Kociewski Magazyn Regionalny Nr 61

 • View
  280

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kociewski Magazyn Regionalny - do numeru 10 była to publikacja seryjna Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim i Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej. W roku 1994 nie ukazywał się, a od 1995 r. wydawca, Kociewski Kantor Edytorski, jest sekcją wydawniczą MBP w Tczewie.

Text of Kociewski Magazyn Regionalny Nr 61

 • NR ^ ( 6 1 ) kwiecie maj czerwiec 2008

  PL ISSN 0860-1917

  Kwartalnik spoeczno-kulturalny W numerze:

  Bibliografia zawartoci Kociewskiego Magazynu Regionalnego

  wraz z indeksami 2001-2007

 • fot. Magdalena niegula

 • KOCIEWSKI MAGAZYN REGIONALNY Kwartalnik spoeczno-kulturalny

  Nr 2 (61) kwiecie maj czerwiec 2008 PL ISSN 0860-1917

  WYDANO ZE RODKW BUDETU MIASTA TCZEWA PRZY WSPARCIU FINANSOWYM

  URZDU MIEJSKIEGO W SKARSZEWACH

  RADA PROGRAMOWA Kazimierz Ickiewicz - przewodniczcy oraz Irena Brucka, Czesaw Glinkowski, Jzef Golicki, Andrzej Grzyb, Krzysztof Korda, Jan Kulas, Tadeusz Majewski, prof. Maria Pajkowska-Kensik, Jzef Zikowski

  REDAKCJA Halina Rudko Wanda Koucka Kociewski Kantor Edytorski

  redaktor naczelna sekretarz

  opracowanie graficzne i amanie

  WYDAWCA Kociewski Kantor Edytorski Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie dyrektor Urszula Wierycho

  ADRES REDAKCJI I WYDAWCY 83-100 Tczew, ul. J. Dbrowskiego 6, tel. (058) 531 35 50 e-mail: kketczew@tlen.pl

  Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrtw, zmiany tytuw oraz poprawek stylistyczno-jzykowych w nadesanych tekstach.

  Teksty oraz zdjcia zamieszczone w niniejszym numerze zostay przekazane przez autorw nieodpatnie.

  NAWIETLENIE, MONTA I DRUK Zakady Graficzne im. J. Czyewskiego Tczew, ul. Kwiatowa 11

  Nakad: 1000 egz. Objto: 6 ark. druk.

  NA OKADCE Kwitnca ka

  fot. Magorzata Pauch

  W NUMERZE

  11

  Kazimierz Denek DOBRA SZKOA I JEJ NAUCZYCIEL (dokoczenie) ks. Marcin Baska CENNEGO DARU NIE UTRACI Jan Kulas Z DZIAALNOCI PARLAMENTARNEGO ZESPOU KOCIEWSKIEGO

  Damian Kullas 0 NIEZNANYCH KOCIEWIAKACH SW KILKA... Tadeusz Wrycza LODOAMACZE W OCHRONIE GDASKA 1 UAW PRZED POWODZIAMI ZATOROWYMI

  18 Krzysztof Kowalkowski CZECHOWO CZY TRZECHOWO

  20 ODKRYTE TALENTY

  22 Patryk Gabriel KOCIEWIE JAKO MARKETINGOWE LOGO. WYMAGAJCE WYPENIENIA?

  23 Magorzata Mykowska LEKTURA NIE TYLKO NA WAKACJE

  23 Irena Opala WARLUBSKI KONKURS ROZSTRZYGNITY

  27 Andrzej Wdzik 14. NEOLITYCZNI WOJOWNICY (cz. II) Pradzieje Kociewia

  31 Seweryn Pauch OWIECTWO NA KOCIEWIU

  32 Grzegorz Walkowski IN DERSOVE IN CONSTRUCTIONE IPSIS CASTRI (W Derszewie podczas budowy zamku)

  34 Marcin Kidziun KS. ANTONI LIEDTKE. YCIE I DZIAALNO NAUKOWA Konterfekty

  35 Czesaw Glinkowski PRO DOMO TRSOVIENSI" ABY BY WSZYSTKIM BLISKI

  36 Krystyna Potra BOGOSAWIONA Z KOCIEWIA (dokoczenie)

  37 Joanna Frylewicz SIOSTRA MARTA NASZ PATRONK

  40 Grzegorz Walkowski ORY, GRYFY I SMOKI (cz. II)

  42 Bogdan K. Bieliski TRZY SIOSTRY TOLLIKWNE Z KRLW LASU

  45 CZAS ZATRZYMANY W PAMICI 46 REGULAMIN I KOCIEWSKIEGO KONKURSU

  LITERACKIEGO IM. ROMANA LANDOWSKIEGO

  48 Stanisaw Poom PRZEDMO WA

  48 Maria Pajkowska-Kensik GRUCZNO - MIEJSCOWO NIEZWYKA

  KMR

 • IV poprzednim numerze Kociewskiego Magazynu Regionalnego poinformowaam Czytelnikw o tym, e do grona wspfinansujcych wydawanie tego pisma doczy tylko samorzd miasta Skarszewy.

  Dzisiaj mog powiedzie, e nie tylko, bo z pomoc przyszed Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, Andrzej Stanuch, ktry zobowiza si zakupi rocznie 200 egz. kwartalnika i przekaza go do jednostek organizacyjnych gminy. Pismo bdzie dostpne w Miejskim Orodku Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w szkoach.

  Czytelnicy bd mogli pozna histori Pelplina oraz dowiedzie si o wielu wydarzeniach kulturalnych, dziejcych si wanie w tym miecie i gminie.

  Mam nadziej, e wsppraca bdzie dugotrwaa i owocna.

  Aktualny nr KMR zawiera wiele ciekawych artykuw, ale ja chciaabym zwrci uwag Czytelnikw na zamieszczony na str. 46-47 Regulamin I Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego i zachci do wsppracy nauczycieli wszystkich szk i przedszkoli.

  Z okazji ogoszonego roku 2008 Rokiem uaw proponuj obszerny materia Tadeusza Wryczy, powicony zagroeniom powodziowym ze strony Wisy.

  Szczeglnie polecam do przeczytania do kontrowersyjny materia Patryka Gabriela, ktry zadaje nam pytania: czym jest Kociewie i czy istnieje. Autor uwiadamia nam, jak ludziom modym (nie wszystkim) mao znana jest ta kraina lub te nie znaj jej w ogle.

  Aby to zmieni, musimy jeszcze bardziej propagowa nasz region, do czego zachcam rwnie inne gminy.

  KAZIMIERZ DENEK

  Dobra szkoa i jej nauczyciel

  JlcduV. *LM^

  dokoczenie

  Ewaluacja jakoci pracy nauczyciela

  Ojakoci systemu edukacji moemy mwi tylko wtedy, gdy jej korelaty przyczyniaj si w optymalnym stopniu do realizacji wartoci i celw36. Oznacza to doskonalenie funkcjonowania szkoy, zwikszenie efektywnoci jej pracy. Reforma systemu edukacji przywizuje wielk wag do jakoci pracy szkoy, a w jej obrbie aktywnoci nauczyciela. Nakada obowizek jej okrelania drodze ewaluacji37.

  Punktem wyjcia dla ewaluacji edukacji szkolnej jest ocenianie osigni ucznia, czyli tego, co on potrafi spord czynnoci przewidzianych do opanowania w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Ewaluacja osigni uczniw w sensie poznawania, kontroli, analizy i oceny ich wiedzy i umiejtnoci zalicza si do podstawowych ogniw procesu dydaktyczno-wychowawczego wspczesnej edukacji szkolnej. Nie jest ona celem samym w sobie tego procesu, lecz jego etapem, a zarazem rodkiem prowadzcym do samokontroli i samooceny wiedzy i umiejtnoci uczniw. Pomimo wielu poszukiwa zagadnienie kontroli i oceny wiedzy i umiejtnoci uczniw nie zostao naleycie rozwizane. Cigle si o nim jeszcze mwi jako o niemiertelnym, otwartym" problemie weryfikacji wynikw ksztacenia, wzgldnie ewaluacji rezultatw edukacji szkolnej, nad ktrym nie ustaj spory i dyskusje.

  Rozpoczta w naszym kraju reforma systemu edukacji stawia na porzdku dziennym ocenianie postpw ucznia w nauce i nadaje mu inny, nowy wymiar. Polega on na odejciu od oceniania wiadomoci, umiejtnoci i nawykw uczniw na rzecz ewaluacji ich kompetencji. Powoduje to, e ocenianie teoretycznych i praktycznych umiejtnoci ucznia staje si procesem i urasta do wanego elementu ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i efektywnoci pracy szkoy. Ocenianie przede wszystkim ma: dostarczy uczniowi informacji o jego kompetencjach (ktre z umiejtnoci i na jakim poziomie ma ju opanowane), ukaza autentyczne z tego zakresu sukcesy, niedocignicia, usterki, braki i poraki. Uzupenienie tych informacji stanowi konstruktywny komentarz nauczyciela co zrobi eby upora si z niepowodzeniami, a nastpnie ponownie zaprezentowa osignicia i podda je ocenie. Ucze zostaje wczony do wspodpowiedzialnoci za efekty edukacji w szkole. Z czasem ucze traktowany podmiotowo i po partnersku sam moe i potrafi zadecydowa, ktre z umiejtnoci i na jakim poziomie moe osign. Pojmowane w ten sposb ocenianie osigni szkolnych ucznia sprzyja umiejtnoci samokontroli

  KMR

 • O EDUKACJI JUTRA

  i samooceny jego wasnych moliwoci edukacyjnych oraz motywuje go do coraz lepszych efektw ksztacenia.

  Wbrew obiegowym opiniom obiektywne ocenianie osigni szkolnych uczniw naley do pracochonnych i czasochonnych czynnoci zawodu okrelanego trudnym siewem". Poprzedzaj je takie zoone dziaania, jak: analiza wymaga podstaw programowych nauczania; operacjonalizacja celw ksztacenia, zgodnie ze wskazaniami kategorii taksonomicznych i poziomw wymaga poszczeglnych ocen szkolnych; sformuowanie jednoznacznie rozumianych przez ucznia wymaga stawianych mu w procesie edukacji szkolnej; zaplanowanie bada wynikw ksztacenia o charakterze diagnostycznym ksztatujcym i sumujcym oraz przygotowanie korespondujcych z nimi narzdzi pomiaru dydaktycznego; przeprowadzenie zaplanowanych bada osigni szkolnych ucznia i caej klasy; analiza otrzymanych rezultatw i ich interpretacja oraz poinformowanie o tym bezporednio zainteresowanych efektami edukacji szkolnej38.

  W rezultacie tej procedury postpowania formuuje si wnioski odnoszce si do ucznia (jakie podejmie si przedsiwzicia, eby mu pomc w osigniciu sukcesu), nauczyciela, procesu ksztacenia (decyzje o zmianach w treciach, metodach, formach i rodkach dydaktycznych). Trzeba dy, eby ocenianie to stosowali w szkole wszyscy nauczyciele. Dopiero wtenczas bdzie mona mwi o tworzeniu wewntrzszkolnego systemu oceniania osigni szkolnych39.

  W artykule tym, zgodnie z jego tematem ewaluacj odniesiemy tylko do jakoci pracy nauczyciela. Termin ewa-luacja" pojawia si coraz czciej w edukacji i naukach o niej. Los modnych sw jest bardzo zbliony: im wicej sw zyskuje dziki nim przejrzyste wyjanienie, tym bardziej staj si mtne i niejasne.

  Jak wszystko, co ludzkie, pojcia ulegaj deprecjacji przez zb czasu, najbardziej bezlitosny dla tych, ktre s najwaniejsze. Z czasem staj si wytart monet. Dzieje si tak dlatego, e rodzc si, pozwoliy dostrzec najbardziej rdowe oprawy. Z czasem staj si ju tylko hasem, ktre odcite od korzeni rdowego rozumienia, mwi wszystko i nic. Z tego powodu niezbdny jest namys nad prawdziwym ich rdem, czyli nawrt do sensu. Tylko w ten sposb mona dowiadczy przez nie wgldu w edukacj i nauki o niej.

  Ewaluacja jakoci pracy nauczyciela obejmuje wydawanie opinii o wartoci jego aktywnoci, poprzez systematyczne zbieranie i analizowanie informacji o niej, w kontekcie znanych celw, kryteriw i wartoci.

  Do celw ewaluacji jakoci pracy naley: dostarczenie uytecznych wskanikw okrelajcych to, co jest dobre i winno by ulepszane. Wana jest znajomo pozytywnych elementw pracy nauczyciela, by mc analizowa i rozumie istot sukcesu; promowanie wasnych moliwoci i odpowiedzialnoci za efektywno swojej pracy; wprowadzenie takich form efektywnoci pracy nauczyciela, ktre bd pomocne i wykorzystane (zakada si e nauczyciele powinni wiedzie jak posuy si danymi o swojej pracy dla celw jej udoskonalenia); okrelenie ponadczasowych trendw doskonalenia i efektywnoci pracy; gwarantowanie rwnych moliwoci rozwoju uczniom; denie do wa