7164 668 2

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-668-2.pdf

Text of 7164 668 2

 • Post: 118 82 Stockholm Besk: Hornsgatan 20Telefon: 08-452 70 00

  www.skl.se

  Ladda ner p www.skl.se/publikationer.

  Resultatrapport

  Det nationella mlet fr svensk jmstlldhetspolitik r att kvinnor och mn ska ha samma makt att forma samhllet och sina egna liv. Jmstlldhetsintegrering utgr huvudstrategin fr att frverkliga svensk jmstlldhetspolitik. Konkret innebr strategin att det ska finnas kunskaper och rutiner fr att mnniskor p olika niver i en verksamhet kontinuerligt och fortsttningsvis tar beslut som bi-drar till jmstlldhet.

  Denna rapport sammanfattar tre rs arbete med att genomfra strategin jm-stlldhetsintegrering i 46 kommuner, 13 landsting/regioner, 9 samverkansorgan och 4 privata fretag. Arbetet har skett inom ramarna fr Program fr Hllbar Jmstlldhet. Programmet har finansierats av regeringen och Sveriges Kommu-ner och landsting har haft huvudmannaskapet.

  Rapporten r frmst en slutredovisning till regeringen om hur medel har an-vnts. Men den r ocks anvndbar fr alla som arbetar med och r intresserade av arbetet med jmstlldhet och kvalitetsarbete inom offentligt finansierad verk-samhet.

  Program fr Hllbar JmstlldHet

  ResultatrapportFr Perioden 20082010

 • Frord

  Fr att kunna garantera en verksamhet av hg kvalitet s att den svarar mot kvinnors och mns, respektive flickors och pojkars livsvillkor och behov r det av stor vikt att se ver styrning och ledning fr att integrera ett jmstlldhetsperspektiv. Genom att jmstlldhetsintegrera styr- och ledningssystem samt uppn konkreta och bestende verksamhetsfrbttringar fr en jmstlld service och ett jmstllt bemtande kan medborgare knna sig trygga i vetskapen om att service utformas och resurser frdelas jmstllt efter behov och inte efter kn.

  Denna rapport sammanfattar tre rs arbete med att genomfra strategin jmstlld-hetsintegrering i 46 kommuner, 13 landsting/regioner, 9 samverkansorgan och 4 pri-vata fretag. Arbetet har skett inom ramarna fr Program fr Hllbar Jmstlldhet. Programmet har finansierats av regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har haft huvudmannaskapet.

  Det r ett fantastiskt arbete som bedrivits och rapporten lyfter flera intressanta exem-pel p vad jmstlldhetsintegrering innebr i praktiken. Fr att arbetet inte ska stanna upp och fr att goda resultat inte ska falla i glmska har regeringen beviljat ytterligare medel fr att programmet ska fortstta i ytterligare tre r. Det fortsatta arbetet handlar om att frdjupa arbetet i redan pbrjade utvecklingsarbeten och sprida kunskaper s att nya verksamheter kan pbrja ett arbete. Arbetet mste fortstta!

  Stockholm 2011

  Carina SndorOrdfrande, Styrgruppen fr Program fr Hllbar Jmstlldhet

 • Upplysningar om innehllet:Marie Trollvik, marie.trollvik@skl.se

  Sveriges Kommuner och Landsting, 2011ISBN/Bestnr: 978-91-7164-668-2Text: Lina Nilsson och Marie TrollvikProduktion: SKL FS/XGS Grafisk Produktion

 • Resultatrapport 2011 3

  Innehllsfrteckning

  1. Sammanfattning 5

  2. Rapportens upplggning 7

  3. Uppdraget 8

  4. Genomfrande 9

  Bakgrund 9

  Organisering av programmet 9

  Val av inriktning 10

  Strategier fr genomfrandet 11

  5. Resultatredovisning 13

  Strategi 1 Std till genomfrande av jmstlldhetsintegrering 13

  Strategi 1 Resultat 13

  Strategi 2 - Styrning och uppfljning 24

  Strategi 2 Resultat 24

  Strategi 3 - Strategisk pverkan 27

  Strategi 3 Resultat 27

  Strategi 4 - Utveckling och lrande (strning) 32

  Strategi 4 Resultat 32

  6. Att jmstlldhetsintegrera styrning och ledning 37

  Att bekna styrdokumenten 38

  Integrera kvalitetsverktygen 39

  Verksamhetsfrbttringar i krnverksamheten 40

  7. Ett fortsatt hllbart jmstlldhetsarbete 42

  Styrgruppen och sekretariatet 42

  SKL:s fortsatta arbete 43

  Regeringskansliet rrande strukturer fr hllbart frbttringsarbete 44

  8. Referenser 45

  Litteratur 45

  vriga kllor 45

  Webbadresser 46

  Bilaga 1 - Frteckning ver beviljade utvecklingsarbeten 47

 • Resultatrapport 20114

 • Resultatrapport 2011 5

  KAPITEL1Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beviljades 145 mkr av Regeringen fr att under perioden 2008-2010 genomfra satsningen Program fr Hllbar Jmstlldhet. Syftet med programmet var att utveckla offentligt finansierade verksamheter p kom-munal- och landstingskommunal niv fr att garantera en hg kvalitet p verksamhe-ten och se till att den svarade mot kvinnors och mns, respektive flickors och pojkars livsvillkor och behov.

  Det vergripande mlet var att uppn konkreta och bestende verksamhetsfrbttring-ar inom ramarna fr de utvecklingsarbeten som fick std av programmet. Sammantaget har medel beviljats i tre omgngar till totalt 87 utvecklingsarbeten i 46 kommuner, 13 landsting/regioner, 9 regional frbund/samverkansorgan och 4 privata fretag. Det har funnits en stor spridning geografisk och mellan olika typer av verksamheter.

  Utvrderingar, fljeforskning och SKL:s uppfljning av de utvecklingsarbeten som beviljades medel visar att satsningen har gett mycket goda resultat. 66 000 politiker, chefer, tjnstemn och brukare har genomgtt jmstlldhetsutbildning, 63 % av alla utvecklingsarbeten har uppntt konkreta verksamhetsfrbttringar och 80 % har jm-stlldhetsintegrerat styr- och ledningssystemen eller r p gng att gra det. Vidare planerar 85 % att aktivt sprida resultaten efter programtiden. Hela 95 % av deltagarna uppger att jmstlldhetsarbetet har strkts av medlen och lika mnga svarar att arbetet inte skulle bedrivits i samma utstrckning utan programmet.

  Programsekretariatets uppdrag innebar att stdja, styra, strategisk pverka samt bidra till utveckling och lrande. Fr att stdja utvecklingsarbetena anordnades forum fr erfarenhetsutbyte, nationell utbildning fr jmstlldhetsstrateger och frndringsle-dare. Styrningen skedde genom kravstllande, kontroll och samling och utveckling av gemensamma ml. Strategisk pverkan handlade bde om SKL:s frmga att leverera jmstlld verksamhet till sina medlemmar, men ocks om att pverka myndigheter och andra aktrer som stter ramar och skapar frutsttningar fr det lokala arbetet med jmstlldhetsintegrering. Utveckling och lrande resulterade bland annat i webbporta-len www.jmstll.nu som innehller en litteraturdatabas, verktyg och konkreta exem-pel p jmstlldhetsintegrering. Vidare har webbverktyget makEQuality skapats fr att redovisa, granska och flja upp jmstlldhetsarbetet. Det kan bli ett viktigt bidrag fr att flja upp handlingsplaner i enlighet med CEMR:s jmstlldhetsdeklaration och ett verktyg fr revisorerna att flja upp att verksamheter bedrivs likvrdigt.

 • Resultatrapport 20116

  Ett viktigt bidrag till reflektion och lrande, ett strande moment, var den fljeforsk-ning som bedrivits av FoU-miljn (APeL) och Center of Excellence (Helix) vid Link-pings universitet. ven referensntverk och jmstlldhetsexperter har gett viktiga bi-drag till arbetet.

  Programmets styrgrupp har spelat en viktig roll fr att skapa frankring, besluta om ml och frdriktning och fr att visa p programmets strategiska betydelse. Styrgrup-pen bestr av kommunpolitiker frn bda blocken, representanter frn kommun- och landstingsledningar, Almega, regeringskansliet samt jmstlldhetsexpert och ansvarig chef frn SKL. De goda resultaten kan ocks frklaras med att arbetet har bedrivits p flera niver samtidigt; individniv, organisationsniv och systemniv.

  En annan viktigt faktor r att programmet lyckats uppn och synliggra konkreta verk-samhetsfrbttringar under programtiden. Att g frn ord till handling, att visa att ar-betet pverkar kvalitet, effektivitet och resultat i den offentligt finansierade vlfrden, bde fr mn och kvinnor, r centralt fr att vinna uppslutning och engagemang fr ar-betet.

  Ytterligare ett skl till att programmet ntt framgngar r att SKL r en huvudman som givit legitimitet till arbetet, bde gentemot nationella samarbetspartners och mot med-lemmarna. SKL:s ledning har stllt sig bakom programmet och bidragit aktivt med att stdja programmet och att skapa intresse bland de grupper som programmet vnt sig till, hga politiker och chefer. Ledningens aktiva std och garskap har visat sig vara en avgrande faktor fr att lyckas med jmstlldhetsintegrering. Drfr fresls att det inrttas en hgnivgrupp med ledande fretrdare frn deltagande verksamheter, SKL och andra nationella aktrer, fr att stdja den fortsatta utvecklingen fr hllbar jm-stlldhet. SKL br ocks klargra vilken roll frbundet ska ha nr det gller att stdja arbetet med handlingsplaner hos medlemmar som undertecknat CEMR-deklarationen samt vilket std som ska ges till hllbar jmstlldhetsintegrering efter att Program fr hllbar Jmstlldhet avslutas 2013.

  Programsatsningar likt denna kan ge goda resultat, men har svrt att pverka systemet i stort om inte hela kedjan av aktrer inom offentlig frvaltning samverkar. Mjligheter-na att integrera ett jmstlldhetsperspektiv inom kommuner och landsting r beroende av att ocks de statliga myndigheterna r jmstlldhetsintegrerade. Det gller exempel-vis frgan om knsuppdelad statistik. Nr myndigheter stller krav p kommuner och landsting om att lmna individbaserade statistikuppgifter mste de ocks stlla krav p och terrapportera dessa knsuppdelade. Annars riskerar intresset fr jmstlldhets-arbetet avstanna nr projekten avslutas.

  Regeringen har beviljat SKL ytterligare 80 mkr fr perioden 2011- 2013. Program fr Hllbar Jmstlldhet gr nu in i en ny fas dr fokus r p att skra hllbarheten i pbr-jade utvecklingsarbeten och att sprida resultat och lrdomar s att flera verksamheter kan starta upp ett arbete med jmstlldhetsintegrering.

 • Resultatrapport 2011 7

  KAPITEL2Rapportens upplggningDenna rapport r en slutrapportering av Program fr Hllbar Jmstlldhet. Rappor-ten beskriver programmets uppdrag, organisering och inriktning. Drp