5 Thuy sfm 34 -05---_. ------_.-.- _-_ .._-_.~__ _------_._--- ._ _--~-_ _ ..__ _ ..-_._ _ _ _._--_ _ _ _-_.__ .._.

6 Diem nghi~p 1 02-_....... -------~_ _ .._ __ .~ _ _ _-_ __ __ .. . __ _ .., _ _ __ _-_ _ _ .._ __ .._ .._--_ .

7 Cac hoc;ttdQngkhac 23 29_ _.__ .._ - _ _ _ _ -.................................... . __ __ _......................... . -._ _.... . _....... . _ __ .._ _.__ .._ __ ._ - .

TAng c{)ng 175 64

Thanh ph6 H6 Chi Minh cO 175 T6 hQ'Ptac nong nghi~p va 64 HQ'Ptacxa, hoc;ttdQng trong cac nganh hang nong nghi~p. Trong nhUng nam g~n day,lo~i hinh kinh tS nay dang dfin phat huy tac dvng va thu hut duQ'cS\Itham giatv nguy~n tiI ba con nong dan. Tuy nhien, d~c diSm chung cua loc;tihinh kinhtS hQ'Ptac la thiSu v6n va nang l\Ic oua dQi ngfi quan tri con h(;UlchS.

7

---

6. i>anh gia thu~n IQi, kh6 khan va thach thuc6.1- Nhii'ng m~t thu~n lQ'i

Thanh ph6 H6 Chi Minh Ia thi truemg tieu th\J nong san IOn cua cactinh phia Nam vO;ca mrac. Vai h~ th6ng pac shc;rdfru ~6i, sieu thj, nha hang,khach S\lll... va ben, cang ph\lc Y\I cho xuat khau. Nhu cau tie,u th\l da d\lllg vaphong pM vai n¥eu phan khuc thj tnrimg khac bi~t, t~o dieu ki~n thuiin 19icho nguai san xuat Iva ch<;mthi truemg rn\lc tieu phil hqp.

Cac san phfun gi6ng, hoa lan, bo sua, ca canh, rau, nuoi c~y rno au<)"cxa~ djnh la san phfun chU hlc cua Thimh ph6 nen c6 un thS rna r(lng, phattrien rne;tnh.

Thanh ph6 Ia nO'i t~p trung ai afru trong nghien cUu, ling d\lllg vachuy€n giao khoa hQc cong ngh~, djch Y\I v€ gi6ng, v(it tu chuyen ngimhnong nghi~p thong qua hinh thanh cac Trung tam Cong ngh~ sinh h<;>c;KhuNong nghi~p cong ngM cao, Trung tfun Quan Iy va Ki€m <!jnh gi6ng caytr6ng - v(it nuoL .. t~o n@ntang cho nong nghi~p Ung d\Ulg khoa hQc, co giffihoa tUng buac au<)"ccai thi~n.

Ben Ce;tnhcae cO' chS chinh sach cua Trung UO'llg,Thanh ph6 ail banhimh nhi@uco chS chinh sach d~c tM, la d(lng hlC va don biiy thUc diiy nongnghi~p Thanh ph6 phat triSn theo nSn nong nghi~p ao thi hi~n ae;ti.

6.2- Nhii'ng m~t kh6 khan

Lao a9ng pong ngh!~p giarn dfrn do chuYSn sang cac nganh congnghi~p, dich V\ldan aen thieu nhan cong, chi phi cong lao a9ng tang.

Tinh lien kSt giua cac thanh vien tharn gia chu6i cung ling san ph~rnchua b@nviing. Hi.~n nay, diiu ra cho san p)1~ I~ thu(lc chU ySu.vao thuangnhan. Kha nang tiep c~n cua nguai san xuat aoi vai thong tin ve thi truemg,gia ca, ky thu~t con he;tnchS.

Quy rno di~n tich san xu~t nbo, phan tan, ~en ke aia ban dan ,cu non~thon (khoang 0,5 -5 ha) nen vi~c rna r9ng san xuat te;toIuqng san xuat IOnaeaap ling nhu cfru cua thi truang trong nuac va xu~t kh~u g~p nhiSu kh6 khan.

Cac trung t,arnnghien cUu, ling, d\ln&, chuySn gia? cac gi6ng ,van chuaaap ling au yeu cau cua nguai san xuat. Phan IOncac giong rnai, thiet bi khoah<;>cky thu~t mai, v~t tu nong nghi~p tien tiSn phai nh~p kh~u tir cac nuac.Ce;tnhtranh vS san pharn nong nghi~p vai tinh thanh va cac nuac.

II. CONG TAc XUC TIEN THl10NG M~I TIEU THl) NONG, LAM,THiry sAN TREN DJA BAN THANH PHO TRONG THOl GIAN QUA

1. Cac ho~t dQng xuc ti~n thU'(yngm~i trong thOi gian qua1.1- Cung cip thong tin gia ca va djnh hlfrrng thj trlfirngThong qua trang Website cua Sa Nong nghi~p va Phat triSn nong thon;

cac aan vi trvc thu9C Sa Nong nghi~p va Phat triSn nong thon: Trung tamTu viin va Hil trc;rnong nghi~p, Trung tam KhuySn nong; Sa Cong Thuang;Hoi Nong dan Thanh ph6 ail thuemg xuyen cung c~p cac thong tin vS gia caca;, SMphfun nong nghi~p (hang tuiin); cae t(lp tin, Cfunnang v@thi tnrimg ...tir d6ail gop phful ainh huang cho nguai san xu~t.

8

1.2- K~t nBi san xu~t tieu thl} san ph~m nong nghi~p

Hang nam, Thanh ph6 da t6 ehue nhiSu bu6i hQi nghi, giao luu gop ph:lnk@tn6i giua nhfrng nguai san xu~t va thi twang. Trong do co mQt s6 bu6i hQinghi, giao luu quan trQng nhu: HQi nghi giao luu k@tn6i nang dan san xu~t,don vi kinh doanh nh~m g~n k@td~u ra eua san ph~m nang nghi~p t~i eac xanang than mai tren dia ban Thanh ph6 H6 Chi Minh, HQi nghi giao luu k@tn6i san xu~t va tieu th\l san ph~m d~t VietGAP cho cae xa nang than mai,hgp tae xa, don vi thu mua' tren dia ban Thanh ph6 H6 Chi Minh, HQi nghik@tn6i san xu~t va tieu th\l hang nang san theo huang VietGAP ...

T~i HQi nghi k@tn6i san xu~t va tieu th\l hang nang san theo huangVietGAP do Sa Cang Thuong va Sa Nang nghi~p va Ph:it triSn nang thanph6i hQ'Pt6 chue trong nam 2013 da ky k@tduqc 48 hqp d6ng ghi nha giuacae hgp tac xa san xu~t nang nghi~p va cae h~ th6ng sieu thi, ehq d~u m6i,cua hang ti~n ieh, doanh nghi~p. D@nnay da ky k@tduqc 55 hgp d6ng kinh t@cho cae san ph~m, ho~c don vi duqc chUng nh~n VietGAP, hay tham giachu6i an toan th\fc ph~m vai 08 lo~i san ph~m la rau, n~m, thit heo, tam thechan tr~ng, thit gia e~m, trung gia c~m, banh trang va bun kha3.

1.3- Tuyen truy~n, quang ba san ph~m thong qua t8 chuc cae s1!ki~n (tri~n Him, h{HchQ', hQi thi)

Hang nam, dinh k5' Thanh ph6 da t6 chue cac S\fki~n hQi ehq, triSn lam,hQi thi ehuyen nganh nang nghi~p nhu: HQi chq - TriSn lam Gi6ng nangnghi~p, HQi chq - TriSn lam nang nghi~p eang ngh~ cao va eang nghi~p th\feph~m, HQi ehq Nang san xu~t kh~u Vi~t Nam - Vietnam Farm Expo, HQi thiTrai ngon - An toan Nam BQ, HQi thi - TriSn lam Bo sua. Tham gia eac hQiehq, triSn lam a cae tinh thanh nhu: HQi ehq Nang nghi~p qu6e t@Agro Viet,HQi chq t~i Di@n dan hgp tac kinh t@vung d6ng b&ng sang Clm Long -MDEC, HQi ehq san ph~m nang nghi~p va lang nghS Ha NQi, HQi ehq triSnlam Qu6e t@Thuy san Vi~t Nam, HQi ehq lang nghS Vi~t Nam, Festival hoaDa L~t. .. Ngoai ra con t6 chuc eho eac doanh nghi~p tham gia hQi chq,

3 Thea baa caa cua cac daanh nghi?p, H(lp tac xii, ca So' scm xudt va tieu th1:l,tbngsim IU(rngaii cung cdp uac tinh nhu sau:

- Rau aU(Jc chun~ nh(j.n VietGAP: 1.364,24 - 1.398,24 tdn/than~, tuang auang16.370,88 -16. 778,88tan/nam (tang 1% so vai thang 7 tuang auang 14 tan/thang).

- Ndm an aU(Jc chung nh(j.n VietGAP: 1,55 tdn/thang, tuang auang 18,6 tdn/nam(tang 3% so vai thang 7 tuang auang 50 kg/thang).

- Thtt hea aU(lc chung nh(j.n VietGAP: 1.580 can/thang (150,1 tdn/thang), tuangauang 18.960 can/nam (1.801,2 tdn/nam) (kh6ng thay abi).

- T6m the chan trdng: 1 - 2 tdn/thang, tuang auang 12 - 24 tdn/nam (kh6ng thay abi).- Thtt gia cam: 90 tan/thang, tuang auang 1.080 tdn/nam (kh6ng thay a6i).- Tnmg gia cdm: 700.000 qud/thang, tuang auang 8.400.000 qud/nam (kh6ng thay abi).

9

triSn Him thuong m~i qu6c tS a cac nuac nhu: Lao, Campuchia, Myanmar,Hong Kong, Hoa Ky... Cac sv ki~n nay dli giup cac don vi co diSu ki~nquang ba, giai thi~u sim ph~m dSn nguai tieu dung trong va ngoai nuac vatim kiSm ca hQi ky kSt va tieu th\l san ph~m.

1.4- Xay d1}:'ngh~ thBng nh~n di~n thuO'ng hi~u

DSn nay, Thanh ph6 dli h6 trQ'thiSt kS logo - bao bi, dang ky nhlin hi~u,~n ph~m quang ba nang nghi~p cho han 130 dan vi la cac t6 chilc, ca nhanho~t dQng trong lInh vvc nang nghi~p vai 90 san ph~m ~n phb quang ba va120 san ph~m logo - bao bi. H~ th6ng nh~n di~n thuang hi~u dli giup cac danvi co thS tv giai thi~u va quang ba san ph~m, tim kiSm va rna rQng thi truOng,t~o duQ'c long tin cua nguai tieu dung d6ng thai dap ilng nhu cfiu vao h~th6ng cac sieu thi, cua hang, ... gop phfin tieu th\l hang hoa mQt cach dang kS.Tuy nhien, do nang lvc cling nhu nhan sv giai h~ nen cac dan vi chi mai amilc dQquang hi thang tin rna chua co chiSn luQ'cxay dvng thuang hi~u lau dai

1.5- Nang cao nang 11}:'ckinh doanh

H8 trg xay d1}:'ngWebsite: Chuang trinh "M6i nha nang mQt website",vai vi~c xay dVng cac website cho cac nang hQ, trang tr~i, hQ'Ptac xli, t6 hQ'Ptac va cac t6 chilc san xu~t - kinh doanh lInh vvc nang nghi~p tren dia banThanh ph6 duQ'CtriSn khai tu nam 2009 dSn nay va dli h6 trQ'cho 110 dan vi.Thong qua website cua minh, cac dan vi dli cung c~p dfiy du thang tin chokhach hang mQt cach nhanh chong, ti~n lQ'i,tang ca hQi lien kSt va hQ'Ptac,xoa khoang cach gifra doanh nghi~p 100 va nho, trong nuac va qu6c tS. DStang tiOOhi~u qua cua Chuang trinh, cac dan vi nh~ duQ'c h6 trQ'con duQ'ctham dv nhiSu khoa t~p hu~ vS su d\lng website va cach khai thac hi~u quathang tin di~n tu ilng d\lng trong nang nghi~p.

TB chrrc, giOi thi~u tharn gia cac 16'p t~p huan v~ kinh doanh: Trongcac nam qua, Thanh ph6 dli t6 chilc nhiSu cUQct~p hu~n t~i cac xli nh~m nangcao nh~n thuc va nang lvc cho cac t6 chilc, ca nhan san xu~t, kinh doanhhang nang san. Rieng Sa Nang nghi~p va Phat triSn nang than ill nam 2009dSn nay dli t6 chilc 388 lap t~p hu~n vS kinh tS dS ph6 biSn kiSn thuc ca banva nang cao trong lInh vvc kinh doanh nhu: tinh toan gia thanh; thuang luqngdam phan; xay dvng thuang hi~u qua bao bi; ky nang tim kiSm thang tin quam~ng ... vai d6i tuqng la ba con nang dan t~i cac xli nang than maio

TB chrrc hQc t~p rno hlnh k~t nBi chu8i san xuat va tieu th1}.:Tu nam2009 dSn nay, dli t6 chuc gfin 100 chuySn tham quan trong va ngoai Thanhph6 cho nang dan a cac xli nang than mai tim hiSu cac irng d\lng mai trongsan xu~t va buac dfiu hinh thanh lien kSt san xu~t - san xu~t, san xu~t - tieuth\l trong xay dvng chu6i cung irng san ph~m nang nghi~p da d~g gifra cactinh thanh.

10

1.6- Ho~t dqng tuyen truy~n quang ba nong nghi~p Thanh phB trencac phU'O'ngti~n thong tin d~i chung

Chuang trinh "Phat thanh khuySn nang" do Trung tam KhuySn nangThanh ph6 dfi ph6i hQ'pvai Dai tiSng noi nhan dan Thanh ph6 thvc hi~n trensong AM vao hIc 5 gia 00 sang, thu 5 va thu 7 hang tufin vai thai luqng 20phut, baa g6m cac nQi dung: tni lai thu nha nang, cau chuy~n nha nang, ... dfithu hut nhiSu sv quan tam cua ,khan th~nh gia gfin xa. ChuO'n~ trinh Nang danhQi nh?P do Trung tam Tu van va Ha trQ'nang nghi~p phai hqp vai Hangphim Cuu Long; Ban khoa giao Dai truySn hinh Thanh ph6 HTV9 phat song95 10' chuang trinh Nang dan hQi nh?P vai thai gian phat song 5-7 phut/ky.

1.7- Cac ho~t dqng xuc ti~n diu tU'g~n v6'i tieu th1] san ph~mTir nhfrng nam 2000, ben c~nh cac chuang trinh, Co' chS chinh sach cua

Trung uO'ng, Thanh ph6 dfi ban hanh nhiSu Chuang trinh, chinh sach d@dinhhuang va khuySn khich dfiu tu phat tri@nnang nghi~p cua Thanh ph6, nhu:Chuang trinh chuy@ndich Co' c~u nang nghi~p da thi; chuang trinh phat tri@nhoa lan, cay ki@ng, rau an toan, bo sua, nuai tam, chan nuai; gi6ng cay conchAt luqng cao; ca canh, ...g~n liSn vai do la cac Co' chS chinh sach nhu:Chuang trinh 419; 105; 36; 13 va 33 tir do dfi thu hut nguai dan, doanhnghi~p dfiu tu vao san xu~t nang nghi~p cua Thanh ph6.

Chinh sach uu dfii cua Thanh ph6 dfi thu hut tren 300 doanh nghi~p ho~tdQng trong IInh V\fC nang nghi~p, lam nghi~p va thuy san. Cac doanh nghi~pnay dfi va dang di tien phong trong vi~c thay d6i t?P quan canh tac 000 Ie I~ch?u, gop phfin khang nho trong vi~c tai Co' c~u nganh nang nghi~p thanh ph6H6 Chi Minh theo huang phat tri@nbSn vfrng.

2. Danh gia chung cong tac xuc ti~n thU'O'ngm~i trong tho; gian qua2.1- M~t lam dU'Q'c- Dfi t6 chuc nhiSu ho~t dQng kSt n6i giua san xu~t va thi truang.- Cun~ c~p cho cac t6 chu;c ca nhan san xu~t trong IInh vvc nang nghi~p

thang tin ve thi truang, san pham, gia ca gop phan giup nang dan dinh huangsan xu~t, tiSp c?n thi truang d~y m~nh dfiu ra cua san ph~m.

- Hinh thanh nh?n thuc cua nguai san xu~t vS tinh lien kSt, quy lu?t v?ndQng thi truang, phuang thuc tiSp c?n nguai tieu dung. Day la nhUng kiSnthuc Co' ban h6 trQ'cho nguai dan h~n chS rui ro trong cac quySt diOOsan xu~tcua minh.

- T:;to duQ'c sv yen tam cua nguai tieu dung d6i vai cac san ph~m nangnghi~p do Thanh ph6 san xu~t.

2.2- M~t h~n ch~- Thang tin vS thi truang nang san hi~n nay con r~t h~n chS. Chua co

duQ'c nhilng dV bao vS thi truang OO~mgop phfin dinh huang san xu~t kinhdoanh cua cac doanh nghi~p, HTX, hQ kinh doanh. Do V?y, luan xay ra tinhtr~ng san xu~t theo phong trao, Co' c~u cay tr6ng - V?t nuai khang 6n dinh,san ph~m nang nghi~p lam ra mang tinh C\lC bQdia phuang.

11

_Vi~c lien k~t gifra san xufit, thi truemg va nguai tieu dung chua ben vfrng._ Nguai cung tmg san ph~m nong nghi~p chua quan tam d~n vi~c xay

dvng thuang hi~u thong qua cac ho~t dQng dang ky nhan hi~u, chu trQng vSbao bi san ph~m, cac giai phap h~u ban hang hi~u qua.

_Chua hinh thanh san giao dich nong san dS nguai ban va nguai mua cothS trao d6i thong tin vS san phfim va thi truemg.

Ph~n IIco so DE XUAT VA DJNH HUONG THJ TRUONG

sAN pHAM NONG, LAM VA THirY sAN TREN DJA BANTHANH PHO HO CHi MINH GIAI DO~N 2016 - 2020

I. cAN CUPHAp LVQuy~t dinh s6 800/QD-TTg ngay 04 thang 6 nam 2010 cua Thu tu6ng

Chinh phil Phe duy~t Chuang trinh m\lc tieu qu6c gia vS xay d\lIlg nong thonmai giai do~n 2010 - 2020;

QuySt dinh s6 72/201 O/QD-TTg ngay 15 thang 11 nam 2010 cuaThu tu6ng Chinh phu vS ban hanh Quy ch~ Xay d\Ing, quan ly va th\IChi~nChuang trinh xuc ti~n thuang m~i qu6c gia;

QuySt dinh s6 899/QD-TTg ngay 10 thang 6 nam 2013 cua Thu tu6ngChinh phu vS phe duy~t DS an Tai ca cau nganh nong nghi~p - theo hu6ngnang cao gia tri gia tang va phat triSn bSn vfrng;

Quy~t dinh s6 252/QD-TTg ngay 13 thang 02 nam 2014 cua Thu tu6ngChinh phu vS phe duy~t Quy ho~ch t6ng thS phat triSn kinh t~ - xa hQi v-ungKinh t~ trQng diSm phia Nam d~n nam 2020, dinh hu6ng dSn nam 2030.

Quy~t dinh s6 644/QD- TTg ngay 05 thang 5 nam 2014 cua Thu tu6ngChinh phil vS phe duy~t DS an "H6 trQ'doanh nghi~p nh6 va vira dS phat triSncac c\lm lien k~t nganh trong chu6i gia tri kIm V\ICnong nghi~p nong thon";

Chuang trinh hanh dQng s6 43-CTr/TU ngay 20 thang 10 nam 2008 cuaThanh ily Thanh ph6 He, Chi Minh vS th\Ic hi~n Nghi quy~t s6 26-NQ/TWcua Ban chap hanh Trung uang Dang (khoa X) vS nong nghi~p, nong dan,nang than;

Quy~t dinh s6 310/QD-UBND ngay 15 thang 01 nam 2014 cua -oy bannhan dan Thanh ph6 He, Chi Minh vS vi~c Ban hanh K~ ho~ch th\Ic hi~nDS an Tai co cau nganh nong nghi~p theo hu6ng nang cao gia tri gia tang vaphat triSn bSn vfrng theo Quy~t dinh s6 899/QD- TTg ngay 10 thang 6nam 2013 cua Thu tuang Chinh phil;

Quy~t dinh s6 37/2015/QD-UBND ngay 28 thang 7 nam 2015 cua-oy ban nhan dan Thanh ph6 vS ban hanh Quy ch~ xay d\lIlg, qUID ly vath\l'c hi~n Chuang trinh xuc ti~n thuang m~i - dfiu tu - du ljch tren dia banThanh ph6 He, Chi Minh;

12

II. TIEM NANG vA NHU cAu TH! TRUONG - TIEU DUNG cAcSAN pHAM NONG, LAM, THiry SAN GIAI DO~N 2016 - 2020

1. Ti~m nang, lQi th~ eae san ph~m nong nghi~p do thi ella Thanh phBCac sim phAm nang nghi~p cua Thanh ph6 nhu: hoa lan, diy ki~ng, ca

cimh ngay mQt chi~m Uti th~ trong cO'c~u cay tr6ng v~t nuai cua Thanh ph6va cua ca nuac, phu hqp vai lqi th~ so sanh va xu huang phi! tri~n chung cuaThanh ph6. San phk dap ilng nhu cftu tieu dung cua ngmJi dan Thanh ph6va xu~t khAu. Ben qUID do, cac san phAm nhu sua b6 tuO'i, thit heo, cac sanphAmch8 bi~n til da va thit ca s~u, thuy san (tam), mu6i cling chi~m ty l~ 100trong cO'c~u san lugng san xu~t cua ca nuac.

Sv hinh thanh va v~n hanh Khu Nang nghi~p Cang ngh~ cao, Trung tamCang ngh~ sinh hQc cung vai cac Trung tam, Vi~n, TruOng, CO'sa nghienCUuva cac doanh nghi~p tren dia ban Thanh ph6 da t~o ra cac san phAmnangnghi~p cang ngh~ cao.

2. Ti~m nang v~ thi truO'ng tieu th\l2.1- v~nhu eiu tieu dung t~i eh8Thanh ph6 la nO'it~p trung dan cu cao nh~t nuac4, vai s6 lugng dan

khoang 7,94 tri~u nguai dVbao d~n nam 2020 d~t 9,2 tri~u nguai va d~n nam2025 d~t 10 tri~u nguai (N~u tinh ca hQc sinh, sinh vien, nguai lao dQng t~icac cang ty, xi nghi~p, khu cang nghi~p, khach du lich va nguai dan Thanhph6 thi quy rna khoang tren 10 tri~u nguai).

N8u dinh muc nhu cftu tieu th1;1cho nguai trucJng thanh (khoang 0,09kg/ngay d6i vai nhom ca, thuy san; 0,05 kg/ngay d6i vai nhom thit va 0,34kg/ngay) d6i vai nhom rau thi nhu cftu tieu th\l binh quan 01 ngay cua Thanhph6 nam 2014 la 728 t~n/ngay d6i vai nhom ca, thuy san; 397 t~n/ngay d6ivai nhom thit va 2.750 t~n/ngay d6i vai nhom rau cu qua5

. D6ng thai dv baod~n nam 2020 nhu cftu tieu th\l cho cac nhom san phAm nay tuoog trng la:828 t~n/ngay; 460 t~n/ngay va 3.128 t~n/ngay.

Do do, vi~c khai thac co hi~u qua thi tWOng t~i ch6 co y nghla quantrQng trong chi~n luQ'cxuc ti8n thuO'llg m~i tieu th\l cac san phAmnang lamva thuy san cua Thanh ph6.

2.2- v~thi truo-ng xuAt kh~uCling vai th~ m~nh va tiSm nang xuAtkhAunang san cua Vi~t Nam, cac

m~t hang nang san cua Thanh ph6 duqc xuAtkhAu di nhiSu nuac trong khuV\ICva tren th~ giai. Vi~t Nam cling dang th\Ic hi~n dfty du cac cam k~tcua WTO, tham gia Hi~p dinh D6i tac Kinh t~ Chi~n luQ'cxuyen Thai BinhDUO'llg (TPP), CQng d6ng kinh t~ ASEAN (AEC); FTA Vi~t Nam vai

4 Thea se5li?u T6ng C1,lCThe5ngke dan se5thiInh phe5H6 Chi Minh nam 2014 IiI 8.087 nghin ngu&i,wyi m~t at} 3860 ngu&i/km2 cao nhdt nucYc.5 Ngu6n Vi?n dinh duiYng.

13

Lien minh Chau Au (EVFTA), vai Han Qu6c (VKFT A), vai Lien minh Haiquan Nga - Be-la-hIt - Ca-d~c-tan (VCUFTA), Kh6i thuong rn~i t\f do chauAu (EFTA) g6m cac nuac Th\lY Sy, Na-uy, Lich-tan-xten va Ai-xo-len, FTAgifra kh6i ASEAN vai H6ng Kong (Trung Qu6c) ...day la co hQi r~t 100 chovi~c xuAt khAu hang nang san cua Vi~t Nam noi chung va Thanh phi>H6 Chi Minh noi rieng.

III. QUAN fHEM, Ml)C TIEU GIAI DO~N 2016 - 20201. Quan di~mHo~t dQng xllc tiSn thuong m~i tieu th\l nang, lam va thuy san trong thai

gian tai c~n huang dSn vi~c cai thi~n, nang cao nang l\fc san xu~t, g~n sanxu~t vai chS biSn va phan ph6i dS cung c~p hang hoa theo nhu c~u thi twang;nang cao hi~u qua kinh tS cua nganh nang, lam va thuy san tren dia banThanh ph6. Phat triSn xllc tiSn thuong rn~i g~n vai phat triSn va nang caoch~t lugng ngu6n nhan l\fc va co sa h~ t~ng ph\lc V\l cho ho~t dQng XllCtiSnthuong m~i.

2. M1].Ctieu2.1- M1}c tieu chungH6 trQ' cac doanh nghi~p; co sa san xu~t, kinh doanh; trang tr~i, nang

hQ, hQ'Ptac xa, t6 hQ'Ptac cung c6 m6i quan h~ vai khach hang truySn th6ng,khai thac t6t cac thi truang hi~n co; rna rQng thi truang tieu th\l, phat triSnsan phAm mai, t~o uy tin thuong hi~u trong ho~t dQng san xu~t kinh doanh,rnang l~i hi~u qua thiSt th\fc cho cac doanh nghi~p, d6ng thai rnang l~i hi~uqua chung cho toan xa hQi.

2.2- M1}c tieu c1} th~Ph~ d~u dSn narn 2020, ho~t dQng xllc tiSn thuong m~i tieu th\l nang,

lam va thuy san d~t cac chi tieu sau:- 100% cac doanh nghi~p, hQ'Ptac xa, t6 hQ'ptac, trang twi san xuAt, chS

biSn, xu~t khAu cac san phArn nang nghi~p duQ'c t~p huAn, b6i du5ng nangcao nh~n thuc, nang l\fc xllc tiSn thuong m~i va nghi~p V\lkinh doanh.

- Tren 90% cac san phAm VietGAP duQ'c tieu th\l thong qua hQ'Pd6ng,tren 80% cac san phAronong, lam, thuy san khac duQ'c tieu th\l thang qua cachinh thuc lien kSt, tieu th\l thong qua hQ'Pd6ng trung h~n ho~c dai h~.

- 100% doanh nghi~p, co sa san xu~t kinh doanh, trang tr~i, hQ'Ptac xii,t6 hQ'Ptac, 90% nang hQduQ'ctiSp c~ d~y du thong tin thi twang.

- Tren 80% hQ nong dan va t6 chuc san xu~t kinh doanh duQ'ch6 trQ'cac ho~t dQng xllc tiSn thuong rn~i (hQi chQ',triSn lam, tham d\f cac S\fki~n,ban hang, h6 trQ'xay dvng co sa dfr li~u nganh hang, xay dvng logo, website,h6 trQ'chUng nh~ VietGAP ...).

- Xay dvng chu6i cung trng hi~u qua cac san phAm nong, lam va thuysan tren dia ban Thanh ph6 H6 Chi Minh.

14

IV. DINH HUaNG SAN pHAM, THI TRUONG

1. Cae san phAm nong, Him va thuy san t~i Thanh phB HB Chi Minh

1.1-' San phAm trBng trQt

- Nhom hoa diy ki~ng

+ Chung lo~i san phAm: g6m hoa Ian (c~t dmh, ch~u) nhu Mokara,Dendrobium ... ; mai v~mg; bonsai, kiSng la, kiSng eang trinh; hoa nSn ....

+ Binh hmyng thi trU'O'ng: khai thac t6t thi twang tieu th1,1t~i ch6(thanh ph? H? Chi Minh) va cac tinh than~ trong ca nuac; chti tn;mg thitwemg xuat khau: cac nuae ASEAN, Trung Quac, Dai Loan, Nh~t Ban, My, ....

- Nhom rau eu qua, n~m

+ Chung lo~i: g6m nhom rau gia vi, rau an la, rau an cit, rau an qua, nfun.

+ Binh hU'O'ng thi trU'O'ng: tiSp t\lC khai thae t6t thi twemg t~i ch6(thanh ph6 H6 Chi Minh) va cac tinh thanh trong ca nuac; chti tr9ng thiwOng xu~t khau: cac nuac ASEAN, Trung Qu6c, Dai Loan, Nh~t Ban, ED, My ....

- Nhom diy an trai: chit ySu phat triSn kSt hqp vai cac san pham dulich sinh thai, nha yuan, nghi dUOng.

- GiBng diy trBng (h~t giBngrau eu qua; giBng'diy trBng): thi truangnQi dia va cae nuac trong khu vgc ASEAN.

1.2- San- phAm chan nuoi

- Sua tU'O'i:Thi truang nQi dia, g6m Thanh ph6 va cac tinh thanh.

- Thit heo, thit bo: Thi twang nQi dia, g6m Thanh ph6 va cae tinh thanh.

- GiBng v~t nuoi (bo thit giBng, bo sua giang, heo giBng): Thi truangnQi dia, g6m Thanh ph6 va cac tinh thanh.

1.3- San phAm thuy san: Nh6m ca canh; tom, ea, tiSpt1,1c khai thac t6tthi truang nQi dia, g6m thanh ph6 va cae tinh thanh; chti tr9ng thi truO'ng xwltkh~u: eac nuac ASEAN, Trung Qu6c, Dai Loan, Nga, My.

1.4- San phAm ea s~u: TiSp t1,1Ckhai thac t6t thi truemg nQi dia,g6mThanh ph6 va cac tinh thanh; chti tr9ng thi twang xu~t kh~u: cae nuaeASEAN, Trung Qu6c, Dai Loan, Nga ...

1.5- MuBi an: Thi truang nQi dia, g6m Thanh ph6 va eac tinh thanh; Thitruang xu~t kh~u: cac nuac ASEAN, Trung Qu6e, Han Qu6c, Dai Loan, Nga.

1.6- Y~n sao: Thi twang nQi dia, g6m Thanh ph6 va cac tinh thanh;Thi truang xu~t kh~u.

2. Cae san phAm nong, Him va thuy san nh~p tir eac tinh thanh khae.

Chit ySu xu~t .khau, mQt phfin cung c~p cho nglIai tieu dung Thanh ph6(thgc pham) va cae tinh thanh; cac san pham khac chit ySu xu~t kh~u: cayluang thgc, cay cang nghi~p, dive pham chS biSn ....

15

Ph~n IIINOI DUNG vA GIAI PHAp THUC HIEN CHUONG TRINH

XUC TIEN THUONG M~I TIEU THT) NONG, LAM vA THiry SANTREN DfA BAN THANH PHO HO CHi MINH

GIAI DO~N 2016 - 2020

I. cAc HO~ T DONG XUC TIEN THUONG M~I SAN pHAM NONG,LAM vA THiry SAN GIAI DO~N 2016 - 2020

1. Xay d\fng h~ th8ng thong tin v~ nong nghi~p va thi truOng nong san

Thuemg xuyen, diOOky thgc hi~n cac OOi~mV\l vS diSu tra, nghien Clmthi tfUemg dS cung cfip cac thong tin vS gia ca, OOucftu thi truang; lm;mghanghoa nh~p kh~u, xufit kh~u, tiOOhinh SilO xufit a cac tinh, cac nuac, t6 chucthong tin vS thuang mC;liva dftu tu qua mC;lllg... lam cO' sa dS nguai san xu fitdiOOhuang san xufit. DiSu tra, khao sat, nghien Clm thi tfUemg trong nuac;xay dgng cO' sa du li~u cac m~t hang nong san chu y~u cua Thanh ph6, cac finph~m dS ph6 bi~n k~t qua diSu tra, khao sat, ph6 bi~n phap lu~t, t~p quan, thihi~u mua s~m.

Thong tin vS dich b~nh, thai ti~t, caOObao trong san xufit nong nghi~p.Thong tin vS OOfrngti~n bQ khoa hQc ky thu~t trong san xu fit nong nghi~p,nhfrng gi6ng maio

- Dan vi thgc hi~n: Sa Nong nghi~pva Phat triSnnong thon, SO'Cong Thuang,Trung tam Xuc ti~n thuang mC;liva dftu tu, Sa Thong tin va TruySn thong.

- Dan vi ph6i hqp: HQi Nong dan, Uy ban nhan dan qu~n/huy~n va cacdan vi, SO' nganh lien quan.

2. Xay d1]'ngthuO'og hi~u, Quang ba san phim

Xay d\Illg thuang hi~u, quang ba san ph~m d~n vai thi truemg va nguaitieu dung; lam cftu n6i cho cac dan vi cung ung san ph~m; Ctmg c6 va m6rQng thi truemg tieu th\l tC;licac chQ', sieu thi, cua hang ban Ie, cac OOahang,khach sC;ln,khu du lich. Cac hOC;ltdQng t~p hufin, xay dgng h~ th6ng oo~ di~nthuang hi~u, Tu vfin chi~n luQ'cxay dgng thuang hi~u cho dan vi diSn hiOO.

HB trQ'thi~t k~, xay d\Illg logo, thuang hi~u, bang ron quang cao, cac finph~m quang cao, to' rai, c~m nang.

T~p trung xay d\Illg thuang hi~u cac san ph~m d~c thu cua nong nghi~pThanh ph6 OOuhoa cay kiSng, ca caOO,b6 sua, b6 thit, rau, thuy san, ca sfiu...

HB trQ'cac doaOOnghi~p, trang trC;li,t6 hqp tac, hQ'Ptac xa xay d\Illg vaap d\lng cac h~ th6ng quan ly chfit lUQ'llgOOu:ISO, HACCP, GMP ... hB trQ'chuySn giao cong ngh~ mai, phat triSn san ph~m mai, hB trQ' dang kY nhfulhi~u cho san phb va doanh nghi~p, trang trC;li,t6 hqp tac, hQ'Ptac xa, nong hQ.

16

- Don vi th\Ic hi~n: Sa Nong nghi~p va Phat triSn nong thon, Sa CongThuong, Trung tam Xuc tiSn Thuong m~i va D~utu, Sa Khoa hQcva Cong ngh~.

- Don vi ph6i hgp: HQi Nong dan, Dy ban nhan dan qu?n-huy~n va cacdon vi lien quan.

3. Nang cao nang 11}'ckinh doanh

T6 chuc t?P hu~n dao t~o kiSn thuc vS thi truOng, kS ho~ch san xu~tkinh doanh, chiSn lugc xam nh?p thi truOng, t6 chuc m~ng lu6'i ban Ie; gi6'ithi~u cac t6 chuc cung c~p cac dich V\l nh~m giup doanh nghi~p nang caonang l\Ic quan tri doanh nghi~p.

T?p hu~n cho cac d6i tUQ'llgnguai san xu~t quy mo nho, t6 hgp tac, hgptac xii, doanh nghi~p va can bQ quim ly c~p xii, phuang, thi tr~n, phong banqu~n - huy~n va Sa nganh, doan thS.

- Dan vi th\Ic hi~n: Sa Nong nghi~p va Phat triSn nong thon, Sa CongThuong, Trung tam Xuc tiSn Thuang m~i va D~u tu.

- Don vi ph6i hgp: HQi Nong dan, Dy ban nhan dan qu?n-huy~n va cacdon vi lien quan.

4. Xay d1}'ng cac rno hinh lien k~t

TiSp t\lC cung c6 va xay dvng cac mo hinh lien kSt trong san xu~t - thitruang cho cac doanh nghi~p, cac hgp tac xii, cac t6 hgp taco Xay dvng cacmo hinh lien kSt dQc,lien kSt ngang, lien kSt vUangang vira dQc, lien kStkh6i.

Mo hinh lien kSt gifra doanh nghi~p va hgp tac xii, t6 hgp tac; doanhnghi~p va nong dan; doanh nghi~p - doanh nghi~p; doanh nghi~p - nganhang - nguai nong dan. Xay dvng chu6i gia tri vS hang hoa nong san chu ySut~i Thanh ph6.

- Dan vi th\Ic hi~n: Sa Nong nghi~p va Ph<it triSn nong thon, Sa CongThuong, cac don vi san xu~t va kinh doanh.

- Don vi ph6i hgp: HQi Nong dan, Dy ban nhan dan cac qu?n-huy~n.

5. TB chuc cac S1}'ki~n, h{)i thi, h{)i nghi k~t nBi

T6 chuc cac hQi nghi, hQi thilO kSt n6i, giao lUll gifra nhfrng nguoi simxu~t va d~u m6i tieu th\l nong san; T6 chuc cac chuYSn tham quan gifra cacthanh vien trong tham gia vao timg cong do~n trong cung trng san phAmnh~m xay dvng chu6i lien kSt nganh hang; hQi thao vS tinh hinh san xu~t vatieu th\l cac san phAmcay tr6ng - V?tnuoi chu l\Ic t~i Thanh ph6 H6 Chi Minh.

T6 chuc S\I ki~n vS gi6'i thi~u san phAm nong nghi~p cua Thanh ph6, t6chuc ho~c h6 trg cac doanh nghi~p, san phAm tham gia cac hQi chg trong vangoai nu6'c dS trung bay va gi6'i thi~u cac san phAm nong lam va thuy san cuaThanhph6.

17

Ph6i hgp t6 chuc cac chQ'phien cho nang dan, nham t:;toca hQi giao lUllhQc hoi, trao d6i kinh nghi~rn va g~n kSt phat tri@ndu lich. Xay dvng cac cuahang cung cap cac san phftrn nong nghi~p an toan, VietGAP.

- Dan vi thvc hi~n: So' Nong nghi~p va Phat tri@nnang thon, SO'CongThuang, Trung tam Xuc tiSn Thuang m?i va Dau tu, HQi Nang dan.

- Dan vi ph6i hgp: Uy ban nhan dan qu~ - huy~n va cac dan vi lien quan.

6. Tuyen truy~n quang ba

TiSp t\lCrna rQng va nang chat Chuang trinh m6i nha nong rnQtwebsite.

Ho:;tt dQng tuyen truySn duQ'c thvc hi~n qua cac kenh thong tin (DaiTiSng noi nhan dan, Dai TruySn hinh Thanh ph6, Dai TruySn hinh Vi~t Nam)nh~m tuyen truySn quang ba, giai thi~u cac san phftm nang nghi~p d~c thuThanh ph6 (chung lo?i san phftm, gi6ng rnai, tiSn bQ mai trong va ngoainuac) dSn nguai tieu dUng Thanh ph6.

- Dan vi thvc hi~n: SO'Nong nghi~p va Phat tri@nnong thon, Dai TiSngnoi nhan dan, Dai TruySn hinh Thanh ph6, SO'Thong tin va TruySn thong.

- Dan vi ph6i hgp: SO'Nong nghi~p va Phat tri@nnong than, HQiNong dan,Uy ban nhan dan cac qu~n - huy~n, So' Cong Thuang, Trung tam Xuc tiSnThuang m:;tiva Dau tu, Dai TruySn hinh Vi~t Narn.

7. K~t nBi san xu~t nong nghi~p do thi VOl du lich sinh thai, hQCt~pnghien cuu: T6 chuc kSt n6i cac tour du lich vai vi~c tham quan t?i cac nhavuan san xuat lan, kSt n6i vi~c hQc t~p, nghien cUu, dfi ngo:;ti...

- Dan vi thvc hi~n: So'Nong nghi~p va Phat tri@nnang thon, S6Du lich.

- Dan vi ph6i hgp: T6ng Cong ty Du lich Sai Gan, Uy ban nhan danqu~n - huy~n va cac dan vi lien quan.

8. Thl}'c hi~n lien k~t vung

Thvc hi~n lien kSt vung d@khai thac t6t lQ'ithS va tiSrn nang cua tUngtinh thanh, vUng rniSn, kSt hgp lqi thS cua nong nghi~p Thanh ph6. Thanhph6 la nai dao t:;tongu6n nhan lvc va cung cap cac tiSn bQ khoa hQcky thu~ttrong san xuat, cac gi6ng mai; la nai co thi truang tieu th\l nQi dia va dau rn6id@xuat khftu hang h6a di cac nuac tren thS giai.

- Dan vi thvc hi~n: SO'Nong nghi~p va Phat tri@nnong thon, So' CangThuang.

- Dan vi ph6i hgp: HQi Nong dan, Uy ban nhan dan qu~n/huy~n, cacdan vi lien quan va cac tinh.

18

II. cAe GIAI PHAp XUC TIEN THUONG M4I1. T&chrrc san xu~t - t~o nguBn hang1.1 Th\fc hi~n tBt cong hic quy ho~ch va th\fC hi~n theo quy ho~chNh~m dam bao 6n dinh san xu~t va nang cao ch~t IUQ'Ilg,san IUQ'ngsan

ph~m ~ong lam va th~y san cua Thanh ph6, dam bao cung Ung 6n dinh cacsan pham theo hqp dong. Do do, cac xa, phuOng, qu~n huy~n phai dam baocong khai quy hoc:tchva hUOng dan nguai thvc hi~n san xu~t dung quy hoc:tch.

Thong tin quy hoc:tchduQ'c cong khai tren m~g, Uy ban nhan dan cacxa, thi tr~n, khu ph6 dS dam bao nguai dan biSt, co dinh hUOng san xu~t.

Vi~c quy hoc:tchphai g~n liSn v6i giai phap d~u ra cho san ph~m, quyhoc:tchtheo hUOng nang cao ch~t IUQ'Ilgsan ph~m.

1.2- T&chrrc t~p hu~n, <laot~o ngh~ cho ngum san xu~tT~p hu~n nang cao vS ky thu~t san xu~t cac loc:ticay tr6ng, v~t nuoi cho

nguai san xu~t theo hUOng nang cao nang su~t, gia tri, phat triSn bSn vfrng.San xu~t theo VietGAP, GlobaIGAP ... T~p hu~n ky thu~t lai tc:tova san xu~tnuoi c~y mo cho cac trang trc:tico diSu ki~n.

1.3- DAy m~nh rrng dt}ng cO'gi6'i hoa vao trong san xu~tD~y mc:tnhUng d\lng cO'gi6i hoa trong san xu~t, sa chS, bao quan san

ph~m nong nghi~p: may x6i d~t, may phun thu6c, h~ th6ng tu6i ... NghienClm, Ung d\lng khoa hQc ky thu~t trong nong nghi~p dS giam t6n th~t sau thuhoc:tchnhu: thai gian thu hoc:tch,quy trinh bao goi san ph~m, v~t li~u bao goi,quy trinh bao quan ...

H6 trQ'xay dvng trinh diSn cac mo hinh ung d\lng cO'gi6i hoa trong sanxu~t, g~n liSn v6i tuyen truySn cac cO'chS chinh sach vS h6 trQ'Ung d\lng cO'gi6i hoa trong san xu~t hi~n nay.

1.4- DAy m~nh san xu~t theo Quy trinh th\fc hanh san xu~t nongnghi~p tBt - VietGAP, GlobalGAP

Tuyen truySn v~n dQng nguai san xu~t thvc hi~n theo cac quy trinh sanxu~t nong nghi~p t6t, dS dap Ung nhu c~u ch~t IUQ'Ilgngay cang cao cua thitruOng. D6ng thai thvc hi~n t6t cong tac xuc tiSn thuong mc:tid~u ra cho sanph~m VietGAP, GlobaiGAP. Xay dVng cac mo hinh san xu~t GAP co hi~uqua kinh tS cao.

1.5- Lien k~t san xu~t <l~t~o chuBi cung rrng va tieu tht} hang hoaCung c6 va nang ch~t cac nhom, t6, t6 hqp tac, hQ'Ptac xa hi~n co; nhan

rQng cac mo hinh lien kSt san xu~t co hi~u qua; mc:tnhdc:tngiai thS cac t6 chuchoc:ttdQng khong hi~u qua; thanh l~p m6i cac nhom, t6 san xu~t, hqp tac xa.

Tang cUOng t~p hu~n, dao tc:to,tu v~n hUOng dan thanh l~p, h6 trQ'xaydvng phuong an hoc:ttdQng, kS hoc:tchsan xu~t kinh doanh, kS hoc:tchtieu th\lsan ph~m nh~m nang cao nang Ivc hoc:ttdQng cua cac nhom, t6, t6 hqp tac,hqp tac xa; tc:totiSn dS cho chu6i cung ling d~u vao - san xu~t - tieu th\l cacsan ph~m nong lam va thuy san tc:tiThanh ph6.

19

Tuyen truySn, ph6 biSn chinh sach khuySn khich doanh nghi~p tham giaco hi~u qua v~lOchu6i lien kSt nganh hang trong lInh vgc nong nghi~p trendia ban Thanh phB.

1.6- Ti~p t1}Cphat huy co hi~u qua cac cO'ch~ khuy~n khich diu tll'clla Thanh phB va kip thiri bB sung cac cO'ch~ chinh sach mo-i

TiSp t\lC phat huy co hi~u qua chinh sach khuySn khich chuy~n dich cocllu nong nghi~p do thi cua Thanh phB, nhu QuySt dinh sB 13/20 13/QD-UBND cua Uy ban nhan dan Thanh phB; cac co chS chinh sach cua Trunguang nhu Nghi dinh s6 21012013/ND-CP, chinh sach phat tri~n thuy san theoNghi dinh sB 67/2014/ND-CP, Chinh sach phat tri~n chan nuoi theo QuyStdinh sB 50/20 14/QD-TTg; chinh sach phat tri~n san phAm VietGAP theoQuySt dinh sB 01/2012/QD-TTg va QuySt dinh sB 21/2015/QD-UBND cuaUy ban nhan dan Thanh phB; chinh sach kich cfiu cua Thanh phB; chinh sachphat tri~n kinh tS t~p th~ theo QuySt dinh sB 26/QD-UBND; Kip thai danhg~a, rut kin? nghi~m d~ tiSp t\lC b6 sung, hoan thi~n dap tmg nhu cfiu thlJctien san xuat.

2. Giai phap v~ tang cll'irng nang ll}'c thong tin, dl}' bao cung ciu

T6 chilc l~i m~ng lucri thong tin vS cung - cfiu vS thi truang nong san t~iThanh phB H6 Chi Minh. Tren co So' h~ thBng hoa co So' du li~u dfiu vao -dfiu ra trong san xullt nong nghi~p b~ng phfin mSm quan ly co So' du li~uonline, vcri cac tieu chi nhu: di~n tich, nang sullt, cung - cfiu, gia ca, thong tindoanh nghi~p, .... cua tUng nganh hang tren tUng dia ban cac qu~ - huy~n,Thanh phB H6 Chi Minh; H~ thBng hoa cac co So' du li~u vS cac trang tr~i,doanh nghi~p nong nghi~p tren dia ban Thanh phB.

Nguai san xullt, doanh nghi~p co th~ dS dang truy c~p m~ng lucri thongtin vS nong nghi~p va thi truOng nong san qua cac Website, tin nh~n.

Xay dvng kenh thong tin t6ng hqp vS cung - cfiu, gia ca nong san, phantich cac nhan tB anh hUCmgva dlJ bao xu huang cua thi truOng nong san t~icac qu~n - huy~n tren dia ban Thanh phB H6 Chi Minh.

3. Giai phap v~ lien k~t vung: T6 chilc tri~n khai co hi~u qua cacchuang trinh hQ'Ptac vcri cac tinh thanh vS xay dvng chu6i cung ling hanghoa giua Thanh phB H6 Chi Minh va cac tinh thanh.

4. Giai phap v~ nang cao hi~u qua cac ho~t dQng XllC ti~n thll'O'ngm~i (XTTM)

4.1- D8i vm cO'quan quan ly Nhit nll'o-c

Dao t~o va nang cao nang IlJc cho dQi ngl1 vien chilc co kiSn thuc vSkinh tS thi truOng, lu~t phap quBc tS, thuang m~i quBc tS, thong th~o vS ngo~ingu d~ co th~ tiSn hanh ho~t dQngXTTM mQt cach chuyen nghi~p;

20

Kip thai b6 tri ngu&n kinh phi cho ho?t dQng XTTM, tranh thu ngu&nkinh phi h6 trQ' tir cae Chuang trinh hQ'Ptae qu6e t€ va phful dong gop euacae doanh nghi~p eua Thanh ph6;

Uu tien b6 tri cae dia diSm thu~n lqi eho t6 ehuc eac sv ki~n t?i Thanhph6 nhu hQi ehQ',triSn lam, IS hQi, trung bay giai thi~u san phfun, t6 ehue caehQi nghi, hQi thao va cae dieh V\l khae nh~m ph\lc V\l cho vi~c h6 trQ' caedoanh nghi~p trong ho?t dQng XTTM;

Xay dVng k€ ho?eh hang nam phai dva tren co sa nghien elru, phantieh thi truang, diSu ki~n thve hi~n, tham khao nhu e~u cua cac doanh nghi~p,thvc hi~n t6t eong tae ehuftn bi, Iva chQn d6i tae ho~e ehuyen gia co uy tin dSph6i hQ'P;

Ph6i hQ'p gifra ho?t dQng XTTM, xue ti€n du lieh va xuc ti€n d~u tu.Khi t6 ehuc doan xuc ti€n ra thi truang nuac ngoai phai k€t hQ'P03 hinh thuexue ti€n: giai thi~u moi truang d~u tu, chinh saeh thu hut d~u tu, giai thi~umoi truang kinh doanh, giai thi~u tiSm nang vS du lich. K€t hQ'P cac hinhthue XTTM nhu tham gia hQi ehQ'thuang m?i qu6c t€ k€t hQ'Pvai khao satthi truang, t6 chuc hQi thao giao thuang gifra doanh nghi~p trong tinh va cacnha nh~p khftu;

Dfty m?nh cong tae ph6i hQ'Ptrong ho?t dQng XTTM: Thi€t l~p m6iquan h~ m~t thi€t vai eac co quan XTTM Trung uang, tinh b?n dS tranh thuS\fh6 trQ', dang thai hQe t~p kinh nghi~m va rna ra eac co hQi hQ'Ptae trongIInh v\fe XTTM ;

Phcit huy vai tro eua cae hi~p hQi doanh nghi~p, hi~p hQi nganhhang trong vi~c lien k€t gifra doanh nghi~p vai doanh nghi~p, gifra doanhnghi~p vai nong dan va lam ehue nang e~u n6i gifra Nha nuae vai cae doanhnghi~p, nong dan.

4.2- DBi vOi doanh nghi~p, hQ'p tac xaCae doanh nghi~p, hQ'Ptae xa phai tieh Cl)'C,chu dQng nhiSu han nfra

trong cong tae XTTM, danh ra mQt khoan kinh phi cho ho?t dQng XTTM, cobuae chuftn bi chu dao truac khi tham gia cae chuang trinh XTTM, t~n d\mgt6i da mQi co hQi rna co quan XTTM nha nuae danh eho cac doanh nghi~p.

Tang euang d~u tu d6i mai cong ngh~, phat triSn san phfun mai coham luqng cong ngh~ eao, tUng buae xay dvng, dang ky cac tieu chuftn quanly eh~t luqng, ISO, HACCP, GMP ... eai ti€n bao bi nhan hi~u san phftm,dang kY bao hQ dQc quySn nhan hi~u, kiSu dang nh~m tang them gia tri euasan phftm, dap ung nhu e~u thi truang, nang eao nang ll)'c C?nh tranh, tangeuang lien k€t ch~t ehe vai nguai nong dan b~ng nhiSu hinh thue nh~m dambao ngu&n nguyen li~u 6n dinh ph\lc V\l eho san xu~t.

Chu trQng dao t?O ngu&n nhan h,re co trinh dQ quan ly, co trinh dQtaynghS cao, thong th?o ngo?i ngfr co kha nang giao dieh tn,rc ti€p vai khaehhang nuac ngoai.

21

4.3- Doi v6'i nguO'i nong dan, tB hgp tac, can l~c hi}

Phai lien kSt va hqp UtCtrong san xu~t d~ dam bao cung c~p cac sanph~m du vS lugng, ch~t. ThuOng xuyen theo d5i va C?P nh?t thong tin theotin hi~u cua thi twang, san xu~t cac san ph~m thi twang can han la san xu~tcai rna minh co. Tich cvc tham dv cac khoa dao t~o vS ky thu?t, tham dv cachQi chg, hQi nghi.

III. NQI DUNG vA KINH PHi THVC HI:E:N

1. Ni}i dung va kinh phi th\fC hi~n

T6ng kinh phi dV toan cho ho~t dQng xuc tiSn thuO'ng m~i giai do~n2016 - 2020 la 161.314.990.000 d6ng. Trong do:

- Ngan sach Thanh ph6 h6 trg la 103.063.928.000 d6ng.

- Doanh nghi~p, nguai dan la 58.251.062.000 d6ng (ph,¥ l,¥c tJinh kern)

Tren Co' sa Chuong trinh nay, hang nam cac dan vi, sa nganh co lienquan chu dQng xay dvng kS ho~ch chi tiSt, t6ng hqp cung vai dv tom chingan sach nha nuac cua Co'quan, dan vi; trinh Co'quan tai chinh va cac don vilien quan theo quy dinh th~m dinh, fry ban nhan dan Thanh ph6 b6 tri vaongu6n kinh phi sv nghi~p hang nam theo quy dinh.

DVT: Ngim il6ng

Xay dVng thuong hi~u san1 I phAm, nh6m san phAm, don I 7.079.898 I 5.170.550 I 1.909.348

vi di€n hinh nong nghi~

2 I HO<;ltdQng nang cao na!lg Ivc I 16.805.293 I 14.138.986 I 2.666.307don vi cung ung san pham

3 I Xay dVng chu6i lien k~t I 3.762.088 I 3.699.624 I 62.463ngfmhhfm

4 I Xuc ti~n thuang me;ti I 122.276.845 I 68.922.283 I 53.354.562

5 I Tuyen truy~n, quang hi I 5.417.260 I 5.417.260 I 0

6 I H~ th6ng thong tin thi twang 5.973.606 5.715.224 258.382

161.314.990 103.063.928 58.251.062

22

2. Phan ky th\fc hi~nDVT: Ngan d6ng

Xay d\l'l1gthuanghi~u sanphfun,

nho,? san I 1.258.200 I 300 ..000 I 1.112.390 I 343.760 I 995.589 I 391.146 I 880.181 I 426.557 I 924.190 I 447.885pham,dan vi

dien hinhnongnghi~HO\ltdQng

nang caD3.229.892 III I nang h,rc I 610.046 I 3.115.743 I 682.469 I 2.482.543 I 427.770 I 2.614.355 I 461.474 I 2.696.453 I 484.547

dan vicung Upgsan phiimXayd\l'l1g

III I c~u6i lien I 740.510 I 19.190 I 596.190 I o I 815.981 I 21.109 I 856.780 I 22.164 I 690.164ketngfmh

~Xuc tien

IV I thuang I 12.872.167 I 9.108.46i I 13.915.775 I 9.563.884 I 14.485.564 I 10.168.078 I 14.901.142 I 10.544.182 I 12.747.635 I 13.969.95:fi\li

TuyenI 1.222.000 I o I 973.350 I o I 1.022.018 IV I truyen, o I 1.073.118 I o I 1.126.774

uang,baHe thong

647.200 I o I 1.329.045 IVI I thong tin I o I 1.267.9971 o I 1.248.048 I 83.349 I 1.222.934 I 175.03:

thi !ruemT6ng /16.969.969 1~697 I 21.042.493 I 10.590.114 I 21.069.691 I 11.008.103 I 21.573.624 I 11.537.727 I 19.408.151 I 15.077.42J

IV. TO CHUC THVC HlE:N'...•..•.....

1. S6'Nong nghi~p va Phat tri~n nong thon

Chu tri, ph6i hQ'PtriSn khai cac ho~t dQng xuc ti~n thuang m~i (Trungtam Tu v~n va H6 trg nang nghi~p la co quan d~u m6i t6ng hgp, tham mUll).Ph6i hQ'Pv6i cac Sa nganh, doan thS, hi~p hQi va cac qu~n, huy~n t6 chuctuyen truySn, ph6 bi~n, huang d~n, th\fc hi~n cang tac xuc ti~n thuang m~itieu th\l cac san phfun nang, lam va thuy san tren dia ban Thanh ph6. Xayd\IDgva triSn khai cac nQidung cang vi~c dam bao d~t duQ'cm\lc tieu, nhi~mV\leua Chuang trinh.

Chu tri, ph6i hQ'Pv6i cac Sa, nganh co lien quan, cac qu~, huy~nnghien CUll,dS xu~t -oy ban nhan dan Thanh ph6 ban hanh ho~c diSu chinh coch~, chinh sach nh~m h6 trQ'd~y m~nh cang tac xuc ti~n thuang m~i tren diaban Thanh ph6. Dinh ky ban cao Uy ban nhan dan Thanh ph6 ti~n dQth\Ic hi~n Chuang trinh; dS xu~t va tham mUllUy ban nhan dan Thanh ph6t6chuc sa kSt, t6ng k~t danh gia k~t qua th\fc hi~n.

23

2. SO'K~ ho~ch va DAu to', Sir Tili chinhSo' KS ho<;tchva D~u tu, So' Tai chinh ph6i hqp vai So' Nang nghi~p va

Phat triSn nang than, cac qu?n, huy~n lien quan: can d6i, b6 tri kS ho<;tchv6nhang nam dS thl)'c hi~n chuong trinh xuc tiSn thuong m<;titieu th1,1cac sanph~m nang, lam va thuy san tren dia ban Thanh ph6 giai do<;tll2016 - 2020theo cac nQi dung duQ'cphe duy~t, dam bao thl)'c hi~n theo tUng ky kS ho~ch,tiSn dQd~u tu cac chuang trinh, dl)' an, dS an.

3. SO' Cong ThU'O'ng

Chu tri, ph6i hqp d~y m<;tnhthang tin, tuyen truySn nang cao nh?n thuccua nguai kinh doanh d~c bi~t tiSu thuang t<;ticac chQ'nh~m t<;tom6i lien kStbSn viing gifra nguai san xufit va phan ph6i tieu th1,1san phftm. Chu tri, ph6ihqp vai cac dan vi co lien quan h6 trQ'cac doanh nghi~p, HTX san xufit, kinhdoanh rau an toan, thit heo, hoa Ian tieu th1,1san ph~m vao h~ th6ng phan ph6itren dia ban thanh ph6 (chQ', sieu thi, trung tam thuang m<;ti,cua hangti~n lQ'i...).

T<;todiSu ki~n va h6 trQ' cho cac doanh nghi~p, hqp tac xa tham giaChuang trinh xuc tiSn thuong m<;tihang nam cua Thanh ph6 va cac hQi chQ',triSn lam thuang m<;tidS quang ba va tim kiSm thi truang. V?n dQng cac donvi phan ph6i Ian cua Thanh ph6 cling nhu cac don vi dang tham gia Chuongtrinh Binh em thi truang co chinh sach h6 trQ',uu tien ky kSt hqp d6ng baotieu san ph~m vai cac doanh nghi~p, hqp tac xa nang nghi~p, khuySn khichmuc chiSt khfiu thfip va phuang thuc thanh toan kip thai giup cac HTX trongvi~c xoay vang ngu6n v6n kinh doanh. D6ng thai, co chinh sach h6 trQ'tmgtruac v6n cho hqp tac xa dS san xufit theo cac yeu c~u tieu chu~n cua cacdon vi phan ph6i.

4. Sir Thong tin va Truy~n thong

Huang ddn cac ca quan bao dai cua Thanh ph6 tuyen truySn cac ho<;ttdQng xuc tiSn thuong m<;ti,tieu th1,1nang lam va thuy san tren dia ban Thanhph6; TiSp t\lC tuyen truySn cac ca chS chinh sach cua Trung uang va Thanhph6 vS phat triSn nang nghi~p, nang than; TiSp tl,lc tuyen truySn CUQcv?ndQngNguai Vi~t Nam uu tien dung hang Vi~t Nam.

5. SO' Khoa hQCva Cong ngh~

H6 trQ' cac doanh nghi~p, trang tr<;ti,t6 hqp tac, hqp tac xa xay dvng vaap d1,1ngcac h~ th6ng quan ly chfit luqng nhu: ISO, HACCP, GMP ... h6 trQ'chuySn giao cang ngh~ mai, phat triSn san phftm mai, h6 trQ' dang ky nhanhi~u cho san phftm va doanh nghi~p, trang tr<;ti,t6 hqp tac, hqp tac xa, nang hQ.

24

6. Trung tam Xue ti~ll ThO'ong m~i va D~u to' (ITPC)

Chu tri, ph6i hqp t6 chtrc ho~t dQng triSn lam, hQi chQ', hQi thao, hQinghi chuyen nganh Nong nghi~p va phat triSn nong thon a trong nuac vaqu6c tS va cac ho~t dQng tiSp tht, quang cao chuyen nganh.

T6 chuc cac ho~t dQng x-uctiSn thuong m:;titrong linh Vl,l'Cnong nghi~pva phat triSn nong thon; cac chuang trinh khao sat, nghien CUuthi twemg anuac ngoai; cac lOp dao t~o t~p hu~n nang cao nh~n thuc va nang ll,l'ccho cacdan vi, doanh nghi~p san xu~t, kinh doanh hang nong lam san va cac sanphAm nganh ngh€ nong thon. H6 trQ' cac doanh nghi~p xay d\l'llg, quang bathuang hi~u, hang hoa.

Ph6i hqp v6i Trung tam Tu v~n va H6 trQ'Nong nghi~p dS xay d\l'llg Co'sa dil li~u v€ thi truang, san phAm va-cO'hQi d~u tu trong nganh nong nghi~p .

•7. Cae tAehii'e doan tb~ Thanh phB.... ."HQi Nong dan, HQi Lien hi~p Ph\l nil Thanh ph6, cac Hi~p hQi nganh

ngh€: can cu vao chuc nang nhi~m V\l ph6i hqp v6i Sa Nong nghi~p va PhattriSn nong thon, Sa Cong Thuang xay d\l'llg va triSn khai thl,l'c hi~n cacChuang trinh, kS ho~ch XllCtiSn thuang m~i co lien quan cua nganh.

8. Ngan hang Nha nO'O'cChi nhanh Thanh pbB HB Chi Minh:ph6i hqp tuyen truySn, gi6i thi~u cac t6 chuc tin d\lng Uti tien be. tri ngu6nv6n vay cho cac chuang trinh, dl,l'an san xu~t, chS biSn va x-uc tiSn thuangm~i san phAm nong, lam, thuy san.

9. Uy ban nhan dan cae qu~n - huy~n

Xay dlJl1g chuang trinh ho~c kS ho~ch triSn khai tren dia ban cac qu~- huy~n. TriSn khai th\fc hi~n t6t cong tac quy ho~ch san xu~t cac nganhnong, lam va thuy san tren dia ban cac qu~ huy~n. Ph6i hqp cung cac Sanganh, doan thS thl,l'chi~n co hi~u qua cac chuang trinh x-uc tiSn m~i tieu th\lcac san phAm nong, lam va thuy san duQ'c san xu~t t~i cac qu~n, huy~n.

10. Cae tAehue, ea nhan tham gia san xuit nong lam san

Chu dQng, tich C\fChan nua trong cong tac XllCtiSn thuang m~i, co buacchuAn bi chu dao khi tham gia cac chuang trinh xllc tiSn thuang m~i, t~ndvng khai thac co hi~u qua cac chuang trinh XllCtiSn thuang m~i do Co'quanXllCtiSn thuang m~i nha nuac h6 trQ'.Tang cuemg d6i mai, thay d6i phuangthuc san xu~t theo huang nang cao gia tIi san phAm dam bao kha nang cungtrng cac san phAm ch~t luqng cho nguai tieu dung; tang kha nang c~nh tranhcua san phAm.

25

Uy ban nhan dan Thanh ph6 dB nghi cac sO' nganh, cac doan thS,hi~p hQi, qu~ - huy~n th\fC hi~n tnlch nhi~m duQ'c phan cong, t6 chuc th\lchi~n, ph3i hQ'P ch~t che giiia cac don vi co lien quan dS dam bao Chuangtrinh nay duQ'c triSn khai thvc hi~n d~t hi~u qua. Trong qua trinh t6 chucth\lc hi~n, nSu co kho khan, vuOng m~c; cac dan vi dS xu~t, SO' Nong nghi~pva Phat triSn nong thon t6ng hQP va trinh Uy ban nhan dan Thanh ph6diBu chinh cho phil hQ'P.I.

26