of 8 /8
HOI DONG NHAN DAN TiNHSONLA CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI^T NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 143/NQ-HDND San La, ngay 28 thdng 8 nam 2019 NGHIQUYET X X X Thong qua danh muc bo sung, dieu chinh cac dy an nha nu'O'c thu hoi dat va chuyen muc dkh su dung dat de thyc hlen cac dy an dau tu nam 2019 tren dja ban tinh (dot 2) HOI DONG NHAN DAN TINH SON LA KHOA XIV, KY HOP THU' MlTOfl Can cu Lugt To chuc Chinh quyen dia phuang nam 2015; Lugt Dat dai nam 2013; Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cua Chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Lugt Dat dai; Nghi dinh so 01/2017/ND- CP ngay 06/01/2017 cua Chinh phu ve sua doi, ho sung mot so nghi dinh quy dinh chi tiet thi hanh Lugt Dat dai; Xet di nghi cua VEND tinh tgi Ta trinh s6 282/TTr-UBND ngay 13/8/2019; Bdo cdo thdm tra s6 1021/BC-KTNS ngay 26/8/2019 cm Ban Kinh te - Ngdn sdch cua HDND tinh vd y kien thdo lugn tgi ky hop; QUYET NGHI Dieu 1. Thong qua danh muc bo sung du an nha nuuc thu hoi dat va chuyen muc dkh sir dung dat de thyc hien cac dy an dau tu nam 2019 (dot 2): 1. Bo sung d a n h m u c 0 1 d u a n n h a n u a c t h u h o i d d t {Du an Khu do thi Co Ndi, huyen Mai Son), d i e n t i c h d a t t h u h 6 i 1 9 , 2 0 9 6 ha (BiSu so 01 kem theo), 2 . T h o n g qua danh muc 01 dir an chuyen muc dich su dung ddt 6k trinh Thu tuang C h i n h p h u cho phep chuySn muc dich su dung. TOng d i e n t i c h thuc hien d u a n 80,2922 h a , d i e n t i c h d a t t r 6 n g l u a 14,12 ha {Ddt chuyen trSng lua nuac 13,17 ha, ddt trong lua nude con Igi 0,95 ha), cac l o a i d i t k h a c con lai 66,17 ha (Bieu so 02 kem theo). Dieu 2. Dieu chinh dien tkh thu hoi dat, chuyen muc dkh su dung dat de thyc hien cac dy an dau tu nam 2019: 1. Dieu c h i n h d i e n t i c h t h u h o i d i t d 6 i v a i 0 2 d u an da dugc HDND tinh thong qua t a i N g h i q u y l t so 110/NQ-HDND ngay 07/12/2018 va N ^ i q u y 8 t so 60/NQ-HDND ngay 08/12/2017. T6ng dien tich dat t h u h 6 i sau dieu chinh la 88,3131 ha {Biiu so 03 kem theo).

HOI DONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI^T NAM …sonla.gov.vn/SiteFolders/Root/4858/NQ so 143.pdf · HOI DONG NHAN DAN TiNHSONLA CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI^T NAM Doc lap

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HOI DONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI^T NAM …sonla.gov.vn/SiteFolders/Root/4858/NQ so...

 • H O I D O N G NHAN DAN T i N H S O N L A

  C Q N G H O A X A H Q I C H U N G H I A V I ^ T N A M

  Doc lap - T y do - Hanh phuc

  So: 1 4 3 / N Q - H D N D San La, ngay 28 thdng 8 nam 2019

  N G H I Q U Y E T X X • X

  Thong qua danh muc bo sung, dieu chinh cac dy an nha nu'O'c thu hoi dat va chuyen muc d k h su dung dat de thyc hlen cac d y an

  dau t u nam 2019 tren dja ban tinh (dot 2)

  H O I D O N G N H A N D A N T I N H S O N L A K H O A X I V , K Y H O P T H U ' MlTOfl

  Can cu Lugt To chuc Chinh quyen dia phuang nam 2015; Lugt Dat dai nam 2013; Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cua Chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Lugt Dat dai; Nghi dinh so 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 cua Chinh phu ve sua doi, ho sung mot so nghi dinh quy dinh chi tiet thi hanh Lugt Dat dai;

  Xet di nghi cua VEND tinh tgi Ta trinh s6 282/TTr-UBND ngay 13/8/2019; Bdo cdo thdm tra s6 1021/BC-KTNS ngay 26/8/2019 cm Ban Kinh te - Ngdn sdch cua HDND tinh vd y kien thdo lugn tgi ky hop;

  Q U Y E T N G H I

  Dieu 1. Thong qua danh muc bo sung du an nha nuuc thu hoi dat va chuyen muc d k h sir dung dat de thyc hien cac d y an dau tu nam 2019 (dot 2):

  1 . B o s u n g d a n h m u c 0 1 d u a n n h a n u a c t h u h o i d d t {Du an Khu do thi Co Ndi, huyen Mai Son), d i e n t i c h d a t t h u h 6 i 1 9 , 2 0 9 6 h a (BiSu so 01 kem theo),

  2 . T h o n g q u a d a n h m u c 0 1 d i r a n c h u y e n m u c d i c h s u d u n g d d t 6k t r i n h T h u t u a n g C h i n h p h u c h o p h e p c h u y S n m u c d i c h s u d u n g . T O n g d i e n t i c h t h u c h i e n d u a n 8 0 , 2 9 2 2 h a , d i e n t i c h d a t t r 6 n g l u a 1 4 , 1 2 h a {Ddt chuyen trSng lua nuac 13,17 ha, ddt trong lua nude con Igi 0,95 ha), c a c l o a i d i t k h a c c o n l a i 6 6 , 1 7 h a (Bieu so 02 kem theo).

  Dieu 2. Dieu chinh dien t k h thu hoi dat, chuyen muc d k h s u dung dat de thyc hien cac dy an dau tu nam 2019:

  1 . D i e u c h i n h d i e n t i c h t h u h o i d i t d 6 i v a i 0 2 d u a n d a d u g c H D N D t i n h t h o n g q u a t a i N g h i q u y l t s o 1 1 0 / N Q - H D N D n g a y 0 7 / 1 2 / 2 0 1 8 v a N ^ i q u y 8 t s o 6 0 / N Q - H D N D n g a y 0 8 / 1 2 / 2 0 1 7 . T 6 n g d i e n t i c h d a t t h u h 6 i s a u d i e u c h i n h l a 8 8 , 3 1 3 1 h a {Biiu so 03 kem theo).

 • 2 . D i e u c h i n h d i e n t i c h c h u y i n m u c d i c h s u d u n g d a t t r 6 n g l u a d 6 i v a i 0 1 d u a n d a d u g c H D N D t i n h t h o n g q u a t a i N g h i quy§t s o 1 0 9 / N Q - H D N D n g a y 0 7 / 1 2 / 2 0 1 8 . T o n g d i e n t i c h c h u y e n m u c d i c h s u d u n g d a t t r o n g l u a s a u di§u c h i n h l a 3 , 2 5 h a {Biiu so 04 kem theo),

  Dieu 3. To chuc thuc hien i

  1 . U B N D t i n h t r i 8 n k h a i t h u c h i e n N g h i q u y e t . '

  2 . T h u o n g t r u e H D N D , c a c B a n c i i a H D N D , c a c T 6 d a i b i e u H D N D v a c a c v i d a i b i e u H D N D t i n h g i a m s a t v i e c t h u c h i e n N g h i q u y l t . i

  N g h i q u y l t n a y d a d u g c H D N D t i n h k h o a X I V , k y h o p t h u ; m u o i t h o n g q u a n g a y 2 8 t h a n g 8 n a m 2 0 1 9 v a c 6 h i e u l u c t h i h a n h t u n g a y t h o n g q u a . / .

  Nai nhan: - U y ban Thuong v^Quochpi; Chinh phu; - v a n phbng: Quoc hgi, Chu tjch nu6c, Chinh phu; - l i y ban Tai chinh - Ngan sach cua Qu6c hgi; - Ban cong tac dai bieu cua U B T V Q H ; - Cac Bp: Tai nguyen va Moi tnrong; T u phap; - Cyc Kiem tra V B Q P P L - B p T u phap; - Ban Thuong vy l u i h i V > - T T HDND, U B N D , U B M T T Q V N tinh; - Doan D B Q H tinli; Dyi bieu H D N D tinli; - Cac so, ban, nganh, doan the; - I T Huypn uy, Thanh liy, I © N D ; U B N D cac huypn, tiianh piio; - VP : Tinh uy, D o a n D B Q I i H D N D , U B N D tinh; - Cac Trung tarn: Thong tin; L u u t r u L S tinh; - Luu: V T , K T N S p O n g 350b).

  K T . C H U T I C H PHO C H U T i a i imrQovG T R V C

  B u i M i n h Son

 • B E E U S 6 0 1

  B 6 S U N G DU* AN NHA NlTdC T H U H 6 I D A T T H E O K H O A N 3 D I E U 62 L U A T D A T D A I D E T H V C H I E N D A U TU" NAM 2 0 1 9

  (Kem theo Nghi quyit s 6 143/NQ-HDND ngay 28/8/2019 cua HDND tinh)

  S T T T p n f i i r a n r n n p

  trinh \ / R r\c^ T i c r h i n m

  h u y ^ n

  D i g n t f c h , l o a i 3 a t t h y c h l | n d y a n ( m 2 )

  P h S n l o a i d y t h e o K h o a n 3 D i e u 6 2 L D D

  L ^ g u u i i T u i i L i i u i . m e n

  d y d n Cac vin ban c6 l i en quan den-chu

  tnrtmg d i u h r S T T T p n f i i r a n r n n p

  trinh \ / R r\c^ T i c r h i n m

  h u y ^ n T 6 n g d i ? n t i c h

  t h y c h i g n d y k n (m2)

  D a t t r o n g l u a

  d a t k h a c

  P h S n l o a i d y t h e o K h o a n 3 D i e u 6 2 L D D

  L ^ g u u i i T u i i L i i u i . m e n

  d y d n Cac vin ban c6 l i en quan den-chu

  tnrtmg d i u h r S T T T p n f i i r a n r n n p

  trinh \ / R r\c^ T i c r h i n m

  h u y ^ n T 6 n g d i ? n t i c h

  t h y c h i g n d y k n (m2) R u g n g 2 v u R u Q n g 1 v u

  d a t k h a c

  P h S n l o a i d y t h e o K h o a n 3 D i e u 6 2 L D D

  L ^ g u u i i T u i i L i i u i . m e n

  d y d n Cac vin ban c6 l i en quan den-chu

  tnrtmg d i u h r

  H U Y E N M A I S O N

  1 D u - a n K h u d o t h j C o

  Ndi 282/TTr-UBND iig5y

  05/8/2019 192.096 19X096 d i e m d Nha dau t i r s4 1055/CS>-UBNDng4y 13/6/2019 ph« duy^t quy ho^ch chi ti4(

  K T . C H U T I C H

  1

 • B I E U S O 02

  D A N H M U C DU* A N C H U Y E N MyC D I C H S U " OyNC D A T T R I N H T H U TlTdNC C H I N H P H U (Kem theo Nghi quyet s6143/NQ-HDND ngay 28/8/2019 ciia HDND tinh)

  S T T

  Ten du: an, cong trinh D i a d i e m t h y c

  h i e n c o n g t r i n h , d y

  T o n g d i e n t i c h d y a n

  D i e n t i c h c h o p h 6 p c h u y e n m u c d i c h s i r d u n g d a t ( n i 2 )

  D a t k h a c C a c v S n b a n c 6 l i e n q u a n d e n c h u t r u - o n g d a u t u *

  S T T

  Ten du: an, cong trinh D i a d i e m t h y c

  h i e n c o n g t r i n h , d y

  T o n g d i e n t i c h d y a n

  D a t t r o n g l u a D a t r C m g p h d n g h g D a t k h a c C a c v S n b a n c 6 l i e n q u a n

  d e n c h u t r u - o n g d a u t u * S T T

  Ten du: an, cong trinh D i a d i e m t h y c

  h i e n c o n g t r i n h , d y

  T o n g d i e n t i c h d y a n

  R u g n g 2 v u R u o n g 1 v u L u a n u - O T i g C o r u T i g k h o n g c 6

  r i m g

  D a t k h a c C a c v S n b a n c 6 l i e n q u a n d e n c h u t r u - o n g d a u t u *

  1 D u - a n t h o n g t h u y I g i N a S a n , h u y g n M a i S e n , t i n h S o n L a

  A n n n n n

  8 0 2 . 9 2 2 1 3 1 . 7 3 7 9 . 5 0 0 6 6 1 . 6 8 5

  s 6 1 0 9 5 / Q D - B N N - K H n g d y 3 1 / 3 / 2 0 1 7 v e p h e d u y e t c h u t n i a n g d S u t i r ; s o 4 4 2 6 / Q D -

  B N N - X D n g a y 3 0 / 1 0 / 2 0 1 7 v e v i e c p h e d u y e t d y d n d S u t u ^

  I 1 i . 1 H a n g m u c H ? t h o n g d u b n g o n g

  t u y n e n

  x a C h i d n g M u n g , x S H a t L 6 t 5 . 0 0 0 , 0 1 1 1 0 0 0 s 6 1 0 9 5 / Q D - B N N - K H n g d y

  3 1 / 3 / 2 0 1 7 v e p h e d u y e t c h u t n i a n g d S u t i r ; s o 4 4 2 6 / Q D -

  B N N - X D n g a y 3 0 / 1 0 / 2 0 1 7 v e v i e c p h e d u y e t d y d n d S u t u ^ 1 . 2

  H a n g m u c t u y e n k e n h , c i j a h a m , d u o n g v o n g q u a n h h o h o i n t r a d u o n g v a o x 3 C h i e n g D o n g

  X S C h i a n g M a i , x a C h i e n g D o n g , x S

  C h i a n g M u n g 2 2 3 . 9 8 3 9 . 2 3 3 , 2 6 0 0 , 0 2 1 4 . 1 4 9

  s 6 1 0 9 5 / Q D - B N N - K H n g d y 3 1 / 3 / 2 0 1 7 v e p h e d u y e t c h u t n i a n g d S u t i r ; s o 4 4 2 6 / Q D -

  B N N - X D n g a y 3 0 / 1 0 / 2 0 1 7 v e v i e c p h e d u y e t d y d n d S u t u ^

  1 . 3 H a n g m y c v u n g l o n g h o b a n C o , x a C h i e n g D o n g

  x a C h i e n g D o n g 4 6 2 . 9 4 0 1 1 7 . 5 0 3 , 7 8 . 9 0 0 , 0 3 3 6 . 5 3 6

  s 6 1 0 9 5 / Q D - B N N - K H n g d y 3 1 / 3 / 2 0 1 7 v e p h e d u y e t c h u t n i a n g d S u t i r ; s o 4 4 2 6 / Q D -

  B N N - X D n g a y 3 0 / 1 0 / 2 0 1 7 v e v i e c p h e d u y e t d y d n d S u t u ^

  N Tf V--^ ' ^ - 4 i X - : : y • '

  ^^/X^2>

 • B r i ; u s o 03 D I E U C H I N H , B O S U N G D I E N T I C H D A T T H U H 6 I D A T T H E O K H O A N 3 D I E U 6 2 L U A T D A T D A I D E T H l T C H I E N C A C 0 ^ A N D A U T U * N A M 2 0 1 9

  (Kem theo Nghi quyit sS 143/NQ-HDND ngay 28/8/2019 cua HDND tinh)

  D i ^ n t f c h d a d i r y c t h d n g q u a ( n i 2 ) D i g n t f c h d i e u c h i n h , b d s u n g ( m 2 ) n t f c h s a u d i 4 u c h i n h , hi s u n g F h a n l o y C i c v S n b a n c 6 H E n q u a n s i r T e n d y & n , c 6 n g t r i n h

  V B d ^ n g h i c u a

  h u y ^ n

  v a n b a n H D N D d a t h o n g q u a

  D i ^ n t f c h d a c h o p h 6 p

  D i t t r d n g l u a D i t t r d n g i i i a D a t t r 4 n g l u a d y i n t h e o

  N g u i n v d n t h y c h i g n

  d y i n

  C i c v S n b a n c 6 H E n q u a n s i r T e n d y & n , c 6 n g t r i n h

  V B d ^ n g h i c u a

  h u y ^ n

  v a n b a n H D N D d a t h o n g q u a

  D i ^ n t f c h d a c h o p h 6 p

  R u O n g 2 v y

  R u O n g l v y

  D 4 t IvhAc T d n g d i g n t f c h R u g n g 2 v u

  R u d n g 1 v y

  D a t ivhac T d n g d i g n t f c h R u ^ n g 2 v y

  R u ^ n g 1 v u

  D ^ t Ichac K h o a n 3 D i E u 6 2

  L D D

  N g u i n v d n t h y c h i g n

  d y i n d e n c h u t r u o n g d a u t u -

  I H U Y E N M A I S O N

  1 D i r a n H e t h o n g t h u y l o i N a S a n

  104.000 - 857.000 (158.078 27.737 9.500 (195.315) 802.922 131.737 9.500 661.635

  1 . 1

  H a n g m u c H e t h o n g d i r b n g o n g c a p n u a c s a u b e a p l i r e c u r a r a t u y n e n t a i x a C h i e n g M u n g , x a H a t L 6 t

  N g h i q u y e t s 6 110/NQ-

  H D N D n g a y 07/12/2018

  I16.0OO 5.000 111.000 116.000 5.000 111.000 diem b

  1 . 2

  H a n g m u c t u y e n k e n h , c u a h a m , d u o n g v o n g q u a n h h o h o a n t r a d u o n g v a o x a C h i e n g D o n g t a i x a C h i e n g M a i , x a C h i e n g D o n g , x a C h i e n g M u n g

  so 685/BC-UBND

  ngay 29/7/2019

  N g h i q u y e t s 6 110/NQ-

  H D N D n g a y 0 7 / 1 2 / 2 0 1 8

  426,000 426.000 (202.018) 9.233 600 (211.851) 223.983 9.233 600 214.149 d i E m b Trai pliieu Chinh phi i +

  NS tinh

  s4 1095/QE>-BNN-KU ngiy

  31/3/2017 ve phfi duyel chu turmg

  dau tit; so 4426/QD-BNN-

  X D ngay 30/10/2017 vE viec phe duyet

  du an dau hr

  1 . 3 H a n g m u c v u n g l o n g h o b a n C o t a i x a C h i e n g D o n g

  N g h i q u y ^ t s 6 6 0 / N Q - H D N D

  n g a y 0 8 / 1 2 / 2 0 1 7

  419.000 99.000 320,000 43.940 18.504 8.900 16.536 462.940 117.504 8.900 336.536 diem b

  H H U Y E N P H U Y E N ; B A C Y E N

  —3

 • d 1 1 T^ftrt A i r j^AnfF f - f l n h 1 cn o^f i - u i i g If i i i i i

  V B d c • V-" "

  h u y f n

  van b i n H D N D d a t h d n g q u a

  D i g n t i c h d a d i r y c t h d n g q u a ( m 2 ) D l ^ n t f c h d i d u c h f n h , b d s u n g ( i n 2 ) D i ^ n t f c h s a u d i ^ u c h f n h , b 6 s u n g P h i n l o a i d y i n t h e o

  i v i i o a n J D i e u 6 2

  L D D

  N g u A n v 6 n t h y c h i f n

  d y i n

  C i c v a n b i n cd l i d n q u a n

  d e n c h u t r u x m g d A u t u -

  d 1 1 T^ftrt A i r j^AnfF f - f l n h 1 cn o^f i - u i i g If i i i i i

  V B d c • V-" "

  h u y f n

  van b i n H D N D d a t h d n g q u a

  D i ^ n t f c h d a c h o

  p h d p

  D ^ t t r d n g l u a

  D ^ t k h i c T d n g d i g n t f c h

  D i t t r A n g l u a

  D i t k h i c T A n g d i g n t f c h

  D a t t r A n g l u a

  D ^ t k h i c

  P h i n l o a i d y i n t h e o

  i v i i o a n J D i e u 6 2

  L D D

  N g u A n v 6 n t h y c h i f n

  d y i n

  C i c v a n b i n cd l i d n q u a n

  d e n c h u t r u x m g d A u t u -

  d 1 1 T^ftrt A i r j^AnfF f - f l n h 1 cn o^f i - u i i g If i i i i i

  V B d c • V-" "

  h u y f n

  van b i n H D N D d a t h d n g q u a

  D i ^ n t f c h d a c h o

  p h d p R u $ n g 2

  v y R u ^ n g 1

  v y D ^ t k h i c T d n g d i g n t f c h R u $ n g 2

  v y R u ^ n g 1

  v y D i t k h i c T A n g d i g n t f c h R u ^ n g 2

  v u R u y n g 1

  v y D ^ t k h i c

  P h i n l o a i d y i n t h e o

  i v i i o a n J D i e u 6 2

  L D D

  N g u A n v 6 n t h y c h i f n

  d y i n

  C i c v a n b i n cd l i d n q u a n

  d e n c h u t r u x m g d A u t u -

  2 D u r a n thuy d i e n H o n g Ngai

  109/TTr-UBND

  ngay 07/5/2019

  S 3 J 8 6 1 5 . 6 4 6 3 7 . 7 4 0 2 6 . 8 2 3 1 6 . 8 1 5 1 0 . 0 0 8 8 0 . 2 0 9 1 5 . 6 4 6 1 6 . 8 1 5 4 7 . 7 4 8

  2 . 1 T r S n dja xa H o n s N s a i h u y e n

  Nghi quy^t sA no/NQ-

  H D N U ngay 07/12/2018

  5 3 . 3 8 6 15.646 37.740 53.386 15.646 37.740

  -306.630 trieu

  (Jong (nha dau tir)

  So 3323/QD-UBND ngiy

  28/12/2017. so 847/QD-UBND ngiy 29/3/2019;

  so 1767/QE)-UBND ve chu tnrongdau tir

  2 . 2 T r e n d j a b a n x a S a p

  h i i v p n P h n Y p n zvo . i i u y ^ i i X i i u ± v>ii

  so 109nTr-UBND

  ngay 07/5/2019

  vaso 898/UBND

  ngiy 23/7/2019

  26.822.9 16.815.0 10.007.9 26.822,9 16.815.0 10.007.9

  306.630 trieu (Jong (nha dau tir)

  So 3323/QD-UBND ngiy

  28/12/2017. so 847/QD-UBND ngiy 29/3/2019;

  so 1767/QE)-UBND ve chu tnrongdau tir

  Ghi chu: Dien tich (....) la dien tich giam so v&i dien tick dd thdng qua

  K T . C H U T I C H

  2

 • B I E U S 6 04

  DltU C H I N H , B 6 S U N G D I E N C H U Y ^ I N M U C D I C H S U ' D U N G D A T D ^ : T H V C H I E N D U * A N N A M 2 0 1 9

  (Kem theo Nghi quyit so 143/NQ-HDND ngay 28/8/2019 ciia HDND tinh)

  Dien tich d i diryc thdng qua (m2) D i ^ n tfch dieu chinh, bd sung (m2) Dign tfch sau dieu c h i n h , bA sung

  V B de nghi cua huy^n

  Y i n b i n D i t trdng l u a DA( trdng lua D a t trdng lua Ngudn

  vdn thyc hign d y

  i n

  C i c v i n b i n cd iidn quan

  den chu IruoTig dau tu-

  S T T T£n d y i n , cdng tr inh V B de nghi cua huy^n H D N D d i

  thdng q u a

  uign ticn da cho phEp

  R u ^ n g 2 VII vy

  R u d n g 1 vu

  D i t k h i c T d n g

  dign ti'ch R u O n g 2 vu

  R u $ n g 1 V U

  DAt k h i c T d n g

  dign tfch R u d n g 2 VII vy

  RuOng 1 vu vy

  D i t k h i c

  Ngudn vdn thyc hign d y

  i n

  C i c v i n b i n cd iidn quan

  den chu IruoTig dau tu-

  H U Y E N P H U Y E N ;

  B A C Y E N

  1 D u ' a n t h u y d i e n

  H 6 n g N g a i 53.386 15.646 37.740 26.823 16.815 10.008 80.209 15.646 16.815 47.748

  D i e n t i c h t h e o ( h a ) 1 , 5 6 3,77 2,68 1,68 1,00 8,02 1.56 1,68 4,77 - -

  l . l 1 1 ^ 1 1 u i a c a l l A u I L d i ^

  N g ^ i h u y e n B A C Y e n

  Nghi quyet s6 1 ( I Q / N O -

  H D N D n g i y

  07/12/2018

  53.386 15.646 37.740 53.386 15.646 37.740

  So 3323/QD-

  1.2 T r e n d j a b a n x a S a p

  X a h u y e n P h u Y e n

  so 109/TTr-UBND ngay

  07/5/2019 vi so 898/UBND

  ngay 23/7/2019

  26.822,9 16.815,0 10,007,9 26,822,9 16.815,0 10.007.9

  nha dau tu

  UBND ngay 28/12/2017, s4 847/QD-UBND ngiy 29/3/2019;

  so 1767/QD-UBND ve cliii (I iroiig dau I I I

 • a

  i

  I I